Құрастырушы: ф.ғ. к., доцент Г. К


  ТӘЖІРИБЕШІЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫжүктеу 288.61 Kb.
Pdf просмотр
бет2/3
Дата15.03.2017
өлшемі288.61 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3

3.3  ТӘЖІРИБЕШІЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ 

1-   тақырып.  Әдебиетті   оқыту   әдістемесінің   өзге   ғылым

салаларымен байланысы.

Әдебиет пәнінің тарихпен байлансы. Таным теориясымен

байланысы.   Тіл   біліммен   байланысы.   Педагогика,

психологиямен байланысы. 

2- тақырып.

 

Қазақ әдебиетін оқытылу тарихыXVII-XIX   ғасырлардағы   молда-мұғалімдер   қызметі,

материалдары.   Оқу   бағдарламаоарының   түзілісінің

ерекшелігі.   XIX   ғасырдағы   орыс-түзем   оқуы   мақсаты.   Орыс

әдіскерлерінің   әдебиетті   оқыту   жөніндегі   ой-пікірлері.

Ф.И.Буслаев пен В.И.Водовозовтың әдістемелік ұстанымдары.

В.Я.   Стоюнин   мен   В.П.   Острогорскийдің   әдістемелерінің

жаңашылдығы.   В.Г.Белинский   мен   Н.Г.Чернышевскийдік   ой-

байыптаулары.   XIX   ғасырдағы   қазақ   зиялылыраның   оқу-

ағарту   ісі   туралы   толғаныстары.   Ш.Уәлихановтың   оқу   ісі

жөніндегі   пікірлері.   Ы.Алтынсариннің   мектебі   мен   оқу

құралдары,   түзілісі.   А.Құнанбаевтың   оқу-білімі   жөніндегі

пікір-талаптары. XX ғасыр басындағы қазақ зиялылары оқу-

ағатрту

 

жұмыстары 

жөнінде.


 

А.Байтұрсыновтың

ағартушылық   қызметі,   еңбектері.   М.Жұмабаевтың

педагогикалық   еңбектері.   Ж.Аймауытовтың   оқу-ісі   барысы

туралы ойлары.

3- тақырып. Әдебиет пәнінің қазіргі оқытылу ерекшеліктері 

1990-2007   жылдар   аралығындағы   білім   беру

жүйелеріндегі   атқарылған   іргелі   жұмыстар.   Қазақстанның

тәуелсіздік   алуына   байланысты   жаңадан   түзілген   оқу

бағдарламалары   мен   оқулықтар.  Орта   мектеп   пен   жоғары

мектептеріндегі   түбірлі   бетбұрыстар.   «Қазақ   орта

мектептеріндегі   білім   мазмұнының   тұжырымдамасы»   (1991

ж.), оның мазмұн-мәні, ғылыми методикалық негіздері. Әдеби

білім   беру   құрылымындағы   өзгерістер.   1990-2000

жылдардағы   еліміздегі   жалпы   және   орта   білім   беру

жүйесіндегі   түбегейлі   өзгерістер.   «Әдеби   білім

тұжырымдамасы»,   Қазақстан   Республикасы   орта   білім

мемлекеттік стандарты (Алматы,1998). Әдеби білім мазмұнын

жаңарту бағытындағы  жаңа ұстанымдар мен құндылықтар,

әдеби  блім берудегі модульдік жүйе,  өзіндік ерекшеліктері,

әдебиетті оқытудың жаңа технологиялар жүйесі.4-   тақырып.  Әдебиет   пәндерінің   орта   мектепте   жүргізілу   реті.  Әдеби

базалық білімнің екі сатысы.

5-8  сыныптарда  әдебиетті   оқыту  . 9-11  сыныптарда  әдебиетті   оқыту.

Базалық білім беру және тарихи-әдеби курстар негізіндегі әдеби білім берудің

дамыта   оқыту   (сатылай,   сұрыптай   оқыту),   көрнекілік,   саналылық,

белсенділік,   жүйелілік,   бірізділік   принциптері.   Білім   мазмұны   жаңарту

бағытындағы   соңғы   кездегі   әдіскер   ғалымдардың   ізденістері.   Ғалым

Қ.П.Жүсіптің қазақ әдебиетін оқыту әдіс-тәсілдері. М.Жұмабаевтың «Батыр

Баян»   дастанын   оқыту   технологиясы.   Білім   беру   жүйесін   мақсаты   мен

міндетіне   қатысты   оқытудың,   проблемалық   оқыту   (М.Махмутов),   саралап

оқыту   (И.Унт),   дамыта   оқыту   (Ю.Эльконин),   топтап   оқыту   (Дьяченко),


қашықтан   оқыту   (Г.Нұрғалиева,   Д.Жүсібалиева)   сияқты   түрлерінің   оқу

процесінде қолданылуы. 5- тақырып. Сабақ жүргізіу әдістері

Сабақ   жүргізу   әдістері.   Творчестволық   оқу   әдісі.

Эвристикалық   оқу   әдісі.   Зерттеу   оқу   әдісі.   Түсіндірмелі-

иллюстративті   әдіс,   проблемалы   әдіс,   репродуктивті   әдіс,

интеграциялап   оқыту   әдісі.   Теориялық   білім   алуға

бағытталған   әдістер;   ақпаратты   беру   және   алу   жолын

қамтамасыз ету; информация. Б.Соқпақбаевтың «Менің атым

Қожа»   повесін   оқытуда   қолданылатын   әдіс-тәсілдер   (6

сынып. Әдебиет.-А:Атамұра, 2002).

6- тақырып.  Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне

қарай оқыту

Көркем   туындыны   талдаудың   педагогикалық

принциптері. Талдаудың түрлері. Көркем мәтінді толық тұтас

алып   талдау,   образ   бойынша   талдау,   өзіндік   ерекшелігі,

проблемалық талдау әдебиеттің қоғамдық-әлеуметтік мәнін

ашу,   көркем   ойлауға   бағытталған   бейнелік-образдың

табиғатын   түсіндіру.   Салыстыра   талдау,   көркем   тундының

ішкі   әлеміне   енудегі   талдау   түрлерінің   өзара   байланысы,

талдау   барысында   әр   түрлі   әдіс-тәсілдерді   пайдалану,

проблемалық   ситуация   туғызатын   сұрақтар.   Талдау

барысында   мәтіндегі   суреттеліп   отырған   құбылыстарына,

кейіпкерлеріне   қатысты   авторлық   позицияны   толық   ашу,

көркем   шығарманың   құрасстырушы   негіздері:   сюжет,

композиция, тақырып, идея, көркем образ, әдеби тип, әдеби

мінез   ұғымдарын,   тілдің   бейнелеу   беліглерін   негізгі   рөлін

анықтай білу.

7-   тақырып.  Эпикалық   шығармаларды   оқытудың   өзіндік

сипаттары.

Проблемалық   оқытудың   эпикалық   шығармаларды

меңгерудің   тиімділігі.   Проблемалық   сұрақтардың   қызметі,

проблемалық   ситуацияны   шешудегі   ой   белсенділігі.

Шығарманың   сюжеттік-композициялық   желісіне   талдау

жасаудың   жолдары.     М.Дулатовтың   «Бақытсыз   Жамал»

шығармасын оқыту. 8- тақырып. Драмалық шығармалардың оқытылуы

Драмалық   туындылардың   жанрлық   табиғатына   сай

мәтінмен   жүргізілетін   жұмыстар,   авторлық   идеялық-

эстетикалық шешімін табу, драмалық шығармаларға қатысты

акт,   көрініс,   монолог,   диалог,   шегініс,   ремарка,   тартыс   т.б.

әдеби-теориялық

 

ұғымдар


 

қызметі.


 

Драмадағы

кейіпкерлердің   іс-әрекеті,   белгілі   бір   жүйемен   бір   арнаға


өрбіп   дамуы.   Драмалық   шығармаларды   оқытудағы

әдістемелік тәжірибелер. М.Әуезовтің «Түнгі сарынын» оқыту.9- тақырып. Лирикалық шығармаларды оқыту

Лирикалық   қаһарман,   лирикадағы   әсемдік,   идея,

тақырып, лирикадағы сюжет мәселесінің өзіндік ерекшелігі.

5-6 сыныптарда өлең оқыту. 7-8 сыныптарда өлең оқыту, 9-11

сыныптарда өлең оқыту (Мәшһүр-Жүсіп Қуандық Пазылұлы.

«Көркем   сөздің   құдіреті»   еңбегі   бойынша).   К.Ахметованың

«Қазағым менің», М.Мақатевтың «Мен таулықпын» өлеңдерін

оқыту (5 сынып. Әдебиет.-А:Атамұра, 2005). 10- тақырып. Әдебиет пәні мұғалімінің жұмыс жоспарлары

Календарлық,   тақырыптық,   сабақ   жоспарларын   жасау

әдістемесі.   Тақырыптық   және   сабақ   жоспарларының

құрылымы.   Сабақ   түрлері.   Мұғалімнің   сабаққа   әзірлігіне

қойылатын   талаптар.     Қалихан   Ысқақтың   «Қоңыр   күз   еді»

повесі   бойынша   сабақ   жоспарын   құру   (7   сынып.   Әдебиет.-

А:Атамұра, 2003). 

11- тақырып. Жазу жұмыстарының түрлері, сипаты.

Мазмұндамаға   қойылытын   талаптар.   Шығармаға

қойылатын талаптар.

12- тақырып. Әдебиет пәні кабинеті

Көрнекіліктің   түрлері,   аудитория   және   одан   тыс

пайдалану.   Техникалық   құралдар   қолданудың   амал-

тәсілдері.   С.Сейфуллин   шығармашылығын   өту   барысында

қолданылатын көрнекілік түрлері, техникалық құралдар.

3.4

 С¤Ж мазм±ны

№ СӨЖ түрі

Есеп беру 

формасы

Бақылау түріСағат

көлемі


ҚФ-11

1 Дәріс 


сабақтарын 

өңдеу


Сабаққа

қатысу


15 (1x 15)

2 Үй 


тапсырмасын 

орындау


Жұмыс 

дәптері


Сабаққа

қатысу


15 (1x 15)

3 Қосымша 

материалдарғ

а дайындық

Конспект

Коллоквиум

28

4 Бақылау шараларына 

дайындық


РК1, РК2

2

Барлығы60

Студенттерге µздігінен оќуѓа берілетін таќырыптар

1.     Қазақ   әдебиеті   мен   әлем   әдебиетінің   өзара   байланыстыра   оқыту

мәселелері.   Көркем   әдебиетті   оқуға   деген   қызығушылықты   ояту,   жоғары

эстетикалық талғам мен қажеттілікті қалыптастырудың жолдары. 

¦сынылатын єдебиет: [2], 263-271беттер, [3],1-20  беттер,

[7], 98-108 беттер, [15], 5-30 беттер, [18], 5 -100 беттер

2     Жоғары   сынып     (10-11)   оқулықтарындағы   берілген

туындыларға   проблемалық   сұрақ-тапсырмалар   түзу.

Проблемалық   және   ізденімді-зерттеушілік   әрекетін

ұйымдастыру   мәселелері.   Проблемалы   жағдайға   құрылған

семинар-дискуссия. 

¦сынылатын єдебиет: [2],  67-73 бет, [6], 1-50 беттер, [8],

233-237 беттер.

3.   Эпикалық   шығармаларды   оқыту.   Д.Исабековтың   «Ата

үміті», М.Мағауиннің «Бір атаның балалары» шығармаларын

оқыту (6 сынып. Әдебиет. -А: Атамұра, 2002).

¦сынылатын   єдебиет:   [4],   5-36   бет,   [5],   10-56   беттер,

[9],5-100 беттер. [14],3-100 беттер [17], 5-90 беттер

4.    Поэзиялық   шығармаларды   оқытудың   педагогикалық   және   әдістемелік

принциптері.   Көркем   шығарманың   эстетикалық   табиғатын   таныту

(поэтикалық талдау). С.Торайғыров өлеңдерін оқыту (10 сынып, -А.,1998).

¦сынылатын  єдебиет:  [10],  5-50 бет,   [11],  5-100 беттер,

[12],5-100 беттер. 

5.   Педагогикалық технология талаптары және бүгінгі сабақ

түрлері.   І.Жансүгіровтың   «Құлагер»   дастанын   оқыту

(   Қуандық   Мәшһүр-Жүсіптің     «Мектепте   қазақ   әдебиетін

оқыту», «Көркем сөздің құдіреті» еңбектері бойынша).

¦сынылатын єдебиет: [1], 5-30 бет, [7], 161-181   беттер,

[8], 175-197 беттер, [13],3-100 беттер, [16], 5-60 беттер.

  


           

Выписка из рабочего                                                                                              Форма    

                  учебного плана                                                                                          Ф СО ПГУ 7.18.1/10

                специальности(ей) 050205   «Қазақ   филологиясы»   мамандыќтарыныњ   оќу

ж±мыс жоспарынан кµшірме

Пәннің атауы Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

Оқу 


түрі

Бақылау формасы

Студент 

жұмысының

көлемі

Сағаттың курс және семестрбойынша бөлінуі

Е

мт

.

сын

а

қК

Кұ

м.

Е

ГЖ

б

ақ

ұм

Барлығы


Д

ә

ріс

Т

әж

ір

иб

е

ОС

Ө

ЖС

Ө

ЖД

ә

ріс

Т

әж

ір

иб

е

ОС

Ө

ЖС

Ө

Жж

а

лп

ы

Ау

д

ит

о

р.

С

ӨЖ

О

СӨ

Ж

Күндізгі 

ЖОБ 


негізін

де

69

0

30

60

 5-семестр6- семестр

1

51

5

15

4

5Қолданылатын єдебиеттер

Негізгі:

1 Ақшолақов  Т.   Көркем   шығармаға  талдау  жасау.   –  А.

Мектеп, 1993.

2 Айтжанова   Қ.   Қазақ   әдебиетінің   әдіснамасы.   Оқу

құралы. -., 2002

3 Әрінова Б. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің ғылым

ретінде қалыптасуы мен дамуы.-А., 2004


4 Алтынсарин Ы. Таза бұлақ.-А., 1988

5 Алтынсарин Ы. Қазақ хрестоматиясы.-А., 2003

6 Бадырақов   Қ.   Жоғары   кластарда   қазақ   әдебиетінен

тапсырмалар жүйесі. –А., 1977.

7 Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. А., 1997.

8 Бітібаева Қ. Әдебиет сабағының түрлері мен үлгілері.

– А., 1999.

9 Бітібаева Қ.Әдебиетті тереңдетіп оқыту.  – А. 2003.

10Голубков  В.  Методика преподавания литературы.  М.,

1962.


11Дайырова   Ә.   Орта   мектепте   І.Жансүгіров

творчествосын оқыту. -  А., 1969. 

12Жұмажанова   Т.Қ.   Әдебиеттен   кластан   тыс

жұмыстарды   ұйымдастырудың   ғылыми-әдістемелік

негіздері. А., 1995.

13Жұмажанова   Т.Қ.   Қазақ   әдебиетінен   оқу-әдістемелік

күнтізбелік жоспары. 6-7 сынып. А., 2003.

14Жұматаева Е. Әдебиетті оқытудың кейбір мәселелері.

А., - 1999.

15Көшімбаев А. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – А.

Мектеп, 1969.

16Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту

жолдары.- А.  1974.

17Қараев Ж. Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның

компьютерді оқытуға пайдалану мен байланысы. – А.

1991.


18Қоңыратбаев   Ә.   Әдебиетті   оқыту   методикасы.   –А.,

1966


19Қоңыратбаев   Ә.   4-7   кластарда   әдебиетті   оқыту

методикасы. –А., 1987

20Қирабаев С. Мектеп және қазақ әдебиеті. А., Мектеп,

1979.


21  Құрманова Н, Мухлис К. Текст теориясы және тексті

талдау әдістемесі. – А. АлМУ, 2000.

22Құрманбаева  Г., Дүйсебаев С. Әдебиет сабақтарының

үлгілері. А., 1999.

23Мақпыров   С.,   Әдебиеттен   шығарма   жұмыстары.   А.,

1981.


24Мәшһүр   Жүсіп.Қ.   Көркем   сөздің   құдіреті.   (Мектепте

қазақ әдебиетін оқыту). Павлодар, 2000.

25Мәшһүр Жүсіп.Қ. І.Жансүгіровтың «Құлагер» дастанын

оқыту. «Қазақ тілі мен әдебиеті», №8, 2002.

26Сманов Б. С.Мұқановтың «Ботагөз» романын оқыту. А.,

2000.


Ќосымша: 

27Құрманбаева Г., Жұматаева Е. әдебиет. Оқыту 

әдістемесі. –А., 2001

28Әрінова Б., Аққұлова А. Әдебиет. Оқыту әдістемесі. –А.,

2003

29Мырзағалиев Қ.Әдебиет сабағында әдеби-теориялық ұғымдарды оқыту.-А., 1973

Программа дисциплины                                                                                      Форма

                        для студентов                                                                                       Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қазақ филологиясы кафедрасы«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 050205 «

Филология: қазақ филологиясы» мамандығының

студенттеріне арналған

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар 2008

       

Лист утверждения                                                                                                     Форма       к программе дисциплины                                                                                    Ф СО ПГУ 7.18.2/11

               для студентов                                                  БЕКІТЕМІН

ФЖиӨ факультетінің 

деканы                                   

________________ Ж.Т.Сарбалаев

                                                                          «___»_____________2

008ж


Құрастырушы: ф.ғ.к., доцент Г.К.Қажыбаева__________

Қазақ филологиясы кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

«Қазіргі қазақ тілі фонетикасы» пәні бойынша 050205- «Филология: қ

азақ

филологиясы»» мамандығының студенттері үшінСтуденттерге арналған пән бағдарламасы  «___»________2008

жылы бекіген 

жұмыс бағдарламасы  негізінде дайындалды.  

  Қазақ   филологиясы   кафедрасының      «___»___2008   ж.

мәжілісінде ұсынылды.  

Хаттама №__ 

Кафедра меңгерушісі_______________________Н.Қ.Жүсіп

          

                                   

Филология,   журналистика   және   өнер   факультетінің

«_____»_____2008   ж.     әдістемелік   кеңесінде   мақұлданды.

Хаттама №___

ӘК төрайымы____________________ Е.Н.Жұманқұлова

Оқытушы туралы мәлімет:

ф.ғ.к., доцент Қажыбаева Гүлден Кенесқызы

Тел. (8-7182) 32-43-08

Қабылдау уақыты: жұма сағ.15.35, ауд. №324

Пән туралы мәліметтер:


«Қазақ   әдебиетін   оқыту   әдістемесі»   пәні  050205-«Филология:

қазақ   филологиясы»   мамандығында   6   семестрде   15   аптада   оқытылады.

Жалпы сағат саны – 90, дәріс -15с, тәжірибешілік -15, СӨЖО-15с, СӨЖ-45с.

Пәннің  қысқаша аннотациясы

«Қазақ   әдебиетін   оқыту   әдістемесі»   пәні   бойынша

студенттерге   әдеби-тарихи,   әдеби-теориялық   мәліметтер

мен   практикалық   дағдылар   туралы   жан-жақты   түсінік

берілді.   Көркем   әдебиеттің   оқытылу   тарихының   жүйесі,

ерекшелік сипаттары көрсетіледі. Әр жылдарда құнды-құнды

пікірлер   айтқан   ағартушылық-демократтық   бағыттағы

педогог-әдіскерлердің, көрнекті әдебиетшілердің еңбектерне

назар   аударылады.   Қазақ   орта   мектептерінде   әдебиет

пәнінің   оқытылу   жайы,   сапасы,   оқулықтары   мен

бағдарламаларының түзілісі кеңінен сөз болды.

Пәнді оқыту мақсаты

Жалпы білім беретін орта оқу орындарындағы өзге пәндер арасындағы

әдебиет   пәнінің   алатын   орны   мен   әдебиетті   оқыту   әдістемесі   жөніндегі

ілімнің мән-мазмұнынан әрі қазақ әдебиетінің оқыту әдістемесінің қалыптасу

кезеңдерін түсіндіру бағытын ұстанады.

Қолданылатын єдебиеттер

Негізгі:

1 Ақшолақов  Т.   Көркем   шығармаға  талдау  жасау.   –  А.

Мектеп, 1993.


2 Айтжанова   Қ.   Қазақ   әдебиетінің   әдіснамасы.   Оқу

құралы. -., 2002

3 Әрінова Б. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің ғылым

ретінде қалыптасуы мен дамуы.-А., 2004

4 Алтынсарин Ы. Таза бұлақ.-А., 1988

5 Алтынсарин Ы. Қазақ хрестоматиясы.-А., 2003

6 Бадырақов   Қ.   Жоғары   кластарда   қазақ   әдебиетінен

тапсырмалар жүйесі. –А., 1977.

7 Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. А., 1997.

8 Бітібаева Қ. Әдебиет сабағының түрлері мен үлгілері.

– А., 1999.

9 Бітібаева Қ.Әдебиетті тереңдетіп оқыту.  – А. 2003.

10Голубков  В.  Методика преподавания литературы.  М.,

1962.


11Дайырова   Ә.   Орта   мектепте   І.Жансүгіров

творчествосын оқыту. -  А., 1969. 

12Жұмажанова   Т.Қ.   Әдебиеттен   кластан   тыс

жұмыстарды   ұйымдастырудың   ғылыми-әдістемелік

негіздері. А., 1995.

13Жұмажанова   Т.Қ.   Қазақ   әдебиетінен   оқу-әдістемелік

күнтізбелік жоспары. 6-7 сынып. А., 2003.

14Жұматаева Е. Әдебиетті оқытудың кейбір мәселелері.

А., - 1999.

15Көшімбаев А. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – А.

1969.

16Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқытужолдары.- А.  1974.

17Қараев Ж. Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның

компьютерді оқытуға пайдалану мен байланысы. – А.

1991.


18Қоңыратбаев   Ә.   Әдебиетті   оқыту   методикасы.   –А.,

1966


19Қоңыратбаев   Ә.   4-7   кластарда   әдебиетті   оқыту

методикасы. –А., 1987

20Қирабаев С. Мектеп және қазақ әдебиеті. А., Мектеп,

1979.


21  Құрманова Н, Мухлис К. Текст теориясы және тексті

талдау әдістемесі. – А. АлМУ, 2000.

22Құрманбаева  Г., Дүйсебаев С. Әдебиет сабақтарының

үлгілері. А., 1999.

23Мақпыров   С.,   Әдебиеттен   шығарма   жұмыстары.   А.,

1981.


24Мәшһүр   Жүсіп.Қ.   Көркем   сөздің   құдіреті.   (Мектепте

қазақ әдебиетін оқыту). Павлодар, 2000.25Мәшһүр Жүсіп.Қ. І.Жансүгіровтың «Құлагер» дастанын

оқыту. «Қазақ тілі мен әдебиеті», №8, 2002.

26Сманов Б. С.Мұқановтың «Ботагөз» романын оқыту. А.,

2000.


Ќосымша: 

27Құрманбаева Г., Жұматаева Е. әдебиет. Оқыту 

әдістемесі. –А., 2001

28Әрінова Б., Аққұлова А. Әдебиет. Оқыту әдістемесі. –А.,

2003

29Мырзағалиев Қ.Әдебиет сабағында әдеби-теориялық ұғымдарды оқыту.-А., 1973

         

Тематический план                                                                                                   Форма                       

                   дисциплины                                                                                                   СО ПГУ 7.18.2/073 Пәннің

 мазмұны


3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ 

Тақырып

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

С¤Ж

СӨЖО

1

2

3

4

5

1

Кіріспе1

1

42

Қазақ   әдебиетін   оқыту

тарихы

1

15

3

Әдебиет   пәнінің   қазіргіоқытылу ерекшеліктері

1

15

4

Әдеби   базалық   білімаймағы.

 

Жоғарысыныптардағы

 

тарихи-әдеби оқу курсы

1

15

5

Әдебиет пәнінің оқыту әдіс-тәсілдері

1

15

6

Көркем 

шығарманы

жанрлық   ерекшеліктеріне

қарай оқыту

1

1

57

Эпикалық   шығармаларды

оқытудың

 

өзіндіксипаттары.

1

16

8

Драмалық   шығармалардыңоқытылуы

1

15

9

Лирикалық   шығармалардыоқыту

1

15

10 Әдебиет   пәні   мұғалімінің

жұмыс жоспарлары

1

15

11 Қосымша

 

оқуғаұсынылатын   шығармалар

мен шет ел әдебиеті. Әдеби

жазу   жұмыстары   және

оның түрлері

1

1

512 Әдебиет пәні кабинеті

1

15


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет