Құрамы бекітілді. «Астана Опера»


бірдей электр станциясымен таны-жүктеу 19.65 Mb.
Pdf просмотр
бет7/11
Дата15.03.2017
өлшемі19.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

бірдей электр станциясымен таны-

мал Екібастұз туған күнін атап өтті. 

59 жылдық тарихы бар шырайлы 

шаһар тұрғындарының қуанышына 

біз де ортақтасып қайттық. 

– Адамның к здеген мақсатына жетіп, тұлға 

болып қалыптасуына оның отбасы толық ықпал 

етеді. Осы тұста әкеңіздің ата-анасы мен балалық 

шағы туралы естеліктерімен б ліссеңіз. 

–  кем туралы с з қозғау бір жағынан 

маған  зор мақтаныш болса, екінші жағынан 

әкеге деген сағыныш, оның қасымда жоқтығын 

сезіну ауырлау тиеді. Елге белгілі тұлға мен 

үшін әке ғана емес,  мірлік ұстазым болды. Дәл 

қазіргідей ғылым жолын тандап оны ғұмырыма  

азық етуіме әкем басты себепші болды. Қазақ 

ғылымының дана да дара  жолын, бай мұрасын 

міріме шырақ етіп  ұсынды.

Иә, әкем менің ата-әжем ж нінде жиі ай-

тып отыратын. Мен ол үлкендерді к рмедім, 

бірақ әкемнің ыстық естеліктері жадыма сіңгені 

сонша, мен сол қастерлілеріміздің қамқорында 

скендей сезімге б ленемін.  кем анасының 

құрсағында қалғанда, атам Ұлы Отан соғысына 

қанатымыздың серпін берер күші болды. 

–  келік бейнесі әлуетті, азаматтық бейнесі 

ардақты Бақытбек Сейсенұлының негізгі зерт-

теген саласы ғылым мен техниканың адамға 

байланысы, ықпалы жайлы болды. Аталмыш 

сала қазірдің  зінде к п зерттеуді қажет етіп тұр. 

Жаңашыл салаға келген әкеңіздің ғылыми мұрасы 

қаншалықты? 

–  кем  тек техника саласындағы ғылыми 

жұмыстарымен ғана шектелмей, осы бағытты 

ф и л о с о ф и я л ы қ   з е р т т е у   ж ұ м ы с т а р ы м е н 

ұштастырады. Нәтижесінде  Қазақстан Респуб-

ликасы Ғылым академиясының философия 

және құқық институтының докторантурасына 

түсіп, «Ғылым және техника, философия» 

мамандығы бойынша докторлық диссертация 

қорғап, философия ғылымының докторы 

дәрежесін алды.

кемнің бұл тұрғыдағы ғылыми еңбектері  

әлемдік  философияның  жетістіктерін  

ғылым логикасының  мәселелерін  терең 

байланыста  қарастырып, физика, техника, 

математиканың  философиялық мәселелерін  

батыл да шынайы зерттеуі. Нәтижесінде жүзден 

аса  ғылыми мақала, ондаған оқу-әдістемелік  

құралдары, бес бірдей ірі монографиясы қалды. 

дістемелік құралдары кеңінен қабылданып, 

білім алушылардың оң пікіріне ие сипат-

та қалып отыр. Ал ғылыми еңбектері әлі де 

бірнеше зерттеу жұмыстарына дерек болатын-

дай тым ауқымды.

кем қырық жылдан астам уақыт жоғары 

оқу орындарында ұстаздық етті. Ол алғашқы 

еңбек жолын мектеп мұғалімдігінен бас-

тап, Қорқыт  ата атындағы  университеттің  

оқытушысы, аға оқытушысы, доценті, про-

фессоры, кафедра меңгерушісі, деканы  болып,  

жауапты да  абыройлы жолдан  тті. Сондай-ақ 

Қазақ  құқық және  халықаралық  байланыс 

институтының Қызылорда  филиалының 

директоры, Қызылорда экономика, экология 

және құқық академиялық университетінің 

ректоры қызметтерін атқарады. Қызылорда  

Қызмет колледжінің  ашылуына атсалысып, 

облыстағы  кәсіптік орта білім  беру жүйесін  

дамытуға   зор үлесін қосты. 

– Сіз  зіңіз саяси ғылым кандидаты, ғалым, 

ұстазсыз.  кеңіздің ғылыми мұрасын зерттеу, 

жүйелеу ісі жоспарыңызда бар ма? 

– Жалпы әкем  зінің барында-ақ к птеген 

зерттеу еңбектердің кейіпкері болды. Жетпіс 

жылдық мерейтойында  «Қазақстан  қоғамының 

даму тенденциялары: әлеуметтік-саяси, 

инновациялық аспектілері» атты ғылыми 

конференция  тті. Алыс-жақыннан ғылыми 

ортада үзеңгілес жүрген достары, ізін басқан 

шәкірттері ыстық ықыластарын жеткізді. 

кем  қазақ ғылымына сүбелі үлес қосқан 

к птеген шәкірттер тәрбиеледі.  Тіпті  кейбір  

шәкірттері   з ұстазының жолын қуып, Украи-

нада   ол айналысқан   ғылыми салада  зерттеу 

жұмыстарын жүргізді.

Ал қолжазба күйінде қалған зерттеу туын-

дыларын топтастыру, жарыққа шығару ойымда 

бар. Бірақ бұл  те қиын еңбек болмақ.  кемнің 

тым соны, тек  з к зқарасы тұрғысынан к ріп-

танып, зерттеп-зерделеген жұмыстарына дәл 

сол әкемнің жанымен түйсіну қажет. Тура 

әкемнің пайымдауындай пайымдау, тек әкеме 

ғана тән пәлсапалық иірімдерді ескеру абзал. – Ғылым к гінде к терілген Бақытбек 

Сейсенұлы қызмет бабында да  рлегені белгілі. 

Оқытушыдан университет ректоры дәрежесіне 

дейінгі еңбек жолын жүріп  тті. Сіз де ұстаз-

ғалым ретінде  рлеп келе жатырсыз. Сонда осы 

бір ортақ жолда әкеңіздің қай қасиетін ерекше 

басшылыққа аласыз? 

– Мен үшін әкемнің де, анамның да шар-

шамай еңбектене білетіні, ізденіс жолында 

т зімділік танытуы үлкен  неге. Кез келген 

салада еңбексіз адам  рлемейді, тоқтау судай 

тоқырап қала береді. Ал ата-анамның  мір 

мектебіне қарап отырып, соншама биікке қол 

жеткізу тек қана еңбек пен  з ісіне деген шексіз 

адалдық пен шынайы берілгендіктің нәтижесі 

деп ойлаймын.  сіресе ғылым тынбай, тал-

май еңбектенуді талап етеді. Менің ғылыми 

ғұмырымда еңбек Темірқазық іспетті. – « ке к рген оқ жонар» деген. Ал сіз 

бүгінге дейін ұштап келген ғылым жолындағы 

еңбектеріңіз қаншалықты? 

– Үш ғылыми монографиям жарық к рді, 

жүзден астам  ғылыми және  ғылыми-к пшілік  

мақалаларым шықты. Оның жиырма бесі ше-

телде, Корея, Германия, Америка, Венгрия, 

Болгария елдерінде және ТМД аумағында 

жарық к ріп отыр. Алда жоспарлар баршылық. 

Қазақ ғылымын халықаралық дәрежеде та-

ныту мақсатында жанды жұмыстар жүргізіп 

жатырмын. Осыған дәлел Бүкіләлемдік 

глобальдық диаспора ассосациясы комитетінің  

т райымымын. –  кеңіздің еңбегі кезінде жоғары дәрежеде 

ескеріліп, назарға ілінді. «ҚР Білім беру ісінің 

үздігі» белгісінің, ҚР Президентінің Алғыс 

хатының, ҚР Білім және ғылым министрлігінің, 

Қызылорда облысы әкімінің Мақтау қағаз-

дарының иегері. Ғалым  зі туып- скен Қармақшы 

ауданының Құрметті азаматы атағын алғаны 

да белгілі. Соңында сіздей балалары ісін 

жалғастырып, шәкірттері ғылыми мұрасын 

меңгеріп отырғанда Бақытбек Сейсенұлының аты 

шпейді. Сырлы сұхбатыңызға рақмет!

Айзат РАҚЫШ 

АЛМАТЫ


У

аттаныпты. Кейін Сейсен атам хабарсыз кетіп, 

майданнан оралмапты.  кемді үлкен ағасымен 

бірге Егізек әжем жетімдік к рсетпеуге тыры-

сып, тұрмыс тауқыметіне  шыдап  сіріпті.  кесіз 

судің қаншалықты қиын болатынын мен  з 

әкемнің күрсінісінен байқайтын едім. Осылай-

ша балалық шағы сұрапыл соғыс нәубетімен, 

одан кейінгі ауыр жылдармен тұспа-тұс келген 

әкем қиындықта шыңдалғанын айтып оты-

ратын. Менің әкем  мір  зі ерте есейткен сол 

кезеңнің балаларының бірі еді.

Ал әжем Егізекті нағыз қазақ әйелі деп 

мақтанышпен айтса болады.  йткені кішкентай 

кезімізден құлағымызға сіңген әжемнің  негелі 

істерін мақтан етіп жүретінбіз. Соғыс кезі. 

Талқанды ғана талғажау еткен ел. Сондай 

қиын-қыстау күндерде Егізек әжемнің қара 

нардың жүгін к тере білген асқан адамгершілігі 

«Міне, қазақ қызы!» деп кеуде кере к рсете 

алардай абыройлы істер екен. Олай дейтін 

себебім, соғыс жылдары  Сыр бойына  еріксіз 

жер аударылып келген басқа ұлт   кілдері к п 

болды.


  кемнің айтуынша, әжем бір күні тентіреп 

жүрген бір шешен баланы тауып алып, үйіне 

ертіп келеді. Кейін ол баланың жақындарынан 

хабар болмаған соң,  з бауырына басады. 

Сара есімді шешен бала кейін отбасылы 

болғанда, Егізек әжем оны еншісін беріп б лек 

шығарыпты. 

ркім  з  күнін  зі тырбанып  к рген 

таршылық уақытта, әжеміздің бұл бір ғана 

оқиға емес к мекке мұқтаж Николай есімді 

орыс жігіті мен   Сейфулла атты түрік  бауы-

рына үйінің т рін беріп,  з баласындай асырап 

бағып, ел қатарына қосқан.

– Ал Сейсен атаңыздан дерек табылды ма? 

ке к рмей  скен артындағы ұрпақтары Отан 

үшін от кешкен арда азаматтың хабарын біле 

алды ма?

– Мен бала кезімнен байқаушы едім, 

Сейсен атамнан еш хабар болмауы әкемді 

іштей күңірентетін. Небір зұлмат замандар 

ткен ғой... Кешегі Кеңес кезінде әкемді «әкең 

тұтқынға түсіп, жау жағына шығып кеткен 

болар. Неге осы күнге дейін тырс еткен бір 

хабары жоқ?» деп түртпектеп мүйіздеушілер де 

болған екен. Және де әкем  қайсыбір заман-

дастарындай әкесінің соғыс ардагері болып, 

марапатқа б леніп, құрметпен аты аталғанын да 

к рмеді.  кесі жайынан тағдыр оған қаталдық 

танытты.  кемнің тынбай ізденуі нәтижесінде 

Ұлы Жеңістің 65 жылдығы мерейтойы кезінде 

атамыздан хабар алдық. Ол Белоруссия майда-

нында 1943 жылы ерлікпен қаза тауыпты. Осы-

лай әкем мен күллі әулетіміз Сейсен атаның 

аруағы алдындағы перзенттік борышымызды 

орындадық. 

кем  з әкесінің жерленген жеріне арнайы 

барып, туған жердің бір уыс топырағын апарды. 

кемнің  мірі қазақ тарихының небір қысталаң 

шақтарымен  тікелей байланысты  тіп, оның 

азаматтық тұлғасын қалыптастыруға себепші 

болды. Бүгінде артындағы ұрпақтары Сейсен 

Тұрмаханұлы атамыздың батыр майдангер 

болғанын мақтан етеміз. 

–  кеңіздің балалық шағы балдай болмаса 

да, к терген жүгі таудай болғанынан хабардар-

мыз. Бала кезден азаматтық қағидасы қалыптаса 

бастаған Бақытбек Сейсенұлының білім алу 

жолы қандай еді?

–  кем – Сыр  ңірінің тумасы. Орта 

мектепті жақсы тәмамдаған соң, Қызылорда 

қаласындағы сол кезде Гоголь атындағы 

институтқа оқуға түседі. Физика пәнінің 

мұғалімі мамандығын алып, ауыл мектебінде 

мұғалім болады. Кейін  зі оқыған институтқа 

қызметке шақырып, білімін одан әрі ұштауға 

ден қояды. Білімге соншама құштар болған 

әкем ол кезде үйлі-баранды азамат, үш баланың 

әкесі. Отбасылық  мір мен ауыр ғылым 

жолындағы ғұмыр арасында әкем таңдау жа-

сап толғанбапты. Себебі анам Күмісай әкемді 

талпынған талабынан тайсалдырмай, қайта 

қанат бітіріп шарықтауына негіз болып отыр-

ды. Оған бала кезімізден бері к ріп-білген 

оқиғаларымыз куә.  кем Киев қаласындағы 

з кезінде күллі Одаққа танымал беделді 

жоғары оқу орны Т.Шевченко атындағы Киев 

мемлекеттік университетінің аспирантура 

б лімінде оқуға ойы кеткенде, анам марқұм 

етегінен тартпады, керісінше жігерлендіріп, 

үйелмелі-сүйелмелі балаларына  зі қамқор бо-

лып қала берді.  кемнің ғылымға деп аттаған 

алғашқы қадамы осы еді. 

– Анаңыздың ірі қадамдары қазақтың «Келін 

ененің топырағынан» деген с зін ойға оралтады 

екен. Білім қуып алысқа кеткен әкеңізге деген 

бала к ңіліңізде мұңды сағыныш қалмады ма? 

–  кем аспирантураны үш жыл оқыды. 

Елге жылына бір рет қана келетін.  кемізді 

сағынғанда анамыздың сабырмен айтқан 

«әкелерің оқудан келсін, содан кейін үнемі 

жандарыңда болады» деген бірауыз с зіне 

жұбанатынбыз. Жалпы қымбат жанның 

келетінін біліп сағыну мен үміт үзіп сағынудың 

арасы жер мен к ктей. Біздің сағыныш-ғазиз 

әкеміздің келетінін, жай келмей биіктен орала-

тынын біліп сарғаю еді. Осы тұста тағы да Қазақ 

әйелі тақырыбына тоқтағым келеді. Сол кездегі 

қазақы отбасы ұғымының ұлылығына, оның 

ешбір күш бұза алмаған асқақ қасиеттеріне 

таңдай қаға сүйсінемін. Қазақы отбасы ол 

шақтарда дәл қазіргідей әлсіз түрде тұрса, 

бәлкім, әкем отбасы тірлігінен аса алмай қала 

берер ме еді. Ер-азаматты тірегім деп тұрып пір 

тұтатын, оған қажет кезінде  зі ақыл айтып, 

адал досы бола алатын Қазақ әйелінің байсалды 

заңғар бейнесін анамнан к ретінмін. Анамның 

т зімді, шыдамды қасиетінің арқасында әкем 

Киев қаласынан кандидаттық диссертациясын 

сәтті қорғап, елге оралды. Енді алда әкемді 

ғылым мен білім, қоғам мен  мір майданы күтіп 

тұрды. 


– Бақытбек Сейсенұлы сіз үшін ең алдымен 

әке. Ол кісінің ғалымдық, азаматтық қырлары 

к пке танымал болса да, әкелік орнын к пшілік 

біле бермейді. Осы т ңірегінде толғасаңыз. 

– Анам Күмісай Исақызы  химия-био-

логия пәндерінің мұғалімі, кейін мектеп-

терде директордың орынбасары қызметін 

атқарды. Яғни анам үнемі әкемнің қамын 

алдыңғы орынға қоятын.  кем ел үшін елеулі 

іс бастаса, анам бүкіл отбасылық мәселелерді  з 

қолына алып, әкемді алаңдатпауға тырысатын. 

Сондағы айтпағым, қарбалас қызмет арасында, 

қомақты ғылыми еңбектер жазу барысында, 

үнемі оқу мен ізденіс үстінде жүретін әкем бала-

ларына уақыт таппай қоймайтын. Біз бақытты 

балалар едік.  кемнің мейіріміне, шапағат 

шуағына б леніп  стік. Сабырлы қалпынан 

бір танбайтын әкем бізбен ашық сырлас, дос 

дәрежесінде де  зін  релі ұстады. Анаммен 

бірге жанұя деген киелі ұғымға кіршік түсірмеді. 

Талпынған баласының бетінен қақпады, арман 

қуған перзентінің сүйеніші бола білді. Сол 

қасиетінің арқасы болар, т рт баласы да жоғары 

білімді, ғылым кандидаттары, кәсіпкерлік жол-

ды таңдағаны ұлы да бар. Біз үшін әкеміз арман 

Екібастұздағы 

Екібастұздағы 

аламан бәйге 

аламан бәйге ЖЕТІСТІККЕ ТОЛЫ ЖЫЛДАР

Екібастұздықтар әдеттегідей бұл 

күнге ерекше дайындалған. Қала 

к шелерінен мерекелік ауан айқын 

аңғарылады. Тұрғындардың шаттыққа 

толы жүздерінен олардың бұл күнді 

тағатсыздана күткенін де байқамау 

мүмкін емес.  сіресе, балалар мәз.

Қала күнін атап  ту «Қазақстан» 

кинотеатрының алаңында басталып, 

қала саябақтарында жалғасын тапты. 

Мерейтой аясында түрлі мәдени-

спорттық, бұқаралық іс-шаралар 

ұйымдастырылды. Жалпы, биыл қала 

с ы .   П а в л о д а р   о б л ы с ы   б о й ы н ш а 

Қазақстанның Еңбек Ері атағын 

бірінші болып Екібастұздағы «Шығыс» 

кенішінің механигі Ришат  міренов 

иеленді. Екібастұздық боксшы Аятол-

ла Тәкежанов жастар арасында Азия 

чемпионы атанды. Республикалық 

«Қазақстан барысы» турнирінде об-

лыс намысын екібастұздық балуан 

Еркебұлан Егінбаев қорғамақ.ҚҰРМЕТ Һ М М РТЕБЕ

Бұл күні Қайрат Нүкенов биылғы 

Парламент Мәжілісі депутаттарының 

сайлауына атсалысқан «Богатырь 

К мір» серіктестігінің, «Шығыс» 

кенішінің, Екібастұз ГРЭС-1 және 

ГРЭС-2 электр станцияларының 

басшыларына, Солнечный кентінің 

әкіміне және қалалық аурухананың 

бас дәрігеріне Мемлекет басшысының 

к рмесі ұйымдастырылды. К пшілік 

жергілікті спортшылардың  нерін 

де тамашалады. «Арайлы, әсем қала 

Екібастұз» атты мерекелік концерт 

халыққа к теріңкі к ңіл-күй сыйлады. 

Т РТІП САҚШЫЛАРЫНА ТАРТУ

Екібастұз қаласының туған күнінде 

шаһардың ішкі істер органының 

қызметкерлеріне ерекше тарту жасал-

ды. Бұл күні «Проммашкомплект», 

«Энерго-управление», «Тамыр» серік-

тестіктері мен «Аверс» техникалық 

о р т а л ы ғ ы   ж е р г і л і к т і   п о л и ц и я 

қызметіне 1 қызметтік авток лік, 50 

велосипед және 5 компьютерді сыйға 

тартты. Қала әкімі Қайрат Нүкенов 

атап  ткендей, жергілікті тәртіп 

сақшыларына жасалған тарту полиция 

жұмысына оң ықпал ететіні даусыз. 

Осылайша екібастұздық тәртіп 

«Әкеміз


«Әкеміз

асқар тау еді»

ШАҺАР


сақшылары облысымызда алғаш бо-

лып велосипедке отырып, қауіпсіздікті 

қадағаламақ. Екібастұз қалалық ішкі 

істер басқармасы жергілікті полиция 

қызметінің  кілі Азамат Күркебаев 

тәртіп сақшыларының атынан с з 

алып, айтулы күнде ерекше тарту 

жасаған кәсіпорын басшыларына 

ризашылығын білдірді. 

Е л б а с ы м ы з   а й т қ а н д а й ,   п о -

лицейлер – адамдардың құқығын 

және бостандығын қорғай отырып, 

қылмысқа қарсы күрес жүргізетін 

алдыңғы қатарлы қызметкерлер. 

Ішкі істер органдарына к рсетілген 

материалдық-техникалық к мек біздің 

қызметке деген жауапкершілігімізді 

арттыра түспек, – деді полиция аға 

лейтенанты Азамат Күркебаев. 

Екібастұз қалалық ішкі істер 

б а с  қ а р м а с ы н ы ң   б а с ш ы с ы   А б а й 

Жүсіповтің айтуынша, Мемлекет 

басшысының «100 нақты қадам» Ұлт 

Жоспары негізінде құрылған жергілікті 

полиция қызметіне берілген велоси-

педтер қаладағы қауіпсіздікті сақтауда 

маңызды р л атқармақ.  Енді бұдан 

былай қаладағы саябақтарда велопа-

труль қызметі ұйымдастырылатын 

болады.


С НДІ САЛТАНАТ

Қала күніне орай жыл сайын 

« нер» орталығында «Жігіт сұлтаны» 

байқауы ұйымдастырылады. Биыл 

бұл сында Ақк л ауылының  кілі 

 Наурызбай Мауытханның бағы жанды. 

Жалпы, байқауға Екібастұзға қарасты 

ауылдардан 8 үміткер қатысқан.

Сондай-ақ қала ипподромын-

да бәйге ұйымдастырылды. Атап 

айтқанда, бәйге десе делебесі қозатын 

жұртшылық ұшқыр аттардың жарысы-

на, құнан, тоқ және аламан бәйгеге куә 

болды. Елуге жуық сәйгүлік қатысқан 

жүйріктер жарысына екі «темір тұлпар» 

және қомақты қаржылай сыйлықтар 

тігілді. Додаға жергілікті шабандоз-

дардан б лек, Астана, Қарағанды, 

Алматы, Семей, Қостанай, К кшетау 

қалаларының  кілдері қатысты. Со-

нымен қатар Ресей Федерациясының 

Омбы қаласынан жүйрік баптап 

әкелгендер де болды. 

Қала күнін мерекелеу түлектер 

кешімен жалғасын тапты. Бұл рет-

те, екібастұздықтардың қуанышына 

Қазақстан эстрада жұлдыздары да 

ортақтасқанын айта кеткен ж н.

Қала күнін жоғары деңгейде атап 

ткен екібастұздықтардың ендігі 

міндеті – шаһардың 60 жылдық ме-

рейтойын айтулы оқиғалармен, жаңа 

жетістіктермен қарсы алу. Ал біз 

еңбекшіл қауымы бар Екібастұздың 

еңсесі әрдайым биік боларына сенеміз 

әрі тілекшіміз.Фархат  МІРЕ

Павлодар облысы

«Алғыс хатын» табыстады. Сондай-

а қ   ш а һ а р д ы ң   қ о ғ а м д ы қ   м і р і н е 

атсалысқан жандарға облыс әкімінің 

«Құрмет грамотасы» мен «Алғыс хаты» 

берілді.  

Ал бес адам Екібастұз қаласының 

Құрметті азаматы атанды. Олар – 

мемлекеттік қызметтің ардагері, 

Екібастұз қаласының бұрынғы әкімі 

Александр Вербняк, пошта қызметінің 

ардагері Бақтыбай Амантаев, об-

лыстық денсаулық сақтау саласы 

ардагерлер кеңесінің т рағасы Мұса 

Тентекбаев, Павлодар облысындағы 

мемлекеттік мекемелер ардагерлері 

ұйымы т раға сының орынбасары 

Ағлаш Сәдуов және суретші Сергей 

Пантелеев.

Сонымен қатар мерейтой аясын-

да қалалық «Еңбек адамы» Аллея-

сы шаһардың қоғамдық  мірінен 

тыс қалып к рмеген, түрлі сала-

да жетістікке жетіп, Екібастұздың 

атын шығарған 21 адамның есімімен 

т о л ы қ т ы .   О л а р д ы ң   қ а т а р ы н д а 

биыл бокстан Павлодар қаласында 

ұйымдастырылған Азия біріншілігінде 

чемпион атанған Аятолла Тәкежанов 

та бар. Ол – бокстан Сарықұрлық 

д о д а с ы н д а   т о п   ж а р ғ а н   а л ғ а ш қ ы 

екібастұздық.

Бұл күні «Проммашкомплект» 

кәсіпорны, «Аверс» техникалық 

орталығы, «Энергоуправление» және 

«Қазақтрансэкспедит» серіктестіктері, 

«Табыс» шаруа қожалығы «Үздік 

әлеуметтік серіктес – 2016» аталы-

мымен марапатталды. Сондай-ақ, 

қалалық Ауған соғысы ардагерлерінің 

одағы «Ел патриоттары – 2016», 

қалалық Чернобыль одағы «Бейбіт 

күннің қаһармандары – 2016» аталым-

дарына ие болды. 

« Қ а з а қ с т а н »   к и н о т е а т р ы н ы ң 

а л а ң ы н а   ж и н а л ғ а н   ж ұ р т ш ы л ы қ 

жергілікті жастар ұйымдастырған 

флешмобқа куә болды. Сондай-ақ 

«Екібастұз – бейбітшілік қаласы» 

а т т ы   ш а р а д а   1   м ы ң н а н   а с т а м 

екібастұздық аппақ матаға сурет са-

лып, к пшілік назарына ұсынды. 

Сонымен қатар бұл күні кинотеатр 

алаңында екібастұздық суретшілердің 

күнін мерекелеуге 30 мыңға жуық 

екібастұздық атсалысқан.

– Жерлестерді сүйікті қаламыздың 

т у ғ а н   к ү н і м е н   ш ы н   ж ү р е к т е н 

құттықтаймын. Екібастұздықтар жігер 

мен жетістікке толы 59 жылды артқа 

тастап, тарихтың жаңа парағын ашып 

отыр. 59 жылда Екібастұз шағын ғана 

жұмысшылар кентінен еліміздегі 

іргелі  неркәсіптік қалалардың біріне 

және бірегейіне айналды. Биылғы 

м е р е й т о й   е л   Т ә у е л с і з д і г і н і ң   2 5 

жылдығымен тұспа-тұс келді. Ал ке-

лер жылы Екібастұзға – 60 жыл. 60 

жылдыққа арналған іс-шаралар бүгінгі 

күннен бастау алып, бір жыл бойы 

жалғасатын болады, – деді алаңға 

жиналған к пшілікті қуанышты 

күнмен құттықтаған қала әкімі Қайрат 

Нүкенов.

Екібастұз – Қазақстандағы к мір 

ндірісінің к шбасшысы.  ндірісі 

ркен жайған Екібастұз  ңірі ал-

пауыт кәсіпорындарымен мақтана 

алады. Мұндағы жүйе құраушы за-

уыттар қаланың ғана емес, облыстың, 

республиканың әлеуметтік-эконо-

микалық дамуына сүбелі үлес қосып 

отыр. Шаһардағы «Богатырь К мір», 

«Проммашкомплект», «Шығыс» 

кеніші, Екібастұз ГРЭС-1 және 

ГРЭС-2 электр станциялары және 

тағы да басқа кәсіпорындардың аты 

алысқа тараған. Қалада мемлекеттік 

бағдарламалар ойдағыдай жүзеге 

асырылып, жаңа жұмыс орында-

ры құрылуда. Бизнестің беталысы 

да к ңіл к ншітерліктей. Мәселен, 

соңғы бір жылда Екібастұзда рау-

шан гүлін  сіретін заманауи жылы-

жай, «Болашақ+» сауда ойын-сауық 

орталығы, тағы да басқа шағын және 

орта бизнес нысандары іске қосылды. 

Ауылшаруашылығының аяқ алысы да 

нық әрі нәтижелі.  ңір т рт түлік мал-

ды асылдандыруда алда тұр. Қазақстан 

халқы Ассамблеясының 20 жылдығы 

аясында шаһардағы «Достық үйінің» 

этно-мәдени бірлестіктері жеке 

шаңырақ к теріп, жаңа ғимаратқа 

к шірілді.

Екібастұз – еңбексүйгіш жан-

дардың, талантты жастардың қала-Каталог: wp-content -> pdf
pdf -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жаныс ақынға Асылдан асыл тараған жамбыл өмірзақ ҚАрғабайұЛЫ
pdf -> Қазақстан Республикасының Тәуел- сіздігін жариялаған күн – біздің
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> №4 (18366) 15 ќањтар 2016 ж ж±ма Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын мереке- леу аясында «Ењбек Дањќы кітабы»
pdf -> «Болса болар, бәлкім, менің паңдығым »
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет