Процессы управления и устойчивостьжүктеу 30.48 Mb.
Pdf просмотр
бет57/57
Дата27.12.2016
өлшемі30.48 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
 

Факультет 

прикладной математики 

прикладной математики 

прикладной математики 

прикладной математики –

–        

процессов управления

процессов управления

процессов управления

процессов управления    

призван 

увеличить знание 

математики и  

компьютерных технологий 

во всех областях 

человеческой 

деятельности! 

    


Èìåííîé óêàçàòåëü

Andriyashin À.

249

Hauta-Kasari M.255, 268

Heikkinen V.

255

Jaaskelainen T.261, 268

Jetsu T.


255

Miyata K.

249

Krasavin K.261

Lehtonen J.

268

Osano M.


465

Parkkinen J.P. 249, 255, 261, 268

Takanashi Y.

465


Àáðàìîâ Å.Ñ.

275


Àáðàìîâà À.Ñ.

275


Àâäóëîâà Ì.Â.

472


Àäðèàíîâ À.À.

479


Àíäðèàíîâ Ï.Â.

485


Áàáêèí Ä.Þ.

280


Áåëîíîñîâà È.Þ.

488


Áîãäàíîâà À.Â.

493


Áîãäàíîâñêèé À.Å.

286


Áîðîâöîâà Ì.Â.

500


Áðàò÷èêîâ È.Ë.

294


Áóãàé÷åíêî Ä.Þ.

9

Áóðîâà È.Ã.113, 116, 119

Âèëêîâà Í.Â.

507

Âèíîãðàäîâ Å.Â.300

Ãàëàéêî À.Ñ.

16

Ãàëåãîâ À.È.511

Ãàíüêîâà À.Á.

516

Ãàðíàåâ À.Þ. 511, 521, 525, 528Ãàñðàòîâ Ì.Ã.

531


Ãðàöèëåâñêèé Â.Ä.

306


Ãðèãîðüåâà Ê.Â.

193


Ãðèöàé Ê.Í.

538


Ãðèøêèí Â.Ì.

313


Äàâûäåíêî À.À.

122


Äåìèäîâ Ñ.Â.

318


Äåìèäîâà À.Ì.

20

Äåìèíà À.Ô.113

Äåìüÿíîâ È.Ñ.

127

Äåìüÿíîâà Â.Â.198

Äåíèñîâà Å.À.

521

Äìèòðèåâ Ì.Ä.325

Äîëãîâ Ñ.Ë.

134

Äðèâîòèí Î.È.139, 146

Åâ÷èö Â.Â.

330

Æèòêîâà Å.Ì.205

Çàâüÿëîâ Ä.Ñ.

337

Çàíèíà Ñ.Á.26

Çåíêåâè÷ Í.À.

542

Çèìèí À.Â.150

Çóáîâ À.Â.

156

Çóáîâ Ï.À.341

Çóáîâ Ñ.Â.

29

Çóáîâà Î.À.34, 156

Çÿò÷èí À.Â.

546

Èâàíîâ À.À.344

Èâàíîâ À.È.

208, 211

Èâàíîâà Î.À.

39

Êàëèíèíà Å.À.43

Êàðàáåëüíèêîâ È.À.

348

Êàðàêîâñêèé Ñ.À.352

Êëèêóíîâà Ê.À.

216

Êëèìîâà Î.Í.550, 555

Êîçëîâñêàÿ Í.Â.

559

Êîçüìèíà Þ.À.564

Êîëáèí Â.Â.

488, 569

Êîëåñèí È.Ä.

205

Êîíñòàíòèíîâ À.Ì.574

Êîðîáîâà Å.Ë.

221

Êîðîòêèõ Ä.À.355

Êðàñíîâà À.Þ.

359

Êðèìñêàÿ Ê.À.159

Êóäðÿøîâà Ò.Å.

569

636


Êóçþòèí Ä.Â.

500


Êóïöîâ Ñ.Þ.

47

Êóïöîâà Ñ.Å.50

Êóðåííîé Ä.Í.

225, 230

Ëåâèíà À.Á.

365

Ëåæíèíà Å.À.578

Ëåùåâà Þ.Â.

235

Ìàçèêèíà Ì.Ã.139

Ìàêàðîâ À.À.

164

Ìàëàôååâ Î.À.538, 574, 586

Ìàëüêîâà Þ.Â.

167

Ìåíüøèêîâ Ã.Ã.341

Ìèíàéëî À.Â.

57

Ìèðîøíè÷åíêî È.Ä.368

Ìèõàéëîâ Î.Ô.

375

Ìèõååâ Â.Ñ.64

Ìèõååâ Ñ.Å.

64

Ìîçãîâîé Ì.Â.379

Ìóòóë Ì.Ã.

173

Ìûøêîâ À.Ñ.384

Íàáîðùèêîâ Â.Ã.

208, 211

Íåçäåðîâà À.Â.

389

Îãëîáëèí ß.Â.589

Îëåìñêàÿ Ì.Â.

71

Îðåõîâ À.Â.235

Îñîëîäêèí À.Ñ.

294

Ïàòðàêîâà Å.Þ.241

Ïàòðàêîâà Í.Þ.

241

Ïàøêèí Ì.Â.396

Ïåðåãóäèí Ñ.È.

178

Ïåðìèíîâ Ï.À.401

Ïåòðîâà Â.À.

485

Ïîäëàñîâ À.Ñ.409

Ïðèëèïêî Ò.À.

306

Ïÿòèáðàòîâ Å.Â.76

Ðàä÷åíêî À.Þ.

586

Ðàçæèãàåâ Ñ.Â.116

Ðóñàêîâ Â.Å.

414

Ñàâèöêàÿ Ä.Â.420

Ñàìàðèíà Î.Í.

43

Ñåìåíåö Ñ.Â.427

Ñåì¼íîâ Â.Â.

146

Ñèäÿðòî Ò.Ï.525

Ñèíèáàáíîâà Ì.Â.

182

Ñëîáîæàíèí Í.Ì.507, 597

Ñìèðíîâ Î.À.

186

Ñìèðíîâà Â.À.600

Ñìèðíîâà Í.Â.

604

Ñîëîâüåâ À.Þ.528

Ñîòíèêîâà Ì.Â.

433

Ñòàðöåâ È.À.609

Ñòåíèí Ï.Í.

614

Ñòåïàíîâ À.Â.80, 87

Ñòðåêîïûòîâà Ì.Â.

94

Ñòðîêàí Ï.Â.618

Ñóùèõ Ä.Ì.

440

Ñûðîâà À.Ê.542

Òàìàñÿí Ã.Ø.

189

Òàðàøíèíà Ñ.È.604

Òàòàóðîâ Â.À.

443

Òåðåõîâ È.À.450

Òèìîôååâ Â.À.

119

Òèìîôååâà Î.Ñ.624

Òðàâèí À.Þ.

98

Òðîÿíîæêî Î.À.221

Óòåøåâ À.Þ.

103

Ôåäîñååâ Ä.Ä.597

Ôðÿíòè Ï.

409

Õèòðîâ Ã.Ì.624

Õîëîäîâà Ñ.Å.

178

Õîõëîâ Í.Â.344

Õðèñòè÷ Å.À.

189

×àøíèêîâ Ì.Â.108

×åðíûõ À.Î.

244

×óìàê Ë.È.507, 597

Øìûðîâ À.Ñ.

26

ßðöåâ À.Ñ.457

ßøèíà Ì.Â.

103

637


ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

Труды 37-й международной научной конференции 

аспирантов и студентов 

 

 Печатается без издательского редактирования 

 

Компьютерная верстка: Е. В. Михайлова, Т. Е. Смирнова Обложка художников: С. Ю. Купцов, Г. А. Мартыненко 

 

  

 

  

 

Лицензия ИД № 05679 от 24.08.01  

 

Подписано в печать 21.06.06 Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 37,2. Тираж 180 экз. Заказ № 313 

 

 

Издательство СПбГУ. 199004, С.-Петербург, В.О. 6-я линия, 11/21 Тел. (812) 328-96-17, факс (812) 328-44-22 

 

  

 

Типография Издательства СПбГУ 199061, С.-Петербург, Средний пр., д. 41 

Document Outline

 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf
 • a.pdf

Каталог: bitstream
bitstream -> С. торайғыровтың публицистикасы
bitstream -> Қ атыстық сын есімдердің лексикалық тіркесімділігі
bitstream -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
bitstream -> Бегімбай К. М. Дизайн және бейнелеу өнері салаларына
bitstream -> Грам м атические форм ы вы раж ения ком паративны Х отнош ений в научно-популярной лингвистической литературе
bitstream -> СҮттің Қоректік сапасы және сүттегі микроорганизмдер
bitstream -> Қазақ халқының ою-өрнектерінің Қолданылуы
bitstream -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет