Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарыжүктеу 2.59 Mb.
Pdf просмотр
бет31/31
Дата15.03.2017
өлшемі2.59 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

 
 
Орыс тілі және қазақ тілі  
сабақтарында функционалдық сауаттылықты қалыптастыру 
 
Формирование функциональной грамотности  
на уроках русского и казахского языков 
 
Г.К. Абзулдинова  
О пословичных трансформациях в русском языке  ........................................................................46 
А. Алдабердикызы 
Влияние языка обучения в начальной и средней школе на формирование читательской 
грамотности у учащихся  .........................................................................................................49 
А.Д. Амренов 
Орыс топтарында қазақ тілін мәтін арқылы меңгерту жолдары  ....................................................53 
Н.Қ. Жүсіпов, М.Н. Баратова, Ұ. Қажығұмар 
Мәшһүр Жүсіп шығармашылығы .................................................................................................56 

230 
 
Н.Қ. Жүсіпов, М.Н. Баратова, М. Байрон 
Халық ауыз әдебиетін жинау мәселелері және Мәшһүр Жүсіп  .....................................................61 
А.С. Бектұрсын, Қ.С. Ерғалиев 
Ертегідегі антропонимдердің жасалу жолдары .............................................................................66 
Э.Н. Жангожина, А.С. Иманбаева  
Қазақ тіліндегі өсімдік атауларының тілдік сипаты  ......................................................................68 
Н.Қ. Жүсіпов, А.Р. Рахатжан 
«Абай жолы» роман-эпопеясындағы күлкі түрлерінің көрінісі  .....................................................71 
К.Р. Ибраева 
Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка  ......................................74 
Г.К. Кенжетаева, Е.П. Иванов  
Внедрение интегрированных элективных курсов в современное образование в рамках 
проектного обучения  ..............................................................................................................77 
С. Кабдуллаева, О.К. Андрющенко 
Постпозитивные сегментированные построения в языке казахстанских печатных СМИ ...............79 
Г.Ә. Калымова 
Қазақ тілі сабағында ақпараттық коммуникативті технологияны пайдалану  .................................83 
Қ.Қ. Капашева 
Қазақ тілі сабағын белсенді оқыту – функционалдық сауаттылық негізі  .......................................86 
А.Е. Қырықбесова, Ж.Н. Табуктинова 
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы ұстаздың рөлі  .........................88 
Н.Қ. Нуртаева 
Лексика тарауын сатылай комплексті талдау технологиясы арқылы оқыту  ...................................97 
Р.Ш. Молдағалиева 
Студенттермен жүргізілетін жазба жұмыстарының түрлері  ..........................................................95 
М.И. Оразханова 
Лирикалық өлеңдерді талдаудағы кей мәселелер ..........................................................................98 
Жазира Сейт, Г.Т. Карипжанова 
Мәшһүр Жүсіп поэзиясындағы «бақ» пен «бақыт» концептілері  ................................................ 102 
С. Шапуова, О.К. Андрющенко 
Реализация культурологического подхода к работе с текстом на уроках русского языка .............. 106 
В.Х. Якубова 
XX ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі трагедия табиғаты (М. Әуезов трагедиялары негізінде)  ........ 110 
 
 
Қазақстан Республикасындағы көптілді білім 
Полиязычное образование в Республике Казахстан 
 
О.Б. Арингазинова, А.К. Акылбекова 
Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту  ................................. 115 
А.Қ. Измуханова, Б.Т. Аубакирова 
Киноаудармашыларды оқыту мәселелерімен оларды шешу жолдары .......................................... 118 
А.Д. Ахмедиева, Р.Ж. Саурбаев 
Ағылшын және қазақ қарым-қатынас стильдерінің белгісі ретіндегі ирония  .............................. 121 
А.Б. Ахметова, Н.Т. Абайкенова 
Қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі хабарлы, бұйрықты сөйлемдер жүйесі  
(көркем шығармалар мәтіндері негізінде)  ............................................................................. 125 
А.Б. Ахметова, С.Е. Мүкәрәм 
Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің сұраулы, лепті сөйлемдер құрылысы  
(газет-журнал материалдары негізінде) ................................................................................. 129 
К.К. Демеуова, М.С. Кулахметова 
Реализация международного проекта «PASCH» как один из путей формирования 
поликультурной личности ..................................................................................................... 132 
Г. Елемесова, Б.Ш. Құралқанова 
С. Елубаев прозасының көркемдігі  ............................................................................................ 135 
А.Е. Жумабекова, А.О. Каримова 
Ағылшын тілі сабағында сын тұрғысынан ойлау арқылы оқытуды дамыту ................................. 138 

231 
 
A.M. Zakal, A.T. Kazhmuratova,  
F.I. Seytgalieva, E.A. Schneider, J.Zh. Sakenov 
Interactive technologies as means of formation of competence  ........................................................ 141 
A.M. Zakal, С.А. Шнайдер 
Қазақ тілді ортада ағылшын тілін меңгертудің ерекшеліктері ..................................................... 144 
Ә.Н. Иқсат, А.К. Акылбекова 
Шетел тілдерінде рөлдік ойындарды қолдану  ............................................................................ 147 
А.С. Кайролла, А.О. Каримова 
Кейс стади әдісін ағылшын тілі сабақтарында қолданудың артықшылықтары мен  
кемшіліктері  ......................................................................................................................... 150 
Д.Е. Капанова, Х.С. Омарова 
Қазақстандағы көптілділіктің қажеттілігі ................................................................................... 152 
Ж.Ж. Нуртаева, Х.С. Омарова 
Применение скороговорок на занятиях английского языка при изучении дисциплины 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык»  ................................................... 156 
Р.А. Омарова, Е. Стишенко 
К полиязычию через переводы ................................................................................................... 158 
Ж. Өміртай, Б.Ш. Құралқанова 
О. Бөкей прозасындағы символдың көркемдік қызметі  .............................................................. 162 
С.Д. Сарсембаева, А.С. Жолдабаева 
Шет тілін оқыту мен меңгеру әдіснамасына шолу  ...................................................................... 164 
Г.М. Тохметова, А.М. Сыздыкова, А.Т. Макишева 
Көптілділік педагогикалық білім беруді дамытудағы басты бағыттардың бірі ретінде  ................ 168 
Г.А. Шалабай, А.О. Каримова 
Шетел тілін оқытуда жоба әдісін қолдану  .................................................................................. 171 
Ү. Амринова, Б.М. Кадырова 
М. Жұмабаев өлеңдеріндегі сөз-символдар  ................................................................................ 173 
Б.М. Қадырова 
Лингвиcтикaдaғы «тiлдiк тұлғa» мәceлeci жәнe О. Бөкей тілдік тұлғасы  .................................... 175 
 
 
Тілдерді оқыту тәжірибесіндегі электрондық оқытудың мүмкіндіктері 
Возможности электронного обучения в практике преподавания языков 
 
А.К. Акылбекова, М.А. Рамазанова 
Некоторые приемы использования информационно-коммуникационных технологий  
в преподавании и обучении иностранному языку  .................................................................. 181 
O.Yu. Bainova 
Prospects of using blended learning and moodle at institutions of higher education  ........................... 184 
М.С. Бачурка 
Возможности электронного обучения в преподавании языка специальности  .............................. 187 
Ж.С. Бердыгожина 
Вокабулярды қалыптастыру мақсатына жетудегі электронды құралдардың тиімділігі  ................ 191 
Т.В. Заяц, Е.В. Моисеева  
Дистанционное обучение как эффективная технология онлайн обучения  ................................... 193 
Г.К. Казымбетова 
Тілдерді оқыту тәжірибесіндегі электрондық оқытудың мүмкіндіктері  ...................................... 196 
Ж.С. Каиржанова 
Использование предметно-языкового интегрированного обучения CLIL  .................................... 200 
Г.Т. Каменова, А.О. Каримова 
Использование интернет ресурсов на уроках иностранного языка .............................................. 202 
М.А. Рамазанова, Д.Б. Қрықбес 
Ерте жастан шетел тілінің лексикасына оқытудың әдістері  ........................................................ 206 
У.К. Кукуева 
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка  
и литературы  ........................................................................................................................ 208 
А.Ж. Садыкова, Г.С. Ахметова 
Сын тұрғысынан ойлау технологиясын ағылшын тілі сабақтарында қолдану  ............................. 212 

232 
 
М.В. Тавлуй, Б.А. Газдиева 
Об использовании технологии E-learning в процессе обучения русскому языку как неродному ... 216 
Б. Темиргалиева, Ж.М. Байғожина 
Aғылшын тiлiн оқытудa aқпaрaттық тeхнологияны пaйдaлaнудың пeдaгогикaлық мaқcaты  
мeн eрeкшeлiктeрi  ................................................................................................................ 219 
Zh. Shirokova 
The application of electronic devices at the english lessons as an objective of students' language 
skills development .................................................................................................................. 223 
З.Б. Жаркенова 
Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка  
и литературы  ........................................................................................................................ 226 
 

233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕКТЕП ЖӘНЕ ЖООДА ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНДЕГІ  
ИННОВАЦИЯЛАР 
Қазақстанға еңбегі сіңген мұғалім,  
Социалистік Еңбек ері, педагогика ғылымдарының кандидаты  
Рафика Бекенқызы Нұртазинаны еске алуға арналған 
республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 
 
 
ИННОВАЦИИ  
В ШКОЛЬНОЙ И ВУЗОВСКОЙ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ 
материалы республиканской научно-практической конференции, 
посвященной памяти заслуженного учителя Казахстана,  
Героя Социалистического Труда, кандидата педагогических наук  
Рафики Бекеновны Нуртазиной 
 
 
Компьютерная верстка: С. Пилипенко 
 
Подписано в печать 10.03.2016. 
Бумага офсетная. 
Гарнитура Times New Roman. 
Объем 18,2 усл. печ. л. Тираж 100 экз. 
Заказ № 0959. 
 
Научно-издательский центр 
Павлодарского государственного педагогического института 
140002, г. Павлодар, ул. Мира, 60 

Каталог: sites -> default -> files -> publications
publications -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
publications -> Мәдениеттану мамандығы 2 курс PhD докторанты
publications -> Әож 551. 56 1 Қожахмет-Яссауи С., 2
publications -> Бұлдыбай Анарбай Сағиұлы
publications -> МАҒжан поэзиясы және ел мүддесі
publications -> Проблемы языкознания
publications -> Аширова Анар Тишибайқызы, Қарабаева Ханшайым Əбдуталипқызы
publications -> «Құндылық-бағдарлы білім беру идеясын жүзеге асыру: мәселелер, ізденістер, шешімдер»
publications -> Кəсіби тіл жəне оны оқытудың инновациялық тəсілдері


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет