Реснубликалык оку-әдістемелік журналжүктеу 3.64 Mb.
Pdf просмотр
бет7/10
Дата03.03.2017
өлшемі3.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міндеттері:

1.  А лю м инийд ін  электрондары ны н  орналасуы, 

валенттілігі, тотыгу дәрежесін үйрену;

2.  А лю м иний  жене  оны н  косы лы стары н  баска 

металдармен салыстыру, талдау, зерттеу;

3. Топта  тақырып жайлы  өз білімдерін ортаға салу.Күтілетін  нотиже:

1.  Алюминийдін  периодтык  жүйедегі  орны,  атом 

күрылысы  және  касиеттері,  колданылуы  арасындағы 

байланысымен  танысады;

2.  А лю м иний  жөне  оны н  косы лы стары н  баска 

металдармен  салыстыра  алады,  ерекшеліктерін  түрмыста 

колдана  алады;

3. 'Гопта накгы ггікірлермен айтып дәлелдер келтіреді.

Сабакта  колданылған  әдістер:  «Сын  түрғысынан

ойлау» жобасынын  әдістері.  Колданылған  корнекіліктер: 

Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесі, интерактивті такта.

I.  «Кызыгушылыкты  ояту»  сатысы.

Сүрақтар:

1.  Бейметалдардын  күнделікті  түрмыста,  техникада 

колданылуы және маңызы жөнінде не білесіндер?

2.  Бейметалдардын  адам  ортанизміндегі  рөлі  мен 

денсаулыкка әсері  жөнінде не  айта аласындар?

3.  Адамзат  тарихында  маңызды  рөл  атқарған 

бейметалдар туралы не білесіндер?

4. Г еография пәнінен окығьшдарыңа сүйеніп, еліміздегі 

манызды кен  орындары жөніндс  қандай мағлүматтар бере 

аласыңдар?

1.  Осы сүрақтар бойынша жеке жүмыс,  (1-2 минут)

2.  Жазган  акпараттарды жүпта талдау.  (1-2  минут)

3. Топта  талдау.  (1-2 минут)II.  «Магынаны  ажырату»  сатысы.

«Ж анүя»  тобынан  «Ж үмысшы»  тобына  ауысу. 

(Окушылар топтарға болінеді).

М әтін беріледі:

1-топ.  А лю м инийдің  табиғатта  таралуы.  Алынуы. 

Ф изикалык қасиеттері.

2-топ.  Химиялық касиеттері.

3-топ.  Алюминийдің косылыстары.

4-топ.  Алюминийдін колданылуы.

1 -mon.

Химиялык танбасы:  A l

Атом күрылысы: +13) 2)  8)  3)

Электрондык формуласы: 1 s22s22pù3s33p'

Салыстырмалы  атомдьщ массасы  —  13

Алюминий — III периодта II топты ннегізгі  топшасыида 

орналасқан  металл.Табиаатка  таралуы.

А л ю м иний  -   табиғатта  ке н   таралған  хим иялы к 

элемент. Жер кыртысындағы массалык үлесі бойынша оттек 

пен  кремнийден  ке й ін гі  үш інш і  орында.  Табиғатта  тек 

косылы с  күйін д е   кездеседі.  Минералдары:  каолинит 

A ljO j - 2S i02 • 2Н ,0, дала шпаты К 20  ■

 А  1,0, • 6Si02, нефелин 

Na20  ■  А120 3, 2 S i02 корунд А 1,0,Физикалык  касиеттері:

Бос  күйіндегі  алюминий  күм іс  түсті, жендл металл, 

тытыздығы 2,7 г/см 3. Электрді жане жылудыжақсы  откізеді. 

Э л е ктрөткізгіш тігі  жағынан  күм іс  және  мыстан  ке йін гі 

үш ін ш і  орында.  Ж ін іш ке   сымға  және  ка ға зға   оңай 

айналдыруға  келетін  созылғыш  металл.2-топ.

Химиялық  касиеттері.

Алюминий  —  химиялык  белсенді  элемент.  Кәдім гі 

жағдайда  ж үка  тоты к  кабыршағымен  каптальш  тұрады. 

Алюминийлі әрі карай тотығудан және  бүлінуден  сакгайды, 

металдық  жылтырын  бәсеңдетеді.  Алю миний  жоғары 

температурада  үнтактал ган  күй ін д е   оттекпен  және 

күкіртпен, катты  кыздырғанда  азотпен  және  коміртекпен 

өрекеттеседі. Көдім гі  жағдайда  хлормен, броммен орш іткі 

ретінде,  cv  катыстырьгақыздырғанда  йодпен  өрекеттеседі: 

4 А1 + 302 =  2А120 3

2 A l + 3S =  A12S3

2 A i + ЗСІ2 =  2А1С13 

4 A l + ЗС =  Д14С3

2 А1 + ЗІ2 =  2А1І3

ттмектеп жаритсы

25

ВесттВ ^ С ! в В 0 С і а В 0 С л в * б ! Г К ! ! в і З О С а а » 0 С і в В 0 С 5 в В г э < ^  

М ұғалім  іс-тәжірибесінен 

Из  методического  опыта

А лю м иний  о тте кті  өзіне  к ү ш т і  тартаты нды ктан, 

көпгеген метаддарды оксидтерінен тотыксыздандырады. Бұл 

касиеті  алюминтермиялык  әдіспен  бос  металдар  алуда 

колданьшады:

А120 3 +  2КОН

2 K A L 0 3 + Н 20  

калий

алюминатыC r,0, +  2 Al

A l p ,  +   2Сг

АлюминийдіН тотык  кабырш ашн  кетірсе, реакцияға 

тусу  белсенділігі  артады.  Ол  үш ін  алюминий  сымды  егеу 

аркылы  немесе  түрпі  қағазбен  тазартып,  сынап  түзынын 

ерітіңдісіне  батырайық. Алюминий тотық егелген жерінен 

реакцияға  түсіп,  сынаппен  амальгама  түзеді.  Ерітіндіден 

шығарьш  алынған алюминий ауада лезде тотығады.

Кәдім гі жағдайда жөне кыздырғанда, алюминий сумен 

әрекеттеспейтшін білесівдер, оны  тотык кабыршагы  сакгап 

тұрады.  Т о ты к  қабы рш ағы   к е т ір іл іп ,  амальгамалан- 

ған  алюминий  сумен  куатты   әрекеттесіп,  сутекті  бөліп 

шыгарады:

2А1 + 6Н20  =  2А1(ОН)3 +  3 0 2|  

Сүйьггылған  кьшікылдармен әрекеттеседі:

А ) 2А1+6НС1 =  2AJ С13 +  ЗН2  f

Ә) 2A1+3H2S04 =  A l^S O ^j +  3H?t 

Түз  ерітінділерімен  әрекеттеседі:

2 Al  +  3Cu С12 =   2А1С13+ЗСи° 

 

2 А1° +   ЗСи* +   6C1-  =   2Al3++6Cl-+3Cu°  і  

2 АІ° +   З С іР   =  2 А Р +  3Cu°  I

Қарастырылған  реакциялардын  бөрінде  алюминий 

атомы  тоты қсы зданды рғы ш   касиет  кө р с е тіп ,  то ты ғу 

дөрежесі 0-ден +3 -ке дейін өседі.

А л ю м и н и й д ің   +3  то ты ғу  д ә р е ж е сінд е гі  о тте кті 

косылыстары — оксиді және  гидроксиді.3-топ.

Алюминий  оксиді  —  ак түсті,  киы н  балқитын  қатты 

зат.  Тұракты  кристалдык торы  бар  табиғатта  кездесетін 

минералы — корунд.  Қаттылығы  жағынан  алмаздан  кейін 

тұрады.  М елдір  кристалдары  әртүрлі  коспалармен  кө к 

(сапф ир),  кы зы л  (лағыл)  түске  боялатын  асыл  тастар 

түрінде кездеседі. Химиялык касиеті екідайлы  кышкылдар- 

мен және сілтілермен әрекетгеседі :

'2 К +  + А 1 0 2 + Н 20  

А120 3 +  2 О Н -  “ > А 10- 2 + Н 20

А120 3 +  2 К + +  20Н

Алюминий оксидінін кышкылмен әрекетгесу реаквдя- 

сынын  толы к  және  кы скарты лған  ионды к  тендеулерін 

жазындар.4-топ.

Колданылуы. Сусыз алюминий хлорвді өрш іткі  регінде, 

ал алюминий сульфатының кристалгвдраты A12(S04)3-18 Нг0 

судытазартуға, кағаз  өндіруде, ал ашутас  KA1(S04)2T2H20 

тері  илеуде,  бояу  өнеркәсібінде  қолданылады.  Металдык 

алюминийден  ыдыстар,  электр  сымдары  және  конден- 

саторлар  жасалады.  А лю м иний,  мыс  жөне  магнийден 

дю ралю м ин,  алю м иний  мен  крем нийден  силумен, 

алюминий жэне магнийден магналии күймалары алынады. 

Алюминий  қүймалары жеңіл, ауада бүлінбейді. Ғарыштық 

техникада,  үш ак,  кеме  ж эне  автомобиль  өндірісінде, 

аспаптар,  ыдыстар,  орама кағаздар әзірлеуге пайдаланады. 

А л ю м и н и й   о кс и д ін е н   асыл  тастар,  металдын  бетін 

тегістейтін  кұралдар,  түрпі кагаздар жасалады.

А лю м иний  —  жер  кыртысында  таралуы  жөнінен 

үш інщ і  орьщдагы  екідайлы  металл.  Алюминий  бейметал- 

дармен, оттекпен, сумен, кышкылдармен әрекеттеседі.

Берілген мәтінмен жеке жүмыс.  (5 минут)

Аталған  акпараттарды жүпта таддау.  (1-2  минут)

Топта талдау.  (1-2 минут)

«Жұмысшы»  тобынан «Жанұяға» оралу.

Эр  то пта н  б ір  окуш ы   тақтага  ш ы гы п,  өздерінің 

еңбектерін коргайды.

III.  «Ой  толганыс»  сатысы.

Kepi байланыс парағын толтыру.Бағалау.

Үйге  тапсырма: 

§34.  116-бет.  №7,8-жаттығулар.«Классификация  солей.  Способы  их  получения.  Химические 

свойства  и  применение  солей»:  урок  в  8  классе

В.Т.  Беккер, 

отличник образования  РК,  учитель  химии  высшей категории, 

средней общеобразовательной школы  №23  г. Уральск

Задачи   урока: 

образовательные  —

  обобщ ить  и 

систематизировать  знания  учащихся  о  солях,  совершен­

ствовать  умения  и  навы ки  составлять  формулы  солей, 

классифицировать,  писать  уравнения  реакций, характери­

зующие химические свойства и способы получения солей;развиваю щ ие

  —  развивать  умение  наблюдать, 

анализировать,  делать  выводы,  выделять  главное, 

продолж ить  ф ормирование  хи м и че ско го   мыш ления, 

воображения,  развитие  речи,  памяти,  познавательного 

интереса, самостоятельности, интеллекта, закрепить умения 

работать  с  хим ическим   оборудованием  и  реактивами, 

эф ф ективно  использовать  наглядность,  современное 

электронное  оборудование,  успеш но  справляться  с 

разнообразными учебными тестами;воспитательные

  —  воспитывать  у  учащ ихся  такие 

личностные качества, ка к сосредоточенность, наблюдатель­

ность, умение работать в группе и индивидуально,  чувство 

бережного отношения к  своему здоровью через соблюдение 

правил  техники  безопасности  и  знание  правил  питания, 

воспитывать у детей способности к  адекватной самооценке.

М атериальное  обеспеч ен ие  урока: 

компьютер, 

мультимедийный  проектор,  интерактивная  доска,  тесты 

«Продолжи  высказывание»,  «Третий  лишний»,  «Крестики

-  нолики»,  «Поспорь  и  согласись»,  «Данетка»,  наборы 

карточек  с  формулами  кислот,  таблицы  «Ряд активности 

металлов»,  «Изменение цвета различных индикаторов под 

воздействием  растворов  кислот  и  оснований»,  «Кислоты. 

Соли», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Относительные  молекулярные  массы  неорганических 

соединений»,  текст «Жизнь и соль».

Реактивы: образцы солей и их  растворов: поваренной 

соли, карбоната натрия, гидрокарбоната натрия -  пищевой


Мұгалім  іс-тәжірибесшен 

Из  методического  опыта

соды,  карбоната  кальция  —  мела,  мрамора,  известняка, 

медного  купороса,  хлорида меди  (II),  сульфата железа  (II, 

ITT),  хлорида  железа  (III),  нитрата серебра,  хлорида  бария, 

сульфата натрия  и др.; кислота, щелочь, вода, индикаторы, 

железо (кнопка).

Методы  обучения:

•  словесный;

•  наглядный;

•  практический  (эксперимент);

• стратегии критического мышления;

• обобщение;

•  систематизация.

Тип 


урока: 

комбинированный.М есто  урока: 

тема  №5  «Обобщение  сведений  о 

важнейших  классах  неорганических  соединений»,  урок 

№67 (в планировании),  урок  №5  (в теме).Планируемые  результаты  обучения:

учащиеся  должны уметь:

 составлять формулы солей;

•  давать  им  названия;

•   отличать  соли  от  других  классов  неорганических 

соединений;

•  составлять  уравнения  химических  реакций;учащиеся  должны знать:

•  физические  и  химические  свойства  солей;

• способы получения солей;

•  области  применения  солей  и  их  роль  для  живых 

организмов.

Ход  урока

I. 

Организационный  момент 

(проверить  готовность 

учащихся  к  уроку).

II.

М озговой  штурм  (мотивация  и  целеполагание, 

тренировочное задание).

1 распределите  вещества  по  классам  неорганических 

соединений,  подсчитайте  количество  веществ  в  каждом 

классе:


MgO, КС1, NaOH, S 02, Н 2С 0 3, А1(ОН)3, СаС12, Zn(O H),, 

НС1, M g(OH)2, C u (N 0 3)2, А120 3, Н 3Р 04, С02, Na2S04, H 2S i0 3.

2)Определение места урока в системе уроков по химии.

3) С какими из перечисленных классов вы уже хорошо 

познакомились  и обобщили о них сведения?

III.  Повторение  изученного  материала,

IV .


  Изучение  новой  темы.

Учитель: Сегодня на уроке мы обобщим сведения  еще

об  одном  классе  веществ  —  солях,  поговорим   о  клас­

сификации  солей,  изучим  их  физические  и  химические 

свойства,  познакомимся  со  способами  получения  солей. 

Вспомним, что мы знаем о солях.

1)  Составление кластера  «Соли».

2)  Составление О К  по  теме «Соли».

A) Состав солей (дать определение).  (Мех (К О )у) .

Б)  Номенклатура  (дать международные названия).

K 2S04, C

u

(N 0 3)2, NaCl,  A12(S04)3, FeC(3,  L i3P04B)  Физические  свойства

Все 


соли 

— 

твердые

 кристаллические вещества,  чаще 

бесцветные или без юго цвета, иногда окрашены в различные 

цвета.  Растворимость солей в воде различная.  (Демонстра­

ция образцов солей).

Сообщение учащегося  «Сладкие  соли».

Среди  неорганических  соединений,  действительно, 

имеются  соли,  сладкие  на  вкус.  Таковы,  например,  соли 

бериллия.  Но  наиболее  замечательные  в  этом  отношении 

ком плексны е  соли  тиосульф атов  серебра,  которы е

отличаются поразительно  сладким  вкусом.  У  этих  солей 

вкус  чувствуется  даже  при  разбавлении  1:  320000  (для 

сравнения:  сладкий  вкус  сахара  начинает  чувствоваться 

лишь  при  разбавлении  1:200).  А   много  ли  солей  соленых? 

Оказывается, только одна — хлорид натрия, или поваренная 

соль.  Остальные  соли — либо  горькие,  либо кислые,  либо 

сладкие,  либо  смешанного  типа.

Г)  Классификация  солей

Учитель:  Средние  соли  образую тся  при  полном 

замещении атомов водорода в  кислотах на атомы металлов. 

Эти соли вы умеете называть.

Кислые  соли  образуются  при  неполном  замещении 

атомов  водорода  в  кислотах  на  атомы  металлов.  Для 

названия кислых солей перед названием кислотного остатка 

добавляется  приставка «гидро»  или  «дигидро».

Основные  соли образуются  при неполном замещении 

гидроксогрупп  в  основаниях  на  кислотные  остатки.  Для 

названия  основных  солей  перед  названием  кислотного 

остатка добавляется название «гидроксо» или «дигидроксо», 

по другой номенклатуре — «основной», «двухосновной».

Существуют двойные, смешанные, комплексные соли. 

В дальнейшем  вы познакомитесь с некоторыми из них.

Д)  Игра  «Крестики  -  нолики»

Учитель:  Для  закрепления  классиф икации  солей  в 

игре  надо  на йти  вы игры ш ны й  п уть ,  назвать  соли, 

определить тип солей.

і-ф упяй


с о г

C aC lj


A

9

N03

Са(НСО,)2

NaH SO j

ІШдНРОд


MsCO,

N O


îi групп*

H ,S O ;l 

8 а С ( г

C u O  

NatM03

HCI

1

HaOЩ грүгтш

j  Ca(OH)Br

CaO

H»PO.,


F«iCfs

Fe(OH)F


.................. :

F e .o .


N?Os

NaOH


АЦОНЬСІ

Е)  Химические  свойства  солей 

1 ) Взаимодействие солей с металлами (анимированная 

презентация)

CuS04 +Fe  =FeS04 +Cu

Учитель: Смотрите на ряд активности металлов: более 

активный металл  вытесняет из соли 

менее активный.

2) Взаимодействие солей со щелочами  (демонстрация 

опыта)

CuS04 +  NaOH  =   C u (0 H )2^+Na2S04Мұғалім  іс-тәжірибесінен

Из  методического  опыта

Учитель: 

Образуется  синий осадок  —  нерастворимое 

основание и новая  соль.

3)  Взаимодействие  солей  с  кислотами  (демонстрация 

опытов)

ВаС12 + H 2S04 =Ва S04;  + 2НС1Учитель: 

Образуется  белый  осадок  —  новая  соль  и 

новая  кислота.

СаС03+2НС1  =  Са С12 + С 0 21+ Н 20

«вскипание»

Учитель: 

Более  сильная  кислота  вытесняет  из  солей 

менее сильную

4)  Взаимодействие  солей  с  солями  (демонстрация 

опыта)

A g N 0 3+ Na Cl =Ag СЦ + N aN 03белый творожистый осадок

Учитель: 

Образуются  две новые соли, одна выпадает 

в  осадок.

5) Некоторые соли разлагаются при нагревании

Cu(OH)2:  =   СиО + Н 20

с и н и й

 

черны й

Обобщение материала в виде таблицы:

(учащиеся выполняют задание на заранее заготовлен­

ных  таблицах)Химические  свойства  солей

Металл Неметалл Кислотный

ОКСИД

Основной


оксцц

Основание Кислота Соль

Соль


+

+

++

+

Приме­чание

1. 


Способы  получения  солей  (работа  по  учебнику, 

стр. 129).  Обобщение  материала в виде таблицы:Способы  получения  солей

Вещества


Вещества

Неметалл


Кислотный

щ

  is S ju

__

Кислота


Соль

Металл


+

+

+Основной оксид

+

+Основание

+

++

Сояь


+

+

2.  Применение солейРеклама  «Значение  солей  кальция,  калия,  магния», 

области применения солей называют учащиеся.

(Используя  информацию  о  солях  и  продуктах,  в 

которых они содержатся,  учащие предлагают свою рекламу, 

в которой должны убедить нас всех,  что  нам необходимо 

употреблять тот или иной продукт).

Название  солей Действие  на  организм Основные  источники

Соли  калия

Необходимы  для  нор­

мального  функцио­

нирования  всех  мышц, 

особенно  сердечной. 

Способствуют  вьщеле- 

нию из организма воды, 

устраняя  отеки.  Про- 

ти в о ск лер о ти ч ески е 

вещества,  применятся 

для 


профилактики 

нарушении  ССС.

Шпинат,  огурцы, лук, 

картофель,  морковь, 

петруш ка,  спаржа, 

хрен,  одуванчик,  чес­

нок,  черная  смороди­

на,  чечевица,  горох, 

спаржа,  капуста.

Соли  кальция

Необходимый  для про­

цессов  кроветворения, 

обмена веществ, умень­

шения  проницаемости

Кожица  всех  фрук­

тов  и  овощей,  отру­

би,  яйца,  бобовые: 

горох,  зеленый  горо-

сосудов,  для  нормаль­

ного  роста  костей 

(скелет,  зубы),  благо­

творно  влияют  на  сос­

тояние  НС,  оказывают 

противовоспалительное 

действие, 

являю тся 

хорошим  регулятором 

при перемене  погоды.

шек, 

чечевица,  соя бобы,  фасоль;  шпинат 

морковь,  репа,  листы 

молодых  одуванчиков 

сельдерей,  яблоки,  виш­

ня,  крыжовник,  земля­

ника,  абрикосы,  спар­

жа, капуста,  свекла, кар­

тофель,  смородина,  еже­

вика,  огурцы,  апельсины 

редис,  виноград,  ововд 

зеленые:  салат, лук,  бот­

ва моркови, репы, редиса; 

хлеб  ржаной,  крупа 

овсяная, миндаль. Кисло­

молочные 

продукты: 

творог,  сметана,  кефир, 

простокваша.

Соли  магния Оказывают  антисеп­

тическое  и  сосудо­

расш иряющ ее  дейст­

вие,  понижают  арте­

риальное  давление  и 

содержание  холестери­

на  в  крови,  усиливают 

процессы  торможения 

в  коре  головного  моз­

га,  оказываю т  успо­

каивающее  (седатив­

ное)  действие  на  НС, 

играют  большую  роль 

в  активизации  защит­

ных  сил  организма  на 

борьбу  против  рака.

Миндаль,  яичный  жел­

ток  (сырой),  салат-ла­

тук,  печень,  мята,  цико­

рии,  оливки,  петрушка 

арахис,  картофель,  тык­

ва,  слива,  грецкий  орех 

цельное  зерно  пшеницы 

овса,  гречки,  ржаноі 

хлеб,  помидоры,  пшено 

отруби,  фасоль.Учитель: 

К а к важно сбалансировать питание,  чтобы 

бьггь здоровым!

V. 


Закрепление  (работая  с  альтернативным  тестом 

«Данетка», учащиеся дают краткие ответы «да»  или «нет»).Данетка

1

Соли  — это  сложные  вещества,  состоящие  из  атомов металла  и  кислотного  остатка

2

Различают  соедние.  кислые  и  основные  соли.3

Соли  не  находят широкого  применения  в  быту и в 

народном  хозяйстве.

4

Известно  более  10  способов  получения  солей.5

Все  соли  солёные  на  вкус.

6

Соли  взаимодействуют  с  металлами,  кислотам ,  со щелочами,  с  другими  солями.

7

Все  соли  разлагаются  при  нагревании.8

Соли  играют  важную  физиологическую  роль  в  жизни 

растений,  животных  и  человека.

Учитель: 

Интересно  подсчитать,  сколько  соли 

употребляет человек за свою жизнь.

За сутки — 6 г 

За месяц — 6 х 30 =   180 г 

За год —180 х  12 =   2160 г 

За жизнь — 2160 х возраст =

(если взять  возраст восьмиклассника:  2160  х  14=30  240г)VI.  Подведение  итогов.  Рефлексия.

Учитель: 

На уроке вы закрепили и обобщили знания о 

солях. Вы активно работали в течение всего урока и получите 

две оценки за работу на  уроке: за тест и индивидуальную и 

групповую  работу. 

Для 

объективности  оценки  заполните 

оценочный лист по предложенным  критериям.


Мұғалім  іс-тәжірибесінен

Из  методического  опыта

Оценочный  лист  ученика

«2»


Я был на уроке

«3»


Я опушал и смотрел, как работают другие, старался всё запомнить

<А»

Я записал главные мысли урока, помогал остальным учащимся 

отбирать необходимый материал, находить ответ, вносил свои 

предложения

«6»

Я активно участвовал в работе группы, был генератором идей.V II. 

Домашнее  задание: 

§  48,  дифференцированное 

задание  №  4  {1  уровень),  №  6,  7  (2  уровень),  №  8  а,б 

(3  уровень);  составить  синквейн  (пятистишье)  к   слову 

«Поваренная соль».

Обобщающий  урок-игра  по  теме  «Металлы»  в  9  классе

Цель  урока: 

создать  условия  для  обобщ ения  и 

углубления знаний учащихся по теме «Металлы», используя 

игру-соревнование как форму  урока.Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
pdf -> Какимова Роза Мұратқызы
pdf -> Т а б и ғ а т ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ журнал
pdf -> Комитета науки министерства образования и науки республики казахстан республиканский научно-методический
pdf -> Г. Н. Потанин жэне казакшылдық
pdf -> Отчет Қа за қс та н республикасы б1Л1м ж ән е ғылым министрлігі ілым комитетінің «мемлекет тарихь! Институты»
pdf -> Казахский язык и л и т е р а т у р а в русской школе
pdf -> Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
pdf -> БҮркіт ағА-80 жаста орта мектепте окылатын 20-дан аса пәннің ішіндегі ең ма


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет