Республикалық «Сиқырлы ертегі әлемі» атты көркемсурет байқауының ережесіжүктеу 393.43 Kb.
Pdf просмотр
Дата24.03.2017
өлшемі393.43 Kb.

Республикалық 

«Сиқырлы ертегі әлемі»

 

атты көркемсурет байқауының 

 ЕРЕЖЕСІ 

 

1.

 

Байқаудың мақсаты және міндеттері 

1.1.


 

Байқаудың мақсаты: 

 

Білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды балаларды анықтау және қолдау, олардың танымдық қызығушылықтарға ынталандыру. 

1.2.


 

Міндеттері: 

 

Балаларда  шығармашылық  және  кӛркемдік  қиялдау  дағдыларын дамытуға мүмкіндік туғызу; 

 Туындыларын  кӛпшілікке  жария  ету  мүмкіндігін  ұсыну  арқылы  жас 

суретшілердің белсенділігін арттыру; 

 

Кӛзге  түскен  жас  суретшілердің  талабын  шыңдап,  олардың шығармашылық тұрғыдан дамуына қолдау кӛрсету; 

 Ӛнер  саласында  эстетикалық  талғамын,  қабілеттері  мен  дағдыларын 

қалыптастыру. 2.

 

Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

2.1.


 

 

Байқау  жұмыстары 2016  жылдың  05  қыркүйектен

  бастап                                 19 қазанға

 дейін қабылданады. Байқауға 2016 жылғы 19 қазан айынан кейін 

түскен 

және 


Ережеге 

сәйкес 


келмеген 

байқау 


материалдары 

қарастырылмайды. 

2.2.

 

Байқау  қорытындысы,  жеңімпаздар  дипломдары  мен  қатысушылар сертификаттары 

2016  жылғы  28  қазанда 

www.


 

geurasia.kz

  сайтында 

жарияланады. 

2.3.

 

Байқауға  қатысу  үшін 1500  (бір  мың  бес  жүз)  теңге

  тӛлем  ақысы 

тӛленеді.  

2.4.


 

Тӛлемақы  барлық  банк  немесе  Қазпошта  бӛлімшелерінде  келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі. 

Ақша аударымдары үшін шоты: Қазпошта 

ЖШС «ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» ғылыми-өндірістік білім беру 

орталығы  

Астана қаласы, Б.Майлина көшесі, 29 үй, 64 пәтер 

БИН: 160740008399 

БИК: KPSTKZKA 

ИИК: KZ 49563 Z 350000061388 

КБЕ: 16 

Тӛлемақы аталуы: «Сиқырлы ертегі әлемі» байқауы. 

2.5.

 

Байқауға қатысу үшін genofond_eurasia@mail.ru

 электронды поштасына 

келесі құжаттарды жіберу қажет:  

1)

 

Сұраныс 1-қосымшаға сәйкес; 


2)

 

Сканерден өткізілген төлемақы құжаты (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

3) Байқауға қатысатын жұмысты.

 

3.

 

Байқауға қатысушылар 

3.1.


 

Байқауға  мектепке  дейінгі,  жалпы  орта  және  қосымша  білім  беру 

мекемелерінің 18 жасқа дейінгі білім алушылары қатыса алады. 

  Бірінші жас санаты: 3-5 жас; 

 Екінші жас санаты: 6-9 жас; 

 Үшінші жас санаты: 10-14 жас; 

 Тӛртінші жас санаты:15-18 жас. 

4.

 

Байқау талаптары 

4.1.


 

Ӛздеріңіздің  жақсы кӛретін ертегі кейіпкерлері немесе ертегі  әлемінің 

суреттері  қабылданады.  Суреттің    мазмұны    байқаудың    тақырыбына  сай 

болуы қажет. 

4.2.

 

Кез-келген  материалдарда  орындалған  суреттер  жұмысы  (ватман, қатырма  және  т.б.)  және  кез-келген  техникамен  салынған  (май,  акварель, 

гуашь, түрлі-түсті қарындаштар және т.б.) болуы мүмкін. 

4.3.

 

Байқауға  ұсынылған  жұмыстар  JPEG    немесе  GIF  форматында электронды  түрде  ұсынылады.  Ол  үшін  жұмысты  суретке  түсіріп  немесе 

сканерден  ӛткізуі  қажет  (ӛлшем  бірлігі  5  МБ  артық  емес).  Жұмыстар  А4 

бетінде салынуы шарт. 

4.4.


 

Бір  қатысушыдан  қабылданатын  суреттер  саны  –  1  данадан  артық 

болмауы керек. 

4.5.


 

Байқауға  ұсынылған  суреттердің  оң  жақ  тӛменгі  бұрышында 

қатысушының аты-жӛні, жұмыстың атауы, жасы, сыныбы кӛрсетілуі тиіс. 

4.6.


 

Суреттерді  бірлесіп  орындауға  жол  берілмейді.  Байқау  жұмысы 

қатысушының тек ӛз бетімен жасалынуы қажет. 

5.

 

Бағалау өлшемдері 

 Байқау жұмыстарының мазмұны тақырыпқа сай орындалуы; 

 Ойлау ерекшелігі; 

 Орындау эстетикасы; 

 Түстердің жарасымды қолдану, бейне, композициясы; 

 Орындау кӛңіл-күйі,  мәнері, эмоциясы; 

 Суреттің түпнұсқалығы. 

6.

 

Байқауды  қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

6.1.


 

Байқаудың  қорытындысы  бойынша  қазылар  алқасы  жеңімпаздарды 

анықтайды. Әділ-қазылар шешімі ӛзгермейді және қайта қарауға жатпайды. 

6.2.


 

Байқаудың  жүлделі  орындарына  ие  болған  жеңімпаздар  I,  II,  III 

дәрежедегі  дипломдармен  марапатталады.  Орынға  ілікпеген  қатысушыларға 

сертификаттар беріледі. 

6.3.

 

І  ОРЫН  иегерлерінің  жетекшілері  мақтау  қағазымен  (грамота) 

марапатталады.  

6.4.

 

Анықтама  телефондары: 8-776-121-32-18,  8-747-777-62-40,  8-701-518-

61-76.

 

  

ҮЛГІ 

1-қосымша 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» 

ҒӚББ орталығының директоры 

А. Сарсеновке 

__________________________ 

 

Республикалық «Сиқырлы ертегі әлемі» атты кӛркемсурет байқауына қатысуға сұраныс 

Қатысушы


ның аты-

жӛні 


Жасы, 

сыныбы/ 


курсы 

Облыс, 


аудан, 

оқу 


орны 

атауы 


Сурет 

атауы 


Байланыс 

мәліметтер

і (ұялы 

телефоны, 

эл.поштасы

Жетекшінің аты-жӛні, 

жұмыс 


орны, 

лауазымы 

Жетекшінің 

байланыс 

телефоны, 

эл.поштасы 

Айманова 

Сая 


8 жас,  

2 сынып 


Астана 

қаласы, 


№ 34 

ОМ 


«Бауырса

қ» 


8777-000-

00-09 


saia@mail.r

u

  Оразова 

Гүлім 


Аманқызы, 

әдебиет пәні 

мұғалімі 

8778-777-

88-99 

gul@mail.ru  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе рисунков 

 

«Волшебный мир сказок» 

 

                    На  конкурс  принимаются  рисунки  любимых  героев  детских  сказок, 

сказочных персонажей или рисунки любимой детской книги.  1.

 

Цель  и задачи конкурса 

1.1.


 

Цель конкурса:  

 

Предоставить  участникам  возможность  в  соревновательной  форме развить  и  продемонстрировать  свои  интеллектуальные  и  творческие 

способности, активизировать внеклассную и внешкольную работу. 

1.2. Задачи конкурса: 

 Организация и проведение конкурса детского рисунка; 

 Развитие творческих способностей, фантазии, креативного мышления; 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Формирование интереса у детей к казахским и зарубежным сказкам;

  

Воспитание активной жизненной позиции

 

Организация досуга детей в свободное от учебы время;  

Создание условий для личностного роста и самореализации;  

Вовлечение детей в занятия художественным творчеством. 2.

 

Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1.  Конкурсные  работы  принимаются с  05  сентября  до  19  октября  2016 

года

 по электронной почте: 

genofond_eurasia@mail.ru

2.2.  Конкурсные  материалы,  поступившие  в  оргкомитет  позднее  19  октября 2016 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

2.3.


 

 Итоги  конкурса,  дипломы  победителей  и  сертификаты  участников 

будут размещены 

28 октября 2016 года

 на сайте www.

geurasia.kz

2.4. 

Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 1500 (одна тысяча 

пятьсот) тенге.

 

2.5. 

 Оплата  производится  в  любых  отделениях  банка  или  Казпочты  по 

следующим реквизитам:  

Расчетный счет организатора: Казпочта 

ТОО «НПО центр «ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

г.Астана, ул.Б.Майлина, дом 29, кв.64 

БИН: 160740008399 

БИК: KPSTKZKA 

ИИК: KZ 49563 Z 350000061388 

КБЕ: 16 

Назначение платежа: конкурс «Волшебный мир сказок». 

2.6. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту: 

genofond_eurasia@mail.ru

 

1) Заявку по форме согласно приложению 1; 2) Сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 

3) Работу, участвующую в конкурсе. 

3.

 

Участники конкурса 

3.1.


 

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 

 

Первая возрастная категория: 3-5 лет;  

Вторая возрастная категория: 6-9 лет;  

Третья возрастная категория: 10-14 лет;  

Четвертая возрастная категория: 15-18 лет. 4.

 

Требования к работам конкурса 

4.1.


 

Конкурсные  работы  (рисунки)  могут  быть  выполнены  в  любом 

художественном  стиле  (акварель,  графика,  масло  и  т.д.).  Обязательное 

условие – выполнение на бумаге или холсте (работы на стекле, глине, ткани, 

пластике, дереве и иных основах не принимаются). 

4.2.


 

Представленные  на  конкурс  работы  должны  быть  форматом  А4. 

Рисунок должен быть представлен в электронном виде в форматах JPEG или 

GIF.  Для  этого  нужно  сфотографировать  или  сканировать  работу  (файл  не 

более 5 МБ ).  

4.3.


 

Один  автор  представляет  на  конкурс  одну  работу.    Не  допускаются 

коллективные работы. 

4.4.


 

Внизу рисунка должна быть указана следующая информация: название 

работы, ФИ автора, возраст, класс. 

4.5.


 

Работа должна соответствовать тематике и направлениям конкурса. 

4.6.

 

Рисунки  должны  быть  выполнены  без  помощи  родителей  или педагогов. 

5.  Критерии оценивания 

 Соответствие целям и задачам конкурса; 

 Оригинальность идеи; 

 Качество исполнения; 

 Степень эмоционального воздействия; 

 Яркость и содержательность рисунка; 

 Неординарность подхода в изображении. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. По итогам конкурса жюри определяют победителей.  

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 

6.3. Конкурсанты, не вошедшие число победителей, получают сертификаты.  

6.4. Педагоги подготовившие победителей  

(I СТЕПЕНИ) 

получат грамоту 

 педагога – наставника .    

6.5.  Телефоны  для  справок: 8-776-121-32-18,  8-747-777-62-40,  8-701-518-61-

76.

 

 ПРИМЕР: 

Приложение №1 

 

Директору НПО центр  «ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Сарсенову А. 

от__________________ 


 

Заявка на республиканский конкурс рисунков 

 «Волшебный мир сказок» 

Фамилия, 

имя 

участника Возраст,  

класс/ 


курс 

Названи


е 

области, 

район, 

место 


учебы 

Название 

рисунка 

Данные 


участника 

(тел., 


эл.почта) 

ФИО 


руководителя, 

рабочее место, 

должность 

Телефон, 

эл.почта 

руководит

еля 

Айманова Сая 

8 лет,  


2 класс 

г. 


Астана, 

№ 34 


ОМ 

«Колобок


» 

8777-000-

00-09 

saia@mail.ru  

Оразова Гүлім 

Аманқызы, 

преподаватель 

литературы 

8778-777-

88-99 

gul@mail.ru

  

 Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет