Пәннің коды Пәннің аты, кредит саны, пререквизиттер Курсың қысқаша мазмұны, мақсаты, есебіжүктеу 4.11 Mb.
Pdf просмотр
бет2/62
Дата31.03.2017
өлшемі4.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

МОДУЛЬ Есептеу жүйесі  
 
 
TI2415 
Ақпараттар теориясы 
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиты: Ақпараттық. 
Алгоритмдеу және деректер 
қҧрылымы. Тілдер және 
бағдарламалау 
технологиясы.Математикалық 
логика негізі. 
Модуль  мақсаты:  ҧғымдар  мен  ақпарат  теория  және  ақпарды 
кодтаудың әдiстерiнiң зерттеу. 
 
Бiлiм:  энтропия  және  ақпаратты  сандық  ӛлшеу 
ӛлшемдерi туралы ҧғым, дискретті байланыс  каналдары 
ҥшін  ақпараттар  теориясы  теоремалары,    оңтайлы  және 
кедергiге  орнықты  кодтау  мен  тиімділіктің    негiзгi 
қағидаттары туралы білуі тиіс   
 
7 МОДУЛЬ Ақпараттық 
қауіпсіздік 
 
 
KS2420 
Компьютерлік желілер 
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиты: Inf 1102 
Информатика; 
Модуль мақсаты: нақты уақыт жҥйелерін қҧрудың теориялық негізін 
оқу;  LAN  және  WAN  желілерін  қҧру  негіздері;  коммутаторлар  мен 
маршрутизаторлардың  негізгі  орны;  студенттер  желі  ақауларына 
тексеру  жасауға  және  желіге  қажетті  қҧрылғыларды  таңдауға 
ҥйеренеді. 
Білімі:  желі  ақауларына  тексеру  жасауға  және  желіге 
қажетті қҧрылғыларды таңдауға ҥйрету  
Білуі  тиіс  опрецияларды  зерттеу  методлогиясын 
қолдану;  операциялық  зерттеудің  барлық  этаптарын 
жҥргізу.  
FNP2104 
Ғылыми бағыттағы философия 
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: жок 
1+1+0 
Модуль мақсаты: Философия ғылымы бҧл мәдениеттің ерекшелігін 
білу. Философия оның оқыту пәні және міндеті. Философия мәдени-
тарихи контекстте. Мәдениеттің контекстінде пәлсапашылықтың 
тарихи тҥрлері. Ежелгі индиялық философия шығыс мәдениетінің 
ерекшелігі.Философия кӛне мәдениетте.  
  
Білімі: Ортағасырлық мәдениеттегі философияның 
ерекшелігін игеру. Ислам мәдениетінің контекстіндегі 
араб-мҧсылмандық философия. Батыс еуропадағы 
ортағасырлық мәдениеттің философиялық және діни 
ерекшелігі. Ренессанс және Философия мәдениеті. 
Философияға махаббат. Діни философия. Философия 
тарихы. Саясат философиясы. Білім беру философиясы. 
Білуі тиіс Диалектикалық теория мәселелерін қолданыу 
тиіс Эпистемология. Глобальды мәселе философиясы. 
 
 
МОДУЛЬ 4 Физика 
 
 
MIK2407 
Микроэлектроника 
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: INF 1105  
Информатика,  Fiz  2203  
Физика 
1+0+1 
Модуль  мақсаты:    Микроэлектроника,  Физика  –  II  және  электрлі 
тізбектер  пәнін  оқу:  p/n  жартылай  ӛткізгішті  ауысу  және  оның 
қасиеттері.  Жартылай  ӛткізгішті  диодтар:  Стабилитрон;  Биполярлы 
транзистор;  Тиристор;  сәулелі  (геометриялық)  оптикалар  тҥсінігі; 
Жарық    толқындары;  Заттекті  электрмагниттiк  толқындар;  Кванттық 
физика;  Жылулық  сәуле  шығару.  Негiзгi  ҧғымдар  және  электр 
тiзбектерiнiң заңдары. Электр тiзбектерiн есептеудің әдiстерi.  
Білімі:  ӛрiс  транзисторлармен  жҧмыс  істеу  дағдысы; 
Оптоэлектронды  аспаптар.  Кванттық  теорияның  негiзгi 
идеяларының 
эксперименталдi 
дәлелдеулерiмен. 
Жоспарсыз  және  жағдай  жасалған  сәулелену.  Лазерлер. 
Кернеулер  резонанс  және  ток.  Тҧрақты  ток  тәртiбiнде 
сызықты  емес  электр  тiзбектерi.  Электр  сҥзгiлерi  және 
олардыңның  синтезi.    Білуі  тиіс  Генераторларды, 
триггерлерді, 
регистрлерді, 
және 
дешифраторды 
пайдалану. 
Кванттық 
статистика 
элементтерiн 
пайдалану.  Конденсациялалған  ахуал.  Тӛмнгӛлшемді 
жҥйелер.  Жиiлiкті  тҥрлендіру  және      оның  сҥзгiлеу 
синтезiнде қолдануы. 
 
5 МОДУЛЬ  Бағдарламалау 
 
 
SP2412 
Жҥйелік бағдарламалау  
3 кредита/ 5 ECTS 
Модуль  мақсаты:  суденттерді  динамикалық  Web  беттерді  қҧру, 
сипаттаудың  теориялық  негізін,  сайттарды  қҧрудың  негізгі 
Білімі:  CASE  –  қҧралдарын,  бағдарламалық  комплексті 
қҧру  технологиясын,  бағдарламалық  ӛнімнің  сапасын 

Пререквизиттер: YaTP 1002  
Тілдер және бағдарламалау 
технологиясы. AGLA  (II) 1002  
Аналитикалық геометрия және 
сызықты алгебра 1,2. 
1+1+1 
методологиясын,  Web  жобалаудың  анықтамалары  мен  негізгі 
тҥсініктерін  және  Web  сервердегі  негізгі  орнын  міндеттеуді    оқыту 
болып  табылады;  студенттердің  жҥйелік  білімдерін  қалыптастыру: 
компьютерде деректерді ҧсынудың бар әдістері, процессор ригстрлері, 
адрестеу  тәсілдері,  жадыны  ҧйымдастыру,  ішкі  қҧрылғылармен 
жҧсмыс.  
бағалау  әдісін  және  бағдарламаның  ӛмірлік  циклы; 
объектіге-бағытталған  бағдарламалау  алгоритмдері  мен 
әдістері; деректерді криптаграфиялық қорғау. Білуі тиіс 
бағдарламалық  қамтаманы  жобалау  циклын  ӛз  бетінше 
орындау; 
бағдарламалық 
қамтамаға 
қойылатын 
талаптарды талдау негізінде деректердің абстрактілі типі 
мен спецификациясын қҧру.                                                                                                             
 
 
 
6 МОДУЛЬ  Есептеу жүйесі 
 
 
MMUVT 
2414 
Есептеу техникасын басқару 
әдістері мен пішіні 
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: 
Компьютерлік технологиялар, 
Информатика, Алгоритмдеу 
және бағдарламалау 
технологиясы 
1+1+0 
 
Модуль 
мақсаты: 
студенттерді 
басқару 
есептерін 
және 
математикалық модельдеудің әр тҥрлі есептерін  қоюды  және оларды 
шешу  әдістерімен  сонымен  бірге  оларды  шешу  ҥшін  қолданылатын 
бағдарламалық  қамтаманының    негізгі  білімі  мен  машықтарын 
қалыптастыру. 
 
 
 
Білімі:  басқару  есептерінің  математикалық  моделі 
жайында  тҥсінігі  болуы;  басқару  есептерін  пішіндеу 
кезінде  пайда  болған  математикалық  есеп  шешімінің 
әдістерін  білу;  басқару  есептерінің  шешімі  нәтижесін 
талдаудың  негізін  білуі  керек;  тәжірибелік  есептерді 
шешуде  математикалық  модельдеу  әдістерін  қолдана 
білу. 
OVSS2416 
Есептеу жҥйелері мен 
желілерді ҧйымдастыру  
3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; 
2+1+0 
Модуль  мақсаты:  компьютерлік  жҥйелердің  параметрлері  жайында 
ақпарат  алу;  қомпьютерлік  жҥйелер  элементтерінің  арасында 
байланыс  орнату  және  қосымша  қҧрылғылар  қосу;  компьютерлік 
жҥйелердің  бағдарламалық  қамтамасын  баптау  және  инсталяция 
жҥргізу;  заманауи  әмбебап  және  кәсіптік  микропроцессорларды 
қолдану. 
 
Білімі:  есептеу  жҥйелерінің  архитектурасын  қҧрудың 
базалық  тҥсініктері  мен  негізгі  принциптері;  есептеу 
жҥйелерінің  типтері  мен  олардың  архитектуралық 
артықшылықтары;  космпьютерлік  жҥйелердің  негізгі 
логикалық  блоктарының  жҧмыс  принциптары  мен 
ҧйымдастырылуы; 
компьютерлік 
архитектураның 
барлық  деңгейінде  ақпаратты  ӛңдеу  процесстері; 
компьютерлік 
жҥйелердің 
бағдарламалық 
жасақтамасының  негізгі  компоненттері;  ресурстарды 
басқарудың  негізгі  принциптары  мен  осы  ресурстарға 
қатынас  жасауды  ҧйымдастыру;  заманауи  параллелді 
есептеу жҥйелерінің архитектурасы. 
AKS 2416 
Компьютерлік жҥйелер 
архитектурасы 
3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: YaTP 1303 
Тілдер және бағдарламалау 
технологиясы; OOP 3312 
Объектіге-бағытталған 
бағдарламалдау. TBD 3310 
деректер қоры теориясы, TBD 
3310  
2+1+0 
Модуль мақстаы: :  CASE – қҧралдарын, бағдарламалық комплексті 
қҧру  технологиясын,  бағдарламалық  ӛнімнің  сапасын  бағалау  әдісін 
және  бағдарламаның  ӛмірлік  циклын  оқу;  объектіге-бағытталған 
бағдарламалау  алгоритмдері  мен  әдістері;  ӛнімді  қолдаудың  (CALS-
технологиясы)  ӛмірлік  циклының  әр  тҥрлі  этаптарында  ақпараттық 
стандарттары,  тілдері  және  әдістері;  деректерді  қорғаудың 
криптографиялық  принциптері;  бағдарламалық  жҥйелерді  жобалау 
әдістері мен қҧру принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалаудың 
басқару  әдістері;  бағдарламалық  жҥйелерді  қҧру  процесстерінің 
мемлекеттік стандарттары және олардың сипаттамасы. 
 
Білімі:  бағдарламалық  қамтаманы  жобалау  циклын  ӛз 
бетінше  орындау;  бағдарламалық  қамтамаға  қойылатын 
талаптарды талдау негізінде деректердің абстрактілі типі 
мен спецификациясын қҧру; бағдарламаның дҧрыстығын 
дәлелдеу;  стандарты  терминдерді  және  анықтамаларды 
қолданып  қажетті  тестілерді  кодтау  және  жобалау; 
бағдарламалық ӛнімді қорғау жҥйесін жобалау.  
Білуі  тиіс  зерттеу  нәтижесі  бойынша    ғылыми-
техникалық  материалдарын  жинау  мен  тҥзету  және 
бағдарламалық қамтаманы жобалаудың әдісін ҧсыну.  
TKP 2201 
Тҧлғааралық 
коммуникациялық психология 
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль мақсаты: тҧлға аралық коммуникация - бҧл кӛзбе-кӛз болған 
немесе аз топ арасында ҥйреншiктi емес әрекеттесу. Бiз тҧлға аралық 
коммуникациялық  процесiнде  ӛз  сезiмдерiмен  сӛйлесiп,  тыңдап, 
жауап берiп, бӛлiсемiз және қатынасты қалыптастырамыз.
  
Бiлiм:  тҧлға  аралық  коммуникацияның  талдауы  -  бҧл 
талдау  жағдайда  және  ҧсыныс,  идея,  бiлiм,  кӛңiлдiң 
қҧрал-жабдықтары 
неткен 
кӛмегiмен, 
яғни 
бiр 
субъектiнiң жеке тәжiрибесi аз-кем басқа дәл тҥсiнiлген 
де ауыстыра алады. Зерттеудiң есебiмен нақ сол әр тҥрлi 
алғышарттар  және  (немесе,  керiсiнше,  киындаған 

жетiспеушi) табысты коммуникацияның жағдайын iздеп 
табу және жазбада болады.
 
TKS 2202 
Теориялық және қолданбалы 
саясаттану  
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0
 
Модуль  мақсаты:
 
тҧлға  және  қоғам  ҥшiн саясаттың ҧлттар,  кластар 
және мемлекеттер арасында тҧлға мен қоғам ҥшін 
саясат  маңызы  және  саясат  мәнінің  табиғатын  оқу;  тҧлға,қоғам  және 
мемлекет арасында;
  
Теориялық политология бірнеше заңдылықтарды 
анықтап зерттейдi: 
Теориялық политология заңдылықтардың қатарын анықтап зерттейдi:  
а ) әлеуметтік субъектiлердiң әлеуметтiк қызығушылықтарының пайда 
болу заңдылықатры, қызмет етуі және дамуы олардың экономикалық 
және басқада әлеуметтік қызығушылықтары арасындағы байланыс.   
б)    мемлекеттің  және  саяси  биліктің  мазмҧны  мен  ӛзгеруінің  пайда 
болу заңдылықтары.
 
Бiлiмі: саяси мәселелердiң бӛлiндiлерi, саяси ахуалға 
қоғам ашылмалы-жабылмалы осы нақтылы кезең 
талдансын, қоғамның саяси ӛмiрiнiң ӛзектi жаттығу 
есептерiнiң конструктивтiк шешiмiне мҥмкiндiк 
туғызады, ағымдағы саяси мәселелер және жанжалдарды 
шешiмде саяси оқиғалардың қатысушыларына жаттығу 
кеңестерi және кепiлдеменi ӛндiрiп ҧсынады. Жаттығу 
кепiлдемелерiн ғылыми талдау және ӛндiру салалардағы 
қолданбалы политологияда  жҥзеге асырылады: 
 
 
ZhAZhE 
2203 
Жеке және әлеуметтiк жетiстiк 
этикасы
 
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты
: 
әлеуметтiк  кеңiстiктегі  дара  жетiстiк;
 
«әлеуметтiк 
кеңiстiкте» сыпайы ҥстемділіктің мәселесi және табыстылық, әдiлдiк, 
бостандық, қоғамдық қауiпсiздiк, экономикалық тиiмдiлiк әлеуцметтік 
сюжеттің айнымас бір бӛлігі қарастырылады.
  
Білімі: Кәсіби қызметін әлеуметтік жағынан іске асырып 
және  шығармашылығы  жӛнінде,  кәсіпқой  атануына, 
адамның 
тіршілік 
әрекеті 
акме-формдағы 
феноменологиясын  талдау,  сипаттау,  ортаға  дәлдігі 
болғандықтан 
акмеологияның 
онтологиялық 
анықталуымен иеленеді 
MD2204 
Мәдениет және дін 
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  дінді  талдауда  тарих,  әлеуметтану,  психология, 
философия, филология, антропология және т.б. сияқты ғылымдардың 
жеткен жетістіктері. 
Білімі:  африкандық  тайпалардан  бастап  қазіргі  заманғы 
қоғам  мәселелерінен  ӛз  кӛңілінен  шығатын  қажетті 
саланы зерттеу ҥшін таңдау. Сіздің қалауыңыз бойынша 
бір шартқа байланысты діни бағытта жҥргізілуі тиіс. 
OPS2205 
Жалпы және қолданбалы 
әлеуметтану 
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  әлеуметтанудың  дамуының  негізгі  этаптарын  оқу 
(предыстория 
и 
әлеуметтік-философиялық 
 
предпосылка). 
әлеуметтану тарихы: классикалық және заманауи әлеуметік теориялар. 
Қоғам,  әлеуметтік  институттар  және  ӛзара  қатынасы.  әлеуметтік 
топтар және жалпылық.  
әлеуметтік 
ӛмірдің 
ауқымды 
мәселелері 
мен 
адамгершілік  қҧндылықтары.  Орта  деңгей  теориясы 
(социология  коммуникация,  әлеуметтік  білім,  жастар 
әлеуметі, экономикалық әлеумет, религия әлеуметі және 
т.б.).  әлеуметтік  даулар  мен  оларды  шешу  логикасы. 
әлеуметтік зерттеулер әдістері мен методологиясы.  
 
BZhCh2206 
Адам ӛмір тіршілік қауіпсіздігі 
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  ӛмір  қауіпсіздігі  саласында  заңдық  қҧқықтық 
актілерді  оқу.  Қазақстан  Республикасында  азаматтық  қорғанысты 
қҧру  принциптерімен  мәселелері    қауіпті  және  зиянды  факторлар 
классификациясы.    Радиациялық  қауіптілік.  Иондалған  сәулелерден 
қорғану.  Химиялық  қауіптілік.  Дозиметрлік  бақылаудың  химиялық 
радиациялық  табу  қҧралдары.  Қазіргі  техносфераның  және 
техносфералық қауіпсіздіктің жағдайы.  
 
Білімі:  қоршаған  ортаны  және  адамдарыды  техногендік 
және  табиғи  жағдайларда  пайда  болған  қауіпті  және 
зиянды  факторлардан  қорғау.  Әр  тҥрлі  жағдайдағы 
тӛтенше  жағдайлардың  классификациясы.  Тӛтенше 
жағдайларда  экономика  объектілерін  қалыптастыру 
тҧрақтылығы.  Соғыс  және  бейбіт  уақытта  тӛтенше 
жағдайлардан  тҧрғындарды  қорғаудың  негізгі  тәсілдері 
мен принциптерін білу. Тӛтенше жағдай кезінде дәрігер 
келгенге  дейінгі  алғашқы  кӛмек  кӛрсету.  Тҧрғындарды 
эвакуациялау  іс  шараларын  ҧйымдастыру.  Қауіпті 
қарулардан зақымданудан қорғану.  
Білуі 
тиіс 
аппаттық-қорғаушылық 
жҧмыстарды 
ҧйымдастыру 
мен 
жҥргізудің 
негізін 
қолдану. 
Әлеуметтік  салада  тӛтенше  жағдайлар.    Тӛтенше 
жағдайлардың психологиялық аспектілері. 
EUR2207 
Экология және  тҧрақты даму 
Модуль мақсаты: заманауи экономикалық саяси мәселелерді шешуде  Білімі:  биоценоз,  биогеоценоз  және  экожҥйе  тҥніктері.  

2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
экологияның  рӛлі  мен  орнын  оқу.    Аутэкология:  экологиялық 
факторлар,  оптимум  және  минимум  зоналары.  Демэкология: 
популяция  мінездемесі,  популяция  санының  флуктуациясы    және 
регуляциясы.  Синэкология:  қоғамда  ӛзара  байланысу  типтері, 
қоғамның  трофикалық  қҧрылымы  және  экологиялық  пирамидасы.  
Экосистема  функциялары:  энергетикалық  алмасу  және  заттарды 
алмастыру,  экожҥйелердің  бҥтіндігі  мен  тҧрақтылығы,  экологиялық 
сукцессия.  
Жердегі  және  судағы  экожҥйелер  типтері.    биосфера 
және  ноосфера  жайында  оқу.  Тірі  зат  биосфералары 
және оның функциялары. 
Білуі  тиіс  табиғи  ресурстарды  және  рационалды 
табиғиқолдануларды  пайждалану.  Қазіргі  заманның 
экологиялық  мәселелері  және  табиғат  кҥзетшісі. 
Экодаму мәселелері. 
KP2208 
Қазақстандық қҧқық  
2кредит/ 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  қҧқық  және  мемлекеттік  категориялардың  негізгі 
тҥсінігін  оқу.  Қҧқықтық  қатынас.  Қҧқықтық  мінез  және  қҧқық 
бҧзушылық.  Заң  алдындағы  міндет.  Қазақстан  Республикасының 
конститутциялық 
қҧқық 
негізі. 
Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық  қҧқық  негізі.  Қазақстан  Республикасының  отбасы  қҧқы 
негізі. Қҧқықсақтау органдарында ҧйымдастыру негізі.  
Білімі:  Қазақстан  Республикасының  қаржылық  қҧқық 
негізі. Қазақстан Республикасының салық қҧқығы негізі. 
Қазақстан  Республикасының  еңбек  қҧқығы  негізі. 
Қазақстан 
Республикасының 
Қазақстан 
Республикасының  қылмыстық  қҧқық  негізі.  Қазақстан 
Республикасының экологогиялық қҧқық негізі.  
Білімі  тиіс  Қазақстан  Республикасының  жер  қҧқы 
негізін білу. Қылмыстық-процессуалды және азаматтық-
процессуалды қҧқықтары негізі. Халықаралық қҧқықтар 
негізі. 
 
3.1 Жаратылыстану 
ғылымдары (STEM) модулі 
 
 
 
Rob3302 
Роботтехника 
3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: MA 1002 
Математикалық талдау,Fiz 
1002 Физика 1, Fiz 2001 
Физика 2, Mik 2003 
Микроэлектроника, TEC 2003 
Электрлі тізбектер теориясы; 
DM 2002  
Дискретті математика,  TP 
2002 Бағдарламалау 
технологиясы;  
2+1+0 
Модуль  мақсаты:  роботтехникалық  жҥйелерді  қҧрастырушы 
бӛліктерін 
математикалық 
сипаттау 
және 
іс 
әрекеттерінің 
принциптерін 
оқу 
(ақпараттық, 
электромеханикалық, 
электрогидралық,  электрондық  элементтер  және  есептеу  техникасы 
қҧралдары). 
Білімі:  кәсіби  сала  объектілерінің  қҧрастырушы 
бӛліктерін  автоматтандырылған  басқару  теориясы  
әдістерімен 
математикалық 
моделін 
қҧру; 
роботтехникалық  жҥйелерді  қҧрастырушы  бӛліктерінің 
математикалық  сипаттауы  және  іс  әрекеттерінің 
принциптері  ҥшін  қажетті  модель  қҧру    (ақпараттық, 
электромеханикалық,  электрогидралық,  электрондық 
элементтер  және  есептеу  техникасы  қҧралдары); 
механикалық  тҥйіндерінің  туралығына  кинематикалық 
есептеу және бағалау жҥргізу. 
Білуі  тиіс  ҥлгіге  баптау  енгізу;  ҥлгі  мінездемесі  мен 
параметрлеріне  анықтауғ  тексеру-ӛлшеу  аппаратурасын 
қолдану. 
 
 
7 МОДУЛЬ Ақпараттық 
қауіпсіздік 
 
 
AKN 3417 
 Ақпараттық қауіпсіздік негізі 
3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: 1001 
Ақпараттық технологиялар.       
YaTP 1002  Тілдер және 
бағдарламалау технологиясы. 
2+1+0 
 
Модуль  мақсаты:  ақпараттық  кайіпсіздікті  қамтамассыз  етудің 
негізгі  тҥсініктері;  ақпарат  қауіпсіздігінің  қауіп  кӛзі;    ақпарат 
әлсіздігін бағалау әдісі; ақпаратты комплексті қорғау жҥйесін реттеуді 
қҧру,  ҧйымдастыру  қамтамассыз  ету  әдістері;  қҧпия  ақпараттарды 
таратудың  қилысу  әдістері;  компьютерлік  бҧзақылықтың  белгілері 
мен  тҥрлері;  желілік  топологиялардың  негізгі  типтері,  компьютерлік 
желілерде  жҧмыс  істеу  жолдары;  компьютерлік  желілерді  қҧру 
принциптері;    желіде  деректерді  жіберудің  технологиялары  мен 
хаттамалары;  Интернет-  технологияларды  жҥйелілеу  қҧрамы  мен 
принциптері;  ақпараттық  және  интерактивті  Интернет  ресурстарды 
қҧрастыру  мен  қолдану  принциптері;  адами-машиналық  жҥйелерді 
жобалаудың инженерлі-психологиялық және эргономикалық әдістер. 
Білімі:  ақпаратты  қорғау  қҧралдарын  ,  жекелеген 
әдістерді,  жҥйелерді  бағалау  критерилерін  және  сапа 
кӛрсеткіштерін  таңдау  және  талдау;  зерттелетін  мәселе 
мен  есептер  бойынша  заманауи  ғылыми-техникалық 
ақпараттарды  қолдану;  алынған  білімді  курстық 
жобаларда  және  бітіру  жҧмыстарында  сонымен  қатар 
ғылыми  зерттеу  жҥргізуде  де  қолдану;  компьютерлік 
желіде жҧмыс істеу жолдарын қолдану; ақпараттық және 
интерактивті  Интернет-ресурстарды  қҧрастыру;  есептеу 
ортасы  мен  операторлардың  қатынасын  қамтамассыз 
ететін 
аппараттық-бағдарламалық 
қҧралдардың 
талаптарын  қалыптастыру;  компьютерлік  жҥйелердің 
KZhi 3418 
Компьютерлік жҥйелер 
интерфейсі 
3 кредита / 5 ECTS  

Пререквизиттер: 1001.  
Ақпараттық технологиялар    
YaTP 1002  Тілдер және 
бағдарламалау технологиясы. 
2+1+0 
интерфейстерін  автоматтандыру  бойынша  жобалық 
шешімдерді негіздеу және таңдай білуі. 
Білуі  тиіс  ақпараттық  инфроқҧрылымдарды  талдау; 
компьютерлік  жҥйелер  мен  желілердің  ақпараттық 
қауіпсіздігін  қамтамассыз  ететін    есеп  қою  және  шешу; 
желі  ақауларына  тексеру  жасау;  желі  ҥшін  қажетті 
қҧралдарды 
таңдау; 
 
компьютерлік 
жҥйелердің 
интерфейстерін  автоматтандыру  бойынша  жобалық 
шешімін таңдау. 
 
8 МОДУЛЬ  Бағдарлама құру құралдары 
BKKK3421 
Бағдарлама қҧрудағы 
қҧрастыру қҧралдары 
3 кредита / 5 ECTS  
Пререквизиты: нет 
1+0+2 
Модуль  мақсаты:  бағдарламалық  инстурменттер  классификациясын 
оқу; бағдарламалық қамтаманың инстурментальды қҧралдары, қҧрамы 
және  әдістері;  заманауи  кәсіпкерлік  мекеменің  эканомикалық  негізі, 
ҧйымдастырудың  теориялық  негізі,  заманауи  кәсіпкерлілікті  басқару, 
әр  тҥрлі  ӛндірісті  жобалау.    Жҧмысты  жоспарлау  мен  жобалаудың 
әдісі мен техникасы. 
Білімі: 
қҧрастыру 
инстурменттерімен 
жҧмыс, 
компиляциялау, 
бағдарламаны 
орнату; 
олардың 
ақпараттық  қаматамасының  инстурменттерін  қолдану 
мҥмкіндіктері  мен  мінездемесін  талдау;  Білуі  тиіс 
деректер 
моделін 
қҧру 
және 
есептеу 
әдісі; 
функционалдылықты  сипаттау;  деректер  қҧрылымы 
анықтамасы.  
3.4 Пәнаралық модуль 
IK 3601 
Инновациялық кәсіпорын 
(салалар бойынша) 
2кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  компанияны  басқару  механизмін  жобалау, 
компанияға  тиеселі  иновациялық  процесстердің  артықшылығын 
тҥсіну.  
Білімі: талдауы негiзiн қалайтын белгiлердiң қатары 
бойымен жаңалықты, инновациялардың жiктеуiне 
талаптанбайтынын  бҧл шыққан сҧрақта қҧрылады. 
 
IK 3602 
Интеллектуалды қҧқық 
2кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  жекелілік  қҧралы  мен  интелектуальдылық 
іскерліктің нәтижесін теңестіру.  
Білімі: 
интелектуальды 
істің 
нәтижесі 
немесе 
жекелендіру қҧралы. 
 
 
SVT3603 
Спектрлі және вейвлет таңдау 
2кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  жекеленген  аймақта  қарапайым  қҧрастырушыда 
сигналдарды бӛлу ҥшін спектрлі талдауды оқу. Фурье арқылы ӛзгерту   


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет