Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныPdf көрінісі
бет1/63
Дата09.03.2017
өлшемі3.33 Mb.
#8719
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

5B020500 - Филология: қазақ филологиясы мамандығы 
Пәннің коды 
Пәндердің атауы, кредиттер саны, сабақ 
түрлері бойынша бөлінісі 
Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұны 
Оқыту нәтижесі (білімі, қабілеті, дағдысы) 
МЕМЛЕКЕТТІК  МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 
KT1101 
Қазақстан тарихы  
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
Мақсаты:  білім  алушыларды  тарих  негіздері  мен  тәуелсіз 
Қазақстан  мемлекетінің  қалыптасу  кезеңдерімен  нақты 
деректер мен тарихи айғақтарды оқыту арқылы жаңа теориялық 
және әдіснамалық кӛзқарастар тұрғысынан таныстыру.   
Қысқаша  мазмұны.  Тарих  негіздері  және  Қазақстан 
мемлекетінің  қалыптасу  кезеңдері.  Әртүрлі  ӛткен  тарихи 
кезеңдерімен  қалыптасқан  Қазақстан  мемлекетінің  қазіргі 
жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы талдау жасау. 
- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде 
тәуелсіз  Қазақстан  мемлекетінің  қалыптасу  кезеңдері  мен 
тарихи негіздерін білу; 

қазақстандық 
даму 
моделінің 
имманенттік 
басымдылықтарын,  ерекшеліктері  мен  маңызын  шынайы 
және жан-жақты білу; 
-  күрделі  тарихи  үдерістерді,  құбылыстар  мен  қазіргі 
Қазақстанның  тарихи  тұлғаларын  оқыту  барысында 
аналитикалық және аксиологиялық талдау жасау дағдысын 
меңгеру; 
KBK(O)T1102 
Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі  
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+3+0 
Мақсаты:  студенттерді  қазақ  тілінде  (орыс  тілінде) 
тұрмыстық,  ғылыми  және  кәсіби  қарым-қатынаста  диалогтық 
және монологтық сӛйлеуге үйрету. 
Қысқаша 
мазмұны. 
Қазақ 
тілінде 
(орыс 
тілінде) 
тұжырымдамалық  негізделген  филологиялық  білім  беру; 
Қазақстандағы  және  әлемдегі  әлеуметтік-экономикалық, 
тарихи-мәдени,  саяси  жағдайлармен,  ҚР  конституциялық-
құқықтық  негіздерімен      қазақ  тілінің  қызмет  ету  мен  даму  
үдерістерінің қатынасы. 
–  қазақ  тілінің  жүйесі,  құрылымы  және  оның  бірліктерінің 
қызмет етуі туралы іргелі білімдерді  кәсіби дүниетанымын 
қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен 
жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  
- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық 
сипаттамаларды  құрастыра  білу;  мәселелерді  тезис 
түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай  білу. 

KBShT1103 
Кәсіби  бағдарлы шетел тілі  
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+2+1 
Мақсаты:  студенттерді  шет  тілінде  кәсіби  қарым-қатынас 
жасай білуге үйрету. 
Қысқаша  сипаттамасы.  Шет  тілінінің  сӛздік  қорын 
толықтыра  және  кәсіби  терминдер  мен  клишелерді  енгізе 
отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отрып байыту, 
студенттердің  қабілеттерін  жетілдіру,  түпнұсқадағы  кәсіби 
дереккӛздерінен 
берілген 
тақырыптар 
бойынша 
жарияланымдарды  оқу  барысында  және  кәсіби  тақырыптарда 
серіктестермен  іскери  қарым-қатынас  жүргізу  дағдыларын 
дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Interme-
diate,  Intermediate,  Upper-Intermediate,  Advanced)  меңгерген 
студенттерге арналған. 
- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 
-  шет  тілінде  қарым-қатынас  жасау  дағдысының  және  кең 
сӛздік қорының болуы; 
-  оқи  білу  дағдысы  мен  оқыған  материалды  талдай  білу 
дағдысын меңгеру. 
 
GTF2104 
Ғылыми таным философиясы  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 
философия  ғылымы  саласында    іргелі  білімдерге  сүйене 
отырып,  ғылыми  ізденіс  алгоритмі  мен  ғылыми  мәселелерді 
ӛзбетінше  тұжырымдай  білу,  сонымен  қатар  пәнаралық 
әдіснама  мүмкіндіктерінің  болуы.  Ғылым  мен  техника, 
инженерлік-техникалық 
білімдер 
мен 
шығармашылық 
мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рӛліне, сонымен 
қатар  генезиске  және  қазіргі  заманның  жаһандық  мәселелерін 
шешуге барынша кӛңіл бӛлінеді. 
Қысқаша  мазмұны.  Қазіргі  заманның  түйінді  идеялары  мен 
категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен  
-  дүниетаным  мен  ғылыми  білім  негіздері  ретінде 
философияның  рӛлін,  әлемнің  философиялық  және  жалпы 
ғылыми бейнесінің болмысы мен ӛзарабайланысын білу; 
 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын және 
механизмдерін білу; 
-  қазіргі  заманның ӛзекті  этикалық  мәселелерін  және  оның 
кәсіби қызметтегі маңызын білу
-  сыни  ойлау  әдіснамасы  тұрғысынан  қазіргі  әдеуметтік-
мәдени  жағдаяттардың  шынайылығын    дұрыс  қабылдай 
білу; 
- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның  

 
 
заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 
этикалық  мәселелерін,  олардың  кәсіби  қызметтегі  маңызын 
қарастыру.  Студенттердің  ғылымның  эвристикалық  және 
әдіснамалық  саласында  қазіргі  философияның  ғылыми-
әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. 
Социумның,  мемлекеттің,  азаматтық  қоғамның  және  тұлғаның 
даму мен ӛмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның 
ӛмір  сүру  шарты  ретіндегі    тӛзімділік  қағидалары  мен 
мәдениаралық  диалог  туралы  түсініктерін  қалыптастыру. 
Студенттерде  сыни  ойлау  мәдениеті  мен  ӛзбетінше 
әдіснамалық 
мәселелерді 
шешуде 
ӛзіндік 
рефлексия 
дағдыларын қалыптастыру. 
қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; 
-  шығармашылық,  сыни  ойлау  дағдыларын  меңгеру,  сыни 
ойлау  инструментарийлерін  ғылыми,  мәдени,  әлеуметтік-
саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. 
 
ӘЛЕУМЕТТІК-КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 
TKP2201 
Тұлғааралық коммуникацияның 
психологиясы  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты:  Қазіргі  әлемде  тұлғааралық  коммуникация  туралы 
психологиялық  білімдердің  орны  мен  рӛлін  студенттерге 
түсіндіру,  таңдаған  мамандығы  бойынша  кәсіби  қалыптасу 
үдерісінде олардың маңызын анықтау. 
Қысқаша 
мазмұны. 
Студенттердің 
 
тұлғааралық 
коммуникацияның 
қазіргі 
психологиясының 
негізгі 
парадигмаларын,  теориясы  мен  концепцияларын  оқытуда  
білімдерін 
жүйелеу. 
Тұлғааралық 
коммуникацияның 
психологиялық мәселелерін танымдық үдерістерді, психикалық 
жағдайлар  мен  тұлғаның  жеке-психологиялық  ерекшеліктері 
негізінде  теориялық  және  эмпирикалық  зерттеу.  Әлеуметтік 
психологияның 
негізгі 
категориялары 
мен 
ұғымдары, 
әдіснамалық  негіздері,  негізгі  теориялары,  тұжырымдамалары 
мен  түрлері,  даму  заңдылықтары,  әдістері  мен  тұлғааралық 
коммуникацияны  зерттеу  тәсілдері,  жаңа  психологиялық 
әдістер 
мен 
тұлғааралық 
коммуникацияны 
зерттеу 
технологиясы. 
-  тұлғааралық  коммуникацияның  психикалық  құбылыстар 
жүйесін  танымдық  үдерістер  мен  реттеуші  жағдайлар 
бірлігінде білу;  
-  тұлғааралық  коммуникацияның  қазіргі  психологиясының 
теориялық-әдіснамалық  негіздерін білу; 

тұлғааралық 
коммуникацияның 
қазіргі 
психологиясыныңнегізгі  ұғымдары  мен  категорияларын 
білу; 

тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  алынған 
психологиялық білімдерді нақты қолдана алу; 
-    тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  оның  жеке 
тұлғалық  қабілеттерін  анықтау  мен  психологиялық 
мінездемесін  қалыптастыруда  адамның  жеке  ӛзіндік 
ерекшеліктерін зерттей алу; 
-  тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  және  топтық 
ӛзараәрекеттесуде  ӛзге  адамдармен  қарым-қатынас  жасау 
жүйесін сауатты түрде орната білу; 
-  тұлғааралық  қарым-қатынаста  психологиялық  зерттеу 
жүргізудің  дағдыларын  меңгеру,  оны  ӛткізу,  алынған 
мәліметтерді ӛңдеу мен нәтижелерін сауатты түрде кӛрсете 
білу; 

тұлғааралық  қарым-қатынас  жағдайында  тұлғаны 
жетілдіруге  септігін  тигізетін  практикалық  ұсыныстарды 
жасаудың дағдыларын меңгеру; 
-      тұлғаның  үйлесімді  дамуы  мен  сыртқы  ортамен  қарым-
қатынас мақсатында тұлғааралық қарым-қатынасты бағалау 
мен түзету дағдыларын меңгеру. 
TKS2202 
Теориялық және қолданбалы саясаттану  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
 
Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 
әлемде 
және 
Қазақстанда  болып 
жатқан  әлеуметтік 
(стратификация мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен 
байлық,  әлеуметтік,  діни,  экономикалық  және  саяси 
қақтығыстарды) үдерістерді білу;  
Қысқаша  мазмұны.  Адамдар  арасындағы  әлеуметтік 
ӛзараәрекеттер,  олардың  арасындағы  әлеуметтік  және  топтық 
ӛзгешеліктер  сипаттамасы.  Қоғам  дамуының  заңдылықтары, 
-  қоғамда  болып  жатқан  үдерістер  мен  құбылыстарды 
ӛзбетінше талдай жасай алу;  
-  кәсіби  мәселелерді  шешуде  балама,  жаңа  немесе 
инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 
- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 
тұжырымдай білу; 
-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 
-  әлеуметтік  ӛзара  қарым-қатынас  дағдыларын  меңгеру: 

негізгі  социологиялық  ұғымдар,  социологиялық  зерттеу 
әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  
Әлеуметтану  саласындағы  негізгі  бағыттар  мен  қазіргі 
зерттеулер нәтижесі. 
серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 
-  әлеуметтік  болжау  және  жобалау,  кӛпшілікке  сӛйлеу, 
дәлелдеу,  пікірталас  жүргізу  және  пікірталас  тудыру 
дағдыларын меңгеру. 
ZhAOE2203 
Жеке және әлеуметтік ӛрлеу этикасы  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
 
Мақсаты:  студенттерді  адамның  әлеуметтік  іс-әрекетіндегі 
этика  нормаларымен,  адамгершілік  қағидаларымен  және 
құндылықтарымен таныстыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Кәсіби  қызметтің  әр  түрлі  саласында 
этика  нормаларының  қалыптасу    мен  жетілдіру  жолдары 
туралы  түсінігін  жүйелеу.  Болашақ  мамандарда  негізгі  этика 
нормалары, 
тұлғаның 
әлеуметтенуі 
үдерісінде 
этика 
нормаларының  қалыптасу  заңдылықтары  туралы  білімдерін 
қалыптастыру.  Этика  дамуының  негізгі  кезеңдері  мен 
беталысымен  таныстыру,  тұлғаның  адамгершілік  кӛзқарасын 
қалыптастыратын  іргелі  этикалық  бағдарлардың  мазмұнын 
ашу. 
- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 
- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы 
адамгершілік  жағынан    ӛзбетінше  бағдарлау  дағдыларын 
меңгеру; 
-  күнделікті  ӛмірдің  қиын  жағдаяттарында  ең  қолайлы 
этикалық  шешімдерді  іздеудің  қағидалары  мен әдістемесін 
білу; 
-  ӛз  қылықтары  мен  қоршаған  орта  адамдарының 
қылықтарын  этикет  және  мораль  нормалары  тұрғысынан 
бағалау. 
 
MD2204 
Мәдениет және дін  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты:  Қазақстанның  мәдениеті  мен  дінінің  негізгі 
ерекшеліктерімен таныстыру, Қазақстан халықтарының мәдени 
және діни  эволюциясын қарастыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Қазақстан  аймағының  мәдениет  пен  дін 
құбылыстарын  зерттеу  үшін  мәдениеттану  мен  дінтану 
әдістерін,  «диалог»  ұғымын  20-21  ғасырдың  гуманитарлық 
ғылымының  басты  категориясы ретінде  түсіну,  сонымен  қатар 
теориялық  тілдің  ӛзіндік  ерекшелігін  оның    негізгі 
экзистенциалдық  және  әлеуметтік-мәдени  параметрлерін,  шегі 
мен кӛкжиегінің сипаттамасын білу. 
Диалогтың 
онтологиялық 
негізі 
ретіндегі 
адамның 
метафизикалық және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

ғылыми  дүниетанымды,  этикалық  және  мәдени 
тӛзімділікті білу; 
ӛткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның 
базалық  құндылықтарының  иерархиясына  салыстырмалы 
талдау жасай алу; 
-  негізгі  дүниетанымдық  мәселелерді  шешуде  философия, 
ғылым,  дін  және  ӛнердің  мүмкіншілік  ӛзараәрекеттесу 
перспективасын болжай алу; 
-  аймақтық    мәдени  құбылыстардың  синхрондық  және 
диахрондық  байланысын  анықтай  алу,  олардың  себептері 
мен салдарын кӛрсете білу; 
 -  этномәдени  және  кәсіби  ерекшеліктерін  ескере  отырып 
тӛзімділік 
мінез-құлық, 
әлеуметтік 
және 
кәсіби 
ӛзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 
ZhKA2205 
Жалпы және қолданбалы әлеуметтану  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
 
Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 
әлемде 
және 
Қазақстанда  болып 
жатқан  әлеуметтік 
(стратификация мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен 
байлық,  әлеуметтік,  діни,  экономикалық  және  саяси 
қақтығыстарды) үдерістерді білу;  
Қысқаша  мазмұны.  Адамдар  арасындағы  әлеуметтік 
ӛзараәрекеттер,  олардың  арасындағы  әлеуметтік  және  топтық 
ӛзгешеліктер  сипаттамасы.  Қоғам  дамуының  заңдылықтары, 
негізгі  социологиялық  ұғымдар,  социологиялық  зерттеу 
әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  
Әлеуметтану  саласындағы  негізгі  бағыттар  мен  қазіргі 
зерттеулер нәтижесі. 
-  қоғамда  болып  жатқан  үдерістер  мен  құбылыстарды 
ӛзбетінше талдай жасай алу;  
-  кәсіби  мәселелерді  шешуде  балама,  жаңа  немесе 
инновациялық тұғырларды тұрақты қолдана білу; 
- ӛз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 
тұжырымдай білу; 
-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 
-  әлеуметтік  ӛзара  қарым-қатынас  дағдыларын  меңгеру: 
серіктестік, тӛзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 
-  әлеуметтік  болжау  және  жобалау,  кӛпшілікке  сӛйлеу, 
дәлелдеу,  пікірталас  жүргізу  және  пікірталас  тудыру 
дағдыларын меңгеру. 
ATK2206 
Адам тіршілігінің қауіпсіздігі  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау 
үшін қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді 
меңгеру, 
тіршілік 
ету 
ортасының 
жағымсыз 
әсерін 
сәйкестендіру және адамның,  ӛмір сүру ортасының жағымсыз 
әсерлерден қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге асыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Негізгі  табиғи  және  техносфералық 
-    адамның  еңбек  ету  аймағында    қолданылатын  табиғи 
және техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 
-  тӛтенше  жағдайлар  (ТЖ)  туындаған  кезде  ӛзінің 
ӛкілеттілігі щеңберінде шешім қабылдай алу; 
-  адамның  тіршілік  ету  аймағындағы  негізгі  қауіптерді 
теңестіре  білу  және  оны  жүзеге  асыруда    қауіптілігін 

қауіптер,  олардың  қасиеттері  мен  сипаттамасы,  адамға  және 
табиғи  ортаға,  зиянды  және  қауіпті  факторлардың  әсер  ету 
сипаты,  олардан  қорғану  әдістері.  Қауіпті  құбылыстар  мен 
үдерістердің негізгі теориялық талдауы мен болжамы.  
бағалай алу; 

тӛтенше 
жағдайларда 
қорғану 
тәсілдері 
мен 
технологияларын меңгеру. 
ETD2207 
Экология және тұрақты даму  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты:  экология  мен  тұрақты  даму  бойынша  білім 
алушыларды    кең  профильдегі  білікті  мамандарды  дайындау 
үшін  жүйелі  теориялық  және  практикалық  білімдермен 
қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді 
пайдалану. 
Қысқаша  мазмұны.  Тірі  организмдердің  қоршаған  ортамен 
ӛзараәрекеттесудің  негізгі  заңдылықтары;  экожүйе  мен 
биосфераның  тұрақтылығы  мен  қызмет  ету  механизмдері; 
қазіргі  экономикалық,  саяси  және  әлеуметтік  мәселелерді 
шешуде  экологияның  орны  мен  рӛлі;  қазіргі  заманның 
жаһандық  экологиялық  мәселелері,  себептері,  қалыптасу 
кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен 
қоғамның  тұрақты  дамуы    мен  қоршаған  ортаны  қорғау 
бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  
- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және 
оны реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау 
жасай алу ; 
-  биосфераның  тұрақтылығын  сақтау  мен  социумды 
катастрофиялық 
тығырықсыз 
дамыту 
мақсатында 
шаруашылықтың  және  адамдардың  ӛмір  сүруінің  дәстүрлі 
түрлерін  жоспарлы  ӛзгертуге  бағытталған  адамзаттың 
тұрақты 
дамуында 
қазіргі 
тұжырымдамада 
және 
стратегияда шешім таба білу; 
-  тірі  организмдер  мен  қоршаған  ортаның  ӛзараәрекеттесу 
заңдылықтары  туралы  білімдерін  тұрақты  дамуды  сақтау 
үшін практикалық қызметте қолдана білу; 
-  экологиялық  үдерістерді  талдау,  нақты  міндеттерді, 
табиғат пен қоғамның түрақты даму басымдылықтарын қоя 
білу дағдыларын меңгеру. 
KK2208 
Қазақстандық құқық  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
 
Мақсаты:  Қазақстанның  құқықтық  жүйесінің  ерекшеліктерін 
қарастыру, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 
Қысқаша  мазмұны.  Қазақстанның  құқықтық  жүйесі, 
Қазақстан  Республикасының  нормативтік  құқықтық  актілер 
базасының 
негізгі 
ережелері. 
Құқықтық 
мемлекет, 
демократиялық  қоғам  және  әлеуметтік  мемлекет  құрудың 
теориялық  негіздері.  Қазақстанның  2010-2020  жж.  арналған 
Тұжырымдамалық құқықтық саясатының негізгі бағыттары мен 
«Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 
- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 
заңнамалардың  құқықтың  әлемдік  жүйесіне  кірігуінде 
қазақстандық құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  
- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық пен 
бостандықты  қорғау  және  ӛміршеңдік  жағдайында  еркін 
қолдана білу.  
EN2209 
Экономика негіздері  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Мақсаты:  экономиканың  қызметіндегі  негізгі  категориялар, 
ұғымдар  мен  заңдылықтар  туралы  ғылыми  түсініктерін 
қалыптастыру.  
Қысқаша 
мазмұны. 
Әлеуметтік-экономикалық 
қарым-
қатынастар. 
Негізгі 
микро- 
және 
макроэкономикалық 
кӛрсеткіштер,  оны  есептеу  әдістері.    Нарықтық  бағалау-білім 
беру,  бәсекеге  қабілеттілік  механизмі;  экономикалық  даму 
беталысы.  Халықаралық  экономикалық  қарым-қатынастың 
қазіргі  жүйесінің  және  әлемдік  нарықтың  даму  беталысының 
экономикалық негіздері.  
-  қоғамдағы  экономикалық  қайтақұрылымдардың,  логика 
мен  қоғам  ӛміріндегі  құбылыстар  мен  үдерістердің 
ӛзарабайланысын білу; 
- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді қолдана 
білу. 
 
 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ (STEM) МОДУЛІ 
KMAA1301 
Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық 
технологиялар 
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+0+2 
Курстың  мақсаты  –  филологиялық  ғылымдар  дамуының 
инновациялық  технологиялары  және  жаңа  үрдістері  туралы 
түсінікті  қалыптастыру,  сонымен  бірге  ғылыми-зерттеу  және 
білім берудің жаңа әдістерін мен ақпараттық технологияларды 
пайдалана білу қабілетін дамыта білу.   
Курстың міндеті:  
-  ақпараттық  технологияларды  пайдалана  білудің  әдіснамалық 
«Кәсіби  мақсаттарға  арналған  ақпараттық  технологиялар» 
пәнін меңгеру негізінде студенттер міндетті:  
білуі тиіс: заманауи филологиялық ғылым мен білім беру 
үдерісіндегі  ақпараттық  технологиялардың  негізгі  әдістері 
мен  тәсілдерін;  компьютерлік  оқулықтарды  жасау 
концепциясын; 
-  жасай  алуы  тиіс:  технологиялық  бағдарламаларға 

негізін  белгілеу  және  оның  ғылыми-білім  беру  қызметіндегі 
әлеуетін анықтау;  
- ақпараттық қоғамға ӛту және жаһандану жағдайында ғылыми 
ұтқырлық 
негізінде 
кәсіби 
құзіреттілікті 
кӛрсететін 
инновациялық технологияны қалыптастыру;  
-  жүйелік  база  ұғымы  негізінде  студенттердің  зерттеушілік 
қызметінің  интелектуалдық-технологиялық  базасын,  сонымен 
бірге  қазақ  тіл  білімі  мен  әдебиеттануындағы  заманауи 
ақпараттық  технологияларды  пайдалана  білу  қабілеті  мен 
дағдысын қалыптастыру.   
-  ақпараттық  кеңістікте  бағдарлай  алу  қабілетін  меңгерту; 
алдыңғы  зерттеу  және  білім  беру  технологияларының 
трансфертін қабілетін қалыптастыру;  
-  ақпараттық  ресурстарды  пайдалануды  үйрету,  алдыңғы 
зерттеу  және  білім  беру  қызметі  үшін  ақпараттық-ресурстық 
ортаны моделдеуді меңгерту; 
 -  түрлі  жанрдағы  мәтіндер  мен  стильдік  ӛңдегі  ақпараттарды 
кодсыздандырудың 
когнитивті 
жолдарын 
жасау 
және 
пайдалана білуге үйрету; мәтінді сапартаудың лингвистикалық 
және  әдебиеттанушылық  интерпретациялық  жаңа  әдістерін 
меңгерту. 
диагностика  жасау  және  зерттеудің  құралдары  мен 
әдістерін  таңдай  алуды;  ақпараттық  ресурстар  жүйесінде 
бағдар жасай алу қабілетін; оны іс жүзінде ғылыми зерттеу 
және  ғылыми-білім  беру  қызметінде  пайдалана  білуді; 
филологиялық  зерттеу  мен  білім  берудің  ақпараттық-
ресурстық ортасын моделдеу қабілетін; олардың әзірлемесі 
жағдайын  бағалау  және  оны  ғылыми  пікірлесу  ортасына 
шығаруды;  
- игеруі тиіс: қазақ тілі мен қазақ, шетел әдебиеті бойынша 
оқу  материалдары  алгоритмдеу  және  компьютерлік  оқу 
материалдарының  сценарийін  құруды;  ақпаратты  алу, 
сақтау,  ӛңдеудің  әдістері  мен  құралдарын,  ақпаратты 
басқару  құралы  ретінде  компьютерде  жұмыс  істеу 
дағдыларын;  филологиялық  зерттеулерді  ұйымдастыру 
және  жүргізу;  ғылыми  зерттеу  және  ғылыми-білім  беру 
қызметінде  ақпараттық  ресурстарды  пайдалану  және 
іздестіруді.   
 
KZhK2302 
Қазіргі жаратылыстану концепциялары 
(биология және география негіздері) 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
Пәннің  мақсаты  заманауи  жаратылыстану  саласындағы  
білімдарлық деңгейі мен жаратылыстану мәдениетін таныстыра 
отырып жалпы мәдени мәртебені кӛтеру болып табылады.  
Пәнді  оқудың негізгі  міндеттері  –  табиғи  жүйелердің әрекеті 
мен қасиетін түсіндіру үшін география мен биологияның іргелі 
заңдылықтарын пайдалана білу түсінігін қалыптастыру. 
-  танымдық  қызметтің  гуманитарлық  және  табиғи  ғылымдық 
түрлері  туралы  түсікті  игеру,  оның  қоршаған  орта  туралы 
біртұтас  кӛзқарас  негізінде  рухани  ішкі  келісім  мен 
ықпалдасуға қажеттілігі; 

әлемнің  биологиялық  бейнесі,  табиғи  ресурстардың 
артықшылығы,  жансыздан  жандыға  қарай  (клеткаға,  ағзаға, 
адамға,  биосфера  мен  қоғамға)  даму  туралы  түсінікті 
қалыптастыру.  
«Қазіргі 
жаратылыстану 
концепциялары» 
пәнін 
оқу 
студенттерде  әлемге,  табиғатқа,  қоғам  мен  адамға  деген 
парасатты  қатынас  құндылығы  мен  түсінігін,  бағдарын 
қалыптастыруға  ықпал  етеді.    Бұл  әсіресе  мәдениет 
мифологиясының кезекті толқына алдында тұрған біздің қоғам 
үшін ӛте маңызды. 
Курсты нәтижесінде студенттер мәдениеттің гуманитарлық 
және  табиғи  ғылыми  құрамдас  бӛліктерін  және  оның 
ойлаудың ерекшелігімен байланысын білуі тиіс; 
Табиғи  ғылыми  ойлаудың  негізгі  шешуші  ерекшелігі 
туралы дағдысы болуы; 
Қоғам  мен  экологияның  мәселелерін  жаратылыстанудың 
негізгі концепцияларымен байланыстыра білуі керек. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет