Программа летней языковой школыжүктеу 0.85 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата24.03.2017
өлшемі0.85 Mb.
түріПрограмма
  1   2   3   4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан Национальная академия образования им. И.Алтынсарина 

 

  

 

  

 

 

ЖАЗҒЫ ТІЛДІК МЕКТЕП БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана 


2016 

 

 

Ы.  Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім  академиясы  ғылыми  кеңесімен 

баспаға ұсынылды (2016 жылғы 17 наурыз № 3 хаттамасы)  

 

Рекомендовано  к  изданию  ученым  советом  Национальной  академии образования им. И. Алтынсарина (протокол № 3 от 17 марта 2016 года)  

 

 Жазғы  тілдік  мектеп  бағдарламасының  жобасы.  –  Астана:Ы.Алтынсарин 

атындағы Ұлттық білім академиясы, 2016. – 32 б. 

 

Проект  программы  Летней  языковой  школы.  –  Астана:  Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2016. – 31с. 

 

 Құжатта  жазғы  тілдік  мектеп  бағдарламасы  ұсынылған.  Бұл  бағдарлама 

білім  беру  ұйымдарының  басшылары  мен  қызметкерлеріне,  білім 

басқармаларының  басшылары  мен  әдіскерлеріне,  филолог  мұғалімдерге 

ұсынылған. 

 

В настоящем документе предложена программа Летней языковой школы. Программа  рекомендована  руководителям  и  работникам  организаций 

образования, руководителям  и методистам управлений образования, учителям-

филологам. 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

© 

Национальная академия образования 

им. И.Алтынсарина, 2016 

 

© 

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім  

академиясы,2016 

 

 
Түсінік хат  

 

Үштілді  білім  беруді  қалыптастырудың  тұрақты  үрдісі  әлеуметтік 

субъектілер қарым-қатынасындағы ойлау мен тәлімнің, қатысымдық дағдылар 

мен  толеранттылықтың  демократиялық  типінің  дамуына  мүмкіндік  береді. 

Қазақ  және  орыс  тілдерімен  қатар  ағылшын  тілі  адамдардың  қарым-қатынас, 

өзара түсіністік пен өзара әрекетінің құралы ретінде, басқа мәдениеттерге тарту 

және  мектеп  оқушыларының  зияткерлік  қабілеттерін  дамытудың  маңызды 

құралы ретінде толық көлемде танылатын болды. 

Жазғы  тілдік  мектептерді  ұйымдастыру  мектеп  оқушыларының  тілдік 

дайындығын  күшейту  қажеттілігінен  туындады.  Жазғы  мектеп  аясында 

оқушыларға  өздерінің  өзге  тілді  қарым-қатынасын  білім,  білік,  дағдыларын 

жетілдіруге  мүмкіндік  беріледі,  білім  алушылардың  қатысымдық  дағдыларын 

қалыптастыруға  ерекше  көңіл  бөлінеді.  Жазғы  тілдік  мектеп  үлгісі  мектеп 

оқушыларына  қарым-қатынасты  ұйымдастырудағы,  елтану  саласы  сынды 

қарым-қатынас құралы (лексикалық өлшем, грамматикалық формалар және сөз 

тіркестері, тілдік қарым-қатынас формуласы) ретінде де қолданудағы қосымша 

ақпараттар алуда шет тілінің практикалық маңызына көз жеткізуіне мүмкіндік 

береді.  

Ұсынылып  отырған  бағдарлама  –  жазғы  тілдік  мектеп  жағдайында 

ағылшын  тілін  оқыту  стратегиялары  нұсқасының  бірі.  Жазғы  мектеп 

оқытушыларына  бағдарламаларды,  түпнұсқалық  материалдарды  және  оқу 

процесін  ұйымдастырудағы  тактикалық  мәселелерді  шешуде  әдістемелік 

қамтамасыз етуді таңдауда дербестік беріледі.  

Тілдік  топтарды  қалыптастыру  үшін оқушыларды  саралау  ағылшын  тілін 

оқу  деңгейі  диагностикасы  негізінде  жүзеге  асырылады.  Тілдік  құзыреттерді 

бағалау жүйесі тілдік қызметтің төрт түрі арқылы тілді практикалық меңгерудің 

әр деңгейі бойынша стандартталған талаптарымен қамтамасыз етіледі.  

Бағдарлама келесі бөлімдерді құрайды: 

1.Жазғы тілдік мектепте үш тілді оқытудың принциптері. 

2. Жазғы тілдік мектеп бағдарламаларының мазмұны. 

3. Жазғы тілдік мектептің оқыту әдістері мен құралы. 

4.  Жазғы  тілдік  мектептегі  білім  алушылардың  дайындық  деңгейіне 

қойылатын талаптар. 

5. 


Жазғы тілдік мектептегі деңгейлік дайындықты бағалау жүйесі.  

 

  

 

 

Жазғы тілдік мектепте үштілді оқытудың принциптері  

 

Оқушылардың  қатысымдық  құзыретін  қалыптастыру  шет  тілін  оқытудың 

өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Тілдік орта болмаған жағдайда шет 

тілі  мұғалімінің  маңызды  міндеті  сабақта,  сабақтан  тыс  қызметте  шындыққа 

жақын  қарым-қатынас  жағдайын  құру  болып  табылады.  Тілдік  орта 

жағдайында  өзін-өзі  танытуға  ұмтылатын  және  әлеуметтік  жауапкершілікті 

сезінуді  меңгерген, сыни  ойлай  білетін,  адамзатпен  жинақталған  рухани  және 

материалдық байлықты бағалайтын; үнемі өзгермелі әлемге сезімтал және оны 

шығармашылық  байытуға  қабілетті  адамды  тәрбиелеуге  болады.  Тілдік  орта 

тұлғаны  ойдағыдай  тәрбиелейді,  оқушылардың  дұрыс  әлеуметтенуіне  және 

үнемі өзін-өзі жетілдіруге дайындығын қалыптастыруға әсер етеді. Тілдік орта 

құраушыларының бірі жазғы тілдік мектеп болып табылады.  

Жазғы  тілдік  мектеп  жұмысы  уақытында  шет  тілін  оқытумен  қатар 

балалардың  белсенді  демалысы  үшін  жағдай  жасалады.  Ұйымдастырушының 

міндеті  (мұғалім,  тәрбиеші)  -  оқытылатын  тақырыпты  оқушылардың  жеке 

ерекшеліктерімен  тәрбие,  білім  беру  және  тұлғаны  дамыту  міндеттерімен 

сәйкестендіру.  Шет  тілі  бойынша  жазғы  тілдік  мектеп  жұмысының  жүйесі 

жалпы  мақсатқа  біріккен  ұйымдастыру  формалары,  қызмет  әдістері  мен 

түрлерінің өзара байланысы мен өзара әрекетін құрайды.  

Жазғы  тілдік  мектептің  мақсаты:  қатысымдық  құзыретті  жетілдіру, 

шет  тілін  оқуға  уәждемені  арттыру  және  оқушылардың  жеке-психологиялық 

ерекшеліктерін дамыту.  

Жазғы тілдік мектептің міндеті: 

балалар мен жасөспірімдердің жас, психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, белсенді, танымдық бос уақытын ұйымдастыру; 

тілдік  дайындық  деңгейіне  сәйкес  орта  білім  беретін  мекеме оқушыларының зияткерлік қабілетін дамыту; 

шығармашылық-жобалық  және  оқу-зерттеулік  қызметі  аясында  білім алушылардың ішкі әлеуетін дамыту; 

оқытылатын тіл елдерінің және туған лингвоэтномәдениет салттары және дәстүрлерімен таныстыру арқылы оқушылардың ой-өрісін кеңейту.  

Жазғы  тілдік  мектеп  бағдарламасының  мазмұны  оның  негізгі 

бағыттарының органикалық бірлігімен жасалады: 

прагматикалық (қатысымдық құзыретті қалыптастыру); гносеологиялық (оқушыларға ағылшын тілінде сөйлейтін елдер, әлемдегі 

және Қазақстандағы оқиғалар, балалар және жастар және т.б. ұйымдар туралы 

хабарлама); 

аксиологиялық  (оқушылардың  құндылық  бағдары  мен  қызмет  мотивін және т.б. дамыту). Осы бағыттардың өзара әрекеті жазғы тілдік мектеп жұмысы 

жағдайында тұлғаның әрі қарай дамуына мүмкіндік береді. Жазғы тілдік мектеп 

жұмысын ұйымдастыру принциптері;  

шет тілін оқытудың өмірлік жағдайлар және оқушылар қызметімен тығыз байланысын  қамтамасыз  етуге  мүмкіндік  беретін  шындықпен  байланыс 

принципі; шет  тілдік  тілдік  материалды  оқытуды  және  қарым-қатынас  қызметін (пікірталастар  мен  дебаттар  ұйымдастыру,  құрбыларымен  шет  тілінде  хат 

жазысуларды  жүргізу,  шет  тіліндегі  көркем  әдебиеттерді  оқу,  шығармаларды 

және  т.б.  драмаландыру)  қарастыратын  қатысымдық  бағыттылық  пен 

белсенділік принципі; 

оқушылардың  тілге  жаттыққандығы  (мәдениетаралық  деңгейде  ауызша және  жазбаша  қарым-қатынаста  мүмкін  болатын  тілдік  қиындық  деңгейін 

сақтау) деңгейін есепке алу принципі; 

оқушылардың  жас  ерекшеліктерін  ескеру  (оқушылар  қызметін  олардың психофизиологиялық  дамуын  ескере  отырып  перспективалық  жоспарлау) 

принцпі; 

ұжымдық,  топтық  және  жеке  жұмыс  түрлерін  сәйкестендіру  (ұжымның қызығушылығы және әуестігімен жеке мотиві мен қызығушылығын біріктіру) 

принципі; 

шет  тілдік  білім  беру  қызметін  дайындау  мен  жүзеге  асырудағы пәнаралық  байланыс  (шет  тілі  және  информатика/  химия/  биология/  физика/ 

мемлекеттік тіл/ ана тілі) принципі. 

 

 

  

 
Жазғы тілдік мектеп бағдарламасының мазмұны  

 

Бұл бағдарламада келесі жағдайлар айқындаушылар болып табылады: 

1.

 

Ағылшын  тілі  курсының  міндеттері  оқушылардың  қатысымдық жәнетанымдық қажеттіліктерімен анықталады. 

2.

 Ағылшын тілі курсының негізгі компоненттері: 

 қатысым  қызметінің  салалары,  өзге  тілдегі  қатынастың  сөздік 

жағдайлары мен тақырыптары; 

 

қатынас құралдары 

(лексикалық 

бірліктер, 

грамматикалық 

формаларжәне құрылымдар, сөздік қатынастың формулалары); 

 мазмұны,  жанры,  стилі  жағынан  түрлі  сипаттағы,  әлеуметтік 

мәденижәне лингваелтанулық білімі бар мәтіндер;  

 

тілдік  материалды  тілдік  қызметтің  ауызша  және  жазбаша түрлеріндетүсіну мен қолдану дағдылары;  

 сәйкес сөздік тақырып аясында ауызша және жазбаша өзге тілде қатынас 

біліктіліктері болып саналады.  

3.

 

Әдістемелік  мақсатты  өзара  байланысты  спираль  түріндегі  өсу ұстанымы негізінде біліктіліктерді тілдік қызметтің барлық түрлерінде дамыту, 

лингвистикалық  құбылыстарға  олардың  формалары,  маңызы  мен 

функционалдық  маңыздылығы  бірлігінде  оқыту,  түпнұсқалық  мәтіндерді 

пайдалану  және  білім  алушылардың  түпнұсқадан  оқу  мен  сөйлеу  қызметін 

қамтамасыз ету.  

4.

 Тілдік  материал  сөйлеу  қызметінің  сәйкес  түрін  іске  асыру  құралы 

ретінде  қарастырылады,  оны  іріктеуде  функционалдық-қатысымдық  тәсіл 

қолданылады. 

5.

 Оқытушы  және  оқушылар  оқу  процесінің  белсенді  қатысушылары 

ретінде қарастырылады. 

6.

 

Табиғи  тілдік  орта  болмаған  жағдайда  оқытудың  мультимедиялық құралдары негізінде білім берудің тілдік ортасын құру, сондай-ақ оқу процесіне 

тіл тасымалдаушыларын қатыстыру қажет.  

Жазғы  тілдік  мектептің  оқытушыларына  бағдарламаны  әдістемелік 

қамтамасыз  етуін,  түпнұсқалық  материалдарды  таңдауда  және  оқу  процесін 

ұйымдастырудағы тактикалық міндеттерді шешуде дербестік беріледі.  

Ағылшын тілі курсының мақсаты өзге тілдегі қатысымдық құзыреттілікті, 

яғни  тілге  жаттыққандықтың  нақты  деңгейін  ескере  отырып  мәдениетаралық 

қатысым жағдайында ағылшын тілінде қатынасты іске асыру қабілетін дамыту 

болып табылады.  

Бұл мақсатқа жетер жол келесі міндеттерді шешуден көрінетін оқытудың 

аралық мақсаттарымен белгіленуі тиіс: 

 психологиялық және практикалық тұрғыдан оқушыларды ағылшын тілін 

ақпараттың  тек  сыртқы  көзі  және  өзге  тілдегі  байланыс  құралы  ретінде 

түсінуден ағылшын тілін өз ойын білдіру және басқа адамдардың айтқандарын 

түсіну мен қолдануға қайта бағдарлау; 

 

оқушыларды  өзге  тілде  қарым-қатынас  жасауға  ауызша  және жазбашатүрлерде дайындау;  

 ағылшын 

тілін 


күнделікті 

қарым-қатынас 

жағдайларында 

қолданудыңшынайы мүмкіндіктерін көрсету; 

 

білім  алушыларға  ағылшын  тілінің  әлеуетін  олардың  тілдік,  тілдік  ел танушылық  және  әлеуметтік  мәдени  құзыреттіліктерін  кеңейту  көзі  ретінде 

ашып көрсету. 

Әрбір күннің тақырыбы балаларды оқытатын тілде өтетін түрлі шараларға 

қатысуға  дайындайды,  олардың  дамуына  ықпал  етеді.  Жазғы  тілдік  мектеп 

тақырыптарының  әртүрлілігі  сабақтардың  материалдарын  толықтырады  және 

тереңдетеді,  олардың  терең  игерілуіне  әсер  етеді,  оқушылардың  тәжірибесіне 

сүйене отырып олардың өмірімен байланысты қарастырады.  

Шет  тілін  оқытуда  ойын  технологияларын  кеңінен  қолдану  жазғы  тілдік 

мектеп бағдарламасы мазмұнының ерекшелігі болып табылады. Әрбір сабақ – 

бұл  мақсаты  –  балаларға  өз  күш  салуларының  нәтижелерін  барынша  ерте 

сезінуді  түсіндіретін  қарым-қатынас  сабағы.  Сабақтарда  қатынастық  жағдай 

жасау  үшін  әрбір  баланың  жоғары  белсенділігін  қолдау  үлкен  рөл  атқарады. Жазғы тілдік мектеп бағдарламасы шет тіліне ену әдістемесін, интербелсенді 

ойындарды, психотренингті қолданады. Бейресми жағдай оқушылардың тілдік 

кедергілерді  жеңуіне  ықпал  етеді.  Бағдарламаны  құрастыруда  оқушылардың 

жас  ерекшеліктерін  ескеру,  сондай-ақ  балалардың  бос  уақытта  жұмыспен 

қамтылуын арттыру, тұлғаны дамыту, кәсіпке ерте бағдарлау қажет. 

Жазғы  тілдік  мектептің  мазмұны  таңдап  алынған  тақырыпқа  және  алға 

қойылған  мақсаттарға  байланысты.  Сыныптан  тыс  жұмыс  оқушыларда 

әлеуметтік  мәдени  құзыреттілік  қалыптастыруға  және  оқытылатын  тіл  елінің 

ұлттық-мәдени  ерекшеліктеріне  толеранттылық  қатынасты  тәрбиелеуге 

бағытталуы тиіс.  

Білім беру мақсаты салт-дәстүрлерімен, мерекелерімен, көрікті жерлерімен 

және басқа да елтанушылық шынайылықтарымен танысудан тұрады. Мұнан әрі 

түрлі  жастағы  білім  алушыларға  арналған  Жазғы  тілдік  мектептің 

бағдарламасы ұсынылады.  

1-

бағдарлама.  

Бағдарлама  20  күнге  есептелген.  Бағдарламаның  көлемі  40  сағатты  (күн 

сайын 4 сағаттан) құрайды. 5-6-сыныптардың оқушыларына арналған. 

Әр  күннің  өз  атауы  және  сәйкес  тапсырмалары  бар.  Сабақ  барысында 

оқушыларға  берілген  тақырып  бойынша  жаңа  лексиканы  жұмыс  дәптеріне 

жазып  алу  және  одан  кейін  оны  өз  сөзінде  қолдану  ұсынылады.  Сондай-ақ, 

балалар  сурет  сала  алады,  өз  әсерлерін  бейнелейді.  Екі  тілдегі  сөздіктерді, 

Интернет ресурстарын қолдануға рұқсат етіледі. Жазғы мектептің соңында ең 

үздік  дәптер  байқауы  өткізіледі.  Тілдік  мектептің  бағдарламасы  оқушыларды 

оқытылатын  тілде  өтетін  жалпы  мектептік  шараларға  қатысуға  дайындайды, 

олардың  өзін-өзі  тануына,  өзін-өзі  танытуына  және  өз  ойын  білдіруіне  ықпал 

етеді.  Тілдік  мектептің  тақырыбы  сабақтардың  материалдарын  тереңдетеді 

және  толықтырады,  олардың  терең  игерілуіне  ықпал  етеді,  өмірмен 

байланысын  қарастырады  және  оқушылардың  қарым-қатынас  қажеттілігін 

ынталандырады.  Әр  баланың  жоғары  белсенділігін  қолдау  үшін  сабақтарда 


қолайлы қатысымдық жағдайлар жасау қажет.  

Осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін жасалатын жағдайлар:  

міндетті түрде техникалық және ақпараттық жарақтандырылған шет тілі кабинетінің болуы (компьютер, проектор, интерактивті тақта),  

дидактикалық және әдістемелік материалдардың болуы: а) сабақ жүргізуге арналған әзірлемелер: схемалар, кестелер; 

б) ақпараттық сипаттағы әзірлемелер; 

в)  бақылауды  ұйымдастыруға  және  оқытудың  нәтижелілігін  анықтауға 

арналған әзірлемелер. 

Әр күн сәлемдесуден және берілген тақырып (activity) бойынша лексиканы 

зерделеудің белсенді тәсілдерінен басталады. Лексиканы белсендендіру әртүрлі 

ойындар, оның ішінде рөлдік ойындар түрінде өтуі тиіс. Күн сайын балалар күн 

тақырыбына сәйкес тақпақ, өлең немесе пікірлерін жатқа айтады. Күн соңында 

өз  әсерлерін  күнделікке  жазу  ұсынылады.  Сондықтан  өз  көңіл-күйлерін, 

пікірлерін  білдіруді(рефлексия)  мүмкіндігінше  ағылшын  тілінде  беру 

ұсынылады (1-кесте).  

 

1-кесте – 1-бағдарламаның мазмұны 

Күн  Күн тақырыбы 

Оқушылар қызметі 

 

Нәтижесі 

 

Hello, summer. 

1.

 

Таныстыру. 2.

 

«Ромашка» ойыны. 3.

 

Өлеңді жатқа айту (

мысалға, 

«Ifyou’rehappy…») 

4.

 Рефлексия. 

Балалар тілдік этикет 

ережесін сақтай отырып, 

клишені қолданып бір-

бірімен ағылшын 

тілінде танысады. Өлең 

топтың 

(сыныптың)өлеңіне айналуы керек.  

Тілдік мектеп 

жарнамасы. 

1.

 Жарнаманы безендіру 

(газет, журнал, радио 

бойынша жарнама). 

2.

 Тілдік мектеп 

маңдайша жазуы. 

3.

 

Жарнама жобасын қорғау. 

4.

  

Рефлексия. 

Балалар компьютер мен 

Интернет-ресурстарды 

қолданып топта жұмыс 

істейді.  

Әр топ өз жобасын 

қорғайды. Барлығы 

бірге тілдік мектептің ең 

жақсы жарнамасы мен 

маңдайша жазуын 

таңдайды. Менің отбасым. 

1.

 

«Myfamily» тақырыбы 

бойынша лексиканы 

зерделеу. 

2.

 «My family» 

тақпағы. 

3.

 

Суреттер көру. 4.

 

Өз отбасыларын ұсыну. 

Монологтық сөз сөйлеу 

түрінде оқушылар 

суреттерді қолдана 

отырып өз отбасыларымен 

таныстырады. 

Тақпақты ең жақсы 

мағлұмдау конкурсы 5.

 Рефлексия. 

өткізіледі. Менің үйдегі 

тәрбиеленушілерім. 

1.

 «Mypets» 

тақырыбы 

бойынша лексиканы 

зерделеу.  

2.

 

«Зоодүкен»рөлдік ойынында лексиканы 

белсендіру.  

3.

 

 «Littlecat» өлеңі. 

4.

 Рефлексия. 

Диалогтық сөз сөйлеу 

түрінде оқушылар 

оларда үйлерінде қандай 

жануарлар бар екенін, 

олар қандай жануарды 

қалайтынын және не 

үшін екенін 

талқылайды. 

Менің хоббиім. 

1.

 

«Myhobby» тақырыбы 

бойынша лексиканы 

зерделеу  

2.

 Сөзжұмбақ құрастыру. 

3.

 Диалог құрастыру 

(Let’s dance…) 

4.

 

Рефлексия. Диалогтық сөз сөйлеу 

түрінде оқушылар бос 

уақытта немен 

айналысқанды 

ұнататынын 

талқылайды. Бір-біріне 

қандай да бір істі 

ұсынады (би 

билеу,велосипед тебу, 

футбол және т.б. ойнау) 

сұхбаттасы келісуі 

немесе бас тартуы 

мүмкін.  

Мектеп жанындағы 

аймаққа экскурсия 

(

парк,саябақжәне т.б.) 

1.

 «Myschoolgarden» 

тақырыбы бойынша 

лексиканы зерделеу.  

2.

 Мектеп аймағына 

экскурсия. 

3.

 

Ағылшын тілінде жаңа сөздер іздеу. 

4.

 Рефлексия. 

Экскурсия уақытында 

оқушылар таныс емес 

сөздерді сөздікке 

жазады, содан кейін 

оларды ағылшын тіліне 

аударады. Лексиканы 

бекіту үшін «Қарлы 

жұмаршақ» ойыны 

қолданылады.  Ағылшын тағамы.  1.

 

«Englishmeal» тақырыбы бойынша 

лексиканы зерделеу. 

2.

 

Ағылшын тамақтарының рецепті. 

3.

 Үстел басындағы 

тәртіп ережесі. 

4.

 

«Үстел басында» диалог. 

5.

 Рефлексия 

Оқушылар ағылшын 

тағамдарының 

рецептісін көшіріп 

жазады, қазақ/орыс-

ағылшын сөздігін 

пайдаланып рецепті 

қазақ/ орыс тілінен 

ағылшын тіліне 

аударады. «Үстел 

басында» диалогын 

сахналайды. Қандай да бір тағам 

әзірлеу 

1.

 Тағам рецептін, оны 

әзірлеу кезеңдерін 

зерделеу. 

Әр оқушы тағам әзірлеу 

үшін қажетті өзінің 

сатып алу парағын 10 

2.

 Сатып алу парағын 

құрастыру. 

3.

 

«Дүкенде» диалогын құру. 

4.

 Тағам әзірлеу. 

5.

 Рефлексия. 

құрастырады,содан 

кейін рецептіге сәйкес 

жалпы тізім құрады.  

Балалар «Дүкенде» 

диалогын сахналайды.  

Тағам әзірлеу іс-әрекеті 

толығымен ағылшын 

тілінде түсіндірумен 

жүреді. 


Ауа-райы. 

1.

 

«Weather» тақырыбы 

бойынша лексиканы 

зерделеу. 

2.

 Ауа-рйы туралы 

диалог. 


3.

 

«It’s raining» өлеңі. 

4.

 «Rain, rain goes to 

Spain» 


жаңылпашы. 

5.

 Рефлексия. 

Лексиканы белсендіру 

уақытында оқушылар 

өздеріне қандай ауа-

райының ұнайтыны 

немесе ұнамайтыны, 

жылдың әр мезгілінде 

не істей алатындары 

туралы айтады. Әр бір 

келесі күн ауа-райы 

туралы әңгімеден 

басталады.  Каталог: docs -> norm baza shkolnyi
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
norm baza shkolnyi -> Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах республики казахстан в
norm baza shkolnyi -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
norm baza shkolnyi -> Үш тілді білім беру тәжірибесін жақсарту үшін зерттеулер нәтижелерін енгізу мониторингі
norm baza shkolnyi -> Үш тілді білім беруге өту бойынша дайындық
norm baza shkolnyi -> Казақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет