Профессиональное образованиежүктеу 35.58 Mb.
Pdf просмотр
бет7/53
Дата02.01.2017
өлшемі35.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
–  баланың  әр  кезеңдегі  оқу-тәрбие  процесінің 
психологиялық  тұрғыдан  заңдылықтары,  әдістері, 
құралдары,  соған  сәйкес  оқу-тәрбие  үрдісінің  техноло-
гиясы;
–    білім  жүйесінің  Жапония,  АҚШ,  Австрия,  Ұлы-
британия,  Германия,  Франциядағы  ерекшеліктері  мен 
даму факторлары; 
– тәрбиенің әдістері, тәсілдері, құралдары және тәрбие 
әдістерінің классификациясы.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Баланың  жас  ерекшеліктеріне 
байланысты  педагогика  негіздерінің  объектісі,  пәні, 
логикалық құрылымы. Мектеп жасына дейінгі балаларға 
мінездеме.  Бастауыш  сынып  оқушыларына  жалпы 
мінездеме. Жасөспірімдерге жалпы мінездеме. Жоғары 
сынып оқушыларына жалпы мінездеме. Педагогиканың 
жалпы  негіздері.  Бастауыш  мектеп  мұғалімі  –  білікті 
ұстаз. Жалпы педагогика пәні, міндеттері, заңдылықтары, 
зерттеу  методологиясы.  Қазақстан  Республикасының 
білім  жүйесі  мен  кейбір  шет  мемлекеттердегі  білім 
жүйелерінің салыстырма түрі. Тәрбие теориясы.  Эсте-
тикалық  тәрбие.  Еңбек  тәрбиесі.  Отбасы,  мектеп  және 
жұртшылық. Оқыту процесінің мәні мен ерекшеліктері. 
Бастауыш, негізгі, орта мектепте білім берудің мазмұны. 
Оқушылардың  ғылыми  дүниетанымын  қалыптастыру. 
Оқыту әдістері. Оқытуды ұйымдастырудың формалары. 
Оқушылардың  білімін,  дағдыларын  бақылау,  бағалау. 
Мектептану. Мектептанудың негізгі мәселелері.  
Соңғы басылым 2010/472 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 9965-35-087-6
  
Жас ерекшелік 
педагогикасы.
2-басылым.
Оқулық

40
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ИМАНҒАЛИЕВ Е.Н. 
Бұл оқу құралында тұлғаны әлеуметтік-психологиялық 
болжаудың  негізгі  теориялық  ережелері  мен  орында-
лу  тәртібі  қарастырылады.  Келтірілген  зерттеу  әдісте-
рі  –  психология  саласында  зерттелген,  тәжірибеде  кең 
қолданылып жүрген әдістер. 
Оқу құралы психолог мамандарға арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– жеке тұлғаны жинақты түрде зерттеу;
–  жеке  тұлғаны  әлеуметтік-психологиялық  болжаудың 
негізгі теориялық ережелері;
– тұлғааралық қатынас жағдайында жеке тұлғаны зерт-
теу;
–  белгілі  ғалымдардың  адамдар  арасындағы  қатынасты 
болжау әдістері;
– психофизиологиялық типті анықтау.
МАЗМҰНЫ: Кіріспе. Жеке тұлғаны болжау әдістері: Же-
ке тұлғаны әлеуметтік бағалау мен оның сапалы, негізгі 
және  эталондық  үлгісі.  Басшының  жеке  басын  және 
іскерлік қасиеттерін бағалау әдістемелері. Еңбек ұжымын 
басқару  стилін  анықтау  әдістемесі.  Басқару  тиімділігін 
бағалау белгісі. Тұлғааралық қатынастар жүйесінде жеке 
тұлғаны  болжау  әдістері:  Анықтауыштардың  бақылау 
тізімі. Q – сорттау. Ф. Фидлердің әдістемесі. Т. Лиридің 
адам  қатынастарын  болжау  әдістемесі.  Жеке  тұлғаның 
бағытталуын  психологиялық  болжау:  Құндылық 
бағдарларын  танып  білу.  Жеке  тұлғаның  бағытталуын 
анықтау  (бағдарлы  сауалнама).  К.  Томастың  мінез-
құлықты суреттеу тесті. Факторлы жеке тұлғалық сауал-
нама. Өмір жолын танып білудің өмірбаяндық әдістері. 
Қолданбалы психология. Қорытынды. 
Соңғы басылым 2008 / 128 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-465-6 
Жеке тұлғаны 
әлеуметтік-
психологиялық 
болжау 
әдістері. 
Оқу құралы 
ЖОВНИРЕНКО  И.  В.,  преподаватель  высшей  категории 
специальных  дисциплин,  мастер  производственного  обуче-
ния Профессионального лицея №4 города Алматы. 
  Основной  целью  создания  сборника  инновационных 
методов проверки знаний учащихся по спецпредметам 
по специальности «0416000 – Архитектура» по профес-
сии  «0416012  –  Исполнитель  художественно-оформи-
тельских работ» послужила необходимость подготовки 
учащихся к сдаче Независимой оценки качества (НОК).
Сборник  составлен  в  виде  учебно-методического  посо-
бия. 
Настоящее пособие содержит большой материал, посвя-
щенный различным способам проверки знаний. Задания 
в  виде  кроссвордов,  тестов,  предусмотренные  в  пособии, 
помогут учащимся в освоении и закреплении знаний, под-
готовке к сдаче НОК, повысят уверенность в собственных 
знаниях, а также будут способствовать совершенствованию 
их профессионального уровня по данной профессии «Ис-
полнитель художественно-оформительских работ». 
Учебное пособие соответствует по своим методам инте-
рактивным способам проверки знаний и подготовки уча-
щихся по специальности «Исполнитель художественно-
оформительских работ».
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
–  теоретический  материал  для  проверки  знаний  уча-
щихся по спецпредметам; 
– методы проведения контроля знаний учащихся в виде 
кроссвордов, тестов, контрольных вопросов; 
–  интерактивность  предложенных  методов  проверки 
знаний. 
СОДЕРЖАНИЕ:  Введение.  Классификация  и  формы 
тестов-вопросов.  Технология  проведения  тестовых  форм 
контроля.  Конструирование  заданий  для  тестовых  форм 
контроля знаний. Итоговые тесты по предмету «Техноло-
гия художественно-оформительских работ» (разноуровне-
вые). Итоговые тесты по предмету «Искусство Казахстана». 
Итоговые тесты по предмету «Графика и прикладное ис-
кусство» (разноуровневые).  Тестовые задания по предмету 
«Рисунок и живопись».  Тестовые задания по предмету «Тех-
нология  художественно-оформительских  работ»  (после 
изучения  одного или нескольких разделов).  Экзаменаци-
онные билеты для итоговой проверки знаний по предмету 
«Специальная технология художественно-оформительских 
работ». Зачетные вопросы по предмету «Основы компози-
ции и цвета». Зачетные вопросы по предмету «Графика и 
прикладное  искусство».  Зачетные  вопросы  по  предмету 
«Специальная  технология  художественно-оформительских 
работ».  Тестовый  контроль  как  ведущая  форма  контроля 
знаний в модульной системе обучения с рейтинговым прин-
ципом  оценки  знаний.  Составление  кроссвордов  как  один 
из методов мотивации учения и методов контроля знаний. 
Примеры кроссвордов для оценки знаний учащихся по спе-
циальности  «Исполнитель  художественно-оформительских 
работ». 
Последнее издание 2010 / 136 с.84х
ISBN 978-601-292-182-3 
Инновационные 
методы проверки 
знаний
(
0416012 - 
«Исполнитель художе-
ственно-оформительских 
работ»).
Учебно­методическое пособие

41
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
В  основу  данного  пособия  положена  технология  поэтап-
ного овладения безотрывным письмом букв через систему 
ориентиров в порядке возрастания их графической слож-
ности, что немаловажно для корректировки качества пись-
ма лиц со сложившимся, но не свободным от графических 
недочетов  почерком.    Пособие  дает  подробные  объясне-
ния, как следует прописывать ту или иную букву с учетом 
особенностей ее графики, располагает показами и систе-
мой упражнений на нахождение и устранение возможных 
допущенных графических ошибок, закрепление и автома-
тизацию приобретенных навыков.    
По каждой изучаемой теме в пособии выделены ориенти-
ры межпредметной связи с методикой обучения письму
например:  анализ графических ошибок в рабочих тетра-
дях учащихся 1-го класса, система тренировочных упраж-
нений.  Все  это  позволяет  осуществлять  комплексный 
подход в профессиональной подготовке студентов гумани-
тарных колледжей. 
Пособие  составлено  в  соответствии  с  Государственным 
стандартом профессионального образования по специ-
альности  0105013  «Учитель  начального  образования»  и 
предназначено для студентов, учителей начальных клас-
сов, а также для широкого круга лиц, заинтересованных 
в овладении каллиграфически правильным письмом.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– поэлементный анализ букв;
– объяснение и показ безотрывного письма букв;
– работа по исправлению графических ошибок;
–  закрепление  и  автоматизация  письма  через  систему 
упражнений.
СОДЕРЖАНИЕ:  Цели  и  задачи  обучения  каллиграфи-
ческим  навыкам  письма.  Гигиенические  условия  письма, 
правила пользования ручкой. Формирование  наклонного 
письма.  Формирование первоначальных навыков письма.  
Основные  требования к  качеству письма:  одинаковая  вы-
сота  букв, одинаковое расстояние между буквами, обще-
принятый  наклон  несущих  элементов,  параллельность 
вспомогательных линий, безотрывное письмо букв. Мето-
дические  приемы  обучения  каллиграфическим  навыкам 
письма (показ процесса письма с объяснением способа на-
писания, списывание с готового образца, копировальный 
способ, воображаемое письмо, анализ формы букв, пись-
мо под счет. Приемы написания букв. Приемы написания 
цифр. Табличный материал (образцы записи цифр, при-
меров; алфавит; приемы соединения заглавных букв при 
безотрывном письме; приемы соединения строчных букв 
при  безотрывном  письме;  таблица  счета  (тактирование 
при письме букв); таблица элементов букв; таблицы: «Как 
правильно держать ручку при письме?», «Как правильно 
держать тетрадь при письме?»).
Последнее издание
ISBN 978-601-292-045-1 
Каллиграфия 
с основами методики 
обучения.
Учебно­методическое пособие
ВЕРШИНИНА В.М., преподаватель 
высшей категории методики
 русского языка, каллиграфии 
Гуманитарного колледжа г. Астаны.
            
ҚАРЖ АУБА Й  Ж.М.,  философия  ғылы  мдарының  канди­
даты, Алм атыдағы «Нұр Му б арак» Египет ислам мәдениеті 
ун и ве рситетінің оқытушысы. 
Креативті  –  этика  адамгершілікті  қалыптастыратын 
білім  негіздерімен  шығармашылық  жұмыстары  арқы-
лы тәрбиелеу.  Қазіргі жаһандану үрдісінде рухани дү-
ниелерді зерттеу, талдау, пайымдау аса маңызды. Қазақ 
халқының  өзінің  өмір  салтына  қатысты  қалыптастыр-
ған  этикалық  қағидалары  бар.  Ол  халықтың  этикалық 
ғылы мының  негізін  анықтауға  көмектеседі.  Ұлттың 
өзіндік  табиғатын  анықтайтын  этникалық  қалыбына 
тән  қатынасы  шайқалды.  Креативті  тәрбие  шайқалған 
дүниелерімізді  жаңғырту  мәселесін  қарастырады.  Оқу-
лық  ұғымдар  арқылы  дұрыс,  нақты  көзқарасты  фило-
софиялық тұрғыда түсінуді дәлірек айтқанда кез келген 
ұғымды өмір сүру денгейімен байла ныстыру мүмкіндігін 
орнықтыруды көздейді. 
Оқулықты  барлық  гуманитарлық  білім  беру  салала-
рында  пайдалануға  болады.  Кез  келген  адам  қоғамда 
өмір сүреді. Адам – қоғам қатынасындағы адамгершілік 
қағидаларын  орнықтыруда  оқулықтың  маңыздылығын  
атап айтуға болады. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
–  адамгершілік  өлшемі  –  этикалық  ұстанымдар,  салт-
дәстүрлер, әдет-ғұрыптар т.б;
– ұлтқа және жалпыадамзаттық адамгершілікке тән жан 
дүниесі бай интеллектуалды, білімді, өнегелі адам типін 
қалыптастыру, «әлеуметтік мінез» үлгісімен рухани құн-
дылықтарды игеру; 
–  қазақ  халқының  даналық  өрнегі  –  өмір  шындығын, 
өзіндік  болмысын  анықтайды.  Даналық  үлгісі  санала-
тын қағидалар мен ұлағатты ұғымдар терең мағыналы, 
қуатты  ойды  білдіреді.  Сөз  арқылы  шығармашылық 
ойға бейімдеу;
– сөз – адамның рухани дүниесінің айнасы. Ұмытыла бастаған 
нақыл сөздермен жаңа өмір салтын қалы пта ст ыру;
– тәрбие – күрделі процесс. Тәлім сөз – тәрбие құралы. 
Бұрын қазақты ақылғөй аталар тәрбиелесе, енді солар-
дың тәлім сөздері оқулық ретінде тәрбиелейді.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе. Оқу-тәрбие процесіндегі оқушы-
ның  өзіндік  танымын  қалыптастыру  бағытындағы 
креа тивті  белсеңділік  тәрбиесі.  Креативті  әдеп  сөзді гі. 
Әдептілік  түсініктер  мен  қағидаларды  игеру   бағытын-
дағы  шығармашылық  әдіс-тәсілдер.  Диагнос тикалық  
анықтама  жұмысы.  Әдеп  сөздігі  өнеге  қалыптас-
тыру  құралы  ретінде.  Өнегелілік  көзқарас  пен  пікірді  
қалыптастыру  процесіндегі  шығармашылық  қызмет-
терді  ұйымдастыру  түрлері.  Әдеби  жинақ.  Афоризм 
сөздер.  Адам  болам  десеңіз...  Тарих  тағылымы.  Мінез 
көркемділігі. Мінездегі міндер. Абайды оқы, таңырқа... 
Соңғы басылым 2010/192б 7/ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-772-5 
Креативтік тәрбие 
(Креативті этика, 
әдептілік туралы 
ілім).
 Оқулық

42
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
МАМАШБАЕВА  Ш.,  Абай  атындағы  Жамбыл  гумани­
тарлық колледжінің педагогика және психология пәнінің оқ­
ыту шысы;
БАЙТЕЛИЕВА Н., Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық 
колледжінің  педагогика  және  психология  пәнінің  оқы ту­
шысы;
МОМЫНОВА С. Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық 
колледжінің  педагогика  және  психология  пәнінің  оқыт у­
шысы.
Оқу  құралында  педагогикалық,  ғылыми-танымдық 
әдебиеттерге,  дереккөздеріне  сүйене  отырып,  түрлі 
практикалық жағдаяттар, тапсырмалар, мысалдар жан-
жақты талданады. Оқушылардың ақыл-ой деңгейін, та-
ным  процестерін  дамытуға  арналған  түрлі  сауалнама-
лар, жаттығулар ұсынылады. 
Оқу  құралы  мектеп  психологіне  және  психолог 
мұғалімдерге,  білімгерлерге  арналған.  Кітап  болашақ 
психологтерге әдістемелік, тәжірибелік тұрғыда қажетті 
көмекші құрал болады деген сенімдеміз.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– мектеп жасына дейінгі және бастауыш мектеп балала-
рымен жұмыс істеудің тиімді әдіс-тәсілдері;
– білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметті, 
кәсіби  іс-әрекетте  кездесетін  психодиагностикалық, 
психопрофилактикалық түзету және басқа бағыттардағы 
іс-шараларды  атқару,  психологтің  жұмыс  бағыты  мен 
жұмыс бөліктерін дұрыс ұйымдастыру.
МАЗМҰНЫ:  Алғы    сөз.  Мектеп  жасына  дейінгі  бала-
лардың таным процестерін және мектепке дайындығын 
анықтауға  арналған  әдіс-тәсілдер.  Керн-Йирасектің 
баланың  мектепке  дайындығын  анықтау  тесті.  Сөздік 
тест бойынша бағалау. Топ-топқа бөлу әдістемесі. Баста-
уыш сынып оқушыларының таным қабілеттерін, қарым-
қатынасын, ақыл-ойын анықтауға арналған тесттік тап-
сырмалар.  Бейнелі  ойлауды  бағалау.  Цицерон  әдісі. 
Айвазовский  әдісі.  «Графикалық  диктант»  әдістемесі. 
Байланыс  әдіс.  Зейін.  Зейінге  байланысты  жаттығулар. 
«Әңгіме құра». «Ойын ойлап тап». Ақыл-ой дамуының 
деңгейін анықтау. Таным процестерін дамытуға арналған 
ойындар  мен  жаттығулар.  Қарым-қатынасты  дамытуға 
арналған  тренингтер.  Сөздер  мен  қисынсыз  ойындар 
(Айзенктің сөздік тесті). Есте сақтауды дамытуға арналған 
ойындар.  Тәжірибе  нәтижесін  өңдеу.  Сөйлеу  және  тіл 
дамыту (Сөйлеуге, тіл дамытуға арналған жаттығулар). 
Сөздерді  түсінуін  зерттеу.  Баланың  сөздік  қорын  зерт-
теу. Баланың демеулік шылауды түсінуі. Балаларға ды-
быстарды дұрыс айтуды үйрету. 
 Соңғы басылым 2008/96 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-376-5 
Мектеп психологіне 
көмекші құрал
ЖҰМАБЕКОВА Ф.Н.
Оқу  құралында  балаларды  мектеп  жасына  дейінгі 
кезеңдегі тәрбиелеу мен оқытудың көкейкесті мәселелері 
жан-жақты  қарастырылып,  тәрбиелеудің  тиімді  әдіс-
тәсілдері көрсетілген. Болашақ тәрбиеші-педагогтардың 
ғылыми-теориялық  тұрғыдан  дайындығы  және  оны 
тәжірибеде ұштастырудың жолдары белгіленген. 
Ұсынылып  отырған  оқу  құралы  педагогика  институт -
тарының  мектепке  дейінгі  тәрбие  факу льт еттері  сту-
денттеріне,  педколледж  оқушылары  мен  оқыту шы-
ларына,  сондай-ақ,  мектепке  дейінгі  ұйым дардың  
қыз меткерлеріне, ата-аналар қауымына арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– мектепке дейінгі жастағы балалардың физиологиялық, 
психологиялық,  жыныстық  және  ойын,  еңбек,  оқу 
кезіндегі ерекшеліктері; 
–  мектепалды  даярлау  бағдарламаларымен,  оқу-
әдістемелік құралдармен жұмыс жүргізудің жолдары; 
– мектепке дейінгі ұйымдарда және бастауыш мектепте 
үздіксіз білім беруді қамтамасыз етуде баланың дамуына 
қолайлы әсер ететін тиімді әдіс-тәсілдер.  
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  Мектепке  дейінгі  педагогика 
пәні, зерттеу міндеттері, әдіснамасы мен зерттеу әдістері. 
Әлемдік  тәжірибедегі  және  мектепке  дейінгі  тәрбие. 
Қазақстандағы  мектепке  дейiнгi  тәрбиенiң  дамуы  мен 
қалыптасу  кезеңдері,  қазіргі  кезеңдегі  жай-күйі.  Баланың 
дамуы мен қалыптасуына тұқымқуалаушылық, орта және 
тәрбиенің ықпалы. Мектепке дейінгі жастағы балалардың 
даму  ерекшелігі  және  жас  кезеңдері.  Халық  педагогика-
сы  материалдарын  жас  кезеңдеріне  сәйкес  пайдалану 
ерекшеліктері.  Мектепке  дейінгі  тәрбиелеу  мен  оқытуда 
басшылыққа  алатын  нормативтік-құқықтық  құжаттар. 
Мектепалды  даярлық  –  үзіліссіз  білім  берудің  алғашқы 
буыны.  Мектепке  дейінгі  жастағы  тәрбие  негіздері: 
Адамгершілік  және  ақыл-ой  тәрбиесі.  Дене  тәрбиесі 
және  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру  шарттары. 
Еңбек  тәрбиесі  және  эстетикалық  тәрбие.  Ойын  –  мек-
тепке  дейінгі  жастағы  баланың  негізгі  іс-әрекеті.  Мектеп-
ке  дейінгі  кезеңдегі  ойын  –  зерттеу  әрекеті.  Балабақша 
тәрбиешісінің  адам  өміріндегі  рөлі.  Ата-аналармен  
ұйымдастырылатын  жұмыстар.  Мектепке  дейінгі  ұйым-
дарда  инновациялық  білім  беруді  басқару.  Озық  iс-
тәжiрибенi  тарату  және  оны  оқып-үйрену.  Ағымдағы, 
аралық    бақылауға  арналған  тапсырмалар.  Теориялық 
материалдарды тәжірибеде қолдануға арналған семинар, 
практикалық  сабақтар.  Қорытынды  ата-аналар  жиналы-
сы.  Оқушы-студенттердің  алған  теориялық  білімдерін 
тәжірибеде  пайдалану  дағдыларын  қалыптастыру  жол-
дары  (тренингтер).  Қорытынды  бақылау  сұрақтары  мен 
тапсырмалар.  Іскерлік  ойындар  негізінде  оқытушы  мен 
оқушы-студенттердің  өздік  жұмыстарын  ұйымдастыру 
әдістемесі:  Іскерлік  ойындардың  мазмұны  және  жүргізу 
әдіс-тәсілдері.  «Сюжетті-рөлдік  ойын».  «Көкейкесті 
мәселелер».  Педагогикалық  ашық  сағат.  Педагогикалық 
ринг.  Ұлылар  ұлағаты.  Қорытынды  тест  сұрақтары.  Тест 
сұрақтарының кілті. 
Соңғы басылым2008 / 336 б./ 84х108 
1
/
32
         
ISBN 978-996-535-330-7 
Мектепке дейінгі 
педагогика. 
Оқу құралы 

43
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ҚЫДЫРБАЕВА М. 
«Мектептегі  музыкалық  тәрбие  беру  әдістемесі»  оқу-
әдістемелік құралында бастауыш сыныпта музыкаға ба-
улу, музыка тыңдау, ән салу, ырғақтық қимылдар жасау, 
ойын-сауық,  мерекеге  арналған  музыкалық  репертуар 
құру  іскерлігі  мен  дағдыларын  қалыптастырудың  әдіс-
тәсілдері қарастырылады.
Материалды  дайындау  барысында  ҚР  «Білім  тура-
лы»,  «Тіл  туралы»  Заңдары,  ҚР  Бастауыш  білімінің 
мемлекеттік  стандарты,  бастауыш  сыныпта  оқыту 
бағдарламасы,  оқытудың  отандық  және  әлемдік  озық 
тәжірибелері ескерілді. 
«Бастауыш  сынып  мұғалімі»  біліктілігі  бойынша 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті 
орта кәсіптік білім стандартына сәйкес әзірленген.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– музыка тыңдау мәдениетіне үйрету; 
–  музыкалық  сауаттылыққа  үйрету  (музыкалық  дыбыс, 
оның қасиеттері,  тембрі; нота жазуы; ән өлшемі; ырғақ, 
темп,  екпін;  ладтың  түрлері;  интервалдар;  аккордтар, 
т.б.);
– ән салуға үйрету әдіс-тәсілдері, дауыс ашу жаттығула-
ры;  
– музыкалық ырғақтық қимылдар, билер;   
–  музыкалық  аспаптардын  түрлері,  шығу  тарихы. 
Аспаптарда  жеке  және  топ  болып  орындауға  үйрену 
әдіс-тәсілдері. 
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  «Музыкалық  тәрбие  беру 
әдістемесі»  пәнінің  жалпы  сипаттамасы:  Музыкалық 
тәрбие  берудің  мақсаты  мен  міндеттері,  принциптері. 
Мектептегі 
музыкалық 
тәрбиені 
ұйымдастыру 
мәселелері:  Музыкалық  тәрбиені  ұйымдастырудың 
негізгі  формасы  –  музыкалық  сабақ.  Сабақтан  тыс 
музыкалық тәрбие беру түрлері. Музыкалық іс-әрекеттің 
түрлері, оны ұйымдастыру әдістері: Музыка тыңдау. Му-
зыка  сауатын  үйрету  әдіс-тәсілдері.  Ән  салу  іс-әрекеті. 
Музыкалық ырғақтық қимылдар. Музыкалық аспаптар-
да  ойнау.  Бастауыш  сыныптағы  музыка  сабағын  өткізу 
әдістемесі: 1-сыныптағы музыкалық тәрбие. 2-сыныптағы 
музыкалық  тәрбие.  3-сыныптағы  музыкалық  тәрбие. 
4-сыныптағы музыкалық тәрбие. Вокалдық және аспап-
тық  жанрлар  туралы  анықтама.  Тест  сұрақтары.  Му-
зыка  мұғалімдеріне  арналған  тест  сұрақтары.  Ән 
мәтіндері. Қосымшалар. Музыкалық терминдер сөздігі. 
Әдебиеттер. 
Соңғы басылым 2003 / 136 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-140-3 
 
Мектептегі 
музыкалық 
тәрбие 
әдістемесі. 
Оқу­әдістемелік құрал 
ИСАЕВ А.
Учебник подготовлен в соответствии с программой кур-
са «Методика обучения игре на духовых инструментах» 
для музыкальных колледжей и школ с одиннадцатилет-
ним образованием. В нем рассмотрены и обобщены об-
щие принципы обученияигре на духовых инструментах, 
затронуты вопросы техники игры, режима и рациональ-
ных  занятий  исполнителя-духовика,  профессионально-
педагогической деятельности учителя-музыканта.
Учебник предназначен для учащихся музыкальных кол-
леджей  и  школ  с  одиннадцатилетним  образованием, 
молодых  преподавателей-духовиков  начальных  школ  с 
семилетним циклом обучения, а также всех интересую-
щихся и желающих самостоятельно овладеть игрой на 
духовом инструменте.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– вопросы обучения игре и преподавания в школах;
– аспекты научно обоснованной физиологии духовиков 
и современной психологии овладения навыками педаго-
гики и исполнительства.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет