Президент елдегі 3400 судьяның алдындағы басты мін- дет ті атады. Ол-халықтың сотқа деген сенімі. Астанадажүктеу 3.82 Mb.
Pdf просмотр
бет3/4
Дата31.12.2016
өлшемі3.82 Mb.
1   2   3   4

3 қадам. «Азаматтарға арналған  үкімет» 

мемлекеттік корпорациясына  қажетті құжат-

тарыңызбен баруыңыз қажет.

 Жеке тұлға құжаттарының тізімі: 

1) тапсырыс нөмірі мен тапсырыс беру ші-

нің қолы бар өтініш (үлгі бойынша); 

2) тапсырыс берушінің жеке басын куә-

лан 


дыратын құжат–тіркеу куәлігінің иесі 

(жеке басын куәландыратын құжат, пас порт, 

мекен-жайы, уақытша куәлік) жеке сәй кес-

тендіру нөмірінің (ЖСН) көшірмесі; 4 қадам. Сайттағы деректер өңделгеннен 

кейін, екі күн ішінде on-line тапсырыста жа-

зылған электронды поштаңызға серти фи кат-

тар келеді. 

ЭЦҚ пайдаланушының электронды пош-

та сына екі сертификат пен ашық және құпия 

екі кілт келеді. Жабық немесе құпия кілт–

электронды сандық символдар жүйесі. Ол 

ЭЦҚ иесіне ғана белгілі, сонымен қатар, элек-

трондық қолтаңба алудың негізгі элементі 

болып табылады. Ашық кілтті сандар жүйесін 

сізден бөлек құжат айналымы бар орган 

да біледі. Олар қолтаңбаны тексеру үшін 

қолданады. ЭЦҚ-ны қалай орнатуға болады? Сер-

тификаттарды орналастыру туралы ақ-

парат көшіріп алынған бағдарлама бума-

сын да  сақталады.  Шатасып  қалмас  үшін, 

программалық қамсыздандыру мұра 

ға 


ты-

нан кілт орналастырудың қадамдық нұс қау-

лы ғымен  танысуыңызға  болады.  «Форум» 

бө 


лімінен көптеген сұрақтарға жауап таба 

аласыз. 


Ол қалай жұмыс істейді? Электрондық 

қолтаңбамен жұмыс жасау қиындық ту ғыз-

байды және ол үшін арнайы білімнің қажеті 

жоқ. Мысалға, сізге «жылжымайтын мүліктің 

бар екендігі туралы» анықтама қажет болды. 

Электронды үкімет порталы-www.e.gov.kz 

кіріп, тіркеліңіз (сайтта сіздің «Жеке каби-

нетіңіз» пайда болады), «Азаматтарға» бөлімін 

таңдаңыз, тізімде керекті анықтаманы іздеңіз. 

Тапсырысты толтырып, өзіңіздің элек-

трон дық  қолтаңбаңызбен  қол  қойып,  Әділет 

министрлігінен жауап күтесіз. Ең көбі 5 күн-

нен кейін сізге анықтама келеді. Ол заң ды 

түрде жарамды. Оны Сіз принтерден шыға-

рып алып, тиісті мекемелерге ұсына аласыз. 

Осылай адам мен мемлекет арасында ин-

те рактивті  байланыс  орнайды.  Электрондық 

қолтаңбамен құжаттар тиісті жерге жылдам 

жолданады. 

Мемлекеттік қызметтерді кезектерде уа-

қыт жоғалтпай онлайн алу– жеңіл, әрі ың-

ғайлы.


2014 жылы біздің мемлекет «Мобильді 

үкімет» жобасын іске асырып, электронды 

үкіметтің мүмкіншіліктерін кеңейтті.  Енді 

қыз метті алу одан да жеңіл бола түсті, ең 

бастысы-тез. Мобильді үкімет мемлекеттік 

қыз мет терді  смартфон,  планшет  сияқты  ұялы 

байланыс құралдары арқылы алуға мүмкін-

дік тер  береді.«Арал ауданы әкімінің аппараты» ком-

му 

налдық мемлекеттік мекемесінің ақ 

па-

раттық технологияларды дамыту және мем-

лекеттік қызметтердің мониторингі бөлімі.

1. Жалпы ереже

1. Осы әдістемелік облыстық «Жұ мыс-

шы мамандығының үздіктері» байқауын 

(әрі қарай - байқау) ұйымдастыру мен 

өткізу тәртібін реттейді және жастардың 

жұмысшы мамандығына деген оң көз 

қа-

расын қалыптастыру мақсатында жұ мыс шы мамандығының үздіктері, өндіріс жұмыс-

шы ларын анықтауға мүмкіндік береді.

Байқау «Жалпыға ортақ еңбек қоғамы» 

идеясы аясында жұмысшы мамандығының 

мәртебесін көтеру, еңбек өнімділігін арт-

тыру, жұмысшы кәсіптерін танымал етуге 

ба ғытталған.

Жұмысшы мамандығы – адамның күші 

жұмсалатын еңбекпен тікелей байланысты 

бастауыш және орта кәсіби білім беретін 

мекемелерде берілетін білім, еңбек дағ ды-

ларының жинағы болып табылатын белгілі 

бір еңбек түрі. 

2. Байқауды өткізудің мақсаты:

1) Мемлекет басшысының «Қазақ стан-

ның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға 

Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 

бағ дарламалық  мақаласының  тиімді  жүзеге 

асуын қамтамасыз ету, еңбек өнімділігін ба-

рын ша  арттыру; 

2) қоғамда жұмысшы мамандығының ие-

гер лері  туралы  позитивті  көзқарас  қалып-

тас 


тыру, жастар арасында жұмысшы 

маман ды ғының мәртебесін көтеру; 

3) әрбір жұмысшыға аймақ дамуына 

қосып отырған өзіндік үлесі туралы ой қа-

лып тас тыру.

3. Байқауға 5 жылдан кем емес жұмыс 

өтілдері бар, марапаттары бар, өздерінің 

жауап кершілігімен, 

еңбексүйгіштігімен 

ерек 


 

ше 


ленген кәсіпорындар мен меке 

ме-


лердің, ұйымдардың (жеке меншік түріне 

қара мас тан) кез-келген жұмысшылары 

қаты са  алады. 

4. Байқаудың өткізілуі  туралы ақпарат 

барлық қалалық, аудандық бұқаралық ақ-

парат құралдарында  жариялануы тиіс.

5. Байқау 7 номинациядан тұрады:

1. «Мал шарушылығының үздігі» но ми-

нациясы (сиыршы, түйекеш, қойшы, жыл-

қышы т.б.);

2. «Үздік механизатор»номинациясы;

3.  «Үздік құрылысшы» номинациясы 

(сылақшы, тас қалаушы, сырлаушы, өруші, 

ағаш ұстасы, бетоншы, дәнекерлеуші);

4.  «Мұнай  саласының  үздік  бұр ғы лау-

шысы» номинациясы;

5. «Үздік аспазшы» номинациясы;

6. «Үздік электрик» номинациясы;

7.  «Үздік тепловоз-машинист» номи на-

ция сы.

6. Байқау екі кезеңнен тұрады:1 кезең қалалық, аудандық деңгейде 

өт кізіледі:  аудандар  мен  Қызылорда  қала-

сының үздік мамандары, жұмыскерлері қа-

тыса алады. 1 кезеңнің өткізілу мерзімі үс-

ті міздегі жылдың 16 қараша – 1 желтоқсан 

аралығы. 2 кезең аудандар мен Қызылорда қалалық 

деңгейден өткен жеңімпаздар арасында 

облыстық деңгейде өткізіледі. Өткізу мерзімі 

үстіміздегі жылдың 2-7 желтоқсан аралығы. 

Облыстық деңгейдің жеңімпаздарын сал та-

натты түрде марапаттау Қызылорда қа ла-

сында өткізіледі. 

1) Аудандар мен қалалық комиссиялар 

2 желтоқсанға дейін 7 номинация бойынша 

аудандар мен қалалық байқаудың жеңім-

паз дары туралы толық құжаттар жинағын 

жеңімпаз туралы бейнероликпен қоса 2 

желтоқсанға дейін Қызылорда облысының 

жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеу мет-

тік бағдарламалар басқармасына жолдайды. 

2) Облыстық жұмысшы тобы құжаттарды 

қарайды және облыстық комиссияға ұсы-

нады, комиссия 7 желтоқсанға дейін жеңім-

паздарды анықтайды. 

2. Байқау комиссиясы

8. Байқауды қалалық, аудандық деңгейде 

ұйымдастыру  үшін аудандар мен Қызылорда 

қаласы әкімдерінің орынбасарларының тө-

ра ғалығымен  жұмысшы  тобы  құрылады. 

Жұмысшы тобы байқауға үміткерлердің 

тиісті толық құжаттарын жинақтайды, ұсы-

ныл ған  құжаттардың  сапалылығы,  толық 

болуы үшін жауапты болады. 

9. Аудандық, қалалық деңгейдегі бай-

қау дың 

жеңімпаздарын 

анықтау 

үшін 


жергілікті атқарушы органдар жанынан 

байқау комиссиясы құрылады (әрі қарай 

аудандық, қалалық комиссия) және облыс-

тық деңгейдегі жеңімпаздарды анықтау 

үшін Қызылорда облысының әкімдігі жа-

ны нан  облыстық  комиссия  (әрі қарай об-

лыстық комиссия) құрылады. Облыстық 

ко 


миссия облыстық байқаудың кезеңін 

өткізу және құжаттарды қарау үшін сыртқы 

эксперттерді тартуға құқылы. 

10. Облыстық комиссия құрамына об-

лыстың беделді, құрметті азаматтары, ке-

лісім бойынша кәсіподақ бірлестіктерінің 

жә не  облыстық  кәсіпкерлер  палатасының 

өкіл дері кіруі мүмкін. 

Қалалық, аудандық комиссиялар ау-

дан 


дар мен Қызылорда қалалық әкім 

дік-


терінің номинацияларға тиісті бөлім 

де-


рінің қызметкерлерінен,  келісім бойын ша 

кәсіподақ бірлестіктерінің және кәсіп кер-

лер палатасының өкілдерінен құралуы тиіс. 

Облыстық, қалалық, аудандық комиссиялар 

құрамынан төраға мен хатшы сайланады. 

11. Комиссиялар төрағасы оның қызметі 

мен жалпы қадағалауды жүзеге асырады. 

Комиссиямен шешім қабылдау барысында 

даулы сұрақтар туындаған жағдайда комис-

сия төрағасының даусы шешуші болып та-

былады. 

12. Хатшы комиссияның шешім қа был-

дауына қатысады және комиссия қызметін 

техникалық қажеттіліктермен қамтамасыз 

етеді: 

1) байқауға қатысушылардың құжат та-рын қабылдау;

2) комиссия отырысын ұйымдастыру;

3) комиссия отырысының хаттамасын 

рәсімдеу және байқау қорытындысымен 

бай қау  жеңімпаздарына  құжаттарды  қалып-

тас тыру;   

4) байқау жеңімпаздары туралы құ жат-

тарды облыстық комиссияға жолдайды.  

13. комиссия шешімі ашық дауыс беру-

мен қабылданады және хаттамамен рәсім-

деледі. 

14. Байқауға қатысу үшін өтініш 17 қара-

шадан бастап қабылданады. 

15. Облыстық комиссия дауыс беру нә-

тижесі бойынша ұсынылған құжаттардың 

толықтығы мен сапалылығын есепке ала 

оты рып, жеңімпаздарды анықтайды. 

3. Облыстық, қалалық, аудандық бай-

қау ларға ұсынылатын құжаттар: 

16. Байқауға қатысу үшін келесі құжаттар 

ұсынылады. 

1) номинацияны көрсетіп, байқауға қа-

ты су жөнінде 1 қосымшаға сәйкес толты-

рыл ған  өтініш; 

2) жеке куәліктің көшірмесі;

3) номинация тақырыбы бойынша 3 

минуттан аспайтын бейнеролик (жұмыс 

орны мен дағдыларын қоса көрсету);

4) еңбек кітапшасының және жұмыс бе-

ру шімен  бекітілген  жұмыс  өтілін  растайтын 

басқа да құжаттардың көшірмесі/ жұмыс 

орнынан анықтама;  

5) жұмыс берушімен немесе кәсіп одақ-

пен берілген кепілдеме;

Бар болған жағдайда келесі құжаттардың 

көшірмесі: 

мемлекеттік немесе ведомстволық мара-

пат, грамоталар, алғыс хаттар 

біліктілігін арттыру туралы серти фи кат-

тар (болған жағдайда).

Байқауға құжаттар мемлекеттік немесе 

орыс тілдерінде қабылданады. 

«Жұмысшы мамандығының үздігі» байқауын өткізу бойынша әдістемелікке

 1 қосымша БАЙҚАУҒА  ҚАТЫСУҒА  ӨТІНІШ

ТӘУЕЛСІЗДІК   КҮНІНЕ   ОРАЙ   АКЦИЯ!!!

16 желтоқсанға дейін VIP топтамасын қосып үлгіріңіз және ТВ-орнатқышты 

сыйлыққа алыңыз! ТВ-орнатқыштар саны шектеулі!!!

Анықтама телефоны 160

Қазақтелекомнан тиімді тарифтік жоспар!

Қазақтелеком айына небәрі 792 теңгеге келесідей мүмкіндіктері бар сим-карта 

ұсынады: 7 Гб трафигі бар 4G интернет, бесплатный интернет түнгі 00:00-ден таңғы 07:00-ге дейін 

жылдамдық және трафик шектеуінсіз интернет (интернеттің негізгі трафик көлеміне кірмейді), 

басқа желі операторларына 100 минут, Қазақстан бойынша қалалық нөмірлерге және Алтел желісі 

ішінде тегін қоңыраулар, сонымен қатар Алтел желісіне 300 СМС.Анықтама телефоны 160

2014.09.10 №14014826 лицензияны Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті берген. 

РИЗАШЫЛЫҚ  БІЛДІРЕМІЗ

Әулетіміздің арқа сүйеріне айналған асыл перзент, аяулы бауырымыз 

Наурызбай Мұханов мезгілсіз дүние салған еді. Әулетімізге түскен 

ауыртпашылыққа ортақтасып, көңіл қосынын білдірген барша ағайын-

туыс, достарына және №262 мектеп-гимназиясының ұжымы мен құда-

жекжаттарға ризашылық білдіреміз.Сермағамбетовтер әулеті. 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  САРАПТАМА

Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 57-бабына сәйкес, 

Арал ауданы, Қамыстыбас елді мекені, Қамыстыбас көшесі №385 учас-

кесіндегі екі қабатты тұрғын үй ғимаратының және сарайының ныса-

налы мақсатын өзгертіп, қайта жоспарлап тойхана және дүкен есебінде 

қайта жабдықтау мақсатында жоба мемлекеттік экологиялық сараптама-

дан өткізуге облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

департаментіне жолданады.

Барлық сұрақтар бойынша хабарласу телефоны: 8 701 772 83 35.

Әлмаханова Қанымша 1932 жылы Арал 

ауданы, Бөген ауылдық кеңесінің «Кіші тү-

бек» деген қыстағында дүниеге келген. Әке-

сі Әлмахан балықшы болған. «Кіші түбек» 

жеті жылдық мектебін бітіргесін, ауылдан 18 

шақырым шалғайдағы «Бөген» орта мек 

те-


бінде жатақханада жатып оқыған. 1950 жы лы 

он жылдық мектепті бітіргеннен кейін, әке міз 

Шәкіратпен бас қосқан. Әкеміз Шәкірат мек-

теп директоры болған Шөмішкөл, Октябрь, 

Қаратерең орталау мектептерінде шешеміз Қанымша да бірге 

қыз мет істеп, бастауыш сыныптарға сабақ берген. Кейін Қа за-

лы ауданындағы ауыл шаруашылығы техникумынан есепші фа-

культетін бітіріп, Қазалы, Арал қалаларында өндірістік товарлар 

дүкенінде меңгеруші болған.

Әлмаханқызы Қанымша 1965 жылы Арал қаласында тұрақтап, 

Арал қалалық тұтынушылар кооперациясында бухгалтер-кассир 

болып 1976 жылға дейін, яғни, өмірінің соңына дейін абыройлы 

еңбек етеді. Осы мекемеде партия қатарына өтеді және қалалық 

кооперация партия ұйымының хатшылығына сайланып, аудан, 

партия конференцияларына, бір мәрте облыстық партия конфе-

рен циясына  делегат болып сайланды.

Шешеміз Қанымша иманжүзді, инабатты ана, атамыз Дәр-

мағамбет пен әжеміз Набатқа жақсы, сыйлы келін болды.

Әкеміз Шәкіраттың студент кезіндегі достары Нұрділда Уә-

лиев, Жиренше Боданов, Елеу Көшербаев және басқаларымен 

қарым-қатынаста болып, отбасыларымен үзбей араласып тұ руы-

на ықпал жасады. Ауылда бірге өскен Әлімжан Жүгінісов, Өмір-

зақ Тілеулесов, Өмірзақ Рахметов, Құдайберген Саржанов, Тілес 

Бохаев, Шарапат Тілеповтермен той-томалақ, шақырыспаларда 

қол ұстасып бірге жүреді. Шешеміз Қанымша марқұм жеті ұл-қыз 

өсіреді, бірақ немере сүюді құдай жазбады. Балалары, қыздары 

Қазақстанның Арал, Ақтөбе, Алматы, Байқоңыр қалаларында 

әр салада еңбек етеді. Құдайға шүкір, шешеміз көре алмаған 

не мере-шөберелерін  біз  өсіріп  отырмыз.  Жаны  жайсаң,  көрші-

көлем, туған-туыстарға сыйлы шешеміз 1976 жылдың жазында, 

44 жасында дүниеден озды. Топырағың торқа, жайың жаннатта 

болсын, аяулы ана. 

Міне енді, 2016 жылдың 26 қарашасында анамызға Құран 

бағыштап, садақа беріледі. Жолдасы-Шәкірат, ұл-қыздары-Әділбек, Кемал, 

Зада, Гүлнар, Толқын. 

Бір кем дүние-ай! Тірлікте еш-

кімге болмасын демейтін ақ пейілді 

анамыз, әулетіміздің ақылшысы бол-

ған қадірлі жанымыз Талшын Сей-

ді қа лиқызы  үстіміздегі  жылдың  26 

та мызында о дүниелік болған еді. Қа-

шан да әулет абыройын бәрінен биік 

қоя білген қимасымыз біздер үшін 

қадірлі. Арамызда жоқ деуге әлі де 

сене алар емеспіз. Алайда, Алланың 

ісіне амал бар ма? Әйтсе де, шүкіршілік етеміз. Анамыз 

өзіне берілген өлшеулі ғұмырында ешкімнің ала жібін 

аттамады. Әр кез балаларының баянды болашағы үшін 

қолынан келгеннің бәрін жасады. Асыл анамыздың 

киелі рухына дұға бағыштауды өзімізге борыш санай-

мыз. 

Аяулы жанымыздың 3 желтоқсанда молдасы, 4 жел тоқсанда 100 күндік садақасы болатынын барша 

жақын-жуық жамағатқа хабарлаймыз. Иманың жолдас 

болсын, аяулы ана.

Не дерсің мынау өмірге,

Бес күндік жалған болғасын.

Пейіштің шалқып төрінде,

Иманың болсын жолдасың.

Жұбайы-Қуандық, Қамбар-Гүлнара, Жомарт-

Айымкүл, Алмагүл-Дастан, Ғалымжан-Мархаббат, 

Жадыра-Ерболат және немерелері.

Әулетіміздің асыл перзенті, қи-

мас бауыр Дастан Бүркітбаев үсті-

міз 


дегі жылдың 17 тамызында 33 

жасында мына жалғаннан мәңгілікке 

алыстаған еді. Пәниден қызық көре 

алмай, арамыздан ерте кеткен асы-

лы мызды  бүгінде  сағынамыз,  аң-

саймыз. Өмірде жоқ деуге әлі де 

сене алар емеспіз. Алланың әмірімен 

болған іске қолдан келер қайран бар 

ма? Басқа салған соң, амалсыз көндігудеміз.

Жалғызым, аңсап жүремін күнде өзіңді,

Сағынам сенің «анашым» деген сөзіңді.

Қайғыға толған қан жылап жүрек құрығыр,

Өксіген жанды, өлеңге қостым сезімді.

Ерте кеткенің жаныма қатты батады.

Аңсаумен сені сүреңсіз әр таң атады.

Жансыз суретіңе қараумен өтіп әр күнім,

Сиреп қалғандай қолғанатымның қатары. 

Қимас жанымызды сағынышпен еске ала отырып, 

қарашаның 27-інде сағат 12.00-де 100 күндік садақасы 

болатынын барша ағайын-туыс, құда-жекжат, көрші-

көлем, дос-жарандарға хабарлаймыз. Жатқан жерің 

жайлы, иманың жолдасың болсын.Бүркітбаевтар әулеті.

Жалған дүние-ай! От-

басының тірегі, шаңыра ғы-

мыз дың  иесі  болған  асыл 

жар, аяулы әке, сүйікті ба-

уыр Наурызбай Мұханов 

2016 жылдың 18 қазаны 

күні мезгілсіз өмірден озды. 

Небары 25 жасында ұжымға 

сыйлы ұстаз, аяулы достар 

жиып, адал еңбек етіп, өш-

пес тей із қалдырды.

Келте ғұмыр ерте қиды арманын,

Кімге, сірә, опа берген фәни атты жалғаның,

Анаменен бауыр, бала «аһ» ұрып,

Сүйеу іздеп күрсінеді жүзі сынық, жан       

 

                                                         жарың.Жазмыш солай өз дегенін істейді,

Жақындары ардақтысын іздейді.

Көкірекке жазармыз таусылмас сағыныш  

                                                                       дастанын,

Ақ Наурызбай, атың мәңгі өшпейді.

Иманың жолдасың, топырағың торқа бол-

сын! Наурызбайдың 40 күндік садақасы 27 қа-

ра шада түскі сағат 12-де өтетінін ағайын-туыс, 

құда-жекжат, достарына, ұжымдас та рына ха-

бар лаймыз.Сермағамбетовтер әулеті.

Көп көрсетілген 75314 қызметтің салааралық 

қатынасы келесідей:

Жыл басынан бүгінгі күнге дейін электронды берілген 

анықтамалардың динамикалық көрсеткіші

1. Қатысушы таңдаған номинация атауы

2. Қатысушының аты-жөні, 

3. Қатысушының атқаратын қызметі

4. Туған күні, айы, жылы

5. Тұрақты мекен жайы (телефон, факс, сайт)

6. Байланыс телефоны

7. Өтініш берген күніЖАРАМСЫЗ  ДЕП  ТАНЫЛСЫН

Нурхан Абдуллаевич Актауовтың атына беріл ген кадастрлық нөмірі 10-

147-004-1498 жер учас кесіндегі М.Нұржаубаев көшесі №44 үйдің жер актісі 

жоғалуына байланысты жарамсыз деп та ныл сын. 4

1411

5767

Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4.

Тел: 8(7242) 40-06-68

Газет Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігінде 19. 06. 

2014 ж. қайта тіркеліп, №14405-Г куәлігі берілген. 

«Толқын» аудандық газеті ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 

жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған.

ей

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп, «Сыр медиа» ЖШС баспаха-

насында басылды. Тел: 8 (7242) 40-06-68. 

Газеттің таралымы бойынша  8(72433) 2-18-42 

немесе 8 (7242) 70-14-08 телефонына хабар-

ласуға болады. Қызылорда қаласы, Бейбарыс 

Сұлтан көшесі, 4. Кезекші редактор  Оңталап ЖОЛДАСОВ

·

·Мерей

·

Семинар

·

Парыз ұғымы ауыр, жеңілге жіктелмейді. Әйтсе де, кезек сұрамайтыны-Отан алдын-

дағы парыз. Ел басына күн туса-Отаныңды 

қа сық қаның қалғанша қорғауың қажет. Тау-

сылмайтын түрі-отбасылық парыз. Ұнам 

ды 

ұрпақ өсіру-ата-анаға, әке-шешені, бауыр лар-ды ардақтау-ұл мен қызға жүктелген рухани 

аманат. 


Осы тұрғыдан келгенде, Шалмановтар 

әу 


летінің берекеті мен бірлігіне бәрекелді 

дейсің. Соғыс және еңбек ардагері Әбдуәли 

аға өмірінің ащысы мен тұщысын естелік 

елегінен өткізу тектен-тек емес. Қаланың 

Әлия Молдағұлова тұйығына есімі берілгеніне 

естіген жанның баршасы дән ризалықпен 

ортақтасты. Ерлік пен өрлік, далалық кеңдік 

ұштасқан өмірбаян беттерін судыратып па-

рақ тай алмайсың. Әрқайсысы бір тарау тағ-

дыр жазбалары көзге жас, көңілге шаттық нұ-

рын оралтады. 

Ол ешқашан еркелеп көрмепті. Сегіз жаста 

әкесі Шалман, он жаста анасы Мәрзияның 

бейіті басында мұңайды. Маңдайдан нағашы 

алақаны сипады. Білім бастауы да, еңбек қа-

дамы да Шалқарға тиесілі. Сонда темір жол 

тынысына қаныққан бозбала кезең артта 

қалып, 1942 жылдың ақпанында майданға ат-

танды. 

Әбдуәли Шалмановтың жо-рық жолы Ұлы Отан соғысы 

жылнамасына абайлап қара-

та ды. Бұған дейін көбіне жаяу 

әскер, артиллерия айбаттылары 

жайлы молынан әңгімеленді. 

Әуе күштері, соғыс-теңіз фло ты, 

атты әскер сапындағы жер лес-

терімізді біле бермейді екенбіз. 

Ал Әбдуәли аға темір жол әс-

ке ріне  тән  тас-түйін  дағдыны 

жетік меңгеріпті. 

19-темір жол полкінің әс-

ке ри  эшелоны  құрамында  жау 

пойызының жолын кесу, тал-

қан дау, темір жол үзігін қалпына 

келтіру, майданды қару-жарақ, 

әскери күшпен толықтыру сияқ-

ты қатерге толы сапарларда же-

ңіс жұлдызына айналған. Қоршауда қалған 

Ле нинградқа  азық-түлік  жеткізген  қиян-кескі 

шайқасқа толы жұлқынды күндерге тәу 

бе 


сызығынан қарайды. Мәскеуге де қатер төн-

ген де, от пен оқтың ортасында заулаған ерлік 

пойызы Әбдуәлиді қаһарман 

етіп қалыптастырды. 

Майдангер мерейі «Жауын-

герлік ерлігі үшін», «Будапештті 

алғаны үшін», «Германияны 

жең гені  үшін»,  «Жапонияны 

жең гені  үшін»  медальдарымен 

ай шықталған.  Басып  алынған 

жерлерді жаудан азат ету ұрыс-

та рында  гимнастеркасына  «Те-

мір жол әскерінің үздігі» бел-

гісі тағылғаны мәртебесін одан 

сайын асқақтатты. 

Оған ешқашан тыным бол-

маған. Жеңіс сарбазын жаңа 

сынақ күтіп тұрды. Туған жері 

Ауандағы обаға қарсы пунктке 

залалын біле тұра, зиянкестерді 

жою технигі болып жұмысқа 

қабылданды. Аса улы химикаттармен жұмыс 

жасаған қатерлі кәсіпте еңбегі жанды. «КСРО 

денсаулық сақтау ісінің озаты» атанып, «Құр-

мет белгісі» орденімен марапатталды. Өмі-

рінің соңғы сәтіне шейін жұмыстан қол үзбеді. 

Жауапты қызмет ауқымына қарамастан, 

ағай ын-туыс, жекжаттың ақылгөйі ретінде ел 

ынтымағын маздатты.   Жұбайы Жөкенмен 

ал ты перзентін асқаралы асуларға қанат қақ-

тыр ды. 

Қандай әдемі үндестік?! Батыр қыз Әлия 

Молдағұлова көшесінің тұйығына даңқты 

жауынгер Әбдуәли Шалманов есімі берілгені 

бек жарасымды.

Ардагер журналист Шәкірат Дәрма 

ғам-

бетов әлеумет алдында Әбдуәли Шалмановтың болмысын суреттейтін сыр шертті. Қаһарлы 

қыста қар құрсауында қалған 14 оқушыны 

ақ түтек бораннан құтқарғаны, мал азығын 

жет кізуші іркіліп қалған колоннаны тура май-

дандағыдай алғы шепке маңдай тіреткен жер 

танығыштығы,тағысы тағылар. Әбдуәли аға-

ның обаға қарсы күресу стансасына сіңір ген 

өлшеусіз еңбегі хақында сала ардагері Қани 

Қалжан тебірене толғанды. Туысқан іні 

сі, 


атауы жаңарған көше комитетінің төрағасы 

Қуантқан Аташбаев мақтаулы азаматтың мей-

ман достығына  тоқталды. 

Аудан әкімінің орынбасары Жұмагүл 

Әлі 

шева көшенің рәсімделу салтанатында өндіріс майталманы Талап Шалмановтың өз 

қаражатына тұрғындар тілегіне орай кө 

ше 

жарығын самаладай нұрландырғанын риза-шы лықпен даралады.  Аудандық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы Кішкене Айбосынов пат-

риот тық  бастаманың  өскелең  ұрпаққа  тәліми 

өнеге сыйлайтынын аңғартты. Аудандық 

мә 

дениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас шы сы  Тәңірберген  Дәрменов  өңі  кірген 

көше нің жарқын істермен ерекшеленетініне 

се нім  білдірді. 

Әкесін ұлықтаған әлеуметке Шалмановтар 

әулетінің шамшырағы Талап пен Әбді-

сахи дың, Марат пен Нұрланның, Алуа мен 

Ақлиманың ізбасарлары перзенттік, бауыр-

лық, ағайындық ықыласқа толы алғыс ар на-

ды. Әбдуәли ағаның қарындастары Рәуасия 

мен Сәбила апалардың, келіндері Аршагүл, 

Бақшагүл, Ардақ, Ұлжанның жанарына іркіл-

ген сағыныш тамшыларын көпшіліктің бата-

тілегі күн көзіндей күлімдеп құрғатты. «Жақ-

сының жақсылығын айт, нұры тасысын!» 

дей тұғын  ежелгі  ел  тілегін  тіл  ұшына  түсірген 

ақ  талған аманатқа жүрек төрінен орын бер-

ген дейсің. 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет