Пайдалану бойынша нұсқаулық


Elsotherm Шексіз жылу   www.elsotherm.ru  14.2жүктеу 6.08 Mb.
Pdf просмотр
бет7/10
Дата22.12.2016
өлшемі6.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Elsotherm Шексіз жылу

 

www.elsotherm.ru 14.2

 

Қазандықты орнату

 

1. Қазандық

 

қатаң тігінен орнатылған болуы тиіс. 

2. 


Қабырғалық

 

қазандықты орнатқанда техникалық қызмет кӛрсетуді және тазалауды жҥргізу ҥшін кеңістікті қарастыру қажет.

 

3. Қабырға

 

қазандықтың салмағын кӛтеруі  (35 ~ 45 кг)  тиіс және отқа тҧрақты болуы тиіс, отқа тҧрақты плитаның ӛлшемдері суретте кӛрсетілген.

 

4. Қҧрастыру

 

жҧмыстарын жҥргізу алдында жылыту жҥйесі мен ЫСҚ жҥйесінің ілмекті арматуралар мен қҧбырларды, сонымен қатар газбен қамтамасыз ету қҧбырларды тексеру қажет.

 

14.4. Жіберілетін / түтін шығаратын құбырды орнату

 

 

 Назар аударыңыз! Тҥтіндік қҧбырларды  қазандықты орнату жобасы бойынша 

мамандандырылған кәсіпорын ғана орната алады.

 

 

Назар аударыңыз! Тҥтіндік қҧбырларды ӛздігінен немесе басқа тҧлғалардың қатысуымен орнатуға тыйым салынған.

 

  

 

  

 

  

 

  

3-5


 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

11-сурет.  Қазандықты орнату

 

  

14.3. Орнатуға арналған орынды таңдау

 

1. Қабырғалық

 

қазандықты орнатқанда оған келесілік техникалық қызмет кӛрсету ҥшін кеңістікті қарастыру қажет.

 

2. Қабырға

 

ҧстауы тиіс жҥктеме 34-

45 кг болуы тиіс. Қажет болғанда қабырғаны кҥшейту қажет.

 

3. 


Қазандықтың

 

пайдаланылу мерзімін қысқартатын әртҥрлі материалдардың таттануын туындауына әкелетін заттармен (қышқылдар, сілтілер және басқа да химиялық белсенді 

заттар) жанасу мҥмкіндігі бар орындарда орнатпаңыз.

 

 

4. Қазандық

 

орнатылатын бет отқа тҧрақты болуы тиіс. 

5. 


Қазандықты

 

жоғары ылғалдық орындарда немесе желдету мҥмкіндігі жоқ жабық бӛлмелерде орнатпаңыз.

 

Қазандықты 

орнатуда тҥтіндікті қҧру кӛрсетілген нҧсқаулықтарға және қолданыстағы ӛртке 

қарсы нормаларға сәйкес келуі тиіс.

 

14.4.1 

Пайдаланылған газдың шығуының еріксіз түрі және еріксіз ауа тарту

 

Қазандықты 

орнатуда  сәйкестік  сертификаты  бар  коаксиалды  тҥтін  шығаратын  қҧбырлар 

пайдаланылады.  Олардың пішіндері мен қҧрылымдарын ӛзгертуге тыйым салынады.  Пайдаланылған 

газды  шығаратын  және  ауа  тартатын  қҧбырлар  олардың  жоғары  бӛліктерін  далаға  шығару  арқылы 

орнатылады және бӛлме қабырғасында шығу болуы тиіс.

 

Жіберілетін және тҥтін шығаратын қҧбырдың тік бӛлігін олар сыртынан тӛменгі бӛлііне 3

-5

O бұрышта болатындай орнатыңыз.

 

Осылайша, сулы конденсат немесе жаңбыр қазандыққа кері тҥсе алмайды.

 

 Жіберілетін және тҥтін шығаратын қҧбырдың жоғары 

бӛлігінде 1,5

 

м шегінде алдыға, солға, оңға және артқа дӛңесі жоқ екендігіне кӛз жеткізіңіз.

 

 Жіберілетін қҧбырдың жоғары бӛлігінде сулы 

конденсат жинақталуы немесе мҧздану тҥзілуі мҥмкін, 

олар қҧлауы мҥмкін, сондықтан адам мен кӛлік жоқ 

орында орналастырыңыз (ӛндіруші қате орнатумен 

туындаған мҥлікке жарақат пен шығын келтіру ҥшін 

жауапкершілік алмайды).

 

Тҥтіндік жанғыш қабырғаның жанында орналасқанда, оны жуандығы 20 мм артық изоляциялық силиконның қабатымен немесе тҧтанбайтын материалмен жабу қажет.

 

 Ҧзартудың

 

максималдық қашықтығы тҥтіндік диаметрін арттырмай 3 метрден артық емес болуы тиіс (буынның  90OC иілімі ҧзындығы 1 метр қҧбырдың кедергісіне сәйкес келеді). Ҧзартқыш қҧбырды жеке 

сатып алу қажет. Арнайы дҥкендерде сатылатын ҧзартқыш қҧбырды пайдаланыңыз.

 

 

Тҥтін  шығаратын  қҧбырдың  жалғайтын  учаскесінде  тығыздағыш  сақина  орнатып,  мҧқият  бекіту қажет.  Жалғауларды  ыстыққа  тҧрақты  ӛздігінен  жабысатын  алюминді  лентамен  немесе  басқа  да 

тҧтанбайтын материалмен (сертификатталған) жабу қажет.

 

 

  

 

Elsotherm Шексіз

 

жылу


 

www.elsotherm.ru Тҥтіндік

 

қҧбыр 

оның


 

желді


 

ауа


-

райында


 

шайқалуының

 

алдын


 

алу


 

ҥшін


 

ортада


 

бекітіледі

.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Түтіндік құбырды орнатуға қойылатын талаптар (еріктен тыс пайдаланылған газды шығару және еріктен тыс ауа тарту)

 

  

 

  

 

  

 

  

Дҧрыс


 

емес


 

Дҧрыс


 

Тҥтін


 

шығару


 

қҧбыры


 

желдің


 

қысымы


 

аймағынан

 

аспайтын


 

тҥрде


 

орнатыңыз

сонымен


 

қатар


 

қатты


 

жел


 

мен


 

жаңбыр


 

ӛнімді


 

зақымдамайтындығына

 

кӛз


 

жеткізіңіз

.

 

Тҥтіндіктің 

соңғы


 

бӛлігі


 

жақын


 

орналасқан

 

ғимаратқа 

немесе


 

басқа


 

да

 бӛгеттерге

 

қатысы 

жоқ


 

екендігіне

 

кӛз


 

жеткізіңіз

.

 

Қысым 

аймағында

 

желді


 

орнату


 

толық


 

емес


 

жануға


 

әкеледі


бҧл


 

кҥйенің


 

тҥзілуіне

жанудың


 

мәселелеріне

 

және


 

тӛменгі


 

тиімділікке

 

әкелуі


 

мҥмкін


.

 

  

Жіберетін және түтін шығаратын құбырлардың тесігі адамдар жоқ жерде орнатылуы тиіс.

 

Қысқы 

уақытта


 

пайдаланылған

 

газдан


 

шыққан


 

бу

 мҧздың

 

пайда 

болуын


 

тудыруы


 

мҥмкін


ол

 қҧлап

жарақат 

немесе


 

мҥліктің


 

зақымдалуына

 

әкелуі


 

мҥмкін


.

 

14.4.2 

Пайдаланылған газды шығарудың еріксіз түрі

 

Қазандықты 

жартылай герметикалы, бӛлме ішінен кететін газдарды шығарудың және ауаны жинаудың  

еріксіз  тҥрі  ретінде  пайдалануға  болады.  Ол  ҥшін  қҧбырлар  жиынтығын  шығарылатын  газдадың 

жартылай  герметикалық  кҥштелген  шығарылуы  ҥшін  пайдалану  қажет.  Пайдаланылған  газды 

шығарудың  жартылай  герметикалық  еріктен  тыс  қазандығы  арнайы  қазандықта  ғана  орнатылады. 

Қазандық 

ҧл басқа тҧрғылықты функционалдық тҧрғын ҥйлерден оқшауланған арнайы бӛлінген алаң. Қазандыққа  ауаның  ҥнемі тҥвсуі ҥшін, қабырғада  ауа қабылдайтын  тесіктер және желдеткіш  тесікетер 

болуы ҧйымдастырылған. Желдеткіш тесік міндетті тҥрде ҥстінен орнатылған болуы тиіс. Тҥтіндік қҧбыр 

міндетті тәртіпте

 

стандартқа сәйкес келуі тиіс. 

 

Тҥтінді қҧбырдың тік бӛлігі сулы конденсат немесе жаңбыр қазанға

 

тҥспеуі ҥшін ссыртқы жағынан тӛменгі бӛлікке бағыт бойынша олар шамамен  5OC бҧрышпен кӛлбеулені  ҥшін ауаға 

арналған тҥтіндік қҧбырларын орнатыңыз.

 

 

 Тҥтіндіктің ҧшы 16 м шарикті ӛтпейтін қҧрылыммен 

жабдықталғанынан кӛз жеткізіңізі немесе қазандыққа 

тышқандар мен қҧстардың тҥсунің алдын алатын 

арнайы торды орнатыңыз.

 

 

Ттіндік ҧшының 1,5 м аймайында кедергі болмауы тиіс, сонымен қатар пайдаланылған газ

 

бӛлмеге ӛтпейтіндей қабырғада тесіктің жоқтығына кӛз жеткізіңіз.

 

 Тҥтіндік жанатын қабырғадан ӛткенде, оның 

қалыңдығы

 

20 мм изоляциялық силиконды қабатпен немесе басқа жалындайтын  оқшаулағыш материалмен 

жабу қажет.

 

 

Желдеткіш арнаның жалғасу орындарында тығыздағыш сақина қойып, ағуды жою ҥшін оны қатты басу керек. Оның 

сенімді бекітілгеніне кӛз жеткізіңіз.

 

еріксіз тҥрдегі тҥтіндіктің максималдық ҧзындығы 5 м аспауы тиіс (90° бҧрыш тҥтіндіктің 1 м кедергісіне сәйкес келеді).

 

 Назар аударыңыз!

 

 Жартылай герметикалы еріктен тыс шығатын пайдаланылған газдар ҥшін ӛту жиынтығы жеке 

жеткізіледі.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru .

 

14.5 

Төбеде жартылай жасырын түтіндік құбырды орнату

 

Пайдаланылған 

газдардың

 

жайылуын


 

болдырмас

 

ҥшін


 

жалғағыш


 

учаскелер

 

берік


 

бекітіліп

металлдан 

басқа


 

отқа


 

тҧрақты


 

матеиралмен

 

жабылуы


 

тиіс


Ауа


 

қабылдағыш

  / 

пайдаланылған 

газды


 

шығаратын

 

қҧбырды


 

жӛндеу


 

және


 

техникалық

 

қызмет


 

кӛрсету


 

ҥшін


 

бақылау


 

тесігі


 

қажет


.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Жасырын қондырғы

 

Тҥтіндік  қҧбыр  ҧзарған  жағдайда,  қҧбырды  қабырғаға 

немесе  тӛбеге  бекіткіштер  салбырап 

тҧрудың алдын алу ҥшін арасындағы адымы 90 см артық емес.

 

  

 

 мм

 

14.6 

Түтіндікті орнату

 

Коаксиалдық қҧбырды қҧрастыру және орнату газ шаруашылығы нормаларына және қазандықты орнату бойынша жобаға сәйкес орындалуы тиіс.

 

Қҧрастыру 

кезінде коаксиалдық қҧбр ӛңделген газдарды далаға шығару ҥшін далаға шығуы тиіс.

 

Қҧбырлардың 

орналасуы қазандықтың бӛлмесіндегі ауағның ҥнемі кедергісіз кіруін қамтамасыз етуі 

тиіс.

 

Тҥтіндіктің соңғы бӛлігі жақын орналасқан ғимаратқа немесе басқа да бӛгеттерге қатысы жоқ екендігіне кӛз жеткізіңіз.

 

Қысқы 

уақытта пайдаланылған газдан шыққан бу мҧздың пайда болуын тудыруы мҥмкін, ол қҧлап, 

жарақат  әкелуі мҥмкін.

 

Назар аударыңыз!

 

Тҥтіндіктің қҧбыры тез тҧтанатын заттармен жанаспауы қажет. Қҧбырлар 

отқа тӛзімді қабырға арқылы ӛтуі қажет. Қазандықты ауыстыру кезінде сондай ақ мҧржаны оған сәйке 

келетін типке ауыстыру

 

қажет. 

 

  

Фальшпотолок 

(тҥтіндік мҧржа)

 

  

мм

 мм)

 

  

 

 118 мм

 

  

 

 Назар аударыңыз! Тҥтін шығаратын қҧбырлар газдандыру жобалары бойынша ғана 

орнатылады. Қазандықтың тҥтіндік қҧбырына қҧралдың кез келген басқа тҥрін қосуға тыйым 

салынады (отынның басқа тҥрлерін пайдаланушыларды қоса  алғанда).

 

Желдеткіш арналарған тҥтіндік газдардың бҧрыға тыйым салынады! 

 

Назар аударыңыз! Шығатын газдардың бӛлмеге енуі тҧншықтырғыш газбен уланды тудыруы 

мҥмкін.

 

  

 

12 - сурет. Тҥтіндікті орнату

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Elsotherm Шексіз жылу

 

www.elsotherm.ru Назар аударыңыз!

 

Тҥтіндікті қҧрастыруды жҥргізгенде шығатын  конденсатты ескеру қажет. 

14.8

 

Электрлік желіге жалғаңыз

 

 Минималдық қашықтық

 

AА терезе астында, желдеткіш тесіктің астында орнатуда минималдық қашықтық 300 мм.

 

BА терезе астында, желдеткіш тесіктің астында орнатуда минималдық қашықтық 300 мм.

 

Терезеге кӛлбеу, желдкеткіш тесікке минималдық ара қашықтық 300 мм 

ағызу қҧбырының астында орнатудағы минималдық қашықтқ 250 мм.

 

  

 

Қажетті 

жерге 


тҧйықтау

 

  

 

сақтау қажет

 

 ағызу қҧбырының астында орнатудағы минималдық қашықтық 250 мм.

 

Ғ 

Балкон астында орнатуда минималдық қашықтық 250 

мм.  Тік канализациялық қҧбырдан орнатуда 250 мм. Н 

Ішкі және сыртқы бҧрыштан орнатуда 250 мм/115 мм.

 

Шатырда, балконда, жер деңгейінен орнатуда 

300 мм. 

Жақын орналасқан тҥтіндік қҧбырдан қашықтығы 600 мм.

 

К Қҧбырдың ҧшынан қашықтығы ттігінен 1200 мм / тігінен 600 мм. 

Тҧрғын ҥйден және гараж терезесінен қашықтығы 120 мм

 

М Бір ғана қабырғандан кӛлденең орналастырылған қҧбырлардың ҧштарының арасындағы қашықтық 1500 мм.

 

N Бір ғана қабырғадан тігінен орналастырылған қҧбырлардың ҧштарының арасындағы қашықтық 300 мм.

 

Қабырға

 

мен тҥтіндік арасындағы қашықтық 300 мм. 

Тҥтіндік пен терезе арасындағы қашықтық 300 мм.

 

 

Назар аударыңыз! 

1. 


Тҥтіндікті қҧрастыру газ шаруашылығы ережелері мен нормаларына сәйкес келуі тиіс.

 

2. Егер тҥтіндік тротуар жаққа немесе жаяу жҥргінші жолына қарай шығатын болса, пайдаланылған газ 

бен конденсат жҥргіншілерге қолайсыздық тудырып, бӛгет жасамайтындығына кӛз жеткізіңіз.

 

3. 


Егер тҥтіндіктің қҧбыры жер деңгейінен 2 метрден жоғары орнатылмаған болса, онда қорғаныс 

торын орнату қажет.

 

4. 


Гараждық жайларда тҥтіндіктерді орнатуда қосымша конденсатты жинауға арналған қҧрылғыны 

орнату қажет.

 

5. 


Тҥтіндік толық жану мен қауіпсіздікті қамтамасыз ететіндей жинақталуы тиіс.

 

Қазандық 

электрлік тоқпен зақымдалудан қорғаныстың І санатына сәйкес келеді.

 

Қазандықтың 

жҧмыс  істеуі  ҥшін  нақты  кернеуі  220  В,  жиілігін  50  Гц  және  жерге  тҧйықтайтын 

контактісі бар айналмалы токтың электрлік

 

бір фазалық желісінің болуы қажет. 

Қазандықты

 

электрлік  желіге  қосу  ҥшін  және  қазандықты  жерге  тҧйықтау  ҥшін мамандандырылған кәсіпорынға жҥгініңіз.

 

Қазандықтың 

қалыпты  жҧмысы  ҥшін  және  ток  соғу  немесе  қысқа  тҧйықталудан  қайғылы 

оқиғалардың алдын алу ҥшін қазандық  міндетті  тҥрде жерге тҧйықталуы тиіс. Қазандықты жерге 

тҧйықтауды ГОСТ 27570.0

-

87 сәйкес жерге тҧйықтаға қойылатын барлық талаптарды қамтамасыз ету арқылы орындау қажет.

 

Штепсельді розетканы жерге тҧйықтау міндетті. 

Найзағай  немесе  газдың  жайылуы  уақытында  ӛрт  қаупі  және/немесе  жарылыс  қаупі  бар 

жағдайлардың  алдын  алу  ҥшін  газ  қҧбырына,  қҧбырға,жылыту  батареяларына,  телефон 

сымдарына, найзағай тартқышқа қосуға тыйым салынады.

 

Штпсельдік розетка қазандықтан 30 см кем емес қашықтықта орналасуы тиіс. Жерге тҧйықтауды 30 см артық тереңдікке жҥргізу қажет.

 

110 В кернеуі бар ауданда 220 В пайдаланғанда жерге тҧйықтауды жҥргізу қажет. 

220 


В  кернеуі  бар  желілерді  жерге  тҧйықтау,  кабельдік  жҧмыстарға  қатысты  барлық  заңнамалық 

актілердің  сақтаған  жӛн  (сәйкес  заңнамалық  актілер:  электрлік  қҧралдың  стандарты,  электрлік 

аспаптарды пайдалану туралы заң, электрлік техникалық жҧмыстар туралы заң, электрлік жетекті қҧру 

туралы ереже және т.с.с)

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 13-

сурет. Тҥтіндіктің шығу орындары

 

 

 Elsotherm Шексіз жылу

 

www.elsotherm.ru 14.9

 

Газ құбырын орнату

 

 Назар аударыңыз!

 

Қазандықты газбен қамтамасыз ету жүйесіне қосуды тек мамандандырылған кәсіпорын ғана жүргізеді.

 

 Сақтау қажет

 

Қазандықты 

газ қҧбырына жалғау ҥшін металлды болат қҧбырларды (соның ішінде иілмелі) және 

газ қҧралы ҥшін куәландырудан ӛткен иілмелі

 

шланглерді пайдаланыңыз. 

Газ қысымының тҥсуінің алдын алу ҥшін жалғаушы қҧбырлар мен шлангтардың ішкі диаметрі 20 мм 

кем болмауы тиіс.

 

Иілгіш апарулардың ҧзындығы 0,3 м кем емес және 1,5 м артық емес болуы тиіс. 

Қазандықтың

 

таңбалау кестесінде кӛрсетілгенге сәйкес келетін газды пайдаланатындығыңызға кӛз жеткізіңізі: табиғи газ (G20, қысым 1274

-

1960 Па) немесе 

сҧйылтылған газ (G30, қысым 2940 Па).

 

Қазандық


 

алдындағы газды кранды қол жетімді және пайдалану ҥшін қолайлы орында 

орнатыңыз.

 

14.9.2. Табиғи газды беру (G20)

 

Газды  торабының  коммуналдық  газ  қҧбыры  арқылы тҥсетін ласпен және басқа да тҥрдегі заттармен ластану 

салдарынан  қазандық  жҧмысының  істен  шығады.  Бҧл 

жағдайда  газ  сҥзгісін  орнату  қажет.  Газ  сҥзгісін  жеке 

мамандандырылған  кәсіпорындардан  сатып  алуға 

болады.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Газ 


сҥзгісі

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Газ 

краны


 

 

 Қазандықты

 

газ қҧбырына қосқаннан кейін жалғауды герметикалықа тексеріңіз және газдың жайылуының жоқтығына кӛз жеткізіңіз.

 

Герметикалықты бақылау ашық газ кранында және істемейтін қазандықта

 

жалғау орындарында сабынды суды жағу жолымен жҥргізіледі. Кӛбіршіктердің пайда болуы газдың жайылуын білдіреді.

 

Газдың жайылуына жол берілмейді! 

 

  

 

  

 

  

 

30c 

  

 

  

 

 Газ 

краны


 

14.10. Құбырларды төсеудің стандартты сұлбасы

 

14.10.1.Төменгі бағыттағы құбырларды төсеу

 

 

  

14.9.1. Сұйылтылған газды беру (G30)

 

 Сҧйылтылған газ ҥшін (G30) сыйымдылығы 50 

кг  екі  және  одан  артық  баллондарды  орнату 

ҧсынылады 

(екі 


жолды 

пневамиткалық 

таратқышты  орнату  бір  уақытта  екі  баллоннан 

газдың берілуін қамтамасыз етеді.) 

 

Сҧйылтылған  газы  бар  екі  және  одан  артық газ  баллондары  тек  газды  қазандыққа  беру 

ҥшін  параллель  жалғанады  Оларға  газ 

плитасын және басқа да тҧрмыстық техниканы 

қосуға тыйым салынадв

 

Тҧрмыстық  қысым  реттегішті  сҧйылтылған газдың  шығынының  кӛрсетілген  нормасына  сай 

орнатыңыз.

 

 

 Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет