Профессиональное образованиежүктеу 35.58 Mb.
Pdf просмотр
бет2/53
Дата02.01.2017
өлшемі35.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Глава 10. Иные лица, участвующие в уголовном процес-
се. Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Поня-
той. Секретарь судебного заседания. Судебный пристав. 
Глава  11.  Обстоятельства,  исключающие  возможность 
участия в производстве по уголовному делу. Отводы.
Последнее издание 2001/176 с./60х88 
1
/
16
ISBN 9965-477-53-1
 
Лица, участвующие 
в уголовном 
процессе. 
Институт отвода. 
Комментарий 
к УПК Республики 
Казахстан

10
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУТАНОВ Г.М.,  доктор технических наук, профессор, ака-
демик  более  десяти  международных  академий,  Президент 
Казахстанского национального мониторингового комитета 
Международного общества инженерной педагогики IGIP, член 
Международного  мониторингового  комитета  IGIP,  Пре-
зидент Казахстанского общества инженерного образования, 
член  Совета  управляющих  института  информационных 
технологий в образовании  ЮНЕСКО (Париж);
ШИНТЕМИРОВА А.У., доцент.
В книге предложены математические модели формиро-
вания  и  управления  потокораспределениям  финансо-
вых  средств  государственного  бюджета.  Основанные  на 
модях представления знаний о функционировании и со-
держании элементов бюджета, учитывающие основные 
принципы  формирования  бюджетов  государственного 
уровня  (единство,  сбалансированность  и  пропорцио-
нальность),  разработанные  модели  могут  быть  исполь-
зованы в любом разрезе бюджетной структуры без учета 
региональных особенностей.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
–  основные  понятия  и  принципы  функционирования 
бюджетной системы государственного уровня;
– математические модели статистического и динамиче-
ского режима бюджета;
– структура информационных связей моделей бюджета, 
способы  практической  реализации  разработанных  мо-
делей.
СОДЕРЖАНИЕ: Введение. Бюджет как объект исследо-
вания и управления. Принципы формирования бюдже-
та. Структура и содержание, алгоритмы формирования 
бюджета.  Методы  и  математические  модели  бюджет-
ных систем. Модели знаний о системе бюджета. Модели 
функционирования  системы  бюджета.  Семантическая 
модель представления бюджета. Фреймовая модель бюд-
жета. Модель расходной части бюджета. Модель доход-
ной части бюджета. Модель статьи бюджета. Математи-
ческие модели бюджета. Статическая модель бюджета. 
Динамическая  модель  бюджета.  Модель  чувствитель-
ности бюджета. Пример модели управления потоками 
средств  бюджета.  Информационная  система  моделей 
бюджета. Программная реализация функционирования 
моделей  бюджета.  Экспериментальные  исследования 
динамической  модели  бюджета.  Экспериментальные 
исследования статической модели бюджета. 
Последнее издание 2003/176 с./ 60х84
1
/
16
ISBN 9965-612-51-Х
Математическое 
моделирование 
бюджета.
Научное издание
ТҰРМҰХАМБЕТОВ  А.Ж.,  физика­математика  ғылы м­
дарының  докторы,  профессор,  Қазақстан  Ұлттық  Жара-
тылыстану ғылымдары академиясының академигі, ҚР­ның 
білім беру саласындағы Құрметті қызметкері, Қ.И. Сәтбаев 
атындағы  Қазақ  Ұлттық  техникалық  университеттің 
жалпы  және  теориялық  физика  кафедрасының  профессоры. 
Жылу физикасы мен гидродинамика салаларында маман.
Оқулықта механиканың физикалық негіздері баяндалған. 
Дәстүрлі  оқу  бағдарламаларына  сәйкес  қатты  дене  ди-
намикасынан, тербелістер мен толқындар теориясынан 
мәліметтер  келтіріліп,  сұйықтық  және  газ  механикасы 
тереңірек қарастырылған.
Оқулық  жоғары  оқу  орындарында  физика  пәнін  оқып 
игеретін бакалаврлар мен магистрлерге арналған. Механи-
ка пәнінен дәріс беретін оқытушыларға, жалпы физикаға 
қызығушылық білдіретін мамандарға пайдалы болады. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  классикалық  Ньютон  механикасында  қолданылатын 
арнаулы  шектеулерді  талқылау  негізінде  механика 
әдістерін қолдану аймағын кеңейту мүмкіншіліктері;
– механиканың негізгі түсініктері (күш және т.б.); 
– ғылым мен техниканың дамуына байланысты және за-
мануи талаптарға сәйкес сұйық немесе газ орталардың 
қозғалысын зерттеуге арналған кейбір жаңа әдістер. 
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Механикалық  қозғалыс.  Ки-
нематика  негіздері.  Қозғалыстың  негізгі  заңдары. 
Ньютонның заңдары. Күш. Масса. Бүкіләлемдік тарты-
лыс заңы. Екі дене мәселесі. Электрмагниттік өрістердегі 
қозғалыс. Статика. Дененің тепе-теңдік күйі шарттары. 
Сақталу  заңдары.  Жұмыс,  қуат,  энергия.  Күштер  және 
потенциалдық энергия. Толық механикалық энергияның 
сақталу  заңы.  Сақталу  заңдары  және  кеңістік  пен 
уақыттың  симметриялары.  Аспан  денелері  қозғалысы-
ның  механикасы.  Соқтығысулар.  Бөлшектердің  шашы-
рауы.  Салыстармалылық  теориясы  механикасындағы 
күштер.  Массалары  айнымалы  денелердің  қозғалысы. 
Салыстырмалылық  теориясы  мен  күнделікті  тәжірибе 
арасындағы  «қайшылықтар».  Инерциялық  емес  санақ 
жүйелері.  Қатты  дене  динамикасы.  Инерция  сәті.Гюй-
генс-Штейнер  теоремасы.  Еркін  гироскоп  қозғалысы.
Тұтас орта механикасының негіздері. Үзіксіздік теңдеуі. 
Бернулли  теңдеуі.  Ағын  жылдамдығын  өлшеу  әдістері.
Ішкі үйкеліс күштері. Шекаралық қабат. Н. Жуковский 
формуласы.  Магнус  эффектісі.  Тұтқыр  ортадағы  дене 
қозғалысын  зерттеуге  фракталдар  теориясын  қолдану. 
Дененің  дыбыстан  асқын  жылдамдықпен  қозғалысы. 
Тербелістер  мен  толқындар.  Өзіндік,  өшпелі,  мәжбүр 
тербелістер.  Тербелістерді  қосу.  Автотербелістер.  Тол-
қындардың таратылуы. Акустика элементтері.
Соңғы басылым 2011/360 б./70х90 
1
/
16
ISBN 9965-30-952-3 
Механика. 
 
2-басылым. 
Оқулық

11
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ШАЙХЫМЕЖДЕНОВ  Ж.Г.,  доктор  технических  наук, 
профессор,  доктор  философии  ЮНЕСКО  по  техническим 
наукам, ген.директор ТОО «Казахтуркмунай».
В  пособии  рассмотрены  вопросы  потери  устойчивости 
стенок скважин в процессе их бурения применительно 
к  месторождениям  Западного  Казахстана.  Обоснованы 
требования  к  реагентам  для  обработки  промывочных 
жидкостей,  обеспечивающим  упрочнение  стенок  сква-
жин.  Описан  принцип  и  опыт  получения  высокоэф-
фективного реагента на основе ацеталей для обработки 
буровых растворов на основе глин различного минера-
логического  состава.  Изложены  физико-химические 
аспекты регулирования свойств пресных и минерализо-
ванных  буровых  растворов  новым  реагентом  РБР  ПАГ. 
Приведены рецептуры новых буровых растворов, схемы 
их  обработки,  результаты  воздействия  агрессивных  со-
левых сред.
Пособие  предназначено  для  студентов  вузов,  обучаю-
щихся по специальности 050708 – «Нефтегазовое дело», 
для  аспирантов,  магистрантов,  слушателей  курсов  и 
факультетов  повышения  квалификации,  а  также  для 
инженерно-технических  работников  нефтегазовых  от-
раслей промышленности.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
–  теоретический  материал  по  основам  обеспечения 
устойчивости  стенок  ствола  скважин  при  бурении  в 
осложненных условиях;
–  перечень условных сокращений.
СОДЕРЖАНИЕ:  Введение.  Устойчивость  ствола  сква-
жины  при  бурении  и  закачивании.  Краткая  характе-
ристика  районов  ведения  буровых  работ  в  Казахстане. 
Причины возникновения осложнений, связанных с неу-
стойчивостью пород, слагающих околоствольную зону. 
Фильтрация буровых растворов. Стабилизация буровых 
дисперсных систем реагентами, содержащими ацетали. 
Влияние реагента на основе ацеталей на дисперсные си-
стемы. Влияние РБР ПАГ на технологические параметры 
глинистых растворов. 
Последнее издание 2010/152 с./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-057-4
Обеспечение 
устойчивости 
стенок  ствола 
скважин 
при бурении 
в осложненных 
условиях. 
Учебное пособие
Основы земледелия. 
Учебник
КАРИПОВ Р.Х., кандидат сельскохозяйственных наук, до-
цент.
В  предлагаемом  учебнике  рассматриваются  теоретиче-
ские и методические вопросы земледелия на основе со-
временных достижений науки и практики.
Данное издание дает представление об истории разви-
тия и научных основ земледелия как науки и отдельной 
отрасли сельского хозяйства. В нем излагаются теорети-
ческие и практические вопросы системного земледелия
включая  оптимизации  условий  жизни  сельскохозяй-
ственных культур, комплекс мер борьбы с сорной расти-
тельностью, системы севооборотов и обработки почвы, 
также рассмотрены принципы биологизации, экологи-
зации и адаптивно-агроландшафтного подхода в совре-
менных системах земледелия. 
Для студентов по специальности 5В08700 – «Лесные ре-
сурсы  и  лесоводство»,  преподавателей,  магистрантов  и 
специалистов, работающих в области земледелия.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– теоретические сведения об истории развития земледе-
лия,  объективных  законах  земледелия,  научных  подхо-
дах к обработке почвы, ее плодородия;
– причины проявления эрозионных процессов;
– научные основы севооборотов;
–история развития систем земледелия и особенности со-
временных форм.
СОДЕРЖАНИЕ: История развития земледелия. Разви-
тие  земледелия  в  Казахстане.  Научные  основы  земле-
делия.  Агрофизические  свойства  и  плодородие  почвы. 
Структура почвы и ее агрономическое значение. Плот-
ность  и  строение  пахотного  слоя  почвы.  Плодородие 
почвы. Оптимизация условий жизни растений. Водный 
режим почвы и его регулирование. Воздушный режим 
почвы.  Тепловой  режим  почвы  и  его  регулирование. 
Пищевой режим почвы и его регулирование приемами 
земледелия.  Сорные  растения  и  меры  борьбы  с  ними. 
Вред,  причиняемый  сорными  растениями,  и  пороги 
вредоносности.  Комплексный  план  борьбы  с  сорняка-
ми. Предупредительные меры борьбы. Агротехнические 
меры  борьбы.  Химические  меры  борьбы  с  сорной  рас-
тительностью. Биологические методы борьбы с сорной 
растительностью. Применение электрической энергии в 
борьбе с сорняками. Эрозия почвы и меры борьбы с ней. 
Научные основы севооборотов. Проектирование и осво-
ение  севооборотов.  Научные  основы  обработки  почвы.
Задачи и технологические операции обработки почвы. 
Приемы  и  орудия  обработки  почвы.  Физико-механи-
ческиесвойствапочвыи  их  влияние  на  качествообработ-
ки.  Системы  земледелия.  Словарь  терминов  по  дисци-
плине «Основы земледелия».
Последнее издание 2012/ 226 с./ 70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-445-6

12
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АБДРАХМАНҰЛЫ О., Қарағанды мемлекеттік универси­
тетінің  биология  факультеті  ботаника  кафедрасының 
доценті
Кітапта  төменгі  сатыдағы  өсімдіктердің  құрылысы, 
көбеюі, шығу тегі, туыстық қатысы, таралуы, экологиялық 
жағдайы, сондай-ақ түрлі шаруашылық саласында пай-
далануы  және  олардың  табиғаттағы,  адам  өміріндегі 
маңызы жан-жақты баяндалады.
Оқулық жоғары оқу орындары биология факультеттері-
нің  студенттеріне,  оқушыларға  және  мектеп  мұғалім-
деріне арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
– биологияның көп саласымен эволюциялық морфоло-
гия,  цитология,  генетика,  биохимия,  экология,  биогео-
графиялармен тығыз байланыста дамитын систематика 
туралы жан-жақты мағлұмат береді;
–  ботаниканың  негізгі  мәселелері,  өсімдік  мүшелерінің  
құрылысы  мен  оның  заңдылықтары,  өсімдіктердің  қо-
ректену түрлері және өсімдіктер жүйесінің категорияла-
ры мен номенклатурасы баяндалған. 
МАЗМҰНЫ: Кіріспе. Ботаниканың қысқаша даму тари-
хы. Осы кездегі өсімдіктердің филогенетикалық жүйесі -
нің  әдістері.  Ботаниканың  негізгі  мәселелері.  Прока-
риот тар-Рrocaryota  әлемі.  Бактериялар  −  Bacteriophyta 
бө лімі.  Нағыз  бактериялар  –  Eubacteriophyceae  кла сы. 
Вирустар  –  Virale.  Балдырлар  –  Algae.  Көк-жасыл  – 
Cyanophyta балдырлар бөлімі. Эукариоттар – Eucariota 
әлемі.  Эвгленалы  –  Euglenophyta  балдырлар  бөлімі. 
Дино фитті – Dinophyta балдырлар бөлімі. Криптофит-
ті  –  Cryptophyta  балдылар  бөлімі.  Хризомонадалылар 
немесе  жылтырауық  сары  –  Chrysoрhytа  балдырлар 
бөлімі. Диатомды – Dіаtоморhүtа немесе ваcillarioрhytа 
балдырлар бөлімі. Сарғылт-жасыл – Xаnthорhytа неме-
се  әр түрлі талшықтылар – Heterocontophyta балдыр лар 
бө лімі.  Қоңыр  –  Phаеорhytа  балдырлар  бөлімі.  Қызыл 
–  Rhodophyta  балдырлар  бөлімі.  Жасыл  –  Chlorophyta 
бал дырлар бөлімі. Қара балдырлар – Charophyta бөлімі. 
Миксомицеттер  –  Myxomycetes  немесе  кілегейлілер  – 
myxomycota  бөлімі.  Саңырауқұлақтар  –  Mycota  немесе 
Fungi бөлімі. Жалаңаш қалталылар – гемиоаскомице – тер 
Hemiascomycetidae  класс  тармағы.  Гименомицет тер  – 
Hymenomycetiidae қатар тобы. Қыналар – Lichenophyta 
бөлімі.  Гимнокарпалылар  –  Gymnocarpeae  класс  тар-
мағы. Кестелер. Терминдердің сілтемесі. Латын аттары-
ның сілтемесі. 
Соңғы басылым 2011/528 б./70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-290-330-8
Өсімдіктер 
систематикасы. 
2-басылым
Оқулық
Психология 
личности. 
Учебное пособие
ШАДРИН Н., доктор психологических наук, профессор
В данном учебном пособии рассматриваются специфи-
ка  личности  и  ее  психологическая  структура,  анализи-
руются  зарубежные  концепции  личности.  Используя 
антропологический подход к уровням анализа пробле-
мы  человека  (человек  как  индивид,  субъект,  личность 
и  индивидуальность),  автор  трактует  личность  не  как 
субъект  деятельности,  а  как  особую  активную  форму 
существования, интегрирующуюся в социальное бытие 
в зависимости от уровня развития ее мотивационно-по-
требностной сферы. В этом же ключе решается пробле-
ма индивидуальности, различные аспекты которой ана-
лизируются в работе.
Для  студентов  специальностей  «Психология»  (050305), 
«Педагогика и психология» (050103), а также магистран-
там  психологических  специальностей  высших  учебных 
заведений.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– исследование специфики психологической структуры 
личности;
анализ проблемы «отчуждения личности»;
–  классификация  современных  психологических  кон-
цепций личности.
СОДЕРЖАНИЕ:  Введение.  Психологическая  структура 
личности.  Антропологический  подход  в  психологии  и 
основные уровни анализа проблемы человека. Личность 
и  ее  психологическая  структура.  Потребности  и  моти-
вы  личности.  Современные  психологические  концеп-
ции  личности.  Теория  личности  К.  Левина.  Личность 
и  уровни  ее  мотивации  в  психологической  концепции 
А.  Маслоу.  Концепция  феноменологических  различий 
цен ностей  и  потребностей  Д.  Леонтьева.  Теория  лич-
ности В. Франкла. Концепция личностных конструктов 
Дж.  Келли.  Индивидуально-психологические  особен-
ности  личности.  Классификация  и  характеристика  ос-
новных  ценностных  типов  Э.  Шпрангера.  Типология 
социальных  характеров  Э.  Фромма.  Теория  личности 
и типология социальной ориентации характера Б. Бра-
туся. Высшие чувства как результат длительного разви-
тия личности. Проблема «отчуждения личности» в пси-
хологии. Две парадигмы анализа отчуждения личности 
в  современной  психологии.  Приложения  (справочный 
аппарат; вопросы тестовых заданий). Литература.
Последнее издание 2012/ 152 с./ 84х90 
1
/
32
ISBN 978-601-292-416-9

13
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУЛАТБЕКОВ Н., «Болашақ» Қарағанды университетінің 
ректоры,  заң  ғылымдарының  докторы,  профессор,  қыл­
мыстық  құқық  және  криминология  саласындағы  қазақ­
стандық ғалым.  
Оқырмандарға  ұсынылып  отырған  бұл  сөздік  мұндай 
мазмұндағы  бірегей  басылым  болып  табылады.  Мұнда 
төрт  тілде  заң-құқық  саласында  күнделікті  тәжірибеде 
қолданылып  жүрген  1000-нан  астам  сөздер  мен  тер-
миндер  қамтылған.  Сөздік  заң  оқу  орындарының  сту-
денттеріне,  заңгерлерге  және  құқық  проблемаларымен 
шұғылданушы барша қауымға арналған.
Предлагаемый читателю словарь является первым изда-
нием  такого  рода.  В  нем  на  четырех  языках  приведено 
более  1000  сравнительно  недавно  введенных  в  научный 
оборот терминов и выражений, используемых в юриди-
ческой  науке  и  законодательной  практике  и  представ-
ляющих трудности в практическом применении. Пред-
назначен студентам юридических вузов, юристов и всем 
интересующимся проблемами права.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
– терминдердің төрт (қазақ, орыс, ағылшын және неміс) 
тіл бойынша  алфавиттік ретпен жүйеленуі;  
– приведение юридических терминов на четырех языках 
в строгом алфавитном порядке.
МАЗМҰНЫ: Алғы сөз орнына. Предисловие. Қазақша-
орысша-ағылшынша-немісше  сөздік.  Русско-казахско-
немецко-английский  словарь.  English-Kazakh-Russian 
Dictionary. Deutsch-Russisch-Kasachisch Worterbuch. 
Соңғы басылым 2000/176 б./60х88 
1
/
8
ISBN 9965-477-16-7
 
 
Словарь терминов 
уголовного права 
(каз-рус-англ-нем.)
Қылмыстық құқық 
терминдерінің сөздігі. 
Төрт тілде.
ОМАРАЛИЕВ Т.О.доктор технических наук, профессор 
Казахстанского университета Дружбы народов.
Рассмотрены роль нефти и газа в производстве топлив, 
технология термической, термокаталической и гидрока-
талической  переработки,  новые  высокопроизводитель-
ные  системы  и  установки,  перспективные  поточные  и 
технологические  схемы  и  проблемы  химмотологии  то-
плив.
Рекомендованы  студентам,  магистрантам,  аспиран-
там и преподавателям колледжей и вузов, инженерно-
техническим работникам отраслевого производства.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– материалы по специальной технологии производства 
топлива из нефти и газа;
– тесты для самоконтроля.
СОДЕРЖАНИЕ: Состояние и основные тенденции раз -
вития топливно-энергетического комплекса. Современ-
ное  состояние  и  основные  направления  совершен-
ствования  и  интенсификации  установок  первичной 
переработки  нефти.  Основные  направления  развития 
термических  процессов  глубокой  переработки  нефтя-
ных  остатков.  Каталитические  процессы  углубления 
переработки дистиллятов и остатков нефти. Совершен-
ствование  каталитического  риформинга.  Гидрогениза-
ционные  процессы  облагораживания  нефтепродуктов. 
Новые комбинированные установки и системы по пере-
работке нефти и нефтяных остатков. Основные тенден-
ции производства моторных топлив. Основные направ-
ления и схемы глубокой переработки нефти.
Последнее издание 2004/296 с./84х108
1
/
16
ISBN 9965- 477-50-7
Специальная 
технология 
производства 
топлив из нефти 
и газа.  
2-е издание.

14
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОНГАРБАЕВ  Е.А.,  профессор  кафедры  уголовно­правовых 
дисциплин, доктор юридических наук,  управляющий дирек-
тор  АО  Парасат  «Национальный  научно­технологический 
холдинг», г. Астана; 
ЕСМАГАМБЕТОВ К.Б., ДБЭКП по г. Астана Агентства 
Республики Казахстан по борьбе с экономической и корруп-
ционной преступностью.
В монографии на основе нового уголовного законодатель-
ства,  теоретического  обобщения  судебно-следсвенной 
практики борьбы с тяжкими преступлениями и анализа 
юридической литературы раскрыто содержание катего-
рии тяжких преступлений. С позиции уголовного пра-
ва,  криминологии  и  уголовно-исполнительного  права 
освещены вопросы отнесения конкретных преступлений 
к категории тяжких преступлений и использования их 
при  конструировании  норм  и  институтов  уголовного 
права.
Книга представляет интерес для преподавателей, аспи-
рантов,  студентов юридических учебных  заведений,  со-
трудников правоохранительных органов. 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
–  теоретические  сведения  по  теме  «Тяжкие  преступле-
ния по уголовному праву Республики Казахстан»;
– приложения.
СОДЕРЖАНИЕ: Введение. Общее понятие и содержание 
тяжких уголовных преступлений. Тяжкие преступления 
в истории уголовного права Содружества Независимых 
Государств  и  уголовном  законодательстве  зарубежных 
стран. Использование категории тяжких преступлений в 
уголовном законодательстве Республики Казахстан. Ис-
пользование категории тяжких преступлений в нормах 
Общей части Уголовного кодекса Республики Казахстан. 
Использование категории тяжких преступлений в нор-
мах  Особенной  части  Уголовного  кодекса  Республики 
Казахстан. 
Последнее издание 2001/192 с./60х88 
1
/
16
ISBN 9965-688-7
Тяжкие 
преступления 
по уголовному 
праву Республики 
Казахстан. 
Монография
КАПСАЛЯМОВ К.Ж., профессор кафедры методики рас-
крытия  и  расследования  экономических  и  коррупционных 
преступлений, кандидат юридических наук, доцент.
В учебном пособии на основе научного анализа уголов-
но-процессуального  законодательства  Республики  Ка-
захстан  раскрывается  новая  содержательная  сторона, 
смысл, сущность и современное социальное назначение 
института уголовного преследования, а также связанные 
с этим вопросы организации и процессуального поряд-
ка производства следственных действий.
Книга  рассчитана  на  студентов  юридических  учебных 
заведений, научных и практических работников право-
охранительных органов.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– вопросы, раскрывающие содержание новых подходов в 
праве при производстве следственных действий и предъ-
явления обвинения, охране законных прав и интересов 
участников уголовного процесса;
– контрольные вопросы.
СОДЕРЖАНИЕ: Введение. Привлечение в качестве об-
виняемого.  Постановление  о  привлечении  в  качестве 
обвиняемого. Предъявление обвинения. Общая характе-
ристика следственных действий. Допрос и очная ставка. 
Общие правила проведения допроса. Осмотр, эксгума-
ция  и  освидетельствование.  Протокол  осмотра,  эксгу-
мации и освидетельствования. Опознание. Обыск и вы-
емка. Наложение ареста на корреспонденцию, перехват 
сообщений, прослушивание и запись переговоров. Про-
верка  и  уточнение  показаний  на  месте.  Следственный 
эксперимент.  Судебная  экспертиза.  Получение  образ-
цов для экспертного исследования. Протокол получения 
образцов для экспертного исследования.
Последнее издание 2001/112 с./60х90 
1
/
16
ISBN 9965-477-36-1
Уголовное 
преследование 
и способы 
собирания 
доказательств. 
Учебное пособие

15
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МҰХИТИ  И.М.,  Қазақ  ұлттық  техникалық  университе­
тінің  электртехника  факультетінің  доценті,  техника 
ғылымдарының кандидаты.
Электр  және  магнит  тiзбектерi,  трансформаторлар, 
электр  машиналары,  электрондық  құрылғылардың 
элементтiк  негiздерi,  электрлiк  өлшеу  және  өлшеуiш 
аспаптар, басқару және қорғау аппараттары, электрлiк 
жетек  және  электрмен  жабдықтау  туралы  негiзгi 
мағлұматтар қарастырылған. 
Жоғары  оқу  орындарының  бейэлектртехникалық 
мамандықтары үшiн оқулық ретiнде ұсынылады.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
–  электртехникалық  құрылғылар  мен  қондырғыларды 
қандай технологиялық үдерістерде қолдануға болатын-
дығы,  олардың  техникалық  мүмкіндіктерін  және  эко-
номикалық тиімді жұмыс түзімдері (режимдерiн) қарас-
тырылған;
– зерттеу, жобалау жұмыстарында және технологиялық 
қондырғыларды  пайдалану  кезінде  әр  түрлі  есептерді 
шешу  үшін  негізгі  электртехникалық  құрылғылар  мен 
аспаптарды таңдап алуға үйретеді;
–  электртехникалық  қондырғыларды  экономикалық 
тиімді пайдаланып және олармен қауіпсіз жұмыс істеу 
тәртібін қамтамасыз ету жөнінде мәліметтер берілген. 
 МАЗМҰНЫ: Кіріспе. Тұрақты токтың электр тiзбектерi. 
Негiзгi  ұғымдар.  Электр  тiзбегi  және  оның  құрамы. 
Тiзбек  элементтерiнiң  параметрлерi.  Кирхгофтың  бi-
рiн шi  заңы.  Айнымалы  (синусоидалы)  ток  тiзбектерi. 
Синусоидалы  ток  тiзбегiнiң  қуаты.  Кернеулер  резо-
нансы.  Үш  фазалы  тiзбектiң  қуаты.  Қарапайым  сызық-
ты  электр  тiзбектерiндегi  өтпелi  үдерiстер.  Сызықты 
электр  тiзбектерiндегi    периодты  бейсинусоидалы  ток-
тар.  Бейсинусоидалы  ток  тiзбектерiндегi  есептеулер. 
Маг  нит  тiзбектерi.  Магнит  тiзбектерi  туралы  түсiнiк. 
Тран с форматорлар. Трансформатордың пайдалы әрекет  
коэффициентi.  Тұрақты  ток  машиналары.  Асин хронды  
машиналар. Асинхронды машиналар және  олар дың қол-
данылуы.  Синхронды  машиналар.  Электро н    дық  құрыл-
ғылардың элементтiк негiздерi. Электр лiк өлшеулер мен 
электрлiк өлшеуiш аспаптар. Бас қару және қорғау аппа-
раттары.  Электрлiк  жетек.  Қозғалтқыштардың  сипатты 
номинал жұмыс әлпiлерi. Қозғалтқыштарды таңдап алу 
принциптерi.  Тұрақты  жүктемелi  механизмдер  үшiн 
қозғалтқыштың қуатын есептеу. Айныма жүктемелi ұзақ 
мерзiмдi жұмыс әлпi үшiн қозғалтқыштың қуатын есеп-
теу. Электрмен жабдықтау.
Соңғы басылым 2011/ 424 б./ 70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-365-0 
Электртехника. 
2-басылым.
Оқулық
ДУЛАТБЕКОВ Н., «Болашақ» Қарағанды университетінің 
ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор, қылмыс­
тық құқық және криминология саласындағы қазақ стандық 
ғалым.  
Оқулықта ювеналдық құқық және ювеналдық юстиция 
негіздері, шетелдердегі ювеналдық юстиция, ювеналдық 
психология мен педагогика мәселелері қарастырылған. 
Сонымен қатар ювеналдық жас мөлшерінде байқалатын 
науқастардың  медициналық  аспектілері  мен  ювенало-
гия ны ақпараттық қамтамасыз ету үлгілері берілген. 
Ұсынылып отырған оқулық ювеналдық юстиция бойын-
ша  мамандандырылатын  студенттерге,  аспиранттарға,  
жоғары  оқу  орындарының  оқытушылары  мен  тәжі-
рибелік қызметкерлерге арналған.   
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  кәмелетке  толмағандар  арасындағы  құқық  бұзу шы-
лық;
– балалар құқығы жөніндегі Конвенция; 
–  «Қазақстандағы  ювеналдық  юстиция»  халықаралық 
жо    басы. 
МАЗМҰНЫ: Алғы сөз. Ювеналдық психологияның негіз-
дері:  тұлғаның  психикалық  дамуы  және  қалыптасуы. 
Девиантты  мінез-құлықтағы  кәмелетке  толмағандардың 
психологиялық ерекшеліктері. Ювеналдық педагогиканың 
негіздері: Ювеналдық педагогика педагогика ғылымының 
бір  саласы  ретінде.  Тұлғаның  дамуындағы  ювеналдық 
кезеңнің  жастық  ерекшеліктері.  Ювеналдық  жаста  тұл-
ғаны әлеуметтендіру және дамытудың ерекшеліктері, ма-
ңызы.  Қиын  тәрбиеленушілік.  Отбасылық  тәрбиелеудің 
кемшіліктері.  Ювеналдық  юстиция  негіздері:  Құқықтық 
мәртебені  қалыптастырудың  тарихи  аспектілері,  құқық-
тық  жағдайды  халықаралық-құқықтық  реттеу.  Шетел-
дердегі  ювеналдық  юстиция.  Кәмелетке  толмаған дардың  
құқықтық  және  жауап  беру  қабілеті.  1998  ж.  17  жел -
тоқ  сандағы  «Неке  және  отбасы  туралы»  ҚР  заңы  бо-
йын ша  баланың  құқығы.  ҚР  заңнамалары  бойынша  кә-
мелеттік  жасқа  толмағандардың  азаматтық-құқықтық 
мәр тебесі.  Еңбек  құқығының  субъектісі.  Азаматтық  сот 
өндірісінде  кәмелеттік  жасқа  толмағандардың  құқы-
ғын  қорғау.  ҚР-да ғы  кәмелетке  толмағандарың  әкім-
шілік-құқықтық  мәртебесі  және  олардың  девиантты  мі-
нез-құлқына  қарсы  әкімшілік-құқықтық  іс-қимылдар. 
Қыл мыстық  жауапкершілік.  Сот талғандардың  жаза-
сын  өтеу  ерекшеліктері.  Тәрбиелік  ықпал  етудің  мәж-
бүрлеу  шаралары.  Жасалған  қылмыс тарды  іздестіру 
және сот талқылауының процессуалдық ерекшеліктері. 
Қылмыстық  істер  бойы нша  сотта  кәмелетке  толмаған-
дардың  мүддесін  қорғау.  Қылмыс  жасауға  қарсы  әрекет 
етудің  криминологиялық  және  виктимологиялық  мәсе-
лелері.  Ювеналдық  медицина  негіздері:  Көптеп  байқа-
латын жүйкелік науқастардың медициналық аспектілері. 
Ювеналдық жастағы психика бұзылуын фармакологиялық 
түзету. Ювенологияны ақпараттық қамтамасыз ету. Ақпа-
раттық нысанның жұмыс істеу ерекшеліктері. Ақпа рат-
тық  технология  және  мәліметтерді  өңдеу.  Internet-пен 
жұмыс  туралы  мәлімет.  Құжат  айналымын  жүргізу. 
Тәжірибелік  тапсырмалар.  Бақылау  сұрақтары.  Сөздік. 
Қорытынды. 
Соңғы басылым 2010/ 500 б./ 70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-176-2
Ювенология.  
Оқулық

16
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
МУХАМАДИЕВА  Н.Қ.,  Абылайхан  атындағы  Қазақ 
халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті 
жанындағы лингвистикалық колледждің доценті, қазақ тілі 
пәнінің оқытушысы.
Қазақ  тілін  мемлекеттік  тіл  ретінде  барлық  салалар-
да  оқыту  –  қазіргі  замандағы  басты  қажеттілік.  Бұл 
оқулық қоғамдық  қатынастардың  әр саласында қызмет 
атқаратын мамандардың мемлекеттік тілде жазып және 
сөйлеп үйренуіне мүмкіндік жасайды.
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  оқу  орындарында 
орыс  бөлімінде  оқитын  оқушыларға  мемлекеттік  тілді 
үйрету мақсатында ұсынылады.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– мемлекеттік басқару, мемлекеттік қызмет, заң шығару, 
сот  ісін  жүргізу,  сауда  қарым-қатынастары,  бұқаралық 
ақпарат құралдары, іс қағаздарын жүргізу істері;
– танысу, телефонхат, факс арқылы жіберілетін құжаттар, 
амандасу салты, жеделхат;
–  жұмысқа  қатысты  (еңбек  құқығы,  хабарландыру, 
жұмысқа  орналасу  үшін  қажетті  құжаттар,  арыз, 
анықтама, мінездеме);
– іскерлік сапар (сенімхат, туризм, кеден, салық, хабарла-
ма хат). Іскерлік байланыс, сауда. 
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  Қазақстанда:  Танысу.  Теле-
фонхат  (телефонограмма).  Факс  арқылы  жіберілген 
құжаттар. Амандасу салты. Күнделікті қарым-қатынаста 
қолданылатын  сөздер  мен  тіркестер.  Жеделхат  (теле-
грамма).  Еңбек  құқығы.  Хабарландыру.  Жұмысқа  ор-
наласу  үшін  қажетті  құжаттар.  Өмірбаян.  Түйіндеме 
(резюме). Арыз (өтініш). Анықтама. Мінездеме. Іскерлік 
сапар: Сенімхат. Туризм. Кеден. Салық. Хабарлама зат.   
Іскерлік  байланыс:  Шарт.  Банк.  Ақша.  Халықаралық 
ұйымдар.  Сауда.  Бұйрық.  Қызметтік  хаттар.  Көрме, 
жәрмеңке. Жарнама. Қосымшалар. Түрлі жиналыстар-
да  қолданылатын  сөздер  мен  сөз  тіркестері.  Хаттама. 
Қосымша кестелер. 
Соңғы басылым 2010/152 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-112-0 
Іскерлік қазақ тілі.
2-басылым.
Оқу құралы
ҚЫДЫРНИЯЗОВА А.Б., Ж. ДОСМҰХАМЕДОВ, атын­
дағы Орал педагогикалық колледжінің оқытушысы.
Бұл жинаққа енгізілген материалдар қазақ тілінің прак-
тикалық  курсының  бағдарламасына  сай  қазақ  тілі нің 
фонетика,  лексика,  морфология,  синтаксис  салаларын 
қамтып,  сөздік,  бақылау,  терме,  шығармашылық  дик-
танттардың  мәтіндерін  ұсынады.  Сондай-ақ,  мазмұн-
дамаға арналған мәтіндер де жинақталған.
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарына арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– сауаттылықты дамыту жолдары, жұмыс түрлері;
– диктант жүргізудің  маңыздылығы, диктант түрлері;
–  байланыстырып  сөйлеу  талаптары,  тілдік  материал-
дар;
–  фонетика,  лексика,  морофология,  синтаксис  бөлім-
деріне сай тапсырмалар;
– мазмұндама түрлері, іріктелген материалдар.
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  Диктант  түрлері.  Бақылау  дик-
танты:  Жаһанша  Досмұхамедұлы.  Тарих  белестері. 
Нағыз адам. Тыныс белгiлерi. Үтір қойылатын орындар. 
Тәуелсіздік  аясында.  Шығармашылық  тапсырмалар. 
Терме диктант: Ана тілі туралы. Алтын адам. Қош келдің, 
Наурыз! Қасиетті қара тас. Тал түсте қонақасы берілді. 
Ағаштар  неге  ашуланды?  Алып  бала.  Бақташының  ба-
ласы.  «Айжан  қыз».  Алғашқы  нысана.  Қасиетіңнен  ай-
налайын!  Зергерлік  өнер.  Зат  есім.  Сын  есім.  Сан  есім. 
Есімдік.  Етістік.  Үстеу.  Шылау.  Еліктеу  сөздер.  Одағай. 
Шығармашылық  диктант:  Қазақтардың  тұрғын  үйі. 
Қазақтың  киімі.  Отау.  Қазақ  театры  туралы.  Қазақ 
тілі.  Мемлекеттік  рәміздер.  Дүниежүзілік  мәдениеттің 
классиктері.  Ойлап  табыңдар!  Жан-жануарлар  қалай 
дыбыстайды? Тұғырлы  тұлға.  Арғы  бабам  –  Басым  елі. 
Еркебұлан.  Ұлпан  ауылы.  Төле  бидің  төрінде.  Шешен 
қыз. Шын достық. Өмір суреті. Мұнара. Жайлауда. Қағаз 
тоттан сақтайды. Екі балуан. Ұлттық тағамдар. Біріккен 
сөздердің емлесі. Ю, Я әріптерінің емлесі. Біріккен сөз-
ден жасалған кісі аттары мен географиялық атаулар. Фо-
нетика. Лексика. Морфология. Синтаксис. Тұрақты сөз 
тіркестері. Сөздік диктант. Дауысты дыбыстар. Ә әрпінің 
емлесі. О, Ө әріптерінің емлесі. Ұ, Ү әріптерінің емлесі. 
У әрпінің емлесі. Ы, І әріптерінің емлесі. И әрпінің ем-
лесі.  Дауыссыз  дыбыстардың  емлесі.  Қ,  Ғ  әріптерінің 
емлесі. Ф, Х әріптерінің емлесі. Үндестік заңы. Дыбыстық 
құрамын сақтап біріккен сөздер. Екінші сыңары аралық, 
тану,  сымақ  сөздерінен  келетін  біріккен  сөздер.  Қос 
сөздердің  емлесі.  Қосымшалардың  емлесі.  Үндестік  за-
ңына  бағынбайтын  күрделі  сөздер  мен  қосымшалар. 
Мазмұндамалар. Сырым батыр. Бұрын осылай оқытушы 
еді. Күлпаш. Әжемнің әңгімесі. Көркемтай. 
Соңғы басылым 2008/264 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-314-7
Диктанттар мен 
мазмұндамалар 
жинағы. 
О
қу құралы

17
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
МАҚПЫРҰЛЫ С., Абай атындағы Алматы педагогикалық 
университетінің доценті, филология ғылымдарының канди-
даты,
СЫДЫҚОВ Т. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мем лекет­
тік университетінің аға оқытушысы 
Оқулықта  XIX  ғасырдың  екінші  жартысы  мен  ХХ  ға-
сырдың  басындағы  қазақ  әдебиеті  қайраткерлерінің 
өмірі мен шығармашылық қызметі қарастырылған.
Шоқан, Ыбырай, Абай шығармашылығы арқылы ХІХ ға   -
сырдың  екінші  жартысындағы  қазақ  әдебиетінің  даму 
бағытымен таныстырады.
ХХ  ғасыр  басында  әдеби  процеске  араласқан 
Ш. Құдайбердіұлы, А.Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, 
С.  Көбеев,  С.  Торайғыровтардың  әдеби  еңбектері  қам- 
т ылған.
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының оқушыларына арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысынан  ХХ  ғасырдың  ба-
сын дағы қазақ әдебиеті қайраткерлерінің өмірі, шығар-
машылық қызметі;
– кеңес дәуіріндегі әдебиеттің қалыптасуы;
– қазақ әдебиетінің даму жолы мен кезеңдері.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Авторлардан.  ХIХ  ғасырдың 
екiншi жартысындағы қазақ әдебиетi: Шоқан Уәлиханов. 
Ыбырай  Алтынсарин.  Абай  Құнанбаев.  ХХ  ғасырдың 
басындағы  қазақ  әдебиетi:  Шәкәрiм  Құдайбердиев.  Ах-
мет  Байтұрсынұлы.  Мiржақып  Дулатұлы.  Спандияр 
Көбеев.  Сұлтанмахмұт  Торайғыров.  Кеңес  дәуiрiндегi 
әдебиет  және  оның  қалыптасу  кезеңдерi  (1917-1960). 
Мазмұны. 
Соңғы басылым 2007 / 192 б. / 84х108  
1
/
32
ISBN 978-601-292-352-0 
 
Қазақ әдебиеті. 
1-бөлім. 
Оқулық
МАҚПЫРҰЛЫ С., Абай атындағы Алматы педагогикалық 
университетінің доценті, филология ғылымдарының канди-
даты; 
 СЫДЫҚОВ Т. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекет­
тік университетінің аға оқытушысы
Оқулықтың бұл екінші бөлімінде С. Сейфуллин,  
М.  Жұмабаев,  Ж.  Аймауытов,  Б.  Майлин,  І.  Жансү-
гіров,  С.  Мұқанов,  М.  Әуезов,  Ғ.  Мүсірепов  шығар ма-
шылықтары  қарастырылады.  Сондай-ақ,  оқулықта  қа-
зіргі  дәуірдегі  қазақ  әдебиеті  (1961-1990  жж.)  мен  ТМД 
елдері әдебиеті тақырыптары енгізілген.
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орын дарының оқушыларына арналған. 
ӨЗЕКТІ  МӘСЕЛЕЛЕР
– ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы көрнекті тұлғалардың 
өмір тарихы мен шығармашылық қызметі; 
– қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиетінің мазмұны;
– әдебиеттің дамуы мен сыни көзқарастағы пікірлер;
– ТМД елдерінің әдебиеті.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Сәкен  Сейфуллин.  Мағжан 
Жұмабаев.  Жүсiпбек  Аймауытов.  Бейiмбет  Майлин. 
Iлияс Жансүгiров. Сәбит Мұқанов. Мұхтар Әуезов. Ғабит 
Мүсiрепов. Қазiргi дәуiрдегi қазақ әдебиетi (1961-90 жж.). 
ТМД елдерi әдебиетi. Мазмұны. 
Соңғы басылым 2011 / 284 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-353-7 
Қазақ әдебиеті. 
2-бөлім.
2-басылым.
Оқулық
2-0005

18
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
БАЙТАНАСОВА Қ.М., Еуразия ұлттық университетінің 
доценті,  филология  ғылымдарының  кандидаты,  қазақ 
әдебиеті кафедрасының  оқытушысы;
АЙТУГАНОВА  С.Ш.,  Еуразия  ұлттық  университетінің 
доценті,  филология  ғылымдарының  кандидаты,  қазақ 
әдебиеті кафедрасының  оқытушысы.
Оқу  құралында  қазақ  әдебиетін  оқыту  мәселелері, 
әдебиет  пәнінің  білім  беру  жүйесіндегі  мән-маңызы, 
жанрға қатысты саралаулар, олардың ерекшелігі, көркем 
мәтінді талдау түрлері бүгінгі күн тұрғысынан зерделеу 
арқылы  айқындалып,  пәнді  оқытудағы  ұтымды  әдіс-
тәсілдер кеңінен қарастырылады.
Оқу  құралы  жоғары  және  арнайы  оқу  орындарының 
студенттері  мен  оқушыларына,  мектеп  мұғалімдеріне 
арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  қазақ  әдебиетін  оқыту  әдістемесінің  негізгі  міндет-
мақсаты;
– мазмұндау түрлері, сюжетсіз шығармалар;
– талдау түрлері, Тақырыптық талдау;
– поэзия, поэма өкілдері мен олардың шығармалары;
–  мақал-мәтел,  жұмбақ,  ертегілердің  жанрлық  ере к-
шелігі;
– қазақ әдебиетінің басқа да жанр түрлері.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Қазақ  әдебиетін  оқыту  әдістемесі  – 
ғылыми  пән.  Оқу  процесін  ұйымдастыру.  Сабақ,  оның 
түрлері.  Көркем  мәтінмен  жасалатын  жұмыс  түрлері. 
Көркем  шығарманы  талдаудың  жолдары.  Жанр 
түрлерін  таныту.  Лириканың  көркемдік  жүйесін  та-
ныту.  Поэма  жанры,  оның  түрлерін  таныту,  көркемдік 
жүйесін  таныту.  Мысал  жанрын  таныту.  Мақал-
мәтел,  жұмбақтарды  таныту.  Ертегі  жанрын  таныту. 
Фольклорлық қаһармандарды таныту. Ақын-жыраулар 
шығармашылығын таныту. Әңгіме жанрын таныту. По-
весть  жанрын  таныту.  Көлемді  шығармаларды  таныту. 
Ғұмырнамалық шығармаларды таныту. Көркем мәтінге 
талдау  жасау  жолдары.  Драмалық  шығармаларды  та-
ныту. Көркем шығарманың композициясы мен сюжетін 
таныту.  Кейіпкерге  мінездеме  беру  жолдары.  Әдебиет 
сабағында  жүргізілетін  тіл  ұстарту  жұмыстары.  Жазба 
жұмыстарының  түрлері.  Шығарма  жаздыру.  Оқулық. 
Онымен жұмыс істеу түрлері. Көрнекіліктердің түрлері 
және  оны  пайдалану  жолдары.  Сабақ  талдамасының 
үлгілері. Тест сұрақтары. Тест сұрақтарының дұрыс жа- 
уаптары. 
Соңғы басылым 2008/160 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-327-1
 
 
Қазақ әдебиетін 
оқыту әдістемесі

О
қу құралы
УМАРОВА  Г.С.,  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  уни­ 
в ерситетінің  доценті,  филология  ғылымдарының  кандида-
ты,  қазақ әдебиеті кафедрасының  оқытушысы; 
ШАРАБАСОВ  С.,  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  уни­ 
в е  рситетінің  профессоры,  филология  ғылымдарының  кан­
дидаты, қазақ әдебиеті кафедрасының  оқытушысы.
Оқулықта  қазақ  әдебиеті  тарихының  ежелгі  дәуірден 
бүгінге  дейінгі  даму  бағыты  көрсетіліп,  қазақ  ақын-
жазушыларының  шығармашылық  жолы,  қаламгерлік 
қуаты және туындыларының тарихилығы баян етілген.
Кітап «Мемлекеттік емес тілдегі қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығы бойынша білім алатын студенттерге арнал-
ған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– қазақ әдебиеті тарихын оқытудың мақсаты;
– қазақ этносының пайда болуы;
– мифтер мен аңыздардың айырмашылығы;
– орта ғасырдағы әдебиет;
– қазіргі қазақ әдебиеті. 
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  Кіріспе.  Көне  түркі  аңыздары 
мен  мифтері.  Қорқыт  туралы  аңыз.  Әдебиеттегі  аңыз-
әңгімелер.  Қырғыздардың  аспан  денелері  туралы  тү-
сінігі. Фольклор. Тұрмыс-салт жырлары. Дидактика лық 
жанр лар. Қазақ халқының ертегілері. Эпос. Айтыс. Ор-
та ғасырлық түркі әдебиеті (Х-ХІІ ғғ.). Қорқыт ата кітабы. 
Түркі  әдебиетінің  «алтын  ғасыры».  ХІV-ХVІІІ  ғасыр-
лар дағы  қазақ  әдебиеті.  Жыраулар  поэ зиясы.  Толғау. 
ХІХ  ғасырдың  бірінші  жартысындағы  қазақ  әдебиеті. 
ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысы  және  ХХ  ғасырдың  ба-
сындағы  орыс  классиктерінің  шығармаларындағы  қа-
зақ  тақырыбы.  ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы 
қа зақ  әдебиеті.  Қазақстандағы  саяси-қоғамдық  жағ дай 
және  оның  әдебиетке  әсері.  ХХ  ғасырдың  бірінші  жар-
тысындағы әдебиет. ХХ ғасырдың бірінші жартысында-
ғы  қазақ  әдебиеті.  ХХ  ғасырдың  40-60  жылдарындағы 
әдебиет. Қазіргі қазақ әдебиеті. Қазіргі қазақ әдебиетін-
дегі тарихи тақырыптың дамуы. Қазіргі қазақ әдебиетін-
дегі  экологиялық  және  имандылық  мәселелері.  Қазіргі 
поэзияның мәселелері. Қазақстан халықтарының әдеби-
еті. Қорытынды. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. 
Соңғы басылым 2007/244 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-310-0
 
 
Қазақ 
әдебиетінің 
тарихы. 
Оқулық

19
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
МАРАХОВСКАЯ  О.Н.,  Ақтөбе  педагогикалық  инс ти­ 
т утының орыс тілі және әдебиеті пәнінің оқыт ушысы;
ТӘЖІМҰРАТ О.К. ,  Ақтөбе педагогикалық институтының 
пәнінің оқытушысы.
Оқу құралында қазақ тілі мен орыс тілінің грамматика-
сы салыстырмалы түрде беріліп, кестелер мен сызбалар-
да көрсетілген. 
Тәжірибелік  бағыттағы  оқу  құралы  қазақ  және  орыс 
тілді  оқу  орындарының  оқушыларына,  сонымен  бірге 
қазақ тілін үйренушілерге арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
–  сызбалар  мен  кестелер  арқылы  салыстырмалы  түрде 
берілген оқу құралы;
– әр тақырып соңынан берілген бақылау жұмыстары. 
МАЗМҰНЫ: Алғы сөз. Сөз топтары мен сөз таптарының 
сызбасы. Негізгі сөз таптары. Көмекші сөз табы. Одағай. 
Зат  есім.  Зат  есімнің  жасалуы.  Зат  есімді  тудыратын 
жұрнақтар.  Сын  есім.  Есімдерден  сын  есім  тудыратын 
жұрнақтар.  Етістіктен  сын  есім  тудыратын  жұрнақтар. 
Сан  есім.  Сан  есімнің  түрлері.  Есептік  сан  есімнің 
септелуі.  Реттік  жинақтық  сан  есімдердің  септелуі. 
Етістік.  Етістіктің  шақтары.  Етістіктің  райлары.  Тұйық 
етістік. Етіс категориялары. Есімше. Есімшенің жасалуы 
мен  түрлері.  Есімшенің  септелуі,  жіктелуі.  Есімшенің 
тәуелденуі.  Көсемше.  Көсемшенің  ерекшеліктері. 
Есімдік.  Белгісіздік,  болымсыздық,  өздік  есімдіктерінің 
емлесі.  Жалпылау  есімдігінің  септелуі.  Үстеу.  Үстеудің 
мағыналық  түрлері.  Көмекші  есімдер.  Көмекші 
есімдердің  септелуі.  Шылаулар.  Жалғаулық  шылау. 
Демеулік  шылау.  Демеулік  шылаулардың  түрлері. 
Одағай. Еліктеуіш сөздер. Бақылау жұмыстарының жа- 
уаптары.   
Соңғы басылым 2010/116  б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-355-7 
 
Қазақ тілі мен орыс 
тілінің 
салыстырмалы 
грамматикасы 
(кестелер мен 
сызбаларда). 
2-басылым. 
Оқу құралы
БАЙСАҚАЛОВА  Ұ.,    Алматы  политехникалық  кол лед­
жінің оқытушысы.
Оқу құралының мазмұнында мемлекеттік тілдің үйреті-
лу мақсаты, міндеті, оған қойылатын талаптар ескеріл-
ген.  Әр  тарау  соңғы  нәтиже  сабақтар  және  пысықтау 
сұрау-тапсырмалармен түйінделген.
Оқу құралы  техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарының  студенттері  мен  оқытушыларына  арнал-
ған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– кәсіптік білім беретін оқу орындарының орыс тобына 
қазақ тілін үйретудегі негізгі талаптар;
– орыс тобындағы қазақ студенттерімен жұмыс;
– ұлттық салт-дәстүрді таныту;
– іс қағаздарымен жұмыс істеуді үйрету негіздері. 
МАЗМҰНЫ:  Түсініктеме.  Әдістемелік  нұсқау.  Кәсіптік 
орта  оқу  орындарында  орыс  тобында  қазақ  тілін 
үйретуге  қойылатын  талаптар:  Сөз  үйрену  мен  сөйлеу 
дағдысына  қойылатын,  оқуға  қойылатын  негізгі  талап-
тар.  Орыс  тобындағы  қазақ  студенттерімен  жұмыс. 
Қазақ  тілі  пәнінің  бағдарламасы.  Кіріспе  сабақтар.  Ел 
тарихы. Тәуелсіз Қазақстан. Қазақстан – жас мемлекет. 
Ата дәстүр. Студент өмірі. Іс қағаздары. 
Соңғы басылым 2010 / 216 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-885-2 
 
Қазақ тілі. 
2-басылым.
Оқу құралы 

20
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
МЕЙІРМАНҚҰЛОВА  Т.,  Абай  атындағы  Жамбыл  гу­
манитарлық колледжі директорының оқу­өндірісі жөніндегі 
орынбасары, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. 
Ұсынылып  отырған  оқу  құралы  қазақ  тіл  білімі 
ғылымының аспектілері мен қағидаларына негізделген. 
Қазақ  тілін  оқытуда  инновациялық  технологияларды 
қолдану жолдарын кең көлемде көрсеткен.
Аталған  оқу  құралы  қазақ  тіл  білімі  ғылымының 
саласындағы  студент-бакалаврларға,  кәсіптік  және  тех-
никалық  білім  беру  мекемелерінің  оқытушыларына, 
жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– тіл біліміне қатысты мәселелерді шешу;
–  ғылыми-зерттеу  жұмыстарында  оқыту  жолдарын  ай-
қындау;
– инновациялық технологияларды білім беру үрдісінде 
пайдалану.
МАЗМҰНЫ: Алғы сөз. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Қазақ 
тілінің  заңдылықтары  мен  әдістемелік  принциптері. 
Сауат  ашу  және  тіл  дамыту  әдістемесі.  Дыбыс  жүйесін 
оқыту әдістемесі. Қазақ тілі дыбыс жүйесі элементтерін 
оқыту  әдістемесі.  Оқу  және  тіл  дамыту  әдістемесі. 
Ана  тілін  оқыту  әдістемесінің  негізгі  мәселелері.  Оқу 
сабақтарында қолданылатын оқу құралдары. Граммати-
ка мен емлені оқыту. Практикалық дағды қалыптастыру. 
Білім  берудегі  инновациялық  технологиялар.  Оқу  мо-
дулін  даярлау  технологиясы.  Тұлғаның  тіл  байлығын 
дамыту. Ақпараттық технологиялар – білім сапасын арт-
тыру құралы.  
Соңғы басылым 2010/164 бет/ 84×108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-203-5 
 
Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі. 
Оқу құралы
САТЫБАЕВА А.Т., Орал педагогикалық колледжінің қазақ 
тілі пәні оқытушысы;
САТЫБАЕВА Г.К., Петропавл гуманитарлық колледжінің 
оқытушысы.
Оқу-әдістемелік  құралда  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі, 
қазақ тілін оқытудың психологиялық және дидактикалық 
негіздері, сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың 
үлгілері берілген.  
Оқу-әдістемелік  құрал  мемлекеттік  тілде  оқымайтын 
мектептердің  қазақ  тілі  пәні  мұғалімдеріне,  педаго-
гикалық колледж оқытушыларына, студенттеріне арнал-
ған.
ӨЗЕКТІ  МӘСЕЛЕЛЕР
–  мектептің  негізгі  сатысындағы  қазақ  тілі  пәнінің 
мақсаты,  міндеттері,  ұстанымдары,  оқу  материалдары 
жүйесі;
– қазақ тілін оқытудың негіздері (ерекшеліктері, мазмұны, 
ұйымдастыру жолдары мен қойылатын талаптар);
– тілдік материалдарды таңдау өлшемдері;
–  ұлттық  әдет-ғұрып,  салт-дәстүрлерді  таныту  және 
рухани  санасын  қалыптастыру  (осы  мақсатта  ақын-
жазушылардың  шығармалары  мен  ауыз  әдебиеті 
үлгілерінен үзінділер).
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  «Мемлекеттік  тілде  оқымайтын 
мектептердегі  қазақ  тілін  үйрету  әдістемесі»  пәнінің 
жалпы  мәселелері:  Екінші  тіл  оқытудың  міндеттері. 
Қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері. Тіл 
білімдік  негізі.  Қазақ  тілін  оқытудың  психологиялық, 
дидактикалық негізі. Лексикалық материалды анықтау. 
Екі  тілге  ортақ  сөздерді  сөздік  минимумға  қоспау 
принципі. Грамматикалық тақырыпты жинақтап оқыту 
жүйелілігі.  Қазақ  тілі  сабағының  түрлері.  Қазақ  тілі 
дыбыстарын  өзге  ұлттарға  үйретудің  ерекшеліктері. 
Дауысты  дыбыстар.  Дауыссыз  дыбыстар.  Фонетикалық 
жаттығулар.  Қазақ  тілінің  лексикасын  оқыту:  Сөз 
мағынасын түсіндіру. Оқушының сөздік қорын байыту. 
Фразеология.  Грамматикалық  материалды  сұрыптау 
принциптері.  Грамматиканы  тілдің  басқа  салалары-
мен  байланыстыра  оқыту.  Морфология.  Қазақ  тілінің 
грамматикалық  категорияларын  оқыту.  Синтаксис. 
Мемлекеттік тілде оқымайтын мектептерде қазақ тілінен 
сыныптан  тыс  жұмыстарды  ұйымдастыру:  Сыныптан 
тыс жұмыс түрлері, жұмыстарды ұйымдастыру. Сынып-
тан тыс оқу. Оқу орыс тілінде жүретін мектептерде қазақ 
тілінен  білім  тексеру  жолдары  және  бағалау  нормасы. 
Қосымшалар. 
Соңғы басылым 2008 / 232 б. / 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-413-7 
Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі 
(мемлекеттік  
тілде оқымайтын 
мектептерге 
арналған). 
Оқу­әдістемелік  құрал

21
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
ҚЫДЫРНИЯЗОВА А.Б., зейнеткер;
НҰРМҰҚАШОВА М.С., Ж. ДОСМҰХАМЕДОВ, атын­
дағы педагогикалық колледждің жоғары санатты қазақ тілі 
мен әдебиеті пәні оқытушысы; 
ЖОЛДАСОВА  Г.Т.,  Ж.  ДОСМҰХАМЕДОВ,  атындағы 
педаг огикалық колледждің жоғары санатты қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні оқытушысы.
Оқу  құралында  жаттығу  материалдары,  көркем  әде-
биет  шығармалары  мен  баспа  бетінде  жарияланған 
қысқа  әңгіме,  өлең  мәтіндері,  сондай-ақ  халық  ауыз 
әдебиеті  үлгілері  (мақал-мәтел,  жұмбақ,  жаңылтпаш, 
аңыз,  әңгімелер)  оқушылардың  жас  ерекшелігіне  және 
тәрбиелік  мақсатқа  лайықты  іріктеліп  алынған.  Жат-
тығулар  грамматикалық  материалдар  көлемімен  шек-
телмей,  оқушылардың  логикалық  ойын,  тілін  дамыту, 
жан-жақты білім беру жағын  ескерген.  
Ұсынылып  отырған  құрал  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру», 0111000 – «Негізгі орта білім» мамандықтары бой-
ынша  оқитын  педагогикалық  колледж  оқушыларына 
және мектеп мұғалiмдерiне арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  қазақ  әліпбиіндегі  дыбыстардың  емлесі,  үндестік 
заңының  ерекшеліктері,  екпінді,  интонацияны  дұрыс 
қою, дамыту мақсатында мәтіндер, өлеңдер, жаттығулар, 
жаңылтпаштар;
– етістіктің шарттарын, түрлерін, райларын ажыратуға 
арналған тапсырмалар;
–  сөз  мәдениеті,  ұлттық  шешендік  өнер,  сөйлеу  мәде-
ниеті,  ана  тілін  ардақтау,  құрмет  тұтуға  арналған 
мәтіндер, мақал-мәтелдер, өлеңдер, әңгімелер. 
МАЗМҰНЫ: Кіріспе. Фонетика. Үндестік заңы. Сапалық, 
қатыстық  сын  есімдер.  Дыбыс  және  фонема.  Дауысты 
дыбыстар.  Дауыссыз  дыбыстар.  Буын.  Екпін.  Интона-
ция.  Сингармонизм.  Ассимиляция.  Дыбыс  алмасу. 
Қазақ  тілінен  бақылау-пысықтау  тапсырмалары.  Сабақ 
жоспарының  үлгісі.  Шығармашылық  жұмыс.  Етістік. 
Еліктеу  сөздер.  Шығармашылық  сын  жұмысы.  Ұлттық 
шешендік өнер. Терме диктант. Сөздік диктант. Дауысты 
дыбыстардың  емлесі.  Дауыссыз  дыбыстардың  емлесі. 
Бекіту тапсырмалары. 
Соңғы басылым 2008/ 200  б./ 84х108    
ISBN 9965-35-552-2 
Қазақ тілінен 
жұмыс 
дәптері. 
Оқу құралы
НАЗАРОВА  О.В.,  преподаватель  спец.  дисциплин  Петро-
павловского гуманитарного колледжа;
ЛИТВИНЕНКО  В.В.,  преподаватель  спец.  дисциплин  Пе-
тропавловского гуманитарного колледжа.
Учебник-хрестоматия  содержит  произведения  устно-
го  и  письменного  творчества казахского  народа  с  древ-
нейших времен и до конца ХХ века, биографии авторов, 
фрагменты  исследований  по  истории  литературы,  ма-
териалы  энциклопедий,  словарь  литературоведческих 
терминов, вопросы и творческие задания к темам. Под-
бор  художественных  текстов  в  данном  пособии  подчи-
нен жанрово-хронологическому принципу. 
Пособие адресовано учащимся и преподавателям лице-
ев, колледжей, гимназий и школ для работы на уроках, 
факультативных и внеклассных занятиях по предмету, а 
также широкому кругу читателей.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
–  изучение  фрагментов  литературоведческих  статей, 
краткие биографии авторов произведений;
–  рассмотрение  вопросов  разного  уровня  сложности  и 
творческие задания к темам;
– способствовать развитию навыков литературного чте-
ния, анализа текстов и формированию у читателей си-
стемного представления о литературном процессе в Ка-
захстане с древнейших времен и до наших дней.
СОДЕРЖАНИЕ:  Введение.  Истоки  духовной  культуры 
казахского народа. Фольклор. Сказки. Обрядово-бытовые 
песни.  Предания.  Народные  предания.  Легенды.  Эпос: 
героической. Лирические поэмы. Айтыс. Тюркская ли-
тература VI-XV веков: поэмы в камнях. Поэма о Кюль-
тегине.  «Книга  Отца  нашего  Коркута».  Абу  Наср  аль-
Фараби. Литература X-XII веков: Махмуд Кашгари. Юсуф 
Баласагуни. Литература XIII-XV веков: культура  и лите-
ратура времен Золотой Орды. Хорезми «Книга любви». 
Литература казахского ханства XV-XVIII веков: Мухаммед 
Хайдар Дулати. Асан Кайгы. Казтуган-жырау. Шалкииз-
жырау.  Казахская  литература  XVIII  века:  Бухар-жырау. 
Шал-акын. Казахская литература первой половины XIX 
века: Махамбет Утемисов. Казахская литература второй 
половины XIX века: Чокан Валиханов. Ибрай Алтынса-
рин. Абай Кунанбаев. Ахан-серэ. Шакарим. Литература 
XX  века:  Спандияр  Кубеев.  Султанмахмут  Торайгыров. 
Ахмет  Байтурсынов.  Мыржакып  Дулатов.  Жусипбек 
Аймауытов. Литература ХХ века (1917-1940): Сабит До-
нентаев. Магжан Жумабаев. Сакен Сейфуллин. Беимбет 
Майлин. Ильяс Жансугуров. Литература ХХ века (годы 
Великой Отечественной войны): Жамбыл Жабаев. Касым 
Аманжолов. Литература ХХ века (последние годы): Мух-
тар  Ауезов.  Сабит  Муканов.  Габит  Мусрепов.  Бауржан 
Момышулы.
Последнее издание 2010/ 632 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-029-1 
Казахская литература. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет