Пайдалану бойынша нұсқаулықжүктеу 6.08 Mb.
Pdf просмотр
бет5/10
Дата22.12.2016
өлшемі6.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

12.3

 

Техникалық қызмет көрсету (пайданушылар үшін)

 

Назар аударыңыз!

 

Қазандықты  күту  бойынша  барлық  операцияларды  тек  оны  өшіріп,  газ  кранын  жауып, 

қазандықты  электрлік  желіден  ажыратып,  жылыту  мен  ыстық  сумен  қамтамасыз  етудің 

түтіндік құбыры мен жалғағыш құбырлары суығаннан кейін орындау қажет.

 

 Техникалық қызмет көрсету (пайданушылар үшін)

 

Қазандықтың 

ҧзақ  және  тоқтаусыз  жҧмыс  істеуін  қамтамасыз  ету  ҥшін  және  оның  жҧмыс 

сипаттарын  сақтау  ҥшін  кҥнделікті  тексеруді,  апта  сайынғы  қызмет  кӛрсетуді  және  жыл  сайынғы 

техникалық қызмет кӛрсетуді жҥргізу қажет.

 

Тексеру мен кҥтудің қазандық иесі жҥргізеді. 

Қазандыққа

 

жыл  сайынғы  техникалық  қызмет  кӛрсетуді  мамандандырылған  кәсіпорын  оны орнатқаннан кейін 12 айдан кешіктірмей және одан әрі 12 айда кемінде бір рет жҥргізеді.

 

Жыл сайын техникалық қызмет кӛрсетуді жылыту кезеңі басталар алдында жҥргізген жӛн.   

 

  

 

 Назар аударыңыз!

 

Қазандыққа техникалық қызмет көрсетумен байланысты жұмыстар өндіруші кәсіпорынның кепілдік міндеттемелері болып табылмайды және тұтынушының есебінен 

жүргізіледі.

 

 Күн сайынғы тексеру (пайдаланушылар үшін)

 

Кҥніне бір немесе екі рет (таңертең және / немсе кешке) қазандықты тексеруді жҥргізу қажет. 

1) 


Бӛлмеде газдың иісінің жоқтығына кӛз жеткізу, газдың иісі анықталған жағдайда 1.5

-

тармаққа сәйкес әрекет ету

 

керек. 

2) 


Қазандықта

 

немесе қорыту қҧбырларында судың ағуының жоқтығына кӛз жеткізу. 

3) 


Қазандық

 

маңында жалындайтын заттардың жоқтығына кӛз жеткізіңіз. 

 

Апта сайын / ай сайын қызмет көрсету (пайдаланушылар үшін)

 

Қазандықты 

таза ҧстаған жӛн, ол ҥшін қазандық корпусы мен басқару пультынан шаңын ҥнемі 

тазалап отыру қажет.

 

1. Қазандықты

 

ӛшіру 

2. 


Газ краны мен суық судың кранын жабу.

 

3. Қазандықты

 

электр желісінен ажырату. 

4. 


Қазандық

 

пен басқару пультін сҥрту. 

5. 


Қазандықты

 

электр желісіне қосу. 

6. 


Газ краны мен суық судың кранын ашу.

 

7. Қазандықты

 

қосу. 

Біршама ластану болған жағдайда, қазандық пен басқару пультін бейтарап жуғыш қҧралмен 

суланған ылғал шҥберекпен сҥртіңіз, ал сосын қҧрғақ шҥберекпен сҥртіңіз.

 

Назар аударыңыз!

 

Олбицовка  мен  пластмассалы  бөлшектердің  бетін  тазалау  үшін  күшті  әсер  ететін  және 

құрамында  абразивті  бөлшектер  бар  жуғыш  құралдарды,  сонымен  қатар  жанармай  немесе 

басқа да органикалық еріткіштерді қолдануға тыйым салынады.

 

  

 

  

 

  

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru Қателік 

коды

 

Ақау

 

Ықтимал себебі

 

Жою әдістері

 

Дисплей


де 

индикац


ияның 

болмауы


 

 

 Басқару пультінің дҧрыс

 

жҧмыс істемеуі 

 

 Басқару пультінің ақауы

 

Қазандықты 

«Қазандықтың 

басқару 

пультінсіз 

жҧмыс 

істеуі» 


режиміне 

ауыстырып 

(14.13

-

тармақ), мамандандырылған 

кәсіпорынға 

хабарлаңыз. 

 

 01

 

02 

03

  

 

 Тҧтанудың болмауы

 

  

Газ 


қысымының

 

болмауы немесе 

жеткіліксіздігі

 

Газ кранының ашық болуын тексеру және қазандықты

 

қайта іске қосу. 

Қазандықтың

 

іске қосылуы тағы жоқ болғанда мамандандырылған 

кәсіпорынға хабарлаңыз.

 

04

 05

 

14 

24

 34

 

  

Температура 

қҧрылғыларының

  

дҧрыс жҧмыс істемеуі

 

Температура қҧрылғыларының

  

ақауы немесе дҧрыс жалғанбауы

 

  

 

Қазандықты 

ӛшіріп, мамандандырылған 

кәсіпорынға хабарлаңыз.

 

  

06

  

Желдеткіштің дҧрыс 

жҧмыс істемеуі

 

Желдеткіштің немесе басқару блогының ақауы

 

Қазандықты 

қайта іске қосу.

 

Қазандық


 

қайталап сӛнген жағдайда 

мамандандырылған кәсіпорынға 

хабарлаңыз.

 

 

  

 

  

 

  

 

07 

 

  

 

  

 

  

Желдеткіштің дҧрыс 

жҧмыс істемеуі 

(жылдамдығы ӛте аз 

немесе жоғары)

 

Желдің қатты екпінімен туындаған тҥтіндік қҧбыр 

арқылы қазандықтың 

ішіне ауаның қарсы 

ағынының тҥсуі.

 

Қазандықты 

қайта іске қосу.

 

Мерзім сайын ӛшкенде тҥтіндік қҧбырдың кҥйінің дҧрыстығын тексеру ҥшін 

мамандандырылған кәсіпорынға хабарлау.

 

 

Тҥтіндік қҧбырды бӛгде заттармен, сумен немесе 

конденсатпен толық 

немесе жартылай 

бҧғаттау.

 

Барлық жалғанулардың герметикалығын, тҥтіндік қҧбырдың кҥйінің дҧрыстығын және 

конденсат жинағышты орнату қажеттігін 

тексеру ҥшін мамандандырылған 

кәсіпорынға хабарлау.

 

 

 Тҥтіндік қҧбырдың 

сыртқы тесігі мҧзбен 

бҧғатталған.

 

Мҧзда абайлап тазалап, қазандықты қайта іске қосу.

 

Тҥтіндік қайталап мҧзбен бҧғатталған жағдайларда мамандандырылған кәсіпорынға 

хабарлап, тӛменгі температуралар ҥшін 

тҥтіндік қҧбырдың аяқталуын орнату.

 

 12.4

 

Ақауларды жою (пайдаланушылар үшін)

 

3 кестенің жалғасы Пайдаланушылар ҥшін ақауларды жою 

 

 Қорек көзінің болмауы

 

Электрлік қорек кӛзі қосылғанын тексеріңіз. 

Электрдің  бар  болуын  тексеру  ҥшін  тҧрмыстық  техниканың  басқа

 

да  заттарын қосыңыз.  Егер  электр  тогы  бар,  бірақ  қазандық  істемей  тҧрса,  мамандандырылған 

кәсіпорынмен байланысыңыз.

 

Қорек көзі қосылған, бірақ бөлме қызбайды.

 

Қазандық 

қалыпты жҧмыс істеп тҧрғандығын тексеріңіз.

 

Қыздырудың 

берілген температурасы бӛлме температурасынан тӛмен болуы мҥмкін.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3 кесте Пайдаланушылар ҥшін ақауларды жою 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Elsotherm Шексіз жылу

 

www.elsotherm.ru 08

 

Басқару пульті мен қазандық 

арасында байланыстың 

болмауы

 

Басқару пульті, басқару блогы, жалғайтын сым 

зақымдалған.

    

Мамандандырылған кәсіпорынға 

хабарлаңыз.

 

95 

Жылыту жҥйесінде жылу 

тасымалдаушының саны 

жеткіліксіз

 

Біршама жылы маусымға ӛткенде

 

немесе қазандық пен жылыту жҥйесінде 

жайылу болғанда қысымның 

тҥсуі.

 

 Қазандықтан

 

су аққан жағдайда қазандықты тоқтатып, 

мамандандырылған кәсіпорынға 

хабарлау керек.

 

Жылыту жҥйесін ағындардың жоқтығына тексеріп, олар жоқ болған жағдайда 

жылыту жҥйесін қоректендіру кранын 

ашып, қазандыққа

 

суық судың келуін алдын ала қамтамасыз етіп,  жылыту 

жҥйесіндегі судың қысымын жҧмыс 

диапазонына дейін жеткізу керек

 

96 

Қазандықтың

 

шамадан тыс қызу қауіпсіздігі жҥйесі 

белсендірілген.

 

Циркуляциялық сорапты тоқтату.

 

Ыстық судың кранын ашып, одан суық су аққанын тосу керек, одан кейін 

қазандықты қайта іске қосу керек.

 

Қазандық


 

қайталап сӛнген жағдайда 

мамандандырылған кәсіпорынға 

хабарлаңыз.

 

 

Жер сілкіну кезінде қауіпсіздік жҥйесі белсендірілген.

 

 Қауіпсіздік

 

жҥйесі белсендірілген немесе жер 

сілкіну тетігінде ақау бар.

 

Қазандықты 

қайта іске қосу.

 

Қазандық


 

қайталап сӛнген жағдайда 

мамандандырылған кәсіпорынға 

хабарлаңыз.

 

 

97 

Газдың жайылуы.

 

Қазандықтан 

немесе газ 

қҧбырынан газдың ағуы 

немесе қатты желдерде 

қазандыққа тҥтндік арқылы 

ауаның жеткіліксіз тҥсуі

 

және бӛлмеде тҧншықтырғыш газдың 

жинақталуы.

 

1.5-


тармаққа сәйкес әрекет ету.

 

 12.5

 

Техникалық қызмет көрсету.

 

(мамандандырылған кәсіпорындар үшін) 

 

Назар аударыңыз!

 

Қазандыққа  техникалық  қызмет  көрсетуді  тек  мамандандырылған кәсіпорын,  кемінде  12 айда бір рет, мүмкіндігінше жылыту маусымы басталап алдында жүргізген дұрыс.

 

Назар аударыңыз!

 

Қазандыққа 

қызмет кӛрсету бойынша барлық операцияларды тек оны ӛшіріп, газ кранын жауып, 

қазандықты электр желісінен ӛшіріп, суды тӛккеннен кейін ішкі бӛлшектерді суытып, тҥтіндік қҧбырды 

суытып, жылыту мен ыстық сумен қамтамасыз етудің жылыту қҧбырлары суығаннан кейін және беттік 

панелді шешкеннен кейін ғана орындау қажет.

 

 Назар аударыңыз!

 

Қазандықтың 

қҧрылымына ӛзгерістер енгізуге және ӛндіруші кәсіпорын жҥргізбеген қосалқы 

бӛлшектерді пайдалануға тыйым салынады.

 

 Назар аударыңыз!

 

Қазандықты 

тҥтіндік арнасымен жалғайтын қҧбырлардың қимасын тарылтуға тыйым салынады.

 

Назар аударыңыз!

 

Тҥтіндікте тарту жетіспегенде немесе жоқ болғанда жанарғыға газдың берілуін ӛшіретін қауіпсіздік

 

жҥйесімен жабдықталған. 

 

Тҥтіндікте тарту жеткіліксіз болғанда немесе жоқ болғанда жанарғыға газдың берілуін ажырататын қауіпсіздік

 

жҥйесінің жҧмысына ӛзгерістер енгізу немесе ажыратуға тыйым салынады. 

Берілген талапты орындамау тҧншықтырғыш газбен улануға әкелуі мҥмкін.

 

12.5.1

 

Техникалық қызмет көрсету 

(мамандандырылған кәсіпорындар үшін)

 

Техникалық қызмет кӛрсетуде келесі жҧмыстар орындалады: 

 Жанарғы мен коллекторды тазалау;

  

Басты жылу алмастырғышты сыртқы бетіндегі кҥйеден және қҧбырдың ішкі бетіндегі таттан 

тазалау;

  

Кеңейтпелі бӛшкеде ЫСҚ біріктірілген контурының қҧбырларының ішкі бетін тазалау;

 

 

  

 

  

 

  

кеңейтпелі бӛшкедегі ауаның қысымын тексеру; 

 Жылыту контурындағы сҥзгіні тазалау;

  

Газды және сулы жҥйелердегі тығыздаушы байланыстарды алмастыру;

  Корпус ішіндегі тораптар мен беттердің шаңдарын тазалау;

  

Газды және сулы жҥйелердің герметикалығын тексеру;

  Жылыту контурындағы сақтандырғыш қақпақтың жҧмысын тексеру;

  

Газдың және суық сумен қамтамасыз ету сҥзгілерін тазалау;

  Қазандықтың

 

тҥтіндігінде тарту жоқ болғанда немесе жеткіліксіз болғанда жанарғыға газдың берілуін ажырататын қауіпсіздік жҥйесінің жҧмысын тексеру;

  

Ауаны жинау және жану ӛнімдерін бҧру жҥйесін

 

герметикалыққа тексеру; 

 Табиғи немесе сҧйылтылған газды берудің нақты қысымын тексеру;

  

Техникалық қызмет кӛрсетуден кейін қазандықты тексеру (15 және 16 бӛлім);

  Қазандықты

 

тҧтынушыға пайдалануға тапсыру 

12.5.2

 

Жанарғы мен коллекторды тазалау;

 

Жанарғыны тазалау ҥшін келесі операцияларды орындау қажет: 

 Газды  коллектор  мен  жанарғыны  қайта  монтаждауды  орындау  және  шаңды  кетіру  ҥшін  ылғалды 

шҥберекпен сҥрту;

  Жанарғы  мен  коллектордың  сыртқы  беттеріндегі  және  жанарғы  секцияларының  ішкі 

арналарынан кҥйені қылшақпен

 

тазалау;


 

 Қажет

 

болған  жағдайда  жанарғы  мен  коллекторды  соданың  ерітіндісімен  жанарғының секцияларының ішкі қуыстарын қылшақпен тазалау арқылы жуу. Оларды ағын сумен мҧқият жуып, 

кептіріп, орнына қайта қҧруды орындау.

 

 

Жанарғыны ҥнемі тазалықта ҧстау жылу алмастырғышты кҥйемен ластанудан арылтады және оның қызмет ету мерзімін арттырады.

 

 12.5.3

 

Басты жылу алмастырғышты тазалау.

 

Жылу  тасымалдағыш  ластанған  жағдайда  онда  кҥйе  пайда  болғанда,  оның  сыртқы  бетіне  тазалау жҥргізу  қажет  және  оларда  тат  пайда  болғанда  жылу  алмастырғыш  қҧбырларының  ішкі  бетін  тазалау 

қажет.


 

 

Сыртқы жағынан ластануларды жою

  Жылу алмастырғышты бӛлшектеп, соданың немесе басқа жуғыш қҧралдың ерітіндісіне салу 

керек.


 

Оны  ерітіндіде  10

-

15  минут  ҧстап,  қылшақтың  кӛмегімен  жоғары  және  тӛменгі  беттеріне  тазалау жҥргізу қажет. Судың қатты ағынымен жуу;

  

Қажет


 

болғанда бҥкіл процессті қайталау керек.

 

 

Құбырдың ішкі бетіндегі татты жою 

 Жылу алмастырғышты шешіп, оны сыйымдылыққа саламыз;

  

Мысты  жылу  алмастырғыштардың  тазалау  ҥшін  оның  нҧсқауығына  сәйкес  лимон 

қышқылының  100%  ерітіндісін  дайындау  керек  (1  л  жылы  суға  100  г  ҧнтақты  лимон  қышқылы) 

немесе арнайы қҧралды пайдалану керек;

  Жылу  алмастырғыштың  қҧбырына  дайындалған  ерітіндіні  қҧйыңыз;  Ерітіндіні  қақты  еріту  ҥшін 

қажетті


 

уақытта қалтырып, содан кейін тӛгіп, қҧбырдың сумен мҧқият жуу керек. Қажет болғанда бҥкіл 

процессті қайталау керек.

  

Басты жылу алмастырғышты орнына қҧру керек.

 

 

12.5.4 

Кеңейтпелі бөшкеде ЫСҚ біріктірілген контур құбырларының ішкі бетін тазалау.

  

Кеңейтпелі бӛшкені бӛлшектеп, оның сыйымдылыққа саламыз;

  Болат  жылу  алмастырғыштардың  тазалау  ҥшін  оның  нҧсқауығына  сәйкес  лимон 

қышқылының

 

100%  ерітіндісін  дайындау  керек  (1  л  жылы  суға  100  г  ҧнтақты  лимон  қышқылы) немесе арнайы қҧралды пайдалану керек;

  

ЫСҚ  біріктірілген  контурының  қҧбырына  дайындалған  ерітіндіні  қҧйыңыз.  Ерітіндіні  қақты 

еріту ҥшін қажетті уақытта қалтырып, содан кейін тӛгіп, қҧбырдың сумен мҧқият жуу керек. Қажет 

болғанда бҥкіл процессті қайталау керек.

  ЫСҚ біріктірілген контуры бар кеңейтпелі бакты орнына қҧрыңыз.

 

  

 

Elsotherm Шексіз

 

жылу


 

www.elsotherm.ru 12.5.5

 

Кеңейтпелі бөшкедегі ауа қысымын тексеру

 

Назар  аударыңыз!  Кеңейтпелі  бӛшкедегі  ауаның

 

қысымын  тексеруді  жылу  жҥйесінің  тиекті крандарын жауып және қазандықтағы суды тӛккеннен кейін жҥргізу керек.

 

  

Кеңейтпелі бӛшкенің ортасында орналасқан ауаны тарту қақпағын ашыңыз; 

 Қақпақ

 

арқылы ауаның қысымын ӛлшеңіз. Ауаның қысымы 0,09±0,02 МПа қҧрауы тиіс. 

 Кеңейтпелі  бӛшкедегі  ауаның  қысымы  рҧқсат  етілгеннен  тӛмен  болған  жағдайда,  сорап 

арқылы (немесе басқа да қауіпсіз тәсілмен) оны қажетті мәнге дейін арттыру қажет;

  Ішкі мембрананың зақымдалуы анықталған жағдайда, кеңейтпелі бӛшкені алмастырыңыз (ауаның

 

қысымы  қалпына  келмейді  немесе  ауаны  тарту  қақпағынан  су  келіп  тҥседі)  кеңейтпелі  бӛшкені алмастыру қажет.

 

 12.5.6

 

Жылыту контурындағы сүзгіні тазалау.

 

Қауіпсіздік 

қақпағын  бӛлшектеуді  жҥргізу.  Жылыту  контурының  сҥзгісін  алып  шығып,  тазалау. 

Жылыту контурының сҥзгісі мен қауіпсіздік қақпағын орнына қҧруды орындау.

 

 12.5.7

 

Тығыздаушы жалғағыштарды алмастыру.

 

Газды және сулы коммуникацияларды бӛлшектеу және жинау жҥргізілетін техникалық қызмет кӛрсетуде жаңа тығыздаушыларды міндетті тҥрде орнату қажет.

 

 12.5.8

 

Корпус ішіндегі тораптар мен беттерді шаңнан тазалау.

 

Шаңнан тазалау тораптар мен беттерді алдымен ылғал шҥберекпен, сосын қҧрғақ шҥберекпен сҥрту жолымен жҥргізіледі.

 

 12.5.9

 

Газды және сулы жүйелердің герметикалығын тексеру.

 

Назар  аударыңыз!      Газды  жалғаулардың  герметикалығын

 

тексеруде  ашық  жалын  кӛздерін пайдалануға тыйым салынады.

 

  

Газды  жалғаулардың  герметикалығын  тексеру  байланыс  орындарын  сабындау  жолымен  жҥргізеді. 

Кӛбіршіктердің  пайда  болуы  газдың  жайылуын  білдіреді.  Газдың  жайылуына  жол  берілмейді! 

Герметикалықты тексеру жалғаулардың барлық орындарында жҥргізіледі.

 

Сулы  жҥйенің  герметикалығын  тексеру  кезекпен  жылыту  және  ЫСҚ  режимінде,  сулы контурлардың барлық жалғану орындарында визуалды орындалады.

 

Жалғау орындарында ағуға жол берілмейді. 

Газдың  жайылуын  немесе  судың

 

ағуын  анықтаған  жағдайда  оларды  сомындарды  қатайтып бҧрау немесе жаңа тығыздағышты орнату жолымен жою қажет.

 

 12.5.10

 

Жылыту контурындағы сақтандырғыш қақпақтың жұмысын тексеру

 

Сақтандырғыш  қақпақтың  жҧмысын  тексеру  қақпақтан  судың  шығуы  жҥруі  ҥшін  қақпақтың тҧтқасын ашық кҥйге ауыстырудан тҧрады. Тексергеннен кейін қақпақты жабу қажет.

 

 12.5.11

 

Газдың және суық сумен қамтамасыз ету сүзгілерін тазалау;

 

Газ  бен  судың  сҥзгілері  қосымша  қҧрал-

жабдық  болып  табылады.    Сҥзгілерді  пайдалану  бойынша 

нҧсқаулықтарға сәйкес сҥзгілерді  тазалауды жҥргізіңіз. Аралстырғыштар сепаратор болған жағдайда 

оны алмастырыңыз. 

 

  

 

 Elsotherm Шексіз жылу

 

12.5.12 

Қазандықтың түтіндігінде тарту жоқ болғанда немесе жеткіліксіз болғанда 

жанарғыға газдың берілуін ажырататын қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған.

 

Тексеру ҥшін газ бағыттаушы қҧбырды алып, газдың макималдық шығынында қазандықты қосу қажет

 

(мысалы,  ЫСҚ  контурында  ыстық  судың  максималдық  мӛлшерін  ӛндіру  режимінде). Қазандықтың  газды  шығу  келте  қҧбырларын  металлды  табағымен  жабыңыз.  120  секундтан 

кешікпей қазандық ӛшуі тиіс.

 

Тексергеннен кейін жалғаудың герметикалығын қамтамасыз ете отырып, газ бағыттайтын қҧбырды

 

орнына орнатып, қазандық орналасқан бӛлмені жақсылап желдетіңіз. 

 


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет