Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастадыжүктеу 12.32 Mb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата03.03.2017
өлшемі12.32 Mb.
  1   2   3

www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

№8 (115)


30 маусым

2014 жыл


КазГосЖенПУ – один из старей-

ших ВУЗов Республики Казах-

стан, первое высшее учебное 

заведение для девушек, осу-

ществляет подготовку высоко-

квалифицированных кадров по 

всем отраслям общественной 

жизни государства.

На сегодняшний день в универ-

ситете осуществляется двудиплом-

ная учебная программа совместно с 

университетом LAMS ( Великобри-

тания) с Честерским университетом 

и университетом Миссисипии. У нас 

обучаются по 41 специальностям на 

6 факультетах. Занятия ведутся на 

казахском, русском и английском 

языках. Так же впервые введено дис-

танционное обучение по некоторым 

специальностям. Прием абитуриен-

тов прошедших единое националь-

ное тестирование (ЕНТ) проводится 

с 23-31 июля.

Участники и призеры олимпиады 

«Ы.Алтынсарина» имеют следующие 

льготы. При проведении конкурса на 

получение образовательных гран-

тов при поступлении в Казгосженпу 

преимущественное право имеют по-

бедители и призеры Олимпиады при 

условиях соответствия выбранной 

им специальности предмету Олим-

пиады. Победители Олимпиады, за-

нявшие 1, 2, 3 место – принимаются 

на гранты Ректора КазГосЖенПУ. 

Участникам занявшим 4 и 5 место 

(100 баллов – 80 баллов) предостав-

ляются скидки. 

Так же ведется прием документов 

по сокращенной образовательной 

программе для абитуриентов после 

профессионального и среднего спе-

циального образования как очной 

так и заочной формой обучения. Срок 

обучения – 3 года. Прием документов 

ведется с 20 июня по 9 июля. На базе 

высшего образования ведется обуче-

ние по заочной форме обучения на 

платной основе. Срок обучения – 2 

года. Документы принимается до 20 

августа. Студенты обучающиеся на 

очном отделении обеспечиваются 

общежитием. Студенты обучающиеся 

по государственных грантам обе-

спечиваются 3-х разовым питанием. 

КазГосЖенПУ

приглашаетДайындық бөлімі

Мақтан тұтар 

мамандық - 

дәстүрлі музыка 

өнері 

4-бетте


6-бет

8-бетте


Кітапхана – 

мәңгілік 

мәдениет мекені

УНИВЕРСИТЕТТЕР КӨП,

Қыздар университеті – дара!

Елімізде сан алуан 

мамандыққа даяр-

лайтын, түрлі салада 

білім беретін жоғары 

оқу орындары жұмыс 

атқаруда. Сол көптеген 

университеттердің 

қатарында Қазақ 

мемлекеттік қыздар 

педагогикалық 

университеті – бірегей әрі 

дара!

Білім ордасын абыроймен 

аяқтап, үлкен өмірге жолдама 

алғалы отырған әр түлек үшін, 

жалпы Қыздар университеті 

үшін де бұл күн ерекше мере-

ке. Өйткені, биылғы салтанат-

ты шара университетіміздің 70 

жылдық мерейтойымен орай-

ласып отыр. Сол себепті де әр 

бітірушінің есімі тарихи түлек 

ретінде мәңгі оқу орын тари-

хында қалмақ.

Сән-салтанатымен өткен 

жиынды университеттің рек то-

ры Нөкетаева Динар Жүсіпәлі-

қызы ашып, биыл білім ұясынан 

түлеп, қанаттанып шыққан 

қарлығаш – түлектерге ақ тілегін 

білдірді.

«Құрметті бітіруші түлектер! 

Сіздер бүгін 70 жылдық тари-

хы бар қасиетті Қыздар уни-

верситетін «70-ші түлегі ретінде» 

аяқтап, мәңгі тарихымызда 

қалып, үлкен өмірге жолдама 

алғалы отырсыздар.

(Жалғасы 2-бетте)

«Бір қызды тәрбиелеу – бір 

ұлтты тәрбиелеу» деп Елбасы 

айтқандай болашақта тәрбие 

беретін ұстаздарды-аналарды 

Қыздар университеті даярлау-

да. Әрбір ару қазақ елінің еңселі 

ертеңі үшін, өз болашағы үшін 

жаңылыспай өз таңдауын жасауы 

керек. Қыздар университетінің 

табалдырығын аттаған әр қыз 

баласы білім мен біліктілікті, 

инабаттылық пен ибалылықты 

бойына сіңіріп, заман талабына 

сай бәсекеге қабілетті маман бо-

лып шығары сөзсіз. Маман даяр-

лауда тарихы мен тағылымы мол 

оқу орнында дарынды ғалымдар 

мен білікті педагогтар дәріс береді. 

Яғни, ұлт тәрбиешісін заманауи 

тұрғыда даярлауға барынша күш 

салып отырған университет.

Т М Д   е л д е р і   а р а с ы н д а 

тек аруларға арналған бірден-Майя Манеза диплом алды 

24 маусым күні Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінде 2014 жылғы бітіруші түлектерге диплом 

беру салтанатты жиыны өтті. Магистратура бойынша 

249, бакалавр бойынша 2 630 бітіруші түлектер арасында 

еліміздің мақтанышы, Лондон олимпиадасының чемпионы 

Майя Манеза да болды.

« М е м л е к е т   ж а с т а р ы м ы з д ы ң 

білім деңгейін көтеру үшін аянып 

жатқан жоқ. Бүгінде талапты, 

талантты жастардың өз елімізде 

де, шет елдерде де сапалы білім 

алуына мүмкіндік мол. Универ-

ситет қабырғасындағы әр күн, әр 

сағатты оқумен, ізденіспен өткізіп, 

заман талабына сай, әлемдік 

бәсекеге қабілетті маман болып 

шығуды ойлаған жөн. Себебі, 

еліміздің кемел келешегі сіздерді 

қолдарыңызда» деп шамшырақтай 

бағыт-бағдар бергені белгілі. 

(Жалғасы 8-бетте)

б і р   ж о ғ а р ы   б і л і м   о р д а с ы -

на Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

қолдауымен Қазақстан Рес-

п у б л и к а с ы   Ү к і м е т і н і ң   2 0 0 8 

жылғы 11 қыркүйектегі №847 

Қ а у л ы с ы м е н У н и в е р с и т е т 

мәртебесі берілді. Мемлекет бас-

шысы университет шәкірттеріне 

Жаһандану үдерісінде ұлт ретінде жоғалмаудың 

жолы – мызғымас бірлік, адал еңбек, бәсекеге 

сай білім және саналы тәрбие. Бұл құндылықтар 

Қыздар университетінің ешқашан назарынан 

қалған емес. Біздің қара шаңырақ үшін студент 

жастардың тәрбиесі басты назарда қаралады.

(Жалғасы 7-бетте)

ЖАСТАР САЯСАТЫ 

басты назарда

Қазіргі Қазақстан қоғамы дамуының басты 

стратегиялық бағыты – жастар тәрбиесі болып 

табылады. Себебі бұл дегеніміз – бүгінгі 

ұлттық мәселе, ертеңгі ел тағдыры. Соған орай 

кешіктіруге және назар аудармауға болмайтын 

күрделіліктер қатарына өскелең ұрпақтың 

денсаулығы, білім сапасы, ұлттық санасы, 

әлеуметтік жағдайы т.б. мәселелер жатады. Осы 

мәселелердің шешімі олардың ертеңге деген 

сенімін нығайтып, ұлт патриоты, ел азаматы, 

білікті маман болуына жағдай жасайды. 


2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№8 (115)

30 маусым

2014 жыл

Т А Л А П К Е Р   –   2 0 1 4Бүгінде мұнда студенттердің сапалы білім алып, 

ғылыммен, өнермен, спортпен айналысуы 

үшін, олардың бойында халқымыздың ұлттық 

құндылықтарын дарыту орайында көп жұмыстар 

жасалып жатқаны, университтеттің еліміздің 

жоғары оқу орындары арасында үлкен беделге 

ие болып отырғаны көңілге қуаныш ұялатады.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,

ҚР Президенті

Әлеуметтік-гуманитарлық факультет

Социально-гуманитарный факультет

Социально-гуманитарный факультет 

Казахского государственного женского 

педагогического института является од-

ним из первых открывшихся факультетов 

1944 года. В составе факультета функцио-

нируют такие кафедры как «Права и осно-

ва управления», «История», «Экономики, 

учета и туризма», «Общественно-гумани-

тарных дисциплин», «Истории Казахста-

на», и «Профессиональное обучение».

Факультет занимается подготовкой 

бакалавров по следующим направлениям 

высшего профессионального образования:

5В011400 – История;5В011500 – Основы права и эконо-

мики;5В020300 – История;5В050100 – Социология;

5В050600 – Экономика;5В050800 – Учет и аудит;

5В051000 – Государственное и местное управление;

5В012000 – Профессиональное об-учение;

5В010700 – Изобразительное ис-скуство и черчения;

5В090500 – Социальная работа.Магистратура:

6М020300 – История;6М050100 – Социология;

6М012000 – Профессиональное обучение;

6М090500 – Социальная работа.Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті 

– Қазақ мемлекеттік қыздар педагогтік 

институтының 1944 жылы ашылған 

факультетінің бірі. Факультет құрамында: 

«Құқық және басқару негіздері», «Тарих», 

«Экономика, есеп және туризм», «Қазақстан 

тарихы», «Қоғамдық-гуманитарлық 

пәндер», «Кәсіптік білім» кафедралары бар. 

Факультет төмендегі мамандықтар бой-

ынша жоғары кәсіби бiлiм негізіндегі бака-

лавр мамандарын әзiрлейдi:

5В011400 – Тарих;5В011500 – Құқық және экономи-

ка негіздері;

5В020300 – Тарих;5В050100 – Әлеуметтану;

5В050600 – Экономика;5В050800 – Есеп және аудит;

5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару;

5В012000 – Кәсіптік оқыту;5В010700 – Бейнелу өнері және 

сызу;5В090500 – Әлеуметтік жұмыс.Магистратура бойынша:

6М020300 – Тарих;6М050100 – Әлеуметтану;

6М012000 – Кәсіптік оқыту;6М090500 – Әлеуметтік жұмыс.

Факультетте 10 ғылым докторы мен 

профессорлары және 1-PhD докторы, 37 

ғылым кандидаты мен доценттері, 28 – аға 

оқытушы, 14-оқытушы (бұлардың ішінде 

19-ы ғылым магистрлері) қызмет жасайды. 

Олардың ішінде ҚР еңбегі сіңген қайраткері, 

«ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік 

грантының иегерлері, Ы.Алтынсарин, «ҚР-

ның білім беру ісінің құрметті қызметкері» 

төс белгілерінің иегерлері және универси-

тет көлемінде тағайындалған Т.Рысқұлов, 

К.Нұрпейісов атындағы сыйақы иегерлері 

бар.

Қазіргі таңда факультет білікті маман, профессор-оқытушылармен қамтамасыз 

етілген. Факультет ұжымының мақсаты 

жоғары білікті, алдыңғы қатарлы 

білімдерді жинақтай білетін, жаңаша 

ойлау қабілеті бар кадр ларды дай-

ындау үшін жұмыс істеу, еліміздің 

инновациялық экономикасы үшін үнемі 

өзін-өзі жетілдіру және интеллектуал-

ды капиталды жинақтап көбейту, оқыту 

жүйесін модернизациялау арқылы 

қойылатын мүдде – жоғары кәсіби және 

интеллектуалды деңгейдегі мамандарды 

дайын дау. 

Факультетте мамандарды дайындау 

академиялық білім беру сатысы арқылы 

жүзеге асырылады (бакалавриат, магистра-

тура, доктор PhD). Алдағы уақытта PhD док-

торантура бағдарламасы бойынша мамандар 

даярлау факультеттің стратегиялық даму 

жоспарында назарға алынған.

Факультеттің ұйымдастыруымен 

жыл сайын «Нұрпейіс оқулары» аясында 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфе-

ренция өтеді. Университеттің «Хабаршы» 

ғылыми журналында факультет бойынша 

тарих және экономика сериясы 2006 жыл-

дан бастап шығарылады. Факультет бірнеше 

шетел ЖОО-ларымен тығыз байланыс жа-

сайды. 

Факультетке қарасты мамандықтар бойынша үздік оқитын студенттер-

ге президенттік шәкіртақы, универси-

тет бекіткен Д.Қонаев, Б.Момышұлы, 

А.Асқаров атындағы арнаулы шәкіртақылар 

тағайындалған. 

Жас ғалымдар даярлау мақсатында 

ғылым мен айналысқысы келетін студент-

тер үшін «Экономист», «Жас тарихшы», 

«Заң және экономика», «Әлеуметтанушы», 

«Менің отаным – Қазақстан», «Шебердің 

қолы ортақ» үйірмелері жұмыс жасайды.

Факультет студенттері республика көле-

міндегі түрлі байқаулар мен олимпиадаларға 

қатысып жүлделі орындарға ие болып жүр. 

Факультетте студенттердің білім 

алуына, өз бетінше ғылыми бағытта 

жұмыс жасауына жан-жақты жағдай 

жасалынған. Мәселен, ҚР ҰҒА академигі 

К.Н.Нұрпейісұлы атындағы дәрісхана, 6 

интерактивті тақтамен жабдықталған ка-

бинет, қашықтықтан білім алуға мүмкін-

дік жасалған мультимедиалық кабинеттер 

және т.б. бар. Студенттер тәжірибе ал-

масу мақсатында академиялық ұтқыр-

лық бойынша Қазақстанның басқа да 

университеттері мен ағылшын тілін жетік 

меңгерген студенттерге шетелге барып 

оқуға мүмкіндіктер жасалынған. 

2013-2014 оқу жылында АҚШ-

т ы ң   М и с с и с с и п п и   м е м л е к е т т і к 

университетінің Phd докторы Кетти Гол-

ден (Kathie Stromile) магистранттар мен 

студенттерге арналған «Халықара лық 

саясат және әлеуметтік мәселелер» ат-

ты тақырыпта шеберлік сыныбын өткізді, 

2014 жылы Түркиядағы Мимар Синан 

атындағы Стамбул университетінің про-

фессоры, тарих ғылымдарының док-

торы, белгілі Шоқайтанушы А.Қара 

«Қазақстандағы саяси ағымдар: жади дизм, 

пантюркизм, социализм (XXғ. алғаш қы 

жартысы)»  тақырыбында  студент тер ге 

дәріс оқыды.

Студенттердің мәдени танымын 

жетілдіруде, салауатты өмір салтын на-

сихаттауда факультет бойынша түрлі іс-

шаралар, кездесулер, Студенттердің өзін-

өзі басқару жұмыстары жүргізіледі. 

На факультете работают 10 докторов 

наук и профессоров, 1 PhD доктор, 37 кан-

дидатов наук и доцентов, 28 старших, 14 пре-

подавателей. Среди которых заслуженный 

деятель РК, обладатели государственных 

грантов «Лучший преподаватель ВУЗа», об-

ладатели нагрудных знаков «Почетный ра-

ботник образования РК», И.Алтынсарина, а 

также обладатели внутривузовских премий 

имени Т.Рыскулова, К.Нурпеисова.

В настоящее время факультет уком-

плектован высококвалифицированными 

специа листами  профессорско-преподава-

тельского состава. 

Целью факультета является подготовка 

высококвалифицированных кадров, умею-

щих современно мыслить и аккумулировать 

передовые знания, а также накопление ин-

теллектуального капитала, постоянное са-

мосовершенствование, модернизация сис-

темы образования.

Подготовка специалистов осуществля-

ется по академическим стадиям (бакалаври-

ат, магистратура, PhD докторантура).

Силами факультета ежегодно прово-

дится международная научно-практическая 

конференция «Нурпеисовские чтения». С 

2006 года в «Вестнике» университета вы-

ходит серия истории и экономики. Препо-

даватели факультета тесно сотрудничают с 

несколькими иностранными вузами. 

Отличникам по специальностям входя-

щих в состав факультета назначаются Пре-

зидентская стипендия, именные стипендии 

А.Асанбаева, Б.Момышулы, Д.Конаева. 

Для привития студентам навыков на-

учно-исследовательской работы студен-

там на факультете организованы и рабо-

тают следующие кружки: «Экономист», 

«Жас тарихшы», «Заң және экономика», 

«Әлеуметтанушы», «Шебердің қолы ортақ», 

«Менің отаным – Қазақстан». 

Студенты факультета участвуют и за-

нимают призовые места на различных кон-

курсах и олимпиадах на республиканском 

уровне. Для студентов на факультете соз-

даны все условия для получения знаний, 

самостоятельной работы в научном на-

правлении. Имеются лекционный кабинет 

имени академика НАН Республики Казах-

стан К.Н.Нурпеисова, 6 кабинетов осна-

щенных интерактивными досками, муль-

тимедийные кабинеты с возможностями 

для дистанционного обучения и др. В целях 

обмена опытом в рамках академической 

мобильнос ти студентам созданы условия 

обучения в других вузах Казахстана, а сту-

дентам владеющих английским языком – в 

зарубежных вузах. 

На факультете действует студенческое 

самоуправление. На факультете работают 

студенческий декан, председатель студенче-

ского совета, члены ученого совета факуль-

тета, которые вносят свою лепту в повыше-

ние активного участия студентов в учебном 

процессе, воспитательной и научной работе.МАЙЯ МАНЕЗА 

диплом алды 

(Басы 1-бетте)

 Бүгін барлығымыз үшін ерекше күн, ерекше 

мереке. Сіздерден үміт күткен ата-аналарыңыз 

үшін де өте үлкен қуаныш. Алдағы уақытта 

ұстаздарың мен ата-аналарыңның үкілі үмітін 

ақтап, тамаша маман иесі болады деп сенемін. 

Оқу ордасында алған білімдеріңізді өмірде 

қолдана біліп, еңбек жолында табыстарға 

жетулеріңізге тілектеспін! Үлкен өмір жолына 

бастар қадамдарыңыз сәтті болсын дей оты-

рып, баршаңызға ақ жол тілеймін!», деген оқу 

орын басшысы университет мақтанышы Майя 

Манезаға тиесілі дипломды тапсырып, еліміздің 

намысын ірі додаларда қорғап жүрген Олимпиа-

да чемпионына өз атынан Алғыс хат сыйлады. 

Сондай-ақ, оқу мен білімде озат шыққан үздік 

түлектердің бір тобына қызыл дипломдарын өз 

қолымен табыстады.

«Мен Қыздар университетінде білім алып, 

бітіріп отырғаныма қуаныштымын. Қуанышты 

сәтімде барлық ұстаздарыма алғысымды 

білдіргім келеді. Осы университетте оқыған 

уақыттары екі дүркін әлем чемпионы, Лон-

дон олимпиадасының чемпионы атандым. 

Алдағы уақытта оқуымды жалғастырамын, 

магистратураға түсу ойымда бар», – деді дипло-

мын қолға алу сәтінде ел мақтанышы Майя Ма-

неза. Ол сонымен қатар, алдағы жоспарларымен 

бөлісіп, «Біліммен қатар, спорттық карьераны 

да бірге алып жүремін. Қазір де үлкен дайындық 

үстіндемін», дегенді айтты.

Айта кетейік, ел абыройын әлемдік до-

даларда қорғап жүрген Майя Манеза қасиетті 

қара шаңырақты «денешынықтыру және спорт» 

мамандығы бойынша тәмамдады.

Майя Манеза 2010 жылы қыркүйек айында 

Қыздар университетіне оқуға түсе салысымен 

63 келі салмақ дәрежесінде Түркияның Анталия 

қаласында өткен әлем чемпионатына қатысып, 

екі дүркін әлем чемпионы атағын иеленді 

(2009 жылы Оңтүстік Кореяда әлем чемпионы 

атағын жеңіп алған). Сол уақытта зілтемірші ару 

қызымыз 143 келі салмақты бағындырып, әлем 

рекордын жаңартқан болатын. Осы жылдың 

қараша айында Қытайдың Гуанчжоу қаласында 

өткен ХҮІ жазғы Азия ойындарына қатысып, 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінің қоржынына 1 алтын медаль сал-

ды. 2011 жылғы қыркүйек айында Талдықорған 

қаласында өткен Қазақстан халқы спартакиада-

сында 69 келі салмақ бойынша 1 орын алып, қазан 

айында Францияның астанасы Париж қаласында 

өткен олимпиаданың лицензиялық әлем чемпио-

натында 63 келі салмақта күміс медальға ие болды. 

2012 жылы университетіміздің мақтанышы Майя 

Манеза Ұлыбританияның астанасы Лондон 

қаласында өткен ХХХ жазғы олимпиадалық 

ойындарға қатысып, өз салмағында әлемде 

теңдесі жоқ екенін дәлелдеп олимпиада рекордын 

жаңартып, чемпион атанды.

Салтанатты жиын соңында түлектер де ұстаз-

дарына алғыстарын білдіріп, мұнда өткен әрбір 

қызықты сәттерін мәңгі есте сақтайтындықтарын 

айтып, білім ұяларымен қимастықпен қош-

тасты. Жиын барысы қазақ эстрадасының 

жұлдыздарының концертіне ұласты.Нәзира ЕЛЕУХАН

3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№8 (115)

30 маусым

2014 жыл

Т А Л А П К Е Р   –   2 0 1 4Университет түлектері еліміздің түкпір-

түкпірін де ұстаздық қызметтерін абыроймен 

атқаруда. Халықаралық деңгейдегі білім беру 

бағдарламалары мен қарым-қатынасы күн 

санап даму үстінде. Мерейлі мерекелеріңіздің 

қарсаңында барлық игі істеріңізге табыс 

тілеймін. 

Аслан СӘРІНЖІПОВ, 

ҚР Білім және ғылым министрі

История факультета естествознания 

тесно связана с историей Казахского го-

сударственного женского педагогиче-

ского института, который был основан в 

1944 году в переломный период Великой 

Отечес твенной войны. В структуре факуль-

тета функционирует 4 достаточно хорошо 

оснащенных кафедр:

1.Кафедра биологии; 

2. Кафедра химии;

3.Кафедра географии;

4. Кафедра экологии.

Миссия факультета: Создание условий 

для реализации прав граждан на непрерыв-

ное образование в сфере высоких техно-

логий, экономики и образования. Подго-

товка мобильного, конкурентоспособного 

выпускника, готового к инновационной 

творческой самореализации, обладающего 

чувством ответственности. 

Учебные планы факультета естествоз-

нания предусматривают качественную под-

готовку специалистов в области биологии

экологии, географии и химии. В настоящее 

время обучение студентов на факультете 

естествознания происходит по семи специ-

альностям бакалавриата: 5В011200-химия, 

5В060600-химия, 5В060800-экология, 

5В011300-биология, 5В060700-биология, 

5В011600-география, 5В060900-география. 

Бакалавр может продолжить образование 

в рамках специальностей в магистратуре: 

6М060600-химия, 6М011200-химия

6М011300-биология, 6М060900-

география. Также ведется подготовка 

специалистов по специальности PhD-

докторантуры 6D011300-биология.

С 2012 года деканом факультета явля-

ется к.х.н. К.О.Кишибаев. Профессорско-

преподавательский состав факультета от-

личает высокая степенность кадров и их 

профессионализм. О трудолюбии и энту-

зиазме преподавателей факультета свиде-

тельствует огромное количество изданных 

ими работ.

Лабораторные и лекционные аудито-

рии факультета оснащены передовыми 

оборудованиями в отрасли науки и образо-

вания. Для учебно-полевых занятий созда-

ны прекрасные условия в агробиостанций 

и биологическом стационаре, которые на-

ходятся в живописных районах Алматин-

ской области. Здесь же студенты закрепля-

ют теоретические знания, овладевают ме-

тодикой полевых исследований природных 

систем, развивают навыки исследователь-

ской работы и научного творчества. 

Жизнь студентов на факультете не 

ограничивается учебной и научно-ис-

следовательской деятельностью. Каждый 

студент имеет возможность раскрыть свои 

таланты в спорте или в культурных меро-

Факультет 

естествознания

Жаратылыстану факультеті

Жаратылыстану факультетінің негізі Ұлы 

Отан соғысының шешуші кезеңдерінде 1944 

жылы қаланған Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық институтының тарихымен 

тығыз байланысты. Факультет құрылымында 

жан-жақты қамтылған 4 кафедра жұмыс 

істейді:

1.Биология кафедрасы; 

2.Химия кафедрасы;

3.География кафедрасы; 

4.Экология кафедрасы.

Факультет миссиясы: Білім беру, эко-

номика, жоғары технология аясындағы 

азаматтардың үздіксіз білім алу құқығын 

жүзеге асыруға жағдай жасау. Бәсекеге 

қабілетті, ұтқыр, шығармашылық жаңа-

шылдыққа дайын, жауапкершілігі жоғары 

маман дайындау.

Жаратылыстану факультетінің оқу жос-

парлары биология, химия, география, эколо-

гия саласында сапалы, жоғары білікті маман-

дар даярлауды қарастырады. Қазіргі уақытта 

факультетте студенттерді жеті мамандық 

бойынша оқыту жүзеге асырылуда. Олар: 

5В011200-химия, 5В060600-химия, 5В060800-

экология, 5В011300-биология, 5В060700-

биология, 5В011600-география, 5В060900-

география мамандықтары. Бакалавр маман-

дар өз білімдерін төмендегідей мамандықтар 

бойынша магистратурада жалғастыра ала-

ды: 6М060600-химия, 6М011200-химия, 

6М011300-биология, 6М060900-география.

2012 жылдан бастап факультетті х.ғ.к., 

Қ.О.Кішібаев басқарып келеді. Факультеттің 

оқытушы-профессорлар құрамы жоғары 

ғылыми әлеуеті мен кәсіптік құзіреттілігі 

жағынан ерекшеленеді. Олардың еңбексүй-

гі штігі мен жігерлілігіне кең көлемде жарық 

көріп отырған еңбектері дәлел.

Факультеттің зертханалық және дәрістік 

бөлмелері ғылым мен білім саласындағы 

озық құрал-жабдықтармен қамтамасыз 

етілген. Студенттердің оқу-дала тәжірибелік 

сабақтары үшін, Ал маты облысының көрікті 

аймақ тарында орналасқан агробиостанция 

мен биологиялық стационарда барлық мүм-

кіндіктер жасалған. Мұнда студенттер тео-

риялық білімін бекітіп, табиғи жүйелерді 

дала жағдайында зерттеудің әдістемелерін 

меңгереді, зерттеу жұмыстары мен ғылыми 

шығармашылық дағдыларын дамытады.

Факультеттегі студенттер өмірі оқу, 

ғылыми зерттеу жұмыстарымен ғана шектеліп 

қоймайды. Әрбір студент спорт пен мәдениет 

аясындағы өз таланттарын ашып, қоғамдық 

іс-шараларға араласа алады.

Факультетте студенттер кеңесі жұмыс 

істейді. Кеңестің негізгі мақсат-міндеттері 

студенттердің кәсіби білімін арттырып, жеке 

тұлға ретінде жан-жақты дамуына, әлеуметтік 

белсенділігінің қалыптасуына жағдай жасау.

Жаратылыстану факультетінде сту-

денттердің әлеуметтік тұрмыс жағ дайларын 

жақсартуға тұрақты көңіл бөлініп оты-

рады. Мемлекеттік грант негізінде білім 

алушыларға толықтай жатақханадан орын 

беріліп, әлеуметтік жағдайы төмен студент-

терге баса назар аударылады. Жатақханада 

оқып, демалу үшін барлық жағдай жасалған. 

Оқу, демалыс залдары бар.

Факультет студенттерінің орындаған 

ғылыми зерттеу жұмыстары дәстүрлі түрде 

республикалық және халықаралық кон-

ференциялардан жүлделі орындар алып 

отырады. 2011-2012 оқу жылынан бастап 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінің ректоры Д.Ж.Нөкетаева-

ның бұйрығымен республикалық және 

халықаралық конференциялар мен олимпиа-

далардан жүлделі орын алған студенттерге 

қаржылай сыйақы беру қарастырылған. Оқу 

үздіктеріне Президенттік және атаулы стипен-

диялар тағайындалады.

Білім алушылардың жоғары сапалы 

дайындығын қамтамасыз ету мақсатын дағы 

факультеттің білім беру жүйесін дамытудың 

негізгі міндеті - әлемдік білім кеңістігіне кіру, 

Болон Декларациясы принциптерін жүзеге 

асыру шарттары болып табылады:

- Үздіксіз білім берудің көпсатылы жүйесін 

жасау.

- Болон декларациясы ережелері негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру бағдар ламаларын 

енгізу.


- Білім алушылардың академиялық ұтқыр-

лығын қамтамасыз ету.

- Оқытушылар, магистранттар, доктор-

анттар, студенттер алмасу арқылы сыртқы 

байланыс тарды  дамыту.

- Отандық және шетелдік серіктес-

термен бірлесе отырып оқу курстарын, 

бағдарламаларын, білім технологияларын жа-

сап, жүзеге асыру.

- Мамандардың дипломдары мен біліктілік 

сипатының бәсекеге қабілет тілігін арттыру.

Қазіргі таңда жаратылыстану факуль-

тетінің оқытушы-профессорлар құрамы 

өздерінің қызмет аясын жан-жақты дамы-

тып, шығармашылық мүмкіндіктерін жарқын 

болашаққа ұмтылуға жұмсауда.

приятиях, и даже стать участником волон-

терского движения.

На факультете функционирует студен-

ческий совет, который помогает создать 

максимально благоприятные условия для 

оптимизации процесса профессиональ-

ного образования студентов, привлечения 

студентов к научно-исследовательской 

работе, всестороннего развития личности 

студента, формирования социально-актив-

ной позиции студента.

Факультет естествознания постоянно 

заботится об улучшении социально-бы-

товых условий для студентов. Стремится 

обеспечить местом в общежитии всех нуж-

дающихся. Для обучающихся по бюджету 

это правило выполняется полностью, для 

обучающихся по договору предоставляется 

общежитие при наличии свободных мест. В 

общежитиях созданы все условия для жиз-

ни, учебы и отдыха. Есть читальные залы, 

комнаты отдыха, тренажерные залы, ком-

пьютерные комнаты с Wi-Fi интернетом.

Научные исследования, выполняемые 

студентами факультета, традиционно зани-

мают призовые места в республиканских и 

международных конференциях. 

С 2011-2012 учебного года по прика-

зу ректора Казахского государственного 

женского педагогического университета 

Д.Ж.Нукетаевой, студенты, занявшие при-

зовые места на научных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах поощряются де-

нежными премиями. Студентам отлични-

кам назначаются президентская и именные 

стипендии.

Основная цель факультета - интегра-

ция в мировое образовательное простран-

ство как условие реализации принципов 

Болонской Декларации:

- Создание многоуровневой системы 

непрерывного образования.

- Внедрение программ организации 

учебного процесса на основе положений 

Болонской декларации.

- Обеспечение академической мобиль-

ности обучающихся.

- Развитие внешних связей путем обме-

на преподавателями, магистрантами, док-

торантами, студентами. 

- Разработка и реализация совместных 

с отечественными и иностранными парт-

нерами учебных курсов, программ, образо-

вательных технологий.

-Обеспечение конкурентоспособ-

ности дипломов и квалификационных 

характерис тик  специалистов.

В настоящее время весь коллектив 

факультета естествознания усиленно тру-

дится над совершенствованием всех сфер 

деятельности, полон творческих сил и на-

строен на позитив и перспективу.4

4

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№8 (115)

30 маусым

2014 жыл

Т А Л А П К Е Р   –   2 0 1 4

Бүгінгі таңда ҚазМемҚызПУ – қаламыздағы 

ірі білім және ғылым орталығы. Меңінше, 

сіздердің оқу ордаларыңыздың оқытушылары 

мен студенттер қауымы Алматының өркендеуіне 

және ғылымды жаңа жаңалықтармен 

толықтырып, одан әрі дамытуға өз үлестерін 

қосатындарына нық сенімдімін.

Ахметжан ЕСІМОВ, 

Алматы қаласының әкімі

Өнер және мәдениет факультеті

Факультет 

искусства и культуры

Өнер және мәдениет факультеті Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық универси-

тетінің ең жетекші факуль теттерінің бірі.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

институтының тіл-әдебиет факультетінде 

1961-1962 оқу жылында музыкалық бөлім бо-

лып ашылып, 1967-1968 оқу жылында өз алды-

на жеке факультет болып құрылды. Бұл - музы-

ка мамандығы бойынша мектеп мұғалімдерін 

дайындайтын тұңғыш ұйымдастырылған 

бірден-бір факультет болатын.

Факультеттің ашылуына және оған 

білікті мамандар жинап ұйымдастыру 

ісіне ат салысқан белгілі композитор, ҚР 

еңбек сіңірген өнер қайраткері Бақытжан 

Байқадамов. 

Өнер және мәдениет факультетінің бас-

ты бағыты – жоғары дәрежелі кәсіби білім 

беруді қамтамасыз ету, халықаралық сапа 

менеджменті, білім берудің жаңа техноло-

гияларын қолдану, бәсекеге қабілетті білікті 

мамандар даярлайтын ғылыми және кәсіби-

білімді ортаны құру; 2011-2020 жылдарға 

арналған стратегиялық даму жоспары 

негізінде жоғары оқу орнын басқару жүйесін, 

ғылыми кадрлар әлеуетін, оқу-тәрбие үдерісін 

және материалдық базаны қалыптастыру.

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің мемлекеттік стан-

дарттарының талабына сай факультетте келесі 

мамандықтар бойынша мамандар даярлана-

ды:


Бакалавриат:

• 5В010600 – «Музыка лық білім»

• 5В040400 – «Дәстүрлі музыка өнері»

• 5В040900 – «Хореография»

• 5В091000 – «Кітапхана ісі»

• 5В090600 – «Мәдени-ты нығу жұмысы»

Магистратура:

• 6М010600 – «Музыка лық білім» (маги-

стратура)

 Өнер және мәдениет факультетінде 6 ка-

федра жұмыс істейді: 

- «Музыкалық білім берудің теориясы мен 

әдістемесі»;

- «Музыкалық аспаптар»;

- «Хорды дирижерлау және ән»;

- «Хореография»;

- «Мәдени-бұқаралық жұмыстардың тео-

риясы мен әдістемесі» .

- «Кітапханатану және библиография».

 Әр жылдары факультетті бітірген таны-

мал түлектер: 

Мәдина Ералиева – ҚР еңбек сіңірген 

әртісі, әнші, Ұлжан Айнақұлова – ҚР еңбек 

сіңірген әртісі, әнші, Құралай Сарқытбаева 

- ҚР еңбек сіңірген әртісі, Абай атындағы 

мемлекеттік опера және балет театры 

бишісі, Сақыпжамал Ұзақбаева – п.ғ.д,. 

профессор, ҚР мәдениет қайраткері, Рау-

шан Байсейітова - ҚР халық әртісі, биші, 

Майра Қадырова - ҚР еңбек сіңірген әртісі, 

Қуанышкүл Мендаяхова – п.ғ.д., профес-

сор, Галина Қарамолдаева – ҚР мәдениет 

қайраткері, профессор. Ағима Исағұлова – 

«Жаңа ғасырға – жаңа ән» Республикалық 

ән байқауының Гран При жүлдегері, про-

фессор, Сайрагүл Нұрсұлтанова – ҚР халық 

әртісі, балетмейстер, Дина Хамзина – ҚР 

еңбек сіңірген қайраткері, Астана опера 

театрының әншісі, Перизат Омарбекова - ҚР 

мәдениет қайраткері, биші, Айгерім Дайыр-

баева - ҚР мәдениет қайраткері, Ақмарал 

Артықова - ҚР мәдениет қайраткері, Гүлнұр 

Өмірбаева - ҚР мәдениет қайраткері, әнші, 

композитор, Үрәлхан Сейілбекова – ҚР 

Мәдениет қайраткері, Шымкент опера 

театрының әншісі , Гүлнұр Оразымбето-

ва – «Серпер» Жастар сыйлығының иегері, 

Сандуғаш Стамға зие ва – Халықаралық және 

Республикалық байқаулар дың лауреаты, Та-

мара Асар - «Серпер» Жастар сыйлығының 

иегері. 

Факультетте «Магистранттар клубы» 

(музыкалық білім), «Өнерпаздар клубы» 

(мәдени-тынығу жұмысы), «Санат» (хорео-

графия), «Өнер – жастан...» студенттер опе-

ра театры, “Жан сарайы” студенттер драма 

театры, сондай-ақ белгілі өнер ұжымдары: 

фольклорлық-этнографиялық «Ұлар», 

вокалдық-аспаптық «Айгүл», «Томирис» би 

ансамбльдері жұмыс істейді.

Факультет искусства и культуры один из 

ведущих факультетов Казахского государ-

ственного женского педагогического универ-

ситета.


В 1961-1962 учебном году на базе фило-

логического факультета Казахского государ-

ственного женского педагогического институ-

та открылось музыкальное отделение, которое 

в 1967-1968 учебном году стало самостоятель-

ным факультетом. Это был первый факультет, 

осуществлявший подготовку школьных учи-

телей музыки.

Основное направление факультета ис-

кусства и культуры – обеспечение высо-

копрофессионального обучения, исполь-

зование международного менеджмента 

качества, новых технологий обучения, 

формирование научной и профессиональ-

но-образовательной среды по подготовке 

конкурентоспособных квалифицирован-

ных кадров, системы управления вузом на 

основе стратегического плана развития на 

2011-2020 годы, потенциала научных ка-

д ров, учебно-воспитательного процесса и 

материальной базы.

 Факультет согласно требованиям госу-

дарственных стандартов Министерства об-

разования и науки Республики Казахстан 

осуществляет подготовку специалистов по 

следующим специальностям:

Бакалавриат:

5В010600 – «Музыкальное образова-ние»;

5В040400 – «Традиционное музы-кальное искусство»;

5В040900 – «Хореография»;5В091000 – «Библиотечное дело»;

5В090600 – «Культурно-досуговая ра-бота»;

Магистратура:6М010600 – «Музыкальное образова-

ние» (магистратура)

В составе факультета функционируют

кафедр:

- «Теория и методика музыкального обра-зования»;

- «Музыкальные инструменты»;

- «Хоровое дирижирование и пение»;

- «Хореография» ;

- «Теория и методика культурно-массовой 

работы»;


- «Библиотековедение и библиография» .

Известные выпускники факультета

Мадина Ералиева – Заслуженная артистка 

РК, певица, Улжан Айнакулова - Заслуженная 

артистка РК, певица, Куралай Саркытбаева - 

Заслуженная артистка РК, Сакыпжамал Узак-

баева – д.п.н., профессор, деятель культуры 

РК, Раушан Байсеитова – Народная артистка 

РК, балерина, Майра Кадырова - Заслужен-

ная артистка РК, Куанышкуль Мендаяхова 

– д.п.н., профессор, Галина Карамолдаева – 

деятель культуры РК, профессор, Агайша Иса-

гулова – призер Гран-при республиканского 

конкурса «С новой песней в новый век», про-

фессор, Сайрагуль Нурсултанова - Народная 

артистка РК, балетмейстер, Дина Хамзина – 

Заслуженный деятель РК, Перизат Омарбеко-

ва – деятель культуры РК, Айгерим Дайырбае-

ва – деятель культуры РК, Акмарал Артыкова 

– деятель культуры РК, Гульнур Омирбаева 

– деятель культуры РК, певица, композитор, 

Уралхан Сеильбекова – деятель культуры РК, 

Гульнур Оразымбетова – обладатель молодеж-

ной премии «Серпер», Сандугаш Стамгазиева 

– лауреат международных и республиканских 

конкурсов, Тамара Асар - обладатель моло-

дежной премии «Серпер».

На факультете функционируют «Клуб 

магистрантов» (музыкальное образова-

ние), «Өнерпаздар клубы» (культурно-до-

суговая работа), «Санат» (хореография), 

студенческий оперный театр «Өнер-

жастан…», студенческий драматический 

театр «Жан сарайы», фольклорно-этногра-

фический ансамбль «Улар», вокально-ин-

струментальный ансамбль «Айгуль», тан-

цевальная группа «Томирис».


Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2014
2014 -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Атыңнан айналайын, Қазақ қызы!» Филология феномені атындағы
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
2014 -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Тарихи тұлға ұлықталды
2014 -> Семинар-тренинг тәжірибені арттырады Жуырда күрделі уақытта бағыт-бағдар, қиындықтан шығуды
2014 -> Әз-наурыз, ТӨрлет төріме! 3-бетте 8-бет 9-бетте Шеберлік шыңына шығар жол


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет