Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


– Сонда бүгінгі таңда Сырдария өзе-жүктеу 9.46 Mb.
Pdf просмотр
бет17/23
Дата22.12.2016
өлшемі9.46 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

Сонда бүгінгі таңда Сырдария өзе-

нінің суындағы радиация мөлшері қа-

уіп ті  деңгейде  болуына тікелей әсер 

етіп отырған қай кен орны? Жалпы, 

бү гінгі  таңда  ура

ан

н өн

ндірісінің қо

қо

рш

р аған 

ор таға  тигізіп 

п  жа

жатқ

тқ

ан

ан з

зия

ияны

ны

қ

қ

ан

ан

 ш

ш

а-

а-

лықты?

– Дәрігерлердің айтуынша, кез келген 

адам ның бойында рак ауруының клет ка-

лары болады екен. Ол белгілі бір әсерден 

оя натын  көрінеді. Міне, радиация сол клет-

каларды қоздырушы болып табылады, яғ-

ни р

рак


ак клеткаларының оянуына ықпал 

ет

етедеді.

і М


Мұн

ұн

ыңың е

ең

ңбасты қауіптілігі осындаСы

р дария  өзен

ін

ің Шиелі, Бәйгеқұм ау-дандарының аумағынан өткен тұста, жер 

ас тында шамамен 400-600 метр тереңдікте 

өзенге көлденең қиып жатқан ұзындығы 

100, ені 2-10 шақырым болатын уран қо-

ры бар. Міне, со

о

лл же

жерд


рдег

егіі ур


уран

ан

дыды ө

ө

ндндір

іру 


у

ба рысында  өзе

ен

н су


су

ын

ына

а

зизиян

янды


ды з

з

атат

та

тар

р ен


еніп

іп 


жатыр. Сол тұстағы су құрамын зерттеу ба-

рысында судағы радионикулидтердің мөл-

ше рі 20-30 есеге артық екені анықталды. 

Бұл аймақта уран өндіру осыдан 30 жыл 

бұ рын басталған. Мамандардың па йым-

да

д уыуынш

нша,


а,

ттағ


ағы

ы

50-60 жыл өндіріледі.Алайда кейін өндіріс тоқтағанымен, оның 

за лалы қала береді. Ал өзеннің төменгі са-

ға

ғ сында орналасқан елдд

і  ме


меке

е

нн тұ

тұр 


р ғы

ғын-


н

д

дарының шаруашылық, ішшім

імді


дік 

к

сусу

ын

ын ССыр

ыр-


дариядан алып пайдаланып отырғанын 

ес керсек, сол елді мекен тұрғындарының 

ден саулығына келіп жатқан зиянның мөл-

шерін айтудың өзі артық. Бұл өңірде ішуге 

жа рамды жерасты сулары жоқ. Сондықтан 

өзен суын пайдаланады. Әрине, өзен суы 

бе

б л


л ггілі

лі д


дәр

әреж


ежед

еде 


е  сү

сүзг


згід

іден


е  өткізіліп, та за-

ла

лан

н

ғаған

н со


соң

ң  ға


ғана

на

аа

уы

уызс

зсуғ


уға

а  жарамды су 

ретінде қолданысқа беріледі. Десе де, су 

құ рамындағы  радионикулидтерді  түбе гей-

лі жойып жіберу мүмкін емес екені белгілі. 

Ал сол суды ішіп отырған халықтың ден сау-

лығына, жерінің топырағына,  қо

қ

ршаған ор

о  тасына  келіп  жатқан з

з

ия

иянн ор

ор

асасан

ан ззор


ор. 

Ел басы Нұрсұлтан Әбішұл

л

ы

ы НаНаза

з рб


рбае

аевт


втың

ың 


арқасында жабылған,  бір кездегі Семей 

ядролық полигоны аймағында тұратын ха-

лық арасында әртүрлі патологиялық өз ге-

ріс термен  туатын  балалар көп болған еді. 

Со

С н


н

дай  балалар 

р

бүгінгі күні Қызылорда өң

өңіірі


рінд

нде 


е ту

туып


ып

ж

жататыр

ыр

..

Мұ

Мұнының бәрі сол ра-

ди

диааци

циян


яның

ың ә


әсе

сері


рі е

е

кекені

ні ссөз


өзсі

сі

зз. Бірақ мұндай 

құ былыстар ешқандай жерде тіркеліп, ай-

ты лып, көрініс тауып жатқан жоқ. Бұл жай-

лы жергілікті билік те, дәрігерлер де әзірге 

жақ ашпай отыр. Яғни жабулы қазан жа бу-

лы күйінде қалып отыр. Егер 

р бұ

б л 


л мәселеге 

үүкі меттік  деңгейде  көңіл

л

бө

бөллінб

нбес


есе,

е, Қ


Қы-

ы

зыл орда бір кездегі Семейй

і

дің күййін кешуі 

мүм кін. Біз қазір уран өндірісінің эко но ми-

калық пайдасын ескеріп, экологиялық 

зиянына мән бермей отырмыз. – Уран өндіру үдерісіндегі эко ло-

ги

г ял

ялық

қ зиянд

ды 

ы  азайту

уды

д

ң амалдары 

жо

жоқ 

қ 

па

па ссон

онда

да

Ег

Егер

ер о

о

нд

ндай мүмкіндік 

болмаса, онда уран кеніштерін жауып 

тастау керек шығар?

– Уран өндіруді, әрине

е

, то


тоқт

қтат


ат

уғ

уға

а бо


бо

л

л-майды. Өйткені мемлекетке ураннан тү се-

тін пайда мол. Қазіргі таңда әлемде уранға 

деген сұраныс күн санап артып келеді. Уран 

– ең тиімді энергия көзі. Мысалы, бір келі 

ур

у ан


ан бір келі көмірг

р е қарағанда 20 мың есе 

ар

арты


тық 

қ 

энэнер

ерги


гия

я бө


бөле

леді


ді

е

еке

кен.


н. Сондай-ақ бұл 

эн

энер

ерги


гия

я

көкө

з

зінн

та

тасы

сыма


малд

лд

ауау да арзан. Қа-

зақстан уран өндіру бойынша көш ба сын-

дағы елдер қатарында тұр. Бір кездері уран 

өндіру дәстүрлі шахталық және карьерлік 

әдіспен жүзеге асырылып келді. Бұл әдіспен 

уран өндіргенде шикізат алу 

у үш

ү ін


ін жер

р

асты к

кені түгелімен сыртқа шыға

ары

рыла


лады

ды.. Сы


Сырт

ртқа


қа

 

шығарылған кеннің 10 паййызы ғана уран

шикізаты, ал қалған 90 пайызын қалдықтар 

құ райды. Яғни азғана уран алу үшін қыруар 

қал дық қазып алынады. Ал енді сол қал-

дық тарды ашық қалдыруға болмайтыны 

бел гілі. Сондықтан оны қайта көму керек. 

Бұ

Б л


л өз кезегінде

де қ


қ

ыр

руау р

р қа


қ

ржыны қажет 

ет

етед


еді.

і.

ЯЯғн

ғн

и и шы

шығы


ғын 

н кө


көбе

бейе


йеді

д . 


Сондықтан да соңғы кезде уран өндіру 

өн дірістік әдіспен, яғни жерасты шаймалау 

әдісімен амалға асырылып жатыр. Жер 

қойнауына бір ұңғыма арқылы 2 пайыздық 

күкірт қышқылының ерітіндісі жіберіледі 

де

д , екінші ұңғыма арқылы уура

ранм


мен

ен

бба

а

йыйы

-

ттылған ерітінді сорып  алалын

ын

адад

ы.

ы ССор

орып


ып

 

 алынған ерітінді арнайы жасалған ван на-

ларда шайылады. Ванналардың астына су 

өткізбейтін пленкалар төселеді. Десе де, 

кей жағдайларда ерітінді пленкадан өтіп, 

топыраққа сіңеді де, жерасты сулары 

ар

арқықылы

лы

өөзе

зен 


н су

суым


ымен

ен а


ара

рала


л са

с ды. Сонан соң 

ұң ғымалардағы  трубалардың  гер ме ти-

калық қауіпсіздігіне де ешкім кепілдік бере 

алмайд

ды.


ы.

Т

Трруба

бала


лард

рдың


ың ж

жал


алға

ғасқ


сқан

ан ж


жер

р

лері арқылы

ы у


ура

ран


н

ер

еріт

ітін


інд

дісі


сі а

ағы


ғы

п,

п, жжер

ера


асты 

суларына қосылып жатуы ықтимал. Бұл 

жер дегі  тағы  бір мәселе – уран өндіруші 

кә сіпорындардың өнімді көп алу мақ са-

тында ұңғыма арқылы мөлшерден тыс кү-

кірт қышқылының консентрациясын жер 

қо

қой


й

на

науыуына

а жіберуі. Ал бұл жағдайда

а

қо

қор-р-

ша

шағаған

н ор


орта

таға келер зиян еселеп арта тү

тү

се

седіді. 

Шаймалау әдісінің дәстүрлі әдістен тағы бір 

өз гешелігі – ұңғыма арқылы тек уран алы-

нады да, зиянды қалдықтар жер астында 

қа ла  береді. Күкірт қышқылының кө ме-

гімен  уран ө

өнд

н

іру кезіндд

е топырақтың 

қыш қылд

лдық


ық д

дең


еңге

гейі


йі ө

өзг


з ер

еред


еді.

і.

ККүк

үкір


ір

т 

т қық

ш-

қы лыныңың

е

ер

ріті


т нд

ндіссіі су

суте

тегіі м


мен

ен с


с

ул

ульфьфат

ат и


ион-

да рынан тұрады. Сутегі топырақтың қыш-

қыл 

дығын өзгертеді де, уран кенінен бө лініп, ерітіндіге өтеді. Ал сульфат ион-

дары біртіндеп қайта өзгерместей керішке 

ай

а  налады. Бүгінгі таңда жер астында жжи-

и

наналғ

лғ

анан м

мұн


ұндай керіштің 100 млн тон

нна


насы

сы

 жа тыр. 

Б

Бұл жерде тағы бір мәселе ббар. 

Уран өндіру көлемі жыл санап артып отыр. 

Соған сәйкес, жер астына жіберіліп жатқан 

күкірт қышқылының да мөлшері артып ба-

рады. Яғни жер астындағы зиянды қал дық-

тардың да

а мө

м

лшл ер

р

і өсе түүсусу

де

де. Бұұрыр н ур

у

ан өндіруге

ге қ


қаж

ажет


ет

ті

тік

күк


үк

ір

іртт  қықы

шқ

шқылыл

ын

ын АА

қтау 


мен Атыраудан және көрші Ресейден та сы-

малдап келсе, бүгінгі күні ол бірқатар қо-

лай сыздықтар мен шығын келтіретін бол-

ған дықтан, енді уран кеніші жанынан күкірт 

қыш қылын өндіретін зауыт салынып жатыр. 

Де

Де м м

ек

ек, бұб л 

л – енді зияндылық тағы ар

р

та

а ттү-ү

се

се д діі де

деге


ге

н 

н с

сөз. Яғни енді қоршаған ор

орта

таға


ға 

бұ 


рынғы уран өндірісінен келіп жатқан 

зиян ға  күкірт қышқылын өндіретін за уыт-

тың зияны қосылады.

– Зерттеу барысында уран өндіруші 

кә сіпорын ішіне кіріп, осы жағдайларды 

өз көзде

де

рі

ріңі

ң зб

збен

ен

к

көр

өрді

д ңі

ңізд

здер

ер м

м

е?

е? С

С

он

о

да 

кәсіпоры

рын

н эк

экол

олог

огия

иялы

ы

қ 

қ та

тала

лапт

птар

арды 

ескермей отыр ма?

– Уран өндіруші кәсіпорын – страте гия-

лық ны сан. Кәсіпорын аумағына кіру үшін 

рұқ сат алу қиын, тіпті мүмкін емес. Сон-

дық тан  бұл жағдайларға уран өндірудегі 

эк

эко о ло

ло ггия


ия лық

ы  мәселелерге зерттеу жұм

м

ыс

ыстата-

ры

рынн жү

жү

рр гі

гізу


зу барысында сол сала мама

ман


н да

да--


ры мен  тіл десе  отырып қанық болдым. 

Оған қоса, біз өзен суының ластануына 

уран өн ді рі сінің себеп болып отырғанын 

са  лыс тыр малы  зерттеулер  арқылы  көз 

жеткіздік. Бұл

ұ

жер де  техникалық  регламент сақталма

май


й от

отыр


ыр

д

депеп а

айт


йтуғ

ға 


а 

то

толы

лық 


қ не

не

гігі

зз бар. 


Өйткені і

зе

зерт

рт ттеу


еуле

лер


р нә

нәти


тиже

жесі


сі ө

өзе


зен 

н

сусуы

ының 


уран ке нішіне дейінгі тұстарында ра дио ни-

ку лид тердің аз екенін көрсетіп отыр. Әри-

не, уран өндіруші кәсіпорын мүлдем қол 

қусырып отыр деуге болмас. Уран өндіруші 

кә

к

 сіп орын сол маңдағы елді мекендердрдің 

ха

хал

лқы


қы

н

наа әл

әлеуметтік қолдау көрсетіп о

о

ты

тыр.р.

 

БаБ  ла б

бақша салу, мәдениет үйін тұрғызу, 

спорт ке шендерін пайдалануға беру деген 

сияқ  ты  жұмыстарды жасап жатыр. Десе де, 

бұл халыққа жеткізіліп отырған зиянның 

өте уі бола алмасы белгілі. Сонымен қатар 

олар да өз тараптарынан өзен суының құ-

ра  мына  зер

ертттеу

еу  жүр


үргізіп  от

отыр


рады. Бірақ, 

бір қы зы

ығы

ғы,, ол


ол

ар

ардыды

ң 

ң зез рт

ртте


те

у 

у қо

қоры


рыты

тынд


н

ы-

ла рында өзен суының құрамындағы ра-дио ни ку лид тер  рұқсат  етілген  мөлшерден 

сон шалықты көп бола қоймайды. Оның 

себебі әркімге де түсінікті ғой. Кім өз 

жұмысын жаман дей ді?!– Сі

Сі

зд

зд

ің

ң

ше, уран өндірісінің қорш

ша-

а

ға

ға

н 

н ор

ор

та

таға

ға тигізіп жатқан экология

иялы

лық 

қ 

зар дабын азайтудың қандай жолдары 

бар?

– Әрине, уран өндірісінен келіп жатқан 

за лалды түбегейлі жойып жіберу мүмкін 

емес. Дегенмен оны азайтуға болады. Ол 

үшін ең

ң

алалды

дыме


ме

н

н жажаңа

ңа и


инн

ннов


овац

ация


я

лық 


технологияларды қолданысқа енгізіп, уран 

өндіруде экологиялық талаптарды қатаң 

сақ тау қажет. Күкір

р

т т 

қы

қышқшқыл

ылы


ы ко

кон


н

це

ценнтр

тра-


а-

ция сының  мөлшер

р

ін

ін шшек

екте


те

н

нас

ас

ырырма

мау,


у, в

ван


ан--

на лардың  түбіне жайылатын пленкалардан

уран ерітіндісінің топыраққа өтуіне жол 

бер меу керек. Кеңес өкіметі тұсында эко-

логиялық қауіпті аумақта орналасқан елді 

мек ендерді басқа жаққа көшіру мәселесі

кө

кө т тер


еріл

ілге


ген

н бо


бола

латы


тын.

н  Алайда көп ұзамай 

қы

қы

з зыл

ыл и


имп

мпер


ерия

ия қ


құл

ұлап


ап, бұл мәселенің басы 

ашық қалды. Сондай-ақ сол кезде ол 

аймақты таза ауызсумен қамтамасыз ету 

мә селесі де қолға алынған болатын. Кен-

тау дан Жаңақорғанға дейін су құбырын

тар ту жоспары болған. Ө

Өкі

к

нішке қарай, ол жұ мыс  та  басталма

ай

й жажаты

тып


п

ая

аяқтқтал

алды


ды

ӘрӘр

и-

и-не, сол аумақтағы ха

ха

лылықт

қт

ыы

тү

түгегелі

ліме


ме

н

н баба

сқ

сқа

а

жаққа көшіру мүмкін емес, бірақ таза ауыз-су мәселесін шешуге бүгінгі таңда үкіметтің 

ша масы  жетеді.  Осыған  дейін  үкімет

ауызсуға қатысты бірнеше мемлекеттік бағ-

дарлама қа

қабы

б

лдап, біршама жұмыстар ат-қа

қар


рды

ды. Ал


Алай

айда


да

т

тазаза

а ау


а ызсуға мұқтаж Сыр

өңі і і


ріндег

і

і экологиялық қауіпті елді ме кен-дер ді  ол  бағдарламалар айналып өтіп жа-

тыр. Менің ойымша, осы өңірлерді таза

ауыз сумен қамтуға арналған арнайы бағ-

дар лама  қажет  сияқты. 

Отырардан батысқ

сқа


а қа

қа

рар

й 50 шақ


қыр

ырым 


жер де  Табақбұлақ

қ ау


ауыл

ыл

ыы ба

бар.


р. С

Соң


оңғы

ғы

77

-8

-8 

жыл да осы жерде Қазақстан, Ресей, Қыр-

ғыз және Қытай елдері бірлесіп, уран өн-

ді руді қайта қолға алды. Шиелідегідей 

емес, бұл жердегі уран кенішінде өңдеу 

це хы жоқ. Сондықтан алынған уран қос-

па

па

сысы ттем

емір


іржо

жол


л ар

ар

қықылы

л  Өскемендегі өңдеу 

за

за у


 уыт

ытын


ын

а

а жәжә

не

неҚ

Қыр


ыр

ғ

ғызстандағы радиа-ция лық заттарды өңдейтін арнайы зауытқа 

жі беріледі. Тасымал жасайтын теміржол 

стан сысы  Отырардан  30 шақырым шы-

ғыста орналасқан. Яғни Табақбұлақтан те-

міржол стансысына дейін 80 шақырым. Бұл 

төте жол. Алайда у

ура

ранд


нды

ы

елелді

ді

ммек

екен


енде

дерд


рдің

ің 


үстімен тасымалдау

ау

ғаға б

бол


олма

майд


йд

ы.

ы. Сононд

 дық


ық--

тан Кеңес өкіметі кезінде айналма жол са-

лынған. Ал оның ұзындығы 130-140 ша-

қы рым.  Сондықтан  тасымалдаушылар  түнгі

уақытта жолды қысқарту мақсатында ауыл 

ішімен өтетін төте жолмен жүреді. Бұл жай-

лы

лы а


а

уы

уыл л ад

адам


амда

дары


ры ж

жоғарғы жаққа талай 

ша

ша

ғ ғымым

д

да

а

жажазғ

зған


ан

. Бі


Бір

рақ қазірге оған шара

қол данған ешкім жоқ. Сонан соң уран ері-

тін дісі  құйылған вагондар стансыда алты 

сағаттан артық тұрмауы тиіс. Бірақ кей жағ-

дайда әртүрлі себептермен бұл талап

орын далмай,  уран  ер

р

ітіндід сі тиелген ва гон-

дар ұзақ тұрып қал

лад

ады


ы. Н

Нәт


әт

иж

ижесесін

і де


де тт

ағ

ағы

ы

да қоршаған ортағыы

ззия


ия

н

н кекеле

ле

діді. Со

Со

ндндық

ықта


тан

н

тасымалдау кезінде де талапты қатаң сақтау керек. Өкінішке қарай, қазір біз сол 

талапты сақтамай отырмыз. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет