Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Әлемдегі ең кедей елдер жайлы мәліметжүктеу 9.46 Mb.
Pdf просмотр
бет4/23
Дата22.12.2016
өлшемі9.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Әлемдегі ең кедей елдер жайлы мәлімет

берсеңіздер екен...

Нүсіпбай, Қызылорда қаласы

Ерболат Асқарбек

екұл

ұлын


ын

ың

ың ссөзөз

ін

не е

қа

қара

ра--


ғанда, Ақордада өткен Үкіметтің кеңей-

тілген отырысынан кейін Президенттің тап-

сырмаларын орындау шараларының жос-

пары түзіліпті. Ондағы 14 міндет Экономи-

ка

к  және бюджжеттік жоспарлау министрлігі-

не

не ттиеие

сі

сл

лі. Әр


Әрин

ин

е,е,

о

онының 

ң 

ббарлығын орында-

мас  бұрын министрліктің нақты қызмет 

ая сын анықтап алуға тырысқан. Себебі 

бү гінде Экономика және бюджеттік жос-

парлау министрлігі және Өңірлік даму ми-

нистрлігі бір-бірінің жұмысын қайталап та 

кететіні бар. Ал индус

с

тртриа

а

лдық-иннова-ция лық  бағдарлама

аны


ны і

і

скске

е ас


ас

ыр

ыру у 

ба

ары

ры--


сында оларға тағы Индустрия және жаңа 

технологиялар министрлігі қосылып, үш 

мемлекеттік органның арасында нақты үй-

лестіру жұмысы жүрмейтін көрінеді. Сөй-

тіп, маңызды мәселедегі үйлестіру жұмысы 

«а

«аққққ

у,

у шшая

ян

н һәһәм

м

шошорт

ртан


анды» еске түсіретін 

тә

ірізд

і

і.М

Мұны мо


й

йындаған министр қазіргі 

кезде өзіне қарасты ведомствосының құ-

зы ретін  айқындау  бойынша тиісті жұмысты 

қолға алған. «Осы орайда атап өтер жайт, 

бүгінде еліміздің территориялық кеңістігін 

2020 жылға дейін д

дам


амыт

ыту


у жо

жо

спспар

ар

ынының

ың

 болжамы әлеуметтік, 

ө

өнддірі

р ст


ст

ік

ік, кө

кө

лілі

к

к жәжәне

не 


коммуникациялық инфрақұрылымды 

дамыту, сондай-ақ халықты аймақтар бо-

йынша қоныстандыру мәселелерін анық-

тайды. Экономика және бюджеттік жос-

па

пар


рла

лау


у ми

ми

нинист

стрл


рліг

ігін


ін а

ата


талған құжатқа жа-

уа

уаптпты

ы

орорга

ан

н ре

ре

тітінд

нде


е бе

бекі


кі

т

ту ұсынылып отыр. Өңірлік даму министрлігі оны іске асыру 

барысын  бақылайды деген жоспар  бар. 

Сол болжамның негізінде 2030 жылға 

дейінгі Қазақстан территориясын  ұйым-

дас тыру жоспары да да

дайы


йынд

ндал


алад

ады.


ы. Ж

Жақ


ақын

ын

 арада осы құжаттарды

ды

ңң ба

барл


рлығ

ығы


ы Үк

Үкім


мет

етте


те 

қаралып, мақұлданатын болады. Сондай-

ақ

ақ И


Инд

н устрия және жаңа техно

ноло

логи


ги

ял

яларар

 

министрлігінде өндірістік күштерді тиімді орналастырудың 2010-2014 жылдарға 

арналған сызба-нұсқасы бар. Ол Үдемелі 

индустриалдық-инновациялық даму бағ-

дарлам


м

ас

а ыны ың негізгі құж

ұжаты болып са на-

лады

ы. Ос


Осыл

ылай


айша

ша үүш


ш ми

мини


ни

ст

стрлрлік

к б


б

ір

ір-бірінің қызметін қайталамай, әрқайсысы өз жұ-

мы сымен тікелей айналысатын болады», 

– дейді Ерболат Досаев. 

Министр мырза атап көрсеткендей, ал-

дағы уақытта Өңірлік даму министрлігіне 

Индустрияландыру картасына кір

рет

е

ін жж

о-

бабал

лар


арды іріктеу құқығы да бер

ріл


ілуі

уі ә


әбд

бден


ен

 

мүмкін. Дегенмен бұған Министрлер Ка-би не тінің  рұқсаты қажет. Ондай жағдай да 

әрбір аймақтың экономикалық ерекшелігі-

не қарай өз жобасы болады. «Қазіргі кезде 

осының


ң

 бар


р

лығын үйлестіріп жатқан ешкім 

жоқ.. С

Сол


ол с

с

ебебеп

епті


ті б

бір


ір ж

ж

ерер

де

део

онд


ндағ

ағ

ана  жоба 

қол ға алынса, е

і

кінші 


і

б

облыста оның саны төмен.  Сорақысы сол – экономиканы 

дамы ту ды  көздейтін  жобалардың ішінде 

бір-біріне ұқсас өндірістер де баршылық», 

– дейді министр. 

Ал

Ал  бюджет қаражатын тиіммді

ді п


пай

ай

дада--

ла

лану

ну

ммақсатында Ерболат Досаев

ев 4


46

6 ба


ба

ғ

ғ-дар ламаны толығымен тексеріп шығуға 

мүдделі. Оның ішінде бес мемлекеттік жә-

не 41 салалық бағдарлама бар. «Тексеріс 

кезінде біз бағдарламалардың тиімділігін 

жан-жа

жақт


қты 

ы са


сара

рапт


птай

аймы


мыз.

з. С


Сон

оның


ың қ

қ

оро ытын-

дысы


ы

б

бойойын

ынша


ша б

бір


ірқа

қата


тар

р ба


бағд

ғдар


ар

ла

ламмаларды 

біріктіру, ал кейбірін жаңа бағдарламалар-

ға қосу қарастырылған. Ал тиімсіз бағдар-

ла ма лар қысқартылады», – деп атап көр-

сетті Ерболат Досаев. 

Арма

а

н

н АС

АСҚА

ҚАР

Р,

Астана

АҚОРДА


Кеше Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалық етуімен Қазақстан 

Республикасы

ы

П

Пар

ар

ла

ламе

мент

нт

і 

 

Се

Сена

наты

ты б

бюр

ю

осының отырысы өтт

тті,

і, -

-

 

деп хабарлай

йды

ды Қ

ҚР

Р Па

Парл

рл

ам

амен

енті

ті С

Сен

енат

атының баспасөз қызм

змет

еті.

і

Бюрода Конституциялық заңнама, сот 

жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитетіне Қазақстанның Түркия Респуб-

ли

л  касымен ссотталған адамдарды беру ту

тура


ралы

лы к


к

ел

еліссім

ім

діді ж

жән


әне 

е 

ҚҚытай Халық Рес-

пуб ликасымен сотталған адамдарды беру 

ту ралы шартты, сондай-ақ Қазақстан мен 

Че хия  арасындағы қылмыстық істер  бо-

йынша өзара құқықтық көмек туралы 

шарт ты  ратификациял

л

ау

аж

жөніндегі заң

ң 

жоба лары берілді. Бюро мүшелері, одан ба

б сқа,


б

биылғы 


7

қарашада  болатын Палата отырысының күн тәртібін талқылады. Отырыста халық-

аралық құжаттарды ратификациялау  ту-

ралы бірқатар заң жобаларын қарау жос-

парланып отыр. Олар – Түркия Республика-

сымен со

со

тттала

ған адамда

дард

р ы беру


ру туралы 

келісі


сім,

м, Қ


Қ

ыт

ытайай Х

Хал


алық

ық

РРес

еспу


публ

блик


ика

асымен 


сотталған адамдарды беру туралы шарт 

және  Қазақстан мен Чехия арасындағы 

қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық 

көмек туралы шарт. Сондай-ақ сенаторлар 

еліміздің кейбір заңнамалық ак

к

тіт

ле

ерір не 

ең

еңбебек

к

көші-қоны мәселелері ббой

ойын


ын

ша

ша 

өзге і


рістер мен толықтырулар ен

і

гізу туралы заң жобасын екінші оқылымда қарайтын 

болады. 


ПАРЛАМЕНТ

Қазақстан Республикасының Нидерланд Корольдігіндегі Елшісі 

М. Мұрзамадиева ЕҚЫҰ-ның Аз ұлттар істері жөніндегі Жоғарғы 

комиссары Астр

трид

ид Тор

р

спен кез

ез

десті. Бұл

ұ  туралы ҚР Сыртқы іссте

те

р 

р 

министрлігінің

ің б

бас

аспа

пасө

сө

з 

з 

қы

қызм

змет

етін

інен

ен х

хаб

а

арлады.

Кездесу барысында қазақстандық дип-

ломат еліміздегі қоғамның заманауи даму 

кезеңімен, көпұлтты әрі көпконфес сиялы 

Қазақстандағы тұрақтылық пен ұлтаралық 

ке

келілісі

сімд


мдіі қа

қамт


мтам

амас


асыз

ыз е


е

ту

т дегі мемлекеттің ұз

ұзақ


ақ м

мер


ерзі

і

мдмді і

ба

басысымд

мды


ықтарымен нидер-

ланд тарапын кеңінен таныстырып өтті. 

2011-2014 жылдарға арналған «Ел бірлі-

гі» доктринасының басты қағидаттары бо-

йынша нақты түсініктер  берді. Тараптар 

2014 жылы АҰЖК кең

еңсе

сесі


с ні

нің 


ң 

Қа

Қазаза

қс

қста

танд


нда 

а 

одан арғы әрекеттестік тұрпаты, сондай-ақ Қазақстанда көптілді білім  беру үлгісін 

кеңі нен енгізу тақырыптары мен Қазақстан 

мен Нидерландта бірлескен дәрістер, дөң-

геле


ек 

к 

үсүсте

т лд


лдер

ер ө


өтк

ткіззу,, б

бір

ірле


леск

скен


ен бас

а

па ба-сы лым

ымда


дард

рды


ы шы

шыға


ғару

у

ттурурал

алы


ы мә

мәсе


селелері 

талқыланды. АҰЖК кеңсе өкiлдерi қазақ-

стандық этносаралық және дінаралық ке-

лі сімнің  үлгісін жоғары бағалап, Қазақстан 

халқы Ассамблеясының бірегей рөлін атап 

өт

өттіті

.

.ДИ

Д

ПЛОМО АТИЯ

Ұлтымыз ежелден-ақ өзге елдермен 

ха лықаралық диплома

ма

тит

ял

ялық қарр

ым-


қа тынаста  болғаны

ы

ббел

елгі


гі

лі

лі.

. Де


Десе

се

дде

е, 


тарих шылар XVI ғасырдың екінш

і

і  он-жылды ғында Қасым хан өз билігін кең-

байтақ қазақ даласының басым бөлігіне 

орнатуы себебінен, ресми диплома тия-

ның баста уын сол бір кезеңмен бай ла-

ны

ны

стстыр

ырад


ад

ы.

ы. ӨӨйт

йт

кекені

ні сол


о  тұста ұлтымыз 

қа

қазізірг

рг

іҚа

Қа

зазақ

қст


стан

ан а


аум

умағы көлемінде 

тұтас бір  мемле кет ке  ұйысып, саяси 

дамуы қарқындады. Қасым ханның би-

лігінің нығайғаны сон ша лық – халқы-

ның саны 1 миллионнан асып, атты 

әске р

р

і 300 мыңға дейін жетті. Ос ындадай 

се

се б

беп


епте

те

рр негізінде Қазақ хан дығы

ы д


дер

ер-


б

бес мемлекет ретінде халық 

аралық 

қаты  насқа  ресми  түрде  араласуға мүм-кіндік алды. Қасым ханның алғаш қы-

лардың бірі болып дипломатиялық қа-

ты нас жасаған елі – Мәскеу мемлекеті. 

1517 жән


әне 

е 15


15

26

26ж

жыл


ылда

дары


ры а

а

всвстр

трал


а ия

и -


лық ди

ип 


п ло

ло м


мат

ат С


Сиг

игиз


изму

мунд


нд ГГер

ербе


берш

рште


тейн 

өз жаз 


ба 

ларында Қазақ елі туралы 

жазып, Қасым хан билігін Батыс Еуро-

паға  та ныс тырды. Қазақ хандығының халықаралық дипломатиясы ресми түрде 

қашаннан бастау алады? 

Есентай, Арқалық қаласы

Қанат ҚАЗЫ

МӘЖІЛІС


Еврейдің ептілігі туралы сөз қозғалған-

да былтырлары Елбасы Н. Назарбаевтың 

Пр

През


езид

иден


ен

тт

ттікік с

с

тии

пендианттармен кездесу-

де

де а


айт

йт

қақаны

ны е


е

ск

скее түседі. «Израиль мемле--

ке ті  сорланған құмды, тастақты жерге ор-

наласқан. Екі теңізі бар. Оның бірі – өлі, 

екін шісі  –  жойылып  бара жатыр. Жалғыз 

Иор дан өзенімен жанасқанымен, онда да 

су жоқтың қасы. Алайда Қазақстан мен Ре-

сей секілді жер

р

ауауқы

қымы


мы к

кең


ең,, су

суы,


ы, ш

шүй


үйгі

гіні


ні

 

мол елдерге ИзИзра

раил


ил

ь

ь сәсәбі

бізз бе


бен 

н

құқұлп

лпын


ынай

ай 


экспорттап отыр. Неге ешқандай да құнар-

сыз, құмды, тасты жерде отырған осы ел-

дің өнімділігі бізге қарағанда он есеге жо-

ға ры? Бұған олар қалай қол жеткізді? Жа-

уап біреу – ғылым». Бұл – Президенттің 

со

сол 

л 

жүжү

з

зде

де

сусуде

де тал


а апты студенттерге қара-

та

та аа

йт

йтқақан

н сө


сөзі

зі

. ОнОндағы ғылым дегеннің өзі і

– технология. Ендеше, еврейді қуып жетіп, 

сосын  басып озуға неге болмасқа? Бұл 

үшін тың технология керек және ондай 

тех нологияға  шөліркеп отырған саланың 

бірі – суармалы егістік. 

Қазақстанд

д

ағағы

ы ре


ресу

су

рсрсты

тық


қ

жа

жағдғдай

ай

ғаға

 

келсек, еліміздедегі

гі ссу


у кө

көрс


рс

ет

еткікі

ш

шінінің 

ң ау


ауқы

қымы


мы

 

100 текше шақырымнан астам суды құрайды. Соның ішінде 56 пайызға жуығы 

немесе 56,6 текше шақырым Қазақстан

аумағының өз ішінде қалыптасатын су көз-

дері болса, қалған 44 пайызы ел аумағы-

на

н

нн ты

тысс же


жерл

рлер


ерде

д н, яғни шекара сыртынан 

 

ба

б стстау

ау а


ала

лады


ды е

еке


кен. Бұл ретте, судың бар-

лық ауқымының пайдалануға қалаты ны 42 

пайызды немесе 42,6 текше шақырым ды 

құрайды. Осыған орай жыл сайын елдегі 

судың жағдайына, су нысандарының са-

ни тарлық  жағдайын

н

а

ақарай оны тұтыну 

ли миті  белгілен

ніп

іп к


к

ел

еледеді.

і.

АА

йт

йтала ық

ық

,,эк

эк

ононо-

о-

ми ка  салаларыы

нд

ндағағ

ы

ы сусуды

ды п


пай

айда


да

ла

лану

ну б


бо

о-

йынша лимит 2012 жылы 26,7 текше ша-қырымды құрады. Мұның 18,4 текше ша-

қырымы нақты іс жүзінде пайдаланыл ды. 

Ал суды пайдаланудың басым бөлігі не месе

аталған көрсеткіштің 60 пайызы ауыл 

шаруашылығы саласында тұтыныл ған. 

Бір жағынан алғанда елімізде су жет-

кілікті тәрізді. Алайда мәселе басқада. Бұл 

ре

ретттте,

е, м


мин

ин

исис

тр

тр ММам

ам

ытытбе

беко


о

в суарудың за-

ма

ма

н нау

ау

ии

әд

әдіс

істе


тері

рін


н па

пайд


йдал

ал

анану

у және агротех-

но логияларды енгізу  арқылы жоғары 

өнім ді  алуға  әбден болатынын аңғартады. 

Мәселен, тың технологияға сүйенген кей-

бір шаруашылықтарда сүрлемдік жүгерінің 

өнімділігі гектарына 400 центнерге,  ре-

кордтық көрсеткішке жетіпт

пті.

і. А


Ал

л ел


елім

іміз


із б

бо-


о

йынша жүгері өнімділігінің

ң о

орт


рташ

аша


а де

деңг


ңгей

ейі 


гектарына 113 центнерден ғана келген еді. 

«Суармалы жер – Қазақстан ауыл шар уа-

шы лығының алтын қоры.  Сондықтан да 

бү гінгі  күні саладағы аса өзекті мәселе нің 

бірі суармалы жерлердің мелиоративтік 

жү

жүйейесі

сі

н н  са

сауы


уықт

қтыр


ыру 

у 

боболы

лы

п п  табылады», – 

де

дейдйд

і

і мими

ни

нистст

р

р. Ресми мәліметтерге сүйенсек, 1990

жылдары Қазақстанда суармалы жерлер-

дің аумағы 2,1 млн гектар болған екен. 

Бұл – барлық егістік алаңының 6,7 пайызы. 

Сонымен қатар осы суармалы жерлер

өсім дік  шаруашылығындағ

ағ

ы

ы жажалп

лпы


ы

өн

өнімім-

нің 30 пайызына жуығын қ

қам

амта


тама

ма

сысы

з 

зет

етііп 


келген еді. «Қазіргі таңда статистикалық 

мә ліметтер  бойынша суармалы жерлер 

1,5 млн гектарды ғана құрайды. Бұл ретте, 

өсімдік шаруашылығындағы өнімнің 5,3 

пайызға жуығы ғана қамтамасыз етіліп 

о

отырыр.

Со

Соныныме

мен


н қа

қата


тар 

р же


жеке

келе


л

ген облыстар-

да

да с


с

уа

уармрмал

ал

ыы же

жерл


рлер

ер а


ауқ

уқым


ымы күрт қысқа-

рып кетті. Мәселен, Ақмола облысында 

бұл көрсеткіш 95 пайызды, Қостанай об-

лы сында 80 пайызды, Шығыс Қазақстан 

об лысында 60 пайызды құрап отыр. Суар-

малы жерлерді пайдалану, негізін

н

ен, оңтүс-тік облыстарда сақталуда

а. Де


Деге

генм


нм

ен

ен оосы

сы 


аймақтарда да қысқару ба

а

ршрш

ыл

ылықық. Мы

Мыса


са-

лы, Алматы облысында суармалы жерлер 

11 пайызға, Жамбыл облысында 32 па-

йыз ға,  Қызылорда облысында 23 пайызға, 

Оңтүстік Қазақстан облысында 16,8 па-

йыз ға  қысқарып отыр», – дейді министр 

Асыл жан  Сарыбайұлы.

Ендігі мәселе сауармалы егістіктің өн ім-

ділігіне, яғни әрбір текше метрге  судың 

бе рілуіне

е

н

н шышыға

ғаты


тын

н

өнөн

ім

мм

м

өлөлше

шері


рі д

д

е е ма-

ңызды рө


рөл

л ат


ат

қа

қара

рады


ды

. Мә


Мәсе

се

лелен,

н, ш


ш

ет

ет мм

ем-


ле кеттерде бір текше метр судың өнімділігі 

2,6-дан 6 келіге жететін болса, бізде бұл 

көрсеткіш 0,8 келіден аспайды. Яғни гид-

ромелиоративтік жүйенің нашарлауы, суа-

рудың жаңа технологияларын енгізбеуге 

қа

қатытыст

сты


ы ке

ері кетушілік бар. Мұның да

да

м

мыы-

са

сал лы

ы кө


кө

з

з  ала дымызда тұр. Сөйтіп, Қ

Қаз


азақ

ақ-


-

стан ның фермерлері суарудың тың техно-

ло 

гиясы жоқтығынан-ақ шетелдік фер-мер лерге қарағанда екі-үш есеге кем өнім 

алады. Мұны министр мойындап қана 

қой май, нақты мысалмен мәнісін ашып та 

түсіндір


рді

ді.. «С


С

уа

уарм

рм

алалы

ы ег


егіс

істі


т кт

ктег


ег

і 

і  қақа

зақ-


стан дық

қ

ққан

ант 


т қы

қызы


зылш

лшас


асы

ы

гегект

ктар


арын

ына


а 200 

центнерді құрайды, ал дәл осындай жер-

ден АҚШ 470 центнер өнім алып отыр. 

Израиль мақта өсіруден Қазақстанға қара-

ғанда алты есеге артық өнім алады. Егер 

Қазақстанда мақта өндіру гектарына 18-

20

20 ц


цен

ентн


тнер

ер болса, Израильде 48-50 

це

цен н т-

т-

ненер

р. Б


Бау

ау-б


-бақша дақылдары да сонд

ндай


ай

»

», – дейді министр Мамытбеков. 

Түптеп келгенде, ауыл шаруашылығы 

саласының  басшысы тиісті инженерлік 

қам тамасыз етулер, заманауи технология-

лар болып жатса, біздің ферм

р

ерлер де ев-рей шару

руас


асын

ынан


ан қ

қал


алыс

ыспа


ас 

с ед


еді

і 

дедеге

генд


нді ал

а ға 


тартады.

ы

ММәс

әсел


елен

ен,  Ар


Арыс

ыс а


ауд

удан


анын

ынд


дағы 

шар уа қожалығы жаңа технологияны енгі-

зу арқасында суармалы егістіктен алынған 

қызанағы гектарына 80 тоннаны құрапты. 

Түркістандағы  бір серіктестік мақта егіп, 

оның гектарынан 60 центнерден өнім жи-

на

нап 


п 

ал

алға

ған.


н

 «Израильде орташа өні

нім

м 48


48

 

цеце

нт

нтненер

р

боб лғанын ескерсек, онд

д

аа б

біз


з

олар дан да көп өнім ала алады екенбіз», 

– дей ді министр Асылжан Мамытбеков. 

Ал суармалы жерді дамыту бағытын-

дағы ұсынысқа келсек, министр «судың да 

сұрауы бар» деген қағидатты көлденең 

тар туды құптайды. Тарқатып айтсақ, ме-

лиоративтік жүйені сауықтыру және суар-

ма

малы жер


ерле

лерд


рді қа

қалпына келтіру үшін на-

ры

рық 


қ ты

тық 


қ 

те

тетіт

кт

ктерерді

ді қ


қ

ол

олдануды ұтымды жол деп санайды. Онда да маңыздысы – ин-

вес тицияға жеке секторды немесе заем-

дық қаржыландыру көздерін тарту. «Суар-

малы жерлердің және олардың өнімділігі-

нің құлдырауы мына себептерден тұрады: 

экономиканың жосспа

парл

рл

ыдыдан

ан н


н

ар

арықықты

ты

қ қ 

қатынасқа өтуі кеззең

еңін

інде


де

б

біз

ізді


дің 

ң ел


е ім

іміззде


де

гі

гі 

су шаруашылығына инвестиция мүлдем 

жасалмады. Нәтижесінде суармалы және 

дренаждық жүйелер әбден тозды. Эколо-

гиялық-мелиоративтік жүйе тіпті нашарлап 

кетті, фермерлердің ылғал үнемдеу техно-

ло

логи


гияс

ясын


ына

а да


да ы

ынт


нта

а

құқ

лдырады», – дейді

ми

мини


нист

ст

р.р.

О

Осысынд

ндай


ай о

олқ


л ылықтың салдары-

нан қазір суармалы 700 гектар жер айна-

лымнан мүлдем шығып қалған. Оңтүстік 

облыстарда суармалы, дренаждық жүйе-

нің тозуы 50 пайызды құраса, теріскейде

100 пайызға дейін жетіпті. Арналардың 

ар шылмай,  жаңартылмауы, тазартылмауы

салдарынан су жоға

а

лт

лту у да

да ж


жоғ

оғар


ары

ы

дедеңг

ңгей


ей

-

ге жетіпті. Түптеп ккел

елге


генд

нд

е,е,

а

ауы

уыл 


л 

ш

шаруруаш

аш

ы-ы-

лығы ведомствосының басшысы суармалы 

егістікті дамытуға инвестиция ауадай қа-

жет екенін аңғартады. «Су шығынын үнем-

деу ді қамтамасыз ету және ирригациялық

жүйелерге инвестиция тартудың жалғыз 

те

теті


тігі

гі б


бар

араб


абар

ар н


нар

арық


ы ттарифтерін енгізу бо-

лы

лыпп та

табы


была

лады


ды.. Ел

Елім


іміз

іздің бірқатар аймақ-

та рында суармалы су тарифтері тым тө-

мен. Бұл шаруалардың суландыру жүйесін 

жаңғыртуға және суды үнемдеу бойынша 

қандай да бір жұмыстарды жүргізуге еш

ынталандырмайды», – дейді Асылжан Са-

рыбайұлы. Тоқете

е

рі

рі, ,  ми

мини


ни

ст

стр 

р су


суар

арма


ма

лы

лы 

ег іс тікке  де  тариф

ф е

е

нгнгіз

із

іпіп, он

оны


ы кө

көте


теру

ру а


ар-

р-

қы лы  шаруаны  үнемшілдікке ынталандыр-ғы сы келеді. Ал жекелеген жағдайларда,

яғни суға қатысты тариф фермерлер үшін 

тым қымбатқа соғып, шаруаның қалтасына 

салмақ салып жатса, онда мемлекеттік 

су

субс


бсид

идия


ия е

ені


ніп

п қа


қалу

луы


ы

да ғажап емес. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет