Пайдалану бойынша нұсқаулық


Жоғары бағыттағы құбырларды төсеужүктеу 6.08 Mb.
Pdf просмотр
бет8/10
Дата22.12.2016
өлшемі6.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

14.10.2.Жоғары бағыттағы құбырларды төсеу

 

  

 

  

 

 Назар 

аударың


ыз

 

Баллондардың шағын сыйымдылықтары газдң біршама жоғалуына әкеледі және қазандықтың тұрақты жұмсын қамтамасыз етеді.

 

  

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru 14.11

 

Жылыту және ыстық су / суық су құбырларын құру

 

14.11.1 

Құбырларды құрастыру жүргізуі бойынша жалпы нұсқаулар

 

Назар аударыңыз!

 

Қазандықты жылыту және ЫСҚ жүйесіне қосуды тек мамандандырылған 

кәсіпорын ғана жүргізеді.

 

Назар 

аударыңыз

 

Жылыту


 

жҥйесі


 

қҧбырларының

ыстық


 

және


 

суық


 

суды


 

беретін


 

қҧбырлардың

 

және


 

ілмекті


   

су

 кранының

 

қатуының 

алдын


 

алу


 

ҥшін


 

оларды


 

мҧқият


 

жылытуды


 

жҥргізу


 

қажет


.

 

Қҧбырларға 

арналған


 

материалдар

 

қолданыстағы 

стандарттарға

 

сәйкес


 

болуы


 

қажет


.

 

Жылыту 

жҥйеснің


 

қҧбыры


 

мен


 

қазандыққа

 

ыстық


 

су

 беру

 

қҧбырын 

жалғау


 

алдында


   

немесе


 

қосу


 

кезінде


 

тҥзілген


 

кірді


 

немесе


 

механилкақы

 

қосындыларды 

тазалап


 

қо

 ҧсынылады

Қҧбыр 

арқылы суды тікелей қосу алдында жіберіңіз.

 

Жылыту жҥйесі ҥшін 

су ретінде жер астындағы суларды пайдаланбаңыз. Егер сіз жерасты суларын 

пайдалануға мәжбҥр болсаңыз, сәйкес сҥзгілерден оларды мҧқият сҥзуді орындаңыз.

 

Ғимараттың 

ішінде  және  сыртында  орналасқан  қҧбырлар  мҧқият  тӛселіп,  берік  бекітілп  және 

тиісті тҥрде

 

жылуоқшауланған болуы тиіс. 

Бҧрын  пайдалануда  болған  жылыту  жҥйелерін  пайдалану  ҧсынылмайды  (орталық  жылыту 

немесе  кӛмірлі  /  сҧйық  отынды  қазандықты  жылыту  жҥйелері).  Бҧрын  пайдалануда  болған 

жылыту  жҥйелерін  пайдалану  қазандықтың  сынуын  тудырып,  оның  қызмет  мерзімін  қысқартуы 

мҥмкін.

 

Бҧрын  пайдалануда  болған  жылыту  жҥйелерін  еріктен  тыс  пайдалануда  оны  міндетті  тҥрде  таза сумен жуыңыз да, қазандық алдында жылыту жҥйесінің сәйкес сҥзгісін орнатыңыз.

 

Қҧбырлардың 

ішіндегі тҧнбалар жылыту жҥйесі мен

 

ыстық суды беру жҥйесінің жылу беру тиімділігін тек қана тӛмендетпейді, сонымен қатар қазандықтың сынуын тікелей тудыруы мҥмкін.

 

14.11.2 

Құбырларда жылу оқшаулау

 

 Назар аударыңыз

 

Сақтау қажет 

 

Жуандығы  25  мм  және  одан  да  кӛп 

оқшаулағыш  материалдың  кӛмегімен  жылыту  жҥйесі  мен 

суық  және  ыстық  суды  беру  қҧбырларын  жылыландыру  қажет,  әсіресе  егер  қҧбырлар  ғимарат 

сыртында орналасқан және сыртқы әсерге ҧшыраған болса.

 

Қҧбырлар


 

қоршаған  ортаның  кері  температуралараныда  жарықшақтарды  пайда  болуымен  қатып 

қалуы мҥмкін, сондықтан да олардың негізгі жылумен оқшаулануын іске асыру қажет.

 

Су сҥзгілерін, ілмекті крандарды және ауа шығару қақпатарын және т.с.с оқшаулағыш материалмен жаппаңыз.

 

14.11.3 

ЫСҚ құбырларын құру

 

Ыстық суды беру қҧбырларының диаметрі G ½ дюймді қҧрауы тиіс. 

Ыстық  суды  беру  қҧбыры  мҥмкіндігінше  қысқарақ  болуы  тиіс.  Қҧбырлар  одан  суды  ыңғайлы 

тӛгу ҥшін 1/100

-

1/200 кӛлбеулікте орнатылған болуы тиіс. 

14.11.4

 

Суық суды беру құбырын орнату

 

 Назар аударыңыз

 

Суық суды беретін қҧбырдың диаметрі G ½ дюймді қҧрауы тиіс. 

Ішкі диаметрі 13 мм кем емес және ҧзындығы 1,5 м кем емес иілмелі шлангтарды пайдалануға 

болады.

 

Қазандық 

алдында суды берудің ілмекті краны мен су фильтрін орнату қажет.

 

Қҧбырды


 

жалғау


 

алдында суды берудің ілмекті кранын ашыңыз да, қҧбырдағы қҧм мен ласты 

шығарыңыз.

 

Жалғағаннан  кейін  сулы  сҥзгіге  тазалау  жҥргізіңіз  және  су  берудің  ашық  кранында  барлық жалғаулардың герметикалығын тексеріңіз. Судың ағуына жол берілмейді.

 

14.11.5 

Жылыту жүйесі құбырларын монтаждау.

 

 Назар аударыңыз

 

Қҧбырларды 

жалғауда суды беру ҥшін де, оны қайтару ҥшін де біркелкі диаметрлі қҧбырларды 

пайдалану  қажет.  Қазандықтың  жылыту  жҥйесінің  қҧбырларын  жалғау  диаметрі  G  3/4  дюймді 

қҧрайды.  Жылыту  жҥйесінен  барлық  суды  шығару

 

қажет  болған  жағдайда  суды  шығару  ҥшін қҧбырдың тӛменгі бӛлігінде қайтару ҥшін кран орнатыңыз.

 

Жылыту жҥйесі қҧбырларының ҧзындығы мҥмкіндігінше қысқарақ болуы тиіс. 

Шланганы  қауіпсіздік  қақпағының  тӛгу  қҧбырына  жалғаңыз  да,  ондағы  су  қажет  болған

 

жағдайда  канализацияға  шыға  алатындай  оны  канализациялық  қҧбырға  бағыттаңыз.  Қауіпсіздік клапанының пластикті тӛгу қҧбырын бҧғаттауға тыйым салынады.

 

Қазандықты 

жылыту  жҥйесіне  бірінші  қосқанда  ішіндеауа  мен  будың  жиналуын  болдырмау  ҥшін 

жылыту жҥйесінен ауа тығындарын автоматты тҥрде немесе қолмен жойған жӛн.

 

Егер  жылыту  жҥйесінде  саны  5  (бестен)  кем  шығу  саны  бар  таратқыш  коллектор  қарастырылған болса,  ішкі  диаметрі  36  мм  қҧрайтын  қазандықты  таратқыш  коллекторымен  жалғайтын  қҧбырларды 

пайдалану  қажет.  5  (бес)  және  одан  да  кӛп  шығыстары  бар  таратқыш  коллекторды  қолданғанда  ішкі 

диаметрі 44 мм қҧрайтын қҧбырларды қолдану қажет.

 

    Құбырларды құрастыру аяқталғаннан кейін

 

Назар аударыңыз 

Қҧбырларды

 

қҧрастыру аяқталғаннан кейін оларды газ бен судың ағуына тексеру қажет. Орталық жылытудан жеке жылытуға ӛтуде жеке жылыту қҧбырлары мен орталық жылыту қҧбырларының 

бірікпегендігін тексеріңіз. Кері жағдайда орталық жылыту жҥйесінен жеке жылыту жҥйесіне судың, кірдің 

және ауаның ағуы мҥмкін, ол қазандықтың сынуына әкелуі мҥмкін.

 

 Жеке  жылыту  мен  орталық  жылыту  қҧбырларын  кездейсоқ  жалғаған  жағдайда  оларды 

ажыратып, жеке жылыту жҥйесінің қҧбырлары мен радиаторларының су мен ласты тазарту қажет. 

Егер  қҧбырлар  мен  радиаторлар  жарамсыз  болып  жатса,  оларды  алмастырып,  қайталап 

қҧрастыруды жҥргізу қажет.

 

Жылын  екі  рет  жылыту  сҥзгісі  мен  суық  сумен  қамтамасыз  ету  сҥзгісін  тазалауды  жҥргізуді ҧмытпаңызҥ

 

  

 

  

 

  

 

Elsotherm Шексіз

 

жылу


 

www.elsotherm.ru  

 

  

 

  

 

14.12 

Басқару пультін қосу

 

14.12.1 

Басқару пультін қосу тәртібі

 

Назар аударыңыз!

 

Басқару пультінде бөлме термостат орналасқан.

 

Жылыту режимінде қазандықты дұрыс жұмыс істеуі үшін басқару

 

15.

 

Құрастыру / техникалық қызмет көрсету / жөндеу аяқталғаннан кейін 

қазандықты тексеру (мамандандырылған кәсіпорындар үшін)

 

Назар аударың

ыз

 пультін орнату бойынша нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.

 

1. Басқару пультінің бекіту панелін температураның деңгей айырмасы 

мәнсіз болаын орындарда, кедергісіз қабырғада еденнен 1,2

-

1,5 м қашықтықта орнатыңыз.

 

   

 

  

 

   

 

Бекіту ілмегі 

Check (тексеру)

 

Міндетті орындау

 

2. 


Басқару пульті мен қазандықты жалғайтын кабельді 

басқару пультінің артқы қабырғасындағы жағындағы 

контактілерге суретте кӛрсетілген полярлықты сақтай отырып 

жалғаңыз (кабельдің ҧсынылған ҧзындығы 10 м артық емес).

 

3. 


Басқару пультін алдымен оны бекіту панелінің бекіткіш 

ілмектеріне ілуге арналған тесіктерге қысып, содан кейін берік 

бекіту ҥшін астыға тартып, бекітіңіз.

 

Бекіту тесіктері 

 

Жалғағышты 

кабелді 


тӛсеу 

орыны


 

 

 Қазандық

 

тігінен орналасқан ба? 

 

Мамандандырылған кәсіпорынның қызметкері қазандықты орнату немесе техникалық қызмет кӛрсету бойынша орындалған жҧмыстар 

туралы есепті қҧрастырды ма (26, 2 бӛлімдер).

 

 

Жанармай, еріткіштер, газ баллондар және басқа да жанғыш материалдар қазандықпен тікелей жақын жерде орналасқан ба?

 

 Назар аударыңыз

 

Сақтау қажет 

 

  

14.12.2

 

Басқару пультін орнатудағы қауіпсіздік 

талаптары

 

Кабельді еденге немесе сымдар ӛтетін қҧбырларға тӛсемеңіз. Оған қоса, электрлік қҧбырлардың тозуы қысқа 

тҧйықталуды тудырады, бҧл қазандық жҧмысының істен 

шығуына әкеледі.

 

Жарықтандырудың немесе жоғары температуралы будың ҥлкен

 

мӛлшері бар орындарда орнатпаңыз. 

Балалрдың қолы жететін орындарға орнатпаңыз.

 

Жиі ашылатын есіктің маңына, сонымен қатар суық жел соғып тҧратын орындарда орнатпаңыз.

 

14.13 

«Басқару пультінсіз қазандықтың жұмыс істеуі» режимі

 

Басқару пультінде ақау болған жағдайда қазандық ««Басқару пультінсіз қазандықтың жҧмыс істеуі» режимінде жҧмыс істей алады.

 

 Қазандық

 

жҧмысының бҧл 

режимінде жылу тасымалдағыштың жҧмысы 75°C қҧрайды, ал ЫСҚ 

контурындағы судың температурасы 38°C қҧрайды.

 

Қазандықты 

«Басқару пультінсіз қазандықтың жҧмыс істеуі» режиміне ауыстыру ҥшін:

 

1. 


Газды кранды жабыңыз, электрлік қорек беруді ажыратыңыз;

 

2. Кабельды басқару пультінен ажыратыңыз;

 

3. Біріктіруші кабельдің қызыл және ақ ҧштарын тҧйықтаңыз да, оқшаулағыш лентамен 

орап тастаңыз (ЫСҚ контурының ғана жҧмыс режимі ҥшін, қызыл және ақ ҧштарды 

тҧйықтамаңыз және әрқайсысын жеке оқшаулағыш лентамен ораңыз);

 

4. Элеткрлік қорек

 

кӛзін беруді қосыңыз, газды кранды ашыңыз. 

Қазандықты

 

«Басқару пультінсіз қазандықтың жҧмыс істеуі» режиміне қосқаннан кейін, жаңа басқару пультін қҧрастыру қажеттілігі туралы мамандандырылған кәсіпорынға хабарлауды ҧмытпаңыз.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Назар 

аударың


ыз

 

Газды кран газды беру желісінде орнатылған ба? 

 

Газ қҧбырларының жалғанған 

орындарында газдың ағуы сабынды 

судың кӛмегімен тексерілді ма (12.5.9 тармақ)?

 

 Қҧбырлар

 

мҧқият жылытылды ма? Тҥтіндік қҧбыр дҧрыс орнатылды

 

ма? 

Келесі кернеу пайдаланыла ма 220В/50Гц? Розетка жерге 

тҧйықтау бар ма?

 

Суды беретін қҧбырда ілмекті кран орнатылған ба? Жҥйе жылу тасымалдағышпен толтырылған ба (11.1.4 тармақ)? 

 

Қазандыққа 

берілетін газ қазандықтың таңбалау кестесінде кӛрсетілген 

газға сәйкес келеді ма (12.5.14 тармақ)?

 

 Электрондық басқару блогындағы DIP

-

ауысытырып-

қосыштар дҧрыс орнатылған ба 

(7.3-

тармақ)?


 

 

  

 

16-бөлімге өту

 

 

Elsotherm Шексіз жылу 

www.elsotherm.ru 16.

 

Қазандықты сынауға пайдалану

 

(мамандандырылған кәсіпорындар үшін) 

 

 

 1. 

Қазандықты

 

(~220B/50Гц) электр желісіне қосу. 

 

  

                

2. Сынақтық пайдалануда қазандықтың қақпағын жабамыз.

 

3. Қазандыққа

 

суды беру ҥшін кранның ашылуын тексеру 

 

  

 

4. Газды беру ҥшін кранның ашылуын тексеріңіз.

 

  

 

               5. Қазандықты қосу.

 

6. Басқару пультында қажетті температураны орнату (егер орнататын 

температура бӛлмедегі температурадан жоғары болса ғана, қазандық істейді).

 

 

7. Егер қазандықта су жеткілікіз болса, суда судың тӛмен деңгейінің қҧрылғысы 

іске қосылады. 11.1.4

-

тармаққа сәйкес жылыту жҥйесіне суды қосыңыз. 

 

 8. 

Қажетті


 

температураны қойғаннан кейін бӛлмеде лампа 

қосылу индикаторы жанса, қазандық қалыпты режимде жҧмыс істеп тҧр дегенді білдіреді.

 

  

9. 


Тҥтіндікте тарту жеткіліксіз немесе жоқ болғанда газдың берілуін 

ӛшіретін


 

қауіпсіздік жҥйесін тексеріңіз (12.5.12 тармақ).

 

 

10. 21-

бӛлімге сәйкес қазандықты тҧтынушыға пайдалануға беру.

 

17.

 

Жалпы талаптар

 

17.1 

Тҧрмыстық тағайындалудағы газды қондырғыларды қҧрастыру, біріншілік іске қосу және 

техникалық қызмет кӛрсету қолданыстағы нормалар мен ережелерге сай жҥргізілуі тиіс, дәлірек 

айтқанда:

 

  

СНменЕ ІІ

-35-

76 «Қазандық қондырғылары»; 

 СП 62.13330.2011 «Газ таратқыш жҥйелер. СНжәне Е 42

012002 ақтаулдандырылған 

баспасы», СП 41

1082004 «Тҧрғылықты ғимараттарды  газды отындағы жылу 

генераторларымен пәтер бойынша жылумен жабдықтау», СНжәнеЕ 40

-01-


2003 «Жылыту, 

желдету және кондициялау», СП 7. 13130.2009 «Жылыту, желдету және кондициялау.

   

  

  

Ӛртке


 

қарсы қойылатын талаптар»;

  ЭҚЕ «Электрлік қондырғыларды қҧру ережелері»;

  

2012 жылғы 25

-

сәуірдегі Ресей Федерациясы ҥкіметінің№390 қаулысымен бекітілген Ресей Федерациясындағы ӛртке қарсы режим ережелері.

 

17.2 

Балаларды қаптама элементтерімен жанасудан сақтау керек (пластик пакетер, полистирол 

және т.с.с), себебі олар қауіптің әлеуетті кӛздері болып табылады.

 

18. 

Тасымалдау және сақтау ережелері

 

18.1 

Қазандық


 

ГОСТ 15150

-

69 бойынша УХЛ 4.2 климаттық орындауында дайындалған. 

18.2

 

Қазандық


 

манипуляциялық таңбаларда кӛрсетілген кҥйдегі қаптамада тасымалдануы және 

сақталуы тиіс.

 

18.3 

Қазандық


 

минус 50°C 

-

тан плюс 40OC-

қа дейінгі ауа температурасындағы және 98% аспайтын 

салыстырмалы  ылғалдылықтағы,  атмосфералық  және  басқа  да  зиянды  әсерлерден  қорғауға  кепілдік 

беретін жабық бӛлмеде сақталуы тиіс.

 

18.4

 

Қазандықты

 

12 айдан артық сақтауда ГОСТ 9.014-

78 бойынша консервацияны орындау қажет.

 

18.5

 

Қазандықтың

 

кіріс және шығыс келте қҧбырларының тесіктері бітеушітермен немесе тығындармен жабылған болуы тиіс.

 

18.6 

Қазандықтарды

 

қатарларды қаттап тастауда және тасымалдауда алты ярустардан артық тӛсемеген жӛн.

 

 19.

 

Кәдеге жарату

 

Назар аударыңыз! Қазандықты

 

бӛлшектеуді мамандандырылған кәсіпорын жҥргізеді. 

Пайдалану аяқталғаннан кейін келесі операцияларды орындап қазандықты жӛндеу қажет:

 

1) 


тиекті газды кранды жабу;

 

2) Қазандықты

 

электр желісінен ажырату. 

3) 


суық судың тиекті кранын жабу;

 

4) жылыту жҥйесінің қҧбырларындағы

 

тетікті крандарды жауып, қазандықтағы суды тӛгу (ілмекті крандар жоқ болған жағдайда, эылытудың барлық жҥйелерінен суды тӛгу);

 

5) жылыту жҥйесінің, ыстық сумен қамтамасыз ету жҥйесінің және газ беру қҧбырының кіру 

және шығу қҧбырларын ажырату;

 

6) 


қазандықты

 

қабырғадан алу. 

 

Бӛлшектелген қазандықты одан әрі кәдеге жарату ҥшін мамандандырылған кәсіпорынға тапсыру 

Қазандық


 

пен оның қаптамасы екіншілік пайдалануға жарамды материалдардан тҧрады.

 

 

  

 

  

 

  

Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru 20.

 

Кепілдік міндеттемелер.

 

20.1 

Қазандықтың

 

кепілдік қызмет мерзімі ол сатылған кҥннен бастап 2 (екі) жылды қҧрайды. 

Қазандықты

 

пайдаланудың кепілдік мерзімі ол сатылған кҥннен бастап оны сауда желісі арқылы сатқан кҥннен бастап немесе оны Тҧтынушы алған кҥннен бастап 2 (екі) жылды қҧрайды. Қазандықты сатқан 

кҥннің  белгісі  бар  дҥкеннің  мӛртаңбасында  кепілдік  талондары  жоқ  болған  жағдайда  ,  кепілдік  мерзім 

оны ӛндіруші

-

кәсіпорын шығарған  кҥннен бастап есептеледі және 2 (екі) жылды қҧрайды. 

 

Назар  аударыңыз!  Қазандықты

 

сатып  алуда  Тҧтынушы  ақаулардың  жоқтығы  мен толымдылығына  тексеру,  25.1

-

тармақта  «Аппаратты  сату»  сату  және  кепілдік  жӛндеу талондарында  сату  туралы  дҥкеннің  белгісі  мен  мӛртаңбасы  бар  Пайдалану  бойынша 

нҧсқаулықты алу.

 

 

Назар  аударыңыз!  Мамандандырылған  кәсіпорынның  жҧмысшысы  болып  табылмайтын тҧтынушы  немесе  басқа  тҧлға  қазандықты  ӛздігінен  орнату,  техникалық  қызмет  кӛрсету  және

 

жӛндеу жағдайларыӚндірушінің кепілдік міндеттер бойынша жауапкершілігін тоқтатуға әкеледі. 

 

Назар  аударыңыз!  Қазандықты

 

орнатқаннан  кейін,  қазандықты  пайдалануды  іске  асырған мамандандырылған  кәсіпорын  пайдалану  бойынша  осы  Нҧсқаулықта  25.1

-

бӛлім  «Қазандықты орнатуды» толтырып, мамандандырылған кәсіпорынның атауын, қазандықты орнатқан маманның 

Т.А.Ә,  сонымен  қатар  қазандықты  орнату  кҥнін  кӛрсету  арқылы  кепілдік  талондарды  толтыруы 

тиіс.

 

 Назар  аударыңыз! 

Бірінші  жыл  сайынғы  техникалық  қызмет  кӛрсетуді  жҥргізген

 

мамандандырылған  кәсіпорын  пайдалану  бойынша  осы  Нҧсқаулықтағы  26-

бӛлім  «Жыл  сайынғы 

техникалық  қызмет  кӛрсетуді  жҥргізуді»  толтырып,  мамандандырылған  кәсіпорынның  атауын, 

техникалық  қызмет  кӛрсетуді  орындаған  маманның  Т.А.Ә,  сонымен  қатар  оны  жҥргізу  кҥнін 

кӛрсету арқылы кепілдік талондарды толтыруы тиіс.

 

 Назар  аударыңыз!  Қазандыққа

 

тӛлеу  туралы  кассалық  чекті  пайдаланудың  барлық  кепілдік мерзімінде сақтау қажет.

 

 20.2

 

Кепілдік  осы  Пайдалану  бойынша  Нҧсқаулықта  кӛрсетілген  қазандықтың  нақты  белгіленген 

сипаттамаларына ҧсынылады. Тҧтынушының немесе басқа тҧлғаның қазандықтың қҧрылымын ӛзгертуі 

кепілдік міндеттер бойынша Ӛндірушінің жауапкершілігін тоқтатуға әкеледі.

 


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет