С. М. Цяльнова Інфармацыйнае выданнежүктеу 1.42 Mb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата03.03.2017
өлшемі1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 
Міністэрства  інфармацыі  Рэспублікі  Беларусь 
Нацыянальная  кніжная  палата  Беларусі 
 
 
Летапіс друку Беларусі 
 
 
 
Chronicle of Books 
The State  
Bibliography 
Published from 1924 
Issued monthly 
Кніжны летапіс 
Дзяржаўны  
бібліяграфічны паказальнік 
Выдаецца з 1924 года 
Выходзіць штомесячна 
2010 
 
№ 11 
(7974–8752) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мінск 
2010 

Складальнiкі бібліяграфічных запісаў:  
М. Г. Супрун, Т. В. Сырамаха 
 
Рэдактары бібліяграфічных запісаў:  
В. Я. Крук, А. У. Ніжнікава 
 
Адказны рэдактар  
С. М. Цяльнова 
 
 
Інфармацыйнае выданне 
Летапіс друку Беларусі 
 
 
КНІЖНЫ ЛЕТАПІС 
2010, № 11 
 
Складальнікі: Супрун Марына Генадзьеўна  
 
Сырамаха Таццяна Віктараўна 
 
Адказны за выпуск С. М. Цяльнова 
Мастак вокладкі С. В. Ждановіч 
Камп’ютарная вёрстка М. М. Фраловай 
 
Падпiсана да друку 01.12.2010. Фармат 60х84 1/16.  
Папера афсетная. Рызаграфія.  
Ум. друк. арк. 7,7. Ул.-выд. арк. 11,7. Тыраж 125 экз. Заказ 47. 
 
Выдавец і паліграфічнае выкананне: 
установа "Нацыянальная кнiжная палата Беларусi".  
ЛИ № 02330/0494277 ад 08.04.2009. 
Вул. В. Харужай, 31а, 220002, Мiнск. 
Тэл.: (017) 288-67-15, (017) 280-16-53. 
Факс: (017) 283-29-60. 
E-mail: palata@natbook.org.by 
http://natbook.org.by 
© Установа "Нацыянальная кніжная  
палата Беларусі", 2010 


ПРАДМОВА 
"Кніжны  летапiс" – штомесячны  дзяржаўны  (нацыянальны)  бiблiяграфiчны  пака-
зальнiк,  прызначаны  для  iнфармавання  грамадскасці  аб  тэкставых  кніжных  выданнях,  якiя 
выходзяць на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, а таксама аб кнігах і брашурах, што друкуюц-
ца за мяжой па заказах айчынных выдаўцоў i паступаюць у Нацыянальную кнiжную палату 
Беларусi ў якасцi абавязковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь ад 3 верасня 2008 г. № 1284 "Аб зацвярджэнні Палажэння аб абавязко-
вым бясплатным экзэмпляры дакументаў і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў 
Урада Рэспублікі Беларусь". 
Пасля апрацоўкі абавязковыя бясплатныя экзэмпляры выданняў падлягаюць вечнаму за-
хоўванню ў Архіве друку Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі. 
Пачатак выдання "Летапiсу друку Беларусi" і "Кніжнага летапiсу" – 1924 год. Па 2006 год ук-
лючна  "Кніжны  летапіс"  разам  з  іншымі  тыпамі  летапісаў  выходзіў  у  складзе  аб’яднанага 
выпуску "Летапiсу друку Беларусi". З 2007 года з’яўляецца самастойным выданнем. 
Штомесячныя  выпускі  "Кніжнага  летапісу"  штогод  кумуліруюцца  ў  асобным 
бібліяграфічным выданні "Кнігі Беларусі". 
Адбор выданняў для "Кніжнага летапiсу" ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з інструкцыяй 
"Отбор и государственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія 
паступілі  ў  Нацыянальную  кніжную  палату  Беларусі  са  спазненнем  на  два  гады  і  больш,  у 
бягучым  годзе  ўлічваюцца  на  агульнай  падставе.  Бібліяграфічныя  запісы  на  такія  выданні 
пазначаны знакам астэрыск (*). 
Бiблiяграфiчныя  запісы  складаюцца  ў  адпаведнасцi  з  міждзяржаўнымі  стандартамі 
"ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления", "ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-
ния и правила составления" і "Российскими правилами каталогизации" (Масква, 2004). 
У  бiблiяграфiчных  запiсах  прымяняюцца  скарачэннi  слоў i словазлучэнняў  у  адпа-
веднасцi са "Спісам скарачэнняў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў  Нацыянальнай 
кніжнай  палаты  Беларусі",  які  складзены  з  улікам  патрабаванняў  дзяржаўнага  стандарта  Рэс-
публікі Беларусь "СТБ 7.12-2001. Бiблiяграфiчны запiс. Скарачэнне слоў i словазлучэнняў на бе-
ларускай  мове.  Агульныя  патрабаванні  і  правілы",  міждзяржаўнага  стандарта  "ГОСТ 7.12-93. 
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" 
і стандарта "ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-
восочетаний на иностранных европейских языках". 
Мова бібліяграфічных запісаў адпавядае мове выхадных звестак выдання, калi ў iм вы-
карыстана  кiрылiчная  цi  лацiнская  графiка.  Бiблiяграфiчныя  запiсы  на  замежных  мовах 
суправаджаюцца  перакладам  асноўных  бiблiяграфiчных  звестак  (загаловак,  назва)  на  бела-
рускую мову. Выданнi на iдыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і т. п. апiсваюцца ў пе-
ракладзе на беларускую мову з пазначэннем у вобласцi заўваг мовы выдання. 
Бiблiяграфiчныя запiсы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бiблiяграфiчных запiсаў 
у  "Летапісе  друку  Беларусі"  на  аснове  Універсальнай  дзесятковай  класіфікацыі" (Мінск, 
2010). Схема друкуецца ў канцы першага нумара "Кніжнага летапiсу". 
Пры размяшчэннi бiблiяграфiчных запiсаў унутры раздзелаў і рубрык у дапаможных па-
казальнiках  традыцыйна  вытрымлiваецца  алфавiтны  прынцып  размяшчэння  па  "радах":  на 
беларускай, рускай i замежных мовах. 
Нумарацыя ў "Кніжным летапісе" суцэльная на працягу года. 
Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць: 
парадкавы нумар запісу; 
загаловак бібліяграфічнага запісу; 
бібліяграфічнае апісанне; 
нумар  дзяржаўнай  рэгістрацыі,  пад  якім  выданне  зарэгістравана  ў  Кніжнай  палаце 
(складаецца з апошніх лічбаў года і інвентарнага нумара, напрыклад: [09-100]); 
індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі. 


Кожны нумар "Кніжнага летапісу" забяспечаны наступнымі дапаможнымі паказальнікамі: 
імянным; 
прадметным; 
загалоўкаў; 
геаграфічным; 
серый; 
моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі; 
памылковых ISBN; 
нумароў  бібліяграфічных  запісаў  на  кнігі,  што  паступілі  ў  Нацыянальную  кніжную 
палату Беларусі са спазненнем. 
"Імянны  паказальнік"  уключае  імёны  аўтараў,  складальнікаў,  рэдактараў,  перакладчыкаў, 
аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі 
ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія 
адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з 
аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы. 
"Прадметны паказальнік" раскрывае змест выданняў. Складаецца з алфавітнага пераліку 
прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не адлюст-
роўвае  змест  шматтэмных  выданняў,  падручнікаў  для  агульнаадукацыйнай  школы,  твораў 
мастацкай літаратуры, выданняў на замежных мовах і некаторых іншых выданняў. 
"Паказальнік загалоўкаў" з’яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выклю-
чэннем выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы.  
"Геаграфічны паказальнік" змяшчае назвы фізіка-геаграфічных аб’ектаў, палітыка-адмі-
ністрацыйных  і  адміністрацыйна-тэрытарыяльных  адзінак  і  іншых  геаграфічных  аб’ектаў,  якія 
ўпамінаюцца  ў  бібліяграфічных  запісах.  Тэматычныя  падрубрыкі  фармулююцца  на  аснове 
рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і прыводзяцца ў алфавітным парадку. 
"Паказальнік серый" уключае назвы серый і парадкавыя нумары бібліяграфічных запісаў 
на выданні, якія выйшлі ў серыі. 
"Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі" складаецца з 
алфавітнага пераліку назваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. 
"Паказальнік памылковых ISBN" – нумарацыйны пералік памылковых ISBN. Памылкай 
лічыцца: 
–  парушэнне структуры нумара; 
–  ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні; 
–  прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу. 
У бібліяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "оши-
бочный" у круглых дужках. 
"Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на кнігі, якія паступілі ў Нацыянальную 
кніжную палату Беларусі са спазненнем" – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на вы-
данні, што паступілі ў Кніжную палату на працягу ўліковага года са спазненнем на два гады 
і больш. 
Кожны нумар "Кніжнага летапісу" суправаджаецца "Спісам замежных кніг, выдадзеных 
з удзелам беларускіх выдаўцоў" у выглядзе алфавітнага пераліку бібліяграфічных запісаў на 
замежныя кнігі, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць ISBN 
беларускіх  выдаўцоў. "Спіс"  суправаджаецца  дапаможнымі  паказальнікамі:  імянным, 
памылковых ISBN. 
Структура  і  выдавецкае  афармленне  "Кніжнага  летапісу"  адпавядае  міждзяржаўнаму 
стандарту  "ГОСТ 7.61-96. Издания.  Государственные  (национальные)  библиографические 
указатели. Общие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц на-
цыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый. 
 
 
 
 
 
 
 
Нацыянальная бібліяграфія Беларусі ў інтэрнэце:  
http://natbook.org.by 


PREFACE 
The  "Chronicle of Books" is the monthly state (national) bibliography designed for infor-
ming of all kinds of printed texts editions in a book form which are published in the territory of the 
Republic of Belarus as well as of the editions which are published abroad by request of home 
publishers and go into the National Book Chamber as a compulsory free copy in accordance with 
the Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus on September 3, 2008 No. 1284 
"On Approval of Regulations on Legal Deposit Copy of Documents and the Cancellation of Some 
Resolutions of Government of the Republic of Belarus". 
After registration and processing the compulsory free copies of editions are to be deposited 
perpetually at the Press Archival Depository for the National Book Chamber of Belarus. 
The beginning of the "Chronicle of the Press of Belarus" and "Chronicle of Books" publication – 
1924. For 2006 inclusive the "Chronicle of Books" together with other types of chronicles left in 
structure of the "Chronicle of the Press of Belarus". From 2007 is independent edition. 
The monthly issues of the "Chronicle of Books" are cumulated every year in a single biblio-
graphic edition "Books of Belarus". 
Selection of editions for the "Chronicle of Books" is carried out in accordance with the me-
thodic directions and instructions on selection (Minsk : NKP of Belarus, 2006). The editions which 
went to the National Book Chamber with delay of two or more years are accounted in a current year 
on general grounds. The bibliographic records on such editions are marked with asterisk (*). 
The bibliographic records are composed according to the intergovernmental standards "GOST 
7.1-2003. Bibliographic Record. Bibliographic Description. General Requirements and Rules of 
Composition", "GOST 7.80-2000. Bibliographic Record. Heading. General Requirements and 
Rules of Composition" and with the "Russian Rules of Cataloging" (Moscow, 2004). 
In the bibliographic records the abbreviated words and word combinations are used according 
to the "List of Abbreviations of Words in Bibliographic Records for Editions of the National Book 
Chamber of Belarus" and with the requirements of the government standard of the Republic of Bel-
arus "STB 7.12-2001. Bibliographic Record. Abbreviation of Words and Word-Combinations in 
the Byelorussian Language. General Requirements and Rules", the intergovernmental standard 
"GOST 7.12-93. Bibliographic Record. Abbreviation of Words in the Russian Language. General 
Requirements and Rules", the standard "GOST 7.11-2004 (ISO 832:1994). Bibliographic Record. 
Abbreviation of Words and Word-Combinations in Foreign European Languages". 
The language of bibliographic records corresponds to the language of the edition imprints if 
Cyrillic or Latin graphic is used in it. The bibliographic records in foreign languages are accompa-
nied with translation into the Byelorussian language of the basic bibliographic data (heading of a 
record, title). The editions in Yiddish or those utilizing Arabic characters etc. are described in trans-
lation into the Byelorussian language with indication of the language of the text in the field of com-
ments. 
The bibliographic records are grouped according to the scheme "Placement of Bibliographic 
Records in the "Chronicle of the Press of Belarus" on the Basis of the Universal Decimal 
Classification" (Minsk, 2010). The scheme is published at the end of the first issue of the 
"Chronicle of Books". 
At placing bibliographic records inside sections and in auxiliary bibliography the alphabetic 
principle of placement "by rows": in the Byelorussian, Russian and foreign languages, is main-
tained traditionally. 
The numeration of bibliographic records in the "Chronicle of Books" is solid during a year. 


The bibliographic records for books and brochures include: 
number of bibliographic record; 
heading of bibliographic record; 
bibliographic description; 
number of government registration under which the edition is registered at the Book 
Chamber (consists of last digits of a year and stock number, for example: [09-100]); 
index of the Universal Decimal Classification. 
Each issue of the "Chronicle of Books" is furnished with auxiliary indexes: 
name index; 
subject index; 
titles index; 
geographic index; 
series index; 
index of the languages (except Belarusian and Russian) in which the books are published; 
index of erroneous ISBN; 
numerical index of bibliographic records for the books entered the National Book Chamber 
of Belarus being late two years or more. 
"Name Index" involves names of authors, compilers, editors, translators, authors of handling, 
prefaces and postfaces, painters, commentators and other persons participated in creation of works, 
and numbers of corresponding bibliographic record. The authors having similar surnames and ini-
tials are combined in one rubric. The numbers related to names of the persons included in the biblio-
graphy by feature of a personnel, are to be taken in round brackets.  
"Subject Index" reveals the edition contents. It consists of alphabetic list of subject rubrics and 
numbers of corresponding bibliographic records. Such index does not reflect the contents of edi-
tions in many themes, textbooks for schools of general education, works of literature, editions in 
foreign languages and other editions. 
"Titles Index" involves the alphabetic list of titles of editions (except the editions described un-
der the heading). 
"Geographic Index" involves the names of physical-geographic objects, political-
administrative and administrative and territorial areas and other geographical objects, which are 
mentioned in bibliographic records. The thematic sub-rubrics are formulated on the basis of the ru-
brics of the Universal Decimal Classification. All rubrics are given in alphabetic order. 
"Series Index " involves the names of series and numbers of bibliographic records for the edi-
tions issued in a series. 
"Index of the Languages (except Belarusian and Russian) in which the Books are Published" 
consists of alphabetic list of language names and numbers of corresponding bibliographic records. 
"Index of Erroneous ISBN" – the numerical list of erroneous ISBN. The following is consid-
ered as erroneous: 
–  breach of a number structure; 
–  prior use of a number in another edition; 
–  belonging of a number to another publisher. 
In bibliographic records such numbers are indicated by the word "erroneous". 
"Numerical Index of Bibliographic Records for the Books Entered the National Book Chamber 
of Belarus Two Years or More Late" – the list of numbers of bibliographic records for cor-
responding editions. 
The structure and design of the "Chronicle of Books" meets all requirements of the intergo-
vernmental standard "GOST 7.61-96. Editions. Governmental (National) Bibliography. General 
Requirements", as well as the international recommendations in the field of the national bibliogra-
phy sources taking into account the historical traditions and specific features of Belarus. 
 
 
 
 
 
National Bibliography of Belarus in Internet:  
http://natbook.org.by 

7 
0 АГУЛЬНЫ РАЗДЗЕЛ. НАВУКА І ВЕДЫ. ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ. 
БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА. АРГАНІЗАЦЫІ. ПУБЛІКАЦЫІ Ў ЦЭЛЫМ 
7974.  Гуманитарные  науки : сборник  научных  трудов / Национальная  академия  наук 
Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств, Институт экономики НАН Беларуси. — 
Минск : Право и экономика, 2007–    . — 21 см. — ISSN 2218-5127. 
Вып. 13 : Мировая экономика: современные тенденции развития / [составитель В. Г. Гаври-
ленко ; под научной редакцией М. В. Мясниковича, П. Г. Никитенко]. — 2010. — 356, [1] с. : 
ил., схемы. — (Серия "Экономика"). — Библиография в конце научных трудов. — 250 экз. 
— ISBN 978-985-442-849-9. — [10-8551]    
 
УДК 0/3(082) 
7975. Вып. 14 : Экспортно-импортные отношения Республики Беларусь с зарубежными 
странами: оценка эффективности и перспективы развития / [составитель В. Г. Гавриленко ; под 
научной редакцией М. В. Мясниковича, П. Г. Никитенко]. — 2010. — 286 с. : ил., схемы. — 
(Серия  "Экономика"). — Библиография  в  конце  научных  трудов. — 250 экз. — ISBN 978-
985-442-850-5. — [10-8552]    
 
УДК 0/3(082) 
7976. Вып. 15 : Актуальные проблемы. Экономическая интеграция в мировой экономи-
ке:  проблемы  и  пути  решений / [составитель  В.  Г.  Гавриленко ; под  научной  редакцией  
М.  В.  Мясниковича,  П.  Г.  Никитенко]. — 2010. — 140, [1] с. — (Серия  "Экономика"). — 
Библиография в конце научных трудов. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-851-2. — [10-8553]    
 
УДК 0/3(082) 
7977.  Вып. 16 : Иностранные  инвестиции  и  проблемы  развития  внешнеэкономической 
деятельности в Республике Беларусь: валютно-финансовые и юридические аспекты / [соста-
витель В. Г. Гавриленко ; под научной редакцией М. В. Мясниковича, П. Г. Никитенко]. — 
2010. — 214, [1] с. : ил., схема. — (Серия "Экономика"). — Библиография в конце научных 
трудов. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-852-9. — [10-8554]    
 
УДК 0/3(082) 
7978. Вып. 17 : Ноосферный подход в решении современных социально-экономических 
проблем / [составитель  В.  Г.  Гавриленко ; научно-редакционный  совет:  М.  В.  Мясникович  
и др.]. — 2010. — 149 с. — (Серия "Экономика"). — Библиография в конце научных трудов. 
— 250 экз. — ISBN 978-985-442-859-8. — [10-8555]    
 
УДК 0/3(082) 
7979. Вып. 18 : Ноосферизм – как научная система решения глобальных проблем циви-
лизации / [составитель  В.  Г.  Гавриленко ; научно-редакционный  совет:  М.  В.  Мясникович  
и др.]. — 2010. — 337 с. : ил. — (Серия "Экономика"). — Часть текста на белорусском языке. 
— Библиография в конце научных трудов. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-860-4. — [10-8556]    
 
УДК 0/3(082) 
7980. Вып. 19 : Ноосферная экономика в начале XXI века: наука, образование, иннова-
ции, культура / [составитель В. Г. Гавриленко ; научно-редакционный совет: М. В. Мяснико-
вич и др.]. — 2010. — 247 с. : схемы. — (Серия "Экономика"). — Библиография в конце на-
учных трудов. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-861-1. — [10-8557]    
 
УДК 0/3(082) 
7981. Вып. 20 : Антикризисные механизмы хозяйствования Республики Беларусь: наука 
и практика / [составитель В. Г. Гавриленко ; научно-редакционный совет: М. В. Мясникович 
и др.]. — 2010. — 368 с. : ил., схемы. — (Серия "Экономика"). — Часть текста на белорус-
ском языке. — Библиография в конце научных трудов. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-862-8. 
— [10-8558]    
 
УДК 0/3(082) 
7982. Вып. 21 : Императивы экологической безопасности / [составитель В. Г. Гавриленко ; 
научно-редакционный  совет:  М.  В.  Мясникович  и  др.]. — 2010. — 210 с. : ил.,  схемы. — 
(Серия  "Экономика"). — Библиография  в  конце  научных  трудов. — 250 экз. — ISBN 978-
985-442-863-5. — [10-8559]    
 
УДК 0/3(082) 

8 
00 Агульныя пытаннi навукi i культуры. Прапедэўтыка 
001 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы 
7983. Вильтовский, Д. М. Политика и законодательство в сфере трансфера технологий: 
зарубежный и национальный опыт / Вильтовский Д. М., Машонская Е. П., Успенский А. А. — 
Минск : Ковчег, 2010. — 58, [1] с. ; 21 см. — На обложке авторы не указаны. — Библиогра-
фия: с. 29 (9 назв.), 54–59. — 200 экз. — ISBN 978-985-6950-40-0. — [10-8648]    
 
УДК 001.895(1-87+476) 
7984.  Дубовик,  С.  В.  Республиканский  центр  трансфера  технологий:  история  успеха / 
Дубовик С. В., Успенский А. А. — Минск : Ковчег, 2010. — 38 с. : ил. ; 21 см. — На обложке 
авторы не указаны. — 100 экз. — ISBN 978-985-6950-23-3. — [10-8647]    
 
УДК 001.895(476) 
Гл. таксама № 8036 
002 Дакументацыя. Навукова-тэхнiчная iнфармацыя (НТІ).  
Друк у цэлым. Аўтарства 
7985. Ильина, Е. М. На пути к информационному обществу: государственная политика 
информатизации  в  Республике  Беларусь / Е.  М.  Ильина. — Минск : РИВШ, 2010. — 181 с. : 
схемы ; 21 см. — Библиография: с. 114–119 (91 назв.), библиография в тексте. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-500-386-2. — [10-8827]    
 
УДК 002(476) 
003 Сiстэмы пiсьма i пiсьменнасцi. Знакі і сімвалы. Семiётыка ў цэлым.  
Коды. Графічнае прадстаўленне думкі 
7986.  Протащик,  Т.  А.  Стенография : пособие  для  учащихся  учреждений,  обеспечи-
вающих  получение  среднего  специального  образования  по  специальности  "Документоведе-
ние и документационное обеспечение управления" / Т. А. Протащик. — Минск : Літаратура і 
Мастацтва, 2010. — 269, [1] с. ; 23 см. — Библиография:  с. 267 (12 назв.). — 300 экз. —  
ISBN 978-985-6941-62-0 (в пер.). — [10-8790]    
 
УДК 003.27(075.32) 
7987.  Рудая,  Е.  Н.  Занималочка.  Я  рисую  и  пишу : [в 2 ч.] / Е.  Н.  Рудая ; [художник  
С. В. Иванченко]. — Мозырь : Федосенко Е. Н., 2010–    . — 22 см. — На обложке: слово. — 
ISBN 978-985-90223-3-3. 
Ч. 1. — 2010. — 32 с. : ил. — 1000 экз. — ISBN 978-985-90223-4-0. — [10-9069]    
 
УДК 003-028.31(075.2) 
004 Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных 
7988. Бахтизин, В. В. Технология разработки программного обеспечения : учебное по-
собие для студентов высших учебных заведений по специальности "Программное обеспече-
ние информационных технологий" / В. В. Бахтизин, Л. А. Глухова ; Министерство образова-
ния  Республики  Беларусь,  Белорусский  государственный  университет  информатики  и  ра-
диоэлектроники. — Минск : БГУИР, 2010. — 266 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография:  
с. 264–266 (43 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-985-488-512-4. — [10-9331]    
 
УДК 004.413(075.8) 
7989. Белугина, Н. И. Информатика : 7-й класс : решение упражнений по учебному по-
собию "Информатика. 7 класс" авторов Г. А. Заборовского [и др.] / Н. И. Белугина. — Минск : 
Юнипресс, 2010. — 62, [1] с. : ил. ; 20 см. — (Серия "Готовим домашние задания"). — На 
обложке автор не указан. — 4000 экз. — ISBN 978-985-532-315-1. — [10-9230]    
 
УДК 004(075.3) 
7990.  Глухарева,  С.  Л.  Занимательная  информатика : 6–7-е  классы : пособие  для  уча-
щихся  общеобразовательных  учреждений  с  белорусским  и  русским  языками  обучения /  
С. Л. Глухарева, Г. В. Кирись, А. А. Мещерякова ; Национальный институт образования. — 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2010. — 358 с. : ил. ; 20 см. — (Информатика. Факультатив-
ные занятия). — 3600 экз. (1-й з-д 1 тысяча 100). — ISBN 978-985-471-377-9. — [10-8742]    
 
УДК 004(075.3=161.3=161.1) 
7991. Калмыкова, И. А. Основы информационных технологий : пособие : [для студен-
тов и слушателей] / И. А. Калмыкова ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

9 
Белорусский государственный университет физической культуры. — Минск : БГУФК, 2010. 
— 125 с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 123–124 (25 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-
6902-59-1. — [10-8424]    
 
УДК 004(075.8/.9) 
7992.  Кротов,  В.  Г. Latex. Компьютерная  система  подготовки  математических  текстов : 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-31 03 01 
"Математика", 1-31 03 02 "Механика" / В. Г. Кротов, А. С. Ляликов. — Минск : БГУ, 2010. 
— 251 с. : ил. ; 24 см. — Библиография:  с. 228–229 (24 назв.). — Предметный  указатель:  
с. 230–247. — 250 экз. — ISBN 978-985-518-306-9. — [10-8697]    
 
УДК 004.915(075.8) 
7993.  Основы  программирования  (в  визуальной  среде Delphi) : учебно-методи-
ческий комплекс по дисциплине "Основы программирования" для студентов специальностей 
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии, 1-26 02 02 Менеджмент : в 2 ч. / Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государ-
ственный  аграрный  технический  университет ; [составители:  Р.  И.  Фурунжиев,  Е.  М.  Иса-
ченко, Т. В. Ероховец]. — Минск : БГАТУ, 2010–    . — 20 см. — ISBN 978-985-519-265-8. 
Ч. 1. — 2010. — 130 с. : ил. — Библиография: с. 125 (12 назв.). — Глоссарий: с. 119–124. — 
150 экз. — ISBN 978-985-519-266-5. — [10-8628]    
 
УДК 004.43.045(075.8) 
7994. Саковская, А. В. Компьютерная графика : лабораторно-практические работы : по-
собие  для  учащихся  учреждений,  обеспечивающих  получение  профессионально-техни-
ческого образования / А. В. Саковская. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. — 91 с. : 
ил. ; 23 см. — 800 экз. — ISBN 978-985-11-0527-0 (в пер.). — [10-9172]    
 
УДК 004.92(076.532) 
Гл. таксама № 8335, 8336 
005 Кіраванне. Менеджмент 
7995. Глушаков, В. Е. Основы менеджмента и организационное поведение / В. Е. Глушаков. 
— Мозырь : Белый Ветер, 2010. — 197, [2] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 199 (18 назв.). — 
Глоссарий: с. 175–198. — 114 экз. — ISBN 978-985-538-116-8. — [10-8992]    
 
УДК 005 
7996.  Деловая  карьера : пособие  для  управляемой  самостоятельной  работы  студентов 
дневной формы обучения специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предпри-
ятии", 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 09 
"Товароведение  и  экспертиза  товаров", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-25 01 08 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" направления 1-25 01 08-01 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бан-
ках" / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской коопера-
ции, Кафедра менеджмента ; [автор-составитель Е. А. Левченко]. — Гомель : БТЭУПК, 2010. 
— 71 с. ; 21 см. — Библиография: с. 70. — 140 экз. — ISBN 978-985-461-796-1. — [10-9242]    
 
УДК 005.966(075.8) 
7997.  Рыбаков,  А.  Е.  Основы  делопроизводства : учебник  для  учащихся  учреждений, 
обеспечивающих получение профессионально-технического образования по учебной специ-
альности "Документоведение, информационное и организационное обслуживание" / А. Е. Рыба-
ков. — Минск : РИПО, 2010. — 325, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 314–322 (49 назв.). — 
600 экз. — ISBN 978-985-503-129-2 (в пер.). — [10-9203]    
 
УДК 005.92(075.32) 
7998. Украинец, П. П. Социология менеджмента : основы теории и искусство практики : 
пособие для студентов вузов / П. П. Украинец. — Минск : ФУАинформ, 2010. — 329 с. : ил., 
схема ; 20 см. — Библиография в конце разделов, библиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. — 500 экз. — ISBN 978-985-6868-36-1. — [10-9019]    
 
УДК 005:316(075.8) 
7998а.  Шейнов,  В.  П.  Искусство  торговли : эффективная  продажа  товаров  и  услуг /  
В. П. Шейнов. — Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2010. — 414, [1] с. ; 21 см. — Библиогра-
фия: с. 408–409. — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-032343-2 (АСТ). — ISBN 978-985-16-6327-5 
(Харвест) (в пер.). — [10-8836]    
 
УДК 005.32:339.1 
7999.  Шейнов,  В.  П.  Искусство  торговли : эффективная  продажа  товаров  и  услуг /  
В. П. Шейнов. — Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2010. — 414, [1] с. ; 21 см. — (Библиоте-
ка практической психологии). — Библиография: с. 408–409. — 1000 экз. — ISBN 978-5-17-
032343-2 (АСТ). — ISBN 978-985-16-6327-5 (Харвест) (в пер.). — [10-9311]    
 
УДК 005.32:339.1 

10 
008 Цывiлiзацыя. Культура. Прагрэс 
8000.  Знакамітыя  мінчане XIX–XX стст. : матэрыялы  беларуска-польскай  навуковай 
канферэнцыі, Мінск, 12 лістапада 2008 г. / [рэдкалегія: А. Ф. Вялікі і З. Ю. Вінніцкі (навук. 
рэд.)  і  інш.]. — Мінск : В.  Хурсік, 2010. — 142 с. ; 20 см. — У  надзагалоўку:  Польскі 
інстытут  у  Мінску. — На  вокладцы: 5. — Частка  тэксту  на  польскай  і  рускай  мовах. — 
Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — 300 экз. — ISBN 978-985-6888-37-6. — 
[10-8493]    
 
УДК 008(476-25)"18/19"(082) 
01 Бiблiяграфiя і бібліяграфіі. Каталогi 
8001.  "Беларусь",  выдавецтва  (Мінск).  Анатаваны  тэматычны  план  выпуску 
літаратуры  на 2011 год / Міністэрства  інфармацыі  Рэспублікі  Беларусь,  Рэспубліканскае 
ўнітарнае  прадпрыемства  "Выдавецтва  "Беларусь". — Мінск : Беларусь, 2010. — 11, [2] с., 
уключаючы вокладку ; 20 см. — Загаловак вокладкі: План выпуску літаратуры, 2011. — Ча-
стка тэксту на рускай мове. — 800 экз. — [10-8794]    
 
УДК 017.42(476-25)"2011" 
8002.  Каталог, 2011 : 1-е  полугодие : печатные  СМИ  органов  научно-технической  ин-
формации / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Республиканское 
унитарное предприятие почтовой связи "Белпочта". — Минск : [б. и.], 2010. — 92 с. ; 29 см. 
— Индексный указатель: с. 80–92. — 415 экз. — [10-9179]    
 
УДК 017.4:002.6(476)"2011" 
8003.  Книги  войны : библиографические  указатели / УК  "Областная  библиотека  им.  
М. Горького" ; [составители: В. А. Горбачевская и др. ; редколлегия: Т. П. Данилюк, А. М. Мяс-
нянкина (общ. ред.), Н. И. Миклух]. — Брест : Полиграфика, 2010. — 114 с. ; 21 см. — Со-
ставители также: Жук Е. И., Михальчук Т. Н., Налобина Т. О. — Часть текста на английском, 
белорусском  и  польском  языках. — Указатели  именной  и  заглавий:  с. 29–34. — Именной 
указатель авторов: с. 105–110. — Алфавитный указатель названий: с. 110–112. — 250 экз. — 
ISBN 978-985-6970-01-9. — [10-8738]    
 
УДК 017.1(476.7-25):002"1939/1945" 
8004. Книги и периодические издания до 1941 года: из фонда Брестской областной 
библиотеки им. М. Горького : библиографический указатель / УК "Областная библиотека 
им. М. Горького" ; [составители: В. А. Горбачевская, Е. И. Жук ; редколлегия: Т. П. Дани-
люк, А. М. Мяснянкина (общ. ред.), Н. И. Миклух]. — Брест : Полиграфика, 2010. — 115 с. ; 
21 см. — Часть текста на английском, белорусском, немецком, польском и украинском язы-
ках. — Указатели именной, заглавий книг: с. 95–114. — 250 экз. — ISBN 978-985-6970-03-3. 
— [10-8812]    
 
УДК 017.1(476.7-25):002"17/1941" 
8005. Леоненя, В. Л. Полоцкие писатели : новые имена : биобиблиографический спра-
вочник / В. Л. Леоненя, А. М. Раткевич. — Полоцк : Полоцкое книжное издательство, 2010. 
— 54, [2] с. : ил. ; 20 см. — Авторы на обложке не указаны. — Часть текста на белорусском 
языке. — 70 экз. — ISBN 978-985-6936-22-0. — [10-8389]    
 
УДК 016:[821.161.1(476)+821.161.3].09(476.5-21Полоцк)(092) 
8006.  Пушкиниана: "Капитанская дочка" : библиографический указатель литературы / 
ГУ  "Минская  областная  библиотека  им.  А.  С.  Пушкина",  Пушкинский  информационный 
центр ; [составитель:  Клюева  Елена  Юрьевна]. — Минск : Минская  областная  библиотека, 
2010. — 9, [2] с. ; 21 см. — Алфавитный  указатель  имен  авторов,  составителей:  с. 9. —  
40 экз. — [10-9247]    
 
УДК 016:[821.161.1.09+929Пушкин] 
Гл. таксама № 8009 
02 Бiблiятэчная справа. Бiблiятэказнаўства 
8007. Галоўная кніжніца Прынямоння: да 180-годдзя з дня заснавання ДУК "Гро-
дзенская  абласная  навуковая  бібліятэка  імя  Я.  Ф.  Карскага" / Дзяржаўная  ўстанова 
культуры  "Гродзенская  абласная  навуковая  бібліятэка  ім.  Я.  Ф.  Карскага" ; [складальнікі: 
Мальцава  Л.  В.  і  інш.]. — Гродна : Гродзенская  друкарня, 2010. — 119 с. : іл. ; 25 см. — 
Складальнікі таксама: Давыдзік Н. С., Жук В. М., Лемяноўская І. К., Рубель А. С., Турма-

11 
сава Л. І., Францкевіч К. Ф., Шарэнда Г. П. — Бібліяграфія: с. 73–113 (497 назв.). — Імянны 
паказальнік: с. 114–117. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6835-80-6 (у пер.). — [10-9062]    
 
УДК 027.53(476.6-25) 
8008. Ляйко, Н. А. Каталагізацыя дакументаў. Індэксаванне дакументаў : вучэбны дапа-
можнік  для  студэнтаў  спецыяльнасці  "Бібліятэказнаўства  і  бібліяграфія"  вышэйшых  наву-
чальных устаноў / Н. А. Ляйко, А. І. Фядорына. — Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2010. 
— 113, [1] с. : схемы ; 20 см. — Бібліяграфія: с. 107–110 (49 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-
985-522-005-4. — [10-9336]    
 
УДК 025.4.025/.026(075.8) 
8009.  Сто  часов  счастья : методические  рекомендации  к 95-летию  В.  Тушновой / ГУ 
"Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина", Отдел библиотековедения, научных ис-
следований и проблем культуры ; [составитель Л. С. Гуделева]. — Витебск : Витебская обла-
стная библиотека, 2010. — 42 с. : портр. ; 21 см. — Библиография: с. 41 (5 назв.). — 12 экз. 
— [10-9246]    
 
УДК [021.4+016]:[821.161.1.09+929Тушнова](083.132) 
030 Даведачныя выданнi агульнага тыпу. Энцыклапедыі, слоўнікі і г. д. 
8010. Ди Винченцо, М. Покупайте кетчуп в мае, или Всему свое время : [календарь ва-
ших удачных дел] / Марк Ди Винченцо ; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — Минск : 
Попурри, 2010. — 140, [2] с. ; 20 см. — Издано  при  участии  ООО  "Харвест" (Минск). — 
5000 экз. — ISBN 978-985-15-1035-7. — [10-8773]    
 
УДК 030 
050 Серыяльныя выданнi і выданні, якія прадаўжаюцца. Перыёдыка 
8011.  Перечень  печатных  СМИ  для  работы  почтальонов : 1-е  полугодие 2011 г. / 
Министерство  связи  и  информатизации  Республики  Беларусь,  Республиканское  унитарное 
предприятие  почтовой  связи  "Белпочта". — Минск : [б.  и.], 2010. — 117 с. ; 24 см. — Ин-
дексный указатель: с. 111–117. — 12570 экз. — [10-9180]    
 
УДК [050+070](476+470)"2011"(083.82) 
070 Газеты. Прэса. Журналiстыка 
8012. Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы : зборнік навуковых артыкулаў / 
Міністэрства  адукацыі  Рэспублікі  Беларусь,  Інстытут  парламентарызму  і  прадпрымальніцтва ; 
[рэдкалегія: А. Ф. Мяснікоў (адказны рэдактар) і інш.]. — Мінск : Иппокрена, 2009–    . —  
21 см. — Заснаваны ў 2009 г. — Вып. 1 выйшаў без звестак аб нумары выпуску. 
Вып. 2. — 2010. — 101 с. — Частка тэксту на рускай мове. — Бібліяграфія ў канцы на-
вуковых артыкулаў. — 50 экз. — ISBN 978-985-6838-11-1. — [10-8614]    
 
УДК [070+659.3](082) 
8013. Шимолин, В. И. У истоков белорусской печати : епархиальные ведомости второй 
половины XIX – начала XX в. / В. И. Шимолин. — Минск : БГУ, 2010. — 199 с. ; 20 см. — 
Библиография: с. 129–150 (291 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-518-364-9. — [10-8566]    
 
УДК 070.482:271.22(476)"18/19" 
Гл. таксама № 8011 
08 Выданнi змешанага зместу. Зборнiкi 
8014.  Белорусский  государственный  технологический  университет  (Минск).  Науч-
но-техническая  конференция  студентов  и  магистрантов (61 ; 2010). 61-я  научно-
техническая конференция студентов и магистрантов, 19–24 апреля 2010 г. : сборник научных 
работ : в 4 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государствен-
ный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2010. — 20 см. — Заглавие обложки: 
Сборник  научных  работ 61-й  научно-технической  конференции  студентов  и  магистрантов. 
— На титульном л.: БГТУ – 80 лет. — ISBN 978-985-530-010-7. 
Ч. 3 / [редколлегия: С. И. Барановский и др.]. — 2010. — 294 с. : ил. — Библиография в 
конце научных работ. — 50 экз. — ISBN 978-985-530-013-8. — [10-8299]    
 
УДК 082 

12 
8015. Ч. 4 / [редколлегия: М. И. Кулак и др.]. — 2010. — 447 с. : ил. — Часть текста на 
белорусском  языке. — Библиография  в  конце  научных  работ. — 50 экз. — ISBN 978-985-
530-014-5. — [10-8300]    
 
УДК 082 
8016. Минский государственный лингвистический университет. Материалы ежегод-
ной научной конференции студентов и магистрантов университета : [Минск], 27–28 апреля 
2010 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный 
лингвистический  университет ; [редколлегия:  Н.  П.  Баранова  (ответственный  редактор)  
и др.]. — Минск : МГЛУ, 2010. — 21 см. — Часть текста на английском и белорусском язы-
ках. — 100 экз. — ISBN 978-985-460-385-8. 
Ч. 1. — 311 с. — ISBN 978-985-460-386-5. — [10-8793]    
 
УДК 082 
8017. Ч. 2. — 304 с. — ISBN 978-985-460-387-2. — [10-8808]    
 
УДК 082 
8018. Мир и человек : материалы II городской учебно-практической конференции уча-
щихся  учреждений,  обеспечивающих  получение  профессионально-технического  образова-
ния  (Минск,  сентябрь – ноябрь 2009 г.) / [под  редакцией  А.  Л.  Павлюченок]. — Минск :  
[б. и.], 2010. — 127 с. : ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Комитет по образованию Мингорис-
полкома,  Государственное  учреждение  "Минский  городской  учебно-методический  центр 
профессионального  образования". — Часть  текста  на  белорусском  языке. — 100 экз. —  
[10-8844]    
 
УДК 082 
8019.  Могилевский  государственный  университет  имени  А.  А.  Кулешова.  Научно-
методическая  конференция  преподавателей  и  сотрудников (2010).  Материалы  научно-
методической  конференции  преподавателей  и  сотрудников  по  итогам  научно-исследо-
вательской  работы, 3–4 февраля 2010 г. / Министерство образования Республики Беларусь, 
Могилевский  государственный  университет  им.  А.  А.  Кулешова ; [редакционный  совет:  
Т. Ю. Герасимова и др.]. — Могилев : МгГУ, 2010. — 308, [1] с. : ил. ; 20 см. — Часть текста 
на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 65 экз. — ISBN 978-985-480-
634-1. — [10-9041]    
 
УДК 082 
8020. Сборник статей победителей конкурса научных работ, выполненных курсан-
тами,  слушателями  и  студентами  Академии  МВД  Республики  Беларусь  в 2010 году / 
Министерство  внутренних  дел  Республики  Беларусь,  Академия  Министерства  внутренних 
дел Республики Беларусь. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 127 с. ; 
21 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-626-7. — [10-8491]    
 
УДК 082 
8021. Студенческая наука как фактор личностного и профессионального развития 
будущего  специалиста : материалы VI студенческой  научной  конференции,  Минск,  
23 апреля 2010 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государст-
венный педагогический университет им. Максима Танка ; [редколлегия: В. В. Бущик и др.]. — 
Минск : БГПУ, 2010. — 286 с. : ил. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — Биб-
лиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-541-003-5. — [10-9037]    
 
УДК 082 
8022. Студенческая наука-2010 : региональная научно-практическая конференция сту-
дентов вузов Могилевской области, 20 апреля 2010 г. : материалы конференции / [редакци-
онный  совет:  Е.  К.  Сычова  (ответственный  редактор)  и  др.]. — Могилев : МгГУ, 2010. — 
374, [1] с. : ил., схема ; 20 см. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Бе-
ларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. — Часть текста на 
белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 75 экз. — ISBN 978-985-480-642-6. 
— [10-9039]    
 
УДК 082 
087.5 Выданні для моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура.  
Кнігі для самых маленькіх. Кніжкі з малюнкамі 
(Мастацкая літаратура для дзяцей гл. 821-93) 
8023. Грынчанка, П. Сакрэты кветак для дарослых і дзетак / Паліна Грынчанка, Алена 
Церашкова ; [фотаздымкі  Паліны  Грынчанка]. — Мінск : Мастацкая  літаратура, 2010. —  
30, [1] с. : іл. ; 20 см. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1216-0. — [10-8625]    
 
УДК 087.5:58 

13 
8024. Библия для детей : священная история в простых рассказах для чтения в школе и 
дома / по тексту протоиерея Александра Соколова ; [художник В. И. Волынец]. — Минск : 
Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. 
— 527 с. : цв. ил. ; 30 см. — 10100 экз. — ISBN 978-985-511-295-3 (в пер.). — [10-9157]    
 
УДК 087.5:27-23 
8025.  Маленький  молитвослов / [художница Наталья Сорока]. — Минск : Братство в 
честь  Святого  Архистратига  Михаила  в  г.  Минске  Минской  епархии  Белорусской  Право-
славной  Церкви, 2010. — [31] с. : ил. ; 17 см. — 15000 экз. — ISBN 978-985-6484-93-6  
(в пер.). — [10-9290]    
 
УДК 087.5:271.22-534.3 
8026. О Рождестве Христовом / [художница Анна Романовская]. — Минск : Братство в 
честь  Святого  Архистратига  Михаила  в  г.  Минске  Минской  епархии  Белорусской  Право-
славной Церкви, 2010. — [39] с. : ил. ; 17 см. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6484-94-3 (в пер.). 
— [10-9288]    
 
УДК 087.5:27-565.3 
8027. Отче наш : молитва Господня / [художница Наталья Сорока]. — Минск : Братство 
в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Право-
славной Церкви, 2010. — [39] с. : ил. ; 17 см. — 10000 экз. — ISBN 978-985-6484-92-9 (в пер.). 
— [10-9289]    
 
УДК 087.5:27-534.35 
8028. Трафимова, Г. В. Где живут драконы : книга для детей младшего школьного воз-
раста / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. — Минск : Народная асвета, 2010. — 61, [1] с. : цв. 
ил. ; 22 см. — (Рассказы  Деда  Природоведа). — 3000 экз. — ISBN 978-985-03-1396-6. —  
[10-8251]    
 
УДК 087.5:502 
8029. Чайка, Е. С. Почему и отчего? / [Чайка Елена Степановна]. — Минск : Харвест, 
2010. — 239 с. : ил. ; 22 см. — Заглавие переплета: Почему? Отчего?. — Автор указан перед 
выпускными данными. — 10000 экз. — ISBN 978-985-16-8251-1 (в пер.). — [10-8671]    
 
УДК 087.5:030 
8030.  Шереметьева,  Т.  Л.  Большая  детская  энциклопедия  в  вопросах  и  ответах : [для 
среднего  и  старшего  школьного  возраста / Шереметьева  Татьяна  Леонидовна]. — Минск : 
Харвест, 2010. — 239 с. : цв.  ил. ; 22 см. — Автор указан перед выпускными данными. — 
10000 экз. — ISBN 978-985-16-7301-4 (в пер.). — [10-8672]    
 
УДК 087.5:030 
8031.  Шереметьева,  Т.  Л. 1001 вопрос  обо  всем  на  свете : [для  среднего  и  старшего 
школьного возраста / Шереметьева Татьяна Леонидовна]. — Минск : Харвест, 2010. — 159 с. : 
цв. ил. ; 29 см. — Автор указан перед выпускными данными. — 7000 экз. — ISBN 978-985-
16-7668-8 (в пер.). — [10-8508]    
 
УДК 087.5:030 
1 ФIЛАСОФІЯ. ПСIХАЛОГІЯ 
1/14 Фiласофiя 
8032. Белокурский, В. М. Становление и развитие философии : пособие для студентов / 
В. М. Белокурский ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский государст-
венный  университет  культуры  и  искусств. — Минск : БГУ  культуры  и  искусств, 2010. —  
92, [1] с. ; 20 см. — Библиография: с. 91–93 (40 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-522-007-8. 
— [10-9337]    
 
УДК 1(091)(075.8) 
8033. Глоба, П. П. Гороскопический статус планет. Ядро гороскопа : методическое по-
собие для практического изучения астрологии / П. П. Глоба ; [под редакцией В. И. Махнач, 
И.  И.  Махнача]. — Минск : Авестийская школа астрологии, 2010. — 94 с. : ил. ; 20 см. — 
(Серия "Заочная школа астрологии Павла Глобы"). — На обложке автор не указан. — Сло-
варь терминов: с. 91–93. — 300 экз. — ISBN 978-985-6951-08-7. — [10-8815]    
 
УДК 133.52 
8034.  Глоба,  П.  П.  Градусы  Зодиака : методическое  пособие  для практического изуче-
ния астрологии / П. П. Глоба ; [под редакцией Е. А. Микулич, И. И. Махнача]. — Минск : 
Авестийская школа астрологии, 2010. — 125 с. : ил. ; 20 см. — (Серия "Заочная школа аст-
рологии Павла Глобы"). — На обложке автор не указан. — Библиография: с. 125 (6 назв.). — 
Словарь терминов: с. 123–124. — 300 экз. — ISBN 978-985-6951-07-0. — [10-8814]    
 
УДК 133.52 

14 
8035. Крылов, В. П. Основы мировоззрения / Владимир Крылов ; [рисунки выполнены 
Рубинштейном  Борисом  Самуиловичем  и  Герчиковым  Борисом  Гариевичем]. — Минск : 
Ковчег, 2010. — 97 с., [3] л. ил. ; 21 см. — 620 экз. — ISBN 978-985-6950-26-4. — [10-8639]    
 
УДК 140.8 
8036. Подпорин, И. Г. Философия и методология науки : пособие для аспирантов и ма-
гистрантов / И. Г. Подпорин, С. Н. Мизякина, А. Ю. Опарин ; Министерство сельского хо-
зяйства  и  продовольствия  Республики  Беларусь,  Белорусский  государственный  аграрный 
технический университет, Кафедра философии и истории. — Минск : БГАТУ, 2010. — 279 с. ; 
20  см. — Библиография: с. 275–279 (111 назв.),  библиографические  ссылки в подстрочных 
примечаниях. — 120 экз. — ISBN 978-985-519-285-6. — [10-9225]    
 
УДК [1+001.8](075.8) 
8037. Стрельцова, Г. Все о Фэн-Шуй / Галина Стрельцова. — Изд. 2-е, стереотипное. — 
Минск : Книжный Дом, 2011. — 575 с. : ил. ; 21 см. — (Серия "Все о..."). — Библиография:  
с. 553–555 (40 назв.). — 5030 экз. — ISBN 978-985-489-954-1. — [10-8837]    
 
УДК 111.85 
8038.  Философия : методическое  пособие  для  магистрантов  и  аспирантов / [А.  И.  Лойко  
и др.] ; под общей редакцией А. И. Лойко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский  национальный  технический  университет,  Кафедра  философских  учений. —  
2-е изд., исправленное и дополненное. — Минск : БНТУ, 2010. — 130, [1] с. ; 21 см. — Ав-
торы  указаны  на  обороте  титульного  л.  Авторы  также:  Мушинский  Н.  И.,  Семенюк  В.  А., 
Терлюкевич И. И., Якимович Е. Б. — Заглавие 1-го изд.: Философия и методология науки. — 
Библиография: с. 125–126 (23 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-525-308-3. — [10-9321]    
 
УДК 1(075.8) 
8039.  Философия  в  исторической  динамике  культуры : методическое  пособие  для 
семинарских  занятий  студентов  дневного  отделения  всех  специальностей  БГУИР / Мини-
стерство  образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники, Кафедра философии ; [составители: Г. И. Малыхина и др.] ; 
под редакцией Г. И. Малыхиной. — Минск : БГУИР, 2010. — 151 с. : схемы ; 21 см. — Со-
ставители также: Габрусь И. Ф., Дисько-Шуман М. Р., Минеева А. А., Пушкина Т. А., Ратни-
кова И. М., Шепетюк В. В. — Библиография: с. 150–151, библиография в тексте, библиогра-
фические  ссылки  в  подстрочных  примечаниях. — 300 экз. — ISBN 978-985-488-560-5. — 
[10-9330]    
 
УДК 1(091)(075.8) 
Гл. таксама № 7974–82 
159.9 Псiхалогiя 
8040.  Бьюзен,  Т.  Интеллект-карты : практическое  руководство / Тони  Бьюзен,  Барри 
Бьюзен ; [перевел с английского Е. А. Самсонов]. — Минск : Попурри, 2010. — 347, [4] с., 
[8]  л.  ил. : ил. ; 20 см. — Издано  при  участии  ООО  "Харвест" (Минск). — 5100 экз. —  
ISBN 978-985-15-1077-7. — [10-8997]    
 
УДК 159.955 
8041. Логопсихология : хрестоматия : [для студентов и слушателей] : в 2 ч. / Министер-
ство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический уни-
верситет им. Максима Танка ; [составители: Н. Н. Баль, Т. В. Горудко, Н. В. Дроздова]. — 
Минск : БГПУ, 2010–    . — 20 см. — ISBN 978-985-501-869-9. 
Ч. 1. — 2010. — 155 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-501-870-5. — [10-9014]    
 
УДК [159.9+376-056.264](082.2)(075.8/.9) 
8042.  Лорейн,  Г.  Как  тренировать  память / Гарри  Лорейн ; [перевела  с  английского  
Л. А. Бабук]. — 3-е изд. — Минск : Попурри, 2010. — 366, [1] с. : ил. ; 20 см. — Издано при 
участии ООО "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1178-1. — [10-8775]    
 
УДК 159.953 
8043. Пападопулос, Л. Руководство по обращению с мужчинами / Линда Пападопулос ; 
[перевел с английского О. Г. Белошеев]. — Минск : Попурри, 2010. — 297 с. ; 20 см. — Из-
дано  при  участии  ООО  "Харвест" (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1127-9. —  
[10-8604]    
 
УДК 159.922.1+316.6 
8044. Психология развития личности : хрестоматия / Министерство образования Рес-
публики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима 
Танка ; [составители: И. В. Ботяновская и др.]. — Минск : БГПУ, 2010. — 223 с. : ил. ; 20 см. 

15 
— Составители также: Карлионова Н. В., Плескачева Н. М., Широкова Т. М. — Библиогра-
фия в конце материалов. — 300 экз. — ISBN 978-985-501-816-3. — [10-8383]    
 
УДК 159.923.2(082.2)(075.8) 
8045. Современное состояние и перспективы развития психологии общения : мате-
риалы  международной  научно-практической  конференции  (Гродно, 8–9 октября 2010 г.) / 
[редколлегия: Л. М. Даукша (отв. ред.) и др.]. — Гродно : ГрГУ, 2010. — 385 с. ; 20 см. — В 
надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государствен-
ный  университет  им.  Янки  Купалы. — Библиография  в  конце  докладов. — 60 экз. —  
ISBN 978-985-515-332-1. — [10-9315]    
 
УДК 159.9(082) 
8046.  Шейнов,  В.  П.  Как  найти  недостающее  время  и  новые  идеи / В.  П.  Шейнов. — 
Минск : Харвест, 2010. — 351 с. ; 20 см. — (Психологический бестселлер). — 4000 экз. — 
ISBN 978-985-16-8737-0. — [10-9227]    
 
УДК 159.923.2 
Гл. таксама № 8183, 8184 
16 Логiка. Эпістэмалогія. Тэорыя пазнання. Метадалогiя i логiка навукi 
Гл. № 8534 
2 РЭЛIГIЯ. БАГАСЛОЎЕ 
27 Хрысціянства. Хрысціянскія цэрквы і дэнамінацыі 
8047. Апякунку нашу песняю ўславім! : акафіст перад Жыровіцкай іконаю Маці Божай / 
[над тэкстам працавалі: а. Андрэй Крот, а. Сяргей Стасевіч, а. Алесь Аўдзяюк]. — Полацк : 
Грэка-каталіцкая парафія Святапакутніка Язафата ў г. Полацку, 2010. — 23 с. : нотныя іл. ; 
20 см. — 500 экз. — ISBN 978-985-6448-28-0. — [10-9050]    
 
УДК 271.4-312.47-526.62+271.4-534.5 
8048. Макарчык, Ю. 550 гадоў рымска-каталіцкай парафіі ў Поразаве = 550 lat rzymsko-
katolickiej parafii w Porozowie / а. Юзаф Макарчык OFMConv. ; [пераклад на беларускую мо-
ву  Кацярыны  Канчэўскай ; фатаграфіі  Баляслава  Гавэцкага]. — Гродна : Гродзенская  дыя-
цэзія Рымска-каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2010. — 295 с. : іл. ; 25 см. — Тэкст 
паралельна  на  беларускай  і  польскай  мовах. — Рэзюме  на  англійскай  мове. — 
Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. — 200 экз. — ISBN 978-985-6724-81-0. — 
[10-9063]    
 
УДК 272-9(476.6) 
8049. Нябёсы і зямля зраднёны хрэсным ходам : матэрыялы XVII Міжнароднай наву-
кова-асветніцкай экспедыцыі "Дарога да Святыняў" з Благадатным Агнём ад Гроба Гаспод-
няга, [1–5 верас. 2010 г. / праект, укладанне і рэдакцыя Ніны Сямёнаўны Загорскай і Аляк-
сандра Мікалаевіча Лапата-Загорскага ; фота: Я. В. Пясецкі, А. М. Лабада]. — Мінск : Права 
і эканоміка, 2010. — 138, [1] с., [2] л. іл. : іл. ; 21 см. — У надзагалоўку: Дзень беларускага 
пісьменства. — Частка  тэксту  на  рускай  мове. — 300 экз. — ISBN 978-985-442-857-4. —  
[10-8466]    
 
УДК 271.22(476)(082) 
8050.  Бриджес,  Ч.  Толкование  Книги  притч  Соломона / перевод  с  английского  
[Е.  Ф.  Марчука]. — Минск : Минская  фабрика  цветной  печати, 2010. — 335 с. ; 21 см. —  
На 4-й с. переплета: Евангелие и Реформация. — 1500 экз. — ISBN 978-985-454-536-3 (в пер.). 
— [10-8254]    
 
УДК 27-243.6-277 
8051. Кирилл (Гундяев В. М. ; патриарх ; 1946–    ). Церковь призывает к единству : 
слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла / [составитель А. В. Велько]. 
— Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патри-
архата), 2010. — 477, [2] с. ; 21 см. — Библиография: с. 461–478 (105 назв.). — 10000 экз. — 
ISBN 978-985-511-303-5 (в пер.). — [10-8603]    
 
УДК 271.22(476+571)-4 
8052. Невидимая брань : блаженной памяти старца Никодима Святогорца / [перевод с 
греческого святителя Феофана Затворника]. — Минск : Белорусская Православная Церковь 
(Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. — 862, [1] с. ; 12 см. — (Слова спа-
сения). — 5000 экз. — ISBN 978-985-511-192-5 (в пер.). — [10-9254]    
 
УДК 271.22-42 

16 
3 ГРАМАДСКIЯ НАВУКI. СТАТЫСТЫКА. ПАЛІТЫКА. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ. 
ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ. 
СТРАХАВАННЕ. АДУКАЦЫЯ. ФАЛЬКЛОР 
8053.  Академия  управления  при  Президенте  Республики  Беларусь  (Минск).  Науч-
ные  труды  Академии  управления  при  Президенте  Республики  Беларусь. — Минск : Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2001–    . — 21 см. — ISSN 2218-2195. 
Вып. 12 : в 2 ч., ч. 1 : Экономика. Право. Государственное управление и подготовка ру-
ководящих  кадров / [редколлегия:  главный  редактор – А.  Н.  Морозевич  и  др.]. — 2010. — 
367 с. : схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиогра-
фия в конце научных трудов. — 100 экз. — [10-9212]    
 
УДК [3+33+34](082) 
8054. Мигун, Д. А. Обществоведение : тестовые задания для подготовки к централизо-
ванному тестированию / Д. А. Мигун. — Минск : Новое знание, 2010. — 218 с. ; 20 см. — 
Библиография: с. 216–217. — 3010 экз. — ISBN 978-985-475-428-4. — [10-8278]    
 
УДК 3(075.3/.4) 
8055.  Республика  Беларусь:  общество,  политика,  экономика,  люди, 2006–2009 гг. / 
[Голубев С. Г. и др.] ; Информационно-аналитический центр при Администрации Президен-
та  Республики  Беларусь. — Минск : Информационно-аналитический  центр  при  Админист-
рации Президента Республики Беларусь, 2010. — 495 с., [5] л. ил. ; 23 см. — Авторы указаны 
на обороте титульного л. Авторы также: Гусев А. В., Дашкевич В. О., Дедков В. Г., Карпу-
хина И. А., Касперович Е. А., Козлович А. В., Колос Е. П., Криштапович Л. Е., Наролен-
ков М. Н., Филиппов А. А. — 400 экз. — [10-8701]    
 
УДК 3(476)"2006/2009" 
Гл. таксама № 7974–82 
30 Тэорыя, метадалогія і метады грамадскiх навук у цэлым. Сацыяграфія 
Гл. № 8334 
316 Сацыялогiя 
8056.  Бабосова,  Е.  С.  Мотивация  включенности  молодежи  в  научную  деятельность /  
Е. С. Бабосова ; Государственное научное учреждение "Институт социологии Национальной 
академии наук Беларуси". — Минск : Право и экономика, 2010. — 231, [1] с. ; 20 см. — (Се-
рия "Гуманитарные науки"). — Библиография: с. 224–232 (90 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-
985-442-847-5. — [10-8460]    
 
УДК [316.628:001]-053.81 
8057. Достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия : национальный  отчет  Республики  Беларусь / [Андрухова  Зоя  Ефимовна  и  др. ; 
научный  редактор  Пинигин Виктор Владимирович] ; Государственное научное учреждение 
"Научно-исследовательский  экономический  институт  Министерства  экономики  Республики 
Беларусь". — Минск : НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 2010. — 77 с. : 
ил. ; 29 см. — Авторы указаны на 6-й с. Авторы также: Бельчик И. И., Богданович А. В., Бо-
ровик Л. С., Грибоедова И. А., Корж Г. Г., Пилуй М. П., Привалова Н. Н., Станишевская Л. С., 
Удовенко И. М. — Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-6762-50-8. — [10-9144]    
 
УДК [316.42+330.59](476)(047.1) 
8058.  Психология  социального  развития:  полифония  жизни : сборник научных тру-
дов  кафедры  психологии / Российский  государственный  социальный  университет,  Филиал 
РГСУ в г. Минске ; [научная редакция: Ю. Н. Карандашев, Н. В. Гольцова]. — Минск : Из-
дательский центр БГУ, 2010. — 270 с. : ил. ; 20 см. — Часть текста параллельно на русском и 
английском языках. — Библиография в конце научных трудов. — 100 экз. — ISBN 978-985-
476-838-0. — [10-8590]    
 
УДК 316.6(082) 
8059. Романова, С. П. Теория структурации Э. Гидденса как новая попытка осмысления 
социальной реальности / С. П. Романова. — Минск : Право и экономика, 2010. — 196, [1] с. : схе-
мы ; 20 см. — (Серия  "Гуманитарные  науки"). — Библиография:  с. 179–197 (185 назв.). —  
250 экз. — ISBN 978-985-442-853-6. — [10-8462]    
 
УДК 316(410)(092)+929Гидденс 
8060. Сивуха, С. В. Организационная коммуникация : пособие для студентов факульте-
та философии и социальных наук, обучающихся по специальности 1-23 01 07 "Информация 

17 
и  коммуникация  (по  направлениям)" / С.  В.  Сивуха. — Минск : БГУ, 2010. — 119, [1] с. ;  
20  см. — Библиография:  с. 104–111 (137 назв.),  библиография  в  конце  тем. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-518-257-4. — [10-8593]    
 
УДК 316.77(075.8) 
8062.  Шейнов,  В.  П.  Искусство  убеждать : технология  скрытого  управления  людьми /  
В. П. Шейнов. — Минск : Харвест, 2010. — 462, [1] с. ; 21 см. — Библиография: с. 454–455. 
— 4000 экз. — ISBN 978-985-13-9495-7 (в пер.). — [10-8834]    
 
УДК 316.6 
8063.  Шейнов,  В.  П. Искусство управлять людьми / В. П. Шейнов. — Москва : АСТ ; 
Минск : Харвест, 2010. — 511 с. : ил. ; 21 см. — Библиография:  с. 508. — 3000 экз. —  
ISBN 978-5-17-037179-2 (АСТ). — ISBN 978-985-16-2953-0 (Харвест) (в пер.). — [10-8602]    
 
УДК 316.6 
8064. Шейнов, В. П. Пиар "белый" и "черный" : технология скрытого управления людь-
ми / В. П. Шейнов. — Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2010. — 671 с. ; 21 см. — Библио-
графия: с. 667–668. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-033360-8 (АСТ). — ISBN 978-985-16-0737-8 
(Харвест) (в пер.). — [10-8601]    
 
УДК 316.6 
8065.  Шейнов,  В.  П.  Психология  обмана  и  мошенничества / В.  П.  Шейнов. — Москва : 
АСТ ; Минск : Харвест, 2010. — 462, [1] с. ; 21 см. — (Библиотека практической психоло-
гии). — На  переплете  автор  не  указан. — Библиография:  с. 453–455. — 1500 экз. —  
ISBN 978-5-17-030789-0 (АСТ). — ISBN 978-985-16-0676-0 (Харвест) (в пер.). — [10-8832]    
 
УДК 316.6 
8066.  Шейнов,  В.  П.  Психология  обмана  и  мошенничества / В.  П.  Шейнов. — Москва : 
АСТ ; Минск : Харвест, 2010. — 462, [1] с. ; 21 см. — (Библиотека практической психоло-
гии). — Заглавие переплета: Как защититься от обмана и мошенничества. — Библиография: 
с. 453–455. — 1500 экз. — ISBN 978-5-17-030789-0 (АСТ). — ISBN 978-985-13-2048-2 (Хар-
вест) (в пер.). — [10-8835]    
 
УДК 316.6 
8067.  Шейнов,  В.  П.  Убеждающие  воздействия / В.  П.  Шейнов. — Минск : Харвест, 
2010. — 367, [1] с. ; 21 см. — (Библиотека  практической  психологии). — Библиография:  
с. 346–365 (288 назв.). — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-8612-0 (в пер.). — [10-8259]    
 
УДК 316.6 
Гл. таксама № 8043, 8072, 8101–04, 8108–10, 8112 
32 Палiтыка 
8068.  Данилов,  Ю.  Д.  Краткий  курс  лекций  по  политологии : пособие  для  студентов 
всех специальностей заочной формы обучения / Данилов Ю. Д. ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра соци-
ально-политических и исторических наук. — Брест : БрГТУ, 2010. — 213 с. : схемы ; 21 см. 
— Библиография в конце лекций. — 200 экз. — ISBN 978-985-493-167-8. — [10-9322]    
 
УДК 32-027.21(075.4) 
8069.  Политология : конспект  лекционного  курса : пособие  для  студентов  лечебного, 
педиатрического,  медико-психологического,  медико-диагностического  факультетов  и  фа-
культета иностранных учащихся / [Л. И. Лукьянова и др.] ; под редакцией Л. И. Лукьяновой, 
Л. Г. Короленок ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский госу-
дарственный  медицинский  университет,  Кафедра  гуманитарных  наук. — Гродно : ГрГМУ, 
2010. — 223 с. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Короле-
нок Л. Г., Саюк С. Р., Севенко Ю. С. — Библиография: с. 212–217 (97 назв.). — Краткий сло-
варь  политологических  терминов  и  понятий:  с. 198–207. — 200 экз. — ISBN 978-985-496-
632-8. — [10-8400]    
 
УДК 32-027.21(075.8) 
8070. Политология : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по педагогическим специальностям / [Г. В. Корзенко и др. ; под ре-
дакцией Г. В. Корзенко, В. А. Зенченко] ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск : 
БГПУ, 2010. — 275 с. ; 20 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: 
Гилевская Л. П., Ефимович Е. В., Жолнерович Т. И., Зенченко В. А., Иоффе Э. Г., Канапац-
кий  М.  Б.,  Новикова  С.  И.,  Опимах  Н.  А.,  Павлова  Н.  В.,  Романова  С.  П.,  Степанов  Г.  И., 
Шинкарев В. В., Шумило Н. П., Шушунова Т. Н. — Библиография: с. 273–274 (35 назв.). — 
500 экз. — ISBN 978-985-501-874-3. — [10-9015]    
 
УДК 32-027.21(075.8) 

18 
323/324 Унутраная палiтыка 
323/324(476) Унутраная палiтыка Рэспублiкi Беларусь 
8071.  Беларусь  в  вопросах  и  ответах. — Минск : Белорусский  Дом  печати, 2010. —  
77, [1] с. ; 20 см. — 400 экз. — [10-8714]    
 
УДК [323+327+338.1](476)(076.3) 
8072.  Беларусь  в  современных  геополитических  условиях:  политико-правовые  и 
социально-экономические  аспекты  устойчивого  развития : материалы  республиканской 
научно-практической  конференции  (Минск, 26 марта 2010 г.). — Минск : Академия  МВД 
Республики Беларусь, 2010. — 293 с. ; 29 см. — В надзаголовке: Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — 

Каталог: assets -> files -> archive
files -> Специализация "№4 Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта" ф. 01 Иностранный язык
files -> Внеклассное мероприятие «Открытие Великого Шелкового пути»
files -> Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
files -> Рабочая программа по русскому языку. 9 класс
files -> Урок мужества, приуроченный к 71-ой годовщине со дня снятия блокады
files -> Рабочая программа по русскому языку (8 класс) разработана на основе Требований фгос второго поколения, примерной
files -> Программа подготовительных курсов по подготовке к сдаче егэ по дисциплине «Русский язык»
files -> Тендер. Реклама. Рк
archive -> В. Я. Крук Адказны рэдактар


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет