Программа дисциплины (syllabus) Ақпараттық мәдениет негіздері пәнінен Павлодар, 2013 ж. Лист утверждения программажүктеу 151.76 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.03.2017
өлшемі151.76 Kb.
түріПрограмма дисциплины

Титульный   лист   программы

дисциплины (SYLLABUS)

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Журналистика кафедрасы

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (SYLLABUS)

Ақпараттық мәдениет негіздері  пәнінен 

Павлодар, 2013 ж.


Лист утверждения программа

дисциплины (Syllabus)

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.4/19                                                                                        БЕКІТЕМІН

                                                                               ОІ жөніндегі проректор

                                                                        _________ Н.Э.Пфейфер

                                                                       2013 ж. «___» _________

Құрастырушы:   ___________ 

 оқытушы  С.С. Муханова

Журналистика кафедрасы

Ақпараттық мәдениет негіздері  пәні бойынша

«Мамандықа кіріспе»  барлық мамандықтар 1 курс студенттерге арналған

Жұмыс бағдарламасы 13 – ж жұмыс оку жоспарының және 

5.....мамандығының элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді

«__» _________ 201__ж. кафедра мәжілінде ұсынылды, №__ хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________________  К. М. Алдабергенов

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде

құпталды

 «__»_______ 201___ж.  №__ хаттама. 

ӘК төрайымы ______________________ С. К. Ксембаева  

КЕЛІСІЛГЕН

ГП факультетінің деканы _______Ж. Т. Сарбалаев «__» ______ 201___ж.

  

ОӘБ МАҚҰЛДАНДЫОӘБ басшысы__________________Е. Н. Жуманкулова «__» _______201___ж.

1. Оқу пәнінің төлқұжаты

Ақпараттық мәдениет негіздері  пәні

Таңдау компонент пәні Кредит саны және оқу мерзімі

Барлығы  – 1 кредит

Курс: 1

Семестр: 1Барлық дәрісханалық сағат саны – 15 сағат       

Аудиториялық сағат саны  - 15 сағат

Тәжңрибелік / сем. сабақ – 15 сағат 

Сынақ – 1 сағатБақылау түрі:

Сынақ – 1 семестрСведения о преподавателях и контактная информация

Муханова Сабираш Серикжановна - оқытұшы

2. Пәннің міндеттері мен мақсаттары

Пәнді оқыту мақсаты

Қазіргі   шынайы   және   виртуалды   әлемде,   күн   сайын   жаңа

ақпараттардың   кең   көлемі   пайда   болуда   және   олармен   қоса   қабат   оларды

іздеудің,   жинаудың,   өңдеу   мен   талдаудың,   синтездеудің   дағдыларының

деңгейі   мен   көлемі   де   арта   түседі.   Сол   үшін   бүгінгі   таңда   ақпараттық

ағындарға бағдар бере алу дағдылары өмірлік қажетті жағдайларға айлану

үстінде, осы орайда әр түрлі ақпараттық ресурстар мен іздеу әдістемелерін

пайдаланудың маңызы зор.

Ақпараттық   ресурстардың   мол   көлемінің   қарқынды   түрде   артуы

ақпараттық мәдениеттің негіздерін кітапхананы пайдаланушыларды оқытуда

анағұрлым өзекті қажеттіліктер туындату үстінде.  «Ақпараттық мәдениеттің

негіздері»   курсын   енгізу   студенттерде   ақпараттық   тұрғыдан   өзін-өзі

қамтамасыз   етуде   лайықты   білім   мен   білік,   дағды,   машықтың   тұтастай

негіздерін қалыптастыруға жол салады. 

«Ақпараттық   мәдениеттің   негіздері»   курсы  барлық   мамандықтар

бойынша білім алатын 1 курс студенттері мен оқытудың барлық пішіндерінде

тағайындалады. 

«Ақпараттық   мәдениеттің   негіздері»   –   студенттерге   олардың   оқу   және

ғылыми-зерттеу   әрекеттерін   ақпараттық   тұрғыда   өздігінен   қамтамасыз   ету


әрекеттерін дамыту, икем, машық, дағдыларын қалыптастыру мен лайықты

білім негіздерін дарыту. Пәнді оқу міндеттері:

- тұлғаның ақпараттық әлемдік көзқарастарын қалыптастыру;

- жоғары оқу орнындағы оқу міндеттеріне сай ақпараттарды іздестіруді

өздігінен жүзеге асыру тәсілдері мен ұтымды амалдарын игерту;

-   оқу   әрекеттерінің   барысында   студенттерде   туындайтын   әр   түрлі

сауалдар бойынша ақпараттарды іздеудің  алгоритмдерін өңдеу;

-   студенттерді   деректер   базасы   мен   әр   түрлі   көздер   бойынша

құжаттардың   түрлері   мен   әр   қилы   типтерін   іздестіру   бойынша   әдістерге

үйрету, оқыту;

-   дәстүрлі   кітапхана   жағдайларында,   сол   сияқты   Интернетте

ақпараттық   тұрғыдан   студенттердің   өздерін   қамтамасыз   ету   дағдыларын

қалыптастыру;

-   ғылыми-зерттеу   және   өздігінен   оқуға   қатысты   студенттердің

нәтижелерін құжаттық тұрғыдан толтыру жолдарын үйрету.

Бағдарлама кітапхананың ақпараттық ресурстарымен жұмысқа қатысты

білім мен икем көлемін анықтайды, яғни оқытудың күндізгі білім беру түрі

бойынша   ПМУ-нің   білім   беру   бағдарламалары   бойынша   бірінші   курс

студенттерінің  алуы тиісті білім көлемін дарыту.3 Студент курстың соңында білу міндетті:

-   оқу   бағдарламасы   аясында   студенттер   қалыпты   түрде   құжаттарды

іздеудің көп қырлы технологиясын игереді, келесі дағдыларды үйренеді;

-   ПМУ   кітапханасының   құрылымдық   бөлімшелерінің   ұсынатын

қызметі мен қорының ерекшеліктерін біліп, еркін бағдар жасай алады;

-   кітапхананың   анықтамалық-библиографиялық   жүйесін   пайдалана

алады,   картотекамен,   автоматтандырылған   деректер   базасымен,

анықтамалық-ақпараттық   қорлармен   жұмыс   жасай   алады,   осы   арқылы   кез

келген тақырыпта құжаттар мен басылымды таба алады;

-   кітапқа,   мақалаға   және   кез   келген   басқа   басылымға   «Талаптар»

толтыра алады;

-ұлттық   библиографияның   ақпараттық   басылымдарының   құрылымы

мен құрамы туралы түсініктері дамиды;

-Интернеттегі ақпараттарды іздестіру технологиясына бағдар алады;

-  ғылыми   жұмыстың   библиографиялық   бөлімін   өздігінен   толтыра

алады.


4  Пререквизиттер

1 Информатика

2 Мемлекттік тілде іс жүргізу


5 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары

Академиялық сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу р/

с

Тақырыптар

атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс

сағаттарының саны

дәрістер тәжірибелі

к/семинар

зертханалық,

студиялық,

жеке

СӨЖ

ОСӨЖ

1  семестр

1

Кітапхананың

анықтамалық-

библиографиялық

дәстүрлі   аппараты

көмегімен

ақпараттарды

өңдеу,   жинақтау

және іздестіру

ұ

1ұ

ұ

ұ2

Алфавиттік

каталог.  Іздестіру

алгоритмі

ұ

2

ұұ

ұ

3

Жүйелі     каталог.

Іздестіру

алгоритмі

ұ

3ұ

ұ

ұ4

Электронды

каталог.  Іздестіру

алгоритмі

ұ

3

ұұ

ұ

5

Кітапханадағы

жаңа   ақпараттық

технологиялар

Интернет


ұ

3

ұұ

ұ

6

Ғылыми

жұмыстың


анықтамалық-

библиографиялық

аппаратын

толтыруға қатысты

дағдыларды игеру

ұ

3ұ

ұ

ұ7

Барлығы

ұ

15ұ

ұ

ұ6 Пәннің мазмұны

1 Тақырып. Кіріспе

1.1 Ақпарат және қоғам. Ақпараттық мәдениет, анықтамасы, «ақпарат»

сөзінің көп қырлылығы, ақпараттарды жіктеу. Бастапқы құжаттар қоғамның

ақпараттық   ресурстарының   құрамдас   бөлігі   ретінде.   Қазіргі   деректі

ағындардың құрамы мен құрылымы.

Ақпараттарды таратудың әлеуметтік институттары.

1.2   Кітапханалар   қоғамның   ақпараттық   ресурстарын   ұйымдастыру

жүйесі ретінде.

Құжаттардың типтері мен түрлері, яғни оқу мен ғылыми жұмыстарға

қажетті. Кітап ақпараттың сақтаушысы мен тасымалдаушысы ретінде.

  «Ақпараттық   мәдениет»   ұғымының   мәні.  Ақпараттық   мәдениеттің

компоненттері.  Ақпараттың көздері. Құжаттардың негізгі түрлері. Бастапқы

деректі   ағындардың   түрлік   құрылымы.   Қосалқы   құжат   ақпараттарды

аналитикалық-синтетикалық   қайта   өңдеудің   нәтижесі   ретінде.   Қосалқы

құжаттардың түрлері. Кітаптардың аппараты және олардың  элементтері.

Тұтынушылардың   және   ақпаратты   туындатушылардың   ақпараттық

мәдениеті   жоғары   мектептегі   білім   берудегі   қажетті   нәтижелердің   бірі

ретінде.


1.3  Библиография,   оның   қоғамның   өміріндегі   мәні,   маңызы.   Тарих

аясында   библиография   туралы   жалпы   түсінік.  Отандық   және   шетелдік

библиографиялық ақпараттың қазіргі жүйелері. Ақпараттық басылымдардың

қарастырылатын мамандық салалары бойынша жүйесі.

Библиография   нысандарының   сипаттамасы. 

Библиографиялық

құралдардың   түрлері   мен   типтері.  Қосалқы   құжаттар   ақпараттарды   қайта

өңдеудің   нәтижесі   ретінде,   «ақпараттарды   жүйелік   өңдеу».  Ақпараттарды

аналитикалық-синтетикалық   қайта   өңдеудің   негізгі   түрлері  (аннотация,

рефераттар, шолу).

1.4 Ақпараттық сауалдардың  негізгі типтері мен оларды орындаудың

технологиясы.  Іздестіру   алгоритмі.  Ақпараттардың   ағынын   қадағалау.

Ретроспективті   іздестіру.  Ақпараттық-іздестіру   тілдері.     ББК  және  УДК

кестелері. Ғылыми жұмыстарды жүйелеу.

           Жалпы көпшілік пайдалана алу, пайдаланушының сұраныстарын дара

түрде   айкындау.  Кітапханалардың   негізгі   типтері,   олардың   ерекшеліктері,

қорлары мен қызметі.  Виртуальды кітапханалар. Кітапханалардың әр түрлері

бойынша   шешілетін   ақпараттық   міндеттер  ҚР   кітапханаларының   жүйесі.

Қазақстанның кітапханалық торабы мен жүйесі  Қазақстан Республикасының

Ұлттық кітапханасы.  Облыстық С. Торайғыров атындағы әмбебап кітапхана.

Павлодар   мемлекеттік   университетінің   академик   С.   Бейсембаев   атындағы

ғылыми кітапханасы

3.2   Қазақстанның   кітапханалық   желілері   мен   жүйелері,   олардың

ақпараттық     потенциалы.   Кітапхана   ақпараттық-іздестіру   жүйесі   ретінде.Құрылымдары   мен   мүмкіндіктері.   Ақпараттық   қызмет   туралы   түсінік,

кітапхананың анықтамалық – ақпараттық қоры туралы.Тақырып   2.   Алфавиттік   каталог,   тағайындалымы,   құрылымы,

ұйымдастыру принциптері. 

2.1   Кітапхананың анықтамалық-библиографиялық дәстүрлі аппараты

көмегімен ақпараттарды өңдеу, жинақтау және іздестіру .

2.2   Ақпараттық   іздеудің   мәні.   Кітапхананың   анықтамалық-

библиографиялық дәстүрлі аппаратының анықтамалық-ақпараттық қызметті

ұйымдастырудағы   рөлі.   Ақпараттық   іздеудің   түрлері.   Анықтамалық-

библиографиялық аппарат (АБА) – тұтынушылардың сан қырлы сауалдарын

орындаудың негізі. ПМУ кітапханасының   СБА құрылымы. Каталогтардың

жүйесі.

Алфавиттік каталог. Кітапхананың алфавиттік каталогын ұйымдастыру.Каталог   бойынша   жекелеген   құжаттарды   іздеу   мен   тағайындаудың

ерекшеліктері: авторлар-бір тектегілері, қосалқы және құрамдас  фамилиялар,

бір автордың туындысын сипаттау ерекшеліктері. 

Жаңа   сипаттаулардағы   сақтау   орындарының   құрылымы.   Алфавиттік

каталог   ажыратқыштары.   Алфавиттік   каталогтың   құрамдас   бөліктері   мен

оларды   ұйымдастыру   ерекшеліктері:   мерзімді   басылымдарды,   баспа

өнімдерін жалғастыратын шетел әдебиетінің каталогы . Алфавиттік каталогте

іздестіру алгоритмі.

2.3   Тәжірибелік   мәні:     билеттерге   «Талаптарды»   толтырумен

алфавиттік   каталогте   іздестіру   бойынша   тапсырмалары   қосылған.

Тапсырмалардың орындалуы оқытушының тарапынан тексеріледі.

Тақырып 3. Жүйелі каталог. Кітапхананың картотекалар жүйесі.

Тақырыптық іздестіру алгоритмі

3.1   Әмбебеп   ондық   жіктеу   кестелеріне   сай   жүйелі   каталогты

ұйымдастыру (әрі қарай – УДК),   Кітапханалық-библиографиялық жіктелім

(әрі   қарай   –   ББК).   Каталогтың   ажыратқыштары.   Ажыратқыштармен

карточкаларды   реттеу.   Алфавиттік-пәндік   көрсеткіштің   жүйелі   каталогтың

кілті ретінде: ұйымдастыру, пәндік атаулардың түрлері, пәндік атаулардағы

индекстер   және   олардың   каталог   ажыратқыштарымен   байланысы.   Жүйелі

каталог бойынша іздестіру алгоритмі.

3.2   Аналитикалық   библиографиялық   сипаттаудың   ерекшеліктері,

карточкадағы мәліметтер.

3.3   Мақалалардың   жүйелі   картотекасы:   ұйымдастыру   ерекшеліктері,

ажыратқыштар,   тақырыптық   атаулар,   карточкаларды   реттеу,   картотекадағы

карточкаларды сақтау мерзімі.


Арнаулы   картотекалар:   оқытушылардың   еңбектерінің   картотекасы,

университет   басылымдарының   картотекасы     -   олар   бойынша   іздеу   мен

ұйымдастыру ерекшеліктері.

Газеттерден,   жинақтан,   мақалалар   мен   журналдардан   «Талаптар»

бланкын толтыру ережелері.

3.4 Кітапхананың жүйелі каталогы  бойынша тәжірибелік сабақтар (1

сағ): «Талаптар» бланкын толтырумен жүйелі каталог бойынша ақпараттарды

іздеудің   билеттері   бойынша   тапсырмаларды   орындау   және   кітапхананың

қызметкерлерінің тарсырмаларының орындалуын тексеру.

Тақырып   4.  Кітапхананың   СБА   құрамындағы   электронды

каталог. Іздестіру алгоритмі. Слайдтар көрсету

4.1 Электронды каталог кітапхананың анықтамалық-библиографиялық

аппаратының   құрамында.   Іздестіру   алгоритмі   (компьютердің   электронды

каталогы үшін арнайы бөлінген)

Каталогтың   қызметтік   ерекшеліктері:   алфавиттік   және   жүйелі

каталогтардың   қызметінің   бірлестігі,   арнаулы   және   тақырыптың

картотеканың, мақалалардың жүйелі картотекалары. Басылымдардың түрлері

мен   электронды   каталог   бойынша   оларды   іздеудің   алгоритмдері,   қол

жеткізудің,   тақырыпаттар,   кілтті   сөздер   мен   бірнеше   нүктелері   бойынша

іздестіру.

4.2 Кітапхананың электронды каталогы бойынша тәжірибелік сабақтар:

билеттерге   электронды   каталогтың   әрбір   базасында   іздеу   бойынша

тапсырмалар қосылған. 

4.3   Кітапхананың   библиографиялық   –   анықтамалық   аппаратын   іздеу

алгоритмдерін топтық тестілеу.

Тақырып   5.  Кітапханадағы   жаңа   ақпараттық  технологиялар

Интернет.  ПМУ   кітапханасының   сайтындағы   электронды   каталог

бойынша іздестіру

5.1 Жаңа ақпараттық технологиялар, олардың қазіргі қоғамдағы рөлі.

Жаңа   ақпараттық  технологиялар   негізінде   ақпараттарды   ұсынудың

пішіндері.   Электронды   құжат.   Локальды   және   ауқымды     компьютерлік

желілер.

Автоматтандырылған   кітапханалық   ақпараттық   жүйелер   (АКАЖ).

Бағдарламалық-техникалық қамтамасыз ету.

Кітапхананың   электронды   ақпараттық   ресурстары.   Пайдаланудың,

сервистік қызметтің жалпы ережелері.

Анықтамалық   құқықтық   жүйелер,   олардың   негізгі   ерекшеліктері.

Іздестіру технологиясы.

5.2   Интернет  ресурстары.  Негізгі   іздеу   жүйелері   мен  порталдар.

Электронды толық мәтінді кітапханалар мен оларға қол жеткізу әдістері. 


Интернет – ауқымды компьютерлік желі және ақпараттық іздеудің жаңа

ортасы. Интернетте іздеудің жүйесі. Іздеу жүйелері. Интернеттің ақпараттық

ресурстарының   құрамы.   Веб-сайттар   Интернеттің   ақпараттық   көздерінің

алғышарты   ретінде.   WWW-сайттар   мен    порталдардың   білім   беру

саласындағы   құрамы   мен   ерекшеліктері.  Интернеттің   ақпараттық

ресурстары құрамындағы электронды кітапханалар.Тақырып 6. Ғылыми жұмыстың анықтамалық-библиографиялық

аппаратын толтыруға қатысты дағдыларды игеру 

6.1   Библиографиялық   сипаттау   мен  библиографиялық   сілтемелер

ақпараттарды   аналитикалық-синтетикалық   қайта   өңдеудің   нәтижелері

ретінде.   Библиографиялық   сипаттау   бастапқы   құжат   моделі   мен   реттеудің

пішіні   ретінде.  Құжаттарды  библиографиялық   сипаттаудың   ережелері.

Библиографиялық   тұрғыда   көздерді   сипаттау  (кітаптар,   электрондық

ресурстар және т.б.),  рефераттарды, курстық және дипломдық жұмыстарды,

ғылыми   мақалаларды   жазуда   қолданылатын   ережелерді   ұстану,   яғни

Мемлекеттік стандарттың    7.1-2003  шартына сай жүзеге асыру жалғасады.

Тізімдегі жазбаларды орналастыру.  «Библиографиялық сілтеме» ұғымының

анықтамасы.   Библиографиялық   сілтеме  түрлері  (мәтінішілік,  қосалқы

тармақтық,  мәтіннен   тыс)  және   оларды   безендіру   талаптары.  Жұмыс

мәтініндегі көздер бойынша сілтемелер Мемлекеттік стандарттың  7.0.5-2008

сай жүзеге асады.

6.2   Каталогтық  карточка  өнімдердің   төлқұжаты   ретінде:  бұлардың

қатарына    библиографиялық   жазбалар   енеді,  сипаттау   элементтерінің

орналасымы   қатысты   болады.   Библиографиялық   сипаттау  авторлықпен

байланысты  (жеке   және   ұжымдық,  қосалқы   тақырыпатпен.  Құжаттың

шифры.


Пәннің тәжірибелік сабақтардың мазмұны р/р

Тақырыптың аталуы

Мазмұны

1

23

1.

Кітапхананың 

дәстүрлі


анықтамалық-библиографиялық

аппаратының

 

көмегіменақпараттарды   өңдеу   және   жинау,

іздестіру

Ақпараттық   бойынша   іздестіру

алгоритмін қарастыру,

іздестіру дағдыларын игеру,

қажет   етілетін   икем,   машық,

дағдыларды бекіту

2.

Қамтамасыз 

ету: каталогтар,

картотекалар,   ақпараттық   және

библиографиялық басылымдар

Тренинг:

-

 алфавитын

 

кітаптардыңқұжаттарын іздеу;

-   алфавиттiк   каталог   мерзімді

құжаттарын іздестіру;

-

 ақпараттық

 

көмегіментақырыптар

 

бойыншабиблиографиялык

классификациясынiн

 

индексін


анықтау мен іздестіру;

3.

Каталог   бойынша   тақырыптықіздестіру   жұмыстары,   өлкетану

каталогымен   жұмыс   және

тақырыптық     картотекалармен

әрекеттер жүргізу

Ақпараттық

 

жәнебиблиографиялық   басылымдардығ

көмегімен

 

іздестіру.Библиографиялық   сипаттамаларды

толтыру;   құжаттардың   талаптары

бойынша толтыру, безендіру

4.

Автоматтандырылған   ақпараттықіздеу жұмыстары

Компьютерді

 

пайдаланудағдыларын

 

иелену 

мен


бағдарламалық

 

құралдардымеңгеру,   деректердің   машинамен

оқылатын базаларында іздестірудің

әр   түрлі     міндеттерін   шешудің

алгоритмдерін игеру

5. Қамтамасыз

 

ету: Компьютербағдарламалық қамтамасыз ету 

Тренинг:


-   мына   тақырып   бойынша

тренинг жұмыстары «Кітапхананың

электронды  каталогы» 

-   «мерзімді   кезеңдік   басылымның

мақалаларының

 

электрондыкаталогы»   тақырыбы   бойынша

тренингтік жұмыстар;

-   Интернет   желілеріндегі

жұмыстар   бойынша   Тренингтерді

электронды

 

анықтамалық-құқықтық жүйелерді жалғастыру.

6.

Ғылыми   жұмыстарды   безендіру,толтыру

Тренинг:


-библиографиялық   сипаттаулардың

бірнеше түрлерін  құрастыру;

-   библиографиялық   сілтемелердің

бірнеше   түрлерін  

  толтыру,

безендіру;

-   библиографиялық   сипаттауларды

әдебиеттердің   алфавиттік   тізіміне

орналастыру.

8 «Ақпараттық мәдениет негіздері» пәні бойынша тест

сұрақтары

 

1.   Сөзтізбегі   немесе   мағыналық   сөз,   әдеби   тақырыптаіздестіру   тілі   элементі,   нақтыемес   мағынасыз   жүктемені

айтады...

А) индекс

В) шифр


С) дескриптор

D) кілт


Е) тезис

2.   Техникалық   телеграф   жасалуы   радио   мен   телефонды

әкелді...

А) ақпараттың жаңа қайнаркөздерінің дамуына 

В) ақпаратты жедел беруге

С) жаңа коммуникация каналдарының пайда болуына 

D) үшінші ақпараттық төңкеріске

Е) жеке адам ақпаратының қалыптасуына

3. Рефераттау обьектісі болып табылады...

А) оқу басылымыВ) белгілі басылымдар

С) ғылыми басылымдар

D) анықтамалық басылымдар

Е) кез-келген басылымдар

4.  «Пертинентность» ұғымы білдіреді...

А) ақпаратты талаптарды пайдаланушылардың ақпаратының

сәйкестелуі

В) оқырман қызығушылығындағы құжаттың сәйкестелуі

С) сауалмен пайдаланушының ақпараттық сәйкестелуі

D) ақпараттық сауалмен құжаттың сәйкестелуі

Е) оқырман сауалының құжатқа сәйкестелуі

5.  Кепілдемелік аңдатпаларды пайдаланады...

А) ғылыми-библиографиялық жәрдемде

В) кепілдемелік библиографиялық жәрдемде

С) ВКП печаттық карточкада

D) кітапсаудалық бюллетенде

Е) прайс-лист басылымдарда

6.  Микроаналитикалық шиыршықтануға атысады...

А) рефераттау

В) аннотирование

С) конспектілеу

D) фрагменттау

Е) библиографиялық жазба

7.     Қиын   ақпаратты   іздестіру   универсалды   заңдылығының

өсуінің, оны толық әшкереуіндегі заңмен...

А) ақпараттың ескіруі

В) ақпараттың қайталануы

С) тілге қатыспайтын тәуелсіздігі

D) ақпараттың әлеуметтік құндылығы

Е) ақпараттың таралуы

8.  Кітапханадағы барлық қор көрсетеді...

А) алфавиттік оқырман каталогы

В) өлкетану каталогы

С) нөмерлік каталог

D) жүйелік каталог

Е) алфавиттік бас каталог

9.  «Релевантность» түсінігі білдіреді...

А) ақпаратты талаптарды пайдаланушылардың ақпаратының

сәйкестелуі

В) оқырман қызығушылығындағы құжаттың сәйкестелуі

С) сауалмен пайдаланушының ақпараттық сәйкестелуі

D) ақпараттық сауалмен құжаттың сәйкестелуі

Е) оқырман сауалының құжатқа сәйкестелуі 


10. Сөзтіркелімі немесе сипатты сөз, бірмезгілде анықтайтын

немесе басқа аспект мазмұны, бұл...

А) маркерлар

В) индекаторлар

С) коннекторлар

D) аспектілер

Е) индекстер

11.   Керекті   сөзді   қойыңыз:   «Оқулықта   мәтін   ...   стилімен

жазылған»

А) ғылыми

В) публицистикалық

С) істік


D) сөздік

Е) ресми


12.

Керекті сөзді қойыңыз: «Термин «тезистер» ... сөзінен туып

«бекітемін» сөзін білдіреді» 

А) латын тілі

В) грек тілі

С) фрацуз тілі

D) неміс тілі

Е) ағылшын тілі

13.  Аннотирование объектісі болып табылады...

А) оқулықтар

В) бұқаралық журналдар

С) ғылыми құжаттар

D) анықтамалар

Е) кез-келген құжаттар

14.   Керекті   сөзді   қойыңыз:   «   «резюме»   термині   ...   сөзінен

жасалады»

А) латын тілі

В) грек тілі

С) француз тілі

D) неміс тілі

Е) ағылшын тілі

15.  Кітапханада электрондық каталог ... үшін қызмет етеді...

А) белгілі автор кітабын іздестіруі

В) тақырып бойынша кітап іздестіру

С) пән бойынша ақпарат іздестіру 

D) басылым түрі бойынша құжаттарды іздестіру

Е) барлық дәстүрлік іздестіру бойынша құжаттар іздестіру

16.   Оқырмандарға көбінесе жайлы қызмет көрсете отырып

кітапқа   қосылған,   қосымша   тақырыптарды   пайдалануын

айтады...  А) кітап аппараты

В) комментариялар

С) хрестоматия

D) ескерту

Е) қосымша

17. Жүйелік каталог кілті болып табылады...

А) рубрикатор

В) бөлім тізбегі

С) классификация таблицасы

D) пәндік нұсқау

Е) алфавиттік-пәндік нұсқау

18. Сипаттаумен қабылданған, еңбек қызметінің процесіндегі

адамды   пайдалану   және   сақтау,   дұрыс   қабылдау   үшін

ақпараттың кенеттен кеңейуі...

А) ақпараттық жарылыс

В) ақпараттық лавина

С) ақпараттық айқай-шу

D) ақпараттық керектілік

Е) ақпараттық ағын

19.     Алфавиттік   каталогта   библиографиялық   жазбада   бар

болады...

А) құжаттың басындағы алфавит

В) жазба басындағы алфавит

С) автор алфавиті

D) алфавит аты

Е) жазба элементінің алфавиті

20.   Қойылған   ереже   бойынша   әкелінген,   алғашқы   құжат

жөнінде   библиографиялық   мағлұматтардың   жиынтығымен

бірге ұсынылатын туынды құжат, бұл...

А) реферат

В) шолу

С) конспектD) библиографиялық жазба

Е) библиографиялық жазып алу

21.   Білімнің   дидактикалық   құралының   негізгі,   кәсіптік

саладағы   қызмет   немесе   ғылыми   пәннің   мазмұнын

көрсететін жүйелік білімнің жиынтығы, бұл...

А) хрестоматие

В) оқу жәрдемі

С) оқулық 

D) оқу бағдарламасы

Е) анықтама

22.   Құжаттардың библиографиялық шолуы қызмет етеді ...

үшін


А) құжаттық ағымдағы талапшылардың бағдарлаулары

В) ақпараттық ағымдағы талапшылардың бағдарлаулары

С) ғылыми тергеу жөнндегі жүйелік мағлұматтар

D) бір саладағы маманның ғылыми коммуникациялары

Е)   анықталған   сұрақ   бойынша   жалпылау   және   критикалық

мағлұмат бағалауы

23.   Керекті сөзді қойыңыз: « «конспект» термині ... сөзінен

жасалады»

А)латын тілі

В) грек тілі

С) француз тілі

D) неміс тілі

Е) ағылшын тілі 

24. Анықтайтын мәдени жеке адамның ақпараттық тұрақты

дағдысының қалыптасуына әсерін көрсететін...

А) СМИ


В) білімдік мекеме

С) жанұя


D) кітапханалар

Е) бос ұйымдар

25. Оқылғанға өзінің байланыс тілімен құжат жөніндегі қысқа

жазбасын...

А) конспектілеу

В) фрагменттеу

С) аннотирование

D) рефераттау

Е) реценттеу

26.     Керекті   сөзді   қойыңы:   «   «энциклопедия»   термині   ...

сөзінен   жасалып   барлық   білім   орталығы   бойынша

мағыналанады»... 

А) латын тілі

В) грек тілі

С) француз тілі

D) неміс тілі

Е) ағылшын тілі

27.   Керекті   сөзді   қойыңыз:   «Кітапхана   функциясы   ...

ақпаратты   мәдениетті   іске   асыроуда   пайдаланушылардың

қалыптасуы бойынша жұмыста»...

А) коммуникативті 

В) тәрбиелік

С) білімдік

D) мемориалды

Е) әлеуметтік


28.   Қызықтыратын   тақырып   бойынша   ақпаратты

пайдаланушының   ұдайы   хабарлауы   қызмет   көрсету

тәртібінде

А) «саул-жауап»

В) ИРИ

С) ДОР


D) бұқаралық ақпараттау

Е) ақпараттау қорғаушы

29. Кітапхана арасындағы дәстүрліемес ақпараттық алғашқы

элементі болды...

А) компакт-дискідегі БД 

В) кітап пен журналға қосымша болып табылатын дискеттар

мен дискілер

С) кітапханамен басқарылған БД

D) бейнетасушы құжаттар

Е) ақпараттық орталықтағы БД

30.   Толықтақырыпты   құжаттардың   жазбаларының

сақталуындағы база деректерін айтады...

А) фактографиялық

В) рефераттық

С) объектографиялық

D) құжаттық

Е) толықмәтінді

31.   Қайнаркөз   жөніндегі   нақты   библиографиялық   мәліммет

талап   етілген,   мәтіннен   пайдаланылған   құжаттан   сөздік

сабыры, бұл...

А) цитирование

В) фрагментирование

С) экстрагирование

D) рефератирование

Е) конспектілеу

32.   Мәтін   жинағы,   иллюстрацияланған   оқулықтың   мазмұны

осылай аталады...

А) анықтама

В) оқу-көрнекі жәрдемі

С) хрестоматия

D) оқу-әдістемелік жәрдем

Е) практикум

33.   Адамдар   арасындағы   ақпараттық   айырбас   процесіндегі

қосындысын айтады...

А) бұқаралық коммуникация

В) жекеадам арасындағы қатынас

С) кәсіптік қатынас

D) әлеуметтік коммуникацияЕ) ақпараттық коммуникация

34.     Адамдарға   қатынас   бойынша   моральдік   залалды

қақпайлау   ақпаратымен,   мақсатымен   қатынас   ережесі

анықтайды... 

А) ақпараттық этика

В) ақпараттық құқық

С) авторлық құқық

D) кәсіптік этика

Е)  моральді кодекс

35.   Қолдық   тәртіпте   ретті   іздестіру   үшін   ұсынылған,

ұйымдастырылған бұқаралық ақпараттар, бұл...

А) база деректері

В) банк деректері

С) ақпараттық қор

D) құжаттар коллекциясы

Е) ақпараттық қор

36.   Жинақ   және   журнал   түріндегі   құрылған   құжаттағы

кірген, Элементарлы құжат, бұл...

А) басы

В) параграфС) статья

D) бөліктеме

Е) бөлім 

37.   Көріністі   мәтіннің   мағыналы   байланыста   туынды

құжаттардың көбінесе бағалысынан алып шығуы бұл... 

А) экстрагирование 

В) конспектирование

С) цитирование

D) реферирование

Е) аннотирования

38. Алфавиттік каталог кітапханада қызмет етеді...

А) белгілі автордың кітап іздестіруінде

В) тақырып бойынша кітап іздестіру

С) пән жөнінде ақпарат іздестіру

D) басылым түрі бойынша құжаттар іздестіру

Е) басылым тілі бойынша

39. Кітапты іздестіру үшн кітапханада дәстүрлі анықтамалық

аппаратта қорда пайдаланады...

А) анықтамалық қор

В) каталогтар

С) картотекалар

D) библиографиялық нұсқаулар

Е) ақпар-кітап


40.   Жүйені   қалыпты   функционалдау   үшін   төмен   жіберілген

сандағы ақпаратты алу тәртібін айтады...

А) ақпараттық кризис

В) ақпараттық жетіспеу

С) ақпараттық жетіспеушілік 

D) ақпараттық айғай-шу

Е) ақпараттық лакундар

«Ақпараттық мәдениет» пәні бойынша тесттік тапсырмалар жауаптары

Күрделілік деңгейі

Сұрақтар №

Дұрыс нұсқасы

Сұрақтар №

Дұрыс


нұсқасы

1

C21

C

2D

22

A3

C

23A

4

A24

B

5B

25

E6

A

26B

7

E27

C

8E

28

B9

E

29D

10

A30

E

11A

31

A12

B

32C

13

E33

D

14C

34

A15

E

35C

16

A36

C

17E

37

A18

A

38A

19

B39

B

20D

40

B9 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет:

1 Нұржанова Г. Студенттердiң ақпараттық мәдениетiн қалыптастыруда

жоғары оқу орындары кiтапханаларының ықпалы / Нұржанова Г. // ҚПҒА

хабаршысы=Вестник АПНК. - 2008. - 59-63 б. -  С.  N5-6

2   Нұржанова,   Г.   И.  Мектеп   кiтапханасы   -   ақпараттық   мәдениеттi

қалыптастырудың   бастапқы   сатысы   /   Нұржанова,   Г.   И.   //   Мектептегi

кiтапхана=Б-ка в школе. - 2009. - 2-3 б. -  С.  N5

3   Мамытканов   Д.   К.  Ақпараттық   мәдениет   -   ақпараттық   қоғам

дамуының факторы ретiнде / Мамытканов Д. К. // Саясат. - 2010. - 45-52 б. -

N1

4  Мамытқанов   Д.   Қ.  Тұлғаның   ақпараттық   мәдениетi   мемлекеттiкақпараттық   қауiпсiздiгiнiң   элементi   ретiнде   /   Мамытқанов,   Д.   Қ.   //

Евразийское сообщество. - 2009. - 123-126 б. -  С.  N45 Қалжанова  Г. Ақпараттық мәдениет негiздерiн оқытуда интерактивтi

тақтаны қолдану тәсiлi / Қалжанова, Г. // Информатика негiздерi. - 2011. - 24-

25 б. -  С.  N1

6 Құсаметова  Г. К. Ақпараттық технология - бүгінгі күн талабы / Г. К.

Құсаметова, И. М. Раушанова // ҚР ҰҒА хабарлары = Изв.  НАН РК. Сер.

Общественных и гуманитраных наук. - 2013. - № 1. - 66-69 б.

7   Информатика:   учебник   /   под   ред.   проф.   Н.   В.   Макаровой.   –  М.   :

Финансы и статистика, 1997. – 106 с. 

8   Войханская   К.   М.   Библиотекари   и   читатели   об   информационной

культуре: (сборник материалов известного исследования) / К. М. Войханская,

Б. А. Смирнова // Библиотека и информация. – М., 1974.

9   Шапиро   Э.   Л.   О   путях   уменьшения   неопределенности

информационных запросов // Научно-технические библиотеки СССР. – 1975.

10   Вьюжанина   Л.   А.   Формирование   информационной   культуры

педагогов и учащихся школ // Мектептегi кiтапхана = Библиотека в школе. –

2003. – № 5. – С. 3-5.

11   Ракитов   А.   И.   Философия   компьютерной   революции.   –   М.:

Политиздат, 1991. – 287 с.

12 Ракитов А. М. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и

культуры: пример России // Проблемы информатизации. – 1993. - № 3- 4. –  С.

6 -19.

13   Семенюк   Э.   П.   Информационная   культура   общества   и   прогрессинформатики // НТИ. Сер.1. – 1994. – № 1. – С. 2-7.

14   Семенюк   Э.   П.   Информатизация   общества,   культура,   личность   //

НТИ. Сер. 1. – 1993. – № 1. – С. 1-8.

15 Воробьев Г. Г. Твоя информационная культура. – М. : Мол. гвардия,

1988. – 303 с.

16 Воробьев Г. Г. Молодежь в информационном обществе. – М. : Мол.

гвардия, 1990. – 255 с.

17 Суханов А. П. Информация и прогресс. – М., 1988.

18 Вохрышева М. Г. Формирование науки об информационной культуре

//   Проблемы   информационной   культуры:   методология   и   организация

информационно-культурологических   исследований:   сб.   ст.   –   М.:

Магнитогорск, 1997. – Вып. 6. – С. 57.

19   Зиновьева   Н.   Б.   Информационная   культура   личности:   введение   в

курс: учеб. пособие для вузов культуры и искусства / Краснодар. гос. акад.

культуры. – Краснодар, 1996. – С. 141.

20 Коряковцева Н. А. Техники информационно-библиотечной работы:

учебно-практическое пособие / предисл. и науч. ред. В. А. Фокеева. – М. :

Либерея, 2004. – 136 с.

21  Рыбина Е. Ф.  Библиография   литературы   для  детей  и  юношества:

учебное пособие. – М. : Либерея, 2004. – 216 с.

22 Гречихин А. А. Информационная культура: опыт типологического

определения // Проблемы информационной культуры: сб. ст. – М., 1994. – С.

15.


23   Зубов   Ю.   С.   Информатизация   и   информационная   культура   //

Проблемы информационной культуры: сб. ст. – М., 1994. – С. 6-11. 

24   Семеновкер   Б.   А.   Информационная   культура:   от   папируса   до

компактных оптических дисков // Библиография. – 1994. – № 1. – С. 12.

25   Малдыбаева   З.   К.     Роль   школьных   библиотек   в   формировании

информационной культуры  и взаимодействие  библиотекарей и педагогов  в

совместных мероприятиях // Мектептегi кiтапхана = Библиотека в школе. –

2003. – № 6. – С. 8-10.

26   Ыдрысова   А.   Б.  Формирование   информационной   культуры   /   А.Б.

Ыдырысова // Опыт работы вузовских библиотек Казахстана. – Алматы, 2001.

– 149 с.

27 Аскаров Е. С. Основы научных исследований :учеб.-метод. пособие /

Е. С. Аскаров, Е. К. Балафанов Б. А. Койшыбаев. – Алматы: ИНТ, 2005. – 198

б. – (Основы информационной культуры).Қосымша әдебиет:

28   Бердигалиева   Р.   А.   Ответственная   миссия   НБ   Казахстана  /   Р.А.

Бердигалиева // Сов. библиотековедение. – 1992. – № 5–6. –          С. 32–37.

29   Бердигалиева   Р.   А.   Формирование   новой   парадигмы   сельской

библиотеки / Р. А. Бердигалиева // Кітапхана. – 2003. – № 1. – С. 5– 7.

30   Бердигалиева   Р.   А.   Роль   библиотек   в   формировании   единого

Евразийского культурно-информационного пространства // Евразия. – 2002. –

№ 3. – С. 22– 30.

31 Бердигалиева Р. А. Роль библиотеки в современной культуре (текст) /

Р. А. Бердигалиева, А. Г. Карбекова. – Алматы, 2001. – 100 с. – (Национальная

библиотека РК).

32 Игумнова Н. П. Деятельность Библиотечной Ассамблеи Евразии по

сохранению   культурного   наследия   стран   СНГ   //   Вестник   Библиотечной

Ассамлеи   Евразии   по   сохранению   культурного   наследия   стран   СНГ   //

Вестник БАЕ. – 2002. – № 3 – С. 24–27.

33 Интернет-технологии в библиотеке // Бегалинские чтения : Дети как

читатели. Алматы : ГРДБ им. С. Бегалина, 2003. – С. 29-35.

34 Канафина А. М. Взаимодействие библиотек и органов власти / А. М.

Канафина // Кітапхана. – 2003. – № 1. – С. 8–10.

35  Касымжанова   К.   Т.   Библиотеки   Казахстана   :   цифры   и   факты   //

Кітапхана әлемі. – 2013. – № 3. – С. 14-19.

36  Кітапхана  терминдерінің  сөздігі  :   (2000   термин)   /   құраст.:   Г.   Т.

Рахымжанова,   Ф.   Қ.   Бектұрбекова   ;   ауд.  К.   Т.   Қасымжанова   ;   ред.   Б.   Ш.

Шаймерденова. - Алматы : Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы,2010. - 260 б.

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • БЕКІТЕМІН
  • Анықтамалық құқықтық жүйелер, олардың негізгі ерекшеліктері. Іздестіру технологиясы.
   • Ақпараттық бойынша іздестіру алгоритмін қарастыру,
    • Автоматтандырылған ақпараттық іздеу жұмыстары
   • Компьютерді пайдалану дағдыларын иелену мен бағдарламалық құралдарды меңгеру, деректердің машинамен оқылатын базаларында іздестірудің әр түрлі міндеттерін шешудің алгоритмдерін игеру
 • 7 Информатика: учебник / под ред. проф. Н. В. Макаровой. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 106 с.
 • 8 Войханская К. М. Библиотекари и читатели об информационной культуре: (сборник материалов известного исследования) / К. М. Войханская, Б. А. Смирнова // Библиотека и информация. – М., 1974.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет