Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафиниранажүктеу 10.6 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата12.02.2017
өлшемі10.6 Mb.
түріРегламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

BG

1

Инструкции за експлоатация 

Съдържание

Продуктов фиш, 2

Предпазни мерки и съвети 3

Общи инструкции за безопасност

Изхвърляне

Пестене на енергия и опазване на околната средаИнсталиране и помощ, 4-5

Позициониране и нивелиране

Свързване към водоснабдителната и 

електроразпределителната мрежа

Съвет за първия цикъл на измиване

Технически данни

Помощ

Описание на уреда, 6

Общ преглед

Контролен панел

Зареждане на кошниците, 7-8

Долна кошница

Кошница за прибори

Горна кошницаВключване и употреба, 9

Включване на съдомиялната машина

Измерване на препарата за измиване

Специални цикли на измиване и 

опции, 10

Цикли на измиване, 11

Таблица с информация за циклите на измиване 

Регламент за екологосъобразно проектиране

Препарат за изплакване и рафинирана 

сол, 12

Измерване на препарата за изплакване

Измерване на рафинираната сол

Грижи и поддръжка, 13

Изключване на водоснабдителната и 

електроразпределителната мрежа

Почистване на съдомиялната

Предотвратяване на неприятни миризми

Почистване на разпръскващите рамена

Почистване на входния филтър на водата

Почистване на филтрите

Когато оставяте машината неизползвана за дълги 

периоди от времеОтстраняване на неизправности, 14

Български, 1

BG

LTF 11M116

СЪДОМИЯЛНА МАШИНА

Românã, 15RU

Русский, 29UA

Українська, 44KZ

Қазақша, 58RO

BG

2

Продуктов фиш

Марка


HOTPOINT ARISTON

Модел


LTF 11M116

Капацитет на стандартни комплекти за миене (1)

14

Енергиен клас от А+++ (ниска консумация) до D (висока консумация)A+

Годишна консумация на енергия в kWh (2)

293.0

Консумация на енергия при стандартна програма на миене в kWh1.03

Консумация на мощност при изключен режим в W

0.5

Консумация на мощност при включен режим в W5.0

Годишна консумация на вода в литри (3)

3080.0

Клас на изсушаване от G (най-мокро) до A (най-сухо)A

Продължителност в минути на стандартна програма за миене

190

Продължителност на включен режим в минути10

Ниво на шум в dB(A) re 1 pW

46

Модел за вгражданеHe

Забележки

1) Информацията върху енергийния стикер и информационния фиш е на база на 280 страндартни цикъла на измиване. 

Програма е подходяща за нормално замърсени съдове и е най-ефективната като комбинация за потребление на 

електроенергия и вода. Стандартната прогама на измиване отговаря на Еко програма.

2) На база на 280 страндартни цикъла на измиване със студена вода и инономични програми . Реалната консумация на 

електроенергия зависи от начина на експлоатиране на уреда.

3) На база на 280 страндартни цикъла на измиване. Реалната консумация на вода зависи от начина на експлоатиране на уреда.

Продуктов фиш


BG

3

*

 Само за определени модели.Предпазни мерки и съвети

Този  уред  е  разработен  и  произведен  в 

съответствие  с  международните  стандарти  за 

безопасност.  Следващата  информация  се 

предоставя  от  съображения  за  безопасност  и 

затова трябва внимателно да се прочете.

Съхранявайте  ръководството  с  инструкции 

на  безопасно  място  за  бъдещи  справки.  Ако 

продадете,  подарите  или  преместите  уреда, 

ръководството трябва да е в комплект с машината.

Прочетете внимателно инструкциите: те съдържат 

важна информация за инсталирането, употребата 

и безопасността.

Този уред е предназначен за домашна употреба 

или подобно приложение, например:

- кухненски зони за персонал в магазини, офиси 

и друга работна среда;

- ферми;


- за употреба от гости на хотели, мотели и други 

заведения за настаняване;

- заведения за нощуване и закуска.

Общи инструкции за безопасност

•  Този  уред  не  трябва  да  се  използва  от  хора 

(включително деца) с ограничени физически, 

сензорни  и  умствени  способности  или  от 

неопитни  хора,  които  не  са  запознати  с 

продукта,  освен  ако  не  са  под  надзора  или 

инструкциите за употреба на някой, който поема 

отговорността за тяхната безопасност.

•  Децата  трябва  да  са  под  постоянното 

наблюдение  на  възрастен,  който  да  не  им 

позволява да си играят с уреда.

•  Този уред е проектиран за домашна употреба 

и  не  е  предназначен  за  комерсиална  или 

индустриална употреба.

•  Уредът  трябва  да  се  използва  от  възрастни 

само за измиване на домашни съдове съгласно 

инструкциите в настоящото ръководство.

•  Уредът не трябва да се инсталира на открито, 

дори и в зони със закрита част. Изключително 

опасно е да се оставя машината изложена на 

въздействието на дъжд и бури.

•  Не докосвайте уреда, когато сте с боси крака.

•  Когато изключвате уреда, винаги издърпвайте 

щепсела от контакта. Не го дърпайте за кабела.

•  Преди  почистване  или  поддръжка  на  уреда 

кранът  на  водоснабдителната  мрежа  трябва 

да е затворен и щепселът да е отстранен от 

електрическия контакт. 

•  Ако  уредът  се  повреди,  при  ник акви 

обстоятелства  не  докосвайте  вътрешните  му 

части и не се опитвайте сами да извършвате 

ремонтна дейност. 

•  Не  се  облягайте  или  сядайте  на  отворената 

врата на уреда: това може да преобърне уреда.

•  Вратата не трябва да се оставя отворена, тъй 

като може да представлява опасно препятствие.

•  Съхранявайте  препаратите  за  измиване  и 

изплакване на място, недостъпно за деца.

•  Опаковъчният материал да не се използва за 

играчка от деца.Изхвърляне 

•  Изхвърляне на опаковъчния материал: спазвайте 

местните разпоредби, за да може опаковката да 

се използва повторно.

•  Европейската  директива  2012/19/ЕС  относно 

отпадъци  от  електрическо  и  електронно 

оборудване  (

ОЕЕО)  предвижда  домакинските 

електроуреди да не се изхвърлят чрез нормалния 

цикъл  за  битови  отпадъци.  Електроуредите, 

предвидени за изхвърляне, трябва да се събират 

отделно, за да се оптимизира нивото на повторна 

употреба и рециклиране на материалите вътре в 

машината, като същевременно се предотвратят 

потенциални щети за околната среда и човешкото 

здраве. Символът със зачеркнат контейнер за 

отпадъци е поставен на всички продукти, за да 

се  напомни  на  собствениците  им  за  техните 

задължения  по  отношение  на  разделното 

събиране на отпадъци.

  За  допълнителна  информация  относно 

правилното  изхвърляне  на  домакински 

електроуреди  собствениците  могат  да  се 

свържат  със  съответната  публична  власт  или 

местния дистрибутор на електроуредите.Пестене  на  енергия  и  опазване  на 

околната среда

Пестене на вода и енергия

•  Стартирайте цикъл на съдомиялната машина 

само  когато  тя  е  пълна.  Докато  чакате 

съдомиялната  машина  да  се  запълни  със 

съдове, можете да предотвратите неприятните 

миризми, като използвате цикъла “Накисване“ 

(виж Цикли на измиване)

.•  Изберете цикъл на измиване, подходящ за типа 

съдове и степента на замърсеност на съдовете, 

като  използвате  “Таблица  с  информация  за 

циклите на измиване”:

  - за чинии с нормална степен на замърсеност 

използвайте  цикъл  на  измиване  “Еко”,  който 

осигурява  ниски  нива  на  консумация  на 

енергия/вода.

  - Ако зареждането е по-малко от обичайното, 

активирайте опцията “Зареждане наполовина”* 

(виж “Включване и употреба”).

•  Ако договорът ви за доставка на електричество 

предоставя подробна информация за часовите 

пояси за пестене на електричество, включвайте 

циклите  на  измиване,  когато  цените  за 

електроенергия  са  по-ниски.  Бутон  “Отложен 

старт” * 

(виж “Включване и употреба”)

 ви помага да 

организирате последователно циклите на измиване.Препарати,  съдържащи  ензими  и  без 

съдържание на фосфати и хлор

•  Горещо препоръчваме да използвате препарати, 

които не съдържат фосфати или хлор, тъй като 

тези продукти са вредни за околната среда. 

•  Ензимите са особено ефективни при температури 

около  50°C.  В  резултат  на  това  препаратите, 

съдържащи  ензими,  могат  да  се  използват  за 

нискотемпературни  цикли  на  измиване,  за  да 

постигнете същите резултати като при нормален 

цикъл на измиване при 65°C. 

•   За да избегнете прекомерен разход на препарат, 

използвайте продукта в подходящи количества 

според препоръките на производителя, твърдостта 

на водата, нивото на замърсеност и количеството 

съдове  за  миене.  Дори  да  са  биоразградими, 

препаратите съдържат вещества, които може да 

променят баланса в природата.


BG

4

Инсталиране

Съхранявайте  ръководството  с  инструкции  на 

безопасно  място  за  бъдещи  справки.  Ако  продадете, 

подарите или преместите уреда, ръководството трябва 

да е в комплект с машината, за да може новият собственик 

да се възползва от съветите в него.

Прочетете внимателно това ръководство с инструкции: 

то  съдържа  важна  информация  относно  безопасен 

монтаж, употреба и поддръжка на уреда.

Ако се наложи уредът да бъде преместен, придържайте 

го в изправена позиция; ако е абсолютно наложително, 

може да се наклони назад към гърба.

Този  уред  е  предназначен  за  домашна  употреба  или 

подобно приложение, например:

-  кухненски  зони  за  персонал  в  магазини,  офиси  и  друга 

работна среда;

- ферми;

-  от  клиенти  в  хотели,  мотели  и  други  заведения  за 

настаняване;

- заведения за нощуване и закуска.Позициониране и нивелиране

1. Отстранете всички опаковки от уреда и проверете дали 

не е повреден при транспортирането.

Ако  е  повреден,  свържете  се  с  търговеца  и  не 

продължавайте с процеса на монтаж.

2.  Проверете  съдомиялната  машина,  като  я  поставите 

така, че страничните панели или задният панел да са в 

контакт със съседните шкафове или дори със стената. 

Този уред може също да се побере под една обща работна 

повърхност

*

 

(виж Лист с инструкции за сглобяване”).

3.  Позиционирайте  съдомиялната  върху  равен  и 

стабилен под. Ако подът е неравен, предните крачетата 

на уреда могат да бъдат регулирани, докато се достигне 

хоризонтална позиция. Ако уредът е правилно нивелиран, 

ще е по-стабилен и вероятността да се помръдне или да 

причини вибрации и шум при работа е много по-малка.

4. Регулирайте височината на задните крачета от предната 

страна на уреда

*

 в централната долна част на съдомиялната машина,  като  завъртите  шестостенната  гайка  (червен 

цвят) с отвор от 8 мм по посока на часовниковата стрелка, 

за  да  увеличите  височината,  или  по  посока  обратно  на 

часовниковата стрелка, за да намалите височината.Свързване  към  водоснабдителната  и 

електроразпределителната мрежа

С въ р з в а н ет о   к ъ м   в о д о с н а бд и т ел н а т а   и 

електроразпределителната мрежа трябва да се извършва 

само от квалифициран техник.

Съдомиялната  машина  не  трябва  да  е  върху 

маркучите за вода или електрическия кабел.

Уредът трябва да се свърже към водоснабдителната 

мрежа с нови маркучи. Не използвайте стари маркучи.

Входният и изходният маркуч за вода и електрическият 

кабел трябва да са позиционирани наляво или надясно, 

за да се постигне възможно най-доброто инсталиране.

Свързване на входния маркуч за вода

•  Подходяща  точка  за  свързване  към  студена  вода: 

преди да поставите маркуча, източете водата, за да 

сте  сигурни,  че  няма  замърсявания,  които  може  да 

запушат уреда; след като извършите тази операция, 

завийте  докрай  накрайника  на  маркуча  на  кранче  с 

размер на резбата ¾.

•  Подходяща  точка  за  свързване  към  топла  вода: 

съдомиялната  машина  може  да  ползва  топла  вода 

от  централната  водоснабдителна  мрежа  (ако  имате 

централно отопление с радиатори), при условие че тя 

не надвишава температура от 60°C. 

  Завийте  маркуча  към  кранчето,  както  е  описано  за 

връзката към водоснабдяване със студена вода.

Ако входният маркуч не е достатъчно дълъг, свържете 

се със специализиран магазин или с оторизиран техник 

(виж “Помощ”).

Налягането  на  водата  трябва  да  е  в границите на 

стойностите, показани в “Таблица с технически данни” 

(виж 


съседната информация).

Маркучът не трябва да е прегънат или притиснат.Свързване на изходния маркуч за вода

Свържете изходния маркуч за вода (без да го прегъвате) 

към  тръбопровод  на  канализацията  с  минимален 

диаметър 4 см.

Изходният маркуч трябва да е на височина между 40 и 

80 см над пода / повърхността, върху която се намира 

съдомиялната (А).

Преди  да  свържете  изходния  маркуч  за  вода  към 

канализационния  тръбопровод  на  мивката,  отстранете 

пластмасовата тапа (В).Защита от наводнение

За  да  се  предотврати  възникването  на  наводнение, 

съдомиялната машина:

- се предоставя със специална система, която блокира 

водоснабдяването  в  случай  на  аномалии  или  течове 

вътре в уреда.

Някои  модели  са  оборудвани  също  с  допълнително 

устройство  за  безопасност New Acqua  Stop

*

,  което 

гарантира  защита  от  наводнение,  дори  в  случай  на 

скъсване на маркуча за водоснабдяване.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНО НАПРЕЖЕНИЕ!

При  ник акви  обстоятелства  не  прерязвайте 

водоснабдителния  маркуч,  тъй  като  в  него  има 

електрически части под напрежение.

Само за определени модели.BG

5

Свързване към електрическата мрежа

Преди  да  включите  щепсела  в  електрическия  контакт, 

уверете се, че:

•  Контактът  е  заземен  и  съответства  на  текущите 

разпоредби.

•  Контактът  може  да  издържи  на  максималния  товар 

на  уреда,  който  е  показан  на  табелката  с  данни, 

намираща се от вътрешната страна на вратата 

(виж 

глава “Описание на уреда”).•  Електрическото напрежение е в границите на табелката 

с данни от вътрешната страна на вратата.

•  Контактът  е  съвместим  с  щепсела  на  устройството. 

Ако това не е така, потърсете упълномощен техник, 

за да замени щепсела 

(виж “Помощ”)

; не използвайте 

удължители или разклонители.

След уредът бъде инсталиран, захранващият кабел 

и електрическият контакт трябва да са леснодостъпни.

Кабелът не трябва да е прегънат или притиснат.

Ако  захранващият  кабел  се  повреди,  трябва  да  се 

замени от производителя или от Сервиз за техническа 

помощ, за да се предотвратят всички потенциални опас-

ности. (виж “Помощ”)

Компанията не носи отговорност за инциденти, които 

са възникнали поради неспазване на тези разпоредби.

Лента против конденз

*

След като инсталирате съдомиялната машина, отворете 

вратичката  и  залепете  прозрачната  самозалепваща 

се  лента  под  дървената  полица,  за  да  я  защитите  от 

евентуално формирал се конденз.

Съвет за първия цикъл на измиване

След  инсталирането  отстранете  поставените  на 

кошниците уплътнения и закрепящите ластици от горната 

кошница (където са налични).

След  инсталиране  на  уреда  и  непосредствено  преди 

първия цикъл на измиване напълнете догоре дозатора за 

сол с вода и след това добавете около 1 кг сол 

(виж глава 

“Препарат  за  изплакване  и  рафинирана  сол”)

.  Водата 

може  да  прелее:  това  е  нормално  и  не  представлява 

основание  за  притеснения.  Изберете  стойност  за 

твърдост на водата 

(виж глава “Препарат за изплакване и 

рафинирана сол”).

 След като поставите сол в машината, 

светлинният индикатор “СОЛТА СВЪРШВА”

*

 изгасва.Ако контейнерът за сол не е пълен, омекотителят за 

водата и нагревателният елемент може да се повредят.Технически данни

Размери

широчина 59,5 см

височина 82 см

дълбочина 57 смКапацитет

14 стандартни места за съдовеНалягане на 

подаваната вода

0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 бара)

7,25 – 145 psi

Напрежение на 

електрозахранването Виж табелката с данни на уреда

Обща абсорбирана 

мощност

Виж табелката с данни на уредаПрекъсвач

Виж табелката с данни на уреда

Съдомиялната машина 

съответства на следните 

директиви на Европейската 

общност: 

-2006/95/ЕО (Ниско напрежение)

-2004/108/ЕО (Електромагнитна 

съвместимост) 

-2009/125/ЕО (Регламент 

на Общността 1016/2010) 

(Екологосъобразно 

проектиране)

-97/17/ЕО (Обозначение)

-2012/19/ЕО Отпадъци от 

електрическо и електронно 

оборудване (ОЕЕО)

Помощ

Преди да се свържете с отдела за помощ:

•  Проверете  дали  проблемът  може  да  се  разреши,  като 

използвате насоките в “Отстраняване на неизправности”

 

(виж “Отстраняване на неизправности”).•  Рестартирайте  програмата,  за  да  проверите  дали 

проблемът все още съществува.

•  Ако проблема не е отстранен, свържете се с оторизиран 

сервиз за техническа помощ

.

Никога не използвайте услугите на неупълномощени 

техници.

Подгответе следната информация:

•  тип на повредата.

•  модел на уреда (Mod.).

•  сериен номер (S/N).

Можете да намерите тази информация на табелката с данни 

на уреда 

(виж “Описание на уреда”)

.Само за определени модели.

Машината  издава  звукови  сигнали/тонове 

(според 


модела машина

)

, които съобщават за съответната операция: включване, край на цикъла и т.н. 

Наличните  на  управляващия  панел  или  на  дисплея 

символи/бутони/светлинни  индикатори  могат  да  са  в 

различни цветове, да мигат или да светят продължително. 

(според модела миялна машина)

.

На дисплея се изписва полезна информация за вида зададен 

цикъл, за фазата на измиване/подсушаване, за оставащото 

време, за температурата и т.н.


BG

6

Общ преглед

Описание на уреда

***


Само в напълно вградените модели.

Само за определени модели. 

Броят и типът на циклите на измиване може да варират в зависимост от модела на съдомиялната машина.

1. 

Горна кошница2. 

Горно разпръскващо рамо3. 

Странични дозатори 4. 

Регулатор за височината на кошницата 5. 

Долна кошница6. 

Долно разпръскващо рамо7. 

Филтър за измиване8. 

Дозатор за сол 9. 

Дозатор за препарат за измиване, дозатор 

за препарат за изплакване и устройство 

“Активен кислород”

*

10. 

Табелка с данни11. 

Контролен панел

***

Контролен панел

Бутон

Избор на програма

Индикатор за сол

Индикатор за гланц

Бутон и индикатор за 

многофункционални таблетки

Светлинен индикатор 

номер на програмата 

и оставащо време

Бутон Отложен старт 

Бутон Zone Wash

Бутон и 

индикатор ВКЛ./

ИЗКЛ./НУЛИРАНЕ

Индикатори Zone 

wash

Индикатор Отложен старт 


BG

7

Зареждане на кошниците 

Съвети 

Преди да заредите кошниците, отстранете всички остатъци 

от  храна  от  съдовете  и  излейте  течностите  от  чашите  и 

контейнерите. Не е необходимо превантивно изплакване 

под  течаща  вода.  Подредете  съдовете  така,  че  да  стоят 

стабилно на мястото си и да не се преобърнат; и подредете 

контейнерите с отвора надолу и вдлъбнатата/изпъкналата 

части под наклон, като по този начин позволявате на водата 

да достигне до всяка повърхност и да се отече свободно.

Уверете  се,  че  няма  капаци, дръжки,  подноси  или  тигани, 

които да пречат на разпръскващите рамена да се въртят. 

Поставете малките предмети в кошницата за прибори.

Тъй  като  пластмасовите  чинии  и  тиганите  с  незалепващо 

покритие  задържат  повече  водни  капки,  тяхното  сушене 

няма да е толкова добро, колкото на керамичните съдове 

и съдовете от неръждаема стомана. Твърде леки предмети 

като пластмасови контейнери трябва да се поставят в горната 

кошница и да се подреждат така, че да не се движат.

След като заредите уреда, се уверете, че разпръскващите 

рамена могат свободно да се въртят.Каталог: pdf -> manuals
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Киімдер түрі / Ескертпе Жуу температурасын таңдау барысында күту жөніндегі
manuals -> Миялна машина миялна машина


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет