Парижде болған лаңкестік оқиғаға орай


Көңіл айту жеделхатын жолдадыжүктеу 20.39 Mb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата15.03.2017
өлшемі20.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Көңіл айту жеделхатын жолдады

Жаңа міндеттер қойды 

Бес заң қабылданды

Тұрғын үй – басты назарда

Бірқатар тапсырма берді 

ЭКСПО-ға дайындық пысықталды 

«Елбасын үлгі тұтамын»

дейді теміртаулық жас металлург Әлібек Алпысбаев 

ҚҰРМЕТ


ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕС

Алматыдағы  .Жолдасбеков атындағы Студенттер 

сарайында қала әкімі Бауыржан Байбектің жоғары 

оқу орнының ұжымдарымен және студент жастарымен 

кездесуі  тті.

Кездесудің негізгі тақырыбы – Алматының 2016-2020 

жылдардағы даму бағдарламасын талқылауға арналды. 

Жиынға қаладағы барлық оқу орындарының студенттері 

мен профессорлық-оқытушылық құрамы қатысты.

Шарада с з алған Бауыржан Байбек Алматы жас-

тар қаласы екенін, қала тұрғындарының орта жасы 

– 37 жас екенін тілге тиек ете келе, шаһардың ғылыми-

ағартушылық, білім беру саласындағы маңыздылығына 

тоқталды.  

– Жақында қаланың 2020 жылға дейінгі бағ дар-

ламасын жарияладық. Бағдарлама халық арасында 

кеңінен талқылану үстінде, – деді қала әкімі. Бұл орай-

да ол бағдарлама мазмұнынан жастардың да хабардар 

болғаны ж н екенін атап  тті. Алматыны дамыту-

дың негізгі бағыт-бағдарын таныстырды. Осы ретте 

жастардың да пікірін тыңдау маңызды екеніне тоқталды. 

Жиында университет студенттері қала әкіміне «Al-

Farabi university smart city» инновациялық жобасын 

ұсынды. Аталған жобаға қызығушылық білдірген шаһар 

басшысы оны қаланың дамуында пайдалануымыз 

әбден мүмкін екенін жеткізді. Жаңа бағдарламаның 

аясында студенттерді жұмыспен қамту, денсаулық 

сақтау, баспанамен қамту мәселелері де әңгіме 

арқауына айналды. «2016-2020 жылдарға арналған 

даму бағдарламасы» шеңберінде университеттік зерт-

теу жұмыстарын жүргізген жас ғалымдарға грант б лу 

қарастырылып отырғаны, Алматы қаласын дамыту 

тұжырымдамасында Мәскеу, Варшава, Сеул, Торон-

то сияқты ірі мегаполистердің үлгілеріне де назар 

аударылғаны айтылды.  

Жиын барысында «McKinsey & Company» ком-

п а н и я с ы н ы ң   Қ а з а қ с т а н д а ғ ы   к е ң е с   б а с қ а р у ш ы 

серіктесінің орынбасары Сергей Киселев, «Тұран» 

университетінің ректоры Рахман Алшанов, Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 

ректоры Динар Н кетаева Алматы қаласындағы кез-

десу аясындағы тақырыпқа байланысты  здерінің ой-

пікірлерін жеткізді. 

Нұрлан ҚҰМАР

АЛМАТЫ 


Алматы – 

жастар қаласы

Рухы күшті қаламгер

аңғартады. Бұл татулық әр отбасы-

нан, әр ұжымнан бастау алуы керек. 

Қазір қандай жетістіктерге жетсек те, 

бұл түсіністіктің, жарасымдылықтың 

нәтижесі екені анық» деді ол. 

Ол  мірінде  шпестей орын алған 

сәттердің бірі ретінде «Нұр Отан» 

партиясының XIV съезіне қатысып, 

Е л б а с ы м е н   ж ү з д е с к е н і н   а й т а д ы : 

«Партияның кезекті съезіне қатысып, 

делегат болдым. Жиналған жұрт  з 

тілектерін жеткізіп жатқан сәтте, мен 

де «Нұрсұлтан  бішұлы, Теміртау до-

мна цехынан сізге жалынды сәлем» 

дегенім бар. Дәл сол сәтте ол арты-

на бұрылып, жаныма келді де  «Мені 

шынықтырған Теміртаудың домна 

цехының еңбеккерлеріне менен де жа-

лынды сәлем айт. Еңбектерің жана 

берсін» деп шынайы лебізін білдірді. 

Мен Елбасының қарапайымдылығына 

риза болдым. Арнайы келіп әлгіндей 

жылы с зін арнауы  зінің жастық шағы 

ткен Теміртауды ұмытпай, металлург-

тер еңбегін бағалағандық деп есептедім. 

Мен ол күні керемет бақытты едім». 

лібек  ндірістегі жұмыстан б лек 

қоғамдық істерге де  белсене араласа-

ды екен. Ең алғаш 2008 жылы Жастар 

форумына қатысса, 2012 жылы облыс 

әкімінің жастар сыйлығын жеңіп алған. 

Бұған қоса «Нұр Отан» партиясының 

«Партияның 50 тұлғасы» жобасы-

на қатысуының  зі үлкен жетістік. 

Жұмыстан қол үзбей жүріп, екі бірдей 

жоғары білім алды. Инженерлікпен қоса 

заңгерлік те білімі бар.  

Металлург жігіт Елбасымыздың 

«Тәуелсіздік пен еңбек деген ұғымдар 

сабақтас, егіз дүние» деген қанатты 

с зінің мәні тереңде екенін айтты.  

«Тәуелсіздіктің мызғымас беріктігі 

бәріміздің ортақ еңбегімізге байла-

Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ 

мемлекеттік академиялық  драма 

театрын да Ілияс Есенберлиннің 

туғанына 100 жыл толуына орай 

мерекелік концерт болып өтті. Алма-

ты қаласының әкімдігі мен Қазақстан 

Жазушылар одағы бірлесіп ұйым-

дастырған кеште қазақ эстра дасының 

үздік орындаушылары мен шығар-

машылық ұжымдары өнер көрсетті. 

Қарағандыдағы Теміртау қаласында 

болғанымызда, жұртшылықтың  Ел-

басы Нұрсұлтан Назарбаев еңбек 

жолын  осында бастағанын үлгі тұтып, 

мақтаныш санайтынын аңғару қиын 

емес еді. Елбасы жұмыс сапарымен 

Теміртауға келгенде да металлургия 

комбинатына соқпай кетпейді екен. 

Бірге қызметтес болған замандаста-

рымен және бүгінгі цех ұжымымен 

кездесіп, еңбек жолын бастаған 

өндіріс орнын құрметтейтінін осылай-

ша көрсетеді.

халық емеспіз. Қазақ хандығы осыдан 

5,5 ғасыр бұрын шаңырақ к терсе 

де, Еуропада орнаған сақ, ғұн, үйсін, 

ұлы түрік қағандығы, «Алтын орда» 

мемлекетінің заңды мұрагері. Біздегі 

тарихи сананың қалыптасуына, 

ұ л т т ы қ   қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы   с а қ т а п 

қалуға Ілияс Есенберлин романдары 

айрықша әсер етті» деді қала әкімі. 

Одан кейін с з кезегін алған Қа-

зақстан Республикасы Парламенті 

Сенатының депутаты, Қазақстан 

Жазушылар одағы басқармасының 

т рағасы, Мемлекеттік сыйлықтың 

л а у р е а т ы   Н ұ р л а н   О р а з а л и н 

жазушының Қазақ еліне қалдырған 

мұрасы мәңгілік екенін атап  тті. 

Филология ғылымының докторы, 

профессор Жанғара Дәдебаев Ілияс 

Есенберлиннің шығармашылығы 

хақында баяндама жасады. 

Кеш барысында к рнекті жазу-

шы ның қазақ әдебиеті мен тарихына 

сіңірген қажырлы еңбегі, артында 

қалдырған мол мұрасының кейінгі 

жас ұрпақ арасында насихатталуы с з 

болды.


Ақбота ҚАЙРАТҚЫЗЫ

Батыс Қазақстан облыстық қорғаныс 

істері жөніндегі департаменті жиын 

пунктінің басшысы, прапорщик  Николай 

Сармин - мемлекеттік тілді меңгерген 

отандастарымыздың бірі. Департаментте 

жүйелі түрде өтіп келе жатқан мемлекеттік 

тілді оқыту сабақтарына 2007 жылдан бастап 

қатысуда. Соның нәтижесінде ол тілді біліп 

қана қоймай, қызмет барысында қазақша 

баяндама жасап, саяси сабақтар өткізіп жүр.

нысты. Сондықтан елімізді еңселі 

етуге әрқайсымыз үлес қосуымыз 

қажет.  Уақыт  ткен сайын металлург 

мамандығына деген құрмет пен сұраныс 

артып келеді. Қызығушылық танытып 

жүрген жастар қатары да аз емес. Де-

сек те, әлі де қазақ жастарын  ндіріске 

к птен тартуымыз қажет. Бүгінгі білім 

жүйесінде металлургтерді оқыту бары-

сында  ндірістік сабақтардың сағаты 

әлі де аз. Нағыз маман иесі болып, 

мамандықтың қыр-сырын ұғыну үшін 

алғашқы курстан бастап  ндіріспен 

тығыз байланыста болу қажет» деді ол 

ішкі ойын ақтарып. 

Елбасының жастарға  неге етер 

қасиеттері аз емес екенін білетін 

кейіпкерім бос уақытында домбыра 

шертіп,  спортпен де айналысатынын 

айтып қалды.  « ндіріс орнының жа-

нында 1991 жылдан бері Қазақ мәдени 

орталығы жұмыс істейді. Осы орталықта 

Құралай Шәймерденова деген кісіден 

домбыра тартуды үйрендім.  зге ұлт 

кілдері арасында қазақ тілін оқыту 

курс тары да  ткізіледі.  Мемлекеттік 

тілдің маңызы ж нінде Президентіміз 

ұдайы айтып келеді. «Қазақстанның 

болашағы – қазақ тілінде» деуінде үлкен 

мән бар. Осы туралы да жанымдағы 

еңбектес жолдастарыма айтып жүрмін» 

деген  лібек қоштасар сәтте «Біз елді, 

Отанды қалай құрметтеу керек екенін 

Елбасынан үйренуіміз керек. Ол кісі 

айтқан с зін іспен дәлелдеп жүр. Бүгінде 

айтар болсам, Елбасы – жастардың 

мақтанышы. Біздің міндет – Елбасы 

сеніміне сай еңбек ету,  мір сүру». 

Жас жігіттің бұл жүрекжарды с зі 

екендігі жалын атқан жанарынан 

аңғарылып тұрды. Ақбота ИСЛ МБЕК

Мемлекеттік тіл –

менің тілім

т у ғ а н ы н а   б и ы л   1 0 0   ж ы л   т о л -

ды. Жазушының тойы мен Қазақ 

х а н д ы ғ ы н ы ң   5 5 0   ж ы л д ы ғ ы н ы ң 

тұспа-тұс келуінде үлкен мән бар. 

Ілияс Есенберлин қазақ рухани 

қоғамының, әсіресе мемлекетшілдік 

түйсіктің қалыптасуына айрықша 

үлес қосқан адам. Шығармашылығы 

арқылы халқына рухани дем бер-

ген. Саналы ғұмыры  нер жолымен 

қатар ауыр еңбекпен  ткен. Ұлы 

Отан соғысына қатысып, жеңіспен 

оралды. Ілияс Есенберлин әр жыл-

дары  ндіріс саласында  німді еңбек 

етті. «К ркем әдебиет» баспасының, 

« К и н о с т у д и я н ы ң »   р е д а к т о р ы , 

«Жазушы» баспасының басшысы

Қазақстан Жазушылар одағының 

хатшысы болды. Осындай маңызды 

қызметпен қоса, шығармашылығын 

қ а б а т   а л ы п   ж ү р г е н   қ а л а м г е р , 

қазақ әдебиеті тарихында  шпес 

із қалдырған жасампаз жазушы 

тың тақырыптарды қозғап, қазақ 

әдебиетіне жаңа леп әкелгені рас. 

Оның еңбектерінің ішіндегі бірегейі 

– «К шпенділер» тарихи эпопея-

сы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

айтқандай, біз кеше ғана пайда болған 

Кеш ажарын әсем ән мен тәтті 

күй аша түсіп, І.Есенберлиннің  мірі 

мен шығармашылығынан сыр шер-

тетін «Мұхиттан  ткен қайық» атты 

деректі фильм жұртшылық назарына 

ұсынылды.

Ілияс Есенберлиннің есімін ұлт 

әдебиеті мен тарихында  барынша 

а й ш ы қ т а й   қ а л д ы р ғ а н   т а қ ы р ы п 

– қазақ  тарихы. І.Есенберлиннің 

нағыз жазушылық қарымын танытқан 

шығармалары – «Қаһар», «Алмас 

қылыш» және «Жанталас» атты үш ро-

маннан тұратын «К шпенділер» три-

логиясы мен қос томдық «Алтын Орда» 

романы. Жазушы  зінің бұл туынды-

ларында қазақ елінің тәуелсіздік үшін 

табанды күресін к ркем суреттейді. 

Осы жолдағы қыруар қиындықты, 

і ш к і   қ а й ш ы л ы қ т а р д ы ,   а д а м и 

қатынастарды, олардың әрекеті мен 

мінез-құлықтарын, сырт жаулармен 

шайқаста шыныққан бірлікті, дәстүрді, 

салт-сананы к рсетеді. Тарихи жазба 

деректерге, шежіре мағлұматтарына, 

аңыз-әңгімелерге сүйене отырып, 

қ а л а м г е р   қ а з а қ   т а р и х ы н ы ң   а с а 

маңызды тұстарын ашып, к птеген та-

рихи қайраткерлердің к ркем тұлғасын 

жасаған.


Мерейтойлық  концертке қала 

әкімі Бауыржан Байбек қатысып, 

қ ұ т т ы қ т а у   с з   с й л е д і .   « Қ а з а қ 

әдебиетінің классигі, ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының  лауреа ты, аса к рнекті 

ж а з у ш ы   І л и я с   Е с е н б е р л и н н і ң АНА ТІЛІ

3

№46 (1304) 19 – 25 қараша

2015 жыл


АЛТЫН БЕСІК

А

Ақпараттар ағыны

қпараттар ағыны

А

А

қпараттар ағынықпараттар ағыны

  зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Биыл «Мұқағали» журналының жарық 

к ргеніне 10 жыл толып отыр. Ақиық ақын 

Мұқағали Мақатаевтың есімімен аталатын 

республикалық әдеби-мәдени, танымдық 

басылым осы мерейтойға орай кеш  ткізіп, 

оған Мұқағали Мақатаевтың баласы Жұлдыз 

Мақатаев, келіні, «Мұқағали» қорының 

дирек торы Бақытгүл Айдарова, белгілі 

ақын-жазушылар, бұқаралық ақпарат құрал-

дарының  кілдері қатысты. Жиын барысын да 

«Мұқағали» журналы» ЖШС-ның директоры 

Жақыпжан Нұрғожаев, журналдың бас редакторы Батық Мәжитұлы 

басылымның 10 жылдық белесі туралы әңгіме  рбітті. Кеште с з 

с йлеген Алматы облысы әкімінің орынбасары Бақтияр  нербаев 

облыс әкімі Амандық Баталовтың Құттықтау хатын табыс етті. Жи-

ында осы журналдың құрылуына қолдау к рсеткен ардагер азаматтар 

– Кеңес Үшбаев, Стахан Белғожаев, Амангелді  Ермегияев, соны-

мен қатар Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы т рағасының 

бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбай, ҚР Жоғарғы Соты баспас з 

қызметінің жетекшісі Нұрлан Қалқа, «Жалын» баспасының директо-

ры Бексұлтан Нұржекеев, ақын  Сейфолла Оспан, « нер баспасының 

директоры  шірбек К піш, «Жас Алаш» газетінің бас редакторы 

Рысбек Сәрсенбайұлы, «Жетісу» газетінің бас редакторы  міре  рін, 

«Қазақ газеттері»  ЖШС-ның Бас директоры – Редакторлар кеңесінің 

т рағасы Жұмабек Кенжалин, «Ана тілі» газетінің бас редакторы 

Самат Ибраим, жазушы-журналист Ораз Қауғабай,  «Балдырған» 

журналының бас редакторы Дүйсен Мағұлұмов ізгі тілектерін 

білдіріп, шығармашылық табыс тіледі. 

Қызылордада Нартай Бекежанов атындағы облыстық музыкалық 

драма театрының 60 жылдығына орай мерекелік шара  тті. 

Шарада облыс әкімі Қырымбек К шербаев театр ұжымын 

мерейтоймен құттықтап, жылы лебізін жеткізді. Аталған театрдың 

артистері, ерлі-зайыпты Сырым  бдіразақов пен Ақтолқын 

Т леуоваға пәтер кілтін табыстап, театр ұжымына авток лік тарту 

етті. Мерейтойға орай бір топ актерлар марапатқа ие болды. 

Театрдың 60 жылдық мерекесі аясында ұжымның к ркемдік 

жетекшісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Х. мір-Темір 

мен Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері С.Пірмаханның 

75 жасқа толу мерейтойлары атап  тілді. Осы шараға орай 

«Қызылорда облыстық Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық 

драма театрына – 60 жыл» атты кітап жарыққа шықты. Сонымен 

қатар «Алпыста алған «асулар» атты деректі фильмнің тұсаукесері 

ткізілді. Оралда Батыс Қазақстан облыстық қазақ 

драма театрында танымал жазушы-журна-

лист, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 

облыстық «Орал  ңірі» газетінің бас редакторы 

Бауыржан Ғұбайдуллиннің «Ердім бір сиқыр 

қаламға...» атты шығармашылық кеші  тті.

Облыстық мәдениет, мұрағаттар және 

құжаттама басқармасының қолдауымен 

Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық фи-

л а р м о н и я   қ а л а м г е р д і ң   5 0   ж а с қ а   т о л у -

ына орай ұйымдастырған кеште алдымен 

Б.Ғұбайдуллиннің  мір және  нер жолы туралы деректі фильм 

к рсетілді. Мерейтой иесін облыс әкімінің орынбасары Нариман 

Т реғалиев құттықтап, ізгі лебізін білдірді. Орал қаласының әкімі 

Алтай К лгінов газеттің шығармашылық ұжымын ҚР Инвестициялар 

және даму министрлігі  ткізген ұлттық инновациялар байқауының 

бас жүлдесін жеңіп алуымен құттықтады. Ақын, Қазақстан Жазу-

шылар одағы Батыс Қазақстан облыстық б лімшесінің т райымы 

Ақұштап Бақтыгереева мерейтой иесіне Қазақстан Жазушылар одағы 

басқармасының т рағасы, Сенат депутаты Нұрлан Оразалиннің 

құттықтауын жеткізді. Оған қоса ақын, тележурналист Мұнайдар Бал-

молда екеуіне Қазақстан Жазушылар одағының мүшелік билетін табыс 

етті. Кеште сондай-ақ «Жайық Пресс» ЖШС бас директоры Жантас 

Сафуллин, Б.Ғұбайдуллиннің курстастары ізгі тілектерін білдірді. 

 «Қазақстан» орталық концерт залында «Серпер» сыйлығының 

иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші Гүлнұр 

Оразымбетованың «Айналайын Атамекен – ақ мекен» атты 

шығармашылық концерті  тті. 

Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған кешті белгілі 

тележүргізушілер Ләйла Сұлтанқызы мен Ламбриан  Топузидис 

жүргізді. Сахна шымылдығы Р.Таймановтың «Қорқыт-қобыз» 

ән-дастанымен ашылды. Бұдан кейін әнші «Домбыра үні» 

әнін шырқады. С.Аронұлы атындағы Алматы облыстық 

филармониясының «Адырна» ансамблі шақырылды. Бұл  нер 

ұжымы к рермендерге Марат Бердіқұловтың «Ақ сауыт» күйін тарту 

етті. Гүлнұр Оразымбетова кезінде осы ансамбльдің сүйемелдеуімен 

халқымыздың сүйікті әншісі Мәдина Ералиеваның концерттері 

жиі  тетінін айта келіп, Бексұлтан Байкенжеевтің «Ақ баян» әнін 

орындады.  нші ансамбльдің сүйемелдеуімен Жетісу  ңірінің «Ай-

сәулем-ай», Нұрғиса Тілендиевтің «Қыз Жібек» фильміне жазған 

«Шіркін-ай» әндерін әуелете шырқап, к рермендердің қошеметіне 

б ленді. 

Астана қаласында Қазақстан халқы Ассамблеясының «Бейбітшілік 

пен келісім мәдениеті» II Халықаралық медиа форум аясында 

республикалық «Шаңырақ» шығармашылық байқауының нәтижелері 

қорытындыланды. 

Осы байқауда бір топ журналистер марапатталды. Соның ішінде 

«Ана тілі» газетінің Тіл мәселелері және мәдениет б лімінің ре-

дакторы Ақбота Исләмбек «Мемлекеттік тілдің р лін арттыруға 

бағытталған үздік мақалалар» аталымы бойынша Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Алғыс хаты мен дипломына ие болды. Марапатты 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Т рағасының орынбасары Ералы 

Тоғжанов тапсырды.

ріптесімізді құттықтап, шығармашылық табыс тілейміз!  

«Мұқағали» журналына – 10 жыл

Театр артистері марапатталды

«Ердім бір сиқыр қаламға...»

Гүлнұрдың ән кеші

Журналистер еңбегі ескерілді

БАСЫЛЫМ


ӨНЕР

ҚҰРМЕТ


ШАРА

БӘРЕКЕЛДІ! 

ндірістік үдеріс тұрақты жүріп жатыр, 

ешқандай кері кетушілік жоқ» дейді білікті 

басшы. Иә, бәрі де жұмысты дұрыс әрі оңтайлы 

ұйымдастыра білуге байланысты. Мұнай экс-

порттаушы ірі елдердің  зі қиындыққа шырма-

лып жатқанда, қазақ мұнайының  з деңгейінде 

ғана тұрмай,  ндіріс к лемінің ұлғайтылып 

келе жатқаны да қай тұрғыдан алсақ да мақтан 

етерліктей жағдай. 

Біз мақаламызда инновациялық техно-

логияларды бекер тілге тиек еткен жоқпыз. 

Инновация дегеніміздің  зі жаңашылдық, 

яғни бұрынғы атқарып келген жұмысыңа 

жаңа к зқараспен қарап,  згеріс енгізу. 

«Маңғыстаумұнайгаз» компаниясының қандай 

да бір кездескен кедергілерге қарамастан жаңа 

технологиялар мен инновацияларды енгізу 

бағытындағы жұмыстары осындай білікті 

басшылықтың нәтижесі десек болады. 

Б а қ ы т   И м а н б а е в т ы ң   с

з і н е н 

аңғарғаным, компания қызметкерлері мен 

жұмыскерлерінің әлеуметтік жағдайын да 

назарсыз қалдыр майды екен. Мәселен, 

жыл басынан бас тап «Манғыстаумұнайгаз» 

акционерлік қоғамы ның жұмысшыларына 

243 млн теңге к лемінде материалдық 

к мек берілсе, соның 67 млн теңгесі біздің 

з е й н е т к е р л і к т е г і   қ ы з м е т к е р л е р і м і з г е 

жәрдем ретінде жұмсалған. Жаз мезгілінде 

жұмысшылардың 1700-ден астам балалары 

Қазақстан мен Ресейдің жазғы сауықтыру де-

малыс орындарында демалып келген. Соны-

мен қатар компанияда жалақы мен тоқсандық 

сыйақылардың т мендеуі, қызметкерлердің 

қысқартылуы болмаған. Соңғы бес жылда 

«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы 

тарапынан  ңірдің әлеуметтік-экономикалық 

дамуына 8 млрд 245 млн-нан астам теңге 

б лініп, мұнайшылардың қаражаты есебінен 

мектептер мен спорт алаңдары, мәдени-

әлеуметтік нысандар, жаңа жолдар салынып

тарихи ескерткіштерді ж ндеу жұмыстары 

жүргізіліпті. Бұл деректерді алға тартып, 

оқырманға таныстырып отыруымыздың 

бір себебін айтайын. Батыста «Бизнестің 

әлеуметтік жауапкершілігі» деген ұғым бар. 

Біздің елде де осы дәстүр қазіргі таңда кең 

қанат жайып келеді. «Маңғыстаумұнайгаз» 

компаниясы да мұндай шаралардан тыс қалып 

келе жатқан жоқ. Мектеп, балабақша, спорт 

алаңдарын салып, елдің, халықтың пайдасын 

да асыру  те келелі шаруа. Мұны әркім жа-

сай бермесі анық. Мұнайшылар –  з елінің 

шынайы патриоттары, қоғамның белсенді 

мүшелері. Компания тауарлар, жұмыстар 

мен қызметтердегі қазақстандық мазмұн 

үлесін арттыру бойынша  зінің шарттық 

міндеттемелерін толық орындап келеді. 2015 

жылы қазақстандық тауарларды, жұмыстарды 

және қызметтерді сатып алуды тиісінше 35, 

70 және 90 пайыз к лемінде қамтуды к здеуі, 

жергілікті фермерлерге де қолдау к рсетуі, ет 

және сүт  німдерін тек қана маңғыстаулық 

фермерлерден сатып алуы – елдің пайдасын 

асыруды ойлау екені с зсіз. 

К

омпанияның ұйымдастыруымен к п  т е г е н   и г і   ш а р а л а р ,   т ү р л і 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ   б а й қ а у л а р , 

нер сайыстары ұйымдастырылып келеді. 

Мәселен, «Ата-анамның таңдауы – менің 

бақытты болашағым» атты к ркем су-

рет байқауы сәтті  тті. Спортты серік ет-

кен мұнайшылар облыстық жарыстар-

да топ жарып жүр. «Қаламқасмұнайгаз» 

ндірістік басқармасы және серіктес 

сервистік қызмет к рсету мекемелері к ркем 

нерпаздарынан жасақталған «Қаламқас» 

вокалды-аспапты ансамблінің  нері  з ал-

дына бір әңгіме. Бақыт Алтайұлы бұл  нер 

ұжымына қажетті музыкалық аспаптарын 

алып беруінің  зі ол кісінің бойындағы 

нерге деген к ңілінің алаб тен екенін 

байқатады. С зімізді түйіндей келгенде, 

компанияның Бас директоры Сунь Синъюнь 

мен Бас директордың бірінші орынбаса-

ры Бақыт Алтайұлы Иманбаевтың қоян-

қолтық қызмет жасауының нәтижесінде 

«Маңғыстаумұнайгаздың» алар асуы әлі биік 

бола түсетініне сеніміміз кәміл! 

Дәуіржан Т ЛЕБАЕВ

Маңғыстау облысыЖыл санап өркендеп, көркейіп келе 

жатқан еліміз әлемге мұнай экспорт-

таушы ел ретінде де жақсы танымал. 

Қазір біз әлем жұртшылығына еліміздің 

мұнайы туралы ауыз толтырып айтатын-

дай дәрежедеміз. Өйткені Қазақстанның 

мұнай өндіру және экспорттау саласы 

өзге елдерден кем түсіп жатқан жоқ. Мы-

салы, мұнайлы өлке – Маңғыстаудағы 

жетістіктер туралы айтсақ та, көп жайт-

тан хабардар болар едік. 

к рген емес. Демек, «Маңғыстаумұнайгаз» 

жалғыз Маңғыстаудың ғана емес, бар-

ша еліміздің мақтанышы. Ал осындай ком-

пания жұмысының тиімділігі,  ндірістік 

әлеуетінің жоғары болуы, сапасының артуы, 

инновациялық технологиялардың молынан 

ендірілуі, әлемдік дәрежеде бәсекеге қабілетті 

болып шыңдала түсуі, бір с збен айтқанда 

әріптес елдер санасатын алпауыт компанияға 

айналуы – кездейсоқ нәрсе емес, әрине. 

йткені Маңғыстаудың мұнай  ндіру 

саласы – еліміздің тарихымен де кіндіктес. 

Кезінде құм суырған даладан Ақтау секілді әсем 

қаланың бой к теруі, Маңғыстау  лкесінің 

еліміздегі қуатты индустриялық аймаққа ай-

налуы шын мәнінде үлкен жетістікке балан-

ды.  йгілі Қашаған жырау «Маңғыстау деген 

бұл аймақ, Даласы жел мен құм ойнақ» деп 

жырлағанындай, сол  лке бүгінгі таңда адам 

танымастай құлпырып,  згеріп сала берді. 

« М а ң ғ ы с т а у м ұ н а й г а з »   а к ц и о н е р л і к 

қоғамының бүгінгі тыныс-тіршілігіне келетін 

болсақ, компанияның Бас директоры Сунь 

Синъюнь мен Бас директордың бірінші 

орынбасары Бақыт Алтайұлы Иманбаевтың 

іскерліктері мен білікті басшылық жасай 

білулерінің арқасында қуатты  ндіріс ошағы 

әлемдегі мұнайға деген сұраныстың күрт 

т мендеуіне қарамастан  нім к лемін азайт-

пай, барша қиындықтар мен кедергілерді 

еңсеріп келеді. Мұнай саласын жетілдіріп, 

нәтижені арттыру – үнемі ізденісте болып, 

ұтқыр қимылдар жасап, стратегиялық маңызды 

шешімдер қабылдап, әлемдік мұнайдың 

нарығын аналитикалық тұрғыдан талдай оты-

рып, қатардан қалып қоймаудың қамында болу 

деген с з. Демек, қиындығы мен ауыртпалығы, 

күрделі мәселелері қым-қиғаш түсіп жата-

тын саланы ақыл мен тәжірибеге, кәсіби 

біліктілікке сүйене отырып басқара білу қажет. 

Мен бұл орайда Бақыт Алтайұлы Иманбаевты 

сондай жаңа заманның білікті басшыларының 

қатарына жатқызар едім. Ол мұнайдың қыр-

сырына жетік, бұл саладан хабары мол, оған 

барлық саналы ғұмырын арнап келе жатқан 

жан. 

1963 жылы Маңғыстау облысында дүниеге келген Бақыт Алтайұлы еңбек жолын 1980 

жылы Ералиев кентінің құ рылыс-монтаж 

басқармасында ағаш шебері болып ба-

стапты. 1982-84 жылдар аралығында Отан 

алдындағы әскери парызын  теген соң, Алматы 

қаласындағы Қазақ политехникалық инсти-

тутын «Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау» 

мамандығы бойын ша тәмамдапты. Институт-

ты аяқтаған соң, «Маңғыстаумұнайгазбарлау» 

кешенді экспедициясында бұрғылаушының 

ндірістік басқармасының бастығы болып 

жұмыс жасайды.  рі қарай сатылап  сіп, 

«Жалғызт бемұнай» ЖШС бас директорының 

орынбасары, «ҚазақОйлАқт бе» ЖШС 

техникалық директоры, «ҚазМұнайТеңіз» 

ТМК АҚ директоры, «ҚазМұнайГаз» Барлау 

және  ндіру» АҚ бас директорының  ндіріс 

ж ніндегі орынбасары, «ҚазМұнайГаз» Бар-

лау және  ндіру» АҚ Басқарма мүшесі болып 

тағайындалады. Бүгінде «Маңғыстаумұнайгаз» 

АҚ бас директорының бірінші орынбасары, 

Қоғамның Басқарма мүшесі қызметтерін 

атқарып келеді. Маңғыстау облысының 35 

жылдығы, Маңғыстау мұнайы мен Ақтау 

қаласының 50 жылдығы медальдарымен және 

«Құрмет» орденімен марапатталған. «Қазақстан 

жер  қойнауының  құрметті  бар лау  шысы»  атағы 

және бар. 

 Білікті басшы, абзал азамат Бақыт 

Алтайұлының  мірбаянынан к ріп, байқап 

отырғанымыздай, ол мұнай саласын бүге-

шігесіне дейін, тіпті үтір-нүктесіне дейін жетік 

біледі.  ңгімелесе қалсаңыз, мұнайдың қазіргі 

заманға тән мәселелері ж нінде сағаттап 

с йлеуге бар.  з саласын жетік біліп тұрған 

мұндай азаматтарды біз қашанда мақтан етуіміз 

керек. Себебі олар ең алдымен ел игілігінің ар-

туын, мемлекетінің пайдаға кенелуін, мұнайлы 

лке даңқының асуын әрі мәртебесінің биік 

болуын ойлайды. Күн демей, түн демей 

еңбек етеді.  йткені мұнай мен газ саласы 

– бәсекелестігі к п орта. Мұнда бір күн де 

мүлгуге, сылбыр қимылдауға жол жоқ. Осын-

дай қағиданы  зінің  мірлік ұстанымына 

айналдыра білген Бақыт Иманбаевтың 

іскерлігі, кәсібилігі, басшылық жұмысына 

деген ыждаһаттылығы, тиянақтылығы  зі 

басшылықтың бір тұтқасын ұстап отырған 

«Маңғыстаумұнайгаз» компаниясының 

келешегі қазіргісінен де жарқын болады деген 

зор сенім ұялатады. 

Э

к о н о м и к а   с а л а с ы   м е н   қ а р ж ы саласының сарапшылары мұнайдың 

ә л е м д е г і   с ұ р а н ы с ы   т м е н д е п 

тұрғанына қарамастан, бұл уақыт ша құбылыс 

екенін айтады. Халық арасында «қара алтын» 

аталып кеткен мұнай бағасының т мендеуі 

бүгінде алпауыт елдердің  зін ойландырып 

отыр.  йткені дамыған мемлекеттердің эко-

номикасы мен  ндірістік әлеуеті мұнай са-

ласына тәуелді. Дәл мұндай шақта отандық 

мұнай саласының  рлеуі Бақыт Иманба-

е в   т ә р і з д і   б і л і к т і   б а с ш ы л а р д ы ң   ұ т қ ы р 

шешімдеріне тікелей байланысты. Бақыт 

Алтайұлының: «Мұнай бағасының күрт 

т мендеуі мұнай  ндіретін компаниялардың 

қызметіне қатты әсер еткені түсінікті. Бірақ 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның басшылығы да, 

компанияның акционерлері – «ҚазМұнайГаз» 

Ұлттық компаниясы мен «CNPC»-те «қара 

алтынның» бұрынғы бағасы қайта қалпына 

келуін күтіп, қол қусырып отырған жоқ. Біздер 

нақты бүгінгі күннің талабына сай тиісті шара-

ларды жүзеге асырып, тығырықтан шығудың 

жоспарларын жасап, жаңа бағдарламаларды 

жасақтап, белсенді түрде жұмыс жасап жа-

тырмыз» деген с зінен әлемдегі жағдай осы-

лай екен деген бейтараптық, енжарлық әсте 

байқалып отырған жоқ. К рдіңіз бе, қазаққа 

тән қайсарлық, ерік-жігердің мықтылығы, ұлт 

бойындағы тектілік те білікті басшының с зінен 

аңғарылып-ақ отыр. Елге, оның болашағына 

еңбек етіп жүрген азаматтарымыз осындай 

болса, халқымыздың да мерейінің  скені емес 

пе.  рине, басшылық қызметте жүрген соң 

ұжымыңа да к п нәрсе байланысты болаты-

ны түсінікті. Бұл орайда Бақыт Алтайұлының 

мына бір с зінен қандай қиындықты болса да 

әріптестерімізбен бірге еңсеріп, жеңеміз деген 

ой ұшқындарын к ремін: «Біз қол жеткізген 

табыстарымызға ешуақытта тоқмейілсіп, тоқтап 

қалмаймыз. Алдағы уақытта бізді к птеген 

қиындықтар мен кедергілер күтіп тұрған болуы 

да мүмкін. Дегенмен, «Маңғыстаумұнайгаз» 

компаниясының тұрақты дамуын қамтамасыз 

ету біздің командамыздың қолынан келетініне 

сенеміз» дейді Бәкең. 

Мұнай саласының әлемдік нарықтағы 

жағдайы күрт нашарлап отырғанда  ндіріс 

к лемінің ендігі бет алысы қалай болмақ 

деген мәселе  здігінен туындайды. Мен 

Бақыт Алтайұлының бұл орайда келтірген 

мәліметтерін біршама саралап к рдім. Сон-

да к з жеткізгенім, «Маңғыстаумұнайгаз» 

компаниясы мұнайдың әлемдік нарықтағы 

қиындықтарына қарамастан  ндіріс к лемін 

азайтпақ емес. Қайта  ндіріс к лемі артып, 

к бейіп те отыр. Бұл да атап  терлік жағымды 

жаңалық. Демек, жұмыс саябырсымай ілгерілеп 

жатыр, к рсеткіш те оңтайлы нәтижеге ұласып 

жатыр. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 

«Маңғыстаумұнайгаз»  ткен жылы жоспар бой-

ынша 6 миллион 151 мың тонна мұнай  ндіруге 

тиіс болса, іс жүзінде 122 мың тонна артығымен 

ндіріп, 6 млн 273 мың тоннаға жеткізіпті. Ал 

2015 жылы жос парда 6 млн 250 мың тонна игеру 

межеленсе, есесіне 6 млн 275 мың тонна мұнай 

ндіру к зделіп отыр екен. Бүгінде жоспар бой-

ынша 4153,88 мың тоннаның орнына 4163,00 

мың тонна мұнай  ндірілген. Осы сандардың 

зі-ақ –  ндірістің шынайы келбетін айқын 

танытып тұрған к рсеткіштер. Нәтиже – к ңіл 

қуантарлықтай. 

«Қиындықтар мен дағдарысқа қарамастан 

ОҚЫРМАН ОТАУЫ: БАСПАСӨЗ – 2016

БАЙҚАУ


ҚАЗЫНАЛЫ ӨҢІР –

МАҢҒЫСТАУ

М

аңғыстау  ңірін тілге тиек етіп отырғанымыз, жайдан-жай емес. 

Бұл  лкеде еліміздің эконо-

микасына сүбелі үлес қосып, мұнай және 

газ саласындағы серпінді жобаларымен та-

лай кәнігі мамандардың  зін тамсандырып 

отырған «Маңғыстаумұнайгаз» деп атала-

тын акционерлік компания бар. Қазір де, 

кеше де бұл компанияның даңқы т мендеп 

к мекшісі, «Маңғышлақмұнай»  ндірістік 

бірлестігінің «Комсомольскмұнай» мұнай-газ 

ндіру басқармасында мұнай және газ  ндіру 

операторы болып қызмет атқарады. 2005 жылы 

Ақтау мемлекеттік университетін «Мұнай және 

газ кен орындарын  ңдеу» мамандығы бойын-

ша аяқтаған соң 1991-2004 жылдар аралығында 

«Қаламқасмұнайгаз»  ндірістік басқармасында 

мұнай және газ  ндіру операторы, мұнай және 

газ  ндіру шебері, мұнай және газ  ндіру техно-

логы, мұнай және газ  ндіру цехы бастығының 

орынбасары, мұнай және газ  ндіру цехының 

бастығы, пайдаланылатын жабдықтарды 

илемдеу-ж ндеу цехының бастығы және 

о р т а л ы қ   и н ж е н е р л і к - т е х н о л о г и я л ы қ 

қызметінің бастығы қызметтерінде болады. 2004 

жылдың маусымында «Маңғыстаумұнайгаз» 

АҚ орталық инженерлік-технологиялық 

қызметінің бастығы болып ауыстырылды, 

ал 2004 жылдың шілде айынан 2007 жылдың 

м а у с ы м ы н а   д е й і н   « Ж е т і б а й м ұ н а й г а з » 


Каталог: wp-content -> pdf
pdf -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жаныс ақынға Асылдан асыл тараған жамбыл өмірзақ ҚАрғабайұЛЫ
pdf -> Қазақстан Республикасының Тәуел- сіздігін жариялаған күн – біздің
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> №4 (18366) 15 ќањтар 2016 ж ж±ма Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын мереке- леу аясында «Ењбек Дањќы кітабы»
pdf -> «Болса болар, бәлкім, менің паңдығым »
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет