Президент елдегі 3400 судьяның алдындағы басты мін- дет ті атады. Ол-халықтың сотқа деген сенімі. Астанадажүктеу 3.82 Mb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата31.12.2016
өлшемі3.82 Mb.
1   2   3   4

Жаңабай КЕМАЛ.

Арал қаласы.

·

·

ПарызАрал ауданына қарасты Қызылжар 

елді мекенінде орналасқан №81 орта 

мектебінің ұстаздары  қазіргі таңда 

бі лім  алушыларға  жаңаша  тұрғыда 

білім беру үшін аянбай еңбек етуде. 

Оған дәлел, үстіміздегі жылдың 11 

қа ра шасы  күні  аудандағы  желілік 

қауым дастықтың 

кеңес 

мүшелері, деңгей бойынша курстан өткен және 

шығармашылықпен айналысатын пән 

мұғалімдерінің   басқосуымен аудан-

дық семинар өтті. Мектептегі оқыту 

мен тәрбиелеу қызметі мазмұнындағы 

жаңаша өзгерістер мен кәсіби пе да-

го гикалық  қоғамдастық  та қы ры бын-

дағы семинардың басты мақсаты-ау-

дан мұғалімдерінің сыни ойлай бі луге 

үйрететін әдіс-тәсілдерін оқы 

ту мен 

тәрбиелеу үдерісінде тиім ді қол дана отырып, бір-бірімен тәжі ри бе алмасу, 

коучинг жұмыстары ар 

қы 

лы проб-


ле маны  шешудің  тиімді  жол да рын  

қарастыру.

№81 орта мектептің 85 жылдық та-

рихы бар. Мұны мектеп ұжымы мен 

оқушылары, ауыл тұрғындары мақ та-

ныш етеді. 

Мектеп психологі А.Әуез 

ханов 


мектеп тарихымен ег жей-тегжей та-

ныс тырды.  Арал  ау да нына  қарасты 

Қызылжар  елді  ме ке нін дегі  №81  орта 

мектебі 1932 жылы бастауыш мектеп 

болып, Таспа елді мекенінде ашылды. 

1993 жылы Бұхар елді мекеніне 

көшірілді. 1954 жылы Қызылжар ескі 

қонысына көшіріліп, 7 жылдық мек-

теп болып қайта құрылды. 1960 жылы 

Қызылжар 8 жылдық мектебі болса

1962 жылы Қызылжар жаңа қонысына 

көшірілді. 1973 жылдан бастап, №81 

орта мектебі болып қайта құрылды. 

Мектептің сыныптары талапқа сай 

жаб дықталған.  Семинар  аясында  кә сі-

би қоғамдастық қызметіне бай ла ныс-

ты жұмыстар жүргізілді.

Семинарды №81 орта мектеп ди-

рек торы  Б.  Есенбаева  ашты.  Қазіргі 

кезде мектепте 6 мұғалімнің деңгейлік 

курстан өткендігін, олардың «Жаңа-

шыл дық  жаршысы»  атты  кәсіби  қо-

ғам 

 

дас тық орталығы  бойынша жұ-

мыс жасап, аудан мектептерімен же-

лі лік  қауымдастықта  бірлесіп  жұ мыс 

ат қарып  отырғанын  тілге  тиек  етті. 

Мектеп директорының бағдарлы оқы-

ту жөніндегі орынбасары Р.Сәр 

сен-

баев  «Балам-бақытым!» атты тре нинг ұйым дастырды.  Оған  сынып тың  ата-

аналары, әріптестер қатысты.

Ашық сабақтар бойынша №262 

мек 


 

теп-гимназияның тарих пәнінің 

мұғалімі Ә. Көлдеева 6-сыныпта тарих 

пәнінен «Энеолит дәуіріндегі еңбек 

құ рал дарының 

жетілдірілуі» 

атты 

ашық сабағын өткізсе, 8-сыныпта №262 мектеп-гимназияның ағылшын 

тілі пәнінің мұғалімі А. Сұлтаева «Ин-

тер нет  желісі»  атты  ашық  сабағын 

сәтті жүргізді. №81 орта мектептің 

мұғалімдері Ж. Баймұратова мен 

Ж.Бө леков  тәуелсіздігіміздің  25  жыл-

ды ғына  орай  ашық  тәрбие  сағаттарын 

өткізді. №262 мектеп-гимназияның 

қо сымша  білім  беру  педагогі  Ә.  Ем-

бер генова «Әдеби үйірме арқылы оқу-

шылардың сөйлеу мәдениетін арт тыру 

жолдары» атты коучингті маз 

мұнды 

 

ұйымдастырды.Аудандық мектептер арасында 

мек 


тептегі оқыту мен тәрбиелеу 

қыз 


 

 

меті мазмұнындағы жаңаша өз-ге 

рістер мен кәсіби педагогикалық 

қоғамдастықтың алға басуына ықпал 

жасап, шығармашыл мұғалімдерді 

топ 

 

тас тыруда аудандық білім бөлі-

мінің әдістемелік кабинетінің мең ге-

ру шісі  А.  Құрманалиевтің  еңбегі  зор. 

«Басқаларды үйрете жүріп, біз өзі міз 

үйренеміз»-деп Луций Анней Се не ка 

айтқандай, өз тәжірибемізбен бөлі су, 

ой қосу, проблеманы шешу-мұғалім нің 

басты жұмыстарының бірі.

Қорытындысында, семинарға өз 

үлестерін қосқан әріптестерге әдіс-

те мелік кабинет меңгерушісі А. Құр-

ма 


налиев аудандық білім бөлімінің 

мадақ тамалары  мен  Алғыс  хаттарын 

табыс етті.

Д. МЕҢДІҚҰЛ.

Қызылжар ауылы.(Жалғасы. Басы өткен сандарда)

Сұрақ: Мысалы, адам үшін мемлекет салым 

төледі, одан кейін ол өзін-өзі жұмыспен қамтыған 

халық санатына көшеді. Үзілістер немесе екі 

еселік сақтандыру болмайды ма?

Жауап: Екі еселік сақтандыру мүмкін емес, 

өйткені, Сіз мәртебені ауыстырып, жеке кәсіп-

кер ретінде тіркелген кезде, бұл ақпарат салық 

органдарында көрінеді және медициналық сақ-

тандыру қорына түседі. Егер Сіз жұмыссыз бо-

лып, одан кейін мәртебеңізді ауыстырсаңыз, онда 

сәйкесінше мемлекет жарналарды төлеуді тоқ-

татады.


Сұрақ: Азаматтығы жоқ адамдарға меди ци-

налық көмек қалай көрсетіледі?

Жауап: Қазақстан Республикасының аума-

ғында тұрақты түрде тұратын шетелдіктер және 

азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ оралмандар, 

егер басқасы қолданыстағы заңмен көзделмесе, 

Қазақстан Республикасының азаматтарымен бір-

дей құқықтарды қолданады және міндетті әлеу-

меттік медициналық сақтандыру жүйесінде мін-

дет темелерге жауапты. Алайда бұл сұрақ Заңның 

жаңа редакциясында қаралуда жатыр.

Сұрақ: Сақтандыру бойынша көрсетілетін ме-

дициналық көмекке егулер жатады ма?

Жауап: Профилактикалық егулер барлық ел 

аза маттарына арналған мемлекет кепілдік берген 

медициналық қызметтердің базалық пакетіне 

кіреді (ТМККК). Сұрақ: Жұмыссыздарға медициналық сақ тан-

дыру алу үшін жұмыссыз мәртебесін алуға тиіс 

деп айтады. Бірақ, егер ауылда жарамды жұмыс 

болмаса және ЖК ашуға да табыс жетпесе, тек 2-3 

сиыр мен бақша ғана болса, онда қалай болғаны. 

Яғни, ертең бізге медициналық көмек көрсетуден 

бас тартылады ма?

Жауап: Сізге көмек беруден бас тартылмайды, 

өйткені барлық азаматтар үшін медициналық кө-

мектің кепілденген көлемі бар. Бұл жедел-жәрдем 

көмек және санитариялық авиация; әлеуметтік-

маңызды аурулар және шұғыл жағдайлар кезін дегі 

медициналық көмек; профилактикалық егу 

лер; 

амбулаторлық-дәрілік қамтамасыз етумен амбу ла-тор лық-емханалық көмек (2020 жылға дейін). 

Одан басқа, Сіз медициналық сақтандыру 

қо рына  жарналарды  ауылдық  елді  мекендерде 

«Қазпошта» арқылы, екінші деңгейдегі банктер 

арқылы АЕТ 2%-ы көлемінде аудара аласыз.

Сұрақ: Госпитализацияға төлем қалай жүр гі-

зіледі?

Жауап: Шұғыл жағдайларда 24 сағатқа дей-

інгі госпитализация, азамат сақтандырылған не-

ме 

се сақтандырылмаған екеніне тәуелсіз тө ле-

неді. Сосын, бір тәулік өткеннен кейін гос пи та ли-

зация жоспарлық болып саналады, оған сақ тан-

дырылғандарға және өзін-өзі нәтижесіз жұ мыс-

пен қамтығандарға ғана төлем жүргізіледі (2020 

жылға дейін).(Жалғасы бар). 

100  С РА  - 100  ЖАУАП!

Жуырда Қазалы қаласында 

тәуелсіздігіміздің 25 жыл ды ғы-

на орай дүркіреген той өткен 

болатын. Осы тойда кешкілік 

орталық алаңда шығыс жас та-

рының көшбасшысы, өз за ма-

ны ның  біртуар  перзенті  болған 

Ғани Мұратбаев атындағы об-

лыс тық  жастар  сыйлығының 

же ңімпаздары анықталған еді. 

Биыл алғаш 70 үміткер қатысып, 

солардың ішінде 21 жүйрік лай-

ықты деп танылды. Спорт, өнер, 

мұғалім, дәрігер секілді түр 

лі 

салада жұмыс жасайтын жас-тарды  облыс әкімінің орын-

басары Р.Рүстемов Ғ. Мұрат-

баев тың  114  жылдығына  ар нал-

ған мерекелік төсбелгімен және 

ақшалай сыйлықтармен мара пат тады. 

Иә, «жетістіктің тоқсан пайызы тер, он пай-

ызы шабыт»,-деп америкалық өнертапқыш То-

мас Эдисон айтқандай, қоғамдық қызметтегі же-

тіс тігі  үшін  марапатталған  еңбекшіл  жастардың 

ара сында  Ғани  Мұратбаев  атын  да ғы  сыйлықтың 

иегері, 

әріп те  сім 

Ақмарал 

Құныжанова да бар. 

Ақмарал Арал индус 

триал-


ды-техникалық колледжінде 

ар найы  пән  оқытушысы  болып 

қызмет атқарады.  Сондай-ақ, 

колледж және аудан, об 

лыс 

көлеміндегі өткізіліп жүр ген 

қо ғамдық  жұмыстарға  бел се-

не араласады. Әр кез өзін жан-

жақты көрсете білетін әріп-

тесіміздің бұл сыйлығы ұжы мы-

мыздың мерейін үстем етті. 

Елбасымыз  «Қазір бой жа-

рыс 


тыратын заман емес, ой 

жа 


рыстыратын заман»  деп 

айт қандай,  расымен  де,  бүгінгі 

таңда жастарымызға  білім мен 

білік ауадай қажет. Осы орайда, 

біз де әріп тесімізге биік белестерді бағындырып, 

шығар ма шылық 

шабытыңды 

шыңдай 


бер 

демекпіз.Н. ЖҰМАЕВА,

Арал индустриалды-техникалық

колледжінің мұғалімі.

Аудандағы балабақшалар 

ара 

сында өтетін аудандық сай 

ыс жылдағы дәстүрге ай-

нал ған. Биыл да бұл дәстүр өз 

жал 


ға 

сын тапты. Бұл ретте, 

ау дан дық  мәдениет  үйінде  өт-

кен сайыс туралы айтпақ 

пыз. 

«Күз гі  ханшайым  мен  хан за да» атты сайыста бірнеше шарт тар 

белгіленген.  Әрбір  ша ңы рақ-

тың еркелерін сөзге тоқ та тып, 

айтқандарына  көндіре  бі ле тін 

мамандардың үкілеген үміт-

тері бақ сынасты бұл сай ыс та. 

Ел Тәуелсіздігінің 25 жыл 

 

ды-ғына орай, аудандағы өнер 

лі 


бүлдіршіндер қатарын жаңа 

өнерлілермен толықтыру, сон-

дай-ақ, бүлдіршіндердің өй-өрі-

сін жетілдіріп, күзгі табиғат 

сұ лу лығы  мен  ерекшеліктерін 

сах на да  көркемдеу  мақсатында 

ұйым дас ты рылған  бұл  сайыс қа 

бүл діршіндер  ерекше  дайын-

дық  пен  келген. 

Қаладағы 7 балабақша өза ра 

бақ сынасқан байқауда «Гүл-

дер» балабақшасының «Ын ты-

мақ» ересектер тобының тәр-

бие ле нушілері  Б.  Боранбай  мен 

А. Төлепбайлар бас жүлдені 

ен 


шілеп, өздері тәлім алатын 

бө 


бек 

жайдың мерейін үстем 

етті. Бұл балақайлардың аудан-

дық сайыста топ жаруына тәр-

бие шілері 

А. 


Бекмамбетова, 

Г.Лекерова және әуез жетек-

шісі Ж. Исламдардың еңбегі  зор 

екенін айта кету керек. Осы лай-

ша, түрлі сайыс ережелеріне 

сай, жұрт сүйсінерліктей өнер 

көрсеткен балақайлар бола шақ-

тарынан үлкен үміт күттіретінін 

қазірден-ақ байқатты.

А. СЕЙІТОВА, 

«Гүлдер» балабақшасының 

тәрбиешісі.

Бүгінде ментальді арифметиканы оқыту 

арқылы баланың санасын дамыту ерекше 

әдіске айналып отыр. Онда бала сол жақ 

және оң жақ миын іске қосу арқылы ойша 

есептеп шығаруды үйренеді. Оқушы тез әрі 

сауатты есептеуге дағдыланып қана қоймай, 

математикалық тәсілді меңгеру арқылы 

миды шынықтыруға, есте сақтау қабілетін 

арттыруға мүмкіндік алады. Баланы тез ше-

шім қабылдауға дағдыландыратын мен 

та-


льді арифметиканың оқу курсы 10 дең гей-

ден тұрады және оқыту ұзақтығы 3,5 жылды 

құрайтын курста балалар жас ерекшелігіне 

қарай оқытылады. Атап ай тар болсақ, абакус 

есеп шотты пайдалану арқылы есеп теп шы-

ға руды  үйренетін  жеткіншектер,  бұл  бағ-

дарламаның соңында есепшотты көзге елес-

тету арқылы күрделі есептер шыға ра ды. Яғни, 

алу мен қосуды, көбейту мен азай туды және 

түбірін табуды үйренеді. Мұн дай зейінді да-

мы ту орталығы қаламыздан да ашылған бола-

тын. 


Орталықтың ашылғанына көп уақыт бол -

маса да, онда білім алып жатырған оқу шы-

лар дың  жеткен  жетістіктері  бар.  Мә се лен, 

облыстық ментальді арифметика олим 

пиа-

дасында №262 мектеп-гимназия оқушысы Меруерт Салижанова 3-орын алды және қа-

рым-қабілетін дамыта біл ген талантты қыз 

Алматы қаласында үш мыңнан аса бала қа-

тысқан сайыста 2-орын алып, аудан мерейін 

үстем  етті.  Он да ғы  тапсырма  8  минут  ішінде 

200 есепті есеп шотты көз алдына елестету 

арқылы бе 

ріл 


ген тапсырмаларды орындау 

болатын. «Жүз ден жүйрік, мыңнан тұлпар» 

шыққан Ме руерт қазіргі уақытта да дайындық 

үстінде. Ал, жуырда №14 мектеп-лицейдің 

оқушысы Зарина Толыбекқызы Дубай қала-

сында өткен әлемдік сайыста 3-орын алып 

келді. Жиырма екі мемлекеттен кел ген жеті 

мыңнан аса дарындылар қа 

тыс 

қан дүбірлі додадан жеңіспен оралу, әрине, оңай шаруа 

емес. Осы мақсатта, жаңа саланың пайдалы 

жақтары мен оқы тылу ерекшеліктері жайлы 

орталық дирек 

торы Ахан Әбдуәливпен 

сөйлесіп, айқын мақ саттары жайлы ойымен 

бөліскен бола тынбыз. 

-Біз әлемдік деңгейде мойындалған тәсіл 

бойынша есептету арқылы бүлдіршіндерді 

білім мен ой ұшқырлығына тәрбиелейміз. 

Сабақ аптасына 1 рет өткізіледі. Қалған 

уа қытта  оларға  үйге  тапсырмалар  беріп 

отырамыз. Негізінен, арифметиканы 4 пен 

12 жас аралығында меңгерген өте қолайлы. 

Халықаралық деңгейде дә 

лел 


денген бағ-

дар лама  болғандықтан,  не ғұр лым  баланың 

белсенді кезеңінде олар 

ды дұрыс бағытқа 

бұратын болсақ, жас 

тайы 


нан олардың 

есту қабілеттері жақсарып, тез ойланады. 

Әрі  тапқырлыққа  төселіп,  ло ги калық  есеп-

қисаптарды шемішкідей шаға 

тын болады. 

Ақпаратты жылдам қа 

был 

дау мүмкіндігін арттырып, зейінді шо ғыр ландыруға септігін 

тигі зетін  бұл  әдісті  баланың  дарынын  аша-

тын тамаша құрал деп есептеймін. Біздің 

орталықта сонымен қатар, ағылшын курс-

тары мен өнерге бау литын үйірмелер бар. 

Мақсатымыз-бала ның  қабілетін  ашу  бол ған-

дықтан, біздегі қызмет атқаратын тәлімгерлер 

ай сайын он 

лайн тест арқылы білімдерін 

сарапқа салып отырады. Болашақта дарынды 

балаларға ментальді арифметика сабағын 

ағылшын тілінде өткізсек деген жоспарымыз 

бар. Бұл жүйеге негізінен Ресей мемлекеттері 

аса қызығушылық таны 

тып отыр. Өткен 

жылы Мәскеу қаласына Қазақ станнан бар-

ған Данияр Құрманбаев пен Мак сим Сару-

ха нов  «Пусть  говорят»  және  «Уди ви тельные 

лю ди»  бағдарламаларына  қатысып,  ойша 

есеп 


 

теулерімен жұртты тәнті еткен бо 

 

ла 


-

тын. Біз осылай оқушыларымызды үлкен же-

тіс 

тіктерге жеткізу үшін жоғары дең гейде 

жұмыс жасап жатырмыз,-деген ор талық ди-

рек торы, баланы жастайынан жақсы әдет-

терге баулысақ, келешекте елі міздің тұтқа-

сын ұстар азамат болып өсе ті нін сеніммен 

айтты.


Света ҮСЕНҚҰЛОВА.

·

·Байқау 

Қызылорда облысында мү-

лік ті  жария  ету  жұмыстары 

жал ғасуда.

2016 жылдың 21 қара 

ша-


дағы жағдайы бойынша Қы-

зыл орда  облысында  мүлікті 

жа  рия етуге барлығы 1736 өті-

ніш  2054  жылжымайтын мү-

лік  терді жария етуге берілген. 

Оның ішінде тұрғын емес үй-

жайлар бойынша  1162 өтініш,  

соның ішінде коммерциялық 

объектілер бойынша 969 өті-

ніш, тұрғын үй бойынша 892 

өтініш. Келіп түскен өтініштер 

бойынша мүліктердің жалпы 

бағасы 14 970 978,4 мың тең ге-

ні құрады. 

1478 өтініш  бойынша  жал-

пы құны 13 494612 097,7 мың теңге болатын 1756 объект жа-

рия етілген.Қызылорда облысының 

қаржы басқармасы.

2016 жылдың 21 қарашадағы мүлікті жария етуге байланысты есептіліктің қорытындысы

ҚЫЗЫЛОРДА  ОБЛЫСЫНДАҒЫ  МҮЛІКТІ  ЖАРИЯ  ЕТУ  БАРЫСЫ  ТУРАЛЫ

607


1

317


2

253


3

162


4

154


5

132


6

67

744

8

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет