Пәннің коды Пәннің аты, кредит саны, пререквизиттер Курсың қысқаша мазмұны, мақсаты, есебіжүктеу 4.11 Mb.
Pdf просмотр
бет3/62
Дата31.03.2017
өлшемі4.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Білімі: Теория вейвлет негiзiнде қаралады : бҧл 
аппаратты  ӛзгерту, тарту торабының тогi және толық 
зерттеу спектрлiк талдау ҥшiн жақсы ыңғайлы 
электромагниттi процестердi тарту электр қозғағышта; 
 негiзгi мҥмкiндiктер осы математикалық аппарат 
вейвлет мысалда кӛрсеткен: тестiлiк сигналдар. 
AEA3604 
Ақырлы элементтер әдісі 
2кредит / 3 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Модуль  мақсаты:  механиканың  деформирацияланған    қатты  дене, 
электродинамика,  гидродинамика  және  жылу  алмасу  есептерін 
шешуді қолдану 
Білімі:  аппроксимацияланатын  функция  тҥрін  таңдау. 
Ӛз  элементінде  емсе  аппроксимацияланатын  функция 
нолге  тең.  Элементтер  шекарасында  функция  мәні  есеп 
шешімі  болып  табылады  және  алдын  ала  белгісіз. 
Аппроксимацияланатын 
функция 
 
коэффициенті  
элементтер  арасында  шекарада  теңдік  шартында  кӛрші 
функция мәнінен ізделеді.  
7 МОДУЛЬ  Ақпараттық қауіпсіздік 
IT3419 
Интернет технологиялар 
3 кредита / 5 ECTS  
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AOP 1204 
Модуль  мақсаты:  ақпаратты  ӛңдеуді  автоматтандырудың  негізгі 
тҥсінігін оқу; компьютерлік және ҧйымдастыру техникасының негізгі 
мінездемелік  қҧрамын  тағайындау;  ақпаратты  жинау,  жіберу  және 
сақтаудың  негізгі  әдістері  мен  қҧралдары;  қолданбалы  және  жҥйелік 
Білімі:  ақпаратты  сақтау  мен  іздеу  ҥшін  ақпараттық 
ресурстарды  қолдану;  іскерлік  салада  автоматталған 
жҥйелерді  қолдану;  ақпаратты  қорғаудың  әдістері  мен 
қҧралдары;  Білуі  тиіс  алгоритмдер  мен  блок-схемалар 

Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі; ISRP 
3302 Бағдарлама қҧрудағы 
қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 
Жҥйелік бағдарламалау. 
 1+0+2 
 
бағдарламалық  қамтаманы  қолдану  принциптері  мен  тағайындалуы; 
есепті  алгоритмдеу  негізі;  компьютерлік  жерілердің  негізгі 
компоненттері, деректерді пакеттік жіберудің пинциптері, желіаралық 
қатынасты  ҧйымдастыру;  интернет  желісінде  ақпаратты  іздеу 
технологиясы.  
қҧру;  желілік  және  Web  –  қосымшалар  қҧрудың  негізгі 
концепциялары, 
электронды 
оқуда 
аақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялардың 
ақпараттық 
қауіпсіздігі әдістерін қолдану. 
8 МОДУЛЬ  Бағдарлама құру құралдары 
EOP3422 
Экономика  және ӛндірісті 
ҧйымдастыру 
 3 кредита / 5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
Модуль  мақсаты:  бағдарлмалық  қҧралдар  классификациясын  оқу; 
бағдарламалық  қамтаманың  инстурменттік  қҧралдары  мен  әдістері 
қҧрамы; заманауи мекеменің эканомикалық негізім, ҧйымдастырудың 
теориялық  негізі,  әр  тҥрлі  ӛндірісте  жобалау  мен  заманауи  мекемені 
басқару; жҧмысты жоспарлау мен жобалаудың техникасы мен әдісі. 
Білімі:  өндірістік  іскерлікті  жақсартуда    нақты 
ҧйымдастыру-техникалық  шараларын  қҧру.  Заманауи 
қҧралдарды  қҧруды  практикада  қолдану,  жҥзеге  асыру 
жіне бағдарламалық қамтаманы қолдау; ҥлкен ӛндірістік 
мекемелерде  практикалық  қолдану  ҥшін  басқару 
технологияларының адаптациясы. 
OZhZh 3501 
Операциялық жҥйелерді 
жобалау 
 
Пререквизиттер: INF 1105  
Информатика 
(2+1+0) 
 
Модуль  мақсаты:  бағдарламалық  жҥйелерді  жобалаудың  әдістері 
мен  принциптерін  оқу;  бағдарламалық  жҥйелерді  жобалау  әдістерін 
басқару;  бағдарламалық  жҥйелерді  қҧру  процесстерінің  мемлекеттік 
стандарттары  және  олардың сипаттамасы;  бағдарламалық  комплексті 
жобалаудың 
әдістері, 
деректердің 
абстрактілі 
типін 
қҧру, 
бағдарламаның  дҧрыстығын  дәлелдеу,  бағдарламалық  комплексті 
тестілеуді ҧйымдастыру. 
Білімі:  бағдарламалық  қамтама  қҧруда  команда  мҥшесі 
ретінде  жҧмыс  істеу  ӛте  тиімді;  зерттеу  нәтижесі 
бойынша    ғылыми-техникалық  материалдарын  жинау 
мен тҥзету және бағдарламалық қамтаманы жобалаудың 
әдісін  ҧсыну;  бағдарламалық  қамтаманың  қауіпсіздігі 
мақсатында әлсіздігін айқындау. 
OBD 3502 
 
Деректер қоры негізі 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі. 
2+1+0 
 
Модуль  мақсаты:    бағдарламалық  жҥйелерді  қҧру  процесстерінің 
мемлекеттік  стандарттарын    және  олардың  сипаттамасын  оқу; 
бағдарламалық қамтаманы қҧру әдістерінің теориялық негізі. 
Білімі:  берілген  бағдарламалық  жҥйені  Java,  С++ 
тілдерінде  жҥзеге  асыру;  бағдарламалық  жҥйе  және 
оның кодының сапа спецификациясын бағалау. 
Білуі  тиіс    бағдарламалық  қамтаманы  жобалау  циклын 
ӛз 
бетінше 
орындау; 
бағдарламалық 
қамтамаға 
қойылатын  талаптарды  талдау  негізінде  деректердің 
абстрактілі 
типі 
мен 
спецификациясын 
қҧру; 
бағдарламаның 
дҧрыстығын 
дәлелдеу; 
стандарты 
терминдерді  және  анықтамаларды  қолданып  қажетті 
тестілерді  кодтау  және  жобалау;  бағдарламалық  ӛнімді 
қорғау жҥйесін жобалау.  
PSIS 3503 
 
Аса ҥлкен интегралды 
схемаларды жобалау 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AG 1201 
Алгебра және геометрия; Fiz  
2203  Физика, AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі; DM 2205 
Дискретті математика.  
2+1+0  
 
Модуль  мақсаты:  CASE  –  қҧралдарын,  бағдарламалық  комплексті 
қҧру  технологиясын,  бағдарламалық  ӛнімнің  сапасын  бағалау  әдісін 
және  бағдарламаның  ӛмірлік  циклын  оқу;  объектіге-бағытталған 
бағдарламалау  алгоритмдері  мен  әдістері;  ӛнімді  қолдаудың  (CALS-
технологиясы)  ӛмірлік  циклының  әр  тҥрлі  этаптарында  ақпараттық 
стандарттары,  тілдері  және  әдістері;  деректерді  қорғаудың 
криптографиялық  принциптері;  бағдарламалық  жҥйелерді  жобалау 
әдістері мен қҧру принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалаудың 
басқару  әдістері;  бағдарламалық  жҥйелерді  қҧру  процесстерінің 
мемлекеттік стандарттары және олардың сипаттамасы; бағдарламалық 
қамтаманы  қҧру  әдістерінің  теориялық  негізі;  функционалды 
спецификацияларды қҧрудың тәсілдері; бағдарламалық комплекстерді 
жобалаудың 
әдістері, 
деректердің 
абстрактілі 
типін 
қҧру, 
бағдарламаның дҧрыстығын дәлелдеу, тестлерді ҧйымдастыру. 
 
Білімі:  бағдарламалық  қамтаманы  жобалау  циклын  ӛз 
бетінше  орындау;  бағдарламалық  қамтамаға  қойылатын 
талаптарды талдау негізінде деректердің абстрактілі типі 
мен 
спецификациясын 
қҧру;                                                                                                                        
бағдарламалық ӛнімді қорғау жҥйесін жобалау; ғылыми, 
технологиялық  және  жобалық  есептерді  шешуге 
бағытталған  типтік  бағдарламалық  ӛнімді  қолдану;  
бағдарламалық  қамтамасыз  етудi  әзiрлеуді  команда 
мҥшесiнiң сапасында тиiмдi жҧмыс iстеу. 
Білуі  тиіс  зерттеу  нәтижесі  бойынша    ғылыми-
техникалық  материалдарын  жинау  мен  тҥзету  және 
бағдарламалық  қамтаманы  жобалаудың  әдісін  ҧсыну; 
бағдарламалық  қаматаманың  қауіпсіздігі  мақсатында 
әлсіздігін айқындау. 
VTKS 3504 
 
Компьютерлік жҥйелерді 
тестілеу және верификациялау 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Inf 1102 

Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі; DM 2205 
Дискретті математика; SP 3301 
Жҥйелік бағдарламалау 
2+1+0    
OVSS3501 
 
Есептеу жҥйелер мен 
желілерді ҧйымдастыру 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика;  
(2+1+0) 
 
Модуль  мақсаты:    параллельді  есептеудің  стандартты  қҧралдарын 
оқу; нақты айнымалылардан жоғарыӛнімді функцияларды ҥлестірудің 
кестелі-алгоритмдік  әдістері;  ҥлестірмеліпаралелдеу  алгоритмдерін 
теориялық  аспектілері;  деректерді  ӛңдеудің  танымал  алгоритмдерін 
ҥлестірмеліпараллелдеу 
әдістері; 
кластерлерді 
ҧйымдастыру 
технологиясы 
және 
кластерлі 
есептеу; 
суперскалярлы 
микроархитектуралар  мен  векторлы-конвейрлі  процесстер  және 
деректерді ӛңдеу алгоритмдерін аппаратты ҥлестіру әдістер. 
Білімі:  жоғары  есептеу  қуатын  талап  ететін  есептерді 
шешу; кҥрделі есептерді кішігірім тәуелсіз ішкіесептерге 
бӛлу;  ҥкен  санды  есептеу  бірліктерін  бірден  есептеуді 
жҥзеге асыру және синхрондау. 
Білуі  тиіс:  параллелді  ӛңдеуді  жҥзеге  асыру  тәсілдерін 
қҧру; 
есептеуді 
ҧйымдастыруда 
кластерлі 
архитектураларды есептеу процесстерін басқару; жоғары 
деңгейлі  тілдерде,  ассемблерде  модулдермен  қҧрылған 
бағдарламалық  модулдердің  қатынасын  ҧйымдастыру; 
сандық,  логикалық  және  мәтіндік  ақпараттарды 
жоғарыжылдамдықты ӛңдеуді бағдарламала. 
ILOPVS 
3502 
 
Есептеу жҥйелерін қҧрудың 
ақпараттық-логикалық негізі 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: INF 1105  
Информатика,  Fiz  2203  
Физика,   DM 2212 Дискретті 
математика    (2+1+0) 
 
She 3503 
 
Схемотехника 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AG 1201 
Алгебра және геометрия; Fiz  
2203  Физика, AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі; DM 2205 
Дискретті математика.  
2+1+0 
Модуль  мақсаты:    параллельді  есептеудің  стандартты  қҧралдарын 
оқу; нақты айнымалылардан жоғарыӛнімді функцияларды ҥлестірудің 
кестелі-алгоритмдік  әдістері;  ҥлестірмеліпаралелдеу  алгоритмдерін 
теориялық  аспектілері;  деректерді  ӛңдеудің  танымал  алгоритмдерін 
ҥлестірмеліпараллелдеу 
әдістері; 
кластерлерді 
ҧйымдастыру 
технологиясы 
және 
кластерлі 
есептеу; 
суперскалярлы 
микроархитектуралар  мен  векторлы-конвейрлі  процесстер  және 
деректерді ӛңдеу алгоритмдерін аппаратты ҥлестіру әдістер. 
Білімі:  кластерлі  жҥйелердің  базалық  бағдарламалық 
қамтамасын  қҧрылымдастыру;    есептеу  әдістерін 
параллелді  жҥзеге  асырудың  есептеу  тәжірибелерін 
жҥргізу. 
Білуі  тиіс:  жоғары  деңгейлі  тілдерде,  ассемблерде 
модулдермен  қҧрылған  бағдарламалық  модулдердің 
қатынасын  ҧйымдастыру;  сандық,  логикалық  және 
мәтіндік  ақпараттарды  жоғарыжылдамдықты  ӛңдеуді 
бағдарламала.. 
PP 3504 
 
Параллелді бағдарламалау 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі.    
 (2+1+0) 
                                                                  
Модуль 
мақсаты: 
паралелдеу 
алгоритмдердің 
теориялық 
аспектілерін  оқу;  деректерді  ӛңдеудің  танымал  алгоритмдерін 
параллелдеу  әдістері;  кластерлерді  ҧйымдастыру  технологиясы  және 
кластерлі 
есептеу; 
суперскалярлы 
микроархитектуралар 
мен 
векторлы-конвейрлі процесстер және деректерді ӛңдеу алгоритмдерін 
аппаратты ҥлестіру әдістер. 
Білімі:  жоғары  есептеу  қуатын  талап  ететін  есептерді 
шешу; кҥрделі есептерді кішігірім тәуелсіз ішкіесептерге 
бӛлу;  ҥкен  санды  есептеу  бірліктерін  бірден  есептеуді 
жҥзеге  асыру  және  синхрондау;  кластерлі  және 
кӛппроцессорлы жҥйелерді қолдану; Си және Ассемблер 
тілдерін 
біріктіре 
кестелі-алгоритмдік 
есептерді 
бағдарламалау функцияларын жҥзеге асыру. 
Білуі: параллелді ӛңдеуді жҥзеге асыру тәсілдерін қҧру; 
есептеуді  ҧйымдастыруда  кластерлі  архитектураларды 
есептеу процесстерін басқару. 
ECS 3501 
 
Электрлі тізбектер және 
сигналдар 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: INF 1105  
Информатика,  Fiz  2203  
Физика,   DM 2212 Дискретті 
математика  (2+1+0)  
Модуль  мақсаты:  осы  класс  жҥйелерінің  аппараттық    және 
бағдарламалық  қҧралдарының  қатынасын  оқу;  жадыны  басқару 
әдістері;  жадыны  басқарудың  әдістері;  қатынас  процесстерінің 
синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің дәлдігін 
бақылау  қағидаттары;  нақты  уақыт  жҥйелерін  талдау  және  қҧрудың 
теориялық әдістерінің негізі; процесстерді синхрондау тәсілдері; 
Білімі: бағдарламалаушы-аналитик позициясында нақты 
уақыт  жҥйелерінің  тиімділік  кӛрсеткіштері  мен 
мінездемелерін  талдау  және  есепетеу;  Білуі  тиіс: 
заманауи  және  танымал  нақты  уақыт  оперециялық 
жҥйелерін  функцияларымен  жҧмыс  істеу;  нақты  уақыт 
масштабында  деректерді  ӛңдеудің  және  жинаудың 
алгоритмдерін  қҧру;  нақты  уақыт  операциялық  жҥйесін 

  
таңдау. 
EHD 3502 
 
Деректердің электрондық 
қоймалары 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі. Inf 1102 
Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі. 2+1+0) 
Модуль  мақсаты:  осы  класс  жҥйелерінің  аппараттық    және 
бағдарламалық  қҧралдарының  қатынасын  оқу;  жадыны  басқару 
әдістері;  жадыны  басқарудың  әдістері;  қатынас  процесстерінің 
синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің дәлдігін 
бақылау  қағидаттары;  нақты  уақыт  жҥйелерін  талдау  және  қҧрудың 
теориялық әдістерінің негізі; процесстерді синхрондау тәсілдері; 
Білімі: бағдарламалаушы-аналитик позициясында нақты 
уақыт  жҥйелерінің  тиімділік  кӛрсеткіштері  мен 
мінездемелерін  талдау  және  есепетеу;  Білуі  тиіс: 
заманауи  және  танымал  нақты  уақыт  оперециялық 
жҥйелерін  функцияларымен  жҧмыс  істеу;  нақты  уақыт 
масштабында  деректерді  ӛңдеудің  және  жинаудың 
алгоритмдерін  қҧру;  нақты  уақыт  операциялық  жҥйесін 
таңдау. 
VS 3503 
 
Ішкі жҥйелер 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: YaTP 1303 
Тілдер және бағдарламалау 
технологиясы. TYaA 2310 
Тілдер және автоматтар 
теориясы  TYaP 4312 
Бағдарламалау тілдерінің 
теориясы.  
2+1+0 
  
Модуль  мақсаты:  осы  класс  жҥйелерінің  аппараттық    және 
бағдарламалық  қҧралдарының  қатынасын  оқу;  жадыны  басқару 
әдістері;  жадыны  басқарудың  әдістері;  қатынас  процесстерінің 
синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің дәлдігін 
бақылау  қағидаттары;  нақты  уақыт  жҥйелерін  талдау  және  қҧрудың 
теориялық әдістерінің негізі; процесстерді синхрондау тәсілдері; 
Білімі: бағдарламалаушы-аналитик позициясында нақты 
уақыт  жҥйелерінің  тиімділік  кӛрсеткіштері  мен 
мінездемелерін  талдау  және  есепетеу;  Білуі  тиіс: 
заманауи  және  танымал  нақты  уақыт  оперециялық 
жҥйелерін  функцияларымен  жҧмыс  істеу;  нақты  уақыт 
масштабында  деректерді  ӛңдеудің  және  жинаудың 
алгоритмдерін  қҧру;  нақты  уақыт  операциялық  жҥйесін 
таңдау. 
TVPK 3504 
 
Компьютерлік жҥйелердің 
және бағдарламалардың 
верификациялық 
технологиясы 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі; DM 2205 
Дискретная математика; SP 
3301 Жҥйелік бағдарламалау 
2+1+0                                                                                                                        
Модуль  мақсаты:  осы  класс  жҥйелерінің  аппараттық    және 
бағдарламалық  қҧралдарының  қатынасын  оқу;  жадыны  басқару 
әдістері;  жадыны  басқарудың  әдістері;  қатынас  процесстерінің 
синхронизациясы; нақты уақыт жҥйелерінде ақпарат ӛңдеудің дәлдігін 
бақылау  қағидаттары;  нақты  уақыт  жҥйелерін  талдау  және  қҧрудың 
теориялық  әдістерінің  негізі;  процесстерді  синхрондау  тәсілдері; 
процесстерді синхрондау тәсілдері; 
Білімі: бағдарламалаушы-аналитик позициясында нақты 
уақыт  жҥйелерінің  тиімділік  кӛрсеткіштері  мен 
мінездемелерін  талдау  және  есепетеу;  Білуі  тиіс: 
заманауи  және  танымал  нақты  уақыт  оперециялық 
жҥйелерін  функцияларымен  жҧмыс  істеу;  нақты  уақыт 
масштабында  деректерді  ӛңдеудің  және  жинаудың 
алгоритмдерін  қҧру;  нақты  уақыт  операциялық  жҥйесін 
таңдау. 
OOAP 4505 
 
Объектіге-бағытталған талдау 
және жобалау 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі; ISRP 
3302 Бағдарлама қҧрудағы 
қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 
Жҥйелік бағдарламалау.   
(2+1+0) 
 
Модуль  мақсаты:  CASE  –  қҧралдарын,  бағдарламалық  комплексті 
қҧру  технологиясын,  бағдарламалық  ӛнімнің  сапасын  бағалау  әдісін 
және  бағдарламаның  ӛмірлік  циклын  оқу;  объектіге-бағытталған 
бағдарламалау  алгоритмдері  мен  әдістері;  ӛнімді  қолдаудың  (CALS-
технологиясы)  ӛмірлік  циклының  әр  тҥрлі  этаптарында  ақпараттық 
стандарттары,  тілдері  және  әдістері;  деректерді  қорғаудың 
криптографиялық  принциптері;  бағдарламалық  жҥйелерді  жобалау 
әдістері мен қҧру принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалаудың 
басқару  әдістері;  бағдарламалық  жҥйелерді  қҧру  процесстерінің 
мемлекеттік стандарттары  
Білімі:  бағдарламалық  қамтаманы  жобалау  циклын  ӛз 
бетінше  орындау;  бағдарламалық  қамтамаға  қойылатын 
талаптарды талдау негізінде деректердің абстрактілі типі 
мен спецификациясын қҧру; бағдарламаның дҧрыстығын 
дәлелдеу;  стандарты  терминдерді  және  анықтамаларды 
қолданып  қажетті  тестілерді  кодтау  және  жобалау; 
бағдарламалық  ӛнімді  қорғау  жҥйесін  жобалау.  Білуі 
тиіс  зерттеу  нәтижесі  бойынша    ғылыми-техникалық 
материалдарын  жинау  мен  тҥзету  және  бағдарламалық 
қамтаманы  жобалаудың  әдісін  ҧсыну;  бағдарламалық 
қаматаманың 
қауіпсіздігі 
мақсатында 
әлсіздігін 
айқындау;  берілген  талапқа  сәйкс  есептің  объектіге-
бағытталған есептің ҧқсастығы; берілген бағдарламалық 

жҥйені Java, С++ тілдерінде жҥзеге асыру. 
Pro4506 
 
Web бағдарламалау 
3 кредит/ 5 ECTS  
Пререквизиттер: IT 1103 
Ақпараттық технологиялар. 
YaTP 1303 Тілдер және 
бағдарламалау технологиясы. 
(2+1+0) 
 
Модуль  мақсаты:    CASE  –  қҧралдарын,  бағдарламалық  комплексті 
қҧру  технологиясын,  бағдарламалық  ӛнімнің  сапасын  бағалау  әдісін 
және  бағдарламаның  ӛмірлік  циклын  оқу;  объектіге-бағытталған 
бағдарламалау  алгоритмдері  мен  әдістері;  ӛнімді  қолдаудың  (CALS-
технологиясы)  ӛмірлік  циклының  әр  тҥрлі  этаптарында  ақпараттық 
стандарттары,  тілдері  және  әдістері;  деректерді  қорғаудың 
криптографиялық  принциптері;  бағдарламалық  жҥйелерді  жобалау 
әдістері мен қҧру принциптері; бағдарламалық жҥйелерді жобалаудың 
басқару  әдістері;  бағдарламалық  жҥйелерді  қҧру  процесстерінің 
мемлекеттік стандарттары және олардың сипаттамасы. 
Білімі:  бағдарламалық  қамтаманы  жобалау  циклын  ӛз 
бетінше  орындау;  бағдарламалық  қамтамаға  қойылатын 
талаптарды талдау негізінде деректердің абстрактілі типі 
мен спецификациясын қҧру; бағдарламаның дҧрыстығын 
дәлелдеу;  стандарты  терминдерді  және  анықтамаларды 
қолданып  қажетті  тестілерді  кодтау  және  жобалау; 
бағдарламалық ӛнімді қорғау жҥйесін жобалау.  
Білуі  тиіс  зерттеу  нәтижесі  бойынша    ғылыми-
техникалық  материалдарын  жинау  мен  тҥзету  және 
бағдарламалық қамтаманы жобалаудың әдісін ҧсыну. 
PPI 4507 
 
Тҧтынушы интерфейстерін 
жобалау 
(2+1+0) 
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі; ISRP 
3302 Бағдарлама қҧрудағы 
қҧрастыру қҧралдары.   
APO 4508 
 
Архитектура программного 
обеспечения 
(2+1+0) 
Пререквизиттер: YaTP 1303 
Тілдер және бағдарламалау 
технологиясы; OOP 3312 
Объектіге-бағытталған 
бағдарламалау. TBD 3310 
Деректер қоры теориясы 
MPOA 4509 
 
Бағдарламалық қамтаманы 
пішіндеу және талдау 
(2+1+0) 
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі; ISRP 
3302 Бағдарлама қҧрудағы 
қҧрастыру қҧралдары; SP 3301 
Жҥйелік бағдарламалау.  
TPKS 4510 
 
Криптографиялық жҥйелерді 
қҧру технологиясы 
(2+1+0) 
Пререквизиттер: IT 
1103Ақпараттық 
технологиялар. YaTP 
1303Тілдер және 
бағдарламалау технологиясы. 
OOP 3312 Объектіге-
бағытталған бағдарламалау. 
TBD 3310 Деректер қоры 

теориясы,  DM   2308 
Дискретті математика 
OPV 4505 
 
Параллелді есептеуді 
ҧйымдастыру (2+1+0) 
Пререквизиттер: Inf 1102 
Информатика; AOP 1204 
Алгоритмдеу және 
бағдарламалау негізі.                                                                      
Модуль  мақсаты:    параллельді  есептеудің  стандартты  қҧралдарын 
оқу; нақты айнымалылардан жоғарыӛнімді функцияларды ҥлестірудің 
кестелі-алгоритмдік  әдістері;  ҥлестірмеліпаралелдеу  алгоритмдерін 
теориялық  аспектілері;  деректерді  ӛңдеудің  танымал  алгоритмдерін 
ҥлестірмеліпараллелдеу 
әдістері; 
кластерлерді 
ҧйымдастыру 
технологиясы 
және 
кластерлі 
есептеу; 
суперскалярлы 
микроархитектуралар  мен  векторлы-конвейрлі  процесстер  және 
деректерді ӛңдеу алгоритмдерін аппаратты ҥлестіру әдістер. 
Білімі:  жоғары  есептеу  қуатын  талап  ететін  есептерді 
шешу; кҥрделі есептерді кішігірім тәуелсіз ішкіесептерге 
бӛлу;  ҥкен  санды  есептеу  бірліктерін  бірден  есептеуді 
жҥзеге  асыру  және  синхрондау;  кластерлі  және 
кӛппроцессорлы жҥйелерді қолдану; Си және Ассемблер 
тілдерін 
біріктіре 
кестелі-алгоритмдік 
есептерді 
бағдарламалау  функцияларын  жҥзеге  асыру;  деректерді 
ӛңдеу әдістерін параллелді жҥзеге асыруда алгоритмдер 
сҧлбасын  қҧру  және  сәйкес  процедуралардың  жҥзеге 
асырылу  уақытын  бағалау;  кластерлі  жҥйелердің 
базалық  бағдарламалық  қамтамасын  қҧрылымдастыру; 
есептеу  әдістерін  параллелді  жҥзеге  асырудың  есептеу 
тәжірибелерін жҥргізу. 
Білуі: параллелді ӛңдеуді жҥзеге асыру тәсілдерін қҧру; 
есептеуді  ҧйымдастыруда  кластерлі  архитектураларды 
есептеу процесстерін басқару; жоғары деңгейлі тілдерде, 
ассемблерде  модулдермен  қҧрылған  бағдарламалық 
модулдердің 
қатынасын 
ҧйымдастыру; 
сандық, 
логикалық 
және 
мәтіндік 
ақпараттарды 
жоғарыжылдамдықты ӛңдеуді бағдарламала. 
Mod 4506 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет