Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 30.88 Mb.
Pdf просмотр
бет1/22
Дата12.03.2017
өлшемі30.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 276 (2016.11) O / 247 
EEU
EEU
25.111    m
29.589    m
30.000    m
35.111    m
39.589    m
40.000    m
4
PLR 30 C | PLR 40 C
pl
Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr
Originalno uputstvo za rad
sl
Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija
OBJ_DOKU-43026-005.fm  Page 1  Tuesday, November 8, 2016  3:32 PM

2 |  
1 609 92A 276 | (8.11.16)
Bosch Power Tools
Polski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strona 
6
Česky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strana 
21
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strana 
35
Magyar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oldal 
49
Русский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Страница 
64
Українська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Сторінка 
82
Қазақша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бет
97
Română. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pagina  113
Български  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Страница  127
Македонски   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страна  142
Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strana  157
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stran  171
Hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica  185
Eesti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lehekülg  198
Latviešu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Lappuse  212
Lietuviškai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis  226
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 2  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

  | 3
Bosch Power Tools
1 609 92A 276 | (8.11.16)
25.111    m
29.589    m
30.000    m
00.000    m
00.000    m
00.000    m
– – – –    m
ERROR    
c
c
d
g
f
e
a
b
h
5
6
7
8
3
2
4
1
9
11
10
12
13
14
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 3  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

1 609 92A 276 | (8.11.16)
Bosch Power Tools
4 |  
0.500    m
0.500    m
A
B
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 4  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

  | 5
Bosch Power Tools
1 609 92A 276 | (8.11.16)
0,5 m
2,45 m
0.500    m
2.450   m
0.500    m
min
max
0.000    m
2.450   m
1.500    m
min
max
0.00 0   m
0.000   m
2.450    m
min
max
2 607 990 031
15
17
2 607 001 391
16
C
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 5  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

6 | Polski 
1 609 92A 276 | (8.11.16)
Bosch Power Tools
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować przy użyciu urządze-
nia pomiarowego, należy przeczytać wszystkie wskazówki i sto-
sować się do nich. Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie stoso-
wane zgodnie z niniejszymi wskazówkami, działanie wbudowa-
nych zabezpieczeń urządzenia pomiarowego może zostać zakłó-
cone. Należy koniecznie zadbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych, znajdu-
jących się na urządzeniu pomiarowym. PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE 
PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI, A ODDAJĄC LUB SPRZEDAJĄC 
URZĄDZENIE POMIAROWE PRZEKAZAĆ JE NOWEMU UŻYTKOWNIKOWI.
 Uwaga – użycie innych, niż podane w niniejszej instrukcji, elementów obsłu-
gowych i regulacyjnych, oraz zastosowanie innych metod postępowania, mo-
że prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe. 
 W zakres dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi tabliczka ostrzegawcza 
(na schemacie urządzenia znajdującym się na stronie graficznej oznaczona 
jest ona numerem 14).
 Jeżeli tabliczka ostrzegawcza nie została napisana w języku polskim, zaleca 
się, aby jeszcze przed wprowadzeniem urządzenia do eksploatacji nakleić na 
nią wchodzącą w zakres dostawy etykietę w języku polskim.
Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, 
nie wolno również spoglądać w wiązkę ani w jej odbicie. Można 
w ten sposób spowodować wypadek, czyjeś oślepienie lub uszko-
dzenie wzroku.
 W razie, gdy promień lasera natrafi na oko, należy natychmiast zamknąć oczy 
i usunąć głowę z zasięgu padania wiązki.
 Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia laserowego.
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 6  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

 Polski | 7
Bosch Power Tools
1 609 92A 276 | (8.11.16)
 Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako okularów ochronnych. 
Okulary do pracy z laserem służą do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a 
nie do ochrony przed promieniowaniem laserowym.
 Nie należy stosować okularów do pracy z laserem jako okularów słonecznych, 
ani używać ich w ruchu drogowym. Okulary do pracy z laserem nie zapewniają 
całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.
 Napraw urządzenia pomiarowego powinien dokonywać jedynie wykwalifiko-
wany personel, przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Tylko w ten spo-
sób można zapewnić bezpieczną eksploatację przyrządu.
 Nie wolno udostępniać laserowego urządzenia pomiarowego do użytkowania 
dzieciom. Mogą one nieumyślnie oślepić siebie lub inne osoby.
 Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonym 
wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. W urzą-
dzeniu pomiarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować za-
płon pyłów lub oparów.
 Uwaga! Podczas pracy z urządzeniami pomiarowymi z funkcją 
Bluetooth® mo-
że dojść do zakłócenia działania innych urządzeń i instalacji, samolotów i 
urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych). 
Szkodliwy wpływ na ludzi i zwierzęta, przebywające w bezpośredniej blisko-
ści też nie jest całkowicie wykluczony. Nie należy stosować urządzenia po-
miarowego z funkcją 
Bluetooth® w pobliżu urządzeń medycznych, stacji ben-
zynowych, zakładów chemicznych, ani w rejonach zagrożonych wybuchem. 
Nie wolno użytkować urządzenia pomiarowego z funkcją 
Bluetooth® w samo-
lotach. Jeżeli urządzenie znajduje się w bezpośredniej bliskości ciała, nie na-
leży pracować przez zbyt długi okres czasu. 
Towarowy znak słowny 
Bluetooth® oraz znaki graficzne (logotypy) stanowią 
własność firmy Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie tych znaków przez 
firmę Robert Bosch Power Tools GmbH odbywa się na podstawie umowy licen-
cyjnej.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do pomiarów odległości, długości, wysoko-
ści i odstępów, a także do obliczania powierzchni i kubatur.
Wyniki pomiarowe można transmitować do innych urządzeń za pomocą systemu 
Bluetooth®.
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 7  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

8 | Polski 
1 609 92A 276 | (8.11.16)
Bosch Power Tools
Dane techniczne
Cyfrowy dalmierz laserowy
PLR 30 C
PLR 40 C
Numer katalogowy
3 603 F72 1..
3 603 F72 3..
Zakres pomiaru
0,05–30 m
A)
0,05–40 m
A)
Dokładność pomiaru (typowa)
±2,0 mm
B)
±2,0 mm
B)
Najmniejsze wskazanie
1 mm
1 mm
Temperatura pracy
–10 °C...+40 °C
–10 °C...+40 °C
Temperatura przechowywania
–20 °C...+70 °C
–20 °C...+70 °C
Relatywna wilgotność powietrza 
maks.
90 %
90 %
Klasa lasera
2
2
Typ lasera
635 nm, <1 mW
635 nm, <1 mW
Średnica wiązki laserowej
 *
 
(przy 25 °C) ok.
– w odległości 10 m
– w odległości 30 m
– w odległości 40 m
9 mm
27 mm

9 mm
27 mm
36 mm
Automatyczne wyłączanie po ok.
– Laser
– Narzędzie pomiarowe 
(bez pomiaru)
– Łącze 
Bluetooth® 
(jeżeli nie jest aktywne)
20 s
5 min
3 min
20 s
5 min
3 min
Ciężar odpowiednio do 
EPTA-Procedure 01:2014
0,084 kg
0,084 kg
Wymiary
100 x 42 x 22 mm
100 x 42 x 22 mm
Baterie
2 x 1,5 V LR03 (AAA) 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Żywotność baterii ok.
– Pomiary pojedyncze
– Pomiar  ciągły
10000
C)E)
2,5 h
C)E)
10000
C)E)
2,5 h
C)E)
Transmisja danych
Bluetooth®
Bluetooth® 4.0 (Clas-
sic i Low Energy)
D)
Bluetooth® 4.0 (Clas-
sic i Low Energy)
D)
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 8  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

 Polski | 9
Bosch Power Tools
1 609 92A 276 | (8.11.16)
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu urządzenia 
pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.
Przycisk plus[+]
Przycisk funkcyjny
Przycisk 
Bluetooth®
Przycisk pomiarowy[
]
Wyświetlacz kolorowy
Przycisk wyboru płaszczyzny odniesienia
Przycisk minus[]
Wyłącznik urządzenia[
]
Pokrywa wnęki na baterie
10 Blokada pokrywy wnęki na baterie
11 Numer serii
12 Soczewka odbioru sygnału
13 Wyjście promieni laserowych
14 Tabliczka ostrzegawcza lasera
15 Okulary do pracy z laserem*
16 Tarcza celownicza lasera*
17 Futerał
* Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia stan-
dardowego.
* w zależności od właściwości powierzchni i warunków otoczenia
A) W przypadku pomiarów od tylnej krawędzi urządzenia pomiarowego. Odległość jest tym większa, 
im lepiej światło laserowe odbijane jest od powierzchni obiektu (rozproszone, nieodbite) i im więk-
szy jest kontrast między punktem lasera a jasnością otoczenia (wnętrza, zmrok). W przypadku odle-
głości mniejszych niż 20 m nie należy stosować odblaskowej tarczy celowniczej, gdyż może to pro-
wadzić do błędów pomiarowych.
B) W przypadku pomiarów od tylnej krawędzi urządzenia pomiarowego, przy 100 % współczynniku 
odbicia celu (np. pomalowana na biało ściana), przy słabym oświetleniu tła i temperaturze roboczej, 
wynoszącej 25 °C. Dodatkowo należy się liczyć z odchyleniem, wynoszącym ±0,05 mm/m.
C) w temperaturze roboczej 25 °C
D) W przypadku urządzeń 
Bluetooth® Low Energy nawiązanie połączenia może – w zależności od mode-
lu i systemu operacyjnego – okazać się niemożliwe. Urządzenia 
Bluetooth® muszą wspierać profil SPP.
E) 
Bluetooth® wyłączony
Do jednoznacznej identyfikacji narzędzia pomiarowego służy numer serii 11, znajdujący się na tab-
liczce znamionowej.
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 9  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

10 | Polski 
1 609 92A 276 | (8.11.16)
Bosch Power Tools
Elementy wskaźników
Stan 
Bluetooth®
Wskaźnik naładowania baterii
Wartość pomiarowa
Wynik
Laser włączony
Płaszczyzna odniesienia dla pomiaru
Funkcje pomiarowe
pomiar długości
pomiar ciągły
pomiar powierzchni
pomiar kubatury
Sygnalizator błędów »Error«
Montaż
Wkładanie/wymiana baterii
Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-man-
ganowych lub akumulatorów.
Z akumulatorami 1,2 V można dokonać mniejszą ilość pomiarów niż przy zastosowa-
niu baterii 1,5 V.
Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterie 9, należy przesunąć blokadę 10 w kierunku 
ukazanym strzałką i zdjąć pokrywkę. Włożyć baterie lub akumulatory do wnęki. Nale-
ży przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości zgodnie ze 
schematem umieszczonym wewnątrz wnęki.
Jeżeli symbol naładowania baterii 
 pojawia się na wyświetlaczu po raz pierwszy, 
możliwe jest dokonanie jeszcze co najmniej 100 pomiarów. Gdy symbol baterii jest 
pusty, baterie lub akumulatory należy wymienić. Wykonywanie dalszych pomiarów 
jest niemożliwe.
Baterie lub akumulatory należy zawsze wymieniać kompletami. Należy stosować tylko 
baterie lub akumulatory pochodzące od tego samego producenta i o jednakowej po-
jemności.
Bluetooth® jest aktywny, połączenia brak
Bluetooth® jest aktywny, połączenie zostało wykonane
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 10  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

 Polski | 11
Bosch Power Tools
1 609 92A 276 | (8.11.16)
 Jeżeli urządzenie pomiarowe nie będzie przez dłuższy czas używane, należy 
wyjąć z niego baterie lub akumulatory. Nieużywane przez dłuższy czas baterie i 
akumulatory mogą ulec korozji i ulec samorozładowaniu.
Praca urządzenia
Włączenie
 Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego bez nadzoru, a po 
zakończeniu użytkowania należy je wyłączać. Wiązka lasera może spowodować 
oślepienie osób postronnych.
 Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim napro-
mieniowaniem słonecznym.
 Narzędzie należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi tempera-
turami, a także przed wahaniami temperatury. Nie należy go na przykład pozo-
stawiać na dłuższy okres czasu w samochodzie. W przypadku, gdy urządzenie po-
miarowe poddane było większym wahaniom temperatury, należy przed użyciem 
odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub ni-
skie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ 
na precyzję pomiaru.
 Należy unikać silnych uderzeń i nie dopuszczać do upadku urządzenia pomia-
rowego. W przypadku silnego oddziaływania zewnętrznego na urządzenie pomia-
rowe, należy przed dalszą pracą przeprowadzić kontrolę dokładności (zob. »Kon-
trola dokładności pomiaru urządzenia«, str. 19).
Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy krótko nacisnąć na włącznik/wyłącznik 1 
lub na przycisk pomiarowy 4. Podczas włączania urządzenia pomiarowego wiązka la-
sera nie jest jeszcze włączana.
Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy dłużej nacisnąć na włącznik/wyłącznik 
1.
Gdy przez ok. 5 min nie zostanie naciśnięty żaden przycisk urządzenia pomiarowego, 
to urządzenie pomiarowe wyłącza się automatycznie w celu ochrony baterii.
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 11  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

12 | Polski 
1 609 92A 276 | (8.11.16)
Bosch Power Tools
Pomiar
Po włączeniu urządzenie automatycznie ustawia się w funkcji 
pomiar długości. Pozostałe funkcje pomiarowe można ustawić 
wciskając parokrotnie przycisk 2 (zob.»Funkcje pomiaru«, 
str. 13).
Po potwierdzeniu funkcji pomiarowej za pomocą przycisku 4 
włączana jest wiązka laserowa.
Po włączeniu urządzenia pomiarowego automatycznie wyznaczana jest jego tylna kra-
wędź jako płaszczyzna odniesienia. Aby zmienić płaszczyznę odniesienia zob. »Wy-
bór płaszczyzny odniesienia«, str. 12.
Urządzenie pomiarowe należy przyłożyć wybraną płaszczyzną odniesienia do żądanej 
linii pomiaru (np. ściany).
Aby rozpocząć pomiar, należy krótko nacisnąć przycisk pomiarowy 4. Po dokonaniu 
pomiaru wiązka laserowa wyłącza się. Aby ponownie włączyć wiązkę laserową, należy 
krótko nacisnąć na przycisk 4. Aby dokonać następnego pomiaru, należy ponownie 
nacisnąć przycisk 4.
 Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i zwierząt, jak również 
spoglądać w wiązkę (nawet przy zachowaniu większej odległości).
W trybie pomiaru ciągłego pomiar rozpoczyna się już po jednokrotnym przyciśnięciu 
przycisku 4.
Wynik pomiaru pojawia się przeciętnie w przeciągu 0,5 s, najpóźniej po upływie 4 s. 
Czas pomiaru zależy od odległości, warunków oświetleniowych i od refleksu świetlne-
go mierzonego obiektu.
Jeżeli przez ok. 20 sek. po naprowadzeniu promienia lasera na cel nie zostanie doko-
nany pomiar, promień wyłączy się samoczynnie (oszczędzanie baterii).
Wybór płaszczyzny odniesienia  (zob. rys. A–B)
Przed rozpoczęciem pomiaru możliwy jest wybór między dwoma różnymi płaszczy-
znami odniesienia:
– od tylnej krawędzi urządzenia pomiarowego (np. przez przyłożenie do ściany),
– od przedniej krawędzi urządzenia pomiarowego (np. przez przyłożenie do krawę-
dzi stołu).
Zmiany płaszczyzny odniesienia dokonuje się przez wciskanie przycisku 6, aż do uka-
zania na wyświetlaczu pożądanej płaszczyzny odniesienia. Po każdym włączeniu 
urządzenia pomiarowego automatycznie wyznaczana jest jego tylna krawędź jako 
płaszczyzna odniesienia.
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 12  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

 Polski | 13
Bosch Power Tools
1 609 92A 276 | (8.11.16)
Funkcje pomiaru
Pomiar odległości
Aby dokonać pomiaru długości, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk 2 lub wcisnąć 
przycisk 4 i przytrzymać go w tej pozycji tak długo, aż na wyświetlaczu 5 ukaże się 
wskaźnik pomiaru długości 
.
Nacisnąć przycisk pomiarowy 4 jednokrotnie, aby namierzyć 
obiekt, a następnie jeszcze raz, aby dokonać pomiaru.
Wartość mierzona ukazywana jest u dołu wyświetlacza.
Dla każdego kolejnego pomiaru należy powtórzyć wszystkie wy-
żej wymienione czynności. Na wyświetlaczu wyświetlane są trzy 
ostatnie wartości pomiarowe. Ostatnia wartość pomiarowa 
znajduje się na dole wyświetlacza, powyżej wyświetlana jest 
przedostatnia itd.
Pomiar powierzchni
Aby dokonać pomiaru powierzchni, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk 2, aż na wy-
świetlaczu 5 ukaże się wskaźnik pomiaru powierzchni 
.
Na zakończenie należy zmierzyć po kolei szerokość i długość, jak w przypadku pomia-
ru długości. Pomiędzy tymi dwoma pomiarami wiązka lasera pozostanie włączona. 
Mierzony odcinek miga na wskazaniu pomiaru powierzchni 
.
Pierwsza wartość pomiarowa wyświetlana jest u góry wyświet-
lacza.
Po zakończeniu drugiego pomiaru powierzchnia jest automa-
tycznie obliczana, a następne wyświetlana. Wynik końcowy 
umieszczony jest u dołu wyświetlacza, pojedyncze wartości po-
miarowe powyżej niego.
Pomiar objętości (kubatury)
Aby dokonać pomiaru kubatury, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk 2 aż na wyświet-
laczu 5 ukaże się wskaźnik pomiaru kubatury 
.
Na zakończenie należy zmierzyć po kolei szerokość, długość i wysokość, jak w przy-
padku pomiaru długości. Pomiędzy tymi trzema pomiarami wiązka lasera pozostanie 
włączona. Mierzony odcinek miga na wskazaniu pomiaru kubatury 
.
29.589    m
6.111    m
30.000    m
29.589    m
29.589    m
875.51  m
2
OBJ_BUCH-2355-005.book  Page 13  Tuesday, November 8, 2016  4:55 PM

14 | Polski 
1 609 92A 276 | (8.11.16)
Bosch Power Tools
Po zakończeniu trzeciego pomiaru kubatura obliczana jest auto-
matycznie, a następne wyświetlana. Wynik końcowy umiesz-
czony jest u dołu wyświetlacza, pojedyncze wartości pomiaro-
we powyżej niego.
Pomiar ciągły (zob. rys. C)
Podczas pomiaru ciągłego urządzenie pomiarowe można przybliżyć relatywnie do ce-
lu, przy czym wartość pomiarowa aktualizowana jest co 0,5 sekundy. Możliwe jest 
więc na przykład odsunięcie się od ściany aż do pożądanej odległości, a aktualną od-
ległość można będzie nadal odczytać.
Aby dokonać pomiaru ciągłego, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk 2, aż na wyświet-
laczu 5 ukaże się wskaźnik pomiaru ciągłego 
.
Aby rozpocząć pomiar, należy krótko nacisnąć przycisk pomia-
rowy 4. Urządzenie pomiarowe należy tak długo oddalać, aż u 
dołu wyświetlacza ukaże się pożądana wartość.
Przyciśnięcie przycisku pomiarowego 4 przerywa pomiar cią-
gły. Aktualna wartość pomiarowa wyświetlana jest u dołu wy-
świetlacza. Najwyższa i najniższa wartość pomiarowe wyświet-
lane są powyżej niej. Ponowne przyciśnięcie przycisku pomia-
rowego 4 uruchamia pomiar ciągły ponownie.
Pomiar ciągły wyłącza się automatycznie po upływie 4 min.

Каталог: media -> media -> garden -> gardenmedia -> manuals
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
manuals -> Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
manuals -> Mk Оригинално упатство за работа sr


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет