С. Торайғыров атындағы Павлодаржүктеу 3.03 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата09.03.2017
өлшемі3.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6

С. Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетінің газеті

р 

ті

Г

А

З

Е

Т

 2

0

0

1

 Ж

Ы

Л

Д

Ы

Ң

 2

 С

Ә

У

ІР

ІН

Е

Н

 

ГА

З

Е

Т

 20

0

1

 ЖЫЛ

Д

ЫҢ

 2 

СӘ

У

ІРІ

Н

Е

Н

 

Б

А

С

Т

А

П

 Ш

Ы

Ғ

А

 Б

А

С

Т

А

Д

Ы

БА

СТ

А

П

 ШЫ

Ғ

А

 БА

СТ

А

Д

Ы

25 шілде, ұлу жылы 2012

№ 8 (142)

МАМАНДЫҚТЫ ТАҢДАУ - БОЛАШАҚТЫ ТАҢДАУ!

МАМАНДЫҚТЫ ТАҢДАУ - БОЛАШАҚТЫ ТАҢДАУ!  

  

4

4

 

 

бетте

бетте

ҚМДБ 


(Қазақстан 

мұ-


сыл ман да ры ның  діни  бас-

қар масы)  жəне  Орта  Азия 

мүфтилер  кеңесінің  төра-

ғасы, 


Бас 

мүфти, 


шейх 

Əбсаттар  қажы  Дербісəлінің 

ми нистрліктер 

мен 


түрлі 

сала 


жетекшілеріне, 

об-


лыс,  қала,  аудан  басшыла-

рына,  кəсіпкерлер  мен  жал-

пы  ел  халқына  қасиетті  Ра-

мазан  айына  байланысты 

үндеуі  Алла  тағаланың  па-

рыз  еткен  құлшылықтарының 

бірі  болған  оразаның 1 айы  тек  құлшылық  ғана  емес,  бұл 

бір айда жаратушы иемізге мойынсұнып жасайтын барлық 

игілікті  іс-шараларымыз  біздің  береке-бірлігімізді  одан 

ары арттырып, Ел Тəуелсіздігі мен халықтар достастығын 

нығайтуға,  Отанымыздың  тыныштығы  мен  татулығын 

сақтауға зор үлесін қосатын ай ретінде сезінуге шақырады.

Бас мүфти қасиетті Рамазан айында жасайтын біздің игі 

істеріміз екі дүниеде берекесін беріп, сауабы өзге айларға 

қарағанда еселеп артатынын ескерте келе, сауапты амал-

дар  мен  халыққа  жақсылық  жасаудың  осынау  орайлы 

сəтін пайдаланып қалуға шақыруы өзін мұсылманмын деп 

сезінетін  əрбір  адамды  ойландыруға  тиіс.  Мəселен,  түрлі 

мекемелер  мен  кəсіпкер  мұсылман  бауырларымызға  ар-

нап:


– Азық-түліктің,

– Қонақ үйлер мен қоғамдық қызметтердің,

– Киім – кешектің,

– Құрылыс заттарының,

– Жанар – жағар майдың,

– Мектеп формасы мен оқулықтарының,

– Демалыс лагерлері мен шипажайлардың

–  Мейрамханалар  мен  асханалардың  бағасын 10 

пайызға түсіріп жеңілдік жасауға

– Қоғамдық көліктерде жүру ақысы,

–  Коммуналдық  қызмет  төлемақылары  мен  байланыс 

тарифтері де төмендетіліп,

– Өздерінің өнімдерінің бағасын 10-30 пайызға дейін ар-

зандатса  деген  игі  бастамаларға  шақырыпты.  Сонымен 

қатар,  қасиетті  айда  Алла  тағаланың  ашуы  мен  қаһарын 

тудыруға  себепші – арақ-шараптан,  дініміз  тиым  салған 

басқа да харам істерден аулақ болайық депті.

Бұл  енді  халықтың  көкейіндегі  ой.  Сондай-ақ,  ата-

бабамыздан  бері  тұтынып  келе  жатқан  дəстүрлі  Ислам 

дінін  дамытып,  оны  əрбір  азаматтың  өміріндегі  күнделікті 

дағдысына  айналдыру  үшін  де  дініміздің  дəл  осындай 

құндылықтарын халықтың санасына сіңіре білуіміз керек.

Бір  сөзбен  айтқанда,  Бас  мүфтидің  бұл  үндеуі  Ислам 

адамгершілігінің,  мəдениетінің  біздің  өмірімізге  енгізіп, 

қалыптастыратын  аса  үлкен  құндылықтарының  жаршысы 

деп есептеймін.

Ардақты 

Пайғамбарымыздан 

(с.ғ.с.) 

күнə 


мен 

қайырымдылық  жөнінде  сұраған  кезде  былай  деп  жа-

уап 

беріпті: «Жүрегіңді 

тыңда, 

қайырымдылық 

жаныңды  жадыратады,  жүрегің  тыныштанады,  ал 

күнə  жаныңды  жараласа,  кеудеңді  тынышсыздық  ма-

залайды,  адамдарға  не  жасасаң,  олар  саған  да  соны 

жасайды»  (Əл  –Һайсуми,  Абу  Нағим,  ат-Табарани)  Со-

нымен  қоса,  Ол  (с.ғ.с.)  «Алла  сендердің  суреттерің  мен түрлеріңе  емес,  істерің  мен  жүректеріңе  қарайды»  (əл 

Бұхари,  Мүслим)-  деп  те  айтады.  Ендеше  қазіргі  қоғамда 

өскелең  ұрпағымыз  оң  мен  солын  дұрыс  ажыратуы  үшін, 

олардың  айналасындағы  болып  жатқан  өзгерістердің 

сыртқы  көрінісіне  қарап  адасып  қалмауы  үшін  жəне 

олардың қоғам алдындағы ар-ұжданын оятып, ой-санасын 

кеңейтіп,  өмірде  бой  көрсетіп  жатқан  терроризм  мен  экс-

тремизм  сияқты  жаман  əрекеттердің  жетегінде  кетіп 

қалмауы үшін аға буын біздердің қасиетті дініміздің осын-

дай  қайырымдылық,  адамгершілік  құндылықтарын  наси-

хаттап, іс жүзінде жүзеге асырып көрсете білуіміз қажет.

АМЕРИКАНСКИЕ 

АМЕРИКАНСКИЕ 

КАДЕТЫ – В ПГУ

КАДЕТЫ – В ПГУ

3G ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

3G ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

РАМАЗАНДА САУАПТЫ

РАМАЗАНДА САУАПТЫ

ІС ЖАСАУҒА АСЫҒАЙЫҚ

ІС ЖАСАУҒА АСЫҒАЙЫҚ

 ҒА

Л

ЫМ

 ОЙЫ


ПИРАМИДЫ: 

ПИРАМИДЫ: 

ЗАГАДКА ДРЕВНОСТИ

ЗАГАДКА ДРЕВНОСТИ

А.Қ. ТҰРЫШЕВ, 

филология ғылымдарының докторы, профессор

филология ғылымдарының докторы, профессор

БІРЛІГІ 

БІРЛІГІ 

ЖАРАСҚАН ҰЖЫМ

ЖАРАСҚАН ҰЖЫМ

5

5 бетте

 бетте


6

6

 бетте бетте

11

11 бетте

 бетте


3

3

 бетте бетте

2

№ 8 (142) шілде, ұлу жылы 2012

Жаңалықтар желісі

Жаңалықтар желісі

4  июля  в  концертном  зале  ПГУ 

им.  С.  Торайгырова  состоялась 

торжественная  церемония  вру-

чения  дипломов  выпускникам-

отличникам учебы.

В  торжественной  обстановке  были 

награждены  выпускники  бакалавриата, 

которые  в  течение  всего  времени  обу-

чения  в  ПГУ  им.  С.Торайгырова  пока-

зали  отличные  результаты  в  процессе 

освоения учебных дисциплин.

Каждый студент получил диплом осо-

бого  образца  из  рук  первого  проректо-

ра – проректора  по  стратегическому 

планированию,  социальной  и  воспита-

тельной  работе  ПГУ  им.  С.  Торайгыро-

ва Шаймарданова Жасулана Кудайбер-

геновича.

«Сегодня  очень  важный  день  для 

каждого из вас, – сказал в приветствен-

ном  слове  Ж.К.Шаймарданов. – Насту-

пает  очередной  этап  в  жизни:  вы  поки-

даете  стены  вуза,  становитесь  взрос-

лыми.  Каждый  из  вас  оканчивает  уни-

верситет, который внес большой вклад 

в  развитие  павлодарского  региона  и 

всего Казахстана в целом. В свое время 

ваши отцы находились в числе выпуск-

ников ПГУ – это те люди, которые, мож-

но сказать, подняли Павлодар, сделали 

его  процветающим  городом.  Надеюсь, 

вы будете достойными последователя-

ми  своих  отцов,  и  через  несколько  лет 

мы, работники вуза, с гордостью будем 

вспоминать о наших выпускниках. Спа-

сибо  вашим  родителями  и  преподава-

телям,  благодаря  которым  вы  сформи-

ровались  как  личности,  как  студенче-

ская элита, представляющая лицо ПГУ. 

Впереди у вас, уверен – длинная счаст-

ливая жизнь, ведь будущее Казахстана 

в ваших руках».

Также  в  рамках  мероприятия  благо-

дарственными  письмами  были  награж-

дены выпускники ПГУ им. С. Торайгыро-

ва,  показавшие  отличные  результаты  в 

спортивной,  творческой  и  обществен-

ной жизни павлодарского региона и ре-

спублики.

Светлана ҚАБИДЕН

ДЕТЯМ МИРА – РАВНЫЙ 

ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ

С 2009 года  ПГУ  им.  С.  Торайгыро-

ва является базой для осуществления 

в Павлодаре программы English Acces 

Microscholarship Program. Она действу-

ет  в  рамках  договора  с  Посольством 

США  в  Республике  Казахстан.  Ее 

цель – поддержка детей из социально-

уязвимых семей.

Следуя  стратегии  программы  «Рав-

ный  доступ  к  образованию»,  предста-

вители  университета  ежегодно  осу-

ществляют набор детей для участия в 

English Acces Microscholarship Program. 

За  период  действия  программы  ее 

участниками  стали  более 80 детей  из 

малообеспеченных  семей  в  возрасте 

14-16 лет.

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры иностранной филоло-

гии  ПГУ  обеспечивает  подготовку  де-

тей по английскому языку в количестве 

440  часов  за  весь  период  обучения – 

это два академических года.

Процесс  обучения  не  ограничивает-

ся  занятиями  в  аудиториях:  ежегодно 

ПГУ  открывает 3-х  недельный  летний 

языковой лагерь. Дети участвуют в ме-

роприятиях на свежем воздухе, ближе 

знакомятся  друг  с  другом,  общаются 

на разные темы, что дает возможность 

постигать  иностранный  язык  в  атмос-

фере непринужденности.

Вообще  же  участники  программы  не 

только  изучают  английский  язык,  но 

и  знакомятся  с  американской  культу-

рой, историей США, государственными 

символами.

По итогам обучения каждому участни-

ку  вручается  именной  сертификат  про-

граммы English Acces Microscholarship 

Program, свидетельствующий об уровне 

знания английского языка.

По  мнению  провайдера  проекта, 

зав.  кафедрой  иностранной  филоло-

гии А.К. Каирбаевой, участие в English 

Acces Microscholarship Program помо-

гает  детям  не  столько  овладеть  ино-

странным  языком,  сколько  расширить 

кругозор  знаний,  позволяющий  опре-

делить  дальнейший  жизненный  путь, 

ведь  «человек  столько  раз  человек, 

сколько языков он знает».

КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ

Одна  из  самых  больших  радо-

стей  для  детей-участников  програм-

мы – увидеть  воочию  носителей  язы-

ка  и  культуры,  пообщаться  с  ними. 

И  замечательно,  что English Acces 

Microscholarship Program предусматри-

вает регулярный приезд гостей из Сое-

диненных Штатов Америки.

27 июня состоялся визит в Павлодар 

г-на Гарольда Самьюэлса, который яв-

ляется региональным директором про-

грамм  английского  языка  в  Централь-

ной Азии от Посольства США в Казах-

стане,  а  также  десяти  кадетов  Воен-

ной  Академии  США  под  руководством 

офицера кадетского корпуса универси-

тета  Норуик  Джимми  Андерсона.  Пав-

лодар – первый  после  Астаны  город 

в  Казахстане,  который  посетили  го-

сти  из  США.  Они  планируют  посетить 

еще 4 казахстанских города-участника 

English Acces Microscholarship Program.

Все  кадеты,  чтобы  побывать  в  на-

шей  стране,  прошли  у  себя  на  родине 

серьезный  конкурсный  отбор.  Каждый 

из  них  из  большого  списка  стран  вы-

брал  именно  Казахстан,  у  каждого  из 

кадетов была цель увидеть именно эту 

страну,  познакомиться  с  ее  культурой, 

природой,  пообщаться  с  живущими  в 

стране людьми.

«Поначалу  я  хотел  выбрать  для  по-

ездки  Россию, – признается  один  из 

гостей-кадетов. – Однако,  прочитав  в 

Интернете  про  вашу  Республику,  по-

смотрев  фильмы,  аудиозаписи,  я  по-

нял, что Казахстан – страна, где соеди-

няются лучшие традиции Азии и Евро-

пы; здесь я сумею разом познакомить-

ся с европейским и азиатским культур-

ным наследием. Поэтому я выбрал Ка-

захстан».

К  слову,  каждый  из  прибывших  в 

Павлодар  кадетов  на  встрече  в  ПГУ 

им.  С.Торайгырова  с  участниками  про-

граммы English Acces Microscholarship 

Program подготовил презентацию, в ко-

торой кратко рассказал о себе и своих 

родных,  о  своих  интересах  и  увлече-

ниях, о том, почему он выбрал для пу-

тешествия  именно  Республику  Казах-

стан.

Юные 


павлодарские 

участники 

English Acces Microscholarship Program, 

в  свою  очередь,  представили  внима-

нию  гостей  разнообразные  номера, 

раскрывающие  богатую  культуру  на-

шей  страны:  казахские  народные  тан-

цы,  народные  обычаи,  национальные 

игры, также гости отведали националь-

ные  казахские  блюда  и  напитки:  беш-

бармак, казы, баурсаки, кумыс, шубат.

Гости  были  в  восторге  от  оказанно-

го  приема: «Прежде,  чем  отправить-

ся в поездку, мы много читали о Казах-

стане,  изучали  справочную  литерату-

ру.  Сегодня  мы  убедились,  что  ваша 

страна,  опираясь  на  опыт  ведущих 

стран  мира  и  быстрыми  темпами  эко-

номически  развиваясь,  в  то  же  время 

не забывает и о родной культуре, хра-

нит ее, преумножает и передает потом-

кам.  Это  является  прекрасным  приме-

ром для других развивающихся стран».

Американские 

гости 

и 

павло-дарские  участники English Acces 

Microscholarship Program участвовали 

также в совместных спортивных и раз-

влекательных мероприятиях. За время 

визита юные представители двух куль-

тур – казахстанской  и  американской – 

сдружились, узнали друг о друге много 

интересного, обменялись контактами.

Итогом  четырехдневного  пребыва-

ния  американской  делегации  в  Пав-

лодаре  стало  вручение  г-ном  Са-

мьюэлсом  языковых  сертификатов 

участникам  программы English Acces 

Microscholarship Program.Дмитрий ЛАРИОНОВ

В состоявшемся 4 июля меропри-

ятии приняли участие представите-

ли павлодарских вузов, а также учи-

теля городских и сельских школ об-

ласти.


Издательство «Macmillan Publi-

shers»  является  одним  из  крупней-

ших, старейших и наиболее извест-

ных  в  мире  издательств.  На  сегод-

няшний день «Macmillan» имеет ши-

рокую  сеть  представительств  бо-

лее  чем  в 80 странах  мира.  Изда-

тельство  специализируется  на  вы-

пуске широкого спектра учебной ли-

тературы  для  изучающих  англий-

ский  язык.  С 1998 года «Macmillan 

Publishers»  имеет  представитель-

ство в Республике Казахстан.

Специалист «Macmillan» в  Ка-

захстане  С.  Берикова  в  ходе  семи-

нара  представила  продукцию  из-

дательства  для  всех  уровней  вла-

дения  языком,  рассказала  о  пре-

имуществах  изданий «Macmillan 

Publishers» по сравнению с другими 

издательствами.

В  практической  части  семинара 

представитель  британского  изда-

тельства  провела  для  преподава-

телей и учителей тренинг, в котором 

подробно были раскрыты особенно-

сти планирования уроков иностран-

ного  языка.  Также  вниманию  участ-

ников  семинара  были  представле-

ны игры и другие виды заданий для 

студентов  и  школьников,  призван-

ные обеспечить скорейшее овладе-

ние иностранным языком.

В заключительной части меропри-

ятия  присутствующие  на  тренин-

ге  преподаватели  и  учителя  полу-

чили  сертификаты  участия  в  семи-

наре,  а  также  продукцию  издатель-

ства «Macmillan Publishers».

Руфина ТОРПИЩЕВА

АМЕРИКАНСКИЕ 

АМЕРИКАНСКИЕ 

КАДЕТЫ – В ПГУ

КАДЕТЫ – В ПГУ

В ПГУ имени С. Торайгырова встретились павлодарские дети – участ-

В ПГУ имени С. Торайгырова встретились павлодарские дети – участ-

ники  программы  Посольства  Соединенных  Штатов  Америки  English 

ники  программы  Посольства  Соединенных  Штатов  Америки English 

Acces Microscholarship Program и кадеты Военной Академии США.

Acces Microscholarship Program и кадеты Военной Академии США.

В Ы ПУСКНИК   –   2 0 1 2

В Ы ПУСКНИК   –   2 0 1 2

МАСТЕР-КЛАСС от 

МАСТЕР-КЛАСС от 

«Macmillan Publishers»

«Macmillan Publishers»

В  Павлодарском  го-

В  Павлодарском  го-

сударственным  уни-

сударственным  уни-

верститете  им.  С.То-

верститете  им.  С.То-

райгырова 

предста-

райгырова 

предста-

витель 


британского 

витель 


британского 

издательства 

«Mac-

издательства «Mac-mi llan Pub li shers» в Ка-

mi llan Pub li shers» в Ка-

захстане  Сымбат  Бе-

захстане  Сымбат  Бе-

рикова  провела  семи-

рикова  провела  семи-

нар  для  преподавате-

нар  для  преподавате-

лей  и  школьных  учи-

лей  и  школьных  учи-

телей 

иностранного телей 

иностранного 

языка.

языка.


№ 12 (134) 

желтоқсан, қоян жылы 2011

3

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. То

С. То

Жаңалықтар желісі

Жаңалықтар желісі

КҮЗДЕ ТУҒАНДАР ҰЗАҚ 

ӨМІР СҮРЕДІ

ӨМІР СҮРЕДІ

Қыркүйек  пен  қараша  айлары 

Қыркүйек  пен  қараша  айлары 

аралығында туған сәбилердің жүз 

аралығында туған сәбилердің жүз 

жасау  мүмкіндігі  жоғары.  Чикаго 

жасау  мүмкіндігі  жоғары.  Чикаго 

университеті дәрігерлерінің жу-

университеті дәрігерлерінің жу-

ырда  жарық  көрген  зерттеуінің 

ырда  жарық  көрген  зерттеуінің 

қорытындысы осындай.

қорытындысы осындай.

Ғалым  Леонид  жəне  Наталия 

Гавриловтар 1880-1895 жылда-

ры  АҚШ-та  туылған 1500 адамның 

мəліметтеріне  талдау  жасаған.  Бұл 

адамдардың бəрі – 100 жасағандар. 

Зерттеудің  нəтижесінде  олардың 

денінің  күзде  туылғаны  белгілі 

болды.  Сонымен  бірге,  аз  ғана 

топтың  наурыз,  мамыр,  шілде  ай-

ларында  туғаны  есепке  алын-

ды.  Гавриловтардың  айтуынша, 

көктемгі  инфекциялар  адам  ден-

саулығына  кері  əсер  етеді.  Сол 

себепті  көктемде  дүниеге  келген 

сəбилердің жүз жасау ықтималдығы 

өте  төмен.  Ал  ұзақ  жасау  үрдісі, 

негізінен,  қыркүйек  пен  қараша  ай-

лары  аралығында  туған  адамдар 

арасында байқалып отыр.

Алаш айнасы

КЛИМАТТЫҢ ЖЫЛУЫНАН 

КЛИМАТТЫҢ ЖЫЛУЫНАН 

ГРЕНЛАНДИЯДА АЛЫП 

ГРЕНЛАНДИЯДА АЛЫП 

МҰЗДЫҚ БӨЛІНІП ҚАЛДЫ

МҰЗДЫҚ БӨЛІНІП ҚАЛДЫ

Аумағы  екі  Манхэттенді  қам-

Аумағы  екі  Манхэттенді  қам-

ти тын алып мұз Гренландиядағы 

ти тын алып мұз Гренландиядағы 

Петерман  мұздығынан  бөлініп 

Петерман  мұздығынан  бөлініп 

қалды.


қалды.

ИТАР-ТАСС  хабарлағандай,  көш-

пе  мұздың  пайда  болғанын  аме-

ри калық 

спутниктер 

анықтаған. 

Бірнеше 

жыл 


бойы 

мұздықта 

жарықшақ 

пайда 


болып, 

ол 


ғалымдардың  назарында  болған 

еді. Сөйтіп, кеше аумағы 120 шаршы 

шақырымдық алып көшпе мұз үлкен 

мұздықтан толықтай ажырады.

Ғалымдар  мұндай  құбылысты 

климаттың  жылуымен  байланы-

стырады,  алайда  өз  ұйғарымдарын 

100  пайыз  нақтыламайды.  Əйтсе 

де,  мұндай  көлемдегі  мұздың 

бөлініп  қалуы – алаңдатарлық 

мəселе. «Бұл – алаңдауға 

тұрарлық  жайт, – деп  мəлімдеді 

жарықшақты  алғашқылардың  бірі 

болып  анықтаған  Делавэр  штаты 

университетінің  профессоры  Ан-

дреас  Мунчоу. – Бізде  соңғы 150 

жылдың  мəліметтері  бар,  ал  бүгін 

біз бұрын болмаған өзгерістерге куə 

болып отырмыз».

Айта  кетейік,  екі  жыл  бұрын  Пе-

терман  мұздығынан  дəл  осылай 

тағы  бір  көшпе  мұз  ажыраған  еді. 

Оның аумағы тіпті үлкен – 260 шар-

шы шақырым болған.Еуразия бірінші арнасы

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒАРЫШ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒАРЫШ 

СТАНСАСЫНДА ҚАУІПТІ 

СТАНСАСЫНДА ҚАУІПТІ 

МИКРООРГАНИЗМ ТАБЫЛДЫ

МИКРООРГАНИЗМ ТАБЫЛДЫ

Халықаралық  ғарыш  станса-

Халықаралық  ғарыш  станса-

сында  қауіпті  микроорганизм 

сында  қауіпті  микроорганизм 

табылды,  ол  станса  құрал-жаб-

табылды,  ол  станса  құрал-жаб-

дық тарын  істен  шығаруы  мүм-

дық тарын  істен  шығаруы  мүм-

кін, деп хабарлады Утро.ру.

кін, деп хабарлады Утро.ру.

Ресей  ғылым  академиясының 

вице-президенті 

Анатолий 

Гри-

горьевтің  айтуынша,  осыған  ұқсас қиындықтар  бұған  дейін  «Мир» 

орбиталық  стансасында  да  орын 

алған  екен. «Бұлар  тек  металды 

ғана емес, сонымен бірге полимерді 

де  бүлдіреді.  Олар  техниканың 

істен  шығуына  себеп  болуы  да 

мүмкін», – деп түсіндіреді РҒА вице-

президенті.

Айта  кетерлігі,  микроорга низм-

дер дің  ғарыш  стансасында  қайдан 

пайда  болғандығы  жəне  олардың 

құрал-жабдықтарды 

қаншалықты 

зақымдайтындығы  нақты  айтылып 

отырған жоқ.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет