Самашев Зейнолла Сұлтанов Қуаныш Тұяқбаев Қанат Шеңгелбаев Бақытжан «МӘдени мұРА» Ұлттық стратегиялық жобасын жүзеге асыру жөніндегі қОҒамдық кеңес 4жүктеу 1.71 Mb.
Pdf просмотр
бет18/22
Дата15.03.2017
өлшемі1.71 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

І. БӘДІК

1. БӘДІК ӨЛЕҢДЕР

1-9. Бәдіктер

Аталған бәдік мәтіндерін ел арасынан жинап, қорға тап-

сыр 

ған—филология ғылымдарының докторы, профессор Қ.Саттаров. Мәтін кеңсе қағазына көк сиямен кирилл әр пін-

де жазылған. Айтушысы белгісіз. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қол-

жаз балар қорында (920/56-бума) сақтаулы. Бұрын басылым 

көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (87-

88-бб.) алынды.10. Бәдік (гүлап)

Мәтін қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/83-

бума) сақтаулы. Шығарма мәтіні кеңсе қағазына көк сиямен 

ки рилл әрпінде жазылған. Бұрын басылым көрмеген. Жи нау-

шы сы—Қ.Саттаров. Айтушысы белгісіз.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (138-б.) алынды.11. Бәдік

Бәдік мәтінін 1997 жылғы «Шымкент облысы, Түркістан 

ауданындағы қазақтардың ауыз әдебиеті үлгілерін жинау» 

экспедициясы кезінде 82 жастағы Мәлика Байжанқызының 

айтуынан жазып алған—Салиха Жаппасова. Шығарма мә ті ні 

кеңсе қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. Қол  жаз-

басы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/117-бума) сақтау лы. 

Бұрын еш жерде жарияланбаған.360

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба (97-б.) 

бойынша дайындалды.12. Бәдік

Туындыны айтушы—Шымкент облысы, Түркістан қала сы-

ның тұрғыны Битан Бекенова. Жинаушысы—Қ.Саттаров. Мәтін 

кирилл әрпінде жазылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар 

қорында (920/117-бума) сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (125-б.) алынды. 13. Бәдік

Бәдік ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/136-бума) сақ-

тау 

лы. Мәтін кеңсе қағазына қара сиямен кирилл әрпін-де жа зыл ған. Бұрын басылым көрмеген. Айтушысы—Сүйеу 

Қолшабеков.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба (70-б.) 

бойынша дайындалды.14. Бәдік

Шығарма кеңсе қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жа-

зылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/137-

бума) сақтаулы. Бұрын еш жерде жарияланбаған. Жинау  шы-

сы—Қ. Саттаров.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (44-б.) алынды.15. Бәдік

Бәдік мәтінін Халима Өтеғалиеваның айтуынан жазып 

алған—Мәлике Ғұмарова. Шығарма мәтіні машинкаға басыл-

ған. Бұрын еш жерде жарияланбаған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің 

қолжазбалар қорында (187-бума, 1-дәп.) сақтаулы.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (27-б.) 

алынды.

16-21. Бәдік. [Болғанда үйде бәдік, шиде бәдік…]... 

Бұл бәдік мәтіндерін ел арасынан 1927 жылдары жазып 

алған—Ә.Диваев. Мәтін ақ қағазға көк сиямен араб әрпінде 

жазылған. Түпнұсқасы ОҒК-нің қолжазбалар қорында (1090-

бума, 4-дәп.) сақтаулы. Қорға 1934 жылдары түскен. Өлеңдер 

бұрын басылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер түпнұсқа (1-7-бб.) негі-

зін де  дайындалды.360

361


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

22. [Бәдік бастап...]

Бәдік мәтіні «Тарту» (Ташкент, 1923), «Наным-сенімдер ғұр-

пының фольклоры» (Алматы, 2004. 8-9-бб.) атты жинақтарда 

жа рияланған. Жинаушысы—Ә.Диваев. «Тарту» кітабының ма-

шинкаға басылған көшірмесі ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (153-

бума) сақтаулы. Екі басылым арасында айырмашылық жоқ.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (174-

175-бб.) алынды. 2. БӘДІК АЙТЫСТАР

23. [Жігіт пен қыз]

Мәтінді ел арасынан жинаған—Ә.Диваев. Шығарма «Тар-

ту» (1923), «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» (2004) 

атты жинақтарда басылым көрген. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қол-

жазбалар қорында (153-бума) сақтаулы. Қолжазба мен ба сы-

лымдар арасында айырмашылық жоқ.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (175-179-бб.) алынды.

24-25. [Жігіт пен қыз]...

Бәдік айтыстарының латын әрпінде машинкаға басылған 

қолжазбасы ОҒК-нің қолжазбалар қорында (1090-бума, 2-дәп.) 

сақтаулы. Шығарма мәтіндері «Наным-сенімдер ғұрпының 

фольклоры» (2004. 13-15-бб.) атты жинақта басылым көрген. 

Айтушысы мен жинаушысы белгісіз. Қолжазба мен басылым 

салыстырылғанда, айырмашылық кездескен жоқ.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан 

(9-11-бб.) алынды. 

26. [Жігіт пен қыз] 

Мәтін бұрын басылым көрмеген. Шығарманың араб әрпімен 

жазылған қолжазбасы ОҒК-нің қолжазбалар қорында (1090-

бума, 3-дәп.) сақтаулы. Жинаушысы—Бозтай Жақыпбаев.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба (12-13-

бб.) бойынша дайындалды.27-30. [Қыз бен жігіт]... 

Мәтіндердің 1927 жылдары араб әрпімен жазылған түп нұс-

қасы ОҒК-нің қолжазбалар қорында (1090-бума, 4-дәп.) сақ-


362

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

таулы. Жинаушысы—Ә.Диваев. Қорға 1934 жылы түскен. 27, 

28 мәтіндердің қысқартылған түрі мен 30-шы мәтін «Наным-

сенімдер ғұрпының фольклоры» (2004) атты жинақта басы лым 

көрген. Басылым мен түпнұсқа арасында айырмашылық жоқ. 

29-шы мәтін алғаш рет жарияланып отыр.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер аталған түпнұсқа 

(1-12-бб.) бойынша дайындалды.

ІI. АРБАУ

1-2. Құрт арбау

Құрт арбау мәтіндерін 1945 жылы Оңтүстік Қазақстан об-

лысы, Арыс, Сарыағаш ауданынының тұрғындары аузынан жа-

зып алып, 1960 жылы қорға тапсырған—Абдырайым Мұра тов. 

Мәтін кеңсе журналына көк сиямен кирилл әрпінде жазыл ған. 

Бұрын басылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер аталған қолжазба (106-

107-бб.) негізінде әзірленді.3. Құртты байлау

Мәтінді 1948 жылы Маясар Жапақовтың айтуынан жазып 

алған—Мәриям Хакімжанова. Шығарманың машинкаға ба-

сыл ған қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1119-бума, 

5-дәп.) сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген.

Томға еніп отырған мәтін аталған қолжазбадан (6-9-бб.) алынды.4. Арбау

Мәтін «Из области киргизских верований. Баксы как лекарь 

и колдун. Этнографический очерк» («ИОАИЭ», 1899, вып.3) 

атты журналда басылым көрген. Жинаушысы—Ә.Диваев. Ма-

шинкаға басылған көшірмесі ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(1222/11-бума.) сақтаулы.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған журналдан (1899. 

307-344-бб.) алынды. 5-11. [Бастан, бастан, бастан келді…]... 

Арбау мәтіндері «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» 

(2004) атты жинақта басылым көрген.

Томға мәтін аталған жинақтан (34-39-бб.) алынды.362

363


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

12-56. Құрт шақыру... 

Бұл арбау мәтіндері «Наным-сенімдер ғұрпының фолькло-

ры» (2004) атты жинақта жарияланған. Түпнұсқасы ОҒК-нің 

қолжазбалар қорында (1092-бума, 11-дәп.) сақтаулы. Мәтін 

көк сиямен кирилл әрпінде әр бетке екі қатардан жазылған. 

Түпнұсқамен басылым салыстырылғанда, елеулі айырмашы-

лық кездескен жоқ.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер түпнұсқа (1-11-бб.) не-

гізінде әзірленді.

IІІ. БАҚСЫ САРЫНДАРЫ

1. [Бақсы…]

Бұл туынды «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» 

(2004) атты жинақта басылым көрген.

Томға мәтін аталған жинақтан (72-124-бб.) алынды2. Бақсының жырлары

Мәтін «Тарту» (1923) жинағында, С.Сейфуллиннің шығар-

малар жинағының 6-томында (Алматы, 1964. 153-176-бб.), 

«Қа 


зақтың бақсы-балгерлері» (1993. 114-119-бб.), «Наным-

сенімдер ғұрпының фольклоры» (1994. 114-119-бб.) атты жи-

нақтарда басылым көрген. 

Шығарманың «Тарту» жинағының машинкаға басылған 

көшірмесі ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (153-бума) сақтау-

лы. Қолжазба мен басылымдарды салыстырғанда, 1964, 1993, 

1994 жыл 

дардағы басылымдарда жырдың 6-шы жолынан 

кейін 19 өлең жолы қалып кеткені анықталды. Мәтінді жи-

нақ қа дайындау барысында осы сияқты кемшіліктер түзетіліп, 

түпнұсқа мәтіні қалпына келтірілді.

Томға ұсынылып отырған мәтін 1923 жылғы Ташкент басы-

лымы бойынша (163-171-бб.) бойынша әзірленді. 

3. Бақсының сарыны

Мәтін «Тарту» (1923), «Наным-сенімдер ғұрпының фольк-

лоры» (2004, 141-142-бб.) атты жинақтарда басылым көрген. 

Шығарманың машинкаға басылған қолжазбасы ӘӨИ-дің 

қол 

 

жазбалар қорында сақтаулы. Жинаушысы—Ә.Диваев. 364

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

Қолжазба мен басылымды салыстырғанда, елеулі айырмашы-

лық кездескен жоқ.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (172-

173-бб.) алынды.4-11. [Істің басы бісімілла...]...

Аталған мәтіндерді ел арасынан жинап, «Известия общества 

археологии, истории и этнографии при Казанском универ 

си 


-

тете» (1899. Т.ХV. Вып. 3) атты журналда бастырған—Ә.Ди ваев. 

Шығармалардың журналдан машинкаға басылған көшір месі 

ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (153-бума) сақтау 

лы. Атал-

ған мәтіндер кейін «Наным-сенімдер ғұрпының фольк ло ры» 

(2004, 60-66-бб.) атты жинақта басылым көрген. Қолжаз ба мен 

2004  жылғы басылым арасында айырмашылық жоқ.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан 

(4-33-бб.) алынды.12. [Ей, айналайын, Құдайым-ей...]

Мәтінді Рахмет Дайырбаевтың айтуынан жазып алып, 

1988 жы лы қорға тапсырған—С.Жақыпов. Шығарма мәтіні 

кең се қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. Түп нұс-

қасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (194-бума, 1-тізім) сақ-

таулы. Бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (36-б.) алынды.

13. Бір бақсының қобызына жалынған жайы

Мәтін түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/56-

бума) сақтаулы. Жинаушысы—Қ.Саттаров. Айтушысы бел гі-

сіз. Шығарма кеңсе қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жа-

зыл ған. Бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған түпнұсқа (95-б.) негізінде дайындалды.14. [Дәулерім екі бірдей, айда…]

Мәтін «Қазақтың бақсы-балгерлері» (1993) атты жинақта 

басылым көрген. Айтушысы—Қасен Қасымов.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған жинақтан (152-б.) 

алынды.


364

365


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

15. Бақсының өлеңі

Мәтін «Демонологические рассказы киргизов. Записки Им-

пе 

раторского русского географического общества по отделе -

нию этнографии. (Т.10, выпуск 3. СПб., 1888) және «Қазақтың 

бақсы-балгерлері» (1993) атты жинақта жарияланған.

Томға ұсынылып отырған мәтін 1993 жылғы басылым 

(154-б.) бойынша дайындалды.

16-22. [Сөздің басы пісмілла...]... 

Бұл мәтіндер «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» 

(2004) атты жинақта басылым көрген.

Томға мәтін аталған жинақтан (72-124-бб.) алынды.23. Бақсы сарыны 

Мәтінді Шала Болысбекұлының айтуынан жазып алған—

Нұрынбай Сүлейменұлы. Шығарма мәтіні «Текес ауданының 

халық өлең-жырлары» (ҚХР. ШУАР.—Текес: 1-кітап. 1992.) 

атты жинақта жарық көрген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған жинақтан (51-

54-бб.) алынды.

24-34. Шұңқыр бақсының сарыны... 

Аталған мәтіндер «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» 

(2004) атты жинақта жарияланған.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер аталған жинақтан (98-

130-бб.) алынды.

35. Қара бақсы сарыны

Мәтін алғаш рет 1925 жылы «Лениншіл жас» журналының 

№7 санында, одан кейін «Қазақтың бақсы-балгерлері» (1993) 

атты жинағында басылым көрген. Машинкаға терілген қол-

жазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар (1218-бума, 3-дәп.) қорында 

сақтаулы. Жинаушысы—Едіге Тұрсынов. Қолжазба мен мә тін-

дер арасында айырмашылық жоқ.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба (1-3-бб.) 

негізінде дайындалды.

36. Тінейдің жын шақыруы

Мәтін «Қазақтың бақсы-балгерлері» жинағында (1993. 

182-б.) жария ланған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қо-


366

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

рында (1218-бума, 1-дәп.) сақтаулы. Мәтін кеңсе қағазына қара 

сиямен ки рилл әрпінде түсірілген. Жинаушысы— Е.Тұрсынов. 

Қорға 2012 жылы тапсырған. Басылым мен қолжазба арасында 

айыр машылық  жоқ.

Томға еніп отырған мәтін аталған қолжазба (4-б.) бойынша 

дайындалды.37. Ноғайбай бақсының сарыны

Мәтінді 1973 жылы 82 жастағы Көкей Тәйтімбетов деген 

қарияның айтуынан жазып алған—Сейтқали Қарамендин. 

Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1218-бума, 2-дәп.) 

сақтаулы. Шығарма мәтіні кеңсе қағазына қара сиямен ки рилл 

әрпінде жазылған. 

Өлең «Қазақтың бақсы-балгерлері» (1993. 195-б.) атты жи-

нақта басылым көрген. Қолжазба мен мәтін салыстырылған да, 

елеулі айырмашылық кездескен жоқ.

Томға еніп отырған мәтін аталған қолжазбадан (4-б.) алын ды. 38. Шақар бақсының сарыны

Мәтінді ел арасынан жазып алып, қорға тапсырған—С.Қа-

рамендин. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1218-

бума, 2-дәп.) сақтаулы. Шығарма кеңсе қағазына көк сиямен 

кирилл әрпінде жазылған. Бұрын басылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған түпнұсқа (7-8-бб.) 

негізінде әзірленді. 

39. Балбике бақсының сарыны

Туынды «Қазақтың бақсы-балгерлері» (1993) атты жинақта 

басылым көрген.

Томға мәтін аталған жинақтан (215-б.) алынды. 40-45. Шалқаp бақсының сарыны... 

Бұл туындылар «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» 

(2004) атты жинақта жарияланған.

Томға еніп отырған мәтіндер аталған жинақтан (126-132-бб.) 

алынды. 


366

367


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

IV. БАТАЛАР

1. [Кел жігіт, кел жігіт...]

Мәтінді ел арасынан жинап, қорға тапсырған—Н.Сейіт-

жанов. Қолжазба ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (846-бума, 

14-дәп.) сақтаулы. Мәтін ақ қағазға көк сиямен араб әрпінде 

жа зылған. Бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (1-9-бб.) алынды.2. [Ала ат, құла ат...]

Мәтін 1997 жылғы «Шымкент облысы, Түркістан ауда нын-

дағы қазақтардың ауыз әдебиеті үлгілерін жинау» экспедиция-

сы кезінде Түркістан қаласының тұрғыны Битан Бикенова ның 

айтуынан жазылып алынған. Туынды ақ қағазға көк сиямен 

кирилл әрпінде жазылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар 

қорында (920/117-бума) сақтаулы. Жинаушысы—Қ.Саттаров. 

Бұрын басылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба (130-б.) 

бойынша дайындалды. 3. [Қонақтасын берекет...]

Шығарма «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» (2004) 

атты кітапта жарияланған.

Томға мәтін аталған кітаптан (178-б.) алынды.4. [Бата бер дедің лаққа...]

Өлеңді айтушы—Қарағанды облысы, ХХІ партсъезд сов хо-

зының тұрғыны Қыдырғали Қосмағанбетов. Жинау шы сы— 

Э.Мардашева. Түпнұсқа ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1082-

бума) сақтаулы. Мәтін бір жолды журнал қағазына көк сиямен 

кирилл әрпінде жазылған. Бұрын еш жерде жарияланбаған.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (4-б.) алынды.

5. [Жылқышы ата Қамбар...]

Туынды ақ қағазға көк сиямен араб әрпінде жазылған. Түп-

нұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (846-бума, 14-дәп.) 

сақтаулы. Айтушысы және жинаушысы—Н.Сейтжанов.  Мә тін 

бұрын басылым көрмеген.


368

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

Томға ұсынылып отырған мәтін түпнұсқа негізінде (9-б.) 

дайындалды.6. [Я, Құдай, бергейсің…]

Өлең бұрын басылым көрмеген. Түпнұсқасы ОҒК-нің қол-

жазбалар қорында (849/2-бума, 18-дәп.) сақтаулы. Жинау-

шысы—Ілияс Жансүгіров. Мәтін 1920 жылдары ақ қағазға көк 

сиямен араб әрпінде жазылған. Қорға 1941 жылы тапсырған—

Фатима Ғабитова.

Томға ұсынылып отырған мәтін түпнұсқа (17-б.) негізінде 

дайындалды. 7. [Бисимилла-и рахман-и рахим...]

Мәтінді Уәкила Орынғалиеваның айтуынан 2009 жылы жа-

зып алып, қорға тапсырған—М.О.Әуезов атындағы Әдебиет жә-

не өнер институтының ғылыми қызметкері Қалиолла Орын-

ға ли. Уәкила бұл батаны 1950-60 жылдары Батыс Қазақстан 

облысы, Орда ауданы, Толыбай-Теректі ауылының тұрғыны, 

жергілікті ағаш-темір ұстасы Дәулет деген кісіден естіп жат-

тағанын айтады. Мәтін бұрын еш жерде жарияланбаған. Компь-

ютерде терілген қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(1082-бума) сақтаулы.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (1-б.) алынды.

8. [Аяңда, аяңдасаң, қара кердей...]

Бата ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (146-бума, 4-дәп.) сақ-

тау лы. Бұрын басылым көрмеген. Шығарма тор көзді оқу шы 

дәптеріне көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. Айту 

шы-

сы—Төлепқалиев Молдасейіт. Жинаушысы—белгілі әде биет-танушы-ғалым Нарымбетов Әбділхамит.

Томға ұсынылып отырған бата мәтіні аталған қолжазбадан 

(5-7-бб.) алынды. 

9. [Иә, Құдай, тілегімді қабыл ет...]

Мәтінді Қарағанды облысының тұрғыны М.Момышұлы-

ның айтуынан жазып алған—Қарағанды Мемлекеттік уни вер-

ситетінің студенті Э.Мардашева. Шығарма мәтіні бір жолды 

журнал қағазына көк сиямен кирилл әрпінде түсірілген. Түп-


368

369


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

нұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1082-бума) сақ тау лы. 

Бұрын еш жерде жарияланбаған. 

Томға ұсынылып отырған бата аталған қолжазбадан (1-б.) 

алынды.

10. [Тілек тілеп жалғыз Хаққа...]

Батаны айтушы—Қарағанды облысы, Ульяновск ауданы, 

Бабаев совхозының тұрғыны Бибіжан Сыздыққызы. Жинау-

шысы—Э.Мардашева. Қолжазба ӘӨИ-дің қолжазбалар қорын-

да (1082-бума) сақтаулы. Мәтін бір жолды оқушы дәптеріне көк 

сиямен кирилл әрпінде жазылған. Бұрын басылым көрмеген.

Томға еніп отырған мәтін аталған қолжазбадан (2-б.) алын ды.

11. [Бес биенің терісі...]

Туындыны айтушы—М.Төлеубайұлы. Жинаушысы—Қа ра-

ғанды Мемлекеттік университетінің студенті Жанат Әбі ке нова. 

Мәтін дәптер қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. 

Бұрын еш жерде жарияланбаған.

Томға мәтін аталған түпнұсқадан (8-б.) алынды.12. [Әуелі Құдай оңдасын...]

Батаны айтушы—Қарағанды облысының тұрғыны Иманбек 

Өтегенов. Жинаушысы—Ермек Әбжанов. Шығарма дәптер қа-

ғазына көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. Бұрын басылым 

көрмеген. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1082-

бума) сақтаулы.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (1-б.) алынды.

13. [Әуелі Құдай оңдасын...]

Мәтін түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(879/2-бума, 20-дәп.) сақтаулы. Шығарма блокнот қағазына 

көк сиямен араб әрпінде жазылған. Айтушысы мен жинаушысы 

белгісіз. Мәтін бұрын басылым көрмеген. 

Томға мәтін аталған түпнұсқадан (21-б.) алынды. 14. [Осы батам келісі...]

Бата бұрын басылым көрмеген. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қол-

жазбалар қорында (879/2-бума, 20-дәп.) сақтаулы. Шығарма 

24-0139


370

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

мәтіні блокнот қағазына көк сиямен араб әрпінде жазылған. 

Айтушысы және жинаушысы белгісіз.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (21-б.) 

алынды. 


15. [Бал дәмі кірсін асыңа...]

Мәтін түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(879/2-бума, 20-дәп.) сақтаулы. Айтушысы мен жинаушысы 

белгісіз. Туынды көк сиямен араб әрпінде жазылған. Бұрын 

басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған түпнұсқадан (22-б.) алынды.16-17. [Әуелі Құдай оңдасын...]. 

[Әуелі Құдай сен жарлық...]

Аталған мәтіндерді айтушы, әрі жинаушы—Нұрсапа Сейт-

жанов. Шығарма бір жолды оқушы дәптеріне көк сиямен араб 

әрпінде жазылған. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(846-бума, 14-дәп.) сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (1-9-б.) алынды.18. [Екі қолды жайып...]

Мәтінді Қарағанды облысы, Қорғалжын ауданының тұр-

ғыны сексен жастағы Тәуекел Бейсеновтың айтуы бойынша 

жазып алған—Қарағанды Мемлекеттік университетінің сту-

денті Л.Дәмиева. Шығарма бір жолды оқушы дәптеріне көк 

сия мен кирилл әрпінде жазылған. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қол-

жазбалар қорында (1082-бума.) сақтаулы. Мәтін бұрын басылым 

көрмеген.

Томға мәтін аталған түпнұсқа (12-б.) бойынша дайындалды. 

19. [Халыққа жағам десең, әділ бол...]

Батаны айтушы—Қарағанды облысы, Ұлытау өңірінің 

тұрғыны Ж.Омаров. Жинаушысы—Қарағанды Мемлекеттік 

университетінің студенті Г.Бегімбаева. Шығарма бір жолды 

дәптер қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. Бұрын 

басылым көрмеген. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорын  да 

(1082-бума) сақтаулы.

Томға мәтін аталған түпнұсқадан (13-б.) алынды. 370

371


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

20. [Иә, Құдай, оңғара көр...]

Батаны бір жолды дәптерге көк сиямен кирилл әрпінде 

жазылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1082-

бума) сақтаулы. Бұрын еш жерде жарияланбаған. Айтушысы 

туралы дерек келтірілмеген. Жинаушысы—Қарағанды Мем-

лекеттік университетінің студенті Талғат Қанафин.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (14-б.) алынды. 

21. [Тілегімді қабыл ет...]

Туындыны Қарағанды облысының тұрғыны Кәрімтай Сә-

лім жановтың айтуынан жазып алған—Қарағанды Мем ле кет-

тік университетінің студенті Г.Қапарова. Шығарма бір жолды 

дәптер қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. Бұрын 

басылым көрмеген. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(1082-бума) сақтаулы.

Томға мәтін аталған түпнұсқа бойынша (15-б.) дайындалды. 22. [Үй қожасы сіздерге...]

Шығарманы жинаушы—С.Сәрсембаева. Айтушысы белгі-

сіз. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1082-бума) 

сақ таулы. Шығарма бір жолды журнал қағазына көк сиямен 

кирилл әрпінде жазылған. Бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазба (21-б.) бойынша дайындалды.23. [Бүлшіл, бүлшіл, бүлшіл бол...]

Мәтінді жазып алған—Низами атындағы Ташкенттің Ха-

лықтар Достығы Орденді Мемлекеттік педагогика инс 

ти 


ту-

тының студенті Анаргүл Құрбанова. Өкінішке орай, кімнен 

жа зып алғаны туралы дерек келтірмеген. Шығарма кеңсе қа-

ғазына қара сиямен кирилл әрпінде жазылған. Түпнұсқа 

сы 

ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/56-бума.) сақтаулы. Бұ  рын басылым көрмеген. Қорға 1990 жылы тапсырған—Қыдырәлі 

Саттаров.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған түпнұсқадан (99-б.) 

алынды. 


Каталог: books
books -> Мақалалар, баяндамалар жинағы
books -> 1 Бес томдық шығармалар жинағы Телжан Шонан лы Оқу құралдары, оқулықтар
books -> Ғылым комитеті М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Сейіт Қасқабасов
books -> Ббк 83. 3 (5 Қаз) 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
books -> Құл-Мұхаммед М., төраға
books -> Ербол шаймерден°лы шы армалары бесінші том


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет