Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 5.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/22
Дата12.03.2017
өлшемі5.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 20X (2014.09) I / 258 EEU
EEU
EEU
PSR Select
pl
Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство 
по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція 
з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының 
түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство 
за работа
sr
Originalno uputstvo za rad
sl
Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 1  Monday, January 18, 2016  2:33 PM

2 |  
1 609 92A 20X | (14.1.16)
Bosch Power Tools
Polski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strona 
7
Česky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strana  23
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strana  37
Magyar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oldal  53
Русский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Страница  69
Українська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Сторінка  88
Қазақша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бет 104
Română. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pagina  121
Български  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Страница  136
Македонски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страна 153
Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strana  169
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stran  184
Hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica  199
Eesti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lehekülg  213
Latviešu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Lappuse  227
Lietuviškai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis  243
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 2  Thursday, January 14, 2016  8:13 AM

Bosch Power Tools
1 609 92A 20X | (14.1.16)
  | 3
13
5
7
2
1
3
4
6
PSR Select
8
9
10
11
12
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 3  Thursday, January 14, 2016  8:13 AM

1 609 92A 20X | (14.1.16)
Bosch Power Tools
4 |  
A
15
9
14
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 4  Thursday, January 14, 2016  8:13 AM

Bosch Power Tools
1 609 92A 20X | (14.1.16)
  | 5
C
B
1
3
7
2
7
11
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 5  Thursday, January 14, 2016  8:13 AM

1 609 92A 20X | (14.1.16)
Bosch Power Tools
6 |  
E
D
7
3
8
8
11
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 6  Thursday, January 14, 2016  8:13 AM

 Polski | 7
Bosch Power Tools
1 609 92A 20X | (18.1.16)
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepi-
sy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek 
mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub 
ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpie-
czeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi się do elektro-
narzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i 
do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlo-
ne. Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza 
mogą być przyczyną wypadków.
 Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożo-
nym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy 
lub pyły. Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które 
mogą spowodować zapłon.
 Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i in-
ne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości. Odwró-
cenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmie-
niać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adap-
terowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. 
Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia 
prądem.
OSTRZEZENIE 
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 7  Monday, January 18, 2016  2:30 PM

1 609 92A 20X | (18.1.16)
Bosch Power Tools
8 | Polski 
 Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, 
grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy 
ciało użytkownika jest uziemione.
 Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią. Przedosta-
nie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
 Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie na-
leży nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać 
przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki 
z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed 
wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych 
krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane 
przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym niebem, należy 
używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do za-
stosowań zewnętrznych. Użycie właściwego przedłużacza (dostoso-
wanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym 
otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowe-
go. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniej-
sza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, 
każdą czynność wykonywać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać 
elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem 
narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu 
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
 Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary 
ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski prze-
ciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochron-
nego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania 
elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed wło-
żeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a 
także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, na-
leży upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca 
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 8  Monday, January 18, 2016  2:30 PM

 Polski | 9
Bosch Power Tools
1 609 92A 20X | (18.1.16)
na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do 
prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
 Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia na-
stawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych 
częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
 Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną 
pozycję przy pracy i zachowanie równowagi. W ten sposób możliwa bę-
dzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania 
ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ru-
chomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać 
wciągnięte przez ruchome części.
 Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i 
wychwytujących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą 
prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć 
zagrożenie pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi
 Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać należy elektrona-
rzędzia, które są do tego przewidziane. Odpowiednio dobranym elek-
tronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpie-
czniej.
 Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik 
jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłą-
czyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
 Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu 
pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć 
akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włą-
czeniu się elektronarzędzia.
 Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu nie-
dostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, któ-
re go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane 
przez niedoświadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
 Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia. Należy kontro-
lować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablo-
kowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który 
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 9  Monday, January 18, 2016  2:30 PM

1 609 92A 20X | (18.1.16)
Bosch Power Tools
10 | Polski 
miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone 
części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektro-
narzędzi.
 Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących. O wiele rza-
dziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia tnącego, jeżeli jest ono sta-
rannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi.
 Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać 
zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym wa-
runki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie 
elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja narzędzi akumulatorowych
 Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, zalecanych przez 
producenta. W przypadku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowa-
nia określonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodny z przezna-
czeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
 W elektronarzędziach można używać jedynie przewidzianych do tego 
celu akumulatorów. Użycie innych akumulatorów może spowodować 
obrażenia ciała i zagrożenie pożarem.
 Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spinaczy, monet, 
kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, 
które mogłyby spowodować zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy 
stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
 Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się elektrolitu z 
akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzo-
nego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. 
Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z le-
karzem. Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
Serwis
 Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu 
fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. To gwaran-
tuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 10  Monday, January 18, 2016  2:30 PM

 Polski | 11
Bosch Power Tools
1 609 92A 20X | (18.1.16)
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące wkrętarek
 Podczas wykonywania prac, przy których śruba mogłaby natrafić na 
ukryte przewody elektryczne, elektronarzędzie należy trzymać wyłącz-
nie za izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt śruby z przewodem 
zasilającym może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe 
elektronarzędzia, co mogłoby prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
 Trzymać mocno elektronarzędzie. Podczas dokręcania i luzowania śrub 
mogą wystąpić krótkotrwałe wysokie momenty reakcji.
 Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowanie obrabianego 
przedmiotu w urządzeniu mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż 
trzymanie go w ręku.
 Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać, aż znajdzie się 
ono w bezruchu. Narzędzie robocze może się zablokować i doprowadzić 
do utraty kontroli nad elektronarzędziem.
 Przed wszelkimi pracami przy elektronarzędziu (np. pielęgnacja, wy-
miana narzędzi itp.), jak i przy transporcie i składowaniu należy prze-
łącznik kierunków obrotów nastawić na pozycję środkową. Przy nie-
zamierzonym uruchomieniu włącznika/wyłącznika istnieje niebezpie-
czeństwo zranienia.
Elektronarzędzie należy chronić przed wysokimi temperatu-
rami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, wo-
dą i wilgocią. Istnieje ryzyko wybuchu.
 W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania akumulatora 
może dojść do wydzielenia się gazów. Wywietrzyć pomieszczenie i w 
razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Gazy mogą uszkodzić 
drogi oddechowe.
Wskazówki bezpieczeństwa dla ładowarek
Niniejsza ładowarka nie jest przewidziana 
do użytkowania przez dzieci lub osoby ogra-
niczone fizycznie, emocjonalnie, lub psy-
chicznie, a także przez osoby z niewystar-
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 11  Monday, January 18, 2016  2:30 PM

1 609 92A 20X | (18.1.16)
Bosch Power Tools
12 | Polski 
czającym doświadczeniem i/lub niedosta-
teczną wiedzą. Niniejsza ładowarka może 
być użytkowana przez dzieci powyżej lat 8, 
przez osoby ograniczone fizycznie, emocjo-
nalnie, lub psychicznie, a także przez osoby 
z niewystarczającym doświadczeniem i/lub 
niedostateczną wiedzą tylko w przypadku, 
gdy dzieci lub osoby te znajdują się pod nad-
zorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpie-
czeństwo lub gdy zostały one poinstruowa-
ne, jak w bezpieczny sposób posługiwać się 
niniejszą ładowarką i jakie ewentualne nie-
bezpieczeństwa związane są z jej użytkowa-
niem. W przeciwnym wypadku istnieje niebez-
pieczeństwo niewłaściwego zastosowania, a 
także możliwość doznania urazów.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzo-
rem. Tylko w ten sposób można zagwaranto-
wać, że nie będą się one bawiły ładowarką.
Dzieci mogą czyścić i konserwować łado-
warkę jedynie pod nadzorem.
Chronić ładowarkę przed deszczem i wilgocią. Przedostanie 
się wody do ładowarki zwiększa ryzyko porażenia prądem.
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 12  Monday, January 18, 2016  2:30 PM

 Polski | 13
Bosch Power Tools
1 609 92A 20X | (18.1.16)
 Ładować wolno tylko akumulatory litowo-jonowe firmy Bosch 
względnie akumulatory litowo-jonowe wbudowane w wyroby firmy 
Bosch. Napięcie akumulatora musi być zgodne z napięciem ładowa-
nia akumulatora ładowarki. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie 
pożarem lub wybuchem.
 Ładowarkę należy utrzymywać w czystości. Zabrudzenie może stać się 
przyczyną porażenia elektrycznego.
 Przed użyciem każdorazowo sprawdzić stan ładowarki, przewodu i 
wtyku. Nie używać ładowarki w przypadku stwierdzenia uszkodzeń. 
Nie otwierać samodzielnie ładowarki. Naprawa powinna zostać 
przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu 
przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone ładowarki, 
przewody i wtyki zwiększają ryzyko porażenia elektrycznego.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i 
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych 
wskazówek mogą spowodować porażenie 
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone do wkręcania i wykręcania śrub.
Światło elektronarzędzia przeznaczone jest do oświetlania bezpośredniej 
przestrzeni roboczej elektronarzędzia; nie nadaje się ono do oświetlania po-
mieszczeń w gospodarstwie domowym.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schema-
tu elektronarzędzia na stronach graficznych.
Końcówka wkręcająca (bit)*
Uchwyt narzędziowy
Okienko (wziernik)
Wskaźnik kierunku obrotów bieg w prawo
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 13  Monday, January 18, 2016  2:30 PM

1 609 92A 20X | (18.1.16)
Bosch Power Tools
14 | Polski 
Wskaźnik kierunku obrotów bieg w lewo
Przełącznik przesuwny do wymiany końcówek wkręcających
Przełącznik kierunku obrotów
Gniazdo ładowarki
10 Włącznik/wyłącznik
11 Magazynek na końcówki wkręcające
12 Lampa „Power Light“
13 Rękojeść (pokrycie gumowe)
14 Wtyk ładowarki
15 Ładowarka
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania osprzęt nie 
wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia 
dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.
Dane techniczne
Wkrętarka akumulatorowa
PSR Select
Numer katalogowy
3 603 J77 0..
Napięcie znamionowe
V=
3,6
Prędkość obrotowa bez obciążenia
min
-1
210
Maks. moment obrotowy twardego/
miękkiego wkręcania wg ISO 5393
Nm
4,5/3,5
Maks. średnica śrub/wkrętów
mm
5
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 
01:2014
kg
0,50
Akumulator
litowo-jonowy
Pojemność
Ah
1,5
Liczba ogniw akumulatora
1
Ładowarka
Numer katalogowy
2 609 003 263 (EU)
2 609 003 265 (UK)
Czas ładowania
h
4
Klasa ochrony
/
II
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 14  Monday, January 18, 2016  2:30 PM

 Polski | 15
Bosch Power Tools
1 609 92A 20X | (18.1.16)
Informacja na temat hałasu i wibracji
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-2-2.
Typowe dla tego urządzenia wartości poziomu ciśnienia akustycznego skory-
gowanego charakterystyką częstotliwościową A są mniejsze niż 70 dB(A). 
Niepewność pomiaru K =3 dB.
Poziom mocy akustycznej może podczas pracy przekroczyć 80 dB(A).
Należy stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań a
h
 (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepew-
ność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745 wynoszą:
Wkręcanie: a
h
<2,5 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzony zgodnie z wy-
maganiami normy EN 60745 dotyczącej procedury pomiarów i można go 
użyć do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oce-
ny ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań 
elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastoso-
wań, z innymi narzędziami roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie 
będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od 
podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie 
ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także 
okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale 
nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar 
czasu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu 
ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja 
elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej tempe-
ratury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w roz-
dziale „Dane techniczne“ odpowiada wymaganiom następujących dyrektyw: 
2009/125/WE (zarządzenie 1194/2012), 2011/65/UE, 2014/35/UE, 
2014/30/UE, 2006/42/WE wraz ze zmianami oraz następujących norm: 
EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2-2 (urządzenie akumulatorowe), 
EN 60335-1, EN 60335-2-29 (ładowarka akumulatorowa).
OBJ_BUCH-1590-004.book  Page 15  Monday, January 18, 2016  2:30 PM

1 609 92A 20X | (18.1.16)
Bosch Power Tools

Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Mk Оригинално упатство за работа sr


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет