№rc-3542038 микрокредит беру туралы шарт (бұдан әрі-Шарт) / Договор о предоставлении микрокредита №rc-3542038 (далее Договор) Микрокредит беру туралы шарттың жалпы талаптарыPdf көрінісі
бет9/18
Дата25.10.2022
өлшемі287.15 Kb.
#45226
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
5. МФО обязуется
5.1. При заключении договора, содержащего
условия перехода права (требования) МФО
по Договору третьему лицу (далее - договор
уступки права требования), уведомить
Заемщика (или его уполномоченного
представителя):
- до заключения договора уступки права
требования о возможности перехода прав
(требований) третьему лицу, а также об
обработке персональных данных Заемщика
Қарыз алушы/Заемщик
11


(айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен
және ағымдағы сомаларының қалдықтарын
және төлеуге жататын басқа да сомалардың
қалдықтарын көрсете отырып, талап ету
құқығын басқаға беру шарты жасалған
күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде
үшінші тұлғаға
5.2. Орналасқан жері өзгерген не атауы
өзгерген жағдайда бұл туралы қарыз
алушыларды (өтініш берушілерді) МҚҰ
орналасқан жері бойынша, сондай – ақ
қарыз алушы (өтініш беруші) – жеке
тұлғаның заңды мекенжайы бойынша және
Қарыз алушы (өтініш беруші) - заңды
тұлғаның орналасқан жері бойынша қазақ
және орыс тілдерінде екі баспа
басылымында тиісті ақпаратты жариялау
арқылы не осындай өзгерістер болған
күннен бастап күнтізбелік отыз күннен
кешіктірілмейтін мерзімде әрбір қарыз
алушыны (өтініш берушіні) жазбаша;
5.3. көрсетілетін қызметтер бойынша даулы
жағдайлар туындаған кезде Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
белгіленген мерзімде қарыз алушыға
жазбаша нысанда жауап беруге. Қарыз
алушының электрондық тәсілмен алынған
микрокредит бойынша сұрау салуы
бойынша МҚҰ оған электрондық тәсілмен
микрокредит беруді (алуды) растайтын
электрондық құжаттардың жіберілгені және
(немесе) алынғаны туралы растауды
осындай сұрау салуды алған күннен бастап
5 (бес) жұмыс күні ішінде береді.
5.4. Қарыз алушының сұратуы бойынша
микрокредитті алуға, оған қызмет көрсетуге
және оны өтеуге (қайтаруға) байланысты
төлемдер туралы толық және анық ақпарат
беруге;
5.5. МҚҰ жақсарту талаптарын қолданған
жағдайда Шарт талаптарының өзгергені
туралы Қарыз алушыны хабардар етуге.
Қарыз алушы осындай өзгерістер енгізілген
жағдайда, МҚҰ қарыз алушы көрсеткен
электрондық пошта мекенжайына SMS -
хабарлама және/немесе электрондық хат
жіберу арқылы оған бұл туралы
хабарлайды.
5.6. Қарыз алушыны (өтініш берушіні)
микрокредит алуға байланысты оның
құқықтары мен міндеттері туралы хабардар
ету;
5.7. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті
в связи с такой уступкой способом,
предусмотренным в Договоре либо не
противоречащим
законодательству
Республики Казахстан;
- о переходе права (требования) третьему
лицу способом, предусмотренным в
Договоре либо не противоречащим
законодательству Республики Казахстан, в
течение тридцати календарных дней со дня
заключения договора уступки права
требования с указанием назначения
дальнейших платежей по погашению
Микрокредита
третьему
лицу
(наименование и место нахождения лица,
которому перешло право (требование) по
Договору), полного объема переданных
прав (требований), а также остатков
просроченных и текущих сумм основного
долга, вознаграждения, неустойки (штрафа,
пени) и других подлежащих уплате сумм.
5.2. В случае изменения места нахождения
либо изменения наименования письменно
известить об этом Заемщиков (заявителей)
путем опубликования соответствующей
информации в двух печатных изданиях на
казахском и русском языках по месту
нахождения МФО, а также по
юридическому адресу заемщика (заявителя)
– физического лица и по месту нахождения
Заемщика (заявителя) – юридического лица
либо путем письменного уведомления
каждого Заемщика (заявителя) в срок не
позднее тридцати календарных дней с даты
таких изменений;
5.3. предоставлять Заемщику в письменной
форме ответы при возникновении спорных
ситуаций по получаемым услугам в сроки,
установленные
законодательством
Республики Казахстан.
По запросу
Заемщика по микрокредиту, полученному
электронным способом,
МФО
предоставляет ему подтверждение об
отправке и (или) получении электронных
документов,
подтверждающих
предоставление (получение) микрокредита
электронным способом, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения такого
запроса.
5.4. Предоставлять по запросу Заемщика
полную и достоверную информацию о
платежах, связанных с получением,
обслуживанием и погашением (возвратом)
микрокредита;
Қарыз алушы/Заемщик
12


органға "Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес мәліметтерді хабарлауға";
5.8. Микрокредит беру құпиясын сақтау;
5.9. Шарт бойынша мерзімі өткен күннен
бастап күнтізбелік жиырма күннен
кешіктірмей, Қарыз алушыны Шартта
көзделген тәсілдермен хабардар ету:
Шарт бойынша міндеттемені
орындау бойынша мерзімін өткізіп алудың
туындауы және хабарламада көрсетілген
күні мерзімі өткен берешектің көлемін
көрсете отырып, төлемдерді енгізу қажеттігі
туралы;
Қарыз алушының ұйымға жүгіну
құқығы;
Қарыз алушының Шарт бойынша өз
міндеттемелерін орындамауының салдары.
5.10. Қарыз алушының өтініші алынған
күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде
Шарттың
талаптарына
ұсынылған
өзгерістерді қарау және Қарыз алушыға
жазбаша нысанда не Шартта көзделген
тәсілмен хабарлау:
Шарттың талаптарына ұсынылған
өзгерістермен келісу;
берешекті реттеу жөніндегі өз
ұсыныстары;
бас тарту себептерінің дәлелді
негіздемесін көрсете отырып, Шарт
талаптарын өзгертуден бас тарту.
5.11. Микрокредит беру туралы шарт
бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі
өткен жағдайда қарыз алушының өтініші
бойынша МҚҰ ұсынған жақсарту
талаптарында микрокредит беру туралы
шарттың қолданылу мерзімін ұлғайту
арқылы міндетті түрде төлемді кейінге
қалдыруды жүргізу. Бұл ретте микрокредит
беру туралы шарттың қолданылу мерзімін
ұлғайту жүзеге асырылатын жалпы кезең
күнтізбелік қырық бес күннен аспауға тиіс.
5.12. Қазақстан Республикасының Заңында
және өзге де заңнамасында белгіленген өзге
де талаптарды сақтауға міндетті.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет