Pre-School 1 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learningжүктеу 1.55 Mb.
Pdf просмотр
Дата05.02.2017
өлшемі1.55 Mb.

February, 2014 

Pre-School 1 Newsletter Pre-School 1 

Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all  aspects of individual student growth, 

and equips them with the skills for lifelong learning.  

Международная  школа  «Мирас»  города  Астаны  обеспечивает  образование,  способствующее  всестороннему  развитию    учащихся  и  приобретению  ими 

навыков непрерывного самообразования в стимулирующей и благоприятной школьной среде

Астана  қаласындағы  Халықаралық  «Мирас»  мектебі  ынталандырушы  және  қолайлы  ортада    оқушылардың  жан-жақты  дамуын  және  үздіксіз  білім  алу 

дағдыларын игеруін жабдықтайтын біліммен қамтамасыз етеді. 

IBO MISSION STATEMENT 

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create 

a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.  To this end the organization works 

with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international 

education and rigorous assessment.  These programmes encourage students across the world to become active, 

compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 

Центральная  идея

Узнавая больше о себе и 

других людях, я развиваю 

свои черты характера. Направления исследова-

ния: 

Физические и социальные 

характеристики. 

Признание сходства и раз-

личий между мной и други-

ми. 


Кто я и как я изменился

На уроках исследования дети измеряли свой рост и 

вес, сравнивали цвет глаз и 

цвет волос. Рассказывали о 

своей любимой еде и своих 

друзьях. Рассматривали 

свои фотографии. в младен-

честве и отмечали какие 

изменения произошли сей-

час. Рассказывали о своей 

семье. 


Негізгі ой: 

Ӛзім және ӛзгелер туралы 

кӛбірек біліп,мен ӛзімнің мі-

нез-құлқымды дамытамын. Зерттеу бағыттары:      

Физикалық және әлеумент-

тік мінездемелер.  

Ӛзі және басқа адамдардың 

арасындағы ұқсастықтар 

мен айырмашылықтарды 

мойындау.                              

Мен кіммін және қалай 

ӛзгердім. 

Зерттеу сабағында балалар 

ӛздерінің бойлары мен 

салмағын ӛлшеді, кӛзінің 

түсі мен шашының түсін 

салыстырды.  Жан достары  

мен жақсы кӛретін тамақ-

тары  туралы әңгімеледі. Ӛз-

дерінің  нәреестелік   

кезеңдегі фото суреттерін 

қарап, қазір қалай 

ӛзгергенін кӛрді. Ӛз отбасы 

жайлы айтып берді. 

Pictures  Key dates: 

  10-14 February– Book 

Week 

  10-14 February– Crea-tivity  Week (Grade 1) 

  21February– KG UOI 

Assembly 

  27 February– PYP 

Exhibition Day (Grade 

5) 


  7 March- International 

Women’s  day  As-

sembly 

  10 March- Internation-al Women’s  day  Holi-

day — School closed Inside this issue: 

All About Me & 

English Stories and 

Mathematics Animals and 

Plants and Ka-

zakh in the Pre

-School Water and 

Sand and Rus-

sian in the Pre-

School Reflections on every 

page 

 

Pre-School 1 

Newsletter 

All About Me Central idea:  

Increasing awareness of our 

personal characteristics and 

abilities, and those of others, 

allow our self-identity to 

develop. Lines of inquiry: 

Physical and social character-

istics 

Recognizing similarities and differences between myself 

and others 

Who am I and how I have 

changed  

In  UOI  lessons  students 

measured  their  growth  and 

weight;    compared  their  hair 

and  eye  colours;  told  about 

their  favourite food and their 

friends;  examined  their  pho-

tos  in  childhood  and  noted 

the  changes  that  happened; 

and told about their families. 


Stories 

  

Central idea:  

We  learn  about  cultures  and 

their  histories  through  reading 

and telling stories. 

Lines of inquiry: 

Similarities and differences 

between different culture’s 

stories; 

How we use stories for com-

munication; 

Stories that I can tell  

In Maths lessons students  found 

the  similarities  and  differences  

by  pictures,  composed  stories; 

they  counted  characters in read 

stories;  solved  problems,  e.g. 

What  did  granny  bring  from  the 

shop?  They  identified  the  size 

and  form  of  dishes  in  the  fairy-

tale  “The  three  bears”;  they 

compared  characters  in  stories 

using  overlapping  and  applica-

tion  methods;  they  compared 

characters in the fairy-tales “The 

little  house”,  “The  mtten”  by 

size;  played  the  game  “Collect 

characters”;  and  collected  char-

acters by numbersPage 2 

Pre-School 1 Newsletter 

 

Центральная идея: Читая и 

рассказывая истории разных 

народов, мы познаем культуру и 

историю. 

Направления исследования: 

Сходство и различие между исто-

риями разных культур. 

Как мы используем истории для 

общения. 

Истории, которые я могу расска-

зать. 

На уроках математики студенты находили сходства и различия по 

картинкам, составляя истории. 

Считали «героев» в определен-

ной истории. Решали задачи 

определенного характера “Что 

бабушка принесла из магази-

на».В сказке «Три медведя» 

определяли размер, форму посу-

ды для медведей. В истории  

сравнивали героев, используя 

приемы наложения и приложе-

ния. В сказке  «Теремок»  и 

«Рукавичка» сравнивали героев  

по величине. Провели игру 

«Собери героев» собирали героев 

по названной цифре.    Негізгі ой: Біз елдің оқиғаларын 

оқып, әңгімелеу арқылы олардың 

мәдениеті мен тарихын танимыз.  

Зерттеу бағыттары:   

Әр түрлі мәдениеттердің 

ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары. 

Біз қарым-қатынас жасау үшін 

оқиғаларды қалай қолданамыз. 

 

Мен айтып бере алатын оқиғалар. Математика сабағында студенттер 

суреттің ұқсастықтарымен 

айырмашылықтарын оқиғалар құрау 

арқылы тапты.Арнайы оқиғалардың 

кейіпкерлерін санады. «Әже дүкеннен 

не алып келді» атты тапсырманың 

шарттарын орындады.«Үш аю» 

ертегісінен аюдың ыдыстарының 

кӛлемі мен пішіндерін 

анықтады.Оқиғалардың кейіпкерлерін 

салыстырғанда студенттер қою әрі 

алып тастау амалдары арқылы  

орындады.  «Үйшік», «Қолғап» 

ертегісін ӛту барыснда студенттер 

кӛлемі бойынша салыстырды. 

«Кейіпкерлерді жина» ойынын 

ӛткізгенде, оларды сандармен жинады. 

 

              

Негізгі ой: 

Ӛмір сүру  үшін тірі ағзаларға ерекшк жағдайлар қажет. Зерттеу бағыттары: 

Тірі ағзалардың сипаттамасы.                                                                                                                                                                 

Біздің және ӛзге де тіршілік иелерінің қажеттіліктері .                                                                                                                              

Біздің ӛзге тіршілік иелеріне қатысты жауапкершілігіміз. 

  Қазақ тілі сабағында балалар тіршілік иелерінің түрлерімен танысады. Жануарлар мен олардың тӛлдерін (аю-аюлар, 

қонжық-қонжықтар,жылқы-жылқылар,құлын-құлындар) білдіретін зат есімдерді жекеше,кӛпше түрде айтады. “Жеті лақ 

пен қасқыр», “Үш аю», «Шұбар тауық», «Қоянның үйшігі», «Бауырсақ»  ертегілерін тыңдап, драмалайды. Тіршілік 

иелері туралы кіші оқиғалар  құрастырып,  саусақты жаттығулар жасайды. “Қандай дыбыс естіп тұрсың “? «Анасын тап» 

“Не қалай дауыстайды?” ойындарын ойнайды. Тәрбиешінің кӛмегімен тіршілік иелері туралы, сурет бойынша екі - үш 

сӛзден тұратын қысқаша әңгіме құрайды, сұрақтарға жауап береді. Жатқа тӛрт шумақты тақпақтарды айтып береді.  

Central idea:  

Living things have certain requirements in order to grow and stay healthy.  Lines of inquiry: 

Characteristics of living things 

Our needs and the needs of other living things 

Our responsibility for the well-being of other living things  

 

n Kazakh lessons students will get acquainted with types of living things; learn about singular and plural forms of animals and their young ones (a bear-bears, a cub-cubs a horse-horses, a foal-foals); listen to and act out fairy-tales: “The wolf and seven little 

goats”, “The three bears”, “The hare’s house” etc.; compose little stories about living things; do finger plays; play games “what 

sound do you hear?”, “Find the mother”, “How does it sound?”; compose short stories about living things by picture and with 

teacher’s assistance; and answer questions; learn short lyrics by heart.  

 

Page 3 

Pre-School 1 Newsletter 

 

  

Water and Sand 

 

Центральная идея: Понимая  свойства воды и песка, мы можем найти им 

практическое применение

.                                                                         Направления исследования:                                                                                          

Что может делать вода и как мы ее используем.                                                           

Что может делать песок,  и как мы используем.                                                            

Взаимосвязь между водой и песком. 

  На уроках русского языка  различали и называли признаки воды, снега, льда

(снег белый, холодный; вода льется, может быть холодной, теплой; лед твер-

дый, скользкий).определяли и называли признаки песка(песок сыпучий, из 

влажного песка можно лепить).Проводили опыты с водой и песком

(определяли свойства и признаки).Составляли рассказы о воде и песке. Студен-

ты играли в сюжетно ролевые игры «Купание куклы»,  “Будем заваривать 

чай», «Рыбалов». Проводили речевую разминку «Мыльные пузыри», игровое 

упражнение «Песенка воды». Central Idea:  

Understanding the properties of water and sand allows us to make practical applica-

tions. 

Lines of inquiry: 

What water does and how we use it 

What sand does and how we use it 

The relationship between water and sand  

 

In Russian lessons students distinguished and named the properties of water, snow and ice (snow is white, cold, water flows, water can be cold or warm, ice is solid and 

slippery); identified and named sand’s properties (sand is flowing, we can make 

something from sand). Students  had experiments with water and sand; they acted 

out dramas “The doll is taking a shower”, “Let’s make the tea”, “the fisherman”; students made speech exercises “Soap bubbles” and “Water’s song”. 

Our  Address 

Kuishi Dina street 32,34,  

Astana, Kazakhstan 

TRN 620200231274 

 

Phone: +7 7172 369867 

+7 7172 369875 

+7 7172 369872 

 

Fax: +7 7172 369868 

 

E-mail: info@miras-astana.kz 

We’re on the Web! 

www.miras-astana.kz 

Pre-School 1 

Каталог: upload -> files -> newsletter
newsletter -> Жұмыс жасауға көңіл бөлінеді. Студенттер жануарлар əлемінің
newsletter -> Grade 5 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
newsletter -> Pre-School 2 Біз кімбіз Менің отбасым Негізгі ой
files -> 2 ббк 511. 1(2) С33 Редакционная коллегия
newsletter -> Pre-School 1 Әлем қалай орналасқан Материалдар Негізгі ой
newsletter -> Зерттеу бағыттыры: Күн мен түн циклдері. Жыл мезгілдері. Денсаулық пен қауіпсіздік, ауа райы мен жыл мезгілдеріне байланысты
newsletter -> Мазмұндама «Менің мектебім»
newsletter -> Grade 5 Miras Interna onal School of Astana provides an educa on within a challenging and suppor ve environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
newsletter -> Pre-School 2 Здоровье и безопасность, связанная с климатом и временами года Əлем қалай орналасқан Жыл мезгілдері Негізгі ой


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет