Pre-School 1 Әлем қалай орналасқан Материалдар Негізгі ойжүктеу 2.4 Mb.
Pdf просмотр
Дата17.02.2017
өлшемі2.4 Mb.

March 2016 

Volume 1, Issue 1 Pre-School 1

 

Әлем 

қалай 

орналасқан 

Материалдар 

Негізгі ой:    

Материалдар  өзгереді  және 

әр  түрлі  мақсаттар  үшін 

пайдаланады. Зерттеу бағыттары:  

Материалдардың 

қандай 

түрлері болады.  Материалдар қалай өзгереді. 

Біз  қалай  және  не  үшін  әр 

түрлі 

материалдарды қолданамыз.

 

Балалар «Матераиалдар» 

атты 


зертеу 

тақырыбы 

бойынша 

әр 


түрлі 

материалдардың 

түр 

сипатын 


ажырататын 

болады: су, құм, қағаз, ағаш, 

пластик.  Тәжірибие  жасау 

барысында  балалар  оларды 

бір-бірінен 

ажыратып, 

қасиеттерін  атап  көрсетеді. 

Қалдық 


заттардан 

түрлі 


жұмыстар жасайды. 

Баглан Кабдулина 

Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all  aspects of individual student growth, and equips them 

with the skills for lifelong learning.  

Международная  школа  «Мирас»  города  Астаны  обеспечивает  образование,  способствующее  всестороннему  развитию  учащихся  и  приобретению  ими  навыков 

непрерывного самообразования в стимулирующей и благоприятной школьной среде

Астана қаласындағы Халықаралық «Мирас» мектебі ынталандырушы және қолайлы ортада  оқушылардың жан-жақты дамуын және үздіксіз білім алу дағдыларын игеруін 

жабдықтайтын біліммен қамтамасыз етеді. IBO MISSION STATEMENT 

The  International  Baccalaureate  aims  to  develop  inquiring,  knowledgeable  and  caring  young  people  who  help  to 

create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.  To this end the organization 

works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international 

education  and  rigorous  assessment.    These  programmes  encourage  students  across  the  world  to  become  active, 

compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 

 

How the world works 

Materials 

Central Idea:  

Materials  behave  in  certain 

ways  and  can  be  changed  and 

used for different purposes.    Lines of inquiry:  

How  different  materials  be-

have. 

How materials can be changed. How and why we use different 

materials.  

In this unit of inquiry children 

will  explore  features  of  differ-

ent  materials:  water,  sand, 

paper, wood, plastics. In exper-

iments  children  will  learn  to 

differentiate  and  name  their 

features.    Children  will  make 

crafts from recycling materials.

 

Almagul Shuitasova   

 

 Как устроен мир 

Материалы 

Центральная идея:   

Материалы 

могут 

изменяться и 

использоваться 

для 

различных целей. Направления исследования:   

Как  ведут  себя  различные 

материалы. 

Как 


материалы 

могут 


изменяться. 

Как 


и 

почему 


мы 

используем 

различные 

материалы. 

В  ходе  изучения  темы  

«Материалы»  дети  будут 

определять свойства разных 

материалов:  воды,  песка, 

бумаги,  дерева,  пластика. 

После 


проведённых  

экспериментов ребята будут 

определять 

 

признаки различных материалов, и из 

бросового  материала  будут 

изготавливать поделки. 

 

Айгуль Жексембекова  

Key dates: 

  3-4 March - Internation-al Women’s  day Assem-

bly 

  8 March - International Women’s  day  Holiday 

— Pre-School closed 

  17-18 March -  Nauryz Assembly 

  21-23 March -  Nauryz Holiday   

  1 May-Kazakhstan Peo-ple Solidarity Holiday 

  7 May Defender’s Day 

  9May-Victory Day  

 

Inside this issue: 

Languages Psychology  Mathematics Arts & PE Reflection on previ-

ous unit of inquiry 

Primary School 

Newsletter 

Unit of inquiry   

English Language 

In this unit students continue to enrich their vocabulary by learn-

ing new words related to materials—opposite adjectives, verbs, 

such  as  sink,  float,  bold,  roll,  etc.  Children  will  learn  English 

rhymes  and poems. Meanwhile they will try to copy their first 

initial letter. 

Дети  продолжат  расширять  свой  словарный  запас,  изучая 

слова  обозначающие  названия  материалов,  их  качества  и 

действия,  связанные  с  ними  (плавать,  тонуть,  складывать, 

крутить и т.д.) Ребята будут разучивать английские песенки 

и  стишки,  будут  учиться  копировать  первую  букву  своего 

имени. 


Бұл  юните  балалар  материалдармен  байланысты  сөздерді: 

антонимдер,  жүзу,  бату,  жинау,  темекі  тарту  деген 

етістіктерді  зерттей  отырып,  өздерінің  сөз  қорларын 

толтырады.  Балалар  ағылшын  тілінде  әндер  мен 

тақпақтарды жаттайды. Бұдан басқа, балалар өз аттарының 

бірінші әрпін көшіруді үйренеді.  

Tlektes Tleulina 

Page 2 

Primary School Newsletter 

 

Psychology  

Балалар  зерттеу    тақырыбы  бойынша  бақылау 

қабілетін  көру,  есте  сақтау,  зейінін  қою,  жалпы 

қабылдау  қабілетін  және  қиялын  дамытады,  әр 

түрлі  материалдарды  сипаттау  арқылы,  олардың 

негізгі  ерекшеліктеріне  сәйкес  дағдыларын 

дамыту және логикалық қорытынды жасайды. 

Изучая  данную  тему  исследования,  дети  будут 

развивать  наблюдательность,  зрительную  память 

и 

внимание, целостность 

восприятия 

и 

воображение,  формировать  навыки  описания разных материалов по  их основным  признакам и 

строить логические выводы. 

By  exploring  a  new  unit  of  inquiry,  children  will 

develop their observation skills,  visual memory and 

attention, visual closure,  and learn to describe differ-

ent  materials  by  their  main  characteristics  and  draw 

conclusions.  

Saule Sadvokassova  Kazakh Language  

Балалар  қазақ  тілі  сабақтарында  зерттеу  тақырыбына 

байланысты  құм  мен  судың  қасиеттерін  қазақша  атап 

көреді 


(құрғақ-дымқыл,таза-лас,ыстық-суық). 

Көрсетілген  суреттерді  қайталайды/атайды.  Олардың 

түсін,  пішінін  айтып  көреді.  Қызыл,  сары,  көк,  жасыл 

түстерді  ажыратады.  Жаңа  сөздермен  танысып,  оларды 

сабақ  сайын  қайталайды.  Шағын  тақпақтар    жаттауды 

жалғастырады.  

На  занятиях  по  казахскому  языку  дети  будут  называть 

свойства  воды  и  песка,  используя  антонимы:  сухой—

влажный, 

чистый—грязный, 

холодный—горячий; 

называть  предметы,  изображённые  на  иллюстрации,  их 

форму  и  цвет.  Дети  продолжат  распознавать  красный, 

желтый,  синий  и  зеленый  цвета,  будут  знакомиться  с 

новыми словами и учить короткие стихотворения.  

In  Kazakh  lessons  students  will  learn  about  the  features  of 

water  and  sand  (dry—wet,  clean—dirty,  hot—cold);  re-

peat/name  objects  on  a  picture,  their  color  and  shape.  Stu-

dents  will  keep  learning  primary  colours:  red,  yellow,  blue 

and green; get acquainted with new words and revise them in 

further lessons; learn short poems. 

Arailym  Batyrgozhina 

Қазақ  тілі  сабағында  балалар  зат  есімдер  мен  көмекші 

есімдерді  байланыстырып  (астында,  үстінде,  артында, 

алдында және т.б) сөйлеуде қолданады. 

Сөздік қорын заттардың қасиеттері мен сапасын (көлемі, 

түсі, пішіні, қандай материалдан жасалғаны және не үшін 

керектігі)  білдіретін  сөздермен  толықтырады.  Сурет 

бойынша сұрақтарға жауап береді. 

 

На  уроках  казахского  языка  дети  будут  употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за). Расширять  

словарный  запас,  используя    слова,  которые  называют 

величину,  цвет,  форму  материала.  Отвечать  на  вопросы 

по картинкам. 

 

Children  will  learn  to  use  nouns  and  prepositions  (in,  on, under,  behind);  extend  their  vocabulary  with  terms  such  as 

materials’ color, shape and size; and answer questions about 

pictures.  

 

Baglan Kabdulina Russian Language  

Дети  будут  расширять  словарный  запас,  используя 

существительные,  прилагательные,  глаголы,  будут 

определять величину, цвет, форму, а также свойства 

материалов  (жидкий,  твердый,  плоский,  шершавый, 

гладкий,  гибкий),  будут  подбирать  к  словам 

антонимы. 

Тәжірибие  өткізу  барысында  балалар  сөздік 

қорларын  зат  есім,  сын  есім,  етістік  сөздерімен 

толықтырады.  Материалдардың  көлемі,  түсі,  пішіні, 

сонымен  қатар  қасиеттерімен  (сұйық,  қатты,  бүдір, 

тегіс) танысып, ажыратады. Антоним сөздерді тауып 

айтады (қатты-жұмсақ, мөлдір су– түрлі-түсті су).  

During experiences children will extend their vocabulary 

with  different  parts  of  speech:  nouns,  verbs,  and  adjec-

tives; determine materials’ size, color and shape, as well 

as their features (liquid, solid, flat, rough, smooth, flexi-

ble,  etc.);  and  match  opposites:  hard-soft,  transparent—

colored, etc. 

 

Aigul Zheksembekova, Almagul Shuitasova 

 

Дети будут 

учиться 


задавать 

вопросы 


и 

формулировать  свои  ответы,  классифицировать 

предметы  по  свойствам:  деревянный,  пластиковый, 

бумажный и т. д. 

Орыс  тілі  сабағында  балалар  өзіне  қойылған 

сұрақтарға 

жауап 

беріп, 


өзін 

қызықтырған 

сұрақтарды  сұрауға  үйренеді.  Заттарды  қасиеттері 

бойынша топтастырады: ағаш, пластик, қағаз. 

In lessons children will answer questions and learn to ask 

their  own  questions.  Children  classify  objects  by  their 

characteristics: wooden, plastic and paper.  

Baglan Kabdulina Mathematics  

Дети  будут  находить  в  окружающей  обстановке  предметы,  соответствующие 

геометрическим  фигурам  (кирпич  –  прямоугольник,  огурец  -  овал).  В  игре  «Разложи  по 

порядку»  дети  будут  считать  предметы  в  пределах  5.  На  конструировании  дети  будут 

строить и изменять постройки, различать их по величине. 

 Балалар  қоршаған  ортадан  геометриялық  пішіндерге  ұқсас  заттарды  тауып  (кірпіш-

тіктөртбұрыш,  қияр-сопақша).  «Реттеп  қой»  ойынында  балалар  заттарды  5  ке  дейін 

санайды.  Құрастыруда  балалар  қосымша  материалдарды  қолдана  отырып,  қоршауларды 

құрастырып,  өзгертіп,  толықтырып  құрастырады.  Құрылыстарын  көлемі  бойынша 

ажыратады. 

Children will  seek objects that  are similar to geometric shapes (a brick—a rectangle,  a cucum-

ber— an oval). Playing the table game “Lay out in order” children will practice counting within 

5.    In  construction  lessons  children  will  build  and  alter  constructions,  complete  and  transform 

them using various materials, and learn to distinguish  constructions’ size.  

Aigul Zheksembekova, Almagul Shuitasova, Baglan Kabdulina 

Page 3 

 

Volume  , Issue Music

  

На  уроках  музыки  дети  будут  различать 

звуки  по  высоте,  определять  направления 

мелодии  (вверх,  вниз).  Они  будут  учиться 

петь, не отставая и не опережая друг друга, 

слушать  звучание  ручейка,  водопада, 

дождя, морской волны. 

Музыка сабақтарында балалар дыбыстарды 

биіктікке  ажыратады,  әннін  бағыттарын 

анықтайды  (жоғары,  төмен).  Өкшелей  

және  бір  бірін  асып  түспей  ән  айтуды, 

жылғанын,сарқыраманын, 

жаңбырдын,теніз 

толқындарынын 

дыбыстардын тындау. 

In  music  lessons  children  will  learn  to  differ-

entiate  sounds  by  diapason,  determine  tune’s 

direction  (up  and  down),  start  and  finish  to 

sing  at  the  same  time,  listen  to  runlets,  water 

falls, rain and wave’s  sounds.  

Gulmira Slanbekova 

Visual Arts 

На 


уроках 

изобразительного 

искусства 

студенты  будут изображать дождь, сосульки, 

волны,  рыб.  Они  будут  рисовать  цветными 

карандашами,  красками,  ладошкой,  пальцами 

руки. 

Также 


дети 

будут 


составлять 

аппликации 

из 

нескольких частей, 

раскладывая 

их 

в 

нужном порядке, 

раскатывать 

пластилин 

продольными 

движениями,  моделировать  сосульки  разной 

длины и толщины. 

Бұл  зерттеу  тақырыбы  бойынша  студенттер  бейнелеу  сабақтарында 

жаңбырды, мұздақты, толқынды, балықтарды түсті қарындаш, бояу, алақан, 

саусақтары  арқылы  бейнелейді.  Жапсыру  сабақтарында  бірнеше 

бөліктерден тұратын бейнені құрастырып, дұрыс орналастырады, жұлмалау 

тәсілін  қолданады.  Ермексазды  әр  түрлі 

тәсілдермен есіп, мұздақтарды жасайды. 

During  this  unit  students  will  draw  rain,  icicles, 

waves and fishes; draw using colour pencils, paints, 

with  hands  and  fingers.  In  application  lessons  stu-

dents  will  compose  pictures  from  geometrical  fig-

ures by placing them in a right way; use wrapping 

method;  roll  clay  lengthwise;  model  icicle  in  the 

same length and thickness by flattening them, furl-

ing them and stretching them.  

Arailym Batyrgozhina 

Dance 

Дети  будут  танцевать  в  группе  и  в  паре, 

учиться  ориентироваться  в  пространстве, 

выполнять  несложные  хореографические 

движения  и  танцевальные  связки;  будут 

выполнять  гимнастические  упражнения  с  

мячом, скакалкой, обручем.  

Осы 


зерттеу 

тақырыбы 

төңірегінде 

оқушылар  топпен  және  жұппен  билейтін 

болады,  кеңістікте  өзін  ұстай  билетін 

болады,  қарапайым  би  қойылымдарын 

және 

би 


қимылдарын 

орындайды. 

Гимнастикалық  атрибуттарды    пайдалана 

отырып, 


қарапайым 

гимнастикалық 

жаттығуларды  орындайды.(доп,  секірмек, 

шеңбер және т.б.) 

Children  will  dance  in  pairs,  learn  to  orient 

themselves in space, do simple dance  produc-

tions  and  compositions,  do  simple  gymnastic 

exercises  with  gymnastic  objects  (a  ball,  a  

skipping rope and a hoop).  

Almagul Shuitasova

 

Physical  Education 

Дети  будут  выполнять  разные  виды 

ходьбы:  с    остановкой,  поворотом 

«змейкой»,  обходя  предметы,  взявшись  за 

руки, держась за веревку.  

Для выполнения 

основных  видов  движений  они  будут 

использовать  гимнастические  атрибуты: 

фишки, веревку, мяч. 

Балалар  әртүрлі  жүру  жолдары  арқылы 

түрлі  тапсырмаларды 

орындайды: 

тоқтап, 

бұрылып, «жыланша» ирелеңдеп, заттарды 

айналып өту, қол ұстасып.Негізгі қозғалыс 

түрлерін 

орындау 

үшін 


әртүрлі 

гимнастикалық  атрибуттар  пайдаланады: 

фишкалар, доп, арқан т.б.  

Children  will  practice  walking  in  various 

ways:  stopping,  turning  in  a  “snake  way”, 

walking  around  objects,  holding  someone’s 

hand, holding a rope. Children will use differ-

ent  kinds  of  materials:  dibs,  ropes,  balls  for 

practicing basic movements.  

Zhanna Kabkesh   

Детям  было  интересно  наблюдать  и  самим  ухаживать  за  растениями.  Также  они  узнали  много 

интересного  о  животных  и  растениях  Казахстана,  Арктики,  джунглей,  водоёмов,    сравнивали  их 

среду обитания.  

Балаларға  өсімдіктерді  бақылап,  күтім  жасау  өте  қызық  болды.  Басқа  жануарлар  мен  өсімдіктер 

жайлы  көптеген  қызық  мағлұматтар  алды  Қазақстанның  жабайы  және  үй  жануарлары,  Арктика 

жануарлары, джунгли, теңіз жануарлары. Олардың тіршілік орталарын салыстырды.  

Children enjoyed watching and care about plants. They learned about animals and plants of different Ka-

zakhstan, Arctic, jungle and sea animals. They also learned to compare different habitats.  

Aigul Zheksembekova, Almagul Shuitasova, Baglan Kabdulina 

С  15  по  19  февраля  в  детском  саду  проводилась  «Неделя  книги».  Дети  принесли  в 

группу свои любимые книги и посетили библиотеку, где школьники читали им разные 

интересные истории. 

15  –19  ақпан  айының  аралығында  балалабақшада  «Кітап  апталығы»  өтті.  Балалар 

топқа  өздерінің  сүйікті  кітаптарын  алып  келді  және  кітапханаға  барды,  мектеп 

оқушылары балаларға түрлі қызықты оқиғалар оқып берді.  

On the 15 - 19th of February the Book week was held in the Pre-School. Children brought    

their favorite books and visited the library where Primary students read different interesting stories to them.   

Our  Address 

Kuishi Dina Avenue 32,34,  

Astana, Kazakhstan 

TRN 620200231274 

 

Phone: +7 7172 369867 

+7 7172 369875 

+7 7172 369872 

 

Fax: +7 7172 369868 

 

E-mail: info@miras-astana.kz 

Pre-School 1 

Каталог: upload -> files -> newsletter
newsletter -> Жұмыс жасауға көңіл бөлінеді. Студенттер жануарлар əлемінің
newsletter -> Grade 5 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
newsletter -> Pre-School 2 Біз кімбіз Менің отбасым Негізгі ой
newsletter -> Pre-School 1 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
newsletter -> Зерттеу бағыттыры: Күн мен түн циклдері. Жыл мезгілдері. Денсаулық пен қауіпсіздік, ауа райы мен жыл мезгілдеріне байланысты
newsletter -> Мазмұндама «Менің мектебім»
newsletter -> Grade 5 Miras Interna onal School of Astana provides an educa on within a challenging and suppor ve environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
newsletter -> Pre-School 2 Здоровье и безопасность, связанная с климатом и временами года Əлем қалай орналасқан Жыл мезгілдері Негізгі ой


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет