Профессиональное образование


Соңғы басылым 2009/ 168 б./ 84х108жүктеу 35.58 Mb.
Pdf просмотр
бет5/53
Дата02.01.2017
өлшемі35.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Соңғы басылым 2009/ 168 б./ 84х108 
1
/
32
   
ISBN 978-996-535-455-7 
Практикалық 
грамматика. 
Оқу құралы
ТӘЖЕН Г.К.,  Орал  гуманитарлық  техникалық колледжінің 
жоғары санатты ағылшын тілі пәні оқытушысы;  
СПАШЕВА  Н.Г.  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педагогика­
лық колледждің жоғары санатты ағылшын тілі пәні оқы­
тушысы;
МҰХТАРОВА  Ш.Е.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педа­
гогикалық  колледждің  жоғары  санатты  ағылшын  тілі  пәні 
оқытушысы;
ЕШМУХАНОВА  Н.Б.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педа­
гогикалық  колледждің  бірінші  санатты  ағылшын  тілі  пәні 
оқытушысы;
МУХСИНОВА  А.Н.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педа го­
гикалық колледждің  ағылшын тілі пәні оқытушысы.
Оқулық    ағылшын  тілінің  фонетикалық  құрылымы  ту-
ралы  толық  түсінік  беру,  ағылшын  тілі  фонетикасын 
меңгертуге,  айту,  сөйлеу  дағдыларын  қалыптастыруға 
бағытталған. 
Ұсынылып отырған  оқулық 0105000 – «Бастауыш білім 
беру»,  011100  –  «Негізгі  орта  білім»  мамандықтары  бо- 
йынша  оқитын  педагогикалық  колледж  оқушыларына 
және мектеп мұғалімдеріне арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  «Фонетика»  бөлімінде  дыбыс  туралы  ғылым  анық-
тамасы, дыбыстау мөшелері, ағылшын тілінің дауысты-
дауыссыз  дыбыстары,  буын,  екпін,  тон,  сөз  әуені,  ды-
быстардың  ассимляциясы  мен  адаптациясы,  сөздердің 
күшті және әлсіз формалары, синтагма мен синтагмаға 
бөлу, интонация, логикалық екпін, кіріспе фонетикалық 
курс, ағылшын әліпбиі, негізгі оқу ережелері, сөйлеудегі 
интонация мен дыбыстар туралы берілген;
–  2-бөлімінде  теориялық  материалға  практикалық 
жаттығулар  intonation,  the  function    of  intonation,  the 
functions of the sentence-stress, the function of timbre, the 
functions of the temporal component, of  intonation the role 
of intonation as a whole6 fundamental intonation  patterns 
and their use тақырыптары бойынша бекітілген. 
МАЗМҰНЫ: Кіріспе. Шет тілін оқытудағы фонетиканың 
рөлі.  Role  of  Phonetics  in  Foreign  Language  Learning.  
Organs of Speech. The Vowels of English. The Consonants of 
English. Syllable, Stress, Tone, Speech Melody. Assimilation 
and Adaptation of Speech Sounds. Elision. Strong and weak 
forms.  Syntagm  and  Syntagmatic  Division.  Intonation. 
Word Stress. Intonation. The Function of Intonation. Method 
of Indicating Intonation. The Functions of Sentence-Stress. 
The  Function  of  Timbre.  The  Functions  of  the  temporal 
component  of  intonation.  Intonation.  The  Function  of 
Intonation. Method of Indicating Intonation. The Functions 
of Sentence-Stress. The Function of Timbre. The Functions of 
the temporal component of intonation. The Role of Intonation 
as a whole. Fundamental Intonation Patterns and their use.
Reader. Phonetic Vocabulary. Literature
Соңғы басылым 2009/ 320 б./84х108     
ISBN 9965-35-459-6  
Практикалық 
фонетика. 
Оқулық

32
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Шет тілі мен әдебиеті
Иностранный язык и литературы
АМАНДЫҚОВА  Г.Н.,  Ж.  Досмұхамедов,  атындағы 
педагогикалық  колледждің  жоғары  санатты  ағылшын  тілі 
пәні оқытушысы;
МҰХТАРОВА  Ш.Е.,  Ж.  Досмұхамедов,  атындағы  педаго­
гикалық  колледждің  жоғары  санатты  ағылшын  тілі  пәні 
оқытушысы.
Оқу құралында шет тілін оқытудың теориялық негіздері мен 
шет тілі сабағына, оның түрлері мен типіне, сабақта әдістер 
мен жаңа технологияны қолдану жолдары көрсетілген. Оқу 
құралы қазақ тілінде болғандықтан қазақ сабағына арналған 
оқулыққа  да  сипаттама  берілген.  Оқу  құралында  мектеп-
ке дейінгі және бастауыш сыныпта шет тілін оқыту әдістері 
мен  тәсілдері,  мақсат-міндеттері,  ойын  технологиясын 
қолдану жолдары қарастылған. Ұсынылып отырған құрал 
0105000 – «Бастауыш білім беру», 0111000 – «Негізгі орта 
білім» мамандықтары бойынша  оқитын педагогикалық 
колледж  оқушыларына  және  мектеп  мұғалiмдерiне 
арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
– шет тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері;
–  шет  тілін  оқыту  әдістемесінің  даму  кезеңдері  және 
қазіргі жағдайы;
– шет тілі сабағы және оны жоспарлау; 
–  шет  тілі  сабағында  жаңа  технологияларды  қолдану 
және машыққа даярлық жолдары;
–  мектепке  дейінгі  және  бастауыш  сыныпта  шет  тілін 
оқыту әдістері.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Ағылшын  тілін  оқытудың 
әдістемесі. Әр сыныптағы шет тілін оқытудың мазмұны 
және  оқытуға  қойылатын  негізгі  талаптар.  Шет  тіліне 
оқытудың әдістемелік қағидаттары. Ағылшын тілін оқыту 
құралдары. Шет тілін оқытудың мақсат-міндеттері және 
орны, теориялық негізі. Шетел тілін оқыту әдістемесінің 
басқа  ғылым  салаларымен  байланысы.  Ағылшын  тілін 
оқытудағы  көрнекілік  әдісі.  Ағылшын  тілін  оқытудағы 
аударма  әдісі.  Әдістеменің  кейбір  өзекті  мәселелері. 
Шет  тілін  үйретудегі  ұлттық  көзқарас.  Сөйлеу  әре-
кетінің  түрлерін  оқыту.  Тыңдап  түсіну,  сөйлеу,  оқу, 
жазу  біліктілігіне  оқыту,  үйрету.  Грамматика.  Фоне-
тика.  Лексика.  Оқыту  технологиясы.  Факультативтік 
сабақтардың  мақсаты.  Сыныптан  тыс  жұмыстар.  Орта 
мектепте шет тіліне оқытуды ұйымдастыру. Күнтізбелік 
күнделік және сабақ жоспары. Ағылшын тілі сабағында 
оқушылардың  білімін  бақылау  және  бағалау.  Бағалау 
нормасы.  Орта  мектептің  оқу  бағдарламасы.  Орта 
мектепте  сабақ  машығында  кездесетін  кемшіліктер, 
сабаққа  қойылатын  талаптар.  6-7  жастағы  балалардың 
психологиялық  ерекшеліктері.  Бастауыш  сыныптарда 
ағылшын  тілін  оқытудың  мақсаттары  мен  міндеттері. 
Шет  тілін  үйретуде  ойын  элементтерін  пайдалану. 
Поэзия  мен  прозалық  тақырыптарды  жаттау  кезінде 
істелетін  жұмыстар.  Бастауыш  мектепте  ағылшын  тілі 
пәні  бойынша  сабақтан  тыс  жұмыстарын  жүргізу  ту-
ралы  әдістемелік  нұсқаулар.  Тараулар  бойынша  тест 
сұрақтары. Мемлекеттік емтиханға кіретін сұрақтар. 
Соңғы басылым 2007/ 264 б./ 84х108   
ISBN 9965-35-179-1  
 
Шет тiлiн 
оқыту 
әдiстемесi.
Оқу құралы
МҰХТАРОВА Ш. 
СЕРОВА Л.
Оқулықта балаларға арналған ежелгі ескерткіштер, бала-
лар әдебиетінің негізін қалаған шетелдік жазушылардың 
өмірбаяны  мен  шығармашылығы,  олар  өмір  сүрген 
кездегі тарихи жағдайлар, әдебиеттегі түрлі ағымдар ту-
ралы баяндалады.    
«Шетел  балалар  әдебиеті»  оқулығы  педагогикалық 
колледждердің  «Бастауыш  мектептің  шетел  тілі 
мұғалімі»  мамандығы  бойынша  қазақ  тілінде  оқитын 
студенттерге арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– қайта өрлеу дәуірі, орта ғасырлардағы әдебиет. Библия 
әңгімелерінің балаларға арнап ықшамдап жазылған түрі;
– ежелгі классикалық әдебиет;
– ағылшын фольклорының негізі; 
– ағылшын балладасы, ертегілері;
– шетел балалар жазушылары;
– американ фольклоры;
– ежелгі Грекияның мифтері мен аңыздары. 
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  Ежелгі  Грекия  мифтері.  Орта 
ғасырлық  балалар  әдебиеті  ескерткіштері.  Ағылшын 
фольклоры.  Ағылшын  балладалары.  Ертегілер.  ХVІІ-
ХVІІІ  ғасырлардағы  ағылшын  балалар  әдебиеті. 
Даниель Дефо (1660-1731). Джонатан Свифт (1667-1745). 
ХІХ  ғасырдағы  балалар  әдебиеті.  Вальтер  Скотт  (1771-
1832).  Чарльз  Диккенс  (1812-1870).  Герберт  Джордж 
Уэллс  (1866-1946).  Эдвард  Лир  (1812-1888).  Льюс  Кэр-
ролл  (1832-1898).  Хью  Лофтинг  (1886-1947).  Редьярд  Ки-
плинг (1865-1936). Алан Александр Милн (1882-1956). Оскар 
Уайльд  (1856-1900).  Роберт  Льюис  Стивенсон  (1850-1894). 
Шарлотта  Бронте  (1816-1855).  Артур  Конан-Дойл  (1859-
1930).  Томас  Майн  Рид  (1818-1883).  Уильям  Блейк  (1757-
1827). Генри Райдер Хаггард (1856-1925). Джеймс Гринвуд 
(1833-1929). Фредерик Марриет (1792-1848). Этель Лилиан 
Войнич (1864-4960). Беатриса Поттер (1866-1943). Американ 
балалар әдебиеті: Американ фольклоры. ХІХ ғасыр Аме-
рикан балалар әдебиеті. Джоэл Чендлер Харрис. Джеймс 
Фенимор Купер. Натаниель Готорн. Герман Мелвилл. Ген-
ри Лонгфелло. Марк Твен. Джек Лондон. Лаймен Френнек 
Баум. Гарриет Бичер-Стоу. ХХ ғасырдағы Американ бала-
лар әдебиеті. Уильям Сароян. Ағайынды Гриммдер. Якоб 
Гримм.  Вильгельм  Гримм.  Антуан  де  Сент-Экзюпери. 
Басқа  елдердің  балалар  әдебиеті:  Дат  балалар  әдебиеті. 
Ганс  Христиан  Андерсен.  Француз  балалар  әдебиеті. 
Жюль  Верн.  Фин  балалар  әдебиеті.  Цакариус  Топелиус 
кіші.  Канада  балалар  әдебиеті.  Эрнест  Сетон-Томпсон. 
Тест сұрақтары. Хрестоматия: Ежелгі Грекияның мифтері 
мен аңыздары. Троя циклі. Зевс пен Леданың қызы Елена. 
Ира мен Афинаның  Афродитаға баруы. Аргонавтар Ми-
зияда.  Паристің  Еленаны  алып  қашуы.  Аргонавтар  Лем-
носта.  Одиссейдің  Итакаға  оралуы.  Менелайдың  Торяға 
қарсы  соғысқа  аттануы.  Ағылшын  балалар  тақпақтары. 
Ертегілер.  Джек  бақытын  қалай  іздейді?  Қамыс  қалпақ. 
Койот пен байғыз-бике. Кожек Койотты қалай қорқытты? 
Тасбақа туысқан бәрінен қалай мықты болды? Д. Дефо. Ро-
бинзон Крузо. Эрнест Сетон-Томпсон. Кішкентай жабайы-
лар. Джеймс Ргинвуд. Өгей бала. 
Соңғы басылым: 2008/320 б. / 84х108 
1
/
32
.
ISBN 9965-35-500-2 
Шетел балалар 
әдебиеті. 
Оқулық

33
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Шет тілі мен әдебиеті
Иностранный язык и литературы
Қобланов Ж.Т., Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік 
технологиялар және инжиниринг университетінің доценті, 
филология ғылымдарының кандидаты. 
Екі бөлімнен тұратын оқулықта Еуропадағы осы Қайта 
өрлеу дәуірі және классицизм әдебиеті өкілдерінің бас-
ты шығармалары талданып, олардың өз кезіндегі руха-
ни  қызметі  сараланады.  Әрбір  әдеби  кезеңнің  тарихи-
әлеуметтік  жағдайына,  ірі  тарихи  оқиғаларға  шолу 
жасалып,  әдебиеттің  жалпы  даму  тенденциясы  сол 
жағдайлармен  байланыстырыла  көрсетіледі.  Оқулық 
жоғары  оқу  орындарының  050117  –  “Қазақ  тілі  мен 
әдебиеті”  мамандығы  студенттері  мен  гуманитарлық 
колледждердің 0105000 – “Бастауыш білім беру”, 0512000 
– “Аударма ісі”, 0101000 – “Мектепке дейінгі тәрбие және 
білім  беру”  мамандықтары  оқушыларына,  магистрант-
тар мен оқытушыларға арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– Қайта өрлеу қозғалысының пайда болу алғышарттары. 
Ортағасырлық дәстүрді жалғастырудағы фольклор мен 
қалалық мәдениеттің рөлі;
–  Италияның  ренессанстық  драматургия  мен  театрдың 
қалыптасуындағы  орны.  Қайта  өрлеу  дәуіріндегі  неміс, 
француз, испан әдебиеттерін дәуірлеу мәселелері;
– Шекспирдің әлемдік драматургиядағы орны және оның 
мұраларының жаңа дәуір мәдениетіндегі маңызы;
–  классицизмнің  эстетикалық  теориясының  бастау 
көздері;
– француз классицизмі теориясы. 
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Қайта  өрлеу  қозғалысының  Ита-
лияда  пайда  болу  себептері.  Дантенің  «Құдіретті  ко-
медия»  туындысы.  Поэзиядағы  «петраркалық  стиль». 
Боккаччоның  «Декамерон»  шығармасы.  Қайта  өрлеу 
дәуіріндегі славян әдебиеті. Смиль Фляшка. Ян Гус және 
гусшілердің соғыстары. Петр Хельчицкий. Ян Амос Ко-
менский.  Қайта  өрлеу  дәуіріндегі  Дубровник  әдебиеті. 
Иван Гундилич. Қайта өрлеу дәуіріндегі Германия мен 
Нидерланды әдебиеті. Эразм Роттердамский. Себастьян 
Брант. Иоганн Рейхлин. Ульрих фон Гуттен. Мартин Лю-
тер. Халық кітаптары. Қайта өрлеу дәуіріндегі Франция 
әдебиеті. Деперье. Франсуа Рабле. «Гаргантюа мен Пан-
тагрюэль» шығармасы. Плеяда ақындары. Француз дра-
матургиясы.  Қайта  өрлеу  дәуіріндегі  Англия  әдебиеті. 
Робин  Гуд  туралы  халық  балладалары.  Ағылшын 
гуманизмі. Томас Мор. Фрэнсис Бэкон. Кристофер Мар-
ло.  Роберт  Грин.  Уильям  Шекспир  шығармашылығы. 
Қайта  өрлеу  дәуіріндегі  Испания  әдебиеті.  «Аярлық» 
романы.  Мигель  де  Сервантестің  «Ламанчтық  Дон  Ки-
хот» романы. Классицизм әдебиеті. Ағылшын әдебиеті. 
Джон Мильтон. Испан әдебиеті. Лопе де Вега. Лопе де 
Вегадан  кейінгі  испан  драмасы.  Кальдерон.  Француз 
әдебиеті.  Корнель.  Мольер.  Лафонтен.  Буало.  Жан  Ра-
син. Практикалық сабақтардың тақырыптары. Бақылау 
тапсырмалары.
Соңғы басылым 2010/392б./ 84х103 
1
/
32
ISBN 978-996-535-507-3 
Шетел әдебиетінің 
тарихы. 
Данное учебное пособие, в 1-м издании, является очевид-
ной  презентацией  актуальных  материалов  об  истории, 
географии, реалиях одной из наиболее развитых англого-
ворящих стран – Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии – и населяющими ее народа-
ми. Богато информативное учебное пособие нацелено на 
глубокое изучение государственного устройства Британии 
и  входящих  ее  стран,  национальной  символики,  языке, 
системе  среднего  и  высшего  образования,  важнейших 
исторических  событиях,  выдающихся  людях,  традициях, 
обычаях  и  национальных  чертах  характера  народов  Ан-
глии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Данное 
учебное пособие стремится передать особенности культур-
ного наследия страны, некоторые сведения об английском 
языке, о значениях и функциях в речи отдельных слов и 
выражений.  Новые  сведения  относительно  информации 
о реформах правительства Тони Блэра в  государственном 
устройстве страны, изменениями в обеих палатах Британ-
ского парламента, децентрализацией власти и созданием 
Парламента в Шотландии и Ассамблеи в Уэльсе и Север-
ной  Ирландии,  а  также  демократизацией  политических 
прав и свобод, способствуют данной попытке
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– интеграция с практическим курсом английского языка, 
с  литературой  страны  изучаемого  языка,  с  историей  и 
географией страны изучаемого языка, с дисциплинами 
общественного и психолого-педагогического цикла;
– анализ страноведческого материала по культуре, реа-
лиям  и  традициям  страны  изучаемого  языка,  опреде-
ление  специфики  и  индивидуальности  национальной 
культуры, этико-эстетические ценности и нормы народа 
страны изучаемого языка;
–  в  главах  рассматриваются  данные  географического, 
социально-экономического,  общественно-полит  ич еск-
ог о,  культурно-этнического  характера,  и  тем  самым 
обеспе чивающего базу для осуществления межкультур-
ной коммуникации;
– в Приложении 4 прилагается примерный тест для кон-
троля текущих и промежуточных знаний.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение.  Основные  исторические  периоды  развития 
Великобритании, население Великобритании, географи-
ческий фактор, Англия, Лондон, Шотландия, Эдинбург, 
Уэльс,  Северная  Ирландия,  Белфаст.  Государственная 
система в Великобритании, парламент и избирательная 
система, палата лордов и палата общин, политические 
партии,  Консервативная  партия,  Либеральная  партия 
и  Партия  труда.  Государственное  образование,  школы, 
жизнь в колледжах и университетах. Печать, радио и те-
левидение, СМИ. Искусство и архитектура, художествен-
ная и культурная жизнь в Великобритании. Архитекту-
ра, музеи, искусство в Великобритании. Традиции и обычаи, 
Традиции и обычаи, национальные виды спорта, некоторые 
британские традиции и обычаи.  Приложения. 
Последнее издание  2010/ 392  с./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN-978-601-292-062-8
Елтану 
(Страноведение).
Учебное пособие
МЕЙРАМОВА С.А, доцент кафедры 
теории  и  практики  иностранных 
языков  филологического  факультета 
Евразийского  национального  универ-
ситета имени Л.Н.Гумилева, канди-
дат педагогических наук.
3-0005

34
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Шет тілі мен әдебиеті
Иностранный язык и литературы
Аударма тілі
Переводческое дело
АВДОНИНА Л.П.
САВОСТЬЯНОВА Л.В.
В  пособии  изложены  основные  положения  из  лингви-
стической теории перевода, необходимые для теорети-
ческой подготовки начинающего переводчика: перевод 
как  разновидность  межъязыковой  и  межкультурной 
коммуникации,  двуязычие,  многоязычие,  основы  пере-
вода, понятие перевода, адекватность перевода и другие 
необходимые для переводчика понятия.
Учебное  пособие  предназначено  для  учащихся  сред-
них школ, изучающих теорию перевода по программе 
дополнительной  квалификации  «Переводчик  в  сфере 
профессиональной коммуникации». Его может исполь-
зовать  учитель-практик  на  уроках  иностранного  языка 
для обучения учащихся тонкостям перевода с языка на 
язык, а также начинающий переводчик и тот, кто хочет 
изучить теорию перевода самостоятельно.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
–  изложены  основные  положения  из  лингвистической 
теории перевода, необходимые для теоретической под-
готовки начинающего переводчика;
– рассмотрены вопросы по адекватности перевода, бук-
вальному, свободному переводу;
–  к  теоретическим  материалам  даны  примеры,  взятые 
из отечественной и зарубежной литературы, а также из 
практики перевода. 
СОДЕРЖАНИЕ:  Введение.  Перевод  как  разновидность 
межъязыковой и межкультурной коммуникации: Теоре-
тические основы перевода. Понятие перевода, его виды 
и способы. Качество. Методы. Явления интерференции. 
Речеведческие  основы  перевода:  виды  перевода  и  тип 
текста.  Освоение  способов  перевода.  Трудности  пере-
вода:  Лексические.  Морфологические.  Синтаксические. 
Трансформации при переводе: Лексические. Граммати-
ческие. Стилистические и др. Перевод фразеологизмов 
и слов с эмоционально-экспрессивной окраской. Работа 
со словарем. Перевод письменного текста. Реферирова-
ние и аннотирование специальной литературы. Основы 
редактирования  перевода:  процедура.  Корректорские 
знаки. План изучения студентами теоретических аспек-
тов перевода. Краткий словарь переводческих терминов. 
Тексты для перевода: Английский, Французский, Немец-
кий языки.
Последнее издание 2010/ 120 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-195-3 
Теория и практи-
ка перевода
Учебное пособие
РАҚЫМБЕКОВА Д.
АБИСАЛЫҚОВА Р. 
Оқу-әдістемелік  құралда  аударма  ғылымы  мен 
оның  зерттелуі  және  тарихы  баяндалған.  Сондай-
ақ,  аударманың  түрлері,  аудармадағы  тұрақты  сөз 
тіркестерінің орны мен сөздіктердің рөлі туралы айты-
лады.  Оқу құралының мазмұнына сәйкес тест сұрақтары 
мен практикалық тапсырмалар да қамтылған.
Оқу-әдістемелік құралы колледждің және жоғарғы оқу 
орындарының студенттеріне арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– қазақ тіліндегі аударма тарихы, еркін аударма, сөзбе-
сөз аударма, балама аударма сияқты аударманың түрлі 
әдістері; 
–  іс  қағаздарын  аудару  барысында  ақпараттың  толым-
дылығы мен баяндаудың қысқалығы, тіл құралдарының 
бірізділігі  және  терминдерді  бірқалыпты  қолдану  қа-
жеттігі;
–  сөздіктің  рөлі  мен  сөздік  құраудың  жолдары,  про-
залық  шығармаларды  аударудағы  көркемдік,  дәлдік, 
түсініктілік мәселелері.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Аударма  өнері  және  көркемдік 
түсініктері    туралы.    Қазақ    әдебиетіндегі  аударманың 
орны,  маңызы.  Қазақ  аударма  ғылымы  және  оның 
зерттелуі.  Қазақ  аударма  ғылымын  дәуірлеу  мәселесі. 
Поэзиялық  шығармаларды  аудару.  Прозалық  шығар-
маларды аудару. Сөздіктер және олардың аудармадағы 
орны. Тұрақты сөз тіркестерін аудару. Практикалық тап-
сырмалар. Тест сұрақтары.
Соңғы басылым 2010/400 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-601-706-09-4 
Аударма теориясы 
мен тәжірибесі.
Оқу­әдістемелік құрал

35
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
НАБИДОЛЛИНА Ш.С., п.ғ.к., Ж. Досмұхамедов атындағы 
педагогикалық колледждің жоғары санатты анатомия пәні 
оқытушысы.
Оқулық  стандарт  пен  бағдарламаға  негізделе  оты-
рып,  баланың  жас  ерекшелігіне  сай  өсуі  мен  дамуы 
жан-жақты  қарастырылған.  Оқу-тәрбие  жұмыстарын 
ағзаның  күрделі  өзгерістеріне  ұшырайтынын  ескере 
отырып ұйымдастыру қажеттілігін көрсеткен. Болашақ 
мұғалім  мектептегі  балалар  мен  жасөспірімдердің 
ерекшеліктерін  терең  білуі  қажет  екенін  дәлелдеген, 
оқушылардың  үйлесімді  дамуы  мен  денсаулығының 
жақсара түсуіне көмектесетін жолдарды қарастырылған. 
Оқулық 13 тарауға бөлініп, әр тараудан соң тәжірибелік 
сабақтар мен тестілік сұрақтар беріліп, алған білімдерін 
бекітуге мүмкіндік берілген. 
Ұсынылып  отырған  оқулық  оқушыларға  танымдық 
әсер береді. Теория мен тәжірибені ұштастыратын бұл 
оқулық  болашақ  мұғалімдер  үшін  негізгі  құрал  бола 
алады. Оқулық педагогикалық және гуманитарлық кол-
ледж  оқушылары  мен  бастауыш  сынып  мұғалімдеріне 
арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР  
–  ағзаның,  жасушаның,  ұлпаның  құрылысы  мен 
қызметі.  Балалар  мен  жасөспірімдердің  өсуі  мен  даму 
заңдылықтары;
– жүйке жүйесінің атқаратын қызметі, оның құрылысы 
және  гигиенасы.  Вегетативтік  жүйке  жүйесінің  мүше-
лерге тигізетін әсерлері; 
– көру, есту, тері, бұлшық ет, дәм, иіс сезу анализаторла-
рының құрылысы, қызметі және гигиенасы.
–  тірек-қимыл  жүйесінің  маңызы,  құрамы,  құрылысы 
және гигиенасы;
–  ағзаның  ішкі  ортасының  маңызы,  қан,  оның  құрамы, 
топтары, қан құю, иммунитет, жүректің құрылысы мен 
жұмысы,  қан  айналымы,  балалардың  жүрек-тамыр 
жүйеснің бұзылу себептері;
–  тыныс  алу  мүшелерінің  құрылысы  мен  атқаратын 
қызметі;
–  балалар  ағзасындағы  зат  алмасу  мен  энергетикалық 
процестер.
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  Кіріспе.  Балалардың  өсуі  мен 
дамуының  негізгі  заңдылықтары.  Бастауыш  мектеп 
жасындағы  балалардың  жүйке  жүйесі.  Бастауыш  мек-
теп жасындағы балалардың анализаторлары. Бастауыш 
мектеп жасындағы балалардың жоғары дәрежелі  жүйке 
әрекеті. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың тірек-
қимыл  жүйесі.  Бастауыш  мектеп  жасындағы    бала лар-
дың  жүрек тамыры жүйесі.  Бастауыш мектеп жасын-
дағы  балалардың  тыныс алу жүйесі. Бастауыш мектеп  
жасындағы  балалардың    ас  қорыту  жүйесі.  Бастауыш 
мектеп    жасындағы  балалардың  зат  алмасуы.  Бастау-
ыш мектеп жасындағы  балалардың зәр шығару жүйесі. 
Бастауыш  мектеп  жасындағы  балалардың  ішкі  секре-
ция. Тері. Ағзаны  шынықтыру. Оқушыларды қоршаған 
ортаға қойылатын талаптар. Тарихи анықтама. Сөздік.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет