Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 9.46 Mb.
Pdf просмотр
бет23/23
Дата22.12.2016
өлшемі9.46 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

қазақтың салт-дәст

т

үр

үрі,

і, ы

ы

ры

ры

м-

м-

ты

ты

йы

йы

мд

мд

ар

ар

ын

ы

ың бірқатарын 

тізбектеп шықпақпы

ы

з

з.

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Дост

До

До

До

ық даңғылы

ЛугаЛ

Л

нски

й

 көшес

і

Б

е

гал

ин к

ө

ш

есі

Бега

Бега

Бегалин

лин 

лин 

ин

көше

көше

көше

көш

сі

сі

і

і

«Алаш айна

на

сы

сы

»

»

га

га

зе

зе

т

тi

не

не ж

ж

аз

аз

ыл

ыл

у 

у 

ин

инде

де

ксi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

тты

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

 

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

і

і

і

і

і

і

і

і

і

лдер

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

Зейнет жасынан асқан профессор-экономист жыл са-

йын ғы  емтих

их

ихан

а

ада

да

д  студ

уд

енттерер

ер

геге

г

бірр

р

ғана сұрақ қоя ды екен. Профессо

о

орд

рд

рдың

ың

ыңб

б

бұл

ұл

ұлә

ә

әде

д

деті

т н 


ба

ба

бйқ

йқ

йқап

ап

пқ

қ

қал

ал

аға

ға

ан жас ұстаздар: 

– Сіз осы неге жыл сайын бір сұрақты қайталап қоя бе-

ресіз, қоя бересіз... Әрбірден соң студенттер сіздің биыл да 

дәл осы сұрақты қоятыныңызға сенімді бол 

ған 

дықтан 


емтиханға мүлде дайындалмай келетінін біле сіз бе?

– Біріншіден, биылғы студенттер, былтыр да, оның арғы 

жылы да осы сұраққа жауап бере алмағандықтан оқудан 

қу

қуқ

ыл

ылл

ға

ғаға

ны

ныны

н 

н біле бермейді. Екіншіден,

,

,ес

ес

ест

те

трі

рі

ріңд

ңд

е е 

е 

бобо

б

лсл

л

а,а,

а,

бб

б

ізіз

із

 эк

эк

эон

он

ном

ом

омик

ик

иам

амен айналысамыз... Сонд

нд

д

ықық

ық

тата

та

нн

н

олол

ол

ссұ

ұр

 рр

ақ

қтт

 т

ыңың

ың

 жауабы әр жылы, әртүрлі болатыны бесене ден белгілі.

***


Кейінгі жылдары қолданысқа енген смарт-теле ди-

дардың тиімді жағымен қатар, тиімсіз тұстары да бар шы лық 

екен. Мәселе

ле

лен,

,

 егер сіз өзіңң

ң

ізі

дің сүйікті футбол коман-

даңыздың

ң

ңо

о

ойы

йы

йыны

ны

нын

н

нта

та

мама

а

шаша

а

лаай

й

йот

от

оыр

ыр

ырып, қайта-қайта 

айқайлай


й

б

берсеі

ңіз, смарт-теледидар ұятсыз  филь м дер 

көрсететін арналарға автоматты түрде ауы сып  кете  беретін

көрінеді.

***

Бес жасар  ұлын жетектеген әйел бб

ан

ако

о

матқа кар тоо

ч-

кака

ка

сысы

сы

нн

н са


са

са

лыл

лы

пп:

– 

ҚаҚа

зі

зір

р ақшамызды алып, дүкенг

ге

е 

баба

ба

рар

мы

мыз.з

Қ

Қы

ыды


ы

ра

ра-мыз, – дейді.

Бала ақырын ғана шешесіне сыбырлап:

– Мына қораптың ішінде әкем отыр ма?, – депті.

БОЛАТБЕКТЕН БІР ХАБАР

Тутанха

м

мм

м

оо

о

он

н

нн

 д

дд

д

аа

а

а 

кк

кк

ө

өө

өл

лл

л

ііі

і

ккк

к

 апатынан өлген болуы мүмкін

у

Тутанхамон перғауын жауынгерлік арбаның астына түсіп өлген болуы мү

ү

ү

ү

мк

м

м

м

ін. Ағылшын ғалымдары оның жар

ар

ар

ар

ақ

ақ

ақ

ақ

ат

а

а

а

ы көлік

ап

ап

ап

ап

ат

ат

ат

т

ын

ын

ын

н

а

а

а

а

ұш

ұш

ұш

ұ

ыр

ыр

ыр

ыр

ағ

ағ

ағ

ағ

ан

ан

ан

ан

д

д

дардың жарақатымен ұқс

қс

қс

қс

ас

ас

ас

ас

е

е

е

е

ке

ке

ке

ке

н

ні

ні

н

н

н

н

н

ан

ан

анық

ық

ық

ық

та

та

та

та

ды

ды

ды

д

.

Чикаго университетінің ғалымдары математиканы жүйке 

жүйесіне қауіпті пән деп тап

ап

ап

ап

ты

ы

ы

ы

. Ғалымдар

р

р

р

ды

д

д

д

ң айтуынша, есеп 

шы

ш

ш

ш

ғару адамды күйзеліс

іс

іс

іске

ке

ке

ке т

т

т

түс

үс

үс

үс

ір

ір

ір

ір

ед

ед

ед

д

і

і.

і.

і.

Segodnya.ua-ның хабарла уын  ша, 

ғалымдар шамамен 20 жасында қайтыс 

болған перғауын мумиясының үш 

өлшемді  компь ютер  лік моделін жасап, 

оның не ден ауыр ж

ж

ж

жар

ар

арр

ақ

аа

а

ат алуу

у

ы  мүмү

мү

мкм

м

мін 

екенін зерделеге

е

е

ен.

н.

н.н. А

А

АА

қы

қықы

қы

рыры

ры

ыо

о

оо

л

лл

л

арр

р

рб

б

бба 

а

аны

ны

нның

ң 

ң ң 

астында қалып өлген деген тұжырымға 

келді. Перғауын денесінің сол жағындағы 

жан шыл  ған  тыртық  дөңгелектің  ізінен 

аумайды. XIV ғасырда өмір сүрген жас 

билеушін


н

н

іңі

 мәйіті 1922 жылы табылды. 

Ол

О

ОлОл

п

пп

ер

рр

р

ғаға

ғ

ғауы

уы

уыы

н

нн

н

тата

та

тағы

ғы

ғығы

н

ннда тоғыз жыл ғана 

отырған. Осы кезге дейін Тутанхамон кісі 

қолынан қаза табуы мүм кін деген болжам 

жиі айтылып келді.

«Математикалық есеп 

шығарарда мидың дене-

нің сыздауына жауапты 

бө лігі  белсене түседі, 

мұ

мұ

мұұ

н да


д

д

дй реак ция психоло-

ги

гиги

ги

я я

лы

лылы

лы

ққ

қ кү


кү

кү

күй

й

йзе

зе

ззелі

лі

лілі

ст

стст

ст

іңің

ің

іңб

б

бб

ас

асас

ас

қақа

қа

қа 

да фор малары  кезі

і

інде 


бай қалады. 

Мы салы, 

адам ның 

сүйікті сі мен 

ажы рас қан  кезінде. Де-

мек, күрделі есептер мен 

ма

м

мм

хаббаттағы сәтсіздіктен 

б

б

боб

латын күйзелістің әсері 

бірдей», – дейді амери-

ка лық  ғалымдар. 

 

 

  

 

 сommons.wikimedia.org

 

  

ШАРА


АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ АЙТАРЫ

Ң

Ре

РеРе

Ре

спсп

сп

спуб

уб

бб

ли

лили

лика


ка

а

калы

лы

лылы

қ 

ққ 

қ 

фефе

фе

фестивальдың мақсаты – ст

ст

стст

уд

удуде

е

ент тт

ж

жажа

жа

стст

ст

тар

ар

ардыды

д

дың

ң 

ңң

ел

ее

 болашағына деген 

азаматтық жауапкершілігін көтеру және 

патриоттық сезімін арттыру. Фестивальдың 

шеңберінде әлеуметтік маңызы бар иннова-

циялық жобалардың, студенттік эсселердің 

және азаматтық-патриоттық бағыттағы 

поэзия байқауы өткізіл

іл

іл

ілед

ед

еед

і.

і.і.

і.

ЭЭ

Э

Эсс

сс

ссс

ел

елел

ел

ере

ер

ерб

б

бб

ай

айай

ай

қақа

қа

қауы

уы

уыуы 

«Мен өз елімнің 

гү

гү

гүү

лд

лдлд

л

енен

ен

енуі

уі

уіү

ү

үүші

ш

шінн

н

нене

не

неіі

іст


ст

ст

сей

ей

ейй

 

аламын?» деп аталады. Барлық байқауға бүгіннен  бастап өтініш беруге  болады. 

Тапсырыстарды Қазақ ұлттық университетінің 

ғимаратына және осы фестиваль  үшін 

ар

рр

р

найы ашышы

шы

шылған menzhastargasenemin@

gm

gmgm

gm

aia

ai

al.

l.co


co

c

com mпо

по

поштшт

шт

асас

ас

асын

ын

ынын

а 

аа 

а 

«Мен жастарға сене-

мін!»  байқауына»  белгісімен жолдауға 

болады. Байланыс телефондары: 8 (727) 

377  3315;  87756121545;  87023563113. 

Фестиваль жүлдегерлері мен лауреаттары 

дипломдармен және ба

б

ба

баға

а

аа

лы

лл

л

 сыйлықтарр

р

мен марапатталады. Бай

й

йй

қа

қақа

қа

удуд

уд

удың

ың

ыңың ү

үү

здзд

зд

здікк

к

мм

ат

ататт

ер

ерер

ериа


иа

и

иал-

л-

л-л-

дары студенттік жұмыстар жинағында 

жария ланады.  Сонымен  бірге жеңімпаздар-

дың туындылары 29 қараша күні Ө.Жолдас-

бек ов атындағы Студенттер сарайында өтетін 

фес тивальдың  қорытынды  гала-форумында 

та

та

таныны

ны

ныст

ст

стт

ыр

ырырыл

ыл

ыылад

ад

ады.ы.

ы.

ы.Болатбек МҰХТАРОВ

Ал

Ал

Ал

л

ма

ма

ма

м

ты

ты

ты

ты

да

да

да

да

с

с

сту

ту

ту

ту

денттердің 

«Мен жастарға сенемін!» атты 

патриоттық фестивалі өтеді. Бұл 

– шығармашыл жастардың 

байқауы. Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық

қ

қ

қ

у

у

у

у

ни

ни

ни

ни

ве

ве

ве

ве

рс

рс

рс

рс

ит

ит

ит

и

ет

ет

ет

і 

ұйымдастырып отырған шара 

желтоқсанның 1-і – ҚР Тұңғыш

Президенті күні қарсаңында

қорытындыланады.

М

ММ

М

аа

а

ат

т

ттее

е

ем

м

мм

а

аа

а

ттт

т

ии

и

ик

к

кк

а адамды 

ж

ж

жж

а

аа

а

нн

н

н 

азабына салады екен

 

 

 Қарашаның 5-і

Алаштың атаулы күні

8 жыл бұрын (2005) Семей қаласындағы «Весеняя» көшесіне

қазақтың белгілі саяси қайраткері, «Алаш Орда» партиясы

мүшелерінің бірі Райымжан Марсековтің есімі берілді. Дәл осы күні

оған мемориалдық

ық

ықық

т

ттт

ақ

ақақ

ақ

тата

та

тас

с

ссал

л

алал

та

тата

та

нана

а

натт

тт

тттт

ы

ыы

ы тү


тү

т

түрд

д

рдрд

е

ее

е

ашаш

аш

ашыл

ыл

лыл

ды.


Туған күн иелері

Берік Шаханұлы (1941) – жазушы; Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреты;Ес

с

с

ен

н

н К

К

К

К

үм

м

үм

ү

іс

с

қа

қ

қа

қа

ли

л

  (1948) – Маңғыстау 

у

об

обо

об

лылы

лы

лыст

с

ықы

ық

қс

с

сс

ай

ййла

а

лала

у 

уу 

у

коко

ко

коми

м

мимисс

сс

сс

ия

ияия

и

сысы

сы

сыны

ны

ныны

ң 

ң ң 

ң 

төтө

тө

төра

ра

рар

ғасы;


Ғалым Бекмағамбетов (1955) – Абай Мырзахметов атындағы

Көкшетау университеті ректорының стратегиялық сұрақтары

жөніндегі кеңесшісі;

Құлкерім Елемес

 (1963) – ақын, журналист;Гүлнар Досмато

то

то

ва

в

в

в

(

((1964) – ҚР К

К

КК

инематографистер одағының 

мүшесі киноактри

и

ииса

са

саса

;

;;;

Саламат Дүйсенғалиев (1966) – «Нұр Отан» ХДП Атырау 

облыс тық филиалы төрағасының бірінші орынбасары;Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып,

мәртебелер

р

ің

ң

із арта берсін!

«А

«Ала

ла

ш 

ш ай

ай

на

на

сы

сы

»

»

САЛАМАТ – таза араби есім. Қазақшаға аударғанда бейбітшілік, 

тыныштық, саулық және амандық дегенді білдіреді. Ерекшелігі сол 

қазақтар да, арабтар да бұл есімді ұл балалармен қатар, қыз 

балаларға да қатар қоя береді. Ел ішінде сирек кездесетін есім.07,32

07,32

,

10,07

,39

17,39

Белгілі есімнің белгісіз сыры

Ауа райы

Ауа райы

+12+14

о

+2+4

о

+7

+7+9

+9

о

 +3+5

о

+

+

14

14

+1

+1

6

6

о

о

о

о

о

о

о

о

+7+9

9

9

9

9

9

9

9

о

о

о

о

о

о

о

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13

13+1

+15

5

о

+6+8

о

+8+10

о

+3

+3+5

+5

о

 

+55

5

5

5

5

5

5

5

5

+5

5

5

5

+

+

+

+7

+

+

+

+7

+

+

+

+

+

+

+2+4

о

+9

+9+1

+1

1

1

о

о

  -4-6

о

+1

+1

+

+

0

0 +1

+12

2

о

о

+1

+3

о

+1

+1

+1

+1

1

1

1

1

+1

1

+1

+1

1

4+

4+

+

4+

4+

4+

4+

4+

16

16

16

16

6

16

16

6

о

о

о

о

о

о

о

о

 +2+4

2+

2+

2+

2+

2+

2+

+

2+

+

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

о

о

о

о

о

+3+5

+3

+3

+3

+3

+3

+

+

+

+5

+5

+5

+5

+

+

+

+5

+5

+5

+5

+5

5

5

5

+5

5

о

о

о

о

о

о

о

0+

0+2

2

о

о

+5+7

о

-3-5

о

+6+8

о

0

0 -2

2

о

13+

+15

15

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+

1

1

1

1

1

3+

3+

+

3+

3+

3+

3+

+

+

1

15

1

1

1

1

1

1

15

15

1

1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1

5

5

О

О

0+2

О

 

+13 +15

+1

1

1

+1

+1

+1

+1

+

+

+

+1

1

+1

+1

3

3

3

3

3

3

3

3

+1

+1

+1

+1

+1

+

+

+

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

о

о

о

о

о

о

о

о

+1

+1 +

+3

3

о

  

+4 +6

о

0 +2

о

   


7+9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7

7

7

7

7

7

7

+

7

9

9

9

9

9

9

9

о

  

-1

-1

-1

-1

1

+1

+

+

+1

+

+

+

+

+

+

1

+1

+1

+1

+1

+1

+

+

+

1

+

+

+

1

+

+

+

+

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

 

13+15

+

+

+1

1

+1

+

1

+

1

1

+1

+

1

+

+

О

+2 +4

+

+

+

+

+

+

+

О

  

+6+8

о

0-

0 2

2

0

0-

0-

0

0-

0

0

0

0

0-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

о

о

Газетіміздің  №192 (1103)  санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН:  Декстроза. Аз. Жосық. Ақы. Ананд. Жақ. Ала. Қыш. «АББА». Окоп. Ляни. Озат. Жота. Ажа. Ор. Әмір. «Рено».

ТІГІНЕН: «Зеро». «Айбозым». Сақ. Ұстын. Қалтар. Қазы. Өре. Шонжар. Ада. Кио. Ұзақ. Лео. Тон. Азына. Пуаро.

ҚОНАҚҚА ҚАТЫСТЫ 

ЫРЫМ-ТЫЙЫМДАР МЫНАЛАР:

– Үлкен тойда, аста немесе салтанат-

ты

ты

ммер

ерек


ек

ел

елерерде

де  сы


сыйл

йл

ы ы  қо

қона


наққа көк 

қа

қасқ

қа

а таай

й,

аақ 

қ

сасары

ры б


бас

ас қ


қой

ой, 


ат

атан түйе, 

дөнен өгіз сойылады. «Сонда барлық 

тілек қабыл болып, зор бақыт қонады» 

деп ырымдайды.

– Қонақ қонған түні мал төлдесе, 

қо

онаққа киіт кигізіп, «ақжолл

та

тайй қо

қона


на

қ»

қ» 

де

деп, құрметпен шығарып салал

ад

ады

ы. «


«

Құ

Құт-т-

ты қонақ келсе, қой егіз табады» деген 

сөз осындайдан шықса керек.

– Дастарқан қос қабатталған болса, 

қонақ келгенде оның тұйық жағын төрге 

қа

қара

раты


ып,

п, о


оң 

ң  бе


бе

тін


н ке

ке

лтлт

ір

іріпп ж

ж

аяая

ды. Бұл 


«д

«д

асас

 т

 тарарқа

қан 


н оң

оң б


бол

олма


май,

й, іісі


сіңд

ңде


е ж

жол бол-


майды» дегенді білдіреді.

– Қонақ келгенде есікті үй иесінің өзі 

ашады. Ал қонақ шығарда, есікті қонақ

өзі ашып шығады. «Қонақ үйге келгенде 

құ

құ

т бірге кіреді, қонақ кетердде 

е 

үйй иесі 

ес

есік ашып берсе, құт та әлгі ккіс

ісім


імен

ен б


бір

рге


ге

  

ілесіп кетеді» деп ырымдалады.– Қазақ қыздары  үйдегі қонақтың 

қарсы алдына келіп, талтайып отырмай-

ды. «Мұндай қылық қызды ұятсыз іске 

ұр

рыны ды

дырады, бақы

ы

тсыздыққа душар ет

ет

едеді»

і» д


деп

еп ы


ыры

рымд


мдай

айды


ды.

.

–  ҚҚонақтың пышағы немесе бәкісі 

дас тарқанмен бірге жиналып кетсе, 

қайта рып берілмейді. Қонақ ет тураған 

соң, пышағын өзі сүртіп, қынына салып 

алуы  керек. Егер дастарқанмен бірге 

жиналып кетсе, пышағын сұрамайды. 

Сұраса, «қырық пышақ боп өштеседі» 

деп жориды.

– Қонаққа бе

бе

ререті

тін


н та

тама


мақ 

қ «қ


«қон

он

ағағас

асы»


ы»

 

деп аталады.ы

Қ

Қазаз

ақ

ақү

үйі


йі

н

нек

кел


ел

ге

ген

н

қонақтың қайсысын болса да тойғызбай аттандырмайды.

– Сый табақпен екі кәрі жілік бірге 

тартылса, қонақ қуанады. «Оң жол 

бо

болалады

ды

,,

ба

байлйлық

ы

 келеді, бақ дариды» де

деп


п ыр

ырым


ымда

дайд


йды

ы.  Қонақ жіліктерді еттен 

тазалап, мүжіп, өзі алып кетеді де, үйінің 

босағасына іліп қояды.

–  Қазақта кетік, сынық  ыдыспен 

қонақ қа  ас  бермейді. «Ыдыстың кетігі-

нен шайтан қос

с

арарла

ана


на а

а

с с іш

іш

едеді,

і, қ


қон

он

ақақ 

қор ланады, 

қо

қо

нанақт

қтың


ың ж

жеб


ебеу

уші


ші

и

иесесіі

шам да нып,  кәрін төгеді» деп ырым-

дайды.

– Қонақты сыйламас бұрын  үй қожа сының өзі астан ауыз тиюі керек. 

Бұұл ыр


ыр

ым арқ


рқ

ылы астың адалдығы, үй 

ие

иесі


сіні

н

ң ң 

қо

қонанақж

қж

аайлығы танылады.

– Халқымыз үйге келген кісіге астан 

дәм татырмай жібермейді. Ертеде 

қазақ тар бар болса, ет, ол болма-

са, айран, ірімшік, құрт сияқты тағамдар 

ұсы натын  болған

н

.

.Ас

с

тыт  қадірлейт

т

ін қа-зақ «дәм-тұзым

ымды


ды

т

татат

,

,ра

расы


сыңд

ңды 


ы 

ай

айт»т»

 

дей ді.  Қастандық қылған бі

біреу жай

йлы

«дәм-тұзыма тапсырдым» дейді.  «Тат-қан дәмге қас қылған жігіт оңбас» деп 

өлең детеді.Жалғасы келесі санда

artleo.com

Қ

Құрастырған Айтқазы М

МАЙ

АЙЛЫ

ЛЫБА

БА

Й

Й

СКАНВОРД


Бірлестік

Қарт


Тайпа

Айыр


Ан-22

Бір құшақ 

байланған 

шөп


Стефан

Цвейгтің


кітабы

Өне


Өне

е

еркә

ркә


кә

сіп


сіп

сіп 


оры

оры


оры

оры


нда

н

нданда

ры

рыры

шығаратын 

зат

Латвия 


қаласы

Сегіз


жасар

бүркіт


Беттің 

қызылы


Мемлекет 

аралық 


келісім

Аспан құдайы 

(Шумер)

Баянауыл-дың ең биік 

шыңы


К

К

ККөрікті

Сахна


мон

мон


мон

н

ололо

ло

ологіг

гі

гіФут

Фут


Фут

Ф

болбол

бол


ол

 

терминіТүс 

жорушы


Ақш

Ақш


Ақ

адағы


құн

құн


құ

құ

бебе

бе

белгі

лгі


лгі

лгі


Көп

Көп


Көп

Көп


шіл

л

лл

ік 


іі

і

көмкөм

к

көмегіегі

егі


егі

Шекпен 


түрі

Жолдың 


бөлінген жері

Қасиетті 

ай

Көңілдің


сүйсінуі

Шыр


Шыр

Шыр


Шы

ынд


ынд

ынд


ынд

ы

ыы 

ы

алмұртСүт

Қалың қу


шөп

Көкезу


Өтірікші

Дарий 1-ді

жеңген сақ 

патшасы


Жасанды 

тіршілік


иесі

Кеменің 


астыңғы 

бөлігі


А

5

Қ

араша2

2

0101

3

11

1

23

4

67

8

910

11

1213

14

44

4

1515

15

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

28

2828

29

2929

29

30Жм

Жм

ЖмЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

БсБс

Бс

ЖмЖм

Жм

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Бс

БсБс

Жм

ЖмЖм

Ж

СнDocument Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет