Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 9.46 Mb.
Pdf просмотр
бет22/23
Дата22.12.2016
өлшемі9.46 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

 

  -4-6

о

+10 +12

о

 

+1+3

о

+14+16

о

 

 +2+4

о

+3+5

о

 

0+2

о

+5+7

о

 

-3-5

о

 

+6+8

о

 

 0 -2

о

+13+15

О

 

0+2

О

  

+13 +15

о

 

+1 +3

о

  

+4 +6

о

 

0 +2

о

   


 +7+9

о

 

  -1+1

о

  

+13+15

О

 

+2 +4

О

  

+6+8

о

 

0-2

о

Газетіміздің  №192 (1103)  санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН:  Декстроза. Аз. Жосық. Ақы. Ананд. Жақ. Ала. Қыш. «АББА». Окоп. Ляни. Озат. Жота. Ажа. Ор. Әмір. «Рено».

ТІГІНЕН: «Зеро». «Айбозым». Сақ. Ұстын. Қалтар. Қазы. Өре. Шонжар. Ада. Кио. Ұзақ. Лео. Тон. Азына. Пуаро.

ҚОНАҚҚА ҚАТЫСТЫ 

ЫРЫМ-ТЫЙЫМДАР МЫНАЛАР:

– Үлкен тойда, аста немесе салтанат-

ты мерекелерде  сыйлы қонаққа көк 

қасқа тай, ақ сары бас қой, атан түйе, 

дөнен өгіз сойылады. «Сонда барлық 

тілек қабыл болып, зор бақыт қонады» 

деп ырымдайды.

– Қонақ қонған түні мал төлдесе

қонаққа киіт кигізіп, «ақжолтай қонақ» 

деп, құрметпен шығарып салады. «Құт-

ты қонақ келсе, қой егіз табады» деген 

сөз осындайдан шықса керек.

– Дастарқан қос қабатталған болса, 

қонақ келгенде оның тұйық жағын төрге 

қаратып, оң бетін келтіріп жаяды. Бұл 

«дас тарқан оң болмай, ісіңде жол бол-

майды» дегенді білдіреді.

– Қонақ келгенде есікті үй иесінің өзі 

ашады. Ал қонақ шығарда, есікті қонақ 

өзі ашып шығады. «Қонақ үйге келгенде 

құт бірге кіреді, қонақ кетерде үй иесі 

есік ашып берсе, құт та әлгі кісімен бірге  

ілесіп кетеді» деп ырымдалады.

– Қазақ қыздары үйдегі қонақтың 

қарсы алдына келіп, талтайып отырмай-

ды. «Мұндай қылық қызды ұятсыз іске 

ұрындырады, бақытсыздыққа душар 

етеді» деп ырымдайды.

– Қонақтың пышағы немесе бәкісі 

дас 


тарқанмен бірге жиналып кетсе, 

қайта рып берілмейді. Қонақ ет тураған 

соң, пышағын өзі сүртіп, қынына салып 

алуы керек. Егер дастарқанмен бірге 

жиналып кетсе, пышағын сұрамайды. 

Сұраса, «қырық пышақ боп өштеседі» 

деп жориды.

– Қонаққа беретін тамақ «қонағасы» 

деп аталады. Қазақ үйіне келген 

қонақтың қайсысын болса да тойғызбай 

аттандырмайды.

– Сый табақпен екі кәрі жілік бірге 

тартылса, қонақ қуанады. «Оң жол 

болады, байлық келеді, бақ дариды» 

деп ырымдайды.  Қонақ жіліктерді еттен 

тазалап, мүжіп, өзі алып кетеді де, үйінің 

босағасына іліп қояды.

– Қазақта кетік, сынық ыдыспен 

қонақ қа ас бермейді. «Ыдыстың кетігі-

нен шайтан қосарлана ас ішеді, қонақ 

қор 

ланады, қонақтың жебеуші иесі шам да нып, кәрін төгеді» деп ырым-

дайды.


– Қонақты сыйламас бұрын үй 

қожа сының өзі астан ауыз тиюі керек. 

Бұл ырым арқылы астың адалдығы, үй 

иесінің қонақжайлығы танылады.

– Халқымыз үйге келген кісіге астан 

дәм татырмай жібермейді. Ертеде 

қазақ 

тар бар болса, ет, ол болма-са, айран, ірімшік, құрт сияқты тағамдар 

ұсы натын болған. Асты қадірлейтін қа-

зақ «дәм-тұзымды тат, расыңды айт» 

дей ді.  Қастандық қылған біреу жайлы 

«дәм-тұзыма тапсырдым» дейді.  «Тат-

қан дәмге қас қылған жігіт оңбас» деп 

өлең детеді.

Жалғасы келесі санда

artleo.com

Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

СКАНВОРД


Бірлестік

Қарт


Тайпа

Айыр


Ан-22

Бір құшақ 

байланған 

шөп


Стефан 

Цвейгтің 

кітабы

Өнеркәсіп орындары 

шығаратын 

зат

Латвия 


қаласы

Сегіз 


жасар 

бүркіт


Беттің 

қызылы


Мемлекет 

аралық 


келісім

Аспан құдайы 

(Шумер)

Баянауыл-дың ең биік 

шыңы


Көрікті

Сахна 


монологі

Футбол 


термині

Түс 


жорушы

Ақшадағы 

құн белгі

Көпшілік 

көмегі

Шекпен 


түрі

Жолдың 


бөлінген жері

Қасиетті 

ай

Көңілдің сүйсінуі

Шырынды 


алмұрт

Сүт


Қалың қу 

шөп


Көкезу

Өтірікші


Дарий 1-ді 

жеңген сақ 

патшасы

Жасанды 


тіршілік 

иесі


Кеменің 

астыңғы 


бөлігі

5

Қ

араша 20131

2

34

6

78

9

1011

12

1314

15

1617

18

1920

21

2223

24

2526

27

2829

30

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

№193 (1104) 5.11.2013 жыл,, 

сейсенбі


і

www.alashainasy.kz

y

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

К

е

зекшi  р

ед

акто

р

 – Берiерi

к Әк


ШIМОВ

Респу

б

ликалық

қ

оғам

д

ы

қ

-саяси 

ақпа

р

аттық газет

БаБ

с 

р

едакто

р

  – Се

рi

к 

А

ЖА

НБНБ

ОЛО

АТ 

МұМ

ратқали ДҮЙСЕНБАЕВ

 

БаБ


с ред

а

ктордың 

б

iрiншi орын

ын

бабса

р

ыДаД

р

хан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ 

БаБ


с 

ре

дак

тор


дың 

ор

ынб

ас

ары

ы

Ай

дын ҚАБ


А

 – ж


а

п

уап

тыты


ха

тш

ыТалға

т 

КIРШIБА

ЕВ

  – ж

а

уапты ха

тшыны


ң о

о

рынрыб

ас

ары

Нұр


лы

б

ай ИТЕКБА

В 

ЕВ тех


ед

акто

р

Күләш НАҚЫП

О

ВА а

ға

 корре

кт

ор, т

е

л.: 388388

-80

-

-7

6

зе

Газе

т 20т 20


08 ж

0

ылдың 17 қарашас

ашас


ынд

а

 ҚР Мәдениет

жәнжән


е ақе а

пар


а

т 

минини

стрл


iгiнде тiрк

е

лiп, б

ұқар


а

лық ақпар

а

т құр


ал

ын е


ын 

сепк


е

 қою 


а

ту

ралы №лы №

9650-Г  к

уәлiгi 

б

ерiлген

.

Ред

а

дакция

кц

 авторлар мақаласы мен ж

арнама м


азмұ

мұ

нынаны

 жа


уа

п 

бермрм

ейдi


ей

.

Автото

рларрл


 қо

лж

азб

асы өңде


лмейдi және к

ерi қай


ры

та

ры

лмайлм


ды.

ле

Көлемi емi 

кi к


омпью

те

рлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


а

тын


ма

т

материае

лд

ар

 

бқабы

лд

анб

а

йды.ла

«Ала


ш айш 

насынд


а» ж

арияланған ма

териалд

ар

енмен

су

рсу

е

тте

рдi


көшi

шi

рiп рiп неме

се өңдеп 

б

ас

у үшiн редакцияның ж

азб


а

ба

ша рша ұқс

а

тыын

алын


ып,

ып,


га

зе

тке сiлт

еме ж


а

са

луы мiнде

ттi.


Құрылт

айш

йш

ысыы

 және меншiк

иеие

сi

– «Т

О

ЛҒАУ» ЖШ

С

Директор – 

А

лександр 

Ф

илимонович

АН

АН

А

лматы  қаласы «Дә

уiр» РПБК ЖШС 

Қ

алд


аяқов көшесi, 17

-үй.


 Т

ел.: 


8

(727

) 27

2

3-12

04,-04,

273

-1

2

-54

Тапсырыс – №17

93

А

стана  қаласы «

А

стана-

П

олигр

аф

ия»,Б

ру

силовский көшесi, 87-үй. Тел.: 

8

(7172

) 3

7-05

7-05

-59

Тапсы


р

ыс – №178

5

Баға


сы  к

е

лiсiмдiТаралым

ы – 1

0

0

000

0

 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәрсенб

i, 


бе

ейсен


б

i, 


ұма

жұма


, се, се

н

бi күндерi шығ

а

«Алаш

 

айнайнасы

» г


аз

ет

iнне ж

аз

ылу

 

лу ин

д

инд

ек

сi: 6

4

259

Ре

дак

ц

ияның

 мек


енж

ай

ы: А

лмат


ы

 қ

аласы,0

5

00551,

 Б

егалин

 

ин кө

ш

кес

і, 1


4

8/

1 Аe-m

ai

l: inf

o@

alash

a

in

aa

sy

.kz

Аймақт

ағы

ы

тiтi

лшiлш

лер:

қ

р

А

тыра

у

 – Бақ

қ

ытгытг

үл үл


БА

БА

Ш, т

ел

.: 8

7

0155

336


5

3

Қар

ағанды – 

Қыз

Қыз


ғал

ғ

дақ

 А

ЙТЖАНОВ

А,

тел.: 

8

70

14

901

9

76

Жа

мб

ыл – 


үлГүл

жа

нжа

 КӨШЕРОВ


А

тел.: 

8

70

1 7711


6

4

8Қ

ызылж


а

р –


ЕрЕр


ба

қ

быт 

АМАНТ


АЙ,

тел


.: 

8

 705

 441


8255

Қызылорд


а

––

ӘдіӘдлж

ан 


ҮМБЕ

Т,

 тел.: 

8

777 705

44

66Ө

ск

емен –АзАз

амаама


т ҚА

С

ЫМ

,

тел.: 

8

777 355

411


4

Ш

ымкент –

НұНұ


ршарш

т 

ТӨКЕН

тел.: 

877


543

650


40

О

ра

л – Т


о

а

қта

р К


рК

ЕНЖ


Е

ЕҒА


ЛИЕВ, т

е

л.: 8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Қ

ұб

аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с

с

аяси б

и б


юрою

, т


е

л.: 


388

-80

-72

Бе

рiк ӘШIМОВ – на

р

ық, те

л.:л.:


 

388

3

-

80

-

69

Қалд


а

р

 КӨ

МЕКБ


А

ЕВ – қо


м

ғам


, т

, т


ел

.

е:

38

8-8

0-6

5

Алма


т И

СӘ

ДIЛ – өр

кение


т,

тете


л.:л.:

 388-

80

-

6

4

Н

ұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

сор

пор


т),т

 т

ел.: 

388

-

80

-7

4

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңа

а

лықлыта

р

, те

л.: 


388

-

80

-

68

Дәурен ҚҰДА

Й

БЕРГЕН – н

мен


шiк

шiк


тi 

тiлшiле


р

 қосыны, т

е

л.:


388

-80

80

-62-6

Н

ұрғис

а ЕЛЕУБЕК

ОВ – 

ф

ототіл

тіл


шіш

Та

рат

у қызме


тi

 

(бөлшектеп с

ат

у және жаз

ылуылу


))

ру

тел.:

8

 (7

2

7) 

388

-80

-88

Жа

рнама бөлімі

тел


.: 

8

 (727) 388-81-00 8 (727) 3

-

80-

41-41-

787

e-

mai

l:

alikulova.a@orang

epoi

t.

nt.

kzkz

Қабылда

у бөлмесі: 

(

8(

72

72

7)388-80-60, факс: 8(727

)3

)3

88

8

-80-61

Астана бюрос

ы:ы:

р

Мек


енж

айы: С


ейфйф

ул

лул

лин көшесi, 31, 

офи

с 414«


б»

Тел


.:

 8

 (717

2

)

55

4-2

4-2

7-

3

1

E-m


ai

l: aa_as


ta

na@na@


maim

l.r


u

Ай

бын

ШАҒ


А

АЛ

АҚОВ

ҚОВ


 –

 

Астан

а 

бюрос

ны

ының ж

ңж

етекшiсi 

Қан


ат

 Т

ОҚАБ

А

ЕВ В – т

–т

ілші

А

рман АС

ҚАР


О

ВВ

 – тілтіл

ш

і 

 

  Құ

Құрм

рмет

етті

ті о

оқы

қырм

рман

ан!!

Газетіміздің алдағы сандарында да қазақтың әдет-ғұрып 

ишараларын бөлім бөлімімен назарларыңызға  ұсынатын 

боламыз.

Жарияланған сөздерге қатысты айтар ой, қосар пікірлеріңіз 

бе

ен ұсыныста

а

ры

р ңыз болса, хабарласа жүріңіздер!

р!

Байланыс телефоны: 8

8

/

/72

727/

7/ 3

3

8

8

88

88 0

0

62

62

  

АНЫҒЫ – ОСЫ

«Алаш айнасы» га

газе

зеті

ті

е

е

л

л

іш

іш

ін

інде

де

ж

ж

иі

иі

а

айт

йт

ыл

ы

ып, жиі 

жазылса да, көп адам мән-мағынасын біле бермейтін 

кейбір сөздерге талдау жасайтын болады. «Анығы – осы» 

айдары арқылы газетіміздің әр санында мән-мағынасы 

бе

б

йм

йм

әлім сөзде

д

рдің түбірі неден шыққаны,

,

х

х

ал

л

ық арасында

те

тез

з та

та

ра

ра

п

п ке

ке

ту

ту

ін

ін

е 

е 

не

не с

с

еб

е

еп деген сұрақтарғ

рғ

а 

а 

жа

жауа

уа

п

п

із

ізде

деме

ме

к.

к.

 

Мәселен, қазіргі уақытта қазақ тілінде кірме (парсы және 

араб тілінен енген) сөздерді айтпағанда, арамызда

қазақтың кейбір сөздерінің мағынасын түсіне бермейтін 

қандастарымыз баршылық. Сондықтан біз бүгінгі санда

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет