Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 9.46 Mb.
Pdf просмотр
бет13/23
Дата22.12.2016
өлшемі9.46 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

Ақтөбеде өткен фести

тива

валь

ль т

ту 

у ра

ра л

лы 

ы ай

айт-

т-

саңыз.

— Телехабарға қатысқанымда «Фес ти валь 

не ге керек, қыруар шығын шығарып» де г ен се-

кіл ді  қырғиқабақ пікір білдірген кө рермен бол-

ды. Бұл — өте қате пікір. Осы  фес тиваль  21  жыл-

да

дае

елі


л

міздің  бар

рлы

л

қ об лыс  орталықтарында, Ас

Ас т


 т

ан

ана,

а,

ААлм

лм

ататы,

ы,

ббас

асқ


қ

а

ада

да қ


қ

ал

алаларда өтті, ха лық-тың  ықы ла сы 

й

айрықша б

болды. Үлкен театр 

мерекесі деуге болады. 

Бұл фестиваль 1992 жылдан бері өткі зіліп 

келеді. Сол жылдары мен мәдениет жә не ақ па-

рат министрінің бірінші орын ба сары едім, осы 

фес тивальдің  ұйым дас ты ры

рылу


луын

ын

а а ұй

ұйыт


ытқы

қы

ббол

ол-


дым, содан бері кө біне қа

а

зызыла

лар


р ал

алқа


қасы

сы

нының

ң 

төтөр

р-

аға сы міндетін ат қарып келемін. Бұл шара жер-гілікті әкім дікке  көп салмақ салмайды. Се бе бі 

жо ла қы  шығынын  әр театр ұжымы өзі кө те реді, 

ал олардың жататын жеріне, тағы бас қа сы на  ке-

те

те тін

н қаржы Мәден

ениет министр лі гінің  мой нын-

да

да. АқАқтө

төбе


беде

де ө


өтк

ткен


ен ф

фес


ести

тива


вал

ль өте жақсы ұйым-

дас тырылған. 

Ф

Фестиваль қонақтарын, қа  ты  су  шыларын бәйек болып күтіп жатыр. Ри-

за мыз. Жылда өтетін бұл фес тивальға  15-16 

театр қатысып жүр. Фестиваль — театр ұжым да-

ры үшін ауадай қа жет нәрсе. Театрдың ма ман-

да ры осын дай кезде бір

р-б


ір

іріннің

ің ж


жұм

ұмыс


ы та

тары


рын

н

кө реді, өзара аралас-құраала

ласс бо


болы

лып


п, б

бір


ір

і

ініңің

ж

жее-

тіс тігін,  бірінің кемшілігін көреді, содан сабақ 

алады. 

Ақтөбеге келген сегіз театрдың үшеуі ака де-мия  лық  атағы  бар  мемлекеттік театр лар, олар: 

90

90ж

жылға жуық та

тарихы  бар Әуе зов атындағы 

ак

ака а   де

деми


ми

ял

ялықық ттеа

еа

тртр

,

екек

ін

ін ш шіссіі –

– ел Тәуелсіздігімен 

құр дас  Астанадағы  Қ.Қуанышбаев атындағы қа-

зақ музыкалық драма театры,  үшіншісі – М.Горь-

кий атын дағы академиялық орыс драма теа тры. 

Қал ғандары қалалық, облыстық театр лар. 

Оларды жергілікті әкімдік қаржыландырып 

отыр.


Өнер – ортақ, сондық

қта


та

н

н қақаза

зақ 


қ др

драм


ама

а

тетеат

атр


р-

СҰХБАТ


Болатб

бек

е  МҰ

М ХТАРОВ

ларының қазіргі кәсіби

би д

дең


еңге

ге

йійі

   


қа

қ й


й 

шамада, ак 

терлер ше

шебе


берл

рліг


ігі,

і, ссах


ахна

а

 суретшісінің жұмысы, осы салаға 

келген жас буынның аяқ алысы —  бә-

рі-бәрі сынға түседі.

Фестивальда көрсетілетін спек-

такль дер ге б

б

или ет сатылмайды. Театрға 

к

кіруру

т

тег

егін


ін, 

 

хаха

лы

лықт

қт

ыңың т

т

еаеаттр өнерінің тың 

туындыларын тамашалап, рухани азық 

алуына мүмкіндік береді.

2008 жылы М.Әуезов театры 

осында гастрольдік сапармен келген-

ді, сол жолы халықтың ықыласына 

тәнті болдық. Кейін «қ

«қап


ап, бі

біз 


 

ол

ол ттеаеатр

тр-


-

дың келгенін кеш ест

стід

ід

ікік»

» де


деп

п бі


бі

р

р айайға

ға 


дейін іздеп жүрген кө рермендер  бо-

лыпты. Театр — көз алдыңда өтіп жа-

татын үдеріс, адамды жауыздықтан 

тік  сіндіретін,  жүрегін  жұмсартатын, 

әр бір нәрсеге

ге деген өз көзқарасын қа-

лы

лып


пта

тас 


сты

ты р


рат

ат

ынын

,

,сұ

сұ

лулулы

лыққа ынтық қы-

латын, адамның нәзіік сезімін оятатын 

ға жайып өнер.— Қазақстанда театр режис сер-

лері жетіспейді, осы мәселе қайт-

кенде ше шімін таппақ?

— Режиссерлерге тапшылық бар, 

елімізде 10 жақсы те

теат


атр

р ре


режи

жисс


ссер

ері і 


бо

болс


лс

а, Қазақстандағы 57 те

теат

атрғ


рға

а

сосол

л

жеже

ті

тіпп 

жатыр. Мысалы, мен қазір Әуезов театрында екі 

жас режиссердің қасында кеңесші болып отыр-

мын, олар сахналап жатқан қойылым бо йын ша 

бағыт-бағдар беремін, бар тә жіри беммен бө лі-

се  мін.


н.

 Реж


ежиссер дайы

ынд


н ау  мә селесіне де   Мә-

де

е н ние

иетт  жә


жә

не

неа

а

қпқпар

арат


ат

   


ми

ми

нн

ис

истртр л

 лігі  баса  на  зар 

аударуы қажет. Б

і

ірде маған ел Президенті Нұр-сұлтан Назарбаевқа: «Басқа ма мандық ие ле-

рінің  бәрі «Болашақ» бағдар ла масы  арқылы 

дүниежүзіндегі оқу  орындарында  оқып келіп 

жатыр, неге өнер саласы маман да рына ондай 

мү

мүм


м

кіндік қарастырылмаған?»

? –

– д


д

еп

еп аайт

йтуд


удың

ың

 сә

сәті


ті  түскені бар. Қазір «Бол

л

ашашақ

ақ

» бо

бойы


йынш

нш

аа 

театр дың  хормейстер,  балет мейс тер лері оқып 

жа тыр.  Сол сияқты режиссерлерге де солай бі-

лім жетілдіру керек. Театр өнері жоғары деңгейде 

дамыған Ресейде оқуға жағдай туғызса болды. 

Әз

Әзірі ба

байжан Мәмбе

бетов те  Мәскеуде оқыған

ре

ежижисс

ссер


ер. Бі

Бі

зз ке

кезі


зінд

нде


е

Мә

Мәскскеу

еуд


дегі ГИТИС-те 

жоғары режиссерлік курсты  68 адам бітіргенбіз. 

Бәрі шетінен мықты режиссер болды, кәсіби 

мек тептің  жөні  бөлек.  Олар: Райымбек Сейт ме-

тов, Ерғали Оразымбетов, Маман Байсеркенов,  

Жа қып  Омаров, Ерсайын Тәпенов, Қадыр 

Же

Жетп


тпісбаев тағы басқалар.

Қ

Қазір де  режиссер жоқ дейей а

алм


лмай

аймы


мын

н. Т


Тә-

ә-

уел сіздікпен  бірге келген Оралдағы, Ақтаудағы қазақ театрларының ре жиссерлері Мұқанғали 

Томанов, Гулсина Мерғалиева сияқты жақсы ре-

жис серлер шоғыры бар. Өскемен, Семейдегі 

театр


рла

ла

рдрдың р

р

ежиссерлрлер

рі де сол топқа жатады, 

Тем

мір


ірбе

бек 


к 

Жү

Жүргрген

ено


ов а

а

тыты

нд

ндағ

ағ

ыы Өн

Өнер


е   акаде мия сы-

на өзіміз даярлаған магистранттар, аспи рант тар

бір сөзбен айтқанда,  кәсіби мамандар бар ды. 

Осы жерде айта кететін бір нәрсе, режиссері 

жоқ театрдың бордай тозып кетері сөзсіз. 

Ахтанов атындағы театрға да атына лайық 

ре

режи


ж

ссер қарастыру керек. «П

П

ти

тица

ца —


— э

э

тото

в

вреремя

мя»


»

де

дегеген спектакльді қойған Бал

лта


табе

бек 


к Нұ

Нұрғ


рғ

ал

алиеиев

в 

Ақтөбедеде

ө

өтк

ткен

ен Т

Тах

ах

ау

ауи 

и 

Ахтановтың

ың

9

90

0 жы

жылд

лдығ

ығын

ына

а

арналған Қазақстан дра-

ма театрларының ХХІ рес-

пу бликалық фестивалінде 

Қа

Қаз

з

ақ

ақст

стан

анны

ны

ң Халық артисi Ес-

мұ

мұқа

қан

н Об

Обае

аев

в қазылар алқасына 

төрағалық етті. Театр өнерінің 

жайын бес саусақтай білетін 

Есмұқан Несіпбайұлына бірер 

сұрақты көлд

лден

ен

ең

е  тар

р

тқан

н е

е

дік.

Motor-Roller тобы I Love Bara ni-

na деген слоганның сырын өзінің 

ме рейтойлық

қ к

к

он

н

церт

р інде ған

ана 

аш ты.  Көпші

шілі

лікт

ктіі не

небі

бір 

р 

ой

ойға

ға ж

жет

ете-

е-

ле ген  жарнама ғаламдық сая сат-

тағы ахуалға қатысты ирония екен. 

Топтың 20 жылдығына арналған 

концертте бұрынғы шығар ма лар-

мен бірге, келер жылы жарыққа 

шы

шыға

ғаты

тын 

н жа

жаңа

ңа альбомның әндері 

де орын далды.  Ең  үздік рок-топ 

саналатын ұжымның мерейтойлық 

кеші Tengri FM радиосының 

қолдауымен өтті.

Жуырда Орал қаласында «Біз болашақтың қуатымыз» атты республикалық байқау 

өткен. Байқаудың нәтижелері қандай?

Гүлмира СӘРСЕНҚЫЗЫ, Қызылорда облысы

«Біз  бол

лаш

ашақ


ақты

тың 


ң  қу

қуат


а

ым

ымызыз»  ат

атты


ты ж

ж

астар арасында

ағы


ғы и

и

ннннов

овац


ация

иялы


лық 

қ жә


және

не сс


ер

ерпі


пінд

нді жо-


балардың республикалық  байқауы өз 

қорытындысын жария етті.

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің, «БҚО 

жас ғалымдар кеңесі» қоғамдық бірлестігінің 

жә

және Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақақст

с ан


ан 

аг

агра

ра

рлрлық

ық-т


ех

ехникалық университетініңң ұй

ұйым


ым

-

-дастыруымен өткен бұл шара жас ғалымдарды 

инновацияның дамуына өз үлестерін қосуға 

жұмылдырып, олар ұсынған жаңа жоба лар дың 

жүзеге асуына мүүмк

мкін

н

дід

кт

ктерер ж

ж

асас

ау

ау ммақ

ақса


саты

тын 


көздеді.

«Химия және химиялық технологиялар 

жо басы»:

Магистранттар  арасында А.Абдрахманова 

(І орын, БҚАТУ), И.Бибишева (ІІ орын, БҚАТУ), 

А.Қис мето

това (ІІІ орын, БҚАТУ), ал сту денттер ара-

  

сысынд

нда  


Г.

ГҚо


Қоқы

қы

мбмбае

аева


ва (І орын, Аты рау мұ най-газ

аз 


институты), Н.Егізов пен Б.Ораз (ІІ орын, БҚАТУ) 

және М.Мұхамбет қа ли  (ІІІ  орын, Ба тыс Қа зақстан 

инженерлік-гу манитарлық  уни  вер си те ті).

— бо


бо

ла

лашаш ғынан үміт күттіретін жас. Қ

Қа

азақақ т

т

руруп-

п-

папа

 ссын


ын

да

да Еврипидтің «Медеясын» ссахахна

нала


лауы

уыны


ны

ң

ң өзі  батылдықтың көрінісі.  Мәскеуге ГИТИС-ке 

(Мем лекеттік театр өнері институты)  тә жі ри бе-

ден  өтуге бара жатыр, екі жылда  қайтып осы 

Ақ төбеге келмей ме? Талабы бар жас маманды 

ұстап қалу

у кер


рек, осы жерд

д

іңің баласы, отбасылық 

жағ дайы


йына

на қ


қ

ар

арас

асып


ып,, қа

қамқ


мқор

орлы


лы

қ 

қ жа

жаса


сас

са, басына 

үй берсе, сонда ғана одан бі

бірдеңе талап етуге 

болады. Ресейде оқу үшін де оған қаржылай, 

моральдық тұрғыдан үлкен қолдау керек. 

Ахтанов театрына осыдан бірнеше жыл 

бұрын бес-алты шәкіртім кетіп еді, кейін жан-

жа

жа

ққққа

а

быб тырап кетіпті. Жас маман

анда


дард

рд

ыы тұ

тұ-


-

ра

рақтқтан

ан

дыдыру үшін ең алдымен ж

ж

ағағда

дай


й

ту

туғ ғы-

ы-

зып,  баспана мә се лесін шешіп беруге тырысу ке рек. Ахтанов театры ның бағын ашу үшін кәсіби 

мамандарды ша қырып, олардың тұрақты жұмыс 

істеуіне мүмкіндік жасалғаны жөн.

Мыса


алы

лы, Астананың  жастар театрының 

көркем

мді


дік 

к  же


же

те

текшкшіссі, р

реж


еж

ис

иссесе

р

р Нұрқанат Жақыпб

б й


айдың ұжымында 40

0 жас актер қызмет 

етеді. Фестивальда өздеріңіз көрдіңіздер, сол 

жастарға Астананың әкімі Иманғали Тас ма ғам-

бетов 40 пәтер берді.  Ұлттық өнерге жаны ашы-

ған адам ғана осылай істейтін болар. Облыстық 

театр ларда жалақы да онша көп емес. Нарық 

за

замаманы

н нд


н а бір жалақымен күн

н кө


көру

ру ө


өне

нер 


р

ад

адам

ам

ынын

а

а оңай емес. — Әуезов театры актерлерінің жағ дайы, 

жалақысы жақсы шығар? Об лыстық  театр-

лар дың  бұрынғыдай Мәдениет және ақпа-

рат министрлігі арқылы республикалық 

бюд жетт

тен

е  қаржыланд

дырылғаны тиімді 

сияқ ты…

ы…

—  Әрине, б

бірақ әзір  б

бұл мәселе жергілікті 

әкімдіктің құзырында.  

Біздің театрда жекеменшік хор ұжымы бар, 

соның тапқанынан ай сайын актерлердің жала-

қы сына 50 пайыз үстеме қосамыз. Айына 30 

сп

сп

екек т

 т

ака

ль

л  көрсетіледі,  алтауы – кішіші ззал

алда


да,, қа

қа

л-л-

ға

ғаны

ныү

үл

лкен залда. Зейнеткерлер

р

ге

гед

д

ее те

теат


атрғ

рға


а 

түс кен пайдадан қосымша қаражат беруге ты-

ры самыз. Бізде Алматыда актерлерге мүмкіндік 

көп, театры, киносы, дубляжы, телевидениесі 

бар дегендей... Ал облыс орталықтарында мұн-

дай мүмк


кін

індік 


к жоқ, сосын т

т

ойда жүреді. — Қа

Қаза

зақ 

қ др

драм

амат

атур

ур

ги

гияс

ясы 

ы ке

ке

нж

нжел

е еп қал-

ды, сахнаға лайық дүние жоқ дегенге қалай 

қарайсыз?

— Жалпы, «жоқ» деген жақсы сөз емес, бү-

гінде жұрттың бәрі, оның ішінде журналистер 

де, тіпті депутаттар да, ғалымдар да пьеса жазып 

ке

кетт


тті.

і.

ООнд

н

а  тұрған ештеңе жоқ, жж

аз

азсысын,

н, ә


әрк

ркім


ім 

өз

өзінін

е

е татан

ныс мәселені қозғайды. К

Көп

өп п


пье

ьеса


саны

ның


ң 

іші нен  бір қажетімізге жарайтын дүние та-

былады. Қазір бізде драматургтердің көркемдік 

ке ңесі  жұмыс істейді. Кеңес сол пьесалардың 

ішіндегі іске жарайтындарын таңдап алып, 

көтерген м

мәсел

е есі өзекті бб

ол

олғанымен, жазылуы шикіле

еу

у боболс

лса,


а, ссон

оны


ы қы

қырн


рн

ап

апононып

ып іске жа ра-

тады.  Төрт аяғы тең келген пьеса жазып әкелетін 

еш кім жоқ, жас талап драматургтерге дем беріп, 

одан әрі жазып кетуіне мүмкіндік жасасақ 

дейміз.


Ардақ ҚО

О

НА

НАҚБ

ҚБАЕ

АЕ

ВА

ВА, 

Ақ

қ

тө

төбе

бе о

обл

блыс

ысы

ы 

РР

ОК-МУ

ЗЫК


А

«Біздің жарнамамызды көргендер қой дың 

еті, кәуап жайлы ғана айтып жат ты. Қазіргі

адам дардың метафора дегенді біл мейтіні, шы-

ғар  машылық  ойға  беріл мей тіні  қынжылтады», 

– де ді топтың же текшісі әрі вокалисі Ілияс Аутов. 

Ал

Ал м


му 

у зы


зыка

ант


нтта

тард


рдың

ың ж


жас

а ырған жұмбағы әлеу-

ме

меттті


тік-

к-са


саяс

яси


и ма

мазм


змұн

ұнда


дағғы ән болып шық ты. Мі-

нез-құлқы мен іс-әрекеті малға ұқ сас  адамдар

жай лы ән салған музы кант тар қой болып ма-

ңырады да. І.Аутов ән дегі иронияның Сирия, 

Ли вия,  Ау ған стан, Мысыр сияқты елдерге қа-

тыс ты  еке нін  айтып,  Тә

әуе

уелссіз Қазақстанғаға жар

р

-қын ке лешек пен мәңгілік бейбітшілік тіледі. 

Кон цертте ресейлік «Чайф» рок-тобының же-

тек шісі  Владимир Шахриннің Motor-Roller-ді

ме

ме р

р

ейе тойымен құ

ұттықтаған  бей не жазбасы  көр-

се

сеті


ті

лд

лді.

і.

ААка

каде


деми

ми

ялялық

ық д


дә 

ә ре


ре ж

 жедегі орындау ше-

б

бер 


і

лі і


гіне ие А

Аутов пен оның командасы 2,5 са-

ғат бойы ән шыр қады,  рок та, регги де, шансон 

да бол ды. Музыканттар Алматының апортын 

қа 

лай құртқанымыз жайлы, шенеу нік 

тер 


дің

ақын дардан да көптігі туралы, дөкей кө келерге

жұ мыс  істейтініміз  хақынд

нд

а,а, р

р

ууха

ха н


 н

и 

и татаза

залы


лықт

қт

ы ы 

қо йып,  байлық  үшін тыр ба натымыз  жайлы  ән-

дер ді  орындады. Сиясы кеппеген шы ғар ма ла-

рын таныстыр ған нан  кейін  бұрыннан таныс ән-

дер ге

ге

  ке езек берілді. Кезінде ғаламтордағы 

бе

ейй

н

не е ба

ба

яяны

ны

н н ек

екі тә


тәул

ул

ікікте

те

1150

50 м


мы

ың қолданушы 

та машалаған  «П

Песня о вой

йне»  деген әнге кө-

рер мендер басынан-аяқ қол ша па лақ тап тұрды. 

Бұ дан соң соғыс ардагерлерінің құр метіне  Ана-

то лий Новиковтың «Эх, дороги...» әні де шыр-

қалды. Кеш топтың фа наттарына ғана емес, 

жа

жаллпы  ал ма тылықтарға тегіс ұн

ұн

айайты

ын

н«О

«От 


т Би

Биш


ш-

-

ТАҒЫЛЫМКаталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет