С. бурханов, Ө. Худаяров, К. Наркулова жалпы орто билим берүүчү мектептердин 3-классы үчүн окуу китебижүктеу 2.88 Mb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата17.01.2017
өлшемі2.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

С.  БУРХАНОВ,  Ө.  ХУДАЯРОВ,  К.  НАРКУЛОВА
 
Жалпы  орто  билим  берүүчү  мектептердин
3-классы  үчүн  окуу  китеби
Үчүнчү  басылышы
Өзбекстан  Республикасынын  Элге  билим 
берүү  министрлиги  бекиткен
«SHARQ»    БАСМА-ПОЛИГРАФИЯЛЫК
АКЦИОНЕРДИК  КОМПАНИЯСЫНЫН
БАШКЫ  РЕДАКЦИЯСЫ
ТАШКЕНТ – 2016

Шарттуу  белгилер:
1,
 
2,
 
3
 
...
 – оозеки  аткарыла  турган  көнүгүүлөр
1,
 
2,
 
3
 
...
 – жазуу  түрүндө  аткарыла  турган
 
көнүгүүлөр
– бош  чакмактардын  ордуна  >,  <,  =
  белгилеринен  ылайыктуусун  кой
– дептериңе  көчүрүп  жаз  жана  эсиңде  тут 
– баш  катырмалар,  кошумча  көнүгүүлөр
– үйдө  аткарыла  турган  көнүгүүлөр
– сабак  аяктады
Жооптуу  редактор: 
Aкбар  Бахрамов – физика-
математика  илимдеринин  кандидаты.
Пикир  жазгандар: 
Барна  Aбдуллаева  –  Низамий  атындагы  ТМПУ  нун 
кафедра  башчысы,  педагогика  илимдеринин  доктору, 
профессор;
Назира  Aхмедова  –  Республикалык  билим  берүү 
борборунун  «Башталгыч  билим  берүү»  бөлүмү  баш-
чысы;
Дилназа  Якубова  –  Наманган  облусу  Үчкоргон  шаа-
рындагы  34-МАЖБМ  башталгыч  класс  мугалими.
ISBN 978-9943-26-502-8
©  Бурханов  С.,  Xудаяров  Ө.,  Наркулова  К.,  2012,  2014,  2016.
©  «SHARQ»  БПAK  тын  Башкы  редакциясы,  2012,  2014,  2016.
><=
Республикалык  максаттуу  китеп  фонду  каражаттары 
эсебинен  ижара  үчүн  басылды. 
УДК: 51.(075)
КБК  22.1
 
Б  94

3
ЖҮЗДҮК
 
2-КЛАССТА  ӨТҮЛГӨНДӨРДҮ  КАЙТАЛОО
Эки  орундуу  сандарды  разряддан  өтүп  кошуу 
1.
 
Чыгарылышын  түшүндүр: 
  18 + 7 
34 + 6 
67 + 29
1-усул.
  Бөлүктөп  кошуу:
    18 + 7 =                   34 + 6 =                   67   +   29 = 
     
                                                                                                                   
                                                                                                     
                                     
 
10    8 
30   4 
60  7    20  9
8 + 7 = 15 
4 + 6 = 10 
60 + 20 = 80
10 + 15 = 25   
30 + 10 = 40 
7 + 9 = 16
 
80 + 16 = 96
2-усул.
  Мамыча  түрүндө  кошуу:
2.
  Ыңгайлуу  усулда  чыгар:
28 + 7 
53 + 27 
49 + 48 
76 + 17 + 4
74 + 9 
38 + 15 
64 + 29 
27 + 38 + 9
18
 
7
+
34
6
+
67
29
+
25
40
96

4
   3. 
Сүрөттүн  негизинде  маселе  түз  жана  аны 
чыгар:
   
4.
  Ар  бир  фигурада  канча  кесинди  бар?
   5.
 
Наргиза  дүкөндөн  8  даана  жолчолуу 
дептер жана андан 5 ке көп чакмак дептер 
сатып алды. Наргиза бардыгы болуп канча 
дептер  сатып  алган?
   6.
  Фигурадан  30  даана  квадратты 
санап  бере  аласыңбы?
 
   7
  47 + 7 
36 + 14 
54 + 37 
65 + 28 + 7
65 + 9 
45 + 17 
78 + 19 
48 + 27 + 8
   8
 
Бактагы  бир  түп  кара  өрүктөн  38  кг, 
экинчи синен болсо андан 9 кг га көп түшүм 
алынды.  Бардыгы  болуп  канча  килограмм 
кара  өрүк  терип  алынган?
1
2
3
4
    28  м          14  м  ге  көп  Бардыгы – ?  м 

5
Эки  орундуу  сандарды  разряддан  өтүп  кемитүү
  9.
 
Чыгарылышын  түшүндүр: 
40 – 6 
74 – 9 
86 – 28
1-усул.
  Бөлүктөп  кемитүү:
 
40 – 6 =   
74 – 9 =   
86 – 28 = 
                                                                                                                               
                                                                                                                 
      30  10 
4   5 
20   8
10 – 6 = 4 
74 – 4 = 70 
86 – 20 = 66
30 + 4 = 34 
70 – 5 = 65 
66 – 8 = 58
2-усул.
  Мамыча  түрүндө  кемитүү:
10.
  Ыңгайлуу  усулда  чыгар:
20 – 7 
54 – 8 
67 – 28 
73 – 17 + 9
70 – 4 
83 – 6 
95 – 49 
86 – 32 + 7
11. 
Сүрөттүн  негизинде  маселе  түз  жана  аны 
чыгар:
                      72  кг                            45  кг                ?  кг
12. 
Кесиндилердин  узундугун  өлчө. 
AB
  ке-
синди 
CD
  кесиндиден  канча  миллиметрге 
кыска?
                       A                                                  B
              C                                                                      D
40
 
6

74
9

86
28

34
65
58

6
Кашаалуу  туюнтмалар 
17.
 
Чыгарылышын  түшүндүр: 
73 – (41 – 29) – (27 + 18) = 16 
Кашаалуу  туюнтмаларда  баштап  ка
-
шаа нын  ичиндеги  амал,  кийин  башка 
амал дар  солдон  оңго  карай  тартип 
менен  атка ры лат.
18.
  72 – (18 + 15) 
82 – (16 + 8) – (18 + 7)
(32 – 23) + 17 
68 + 17 – (47 + 8) – (25 – 9)
13.
 
Зыйнат  биринчи  аптада  62  беттүү  китеп-
тин  28  бетин,  экинчи  аптада  болсо  кал-
ганын  окуп  болду.  Зыйнат  экинчи  аптада 
биринчи  апта дагыга  караганда  канча  бет 
көп  окуган?
14.
 
Саат циферблатын ар бир бөлүк-
төгү  сандардын  суммасы  бирдей 
боло  тургандай  кылып  6  бөлүккө 
бөл.
15
 
30 – 8 
33 – 7 
53 – 26 
67 + 28 – 19
 
90 – 6 
74 – 9 
86 – 37 
95 – 47 + 26
16
 
Биринчи  дүкөнгө  53  кг,  экинчисине  бол-
со  ан дан  15  кг  га  аз  эт  келтирилди.  Эки 
дүкөнгө  жал  пысынан  канча  килограмм  эт 
келтирил ген?
1
3
2
4
73
12

61
41
29

12
27
18
+
45
61
45

16

7
19. 
Баатырда 24 даана жаңгак бар. Инисинде-
ги  жаңгактар  аныкынан  8  ге  аз.  Aга-иниде 
бардыгы  болуп  канча  жаңгак  бар? 
Чыгаруунун  планы: 
1)
 Инисиндеги  жаңгактардын  саны  — 
  24 – 8
2)
 Б а р д ы к   ж а ң г а к т а р д ы н   с а н ы   — 
  24 + (24 – 8)
Чыгарылышы:
24 + (24 – 8) = 24 + 16 = 40
Жообу: 
40  даана  жаңгак.
20. 
Биринчи жөөктөн 35 кг, ал эми экинчисинен 
андан 9 кг га көп сабиз казып алынды. Эки 
жөөктөн  бардыгы  болуп  канча  килограмм 
сабиз  алынган? 
21. 
Гуниянын жардамында тик бурчтарды, тик 
бурчтан  кичине  бурчтарды,  тик  бурчтан 
чоң  бурчтарды  тап:
22.
  9  таякчадан  3  даанасынын  ар  бири  3  бө-
лүккө бөлүнсө, бардык таякчалардын саны 
канчоо  болот?
23
  37 – (14 + 15) 
87 – (36 – 9) + 23
49 – (54 – 17) 
28 + 19 – (27 – 8) 
3
1
2
4
5
6
8
7

8
1
2
3
4
Кошуунун  топтоштуруу  эрежеси
25.
 
Кошулуучулардын орундары кандай алма-
шуусун  жана  чыгарылышын  тү шүндүр:
5 + 6 = 6 + 5 = 11
24 + 16 = 16 + 24 = 40
7 + 8 + 5 = 8 + 7 + 5 = 5 + 7 + 8 = 5 + 8 + 7 = 20
Кошулуучулардын орду алмаштырыл-
ганы  менен  сумма  өзгөрбөйт. 
26. 
Чыгарылышын  түшүндүр:
23 + 18 + 7 = (23 + 7) + 18 = 30 + 18 = 48
34 + 8 + 26 + 12 = (34 + 26) + (12 + 8) = 60 + 20 = 80
Кошулуучулардын ордун алмаштыруу 
аркылуу  аларды  топтоштуруп  кошуу 
мүмкүн.
27.
  Топтоштуруп  кош:
12 + 7 + 8 
21 + 46 + 19 
38 + 7 + 12 + 23
14 + 9 + 6 
35 + 17 + 25 
9 + 26 + 14 + 41
28.
 
Көп  бурчтуктардын  аттарын  ата.  Алардын 
ар  биринде  канча  жак,  бурч  жана  чоку 
бар?
24
 
Талаадан  43  даана  дарбыз  жана  андан  
6 га даана аз коон үзүлдү. Бардыгы болуп 
канча  дарбыз  жана  коон  үзүп  алынган?

9
29. 
Aзизде  18,  Динарада  андан  7  ге  көп  деп-
тер  бар.  Ал  эми  Касымда  Динарада гы- 
дан  12  ге  көп.  Касымда  канча  дептер 
бар?
30.
  4 төн 9 га чейинки сандарды бош айлана-
лардын ичине үч бурчтуктун ар бир жагын-
дагы  сандардын  суммасы  17  болгондой 
кылып  жайгаш тыр.
31
  6 + 9 + 4 
14 + 17 + 6 
27 + 8 + 3 + 32
8 + 7 + 2 
25 + 26 + 5 
4 + 38 + 6 + 12
32
 
Биринчи капта 37 кг, экинчи капта андан 8 
кг га көп картошка бар. Үчүнчү капта болсо 
экинчидегиден  3  кг  га  көп.  Үчүнчү  капта 
канча  килограмм  картошка  бар?
1
2
3
Сандан  сумманы  кемитүү
33.
 
Чыгарылышын  түшүндүр:
76 – (24 + 18) = 76 – 42 = 34
34.
  25 – 7 + 5 
64 – 18 + 9 
82 – 27 + 39
25 – (7 + 5) 
64 – (18 + 9) 
82 – (27 + 39)
35. 
Спорт  мелдешине  34  окуучу  катышты. 
Алардан  15  и  жүгүрүү,  8  и  аралыкка 
секирүү,  калгандары  бийиктикке  секирүү 
боюнча катышышты. Бийиктикке секирүүгө 
канча  окуучу  катышкан? 

10
Чыгаруунун  планы:
 
1)
 Жүгүрүү жана аралыкка секирүү боюнча 
катышкан  окуучулардын  саны  —  15 + 8
2)
  Бийиктикке  секирүү  боюнча  катышкан 
окуучулардын  саны  —  34 – (15 + 8)
36. 
Сүрөттүн  негизинде  маселе  түз  жана  аны 
чыгар:
37.
 
12  даана  шашка  ташын  үч  катар  кылып 
жайгаштыр,  мында  ар  бир  катарда  5  тен 
шашка  ташы  болсун.
38
  19 – 8 + 9 
48 – 12 + 7 
73 – 38 + 25
19 – (8 + 9) 
48 – (12 + 7) 
73 – (38 + 25)
39
 
Бакта  60  түп  дарак  бар.  Алардан  25  түбү 
алма,17 түбү өрүк, ал эми калганы шабдалы 
дара гы.  Бакта  канча  түп  шабдалы  дарагы 
бар?
15  кг
6  кг
  Келтирилди              Калды            Сатылды
3  кг
? кг 
Сандан  айырманы  кемитүү
40.
 
Чыгарылышын  түшүндүр:
18 – (12 – 5) = 18 – 7 = 11
18 – 12 – 5 = 6 – 5 = 1

11
41.
  14 – (8 – 6) 
32 – (14 – 9) 
82 – (36 – 27)
14 – 8 – 6 
32 – 14 – 9 
82 – 36 – 27
42. 
Дасторкондогу  вазаларда  16  даана  алма 
бар  болчу.  Алардан  9  даанасын  жешти. 
Андан  соң  ваза лардагы  алмалардын  са-
нын  20  га  жеткирүү  үчүн  дагы  канча  алма 
керек?
Чыгаруунун  планы:
 
1.
  Вазаларда  калды  —  16 – 9
2.
  Дагы  керек  —  20 – (16 – 9).
43.
 
Биринчи  катардагы  ар  бир  фигуранын 
экинчи  катардагы  тиешелүү  фигурадан 
айырмасын  тап.
44. 
Класстагы 18 уул баладан 7 си футбол ий-
ри мине  катышпайт.  Класстагы  окуучулар-
дын  саны  35  болсо,  канча  окуучу  футбол 
ийри мине  катышпайт?
45.
 
Берилген  фигурада  канча  квадрат 
бар?  Натыйжада  4  квадрат  кала 
тургандай кылып фигурадагы таяк-
чалардан  бирин  алып  ташта.
46
 
12 – (7 – 5) 
47 – (23 – 6) 
94 – (45 – 28)
12 – 7 – 5 
47 – 23 – 6 
94 – 45 – 28
1
2
3
4
5
6

12
Көбөйтүү  менен  бөлүүнүн  арасындагы 
байланыш
48.
 
Сүрөттүн  негизинде  көбөйтүү  жана  бө-
лүүгө  таан  дык  үч  түрдүү  маселе  түз  жана 
аны  чыгар:
1)
  4  тарелканын  ар  биринде  3  төн  алма 
бар.  Бардык  алмалар  канча  даана?
Чыгарылышы:
 
3 ⋅ 4 = 12. 
Жооп:
 12 даана алма. 
2)
 12 даана алма 4 тарелкага тең коюлду. 
Ар  бир  тарелкада  канчадан  алма  бар? 
Чыгарылышы:
 
12 : 4 = 3. 
Жооп:
  3  төн  алма.
3)
 12 даана алма тарелкаларга 3 төн коюл-
ду.  Алмалар  канча  тарелкага  коюлган?
Чыгарылышы:
  12 : 3 = 4. 
Жооп:
  4  тарел кага.
Эки  сандын  көбөйтүндүсүн  көбөйтүү-
чү лөр дүн  бирине  бөлсө,  экинчи  кө
-
бөй түүчү  келип  чыгат.
49.
  Чакмактардын ордуна тиешелүү сандарды 
таап  кой:
3 ⋅   = 18 
54 :   = 6 
 : 8 = 7
 ⋅
 9 = 72 
81 :   = 9 
 : 7 = 8
47
 
Дүкөндө  түштөн  кийин  калган  54  балмуз-
дак тан 38 даанасы сатылды. Эгерде эртең 
менен  дүкөнгө  100  даана  балмуздак  кел-
тирилген болсо, күнү бою канча балмуздак 
сатылган? 

13
50.
  Сүрөттүн  негизинде  көбөйтүү  жана  бө-
лүүгө тиешелүү үч түрдүү маселе түз жана 
чыгар:
51. 
Каалагандай көрүнүштөгү үч бурчтук, төрт 
бурчтук  жана  беш  бурчтук  сыз. 
52.
 
1 ден 9 га чейинки сандарды чак-
мактарга  кой.  Мында  катар  жана 
мамычалар  боюнча  сандардын 
суммасы  15    болсун.
53
 
2 ⋅   =  14 
48 :   = 8 

 : 5 = 8
 ⋅
 6 = 54 
56 :   = 7 

 : 9 = 7
54
 
Сүрөттүн негизинде көбөйтүү жана бөлүүгө 
тиешелүү  үч  түрдүү  маселе  түз  жана  чы-
гар: 
0  жана  1  сандарынын  катышуусунда 
көбөйтүү 
55.
  Чыгарылышын  түшүндүр:
0 ⋅ 7 = 0 
0 ⋅ 53 = 0 
5 ⋅ 0 = 0 
99 ⋅ 0 = 0 
0  дү  ар  кандай  санга  көбөйтсө  же  ар 
кандай  санды  0  гө  көбөйтсө  0  чыгат.

14
56.
  Чыгарылышын  түшүндүр:
1 ⋅ 9 = 9 
1 ⋅ 72 = 72 
6 ⋅ 1 = 6 
84 ⋅ 1 = 84
1  ди  ар  кандай  санга  көбөйтсө  же  ар 
кандай санды 1 ге көбөйтсө, ушул сан
-
дын  өзү  келип  чыгат.
57.
  0 ⋅ 6 + 27 ⋅ 1 
27 : 3 + 24 ⋅ 1 – 26
1 ⋅ 7 – 79 ⋅ 0 
6 ⋅ 8 + 0 ⋅ (62 – 26)
58.
  Гүлзардан Айгүл 7 даана, Жазгүл андан 3 
эсе  көп  гүл  үздү.  Гүлзардан  бардыгы  бо-
луп  канча  гүл  үзүлгөн?
59.
  0 ⋅ 25    4 ⋅ 1 
3 ⋅ 0 + 27    57 ⋅ 0 + 0 ⋅ 35
43 ⋅ 0    0 ⋅ 8 
10 ⋅ 1 – 4    1 ⋅ 36 – 28 ⋅ 1
60. 
Aйлана жана теге ректин радиус жана диа-
ме трлерин  миллиметр  эсе биде  чене. 
61.
  Шашканын 12 даана ташын ар бир катарда 
төрттөн жайгашкандай кылып төрт катарга 
кой.
62
  5 ⋅ 0 + 1 ⋅ 9 
3 ⋅ 9 + 24 ⋅ 1 – 18 
6 ⋅ 1 – 8 ⋅ 0 
(73 – 34) ⋅ 1 + 57
63
  Коондун  массасы  6  кг,  анделектики  андан 
4  кг  га  аз.  Коондун  массасы  анделектин 
массасынан  канча  эсе  көп?
><=
A
C
B
O
O
A
B
C

15
0  дү  санга,  санды  1  ге  жана  сандын  өзүн 
өзүнө  бөлүү
64.
  Чыгарылышын  түшүндүр:
1)
  0 : 8 = 0 
0 : 67 = 0 
7 : 0 
83 : 0
0 дү ар кандай санга бөлгөндө 0 чыгат. 
Санды  0  гө  бөлүү  мүмкүн  эмес!
2)
  9 : 1 = 9 
17 : 1 = 17 
78 : 1 = 78
Ар кандай санды 1 ге бөлгөндө бөлүн
-
гөн  сандын  өзү  чыгат.
3)
  8 : 8 = 1 
16 : 16 = 1 
100 : 100 = 1
Ар кандай санды өзүн өзүнө бөлгөндө 
1  саны  келип  чыгат.
65.
  0 : 38 
48 : 0 
3 : 1 : 3 
23 : 1 – 0 : 99
25 : 1 
81 : 81 
0 : 7 : 6 
59 : 59 + 59 : 1
66.
  Өз  ара  100  м  алыстыкта  турган  эки  окуу-
чу  бир-бирин  көздөй  жүрө  башташты.  Би-
ринчи  окуучу  25  м  жүргөндө,  экинчиси  35 
м  жүрдү.  Алардын  арасында  канча  метр 
аралык  калды?
67.
  72 : 8 + 8 : 1 ⋅ 9 
36 : 4 + 27 ⋅ 1 – 23 : 23 
(6 ⋅ 9 – 24 : 4) : 1 
7 ⋅ 8 + 0 : (58 – 46) – 47
68. 
Циркулдан пайдаланып радиусу 2 см жана 
3  см  болгон  айлана  жана  тегеректерди 
сыз.

16
Көбөйтүүчүлөрдүн  орундарын 
алмаштыруу  касиети
72.
  Чыгарылышын  түшүндүр:
3 ⋅ 8 = 24          8 ⋅ 3 = 24       
Демек:
  3 ⋅ 8 = 8 ⋅ 3
Көбөйтүүчүлөрдүн  орундарын  алмаш-
тырган  менен  көбөйтүндү  өзгөрбөйт.
73.
  Көбөйтүүчүлөрдүн  ордун  алмаштырып 
эсеп те:
2 ⋅ 3 
7 ⋅ 8 
4 ⋅ 9 + 3 ⋅ 8 
7 ⋅ 9 – 6 ⋅ 8
3 ⋅ 8 
9 ⋅ 6 
5 ⋅ 8 – 4 ⋅ 7 
6 ⋅ 7 + 3 ⋅ 9
Үлгү:
  2 ⋅ 3 = 3 ⋅ 2 = 6.
74.
  Жүзүмзардан 3 себетке үсөн жана 2 ящик-
ке таифи жүзүмү үзүлдү. Ар бир себеттеги 
үсөн  жүзүм  6  кг,  ар  бир  ящиктеги  таифи 
жүзүмү 8 кг болсо, жалпы канча килограмм 
жүзүм  үзүлгөн?
69.
  Шерзад  биринчи  кабаттан  экинчи  кабатка 
көтөрүлүү үчүн 18 тепкичти басып өттү. Ал 
экинчи кабаттан төртүнчү кабатка чыккыча 
дагы  канча  тепкичти  басышы  керек?  Би-
ринчиден  алтынчы  кабатка  чыккычачы?
70
 
53 : (37 + 16) : 1 ⋅ 8 
42 : 6 + 0 : 3 + 58 : 1 ⋅ 1 
(63 : 7 + 8 ⋅ 6) : 57 
9 ⋅ 5 + 9 : (67 – 58) – 29
71
 
Дүкөндөн  4  куту  фарфор  идиштер  сатып 
алын ды.  Ар  бир  кутуда  1  чайнек  жана  6 
пияла  бар.  Бардыгы  болуп  канча  даана 
фарфор  идиш  сатып  алынган?

17
Көбөйтүү  жана  бөлүүнүн  жадыбалдары
79.
 
Жадыбалдардан  пайдаланууну  үйрөн. 
1)
  Көбөйтүүнүн  жадыбалы:
75. 
Узундугу 6 см 6 мм жана 9 см 8 мм болгон  
эки  кесинди  сыз.
76.
  24  м  аркан  тең  үч  жеринен  кыркылса,  ар 
бир  бөлүктүн  узундугу  канча  метр  болот?
77
  Жадыбал  боюнча  мисалдар  түз  жана  чы-
гар:
Кошулуучу
23
75
48
83
39
Кошулуучу
68
43
67
59
78
Үлгү:
  23 + 6 ⋅ 8 = 23 + 48 = 71.
78 
Капта  40  кг  картошка  бар  эле.  8  аптадан 
кийин  капта  16  кг  картошка  калды.  Апта-
сына канча килограммдан картошка иште-
тилген?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3

2
3
4
6
8
12
10
15 18
14
21
16
24
18
27
12
4
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
15
18
21
24
27
16
20
24
28
32
36
20
25
30
35
40
45
24
30
36
42
48
54
28
35
42
49
56
63
32
40
48
56
64
72
36
45
54
63
72
81
12
4
8
9
6

18
2)
  Бөлүүнүн  жадыбалы:
80. 
48 + 8 ⋅ 5 
7 ⋅ 8 – 38 
63 : 7 + 8 ⋅ 9
54 – 18 : 2 
27 : 3 + 74 
6 ⋅ 8 – 72 : 8
81. 
24  алма  жана  16  алмурут  4  вазага  бир-
дей  салынып  дасторконго  коюлду.  Ар  бир 
вазага  канчадан  алма  жана  канчадан  ал-
мурут  коюлган?  Ар  бир  вазада  канчадан 
мөмө  бар? 
82.
 
Арифметикалык  амалдардан  пайдаланып 
3  даана  5  саны  менен:  a)  2  ни;  б)  4  тү;  
в)  11  ди  ал.
83
 
5 ⋅ 9 – 27 
43 – 27 : 3 
72 : 8 + 7 ⋅ 8
36 : 4 + 68 
56 + 4 ⋅ 9 
6 ⋅ 7 – 63 : 9
84
 
Зыйнат 9 жашта, чоң энеси 63 жашта. Чоң 
энеси Зыйнаттан канча эсе улуу? Чоң эне-
си  небересинен  канча  жашка  улуу?
4
6
6
9
8
12
10
15 18
14
21
16
24
18
: 2
27
: 3
12
8
10
12
14
16
18
12
15
18
21
24
27
16
20
24
28
32
36
20
25
30
35
40
45
24
30
36
42
48
54
28
35
32
40
56
64
72
36
45
63
72
81
: 4
: 5
: 6
: 7
: 8
: 9
2
3
4
5
6
7
8
9
42 48 54
49
56
63

19
Сандын  бөлүгүн,  бөлүгү  боюнча 
сандын  өзүн  табуу
85.
  1)
  Tасманын  узундугунун  жарымын  тап:
Чыгарылышы: 
12 : 2 = 6  (см). 
Жооп:
  6  см. 
Санды  экиге  бөлгөндө  пайда  болгон 
сан  ушул  сандын  экиден  бир  бөлүгү 
же  жарымы  деп  аталат.
2)
  Тасманын  узундугунун  үчтөн  бир  бөлү-
гүн  тап:
Чыгарылышы: 
12 : 3 = 4  (см).     
Жооп:
  4  см.
 
Санды  үчкө  бөлгөндө  пайда  болгон Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет