Применением программы «SystemView». Рассмотрены вопросы организации охраны труда и безопасностижүктеу 2.36 Mb.
Pdf просмотр
бет8/8
Дата15.03.2017
өлшемі2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5.6 Интеллектуалды еңбек бағасы 

Бағдарламалық  өнімді  іске  асыру  бағасы  өзіндік  құннан  және  таза 

пайдадан тұрады: 

 

Цп

= С+П 


                                              (5.13) 

 

 мұндағы С-өнімнің өзіндік құны; 

П- таза пайда. 

 

Бастапқы құның анықтау кезінде өзіміз қалайтын пайдалылық деңгейін белгілейміз (40%): 

 

Цп

= С∙(1+p/100)                                           (5.14) 

 

 

мұндағы Р-тиімділік (40%).  

Ц

п= 250223,93

∙(1+400/100)

= 350313,502 (теңге). 


 

90 


 

Дайын өнімді өткізу бағасы: 

 

Ц

д= Ц

п

+ҚҚС                                               (5.15)  

 

мұндағы ҚҚС-қосылған құн салығы, 12% ҚҚС мына формула бойынша анықталады: 

 

ҚҚС=Цп

 ∙12%                                              (5.16) 

 

ҚҚС=350313,502 ∙0,12 = 42037,62 (теңге),  

Ц

д= 350313,502+42037,62 = 392351,12 (теңге). 

 

Жұмыс  ғылыми-зерттеушілік  сипатқа  ие.  Жобаны  іске  асыру  уақыты, зерттеу  жұмыстарының  бағасы  және  істелген  жұмыстың  құны  анықталды. 

Дайын өнімді өткізу бағасы 392351,12 теңге болатыны анықталды.  

 

91 


Қорытынды 

Дипломдық  жобада  мәліметтерді  жіберуді  бұзылысқа  тұрақты  кодтар 

арқылы ұйымдастыру принциптерін модельдеу қарастырылды. 

Мәліметтерді  жіберуге  қолданылатын  бұзылысқа  тұрақты  кодтар 

туралы  жалпылама    түсінік  бере  келіп,  және  сәйкесті  құралымдар  мен 

олардың  құрама  бөліктерінің  қызметі  туралы  толық  түсініктеме  шолу 

берілген.  Бұнда  оған  Хемминг  кодын  пайдаланылу  тәртібі  толығырақ 

қарастырылған. 

Дерек  таратылымын  параллель  және  тізбелі  түрде  Хемминг  коды 

арқылы жүзеге асырушы жүйелердің Electronics Workbench Pro бағдарламасы 

арқылы  құрылған  моделдерінің  сұлбалары  келтірілген,  олардың  жұмысының 

ұйымдастырылуына  толық  түсініктеме  берілген  және  оның  жеке  құрама 

блоктарының (таратушы және қабылдаушы құрылғылардың, бұзылыс тудыру 

блогының) құрылымы және өзара байланысы туралы түсініктеме берілген. 

Есептеу  бөлімінде  «ақ  шуылды»  арнададағы  ЦАМ  сигналдардың 

оптималды  когерентсіз  қабылдау  кезіндегі  қатенiң  ықтималдылығы 

есептелген.«SystemView»    бағдарламасын  қолданып  бөгеулерге  тұрақты 

кодалау және модуляция түрлері  зерттелген. 

Келтірілген  түсініктемелер  пайдаланушының  (болашақ  студенттердің) 

құрылған модельдің жұмысын зерттеу арқылы дерек тарату құрылғыларының  

құрылымы мен жұмысы туралы толық мағлұмат алуға мүмкіндік береді. Бұл 

мүмкіндікті дипломдық жұмыстың аса бір құндылығы деп санауға болады. 

Экономикалық  бөлімінде  экономикалық  негіздемесі  жасалып,  бизнес  – 

жоспар келтірілді. 

Өміртіршілік  қауіпсіздік  бөлімінде  қызметкерлердің  өміріне  және 

денсаулығына  зардап  тию  ықтималдылығын  болдырмау  жағдайы  (бөлмені 

желдету,    гигиениялық  талаптарға  сай  келетін  ауамен  қамтамасыз  ету  және 

өндіріс бөлмесіндегі шаңдануды төмендету жолдары) қарастырылды. 

Қабылдағышқа  кірердегі  сигнал-бөгеуіл  қатынасын  арттыру.  Мұны 

сигнал деңгейін арттыру немесе бөгеуіл деңгейін азайту арқылы қол жеткізуге 

болады.  Түзетуші  кодаалар  – бөгеуілдер  ықпалымен  мәлімет  жіберуде  пайда 

болатын  қателіктерді,  оны  сақтау  кезінде  де,  табу  немесе  түзету  үшін 

қолданылады  Бөгеулерге  қарсы  кодтаудың  теориясы  мен  практикасының 

қарқынды  дамуы  есептеу  системаларының,  телеөңдеу  құралдарының 

регионалды 

автоматизациялау 

жүйелерінің, 

ғылыми 


зерттеулерді 

автоматизациялау  жүйелерінің  пайда  болуына  байланысты.  Ақпарат 

жіберудің,  өңдеудің,  сақтаудың  сенімділігіне  қойылатын  жоғарғы  талаптар 

қателерді тауып, өңдейтін ақпарат кодтауын қажет етеді. 

 


 

92 


Қысқартылған сөздер 

АИМ – Амплитудалық – импульстік модуляция; 

КИМ – Кең - импульстік модуляция; 

УИМ – Уақыт - импульстік модуляция; 

ЖИМ – Жиіліктік - импульстік модуляция; 

БЖ – Байланыс желісі; 

ТЖ – Тарату жүйесі; 

КБЖ – Кері байланыс жүйесі; 

V_C (Verification and Correction) – Тексеру және түзету; 

CRC (Cyclic Redundancy Check) – Артықшылық циклдік тексеру

ARQ  (Automatic  Repeat  reQuest)  –  Қайта  сұрауы  бар  немесе  қателердің 

автоматты сұранысы бар; 

TDMA  (Time  Division  Multiply  Access)  –  Арналардың  уақытша  бөліну 

принципі; 

FDMA  (Frequency  Division  Multiply  Access)  –  Жиілік  бойынша  бөліну 

принципі;  

93 


Әдебиеттер тізімі 

Абикенова  А.А.  Безопасность  жизнедеятельности  Пыле  и газоулавливающие  устройства.  Методические  указания  к  выполнению 

выпускной  работе  для  студентов  –  бакалавров  специальности  5В071700  – 

Теплоэнергетика. - Алматы, АИЭС, 2010. 

2  Алибаева  С.А.,  Базылов  К.Б.,  Бабич  А.А.  Методические  указания  по 

выполнению  экономического  раздела  выпускной  работы  бакалавров  (для 

студентов  всех  форм  обучения  специальности.  050719  –  Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации) – Алматы, АИЭС,  2008.  

 

3  Шварцман  В.О.,  Выбор  технологии  передачи  и  коммутации  в мультисервисных сетях на основе оптических кабелей. – Электросвязь, 2003.  

 

4  Технические  требования  к  оборудованию  Softswitch  и  Mediagateway. Huawei Technologies U-SYS.  

5  Белов  С.В.,  Барбинов  Ф.А.,  Сивков  В.П.  Охрана  окружающей  среды: 

Учебное пособие для студентов вузов. –– М.;Высш. Шк. 

6  Белов  С.В.,  Девисилов  В  А.,  Ильниницкая  А.В.,  Безопасность 

жизнедеятельности. М.;Высш. Шк, 2008. 

7  Очакова  А.И.    и  др.  Научная  организация  и  нормирование  труда  на 

предприятиях связи - М.: Радио и связь, 1988. 

8 Сайт http:// www.alser.kz/good-20-197.html 

9 Сайт http:// www.alser.kz/good-4-60.html 

10 Токхайм Р. Микропроцессоры. Курс и упражнеия: Пер. с. англ. – М.: 

Мир, 1988. 

11  Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: Учебное пособие для вузов.–

Второе издание переработанное и дополненное. – СПб.:БХВ-Петербург, 2007.  

12  Никитин  Г.  И.  Сверточные  коды:  Учебное  пособие..  -  С-П.:  Сов. 

радио, 2001.  

13 Фурсов В.Г. Менеджмент: конспект базовых лекций.- М.:МАИ, 2010. 

14 

Алибаева  С.А.  Методические  указания  по  дипломному проектированию (для студентов всех форм обучения) – Алматы; АИЭС, 2008.  

15  Хакімжанов  Т.Е.,  Жандаулетова  Ф.Р.  Еңбекті  қорғау  және 

өміртіршілік  қауіпсіздігі  негіздері.  Ауақұбырын  есептеу  және  желдеткішті 

таңдау. 


Әдістемелік 

нұсқаулар 

үшін 

(электроэнергетика және 

жылуэнергетика  мамандық  студенттеріне  арналған)  –  Алматы:  АЭжБИ, 

2008.  

16  Шанаев  О.Т.  Цифрлық  құрылғылар  және  микропроцессорлар.  Оқу құралы / Алматы: АЭжБИ, 2009.  

17  Шанаев  О.Т.  Микропроцессорлық  жүйелер.  Оқу  құралы  /  Алматы: 

АЭжБИ, 2009.  

18 Шанаев О.Т. Electronic Workbench моделдеу жүйесі / қазақ және орыс 

тілдерінде. – Алматы, АИЭС, 2003.  

19  Шанаев  О.Т.  Основы  микропроцессорной  техники.  Методические 

указания к выполнению лабораторных работ. – Алматы: АУЭС, 2011. 


 

94 


20  Витерби  А.Д.,  Омура  Дж.К.  Принципы  цифровой  связи  и 

кодирования  /Пер.  с  англ.  под  ред.  К.Ш.  Зигангирова.  -  М.:  Радио  и  связь, 

1982.  

21  Гоноровский  И.С.  Радиотехнические  цепи  и  сигналы.  -  М.:  Радио  и связь, 1986.Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. - 

М.: Сов. Радио, 1969.  

22  Куликов  Е.И.,  Трифонов  А.П.  Оценка  параметров  сигналов  на  фоне 

помех. - М.: Советское радио, 1978.  

23 Голубицкая Е.А. Экономика связи: М.: -Ирмас, 2006. 

24 


http://www.telecom.kz/page/single/19?lang=ru 

25 Обзор тенденций в телекоммуникационной отрасли. www.kdb.kz

 

26

 Ұйым  стандарты.Оқу  әдістемелік  және  оқу  жұмыстары.  Оқу- 

әдістемелік  және  оқу  жұмыстарының  құрылуына,  жазылуына,  рәсімделуіне 

және мазмұнына қойылатын жалпы талаптар. КЕАҚ СТ 56023-1910-04-2014.-

Алматы:АЭжБУ,2015.  

 

Каталог: diplom -> 2015 -> frts -> ikt
ikt -> Бұл дипломдық жобада lte advanced технологиясына жалпы шолу
2015 -> Дипломдық жобаның тақырыбы «scada программалар қолдануымен авв контроллер оқу стендін құрастыру»
frts -> Бизнес-план, а также рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности
2015 -> Дипломный проект посвящен разработке системы энергоснабжения
frts -> В данной выпускной работе рассматриваются вопросы исследование
frts -> В данном дипломном проекте рассматриваются вопросы по организации
frts -> Дипломдық жоба рұқсатсыз қатынас құрудан ақпаратты қорғауға


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет