Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 9.46 Mb.
Pdf просмотр
бет11/23
Дата22.12.2016
өлшемі9.46 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Медет АБДАЛИЕВ, жас маман:

Мен тарих мамандығы бойынша 

институт бітірдім. Бір жыл болды жұмыс-

сыз бын.  Жұмыс өті

тілі

лің

ң жо

жо

қ 

қ 

де

деп,

п,

б

б

ар

рға

ған 

н 

Ақтөбеде жұмыс 

жә

жә

рм

рм

ең

ең

ке

ке

сі

сі ө

ө

тті. Жұмыс 

із

із

де

деп

п 

ке

келг

лген

ен а

адамның 

қарасы көп. Бірақ 

жұмыс орнын тауып, 

орналасқандар саны 

саусақпен са

а

на

н рл

рл

ықтай. 

Жұмыс беру

руші

шіле

лер

р де

де

 

өздеріне керекті маман-

дарды таппай дал.

КЕРЕК ДЕРЕК

Еңбек 

к на

нары

рығы

ғынд

нда

а өн

өнді

дірі

ріс 

с са

сала

ласы

сын

на қажетті жұмысшы мам

аман

анда

дарғ

рға

а 

деген сұраныс жоғары. Оны осы акцияға қатысқан жұмыс берушілер 

тарапынан қойылып отырған талаптар тізімінен де көруге болады. Бос 

орындар жәрмеңкесінде ақтөбеліктерге 600-ден аса жұмыс орны 

ұсынылды. Жалақы көрсеткіші 45-50 мың теңгеден бастап, 180 мың 

теңгеге дейін жетеді.

ҚҰ

ҚҰСС ШАРУШЫЛЫҒЫ

Дайындау технологиясы Ресейден 

алын ған  Ордабасының құс еті өнімдері 

шым кенттік тұрғындар мен шетелдік ма-

ман дар дың  назарына  ұсынылды. Мәсе-

лен, күр


рк

кет


ет

ау

ауықық е

е

тiтiне

не

нн

да

дайы

йынд


ндал

алға


ған қа

қ зы 


да сатыл

ылым


ымға

ға ш


шығ

ығар


арыл

ылып


ыпты

ты

.Мұрат ТАҒАЕВ, 

«Ордабасы құс» ЖШС-ның 

бас директоры:

– Шындығында, күркетауықтың

ң ет

еті і 

дә

дәмд

мді,

і,

е

ерекше нәрлi заттарға толы,

ы, е

етт

тте 

е 

холестерин мен май аз мөлшердi 

құрайды. Күркетауық етi басқа жануар-

лардың етiмен салыстырғанда аллер-

гия туғызбайтын жалғыз тағам болып 

табылады

д .

.

Сондықтан да

д  оны балалар 

мен 

н қа

қарт

рт к

кiс

iсiлер

ердi

дiң

ң та

аға

ға

мы

мы

д

дес

ес

ек

ек

,

, қа

қ

те-

лесп

й

ей

i

мiз.

Ә

Әріі диеталық тағам ретiнде 

құс етiнiң, оның iшiнде күркетауық етi-

нiң  ерекше  бағаланатыны  рас. Осы 

шараны өткізуіміздің басты мақсаты – 

халық арасында күркетауық етiнiң ден-

са

саул

ул

ық

ыққа пайдалы екенiн же

же

тк

ткiз

iзу 

у 

бо

бола

латы

тын.

Шара аясында «Қазақстан Республика-

сында күркетауық шаруашылығын дамы-

ту» тақырыбында дөңгелек үстел де өтті.

Бас қосу

уда


да «

«Ор


Орда

даба


басы

сы құс


ұс»

» ЖШ


ЖШС-

С-

нын ң 

ң

бас директтор

оры 


ы

Мұ

Мұра

ратт 


Та

Таға


ғаев

ев

ккәс

әсiп


iпор

орын


ынның 

қа зiргi күйi мен болашағы туралы ой бө-

лісті. Күркетауық кешенiн дамытудың ал-

ғаш қы кезеңiнде, яғни биыл 5000 тонна-

дай ет өндiру көзделiп отырса, 2015 жыл-

дың соңына қарай, екiншi кезеңде – 8000 

тонна, 2017 жылдың соңында – 20 мың 

тонна, ал 2020 жыл

лды

дың 


ң 

ая

аяғы

ғынд


нда

а

3030 м

мың


ың

 

тонна ет өндiру жоо

сп

спарарла

ланы


нып 

п от


отыр

ыр е


еке

кен.


н.

Юрий МАРКОВ, 

Ресей ұлттық күркетауық

өсiрушiлер қауымдастығының 

бас директ

ктор

о ы:– «О

«О

рд

рдаб

аб

ас

ас

ы 

ы құ

қ с» ЖШС-ның бола-

шаққа белгiлеген жоспары өте сенімді. 

Осы бағытта кәсiпорын басшылары 

мен мемлекеттiң қолдауы жақсы үй-

лесiп отырғанын көруге болады.Осы 

тұрғыдан ресейлiк  ин

и

весторлард

рдың 

Қазақстаннан үүйр

йрен

енер

ерiде

де а

азз ем

емес

ес.

.

Жиын барысында Қазақстан құс 

өсiрушiлер одағының президентi Руслан 

Шарипов елдегi күркетауық шаруашы-

лығын дамыту жайлы баяндама жасады. 

Из

Из р раи

аиль


ьде

дегi


гi

М

МАДАД к

к

омо паниясының пре-

зи

зидедент

нтi 


Ав

Ави


и Па

Паюр


юрск

ский


ий күркетауық етiн өн-

дiру кезiндегi қауiпсiздiк, «Кадди Фармз 

Лимитед  2008» компаниясының вице-

пре зидентi  Скотт  Чэмберс күркетауықтың 

ин кубациялық жұмыртқасын өндiру жа-

йында айтты. Нұршат ТӨКЕН,

Шымкент

АЙМАҚ


Жыл сайын ұйымдастырылатын дәс-

түр лі  шар

рағ

ағ

а  бұбұл жолы пав

авлодарл


р ық  ең-

бек керл


лер

ер ээко


ко

ло

логигиял

ялы


ық ттаз

аза


а

өн

өнімімні

нің 


ң 10

1

00 тон насын жөнелтіп, қолжетімді бағамен сау-

даламақ. Елорданың орталығында өте тін 

жәрмеңке барысында

а, 


со

сонд

ндай-ақ қазақ 

қ ұл

ұл

т-тық тағамдары саты

ылы


лып

п, П


Пав

авло


лода

дард


рдың

ың үү


з 

з

дід к 

к 

шығармашылық топтары өнер көр се теді.Керекулік шаруалар бірер күннен соң Астанада өтетін ауыл 

шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесіне қызу дайындалуда.

Шы

Шымк

мкен

ентт

ттег

е і 

і 

Әл

Әл-Ф

Фар

араб

аб

и атындағы орталық ала

лаңд

ңда 

а 

І «Х

«Хал

алық

ықар

арал

ал

ық

ық к

күр

үрке

кета

тауы

уы

қ фестивалi» ұйымдас

асты

тыры

рылд

лд

ы.

ы. 

Шараға ҚР ауыл шаруашылығы министрiнiң орынбасары

Гүлмира Исаева, ТМД елдерiнде күркетауық өсiрумен айналысатын 

iрi кәсiпорын басшылары, Израиль мен Канада, Ресей елдерiндегi 

iрi компания президенттерi мен ғылыми-зерттеу институттарының 

өк

өкiлде

д рi қатысты.

Жанат ШҰҒАЕВ,

Павлодар облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы:

– Дәстүрлі жәрмеңке барысында Керекудің 150 шаруа қожалығы өз өн ім дерін 

ұс

ұс

ын

ын

ба

бақ. Өңірдің шаруалар қа у

уым

ымы 

ы ау

ау

ыл

ылша

шару

руаш

ашыл

ылық

ық

ө

өні

німд

мдер

е дің 1000 тоннасын 

ап

апар

арма

мақ. Атап айтсақ, ас таналық

ықта

та

рғ

рға 

а

ет

етті

тің

ң  –  11

112

2, с

с

үт

үт

ө

ө

ні

німд

м

е рінің 51 тоннасы, 

сонымен қатар би ыл ғы жылы аста-төк жиналған кар топ тың  330  тоннасы  сатылады. 

Жалпы, ұсынар өнім түрлері көп. 

Жарқын ШЫНТАЙ,

Ке

Ке

ре

реку

ку

Ел

Елім

іміз

ізде

дегі

гі с

с

ақ

а

тандырыл-

ға

ған

н

кө

көлі

лікт

кт

і

і жө

жө

н

ндеу құны

на рықтағыдан бірнеше 

есе қымбат. Бұл арада тех-

никалық жөндеу қыз меті 

көбірек пұл алып қалу ды 

көздесе, ал он

ным

ымен

е

 келіспе-

-

ген екінші т

тар

арап

ап

яғ

яғни

ни

 

сақтандыру компаниясы 

есепті қайта қарау үшін кейін 

қайтарып береді. Сөйтіп, екі 

арада созбақталған іс, айна-

лып келгенде, тұтынушының 

ба

б сы

сы

на

на т

тая

аяқ 

қ бо

болып тиеді: 

уа

уақы

қыты

ты т

тек

екте

тен

н кетіп, көлі гі де

жөнделмей  қаңта ры лып  тұра 

береді. Әрине, тұты нушы 

жағдайы еленбейтін мұндай 

жайт біздің кеңістіктегі 

елдерге ғана т

тән

ән

ш

шығ

ығ

ар

арӘйтпесе бұла

лайш

йша

а

кө

көлі

лі

к

к 

ие

иесі

сін

н

әбігерге салған дар дамыған 

елдерде заң мен жазаланады,

мате риал дық  шығын  төлейді.

К

Кәм

әмша

шат

т 

С

САТИЕВА

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Ресми статистика бойынша, Қазақстанда тіркелген автокөлік саны 3,7 мил-

лион

нға

ғ

 жуы

у қтайды. Өткен маусым айынд

д

ағ

ағ

ы

ы ес

е

епке сүй

ү

ен

нсе

с к, оның 365 мыңы – жы

жыл,

л, 2

265

65 м

мың

ы

ы 10 жыл бойына қолд

дан

аныс

ыс

та

та ж

жүр

үр

ге

генд

ндер

ер. 

Кө

Көп

п кө

көле

лемді 18 

жылдан арылар құрайды екен: шамамен 

2

2 миллион. Мамандардың пікірінше,

біздегі ескі көліктер саны бес жылда 5 миллионға жетуі әбден ықтимал.

Абай ОМАРОВ (коллаж)                

www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№193 (1104) 5.11.2013 жыл, 

сейсенбі


  

Жас ғалымдар байқауының жеңімпазы кімдер?

«Шабыт» басталып кетті

ӨРКЕНИЕТ


Жыл сайын елімізде Шабыт фестивалі ұйымдастырылып келеді. 

Биыл бұл байқау қайда өтеді және оған кімдер қатысады?

 Айжан, студент

Осымен он алтыншы рет ұйым -

дастырылып  отырған  шы ғар  машыл 

жастардың  халы қ ара лық  «Шабыт» 

фестивалі Астанада өтуде.

www.shabyt.astana.kz ресми 

сай  тының  хабарлауынша,  фес ти-

валь  қатысушылары  «Клас си ка лық 

му зыка»,  «Бейнелеу  өне рі»,  «Ха лық 

му зыкасы»,  «Эс тра далық  вокал», 

«Үз дік әде би шығарма», «Хо рео-

гра фия»  ата лымдары  бо йынша 

сын ға  түс пек.  Оған  қа зақ стандық 

шы  ғармашыл  жас тармен  қа тар, 

Мәс  кеу, Уфа, Қазан, Таш кент, Біш-

кек, Самара, Баку және Вар на (Бол-

гария) қалаларынан өнерлі жастар 

бақ сынауға тілек біл дірген. Осынау 

дәс түрлі өнер ме рекесіне барлығы 

200-ден ас там өнерпаздар қа ты су-

да.«Шабыттың» сал танатты ашы лу 

рә сімі  кеше  ел ор дадағы  Бейбітшілік 

жә не келісім сарайында өтті. 

— Тахауи Ахтановқа арналған фес ти-

вальде Ахтановтың пьесалары ғана көр се-

тілетін шығар дегенбіз. Жалпы, өзі ңіз ре-

жис сер ретінде Ахтанов дра матургиясына 

деген көзқарасыңызды біл дірсеңіз.

— Ақтөбе киелі жер ғой, Жұ ба нов тардың

Қазанғаптың елі, тіпті жалғыз Әлия Мол да ғұ ло-

ва ның өзі неге тұрады? Жа зушының мерейтойы 

тұ сында  Тахауи Ах танов пен Қуандық Шаң-

ғытбаевтарға арнап ескерткіш қойылып жатыр. 

Өмірден өтіп кеткен асылдарымызды жоқтайтын 

кез келді. Тахауи сынды суреткер жазушының  

сұлу да сырлы сөзінің қадіріне жете алсақ, 

ғанибет қой. Ахтанов тарихи тақырыпқа бір-ақ 

рет  қалам тартқан: ол — «Ант» се кіл ді күрделі 

пси хологиялық драмасы, өзі нің айтуынша, ол 

— трагедия, ел бірлігі ха  қында айтылады.  Әуезов 

тәрізді  ақ өлең  мен жазған Тахауи Ахтановтың 

төгіліп тұр ған тілі қандай, оның астары қандай 

те  рең десеңізші... Ондай шығарманы жазу екі нің 

бі рінің қолынан келмейді. Тахаңның қа рымды 

қа 


ламгерлігінің бір көрінісі осы дер едім. 

 

Шыңғыс Айтматовтың «Ана – Жер-Анасынан» бір кем түспейтін дең гей лес дүние.  

Ахтановтай жазушының 90 жылдығына дөп 

кел ген фестивальде, шынында да, бірақ оның өз 

пье 


салары қойылғанда орынды болар еді

 

ұйым дастырушылардың ұйғарымы осылай 

болған шығар. 

Тахаңның драматургиясы маған жақсы 

таныс, 21 жасымда Әуезов атындағы ака де мия-

лық  драма театрда  Ахтановтың «Бо ран» пье са-

сын қойдым. Тахаңның көзі ті рісінде тізе бі рік-

тіріп жұмыс істегенбіз. Мені жассынбай, тең 

дә режеде сөйлесетін. Өзінің спектаклінен қал-

май тын. Актерлер әр спектакльде әртүрлі ой най-

ды. «Таха, сіз де ерінбейсіз, бір қо йы лым нан 

қалған жоқсыз», — дейтінмін.  Әр келген сайын 

Ыды рыс Ноғайбаев, Фарида Шәріпова сияқ ты 

артистердің ойынына сүйсініп: «Бү гін Фарида 

ерекше ойнады», — деп отыратын. 

Кейін Семейде «Антын», «Арыстанның сы ба-

ғасын», «Күшік күйеуін»  сахналадым. Та хаң ның 

дүниелері өміршең, оның пьесаларында кө те-

рілген мәселелер әлі күнге өзекті. Мысалы, «Кү-

шік күйеу» ко ме дия сында домбыраны ескіліктің 

қалдығы деп жүрген қаланың гитараны пір 

тұтқан тік бақай жастарын екі аспапты айтыс ты-

рып, домбыраға тәнті қылып қоятыны бар. Та-

хаң ның қай шығармасында да ұлттық мүддені 

естен шығармайтыны байқалады. Сол коме дия-

сын да «Төл мәдениетіңнен нәр ал, дүниежүзілік 

мә дениеттен де құр қалма» деген ой айтады. Театр адам жанын тазартады

— Ақтөбеде өткен фестиваль ту ра лы айт-

саңыз.

— Телехабарға қатысқанымда «Фес ти валь 

не ге керек, қыруар шығын шығарып» де г ен се-

кіл ді қырғиқабақ пікір білдірген кө рермен бол-

ды. Бұл — өте қате пікір. Осы  фес тиваль 21 жыл-

да еліміздің барлық об лыс орталықтарында, 

Ас тана, Алматы, бас қа да қалаларда өтті, ха лық-

тың ықы 


ла 

сы айрықша болды. Үлкен театр 

мерекесі деуге болады. 

Бұл фестиваль 1992 жылдан бері өткі зіліп 

келеді. Сол жылдары мен мәдениет жә не ақ па-

рат министрінің бірінші орын ба сары едім, осы 

фес тивальдің  ұйым дас ты рылуына  ұйытқы  бол-

дым, содан бері кө біне қазылар алқасының төр-

аға сы міндетін ат қарып келемін. Бұл шара жер-

гілікті әкім дікке  көп салмақ салмайды. Се бе бі 

жо ла қы шығынын әр театр ұжымы өзі кө те реді, 

ал олардың жататын жеріне, тағы бас қа сы на ке-

те тін қаржы Мәдениет министр лі гінің мой нын-

да. Ақтөбеде өткен фестиваль өте жақсы ұйым-

дас 

тырылған. Фестиваль қонақтарын, қа  ты  су  шыларын  бәйек  болып  күтіп  жатыр.  Ри-

за мыз. Жылда өтетін бұл фес тивальға 15-16 

театр қатысып жүр. Фестиваль — театр ұжым да-

ры үшін ауадай қа жет нәрсе. Театрдың ма ман-

да ры осын дай кезде бір-бірінің жұмыстарын 

кө реді, өзара аралас-құралас болып, бірінің же-

тіс тігін, бірінің кемшілігін көреді, содан сабақ 

алады. 


Ақтөбеге келген сегіз театрдың үшеуі ака де-

мия  лық атағы бар  мемлекеттік театр лар, олар: 

90 жылға жуық тарихы бар Әуе зов атындағы 

ака   демиялық театр, екін шісі – ел Тәуелсіздігімен 

құр дас Астанадағы Қ.Қуанышбаев атындағы қа-

зақ музыкалық драма театры,  үшіншісі – М.Горь-

кий атын дағы академиялық орыс драма теа тры. 

Қал 


ғандары қалалық, облыстық театр 

лар. 


Оларды жергілікті әкімдік қаржыландырып 

отыр.


Өнер – ортақ, сондықтан қазақ драма театр-

СҰХБАТ


Болатбек МҰХТАРОВ

ларының қазіргі кәсіби деңгейі  қай 

шамада, ак 

терлер шеберлігі, сахна 

суретшісінің жұмысы, осы салаға 

келген жас буынның аяқ алысы —  бә-

рі-бәрі сынға түседі. 

Фестивальда көрсетілетін спек-

такль дер ге билет сатылмайды. Театрға 

кіру тегін, халықтың театр өнерінің тың 

туындыларын тамашалап, рухани азық 

алуына мүмкіндік береді.

2008 жылы М.Әуезов театры 

осында гастрольдік сапармен келген-

ді, сол жолы халықтың ықыласына 

тәнті болдық. Кейін «қап, біз ол театр-

дың келгенін кеш естідік» деп бір айға 

дейін іздеп жүрген кө рермендер бо-

лыпты. Театр — көз алдыңда өтіп жа-

татын үдеріс, адамды жауыздықтан 

тік  сіндіретін,  жүрегін  жұмсартатын, 

әр бір нәрсеге деген өз көзқарасын қа-

лып тас ты ратын,  сұлулыққа  ынтық  қы-

латын, адамның нәзік сезімін оятатын 

ға жайып  өнер. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет