Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 9.46 Mb.
Pdf просмотр
бет2/23
Дата22.12.2016
өлшемі9.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Анатолий КОВШИК, 

«Вибромаш УК» кәсіпорнының директоры:

– Жылыту құбыры қағидасы бойынша жұмыс 

істейтін тоңазытқыш электр қуатынсыз, яғни, аязды 

жи

жина

а

п 

п

алу  жолыме

мен  жұмыс істейді. Біз арнайы 

жи

жина

нағы

ғышт

шта

а

сы

сығы

ғы

мд

мдал

алып

ып,, жи

ж налған  аязды жыл 

бой

йы пайдаланамыз. Тоңазытқыш аяз түскен уақыт-

та аязды өздігінен жинап алып, көктем, жаз, күз 

мау  сымында сол жиналған аязды пайдаланып жұ-

мыс істейді. 

«Вибромаш УК» серіктестігі электр энергиясынсыз 

жұ

жұмы


м

с істейтін тоңазытқыш жо

жо

ба

басысын

н ке


ке

ле

лерр

жы

жылылы Ө

Ө

с-с-

ке

ке мм

е

ен де  өтетін «Шағын ЭКСПО-О-20

2014


14»

»

көкөрм

рмес


есін

н

е е қо

қою-


ю

ды жоспарлап отырған көрінеді.Азамат ҚАСЫМ,

Өскемен

Иә, дәл солай. Қалауын тапсаң, бет 

қа

қара

ратп

тп

ай

а

тын қытымыр аязды 

ы да

да к

кәд

әд

ег

еге 

е 

жа

жара

раты

тып, пайдасын көруге б

бол

олад

ады

ы ек

ек

ен

ен

.

. Бұ

Бұл

л –аңыз емес, ақиқат. Өткен жылы Өскемендегі 

«Вибромаш УК» кәсіпорнының мамандары 

электр энергиясынсыз жұмыс істейтін 

тоңазытқышты ойлап тапқан болатын.

Хайрулла

а

 

Ж

Ж

АНБЕКО

О

В:

АҢДАТПА

-бетте

-бетте

2

44

4

44

ЖОҚ

Ор

Орын

ынғали ЕСЕНҒАЗИЕВ, 

Ал

Алма

маты қалалық ішкі істер 

департаменті ардагерлер 

кеңесінің төрағасы, 

отставкадағы полковник: 

Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Президент 

Әкімшілігінің қызметін жетілдіру мәселелеріне арналған 

кеңес өткізді. Бұл жөнінде akorda.kz cайты ақпарат таратты. 

Ке

Кеңесте Нұрсұлтан Назарбае

ев 


в Пр

Пре-


е-

зи дент Әкімшілігінің идеология лық, 

аумақтық-ұйымдастыру және эко-

номикалық бағыттар аясындағы тиімді 

жұ мысын жолға қоюдың маңыз ды лы-

ғын атап өтті. Мемлекет басшысы таяу-

да Үкі

кіме


метттің

ің к


к

ең

еңейейті

т лг


лген

ен о


оты

ты

рырысы

сынд


н

а 

беріі

лг

лгенен ттап

апсы


сырм

рмал


алар

ар

ббой

ойын


ын

ша

ша ттииісті 

жұмыстар жүргізіліп, олар бұқаралық 

ақпарат құрал дарын да кеңінен жария-

лануы керектігін тағы да еске салды. 

«Аппарат мемле кеттік бағдарламалар-

дың орындалу барысын бақылап, ке

кем-

ші

шілілікт

ктерді айқындауға және о

ола

лард


рды

ы

тиі

ім

іді іске асыру жөнінде нақты шара-

ларды белгілеуге тиіс. Үкіметтің кеңей-

тілген отырысында менің тарапым нан 

айтылған сындардан тиісті қорытынды 

шығарылуы керек. Бұл бағыттарда 

қа

қандндай

ай ж


ж

ұм

ұмысыс

та

тар р жү

жүргізіліп жатқаны, 

і

кімдер жауапқа тартылғаны және жа-за 

ланғаны туралы әрбір факті 

бойынша халық алдында есеп беріп, 

БАҚ-та жариялау жөнінде тапсырма 

берілген болатын. Мен  айтқан сын 

бойынша тек Тұрғ

ғ

ын

ынүйүйқұ

құры


ры

лы

лысжсжи-

и-

нақ банкі нің жағд

ғдай


айы

ы

жөжөні

нінд


ндег

ег

іідеректер ғана ай тылды, өзге ешқан-

дай ақпарат бол ған жоқ. Тіпті бұл ретте 

менің тарапым нан айтылған сынның 

бір бөлігі газет бет те рінде де көрініс 

тап паған  жә

ж не  теле эфир   ден  де  беріл-

ме

меге


ген.

н С


Сон

он

дыдық 

қта


тан

н

әәр кім 

нен тек өз 

б

бағыты б


б

й

ойынша ббағ дар  ламалар дың 

орындалуымен ғана емес, сон дай-ақ 

Үкіметтің, ми нистр лік тер мен ведомст-

волар дың  жұ мы сындағы  кемшіліктерді 

жою жөніндегі барлық нұсқауымның 

орын   далуы мен  қа таң    түрде  жұмыс 

жүр гізуін талап ете мін», – деді Мем-

лекет басшысы.

Бұға

ан 


н 

қо

осас

, Қазақста

а

н

н Прр

езиденті 

еліміззде

дегі


гі п

п

ататри

риот


отты

тық


қ тә

тә

рбрб

ие

ие мм

ен

ен ддін

іни 


ахуал саласындағы жұмыстардың 

тиімділігі кемшін түсіп жатқанын атап 

көрсетті.

Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев 

өңірлердің әлеуметтік-экономикалық 

да

дамумуын

ы а


а мониторинг және талд

лд

ауау

 

 жү

жүр


ргі

гізу


зу б

бөлігінде Президент Әкімш

мш

і-

і-лігі нің қызметін жақсарту қажеттігіне 

тоқ талды.

«Президент Әкімшілігінің мемле-

кеттік инспекторлары облыстардағы 

ахуал ды

ы т


т

ол

лықық білмейд

ді. О


Олар

р өз өңір-

ле рін

нде


дегі

гі б


бар

арлы


лық

қ 

әкәкім

м

дедерд

рді,


і, а

ауы


уылд

лды


ық 

әкім дерді

і

 жүзбе-жүз танып, әрқайсы-сы ның  жұмыс ерекшелігін ажырата 

білуге тиіс. Мемлекеттік инспектордың 

жұмысы барлық істен хабардар болу 

үшін де істеледі. Мысалы, Батыс Қазақ-

стан облысына сапар барысында мем-

ле кеттік  инс пектор  қажетті  ақпараттың 

бәрін біл мейтін болып шықты. Ол жа-

ңа дан  келген  адам  бол

ол

уы

уы ммүм

ү

кін  әрр

і 

бә рі нің  қыр-сырын тетере

рең


ң иг

игер


ер

іп

іпү

үлг


лгер

ер

-ме ген  шы ғар. Бірақ соның өзінде 

олар да өңір жөнінде жергілікті атқару-

шы билік қызметіндегі жетістіктер мен 

кем шіліктерді, сондай-ақ проблемалар 

мен іске асырылып жатқан жобаларды 

қа

қам м 

ти

титытын то

толы


лық 

қ ақ


ақпа

пара


рат болуға тиіс. 

Ол

Олайай б

бол


олма

маға


ған

н

жажа

ғд

ғдайа да олардың 

атқарып отырған лауазымына сәй-

кестігі жөнінде белгілі бір қорытынды 

жасау қажет болады», – деді Қазақстан 

Президенті.

Кеңес қорытындысын

ын

да

а Мемлекет басшысы қаралған м

мәс


әсел

елел


елер

ер

геге ж

жән


ә е

е

биылғы жылдың соңына дейін жос пар-ланған қоғамдық маңызы бар іс-

шараларға тиімді ұйымдастыру шылық-

ақпараттық қолдау көрсетуге қатысты 

бірқатар нақты тапсырмалар берді. Жа

Ж лғасы 3-бетте 

-бетте

7

МӘСС

ЕЕ

ЛЕКІРІСПЕ ОР

ОР

НЫ

ЫНА

Көнекөз қариялар: «С

«Сүм

үмбе


бе а

а

уыуылы

лын


ның 

ң со


со

лт

лтүсүсті

тік


к 

беткейінде  үлкен қаланың орны  б

ба

р»

 деп  а

й

йтып отыратын. Ол кезде «Біреу жер қазғанда қыш 

құмыра, алтын сырға, тарақ, айна т.б шығыпты-мыс, 

құмға  барған жігіттер  бір  мүрденің  үстінен түсіп, 

алтын  бұйымдарды  бөлісіп алыпты-мыс» деген 

се

секі


кілд

лді


і

ал

алып

ып

қаашп

шпа


а

сө

сөздздер

е д


д

е жиі естілуші еді. Бала 

болған соң, аса мән бере қоймаппыз. Өткен бір жолы 

Есік қорғандарына барған кезде сол әңгімелер қайта 

ойыма оралды. Есіктегі сақ қорғандары Рахат-Өрікті 

қаласынан шамамен 2,5 - 3 шақырым қашықтықта 

орын тепкен. Балалық балғын шағым өткен сол 

Сүмбе ауылының бас жағын

ын

да

да Рахат-Өрір кті се

с

кілді көне қала болғаны рас  бо

болс


лса,

а, о


о

ны

ның ң  қо

қоры


рымд

мдар


ары

ы 

қайда? Өз-өзіме төтеден қой

йылған сұраққа жауап 

бере алмай, біраз тұрып қалдым. Бір мезетте 

ауылдың аяқ жағындағы үш-төрт төбешік ойыма 

оралды. Ескі қаланың орны мен бұл жердің арасы да 

шамамен 2,5-3 шақырым қашықтықта жатыр. «Алда 

ау

ауыл


ылға

ға б


б

ар

ара а

қа

қалслсам

ам,


,

со

солл тө

т

беб

лерді суретке түсіріп, 

өзімше бір зерттеу жүргізіп қайтайыншы» деген 

тоқтамға келдім. ҚОРҒАНДАР 

Сол ойымды іске асыру үшін осы сенбіде аталмыш 

тө

төбе


беле

лерг


рге 

е 

арарна

найы


йы ссоқ

оқты


тым.

м. М


М

ен

е  ойлағандай үш-төрт тө

төбе


бе е

еме


ме

с

с  екекен

ен. 


Бі

Бір


р  сы

сы

зызықт

қтың


ың бойында 13 қорған 

жа тыр. Барлығының аумағы бірдей. Ұзындығы 

шамамен – 30 метр, ені – 20 метр. Қорымдардың 

көпші  лігінің  арасының арақашықтығы 100-110 

метр. Тек 6-7, 9-10 қорымдардың арасы өте жақын, 

шамамен арасы 25-30 метр. Ал биіктіктері әртүрлі.

Ең қызығы, 13 қорғанны

ы

ңң бә

б рі дерлік анау 

ай

а тқандай, бүлінбеген һәмм то

тона


налм

лмағ


ағ

ан

ан.

. Бі


Біра

рақ


қ

қа

қазазақ 

қ

тарихынан елеулі орын алуы мүмкіі

н осы қорымдар 

ауылдың ішінде орналасқандықтан, құрып кету қаупі 

барлығы аңғарылады. Өйткені ауыл азаматтары «ұра 

қаза 

мын» деген секілді желеумен әр жерін бір шұқып, оба 

ларды бүлдіре (үш оба бүлінген) 

ба

баст


стап

пты


ты

.

.Мұ

Мұны


ны

м

менен қ

қос


оса,

а, н


нег

егізгі жеті қорған ауыл 

тұрғындарының же 

келік жерінде тұрғандықтан, 

айналасына картоп егі 

ле 


ді. Сол картопты суару

мақсатында қорғандардың айналасында арықтар

қазылыпты. Бұл да жердің тегістеліп кетуіне әсер 

етпей қоймайды.ОБ

ОБАЛ

АЛАР

АРДЫ

ДЫҢ 

Ң ЖА

ЖАЛП

ЛП

Ы

Ы СИ

СИПАТТАМАСЫ...

Енді әр қорғанға қысқаша сипаттама келтірсек...1-қорған. Биіктігі жалпы жер бедерінен шамамен 

– 2-3 метр. Қорым төбесінде шағын тас үйіндісі бар. 

Мүрденің адам қолымен тоналмағаны аңғарылады. 

Сол түстік қапталы мен оңтүстік беткейінен аз шамада 

то  пырақ алынған. 2-қорған. Биіктігі жалпы жер бе-

де

де рі нен шамамен – 5-7 метрр (

(

бібір

рінш


нші  қо

қоры


рымн

мнан


ан о

оңғ


ңға 

а 

қақа

 рай). Солтүстік жағы үңгіп

п

қа

қазызылғ

лған


ан. Оң

Оң

түтүст

ст

ікік қ

қап


ап-

-

та лында су ағатын арық бар. Қорым өзге қорымдардан ерекше. Топырағы жалдата үйілген. Өзге қорғандардан 

биіктігімен ерекшеленеді. 3-қорған. Оңтүстік және 

солтүстік қапталдарынан арық қазылған. 

Жетісу өлкесі сақ-

й

үй і

сін дә і

уі

і

рі і

нің ескерт і

кіштеріне өте бай. Содан

б

болар, әл

і

і күнге

ғалымдар мен тарихшылар көріп-білмеген тарихи орындар жетерлік. Біз осы демалыс 

күндері Алматы облысы, Райымбек ауданы, Сүмбе ауылы аумағынан солтүстіктен 

оңтүстікке қарай созылып жатқан 13 (одан да көп болуы мүмкін) бірдей обаны тауып 

ал

а ды

д қ. Бұл

ұ қ

қ

ор

орғанд

дар

р

дың астында қандай жәд

әдіг

г

ер

еріміз жатыр

ыр? Белгісіз. Белгілісі – 

ат

атал

алмы

мыш

ш қо

қорғ

рған

анда

дар 

р 

та

тарихи-мәдени ескерт

ткі

кішт

штер

ерді

ді

ң 

ң 

ті

тізі

з мі

міне

не

е

енб

нбег

ег

е

ен, зерттелмеген.

– Мен бұл пікірмен мүлде келіс-

пей мін.  Бұл – ақылғға

а қо


о

нымсыз дү-

ү

ние. Жұмысқа жаңаңа

а

кікірг

рген


ен

м

мамаман

анды


ды

 

үш жылдың ішінде аттестациядан өт кізуге міндеттеудің өзі дұрыс емес. 

Кез келген салада жас маман тәжіри-

бе жинақтап, көрген-білгенін көңіл-

ге түю үшін кем дегенде бес жылдық 

тә жіриб

б

е е керек. Сол бес жылдың 

іш

ішінн д

д

е е

жа

жас

с

офофиц

ицер


ер

лерді кәсіби кә-

ні

нігі


гі офи

фице


це

рл

рлер

ер

үүне

н

мі талқылаудан өткі зіп,  олардың білім деңгейін кө-

теру ге осылай атсалысу қажет. Қа-

зір де аттестациялаудан неше жыл-

дық тәжірибесі бар  офицерлердің 

өзі сүрініп жатыр. С

С

оно

ды

дықтан аттес-та циядан  өте  алма

аға


ған 

н оф


офиц

иц

ерерле

лерд


рден

ен

 бірден өтемақы ттал

ал

апа

е

етуту д

дұр


ұрыс

ыс 


емес. Меніңше, өте алмағандарға 

екінші рет қайта тапсыруға мүмкіндік 

берілуі керек. 

Қанат БІРЛІКҰЛЫ


№193 (1104) 

5.11.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ БЮРО

Әлемдегі ең кедей 10 мемлекет

Бұл сұрағыңызға әлемдегі 

ең кедей ел саналатын 10 

мем лекетті мысалға келтіру 

арқылы жауап беруге бо ла-

ды. Мәселен, Эфиопия хал-

қы ның 50 пайызы аштықта 

өмір сүреді. 12,5 миллион 

хал қы бар Нигер елінің 63 

пайызы күндігіне 1 доллар 

табыс табады. Орталық Аф-

рика Республикасының ЖІӨ 

жан басына шаққанда – 700, 

ал Гвинея-Бисау, Сомалий 

Республикасы, Соломон ар-

ал дары және Комор Арал-

дары Одағында 600 доллар 

шамасында. Ал Зимбабве 

Республикасы мен Либерия-

ның ЖІӨ жан басына шақ-

қанда 500 долларды құрай-

ды. Ал әлемдегі ең кедей ел 

саналатын Конгоның ЖІӨ 

жан басына шаққанда 300 

дол лар шамасында ғана.

Әлемдегі ең кедей елдер жайлы мәлімет 

берсеңіздер екен...

Нүсіпбай, Қызылорда қаласы

Халықаралық дипломатиямыздың бастауында Қасым хан тұр

Ерболат Асқарбекұлының сөзіне қара-

ғанда, Ақордада өткен Үкіметтің кеңей-

тілген отырысынан кейін Президенттің тап-

сырмаларын орындау шараларының жос-

пары түзіліпті. Ондағы 14 міндет Экономи-

ка және бюджеттік жоспарлау министрлігі-

не тиесілі. Әрине, оның барлығын орында-

мас бұрын министрліктің нақты қызмет 

ая сын анықтап алуға тырысқан. Себебі 

бү гінде Экономика және бюджеттік жос-

парлау министрлігі және Өңірлік даму ми-

нистрлігі бір-бірінің жұмысын қайталап та 

кететіні бар. Ал индустриалдық-иннова-

ция лық бағдарламаны іске асыру бары-

сында оларға тағы Индустрия және жаңа 

технологиялар министрлігі қосылып, үш 

мемлекеттік органның арасында нақты үй-

лестіру жұмысы жүрмейтін көрінеді. Сөй-

тіп, маңызды мәселедегі үйлестіру жұмысы 

«аққу, шаян һәм шортанды» еске түсіретін 

тәрізді. Мұны мойындаған министр қазіргі 

кезде өзіне қарасты ведомствосының құ-

зы ретін айқындау бойынша тиісті жұмысты 

қолға алған. «Осы орайда атап өтер жайт, 

бүгінде еліміздің территориялық кеңістігін 

2020 жылға дейін дамыту жоспарының 

болжамы әлеуметтік, өндірістік, көлік және 

коммуникациялық инфрақұрылымды 

дамыту, сондай-ақ халықты аймақтар бо-

йынша қоныстандыру мәселелерін анық-

тайды. Экономика және бюджеттік жос-

пар лау министрлігін аталған құжатқа жа-

уапты орган ретінде бекіту ұсынылып отыр. 

Өңірлік даму министрлігі оны іске асыру 

барысын бақылайды деген жоспар бар. 

Сол болжамның негізінде 2030 жылға 

дейінгі Қазақстан территориясын ұйым-

дас тыру жоспары да дайындалады. Жақын 

арада осы құжаттардың барлығы Үкіметте 

қаралып, мақұлданатын болады. Сондай-

ақ Индустрия және жаңа технологиялар 

министрлігінде өндірістік күштерді тиімді 

орналастырудың 2010-2014 жылдарға 

арналған сызба-нұсқасы бар. Ол Үдемелі 

индустриалдық-инновациялық даму бағ-

дарламасының негізгі құжаты болып са на-

лады. Осылайша үш министрлік бір-бірінің 

қызметін қайталамай, әрқайсысы өз жұ-

мы сымен тікелей айналысатын болады», 

– дейді Ерболат Досаев. 

Министр мырза атап көрсеткендей, ал-

дағы уақытта Өңірлік даму министрлігіне 

Индустрияландыру картасына кіретін жо-

ба ларды іріктеу құқығы да берілуі әбден 

мүмкін. Дегенмен бұған Министрлер Ка-

би не тінің рұқсаты қажет. Ондай жағдай да 

әрбір аймақтың экономикалық ерекшелігі-

не қарай өз жобасы болады. «Қазіргі кезде 

осының барлығын үйлестіріп жатқан ешкім 

жоқ. Сол себепті бір жерде ондаған жоба 

қол ға алынса, екінші облыста оның саны 

төмен. Сорақысы сол – экономиканы 

дамы ту ды көздейтін жобалардың ішінде 

бір-біріне ұқсас өндірістер де баршылық», 

– дейді министр. 

Ал бюджет қаражатын тиімді пайда-

лану мақсатында Ерболат Досаев 46 бағ-

дар ламаны толығымен тексеріп шығуға 

мүдделі. Оның ішінде бес мемлекеттік жә-

не 41 салалық бағдарлама бар. «Тексеріс 

кезінде біз бағдарламалардың тиімділігін 

жан-жақты сараптаймыз. Соның қорытын-

дысы бойынша бірқатар бағдарламаларды 

біріктіру, ал кейбірін жаңа бағдарламалар-

ға қосу қарастырылған. Ал тиімсіз бағдар-

ла ма лар қысқартылады», – деп атап көр-

сетті Ерболат Досаев. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет