Руководство по эксплуатации інструкція з експлуатаціїжүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата15.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
түріРуководство
1   2   3   4

PÕRANDALE SEADISTAMINE 

  Keerake küttekeha kummuli, kinnitage rattad toote alumise osa külge, veenduge, et poltide augud on täpselt kohakuti, seejärel pingutage poldid (komplektis). 

  Asetage küttekeha põrandale. SEINALE SEADISTAMINE 

  Kinnitage kinnitusklambrid seinale kaasasolevate poltide ja mutritega.   Paigaldage küttekeha, jättes vähemalt 50cm ruumi põranda ja seadme vahele ning veenduge, et kaugus polstritest 

ja/või kardinatest on vähemalt 1 meeter. 

KÄIVITUS 

  Ühendage sobivasse pistikupessa ning seadke toitelüliti "I" asendisse.  DIGITAALNE NÄIDIK 

 

 

MADAL VÕIMSUS 

 

KÕRGE VÕIMSUS 

 

LUKUSTUS 

 

TOIDE 

 

TAIMER 

 

TEMPERATUUR 

 

KELL 

VÕIMSUSE REGULEERIMINE 

  Vajutage "POWER" nuppu juhtpaneelil ning seade hakkab tööle madalal võimsusel.   Vajutage veelkord "POWER" nuppu juhtpaneelil ning seade hakkab tööle kõrgel võimsusel. TAIMERI SEADED 

  Vajutage juhtpaneelil "TIMER" nuppu.   Vajutage "+" või "-" nuppe, et seadistada taimer. 

  Taimerit saab seadistada 1st kuni 24 tunnini (1-tunniste vahemikega). Taimer hakkab tööle 5 sekundit peale taimeri seadistamist. 

  Kui seadistatud aeg on möödas, lülitub küttekeha välja. TEMPERATUURI SEADED 

  Vajutage juhtpaneelil "+" või "-" nuppe, et seadistada temperatuuri.   Temperatuuri saab seadistada vahemikus +5 kuni +3

5 °С (1 °С vahemikega). Vaikimisi on temperatuur +35 °С.

   Temperatuuri tähistus vilgub seadistamise protsessi käigus ning lõpetab vilkumise, kui seadistus on valmis. 

  Küttekeha lülitab ennast perioodiliselt sisse ja välja, et hoida valitud temperatuuri. Kui saavutatakse soovitud ruumi temperatuur, siis lülitub küttekeha automaatselt välja. Kui ruumi temperatuur langeb, lülitub küttekeha automaatselt 

sisse, et uuesti ruumi kütta. LUKUSTAMINE/AVAMINE 

  Vajutage "+" ja "-" nuppe üheaegselt et lukustada seade. Et avada seade, vajutage "+" ja "-" nuppe uuesti üheaegselt. VÄLJALÜLITAMINE 

  Et küttekeha välja lülitada, seadke toitelüliti "0" asendisse. IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


16 

HOIATUS!  

  Hoidke ruumi uksed ja/või aknad kinni, et korralikult ruumi kütta. KAUGJUHTIMISPULT 

 ON/OFF 

KÜTTEKEHA SISSE- / VÄLJALÜLITAMINE 

CHILD LOCK 

LUKUSTUS 

POWER 

VÕIMSUSE SEADED 

 TIMER 

TAIMERI SEADED SEE NUPP SUURENDAB SEADISTUSVÄÄRTUST SEE NUPP VÄHENDAB SEADISTUSVÄÄRTUST  

  Et tagada kaugjuhtimispuldi õige toimimine, suunake alati signaali saatja otse signaali  vastuvõtja poole, mis asub seadme esipaneelil. 

  Kaitske kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse eest.   Kaitske kaugjuhtimispulti kukkumise ja niiskuse eest. 

  Vahetage kaugjuhtimispulti patareisid õigeaegselt (1xCR2025 3V).   Kui te ei kavatse kasutada kaugjuhtimispulti pikka aega, siis eemaldage patareid, et vältida patarei kontaktide 

oksüdeerumist. 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

  Puhastage konvektorit regulaarselt, sest ribidele kogunev mustus madaldab seadme töötamise tõhusust.   Enne puhastamist eemaldage konvektor vooluvõrgust ning laske sellel maha jahtuda. 

  Puhastage  konvektor väljastpoolt niiske pehme riidega. Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. 

  Kaitsekatte vigastamise vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid. HOIDMINE 

  Enne hoiule panekut veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud ja täielikult maha jahtunud.   Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised. 

  Kerige toitejuhe kokku.   Hoidke seadet jahedas kuivas kohas. 

  

LV

   LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

  

  Uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju un saglabājiet to kā izziņas materiālu. 

  

Pirms  pirmreizējās  ieslēgšanas  pārbaudiet  vai  izstrādājuma  tehniskais  raksturojums  uzlīmē  atbilst  elektrotīkla 

parametriem.  

 Izmantot tikai sadzīves nolūkos, atbilstoši dotajai ekspluatācijas instrukcijai. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai 

izmantošanai.  

 

Neizmantot ārpus telpām.  

 Lai  izvairīto  no  elektrostrāvas  sitiena  vai  aizdegšanās  negremdējiet  ierīci  ūdenī  vai  kādā  citā  šķidrumā.  Ja  tas  ir 

noticis, NEAIZTIECIET ierīci, nekavējoties atslēdziet to no elektrotīkla un griezieties tuvākajā Servisa centrā ierīces 

pārbaudei. 

  

Ierīce  nav  paredzēta  izmantošanai  personām  (ieskaitot  bērnus)  ar  pazeminātām  fiziskām,  emocionālām  vai 

intelektuālām  spējām  vai  personām  bez  dzīves  pieredzes  vai  zināšanām,  ja  viņas  nekontrolē  vai  neinstruē  ierīces 

lietošanā persona, kas atbild par viņu drošību.

  Bērni ir jākontrolē, lai nepieļautu spēlēšanos ar ierīci. 

  

Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ierīces komplektā. 

  Barošanas vada bojājuma gadījumā, drošības pēc, tā nomaiņa jāuztic ražotājam vai tā pilnvarotam servisa centram, 

vai arī analoģiskam kvalificētam personālam.

  Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrovadu. 

  

Necentieties patstāvīgi labot ierīci. Ierīces traucējumu konstatēšanas gadījumā griezieties tuvākajā servisa centrā. 

  Sekojiet līdzi, lai elektrovads neskartos klāt asām malām un karstām virsmām. 

  

Nevelciet barošanas vadu, negrieziet un neuztiniet to uz ierīces korpusa. 

  Lai izvairītos no apdegumu iegūšanas darbības laikā nepieskarieties ierīces uzkarsušajai virsmai, izmantojiet rokturi.

  

Nenovietojiet eļļas 

konvektor

u blakus viegli uzliesmojošiem priekšmetiem un vielām vai priekšmetiem, kas deformējas 

augstas temperatūras iedarbībā.

 

UZMANĪBU Lai  izvairītos  no  elektrotīkla  pārslodzes,  nepieslēdziet 

convec


toru  vienlaicīgi  ar  citām  jaudīgām  elektroierīcēm  pie 

vienas un tās pašas elektrotīkla līnijas.

  Neapsedziet ierīci tās darbības laikā.

   

Ja  izstrādājums  kādu  laiku  ir  atradies  temperatūrā  zem  0ºC,  pirms  ieslēgšanas  tas  ir  jāpatur  istabas  apstākļos  ne 

mazāk kā 2 stundas.

  

Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas  izmaiņas, kas būtiski 

neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti.

 


IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


17 

NOVIETOŠANA UZ GRĪDA

 Apgrieziet  konvektoru  otrādi,  piestipriniet  riteņus  pie  konvektora  apakšas,  pārbaudiet,  vai  skrūvju  atveres  sakrīt 

pareizi, tad cieši pieskrūvējiet skrūves (ietilpst piegādes komplektā).

  Novietojiet konvektoru uz grīdas.

 

STIPRINĀŠANA PIE SIENAS 

  Piestipriniet skavas pie sienas, izmantojot esošās skrūves un uzgriežņus (ietilpst komplektā).

  

Uzstādiet sildītāju, atstājot vietu starp ierīces pamatni un grīdu ne mazāk kā 50 cm, un pārbaudiet, lai tas atrastos ne 

tuvāk kā 1 m attālumā no tapsējuma materiāliem un aizkariem. 

 

IERĪCES IESLĒGŠAN Iespraudiet kontaktdakšu šai ierīcei piemērotā kontaktligzdā, temperatūras regulētāju uzstādiet stāvoklī I, vienlaikus 

iedegsies darbības indikators.

 

DISPLEJA RĀDĪTĀJI

 

 

MAZA JAUDA 

 

AUGSTA JAUDA 

 

BLOĶĒŠANA

 

 

DARBĪBAS INDIKATORS

 

 

TAIMERIS 

 

TEMPER

ATŪRA 

 

 

STUNDAS 

JAUDAS UZSTĀDĪŠANA

 

 Piespiediet pogu "POWER" uz vadības paneļa, ierīce sāks darboties mazas jaudas režīmā.

  

Piespiediet pogu "POWER" vēlreiz, ierīce sāks darboties augstas jaudas režīmā.

 

TAIMERA UZSTĀDĪŠANA

 

 Piespiediet pogu "TIMER" uz vadības paneļa.

  

Taimera uzstādīšanai izmantojiet pogu "+" vai "

-".  Taimera regulēšana iespējama diapazonā no 1 līdz 24 stundām (1 solis ir 1 stunda). Taimeris ieslēgsies 5 sekundes 

pēc laika ievadīšanas.

  Beidzoties uzstādītajam laikam konvektors izslēgsies

 

TEMPERATŪRAS UZSTĀDĪŠAN

 Temperatūras uzstādīšanai izmantojies pogu "+" vai "

-

" uz vadības paneļa. 

 Temperatūru iespējams uzstādīt diapazonā no +5

 

°С līdz +35 

°С (1 solis ir 1

 

°С). Noklusējumā uzstādītā temperatūra ir +35 

°С.


 

 Temperatūras rādītājs mirgos ievadīšanas procesā un pārstās mirgot beidzot uzstādīšanu.

  

Konvektors automātiski uzturēs ievadīto temperatūru, periodiski ieslēdzot un izslēdzot apsildi. Kad temperatūra telpā 

sasniegs  vēlamo  līmeni,  konvektors  automātiski  izslēgsies.  Samazinoties  telpas  temperatūrai,  ierīce  automātiski 

ieslēdzas un turpina sildīt telpu.

 

BLOĶĒŠANA/ ATBLOĶĒŠA

NA 

Lai ieslēgtu bloķēšanu, vienlaicīgi piespiediet taustiņus "+" un "

-

". Lai atbloķētu pogas, vienlaicīgi piespiediet "+" un "-" 

vēlreiz.


 

IZSLĒGŠANA

 

 Lai izslēgtu ierīci, uzstādiet slēdzi stāvoklī "0"

 

UZMANĪBU:  

 Lai nebūtu siltuma noplūdes, telpai jābūt aizvērtai, citādi tā neiesils. 

 

TĀLVADĪBAS PULTS 

 ON/OFF 

KONVEKTORA IESLĒGŠANA/ IZSLĒGŠANA

 

CHILD LOCK 

BLOĶĒŠANA

 

POWER 

JAUDAS IZVĒLE

 

 TIMER 

LAIKA UZSTĀDĪŠANA

 IZVĒLĒTĀS

 

VĒRTĪBAS PALIELINĀŠA

NA IZVĒLĒTĀS VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANA

 

 Korektai darbībai, izmantojot tālvadības pulti (TP), vienmēr pavērsiet signāla izstarotāju taisni pret signālu uztvērēju, 

kas atrodas uz ierīces priekšējās virsmas.

  Sargājiet TP no tiešo saules staru iedarbības.

  

Neļaujiet TP nokrist un būt pakļautai mitruma ietekmei.

  Savlaicīgi nomainiet barošanas elementus

 (1xCR2025 3V). 

 

Ja TP ilgstoši netiek lietota, noteikti izņemiet no tās barošanas elementus, lai nenotiktu kontaktelementu oksidēšanās. 

IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


18 

TĪRĪŠANA

 UN KOPŠANA 

 Regulāri attīriet 

konvektor

u, starp plāksnēm sakrājušies netīrumi samazina tā darbības efektivitāti.

  

Pirms tīrīšanas  atvienojiet 

konvek

toru no elektrotīkla un ļaujiet tam pilnībā atdzist. 

  Noslaukiet konvektoru no ārpuses ar mitru, mīkstu drānu. Neizmantojiet organiskus šķīdinātājus, agresīvas ķīmiskas 

un abrazīvas vielas.

  Tīrīšanas laikā neizmantojiet asus priekšmetus, lai nesabojātu aizsargslāni.

 

GLABĀŠANA 

 Pirms tīrīšanas pārliecinaties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzis

usi. 


 

Izpildiet TĪRĪŠANAS UN KOPŠANAS sadaļas nosacījumus. 

  Satiniet barošanas vadu.  

Ierīci glabājiet sausā, vēsā vietā. 

  

LT   VARTOTOJO INSTRUKCIJA 

SAUGUMO 

PRIEMONĖS

  

Atidžiai perskaitykite Vartotojo instrukciją ir išsaugokite ją tolimesniam naudojimui.

   Prieš pirmąjį naudojimą patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo 

parametrus. 

 

Naudoti  tik  buitiniams  tikslams  pagal  šios  Vartotojo  instrukcijos  nurodymus.  Prietaisas  nėra  skirtas  pramoniniam naudojimui. 

 Naudokite prietaisą tik patalpose.

  

Prieš valydami pritaisą bei jo nesinaudodami, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.

  Nenardinkite  prietaiso  ir maitinimo laido į vandenį bei kitus skysčius. Įvykus tokiai situacijai, NELIESDAMI  prietaiso 

nedeldami išjun

kite jį iš elektros tinklo ir kreipkitės į Serviso centrą.

  

Prietaisas  nėra  skirtas  naudotis  žmonėms  (įskaitant  vaikus),  turintiems  sumažėjusias  fizines,  jausmines  ar  protines 

galias;  arba  jie  neturi  patirties  ar  žinių,  kai  asmuo,  atsakingas  už  tokių  žmonių

 

saugumą,  nekontroliuoja  ar neinstruktuoja jų, kaip naudotis šiuo prietaisu.

  

Vaikus būtina kontroliuoti, kad jie nežaistų šiuo prietaisu.

  Nenaudokite neįeinančių į prietaiso komplektą reikmenų.

  

Jei  pažeistas  maitinimo  laidas,  norėdami  išvengti  pavojaus,  jį

 

turi  pakeisti  gamintojas  arba  atestuotas  techninės priežiūros centras, ar kvalifikuotas specialistas. 

   Nenaudokite prietaiso, jei jo elektros laidas buvo pažeistas. 

 Nebandykite savarankiškai taisyti prietaiso. Atsiradus nesklandumams kreipkitės į artimiausią Serviso centrą.

  

Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestų aštrių kampų ir karštų paviršių.

  Nudegimams išvengti prietaisui veikiant nelieskite jo įkaitusio paviršiaus, naudokite rankeną.

   Nepalykite  konvektorius 

šalia  rozečių,  lengvai  užsidegančių  arba

 

besideformuojančių  esant  aukštai  temperatūrai daiktų bei medžiagų.

 

DĖMESIO: 

 Siekdami išvengti elektros tinklo perkrovos, neįjunkite tepalinį radiatorių į vieną elektros tinklo liniją su kitais galingai

elektros prietaisais.  

Neuždenkite veikiančio prietaiso. 

 Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 ºC temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį 

kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.

  Gamintojas  pasilieka  teisę  be  atskiro  perspėjimo  nežymiai  keisti  įrenginio  konstrukciją  išsaugant  jo  saugumą, 

funkcionalumą bei esmines savybes.

 

PASTATYMAS ANT GRINDŲ

 

 Apverskite  konvektorių,  apatinėje  konvektoriaus  pusėje  pritvirtinkite  ratukus,  patikrinkite,  kad  teisingai  sutaptų 

varžtams skirtos skylės. Tada sandariai priveržkite varžtus (pridėti komplekte)

  Padėkite konvektorių ant grindų.

 

MONTAVIMAS ANT SIENOS  

  Pritvirtinkite ant sienos kronšteinus, naudodami turimus varžtus ir veržles (pridedamos komplekte).  

Sumontuokite šildytuvą, palikdami mažiausiai 50 cm. atstumą tarp prietaiso pagrindo ir grindų, ir stebėkite, kad būtų išlaikytas mažiausiai 1 metro atstumas nuo apmušimo medžiagų ir užuolaidų. 

 

PRIETAISO ĮJUNGIMAS 

 Kištuką  prijunkite  prie  šiam  prietaisui  tinkančio  maitinimo  tinklo,  išjungėją  nustatykite  I  padėtimi,  kol  įsižiebs 

eksploatavimo indikatorius. IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


19 

MONITORIAUS PARODYMAI 

 

ŽEMA GALIA 

 

AUKŠTA GALIA 

 

BLOKUOTĖ

 

 

EKSPLOATAVIMO INDIKATORIUS 

 

LAIKMATIS 

 

TEMPERATŪRA

 

 

LAIKRODIS 

GALIOS NUSTATYMAS 

 Valdymo pulte paspauskite mygtuką „POWER“ (maitinimas) ir prietaisas ims veikti

 žemos galios režimu. 

 

Dar kartą paspauskite mygtuką „POWER“ (maitinimas) ir prietaisas ims veikti aukštos galios režimu. 

LAIKMAČIO NUSTATYMAS

 

 Valdymo pulte paspauskite mygtuką „TIMER“ (laikmatis).

   Mygtukais „+“ arba „-

“ nustatykite laikmatį.

   Laikmatis nustatomas 1-24 val. intervalu (vienas žingsnis lygus 1 valandai). Nustačius laiką, laikmatis įsijungia per 5 

sek. 


  Konvektorius išsijungs pasibaigus nustatytam laikui. TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

 

 Temperatūrą nustatykite valdymo pulto mygtukais „+“ arba „

-“. 


  Temper


atūrą  galite  nustatyti  nuo  +5

 

°С  iki  +35 

°С  intervalu  (1  žingsnis  lygus  1

 

°С).  Numatytoji  temperatūra  siekia +35°С.

  

Nustatymo metu mirksės temperatūros piktograma ir ji nustos mirksėti, užbaigus nustatymo procedūrą.

   Konvektorius automatiškai palaikys nustatytą  temperatūrą,  periodiškai  įjungdamas  ir  išjungdamas  šildymą.  Kai 

patalpoje  esanti  temperatūra  pasieks  reikiamą  lygį,  jis  automatiškai  išsijungs.  Nukritus  patalpos  temperatūrai, 

prietaisas įsijungs automatiškai ir ji vėl bus šildoma.

 

BLOKAVIMAS / BLOKAVIMO ATŠAUKIMAS 

 

Norėdami įjungti blokuotę, kartu paspauskite mygtukus „+“ ir „-

“. Norėdami atšaukti blokuotę, kartu 

 

Dar kartą paspauskite mygtukus „+“ ir „-“. 

IŠJUNGIMAS 

 Norėdami išjungti konvektorių, išjungėją nustatykite „0“ padėtimi.

 

DĖMESIO:  

  Patalpa turi būti uždaryta, kad nenutekėtų šiluma. Priešingu atveju ji neįšils. 

 

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS  „ON/OFF“ 

KONVEKTORIAUS ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

 

„CHILD LOCK“ 

BLOKUOTĖ

 

„POWER“ 

GALIOS PARINKIMAS 

 „TIMER“ 

LAIKO NUSTATYMAS 

+ PARINKTOSIOS REIKŠMĖS PADID

INIMAS 

- PASIRINKTOSIOS REIKŠMĖS SUMAŽINIMAS

 

 Naudojantis nuotoliniu valdymo pultu (NVP), signalą visada nukreipkite tiesiai į prietaiso išorėje esantį imtuvą.

  

Venkite, kad į NVP nekristų tiesioginiai saulės spinduliai.

  NVP saugokite nuo smūgių ir drėgmės  Laiku keiskite maitinimo elementus (1xCR2025 3V). 

 Jei ilgai ketinate  nenaudoti NVP,  būtinai išimkite iš jo maitinimo elementus, kad išvengtumėte kontaktinių  elementų 

oksidacijos. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

 

  Reguliariai valykite konvektorius, nes nešvarumai tarp jo griovelių sumažina jo efektyvumą.

   Prieš valydami konvektorius 

išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.

   Nuvalykite 

radiatorių iš išorinės pusės drėgnu minkštu audiniu. Nenaudokite organinių tirpiklių, agresyvių cheminių bei 

švei

timo medžiagų. 

  Valydami konvektorius, nenaudokite aštrių daiktų, kurie galėtų pažeisti jo apsauginį sluoksnį.

 

SAUGOJIMAS 

 

Prieš padėdami prietaisą į laikymo vietą, įsitikinkite, jog jis yra išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai atvėso. 

  Atlikite visus "VALYMAS IR PRIEŽIŪRA" skyriaus reikalavimus.

  

Suvyniokite maitinimo laidą.

  Prietaisą laikykite sausoje vėsioje vietoje.

 


IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


20 

  

H   HASZNALATI UTASÍTÁS 

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 Figyelmesen olvassa el az adott Kezelési útmutatót és őrizze meg azt, mint tájékoz

tató anyagot.  

 

A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-

e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat 

adataival.  

  Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.    Szabadban ne használja a készüléket.  

  Használaton kívül, vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. 

   Áramütés, illetve elektromos tüzek elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba. Ha 

ez megtörtént NE FOGJA MEG a készüléket, azonnal áramtalanítsa a készüléket és forduljon szervizbe.  

  Ne használják a készüléket fizikai-, érzelmi-,  illetve  szellemi  fogyatékos  személyek,  vagy  tapasztalattal,  elegendő 

tudással  nem  rendelkező  személyek  (beleértve  a  gyerekeket)  felügyelet  nélkül,  vagy  ha  nem  kaptak  a  készülék 

használatával kapcs

olatos instrukciót a biztonságukért felelős személytől.

   A készülékkel való játszás elkerülése érdekében tartsa a gyermekeket felügyelet alatt.   Ne használjon a készülékhez készlethez nem tartozó alkatrészt.  

  A vezeték meghibásodása esetén -  veszély elkerülése érdekében –  annak cseréjét végeztesse a gyártóval vagy a gyártó által meghatalmazott szervizzel ill. szakemberrel.  

  Ne használja a készüléket sérült vezetékkel.    Ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket. Meghibásodás felmerülése esetén forduljon a közeli szakszervizbe.  

  Figyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, vagy forró felülettel.   

Égési sérülések elkerülése érdekében ne érjen a működő készülékhez, illetve meleg részeihez, használja a fogantyút. 

 Ne állítsa az olajos fűtőtestet gyúlékony,

 

vagy hőtől deformálódó tárgyak, illetve szerek mellé. 

FIGYELEM: 

 Az  elektromos  hálózat  túlterhelése  elkerülése  érdekében  ne  csatlakoztassa  egyidejűleg  az  olajos  fűtőtestet  más 

elektromos készülékkel egy és ugyan azon hálózathoz. 

 

Letakarni a működő készüléket tilos.  

  Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 ºC–nál  tárolták,  bekapcsolása  előtt  legalább  2  órán  belül  tartsa 

szobahőmérsékleten.

  A  gyártónak  jogában  áll  értesítés  nélkül  másodrendű  módosításokat  végezni  a  készülék  szerkezetében,  melyek 

alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működőképességét, funkcionalitását.

 

PADLÓRA VALÓ FELÁLLÍTÁS 

 Fordítsa fel a konvektort, a kerekeket csatolja a konvektor alsó részére, ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkednek

-e 


a csavarfuratok, majd szorosan csavarja be a csavarokat (készletben mellékelve). 

  Helyezze a konvektort a padlóra. FALRA VALÓ FELÁLLÍTÁS 

 A meglévő anyacsavarok, csavarok segítségével rögzítse a tartókat a falra (készletben mellékelve).

  

Állítsa be a melegítőt úgy, hogy a készülék és a padló

  között legalább 50  cm távolság maradjon, és figyeljen oda, 

hogy legalább 1 m-

re legyen a kárpittól és függönytől.

 

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA 

 

A  villát  csatlakoztassa  az  adott  készüléknek  megfelelő  konnektorba,  a  kapcsolót  állítsa  "I"  helyzetbe,  eközben kigyul

lad a működési égő.

 

A KIJELZŐ ADATAI

 

 

ALACSONY TELJESÍTMÉNY 

 

MAGAS TELJESÍTMÉNY 

 

 

BLOKKOLÁS 

 

 

MŰKÖDÉSI ÉGŐ

 

 

 

IDŐZÍTŐ

 

 

 

HŐMÉRSÉKLET

 

 

 

ÓRA 

 

TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA 

 Nyomja meg a POWER gombot a vezérlőpadon, a készülék elkezdi működését alacsony 

teljesítménynél. 

   


Nyomja meg a POWER gombot még egyszer, a készülék elkezd működni magas teljesítménynél.

 

IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA 

 Nyomja meg a TIMER gombot f vezérlőpadon.

  

Az időzítő beállításához használja a 

"+" vagy "-" gombokat. 

 Az időzítő beállítása 1

-24 ór


ás időhatárban valósul meg (1 lépés 

1 óra). Az  időzítő a beállítás után 5 másodperc múlva bekapcsol. 

 A beállított idő lejártával a konvektor kikapcsol.

 


IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


21 

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍ

TÁSA 

 A hőmérséklet beállításához használja a vezérlőpadon lévő "+" vagy "

-" gombokat. 

 

A hőmérséklet beállítható +5 

°С

-tól +35 °С

-ig (1 lépés - 1 

°С ). A beállított hőmérséklet eredetileg 

+35 


°С   

A beállítás során a hőmérséklet jelzőfénye pislogni fog, és abbahagyja a pislogást a beállítások befejeztével.

  A fűtés időközönkénti be

-és kik


apcsolásával a konvektor automatikusan fenntartja a megadott hőmérsékletet. Ha a 

helyiség  hőmérséklete  eléri  a  kívánt  szintet,  a  konvektor  automatikusan  kikapcsol.  Ha  a  helyiség  hőmérséklete 

csökken, a készülék automatikusan bekapcsol és továbbra is fűti a

 helyiséget. BLOKKOLÁS / FELSZABADÍTÁS 

  A blokkolás bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a "+" és "-" gombokat. Ahhoz hogy felszabadítsa a gombokat, még egyszer nyomja meg a "+" és "-". 

KIKAPCSOLÁS 

  A konvektor kikapcsolásához a kapcsolót állítsa a 0 állapotba. FIGYELEM: 

 A hőveszteség megakadályozása érdekében a helyiséget zárva kell tartani, különben nem melegszik fel.

  

TÁVVEZÉRLŐ 

 ON/OFF 

A KONVEKTOR 

BEKAPCSOLÁSA/KIKAPCSOLÁSA 

CHILD LOCK 

BLOKKOLÁS 

POWER 

TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSA 

 TIMER 

AZ IDŐ BEÁL

LÍTÁSA 

 A KIVÁLASZTOTT ÉRTÉK NÖVELÉSE A KIVÁLASZTOTT ÉRTÉK CSÖKKENTÉSE 

 A távvezérlő használatakor a megfelelő működés érdekében a jeladót mindig irányítsa közvetlenül a készülék elülső 

felületén lévő jelvevőre.

  Ügyeljen arra, hogy a távvezérlő ne ér

je közvetlen napsugár. 

 

Ne ejtse le, és ne tegye ki nedvesség hatásának a távvezérlőt. 

 Időben cserélje az elemeket

 (1xCR2025 3V). 

 

Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, az elemeket feltétlenül távolítsa el belőle, hogy megakadályozza az érintkező el

emek oxidációját. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

 Rendszeresen tisztítsa a fűtőtestet, mivel a lapok közt összegyűlt szennyeződés csökkenti a készülék működésének 

hatását. 

 

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és hagyja teljesen lehűlni. 

  Törölje meg kívülről a fűtőtestet puha, nedves törlőkendővel. Ne használjon szerves oldószert, agresszív kémiai és 

súrolószert. 

 

Tisztítás közben ne használjon éles tárgyakat, mivel megsérülhet a védőburkolat. 

TÁROLÁS 

 Tárolás előtt győződjön meg, hogy a készülék áramtalanítva van és teljesen lehűlt.

   Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépéseit. 

  Tekerje fel a vezetéket.  

Hűvös, száraz helyen tárolja. 

 

 KZ 

  

ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

 

 Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға 

сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттелген техникалық талаптар 

орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік 

береді.


 

 SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық

 

мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға 

табыс етілген күннен бастап  2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет 

мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын 

аударады.

 

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

 

 Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз. 

  

Алғашқы  қосудың  алдында  бұйымның  техникалық  сипаттамасының  жапсырмадағы,  электр  жүйесінде 

көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз. 

  

Осы  Пайдалану  нұсқауына  сәйкес  тек  қана  тұрмыстық  мақсаттарда  қолданылады.  Құрал  өнеркәсіптік 

қолдануға арналмаған. 

  

Жайдан тыс қолданылмайды.

   Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз. 

  

Электр тоғының ұруына және жануға тап болмау үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. 

Егер  бұл  жағдай  болса,  бұйымды  ҰСТАМАҢЫЗ,  оны  электр  жүйесінен  дереу  сөндіріп  тастаңыз  және  сервис 

орталығына тексертіңіз. 

 


IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


22 

 Дене, жүйке не болмаса ақыл

-

ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі  жеткіліксіз  адамдардың  (соның  ішінде  балалардың)  қауіпсіздігі  үшін  жауап  беретін  адам  қадағаламаса 

немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды.

  Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.

  

Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол уәкілеттік берген 

сервис орталығы немесе соған ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс. 

  

Бересі жинаққа енгізілмеген керек

-

жарақтарды қолданбаңыз.  

 Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз. 

  

Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз. 

  Қоректену бауынан тартпаңыз, оны ширатпаңыз және құрылғының тұлғасын айнала орамаңыз. 

  

Күйіп қалмау үшін жұмыс уақытына құралдың қыздырылған беттеріне тимеңіз, тұтқаны қолданыңыз.

  Майлы  конвекторы  тез  тұтанатын  немесе  температураның  әсерінен  дефомациялатын  заттармен  және 

мүліктердің қасында қоймаңыз.

 

НАЗАР:

 

 Қоректену  жүйесін  шамадан  тыс  жүктемеу  үшін,  майлы  конвекторы  басқа  қуатты  электр  аспаптармен  бір 

уақытта бір ғана электр жүйесіне іске қоспаңыз.

  Құрал жұмыс істеушіге ештеме жаппаңыздар.

   

Егер бұйым біршама уақыт 0ºC

-

тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.

  

Өндіруші  бұйымның  қауіпсіздігіне,  жұмыс  өнімділігі  мен  жұмыс  мүмкіндіктеріне  түбегейлі  әсер  етпейтін 

болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.

 

ЕДЕНГЕ ОРНАТУ 

 Конвекторды төңкеріңіз де, доңғалақтарын конвектордың астыңғы бөлігіне бекітіңіз, бұрандамаларға арналған 

тесіктердің  дұрыс  келтірілгенін  тексеріңіз,  содан  кейін  бұрандамаларды  (жинақталыммен  бірге  жеткізіледі) 

қатайтып бұраңыз.

  

Конвекторды еденге қойыңыз.

 

ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУ

  

 Жинаққа кіретін бұрандалар мен сомындарды (жинақталыммен бірге жеткізіледі) пайдаланып, қасырмаларды 

қабырғаға бекітіңіз.

  Аспаптың тұғыры мен еденнің арасында кем дегенде 50 см бос орын қалдырып, жылытқышты орнатыңыз да, 

оның жиһаз тысының материалдары мен перделерден кем дегенде 1 м алыс болуын қадағалаңыз.

  

АСПАПТЫ ІСКЕ ҚОСУ

 

 Ашаны  осы  аспапқа  қолайлы  розеткаға  сұғыңыз  да,  ажыратқышты  I  қалпына  орнатыңыз,  сол  кезде  жұмыс 

индикаторы жанады.

 

ДИСПЛЕЙ КӨРСЕТКІШТЕРІ

 

 

ТӨМЕН ҚУАТ

 

 

ЖОҒАРЫ ҚУАТ

 

 

БҰҒАТТАУ

 

 

ЖҰМЫС ИНДИКАТОРЫ

 

 

ТАЙМЕР

 

 

ТЕМПЕРАТУРА

 

 

САҒАТ

 

ҚУАТТЫЛЫҚТЫ ОРНАТУ

 

 Басқару панеліндегі «POWER» түймешігін басыңыз, аспап төмен қуат режимінде жұмыс істей бастайды.

  

«POWER» түймешігін тағы бір рет басыңыз, аспап жоғары қуат режимінде жұмыс істей бастайды.

 

ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

 

 Басқару панеліндегі «TIMER» түймешігін басыңыз.

  

Таймерді орнату үшін «+» немесе «

-

» түймесін басыңыз. 

 Таймерді  баптау  1  сағат  пен  24  сағат  ауқымында  (1  қадам  1  сағатқа  тең)  жүзеге  асырылады.

 

Таймер  уақыт орнатылғаннан кейін 5 секунд өткенде іске қосылады.

  

Орнатылған уақыт өткеннен кейін конвектор ажыратылады.

 

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНАТУ

 

 Температураны орнату

 

үшін басқару панеліндегі «+» немесе «-

» түймесін басыңыз.

  Температураны  +5  °С  градустан  +35  °С  градусқа  дейінгі  ауқымда  (1  қадам  1  сағатқа  тең)  орнатуға  болады.

 

Әдепкі бойынша орнатылған температура +35 

°С градусты құрайды.

  Температура белгішесі орнату барысында жыпылықтап тұрады да, баптау аяқталғаннан кейін жапылықтауын 

тоқтатады.

  Конвектор  жылытуды  мезгіл

-

мезгіл  қосып-

өшіре  отырып,  берілген  температураны  автоматты  түрде  ұстап 

тұрады.

 

Үй-

жай  ішіндегі  температура  қалаған  деңгейге  жеткенде,  конвектор  автоматты  түрде  ажыратылады.

 

Үй

-жай ішіндегі температура төмендеген кезде, аспап автоматты түрде іске қосылып, бөлменің ішін жылытуды 

жалғастырады.

 


IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


23 

БҰҒАТТАУ/БҰҒАТЫН АҒЫТУ

 

 Бұғаттау  функциясын іске қосу үшін «+» және «

-

» түймелерін басыңыз. 

Түймелердің бұғатын ағыту үшін «+» 

және «

-

» түймелерін тағы бір рет басыңыз. 

ӨШІРУ

 

 Конвекторды ажырату үшін ажыратқыш тетікті «0» қалпына қойыңыз.

 

ЕСКЕРТУ:  

 Жылу шығып кетпес үшін бөлменің есігін жауып қою керек, әйтпесе ол жылымайды.

  

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ 

 ON/OFF 

КОНВЕКТОРДЫ ІСКЕ ҚОСУ/АЖЫРАТУ

 

CHILD LOCK 

БҰҒАТТАУ

 

POWER 

ҚУАТТЫ ТАҢДАУ

 

 TIMER 

УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

 ТАҢДАЛҒАН МӘНДІ АРТТЫРУ

 ТАҢДАЛҒАН МӘНДІ КЕМІТУ

 

 Қашықтан басқару пультін пайдаланған кезінде дұрыс жұмыс істеу үшін сигнал бергішті әрқашан да аспаптың 

беткі қабатындағы сигнал қабылдағышқа бағыттаңыз.

  Қашықтан басқару пультіне күн сәулесінің тура түсуіне жол бермеңіз.

  

Қашықтан басқару пультін еденге түсіріп алмаңыз және ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз.

  Қоректендіру элементтерін уақтылы ауыстырып отырыңыз

 cgfd sbhy nye eynstszfc(1xCR2025 3V). 

 

Егер  қашықтан  басқару  пультін  ұзақ  уақыт  бойы  пайдаланбайтын  болсаңыз,  түйіспе  элементтердің тотықтануына жол бермеу үшін қоректендіру элементтерін одан шығарып қойыңыз.

 

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ 

 Конвекторы  ұдайы  тазалаңыз,  себебі  пластиналардың  арсына  жиналған  кір  оның  жұмыс  нәтижелілігін 

төмендетеді.

  Тазалаудың алдында конвекторы электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз және оған суынуға мұрша беріңіз.

  

Конвекторы сыртынан дымқыл жұмсақ матамен сүртіңіз. Органикалық еріткіштер, агрессивтік химиялық немесе 

қайрақты заттарды қолданбаңыз.

  

Тазалау барысында қорғау жабындыларына зақым келтірмеу үшін өткір затттарды пайдаланбаңыз.

 

САҚТАУ

 

 Сақтаудың алдында құралдың электр жүйесінен сөндірілгеніне және толық суынғанына көз жеткізіңіз.

  

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ бөлімінің барлық талаптарын орындаңыз.

  Қоректену бауын ораңыз.

  

Құралды


 

құрғақ


 

салқын


 

орында


 

сақтаңыз


 

 SL 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE 

BEZPECNOSTNE OPATRENIA 

 Pozorne prečítajte tento návod na používanie pred používaním spotrebiča, aby nedošlo k

 jeho poškodeniu.  

 

Pred prvým používaním skontrolujte, či  zodpovedajú  technické charakteristiky výrobku, ktoré sú uvedené  na štítku, párametrom elektrickej siete. 

  Používajte len v domácnosti v súlade s týmto  návodom  na  používanie.  Spotrebič  nie  je  určený  na  používanie 

v priemyselnej výrobe. 

  Nepoužívajte vonku.   

Vždy odpájajte spotrebič od elektrickej siete pred čistením alebo v 

prípade, že spotrebič nepoužívate.

  Pre zamedzenie úrazov elektrickým prúdom neponárajte spotrebič ani prívodný kábel do vody alebo iných tekutín. Ak

 

sa to už stalo, NESIAHAJTE na výrobok, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete a 

pred ďalším používaním 

nechajte ho skontrolovať autorizovaným servisom.

  

Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s fyzickým, psychickým alebo ment

álnym handikapom, 

pokiaľ nemajú skúsenosti alebo vedomosti, ak nie sú kontrolované alebo neboli inštruované o používaní spotrebiča 

osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

  

Dbajte na deti, aby sa nesmeli hrať so spotrebičom.

   Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.

  

Zákaz používania spotrebiče s

 

poškodeným prívodným káblom. Pre zamedzenie nebezpečenstva musíte poškodený kábel vymeniť v

 autorizovanom servisnom centre. 

 

Neskúšajte samostatne opravovať spotrebič. Pri poškodení spotrebiča kontaktujte najbližšie servisné centrum. 

  Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedotýkal ostrých krajov a horúcich povrchov.  

Neťahajte za prívodný kábel, neprekrúcajte ho ani neovíjajte ho okolo telesa spotrebiča. 

 Nedávajte  ohrievač  do

 blízkosti elektrických zá

suviek,  zápalných  látok  alebo  predmetov,  ktoré  sa  ľahko  deformujú 

účinkom tepla.

  Pri zdvíhaní alebo preklápaní zapnutého ohrievača sa spustí poistka a

 

spotrebič sa vypne. Ak postavíte spotrebič na základňu, zasa sa zapne.

 


IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


24 

UPOZORNENIE: 

 Pre  zamedzení  preťaženia  elektrickej  siete  nepripojujte  ohrievač  do  elektrickej  siete  súčasne  s

 inými elektrickými 

spotrebičmi.

   UPOZORNENIE! 

Pre zamedzenie prehriatia nepokrývajte spotrebič

.   Aby sa zabránilo popáleniu, nedotýkajte sa počas prevádzky horúceho povrchu spotrebiča, používajte rukoväť.

  

Nestavte konvektor v blízkosti elektrickej zásuvky, v blízkosti horľavých predmetov alebo predmetov, ktoré sa môžu 

deformovať vplyvom teploty.

  

Aby sa zabránilo preťaženiu napájania, nepripájajte konvektor súčasne s ďalšími výkonnými

 

spotrebičmi na rovnakú elektrickú sieť.

   Aby sa zabránilo prehriatiu, nezakrývajte konvektor. 

 Ak výrobok určitú dobu bol pri teplotách pod 0

 

° C, pred zapnutím je potrebné ho nechať pri izbovej teplote po dobu najmenej 2 hodiny. 

  Výrobca si vyhradzuje právo bez  dodatočného  oznámenia  vykonávať  menšie  zmeny  na  konštrukcii  výrobku,  ktoré 

značne neovplyvnia bezpečnosť jeho používania, prevádzkyschopnosť ani funkčnosť.

 

MONTÁŽ NA ZEMI 

 Otočte konvektor, pripevnite kolesá k spodnej časti konvektora, skontrolujte, či

 sú otvory na skrutky vyrovnané, potom 

pevne utiahnite skrutky (sú súčasťou balenia).

   Umiestnite konvektor na zem. 

MONTÁŽ NA STENE 

  Pripevnite háky k stene, použite tie skrutky a matky, ktoré sú v balení.  

Umiestnite ohrievač, nechajte vzdialenosť medzi prístrojom a podlahou min. 50 cm a dohliadnite, aby sa nachádzal 

min. 1 m od čalúnených predmetov a záclon.

 

VYPÍNANIE PRÍSTROJA  

 Zástrčku zasuňte do vhodnej zástrčky pre daný prístroj. Vypínač nastavte do polohy I, zároveň zasvieti kontrolka.

 

DISPLEJ  

NÍZKY VÝKON 

 

VYSOKÝ VÝKON 

 

BLOKOVANIE 

 

KONTROLKA 

 

TIMER 

 

TEPLOTA 

 

HODINY 

NASTAVENIE VÝKONU 

 Stlačte tlačidlo «POWER», ktoré sa nachádza na ovládacom paneli. Prístroj začne pracovať v režime nízkeho výkonu

  

Stlačte tlačidlo «POWER» ešte raz, prístroj vo

jde do režimu výsokého výkonu. 

NASTAVENIE TIMERA  

 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo «TIMER».

  

Poocou tlačidiel «+» «

-

» nastavíte čas. 

 Timer je možné nastaviť v rozmedzí od 1 do 24 hodín 

- s intervalom 1 hodina. Timer sa zapne 5 sekúnd po nastavení 

času.

  

Po uplynutí času sa konvektor vypne.

 

NASTAVENIE TEPLOTY 

 Teplotu nastavíte pomocou tlačidiel «+» «

-», ktoré sa nachádzajú na ovládacom paneli. 

 

Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí od +5°С do +35 °

С

 s intervalom 1 °С

. Predvolená teplota je +35 °

С

  Kontrolka 

teploty bude blikať, kým budete nastavovať teplotu. 

Po nastavení prestane. 

 Konvektor automatiky udržuje nastavenú teplotu, pri čom bude pravidelne zapínať a vypínanť ohrievanie. Keď teplota 

v miestnosti bude vyhriata do požadovanej teploty, konvektor sa au

tomaticky vypne. Keď teplota v miestnosti klesne, 

konvektor sa automaticky zapne a bude ďalej vykurovať miestnosť.

 

BLOKOVANIE/ODBLOKOVANIE 

 Pri súčasnom stlačení tlačidiel «+» и «

-» prístroj zablokujete. 

Pri opätovnom stlačení ho odblokujete. 

VYPNUTIE 

  Príst


roj vypnete stlačením tlačidla «0»

 

UPOZORNENIE:  

Aby ste predišli úniku tepla z miestnosti, zatvárajte okná a dvere, inak sa miestnosť nerozohreje. 

IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


25 

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

 

 ON/OFF 

ZAPNUTIE/ VYPNUTIE KONVEKTORA 

CHILD LOCK 

BLOKOVANIE 

POWER 

VÝKON 

 TIMER 

NASTAV

ENIE ČASU

 ZVÝŠENIE VYBRANEJ HODNOTY ZNÍŽENIE VYBRANEJ HODNOTY 

 Aby bola práca pri použití diaľkového ovládania správna, nasmerujte vysielač signálu ovládača na prijímač signálu na 

prednej časti prístroja.

  Chráňte diaľkový ovládač pred priamym slnkom.

  

Chráňte ovládač pred pádmi a pred vlhkosťou.

  Vymieňajte batérie včas

 (1xCR2025 3V). 

 

Ak dlhší čas ovládač nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili oxidácií kontaktných prvkov.  

ČISTENIE A

 ÚDRŽBA 

  Pravidelne odstraňujte z

 konvektora prach a špinu, lebo 

prach a nečistoty môžu znížiť účinnosť

 

spotrebiča Pred čistením odpojte spotrebič 

od elektrickej siete 

a nechajte ho vychladnúť.

   Utrite vonkajšie 

č

asti konvektora vlhkou mäkkou handrič

kou


. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá, chemikálie alebo 

abrazíva. 

  P


ri čistení

 nepoužívajte ostré predmety, aby nedošlo k poškodeniu ochranného náteru. SKLADOVANIE 

 Pred uložením sa uistite, že spotrebič 

je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladol. 

  Zoznámte sa s požiadavkami bodu „Č

istenie a údržba“.   Zmotajte kábel. 

Document Outline

 • RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 
 • GB DESCRIPTION 
 • BG ОПИСАНИЕ 
 • CZ POPIS
 • SCG ОПИС
 • UA ОПИС
 • LV APRAKSTS
 • EST KIRJELDUS
 • H LEÍRÁS
 • LT APRAŠYMAS
 • SL STAVBA VYROBKU
 • KZ СИПАТТАМА
 • IMPORTANT SAFEGUARDS
  • CAUTION:
 • Floor Installation
 • Wall Installation
 • Switching On
 • Display Indication
 • LOW POWER
 • HIGH POWER
 • LOCK
 • OPERATION
 • TIMER
 • TEMPERATURE
 • CLOCK
 • SETTING POWER LEVEL
 • Timer Setting
 • Temperature Setting
 • Locking/Unlocking
 • Switching Off
  • WARNING!
 • REMOTE CONTROL UNIT
 • SWITCHING THE CONVECTOR ON/OFF
 •  ON/OFF
 • LOCK
 • CHILD LOCK
 • POWER SETTING
 • POWER
 • TIMER SETTING
 •  TIMER
 • +
 • THIS BUTTON INCREASES THE SETTING VALUE
 • THIS BUTTON DECREASES THE SETTING VALUE
 • -
 • STORAGE
 • RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  • МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
   • ВНИМАНИЕ:
  • Установка на полу
  • Установка на стене
  • Включение прибора
  • Показания ДИСПЛЕя
  • УСТАНОВКА МОЩНОСТИ
  • УСТАНОВКА таймера
  • УСТАНОВКА температуры
  • блокировкА/СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ
  • ВЫКЛЮЧЕНИЕ
   • ВНИМАНИЕ:
  • ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
  • ОЧИСТКА И УХОД
  • ХРАНЕНИЕ
 • CZ   NÁVOD K POUŽITÍ
  • BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
   • UPOZORNĚNÍ:
  • INSTALACE NA PODLAZE
  • INSTALACE NA STĚNĚ
  • ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE
  • údaje na displeji
  • nastavení výkonu
  • NASTAVENÍ ČASOVAČE
  • NASTAVENÍ TEPLOTY
  • BLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ
  • VYPNUTÍ
   • UPOZORNĚNÍ:
  • DÁLKOVý OVLÁDAč
  • ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
  • SKLADOVÁNÍ
 • BG   РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
  • ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
   • ВНИМАНИЕ:
  • ФИКСИРАНЕ на поДА
  • МОНТИРАНЕ на стенАТА
  • ВключВАНЕ НА УРЕДА
  • НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕя
  • НАСТРОЙКА НА МОЩНОСТТА
  • НАСТРОЙКА НА таймера
  • НАСТРОЙКА НА температурАТА
  • блокирАНЕ/разблокирАНЕ
  • ИЗКЛЮЧВАНЕ
   • ВНИМАНИЕ:
  • ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
  • ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
  • СЪХРАНЯВАНЕ
 • UA   ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
  • МІРИ БЕЗПЕКИ
   • УВАГА:
  • ВСТАНОВЛЕННЯ на пІДЛОЗІ
  • ВСТАНОВЛЕННЯ на стІнІ
  • УВІМКНЕННЯ приЛАДУ
  • ПоказанНя ДИСПЛЕЯ
  • НАЛАШТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ
  • НАЛАШТУВАННЯ таймера
  • НАЛАШТУВАННЯ температурИ
  • блокУВАННЯ/разблокУВАННЯ
  • ВИМКНЕННЯ
   • УВАГА:
  • ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
  • ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
  • ЗБЕРЕЖЕННЯ
 • SCG   УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ
  • СИГУРНОСНЕ МЕРЕ
   • НАПОМЕНА:
  • Постављање на под
  • Постављање на зид
  • Укључивање
  • Ознаке на екрану
  • ПОДЕШАВАЊЕ НИВОА СНАГЕ
  • Подешавање тајмера
  • Подешавање температуре
  • Закључавање/откључавање
  • Искључивање
   • УПОЗОРЕЊЕ!
  • ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ
  • ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
  • ЧУВАЊЕ
 • EST   KASUTAMISJUHEND
  • OHUTUSNÕUANDED
   • TÄHELEPANU!
  • PÕRANDALE SEADISTAMINE
  • SEINALE SEADISTAMINE
  • KÄIVITUS
  • DIGITAALNE NÄIDIK
  • VÕIMSUSE REGULEERIMINE
  • TAIMERI SEADED
  • TEMPERATUURI SEADED
  • LUKUSTAMINE/AVAMINE
  • VÄLJALÜLITAMINE
   • HOIATUS!
  • KAUGJUHTIMISPULT
  • PUHASTAMINE JA HOOLDUS
  • HOIDMINE
 • LV   LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
  • DROŠĪBAS NOTEIKUMI
   • UZMANĪBU:
  • NOVIETOŠANA UZ GRĪDAS
  • STIPRINĀŠANA PIE SIENAS
  • IERĪCES IESLĒGŠANA
  • DISPLEJA RĀDĪTĀJI
  • JAUDAS UZSTĀDĪŠANA
  • TAIMERA UZSTĀDĪŠANA
  • TEMPERATŪRAS UZSTĀDĪŠANA
  • BLOĶĒŠANA/ ATBLOĶĒŠANA
  • IZSLĒGŠANA
   • UZMANĪBU:
  • TĀLVADĪBAS PULTS
  • TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
  • GLABĀŠANA
 • LT   VARTOTOJO INSTRUKCIJA
  • SAUGUMO PRIEMONĖS
   • DĖMESIO:
  • PASTATYMAS ANT GRINDŲ
  • MONTAVIMAS ANT SIENOS
  • PRIETAISO ĮJUNGIMAS
  • MONITORIAUS PARODYMAI
  • GALIOS NUSTATYMAS
  • LAIKMAČIO NUSTATYMAS
  • TEMPERATŪROS NUSTATYMAS
  • BLOKAVIMAS / BLOKAVIMO ATŠAUKIMAS
  • IŠJUNGIMAS
   • DĖMESIO:
  • NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
  • VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
  • SAUGOJIMAS
 • H   HASZNALATI UTASÍTÁS
  • FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
   • FIGYELEM:
  • Padlóra való felállítás
  • falra VALÓ FeLállítás
  • A készülék bekapcsolása
  • A kijelző ADATAI
  • TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA
  • IDŐZíTŐ BEÁLLÍTÁSA
  • A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
  • BLOKKOLÁS / FELSZABADÍTÁS
  • KIKAPCSOLÁS
   • FIGYELEM:
  • TÁVVEZÉRLŐ
  • TÁROLÁS
  • ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
   • НАЗАР:
  • ЕДЕНГЕ ОРНАТУ
  • ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУ
  • АСПАПТЫ ІСКЕ ҚОСУ
  • ДИСПЛЕй көрсеткіштері
  • ҚУАТТЫЛЫҚТЫ ОРНАТУ
  • ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ
  • Температураны орнату
  • бұғаттау/бұғатын ағыту
  • ӨШІРУ
   • ЕСКЕРТУ:
  • қашықтан басқару пульті
  • ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
  • САҚТАУ
  • BEZPECNOSTNE OPATRENIA
   • UPOZORNENIE:
  • Montáž na zemi
  • montáž na stene
  • vypínanie prístroja
  • displej
  • Nastavenie výkonu
  • nastavenie Timera
  • nastavenie teploty
  • blokovanie/odblokovanie
  • diaľkový ovládač
  • Čistenie a údržba
  • SKLADOVANIEПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет