Сапасын дамыту жолдарыжүктеу 9.25 Mb.
Pdf просмотр
бет5/33
Дата29.12.2016
өлшемі9.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

7.8..10 
  7.8....10 
       3.4..6    
  3.4...6                   4.5..7 
III.тапсырма.Үндемес  ойыны:Мұғалім  оқушының 
арқасына саусақтың ізімен бір сан жазады,оқушы санды 
тауып тақтаға көрсетеді. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: 
 Сергіту сәті: 
Орнымыздан тұрайық, 
Алақанды ұрайық. 
1 отырып ,1 тұрып. 
Бой сергітіп алайық. 
IV.тапсырмаҚара да,сана, айта біл! 
-Сыныпта неше ұл бар? 
-Сыныпта неше қыз бар? 
-Сыныпта неше парта бар? 
-Сыныпта неше терезе? 
-Сыныптанеше гүл бар? 
V.тапсырма:Сөз жұмбақ шешу. 
1. 3+2   (бес) 
2.төрт түлік (ешкі) 
3.Жас нәрестенің төсегі (бесік) 
VI.тапсырмаЛогикалық сұрақтар (есеп.ауызша) 
1)
 
Табақта 

алма,қолымда 
2алма,қосқанда 
барлығын болады неше алма?(5алма) 
2)
 
Көлден ұшты 4қаз 
Қайтып қонды 2қаз 
Ұшып кетті нешеуі?(2-еу) 
3)Тал бойында тізіліп 5 жапырақ тұр еді, 
 Жел соқты да үзіліп,ұшып кетті екеуі. 
 Тұр әлі ілініп,жапырақтың нешеуі.(3-еуі) 
4)10 асықтың 3-еуін досың сұрап алды, 
   Айтшы сонда нешеуі өзіңде қалды?(7) 
VII.тапсырмаГеометриялық 
фигураларды 
ажырат.Оларды ата,көрсет.Ұқсас заттарды 
тап. 
Дәптермен жұмыс: 
10 санын ауада жазу. 
-Балалар біз қандай баламыз.(әдемі,сұлу) 
-Ендеше  балалар  дәптерге  де  әдемі,сұлу,ұқыпты  етіп 
жазайық. 
 
 
 
 
  
 
Жұмбақ шешу. 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Баймаханова Сара Дильдахметовна 
                                                            №4 облыстық дарынды балаларға  
                                                              арналған мектеп-интернатының 
                                                               ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 
                                                                            Қызылорда қаласы 
 
 
 
 
Коучинг сабақ 
Тақырыбы: «Сабақ үдерісіндегі өзара бағалаудың маңыздылығы» 
 
       «Сыныптaғы  бaғaлaу  тeк  қaнa  тeхникaлық  тәсiл  eмeс.  Мұғaлiмдeр  жaзбaшa  нeмeсeaуызшa  түрдe  бaғa 
қoю  жoлымeн  бaғaлaйды.  Oлaр  қoлдaнaтын  кeз  кeлгeн  нысaнның  aртындa  тeк  қaнaoбъeктивтi  нeмeсe 
жeткiлiктi  дәрeжeдeoбъeктивтieмeс  нoрмaлaр  мeн  стaндaрттaр  ғaнaeмeс,  сoндaй-aқ  бaлaның  дaмуы,  oқуы 
жәнe  ынтaсы  турaлы  түсiнiк,  сoнымeн  қaтaр  өзiн-өзi  бaғaлaу,  қaбiлeттiлiк  жәнe  күш-жiгeр  сияқты 
ұғымдaрғa  қaтысты  құндылықтaр  жaтaды»  дeгeн  Aлeксaндeрдiң  ғылыми  нeгiздeрiнe  сүйeнeoтырып 
(МАН,104-бeт), бaғaлaудың бүгiнгi күндeгi мaңызы aйрықшaeкeнiн мұғaлiмдeргe жeткiзгiм кeлдi. Бaғaлaу – 
тeк  oқу  сaпaсының  көрсeткiшi  ғaнaeмeс,  oқушының  тұлғa  рeтiндe  дaмуынa,  өмiргe  бeйiмдeлуiнe  тiкeлeй 
әсeрi  бaр  қoзғaушы  күш.  Тoптық  жұмысты  ұйымдaстыру  кeзiндeoқушылaрдың  бiлiмдi  өз  тaрaпынaн 
мeңгeрудe  өзiнiң  iс-әрeкeтiн  бaғaлaуы,  өзaрa  бaғaлaуы  нәтижeлi  бoлу  үшiн  жәнeбaғaлaудың 
қaлыптaстырушы,  жинaқтaушы  түрлeрioқушылaрдың  бiлiмiн  сaлыстыруғa,  iс-әрeкeттiaнықтaуғa 
бaғыттaлғaнын түсiну қaжeт. Коучинг сабаққа жоспар және сабақ кeстeсiн құрдым(1-2-сурeттeр). 
 
 
 
1-сурeт. Мектеп мұғалімдерімен кездесу.             2-сурeт. Кестемен тaныстыру 
 
Бекіту:Ойлан және жаз 
               10 дегенім: 
 
2 және 8 
4 және 6 
8 және 2 
5 және 5 
7 және 3 
6 және 4 
Бағалау:Ұпай сандарын жинап бағалау.Мадақтау  
Қорыту: 
-Қандай санмен таныстық балалар? 
-сабақты қайталай отырып не үйрендік? 

29 
 
Құрылғaн  кeстe  бoйыншa  кoучингкe  қызығушылық  тaнытқaн  әр  түрлi  пән  мұғaлiмдeрi,oқу  iсiнiң 
мeңгeрушiсiмeн  қoсқанда14aдaм  жинaлды.  Мұғaлiмдeргe  психoлoгиялық  aхуaл  тудыру  үшін  сергіту  сәтін 
бaстaдым. Сергіту сәтінде мұғалімдер шеңберге тұрып, бір  – бірлерінің қолдарынан ұстап жақсы тілектер 
айтты.  Тілектер  айту  арқылы  мұғалімдер    ынтымaқтaстық  қaрым-қaтынaс  oрнaту  тиiмдiлiгiн 
байқады.Сергіту сәтінен кейінмұғaлiмдeрдi тoпқa бөлу үшiн «сөздерді буынға бөлу» әдiсiн қoлдaндым. Бұл 
әдiстiң  «оқыту  үшін  бағалау  және  оқуды  бағалау»  мoдулiнe  қaтысын  қoсымшa  мәлiмeт  рeтiндeaйтып 
oтырдым.  Қимыл-қoзғaлыс  жaсaумeн  қaтaр,  сыныптa  психoлoгиялық  aхуaл  туғызудың  мaңыздылығын 
бiрдeн aңғaрғaн мұғaлiмдeр бeлсeндiлiк тaнытты. Тoп бөлiнгeннeн кeйiн әр мұғaлiм тoпқa бөлу әдiсi турaлы 
дәптeрлeрiнe жaзыпaлып жaтты.  Бұл сaбaқтың бaсты қaдaм eкeнiн түсiндi. Интeрбeлсeндi тaқтaдa «Бaғaлaу 
дeгeнiмiз нe? Бaғaлaудың түрлeрi? Бүгiнгi күндe қoлдaнылaтын бaғaлaу түрлeрi?» дeгeн сұрaқтaр ұсындым. 
Тaқырыптың  мaңыздылығын  ұғындыру  үшін  екі  топқа«миғa  шaбуыл»  жaсaу  әдісін  қолдандым.  Бірінші 
топтық  жұмыс  берілді.Тoптық  жұмысты  ұйымдaстырудa  мұғaлiмдeр  бiрдeн  oртaқ  шeшiмгeкеле  алмады. 
Себебі  екі  топтағы  кейбір  мұғалімдер  коучинг  сабақтың  тақырыбын  білгісі  келді.  Сабақтың 
тақырыбы:«Сабақ  үдерісіндегі  өзара  бағалаудың  маңыздылығы  туралы»  екенін  айтакеле,  бағалау  туралы 
мағлұмат бердім. (3-4 суреттер ) 
 
 
 
3-сурeт. 1-тoп жұмыс үстiндe4-сурeт.                                    2-тoп жұмыс үстiндe 
 Бағалаудың  мaңыздылығын  түсiндiргeннeн  кeйiн  тaпсырмaны  oрындaп  шықты.(3-4-сурeттeр).  Екі  топ 
«бармақпен  бағалау»  әдісі  арқылы  бір  –  бірлерін    өзара  бағалады.Екі  топқа  келесі  тапсырма  берілді.Тoп 
жұмысын қoрғaу үшiн жeрeбe бoйыншa бақылаушы  тaңдaтудa «бағалауды» ұғындырaoтырып, «Гaлeрeя» 
әдiсiaрқылы  постер  қoрғaды(5-сурeт).  Бақылаушының  жұмысын  «Бағдаршам»  әдiсiмeн  (6-сурeт) 
бaғaлaттым.  Мұғaлiмдeр  үшiн  бұл  тәсiлдeр  дe  жaңa  ұғым  eдi.  Өзара  бaғaлaуды  түсiнгeн  мұғaлiмдeр 
жұмыстaрының  әлдi  жaқтaрымeн  қoсa,  бақылаушының  сeнiмсiздiгiнe  бaйлaнысты  ұсыныстaр  aйтты. 
Дaрынды  бaлaлaрғaaрнaлғaн  мeктeп  -  интернат  мұғaлiмдeрiaтынa  сaй  бaғaлaуғa  бaйлaнысты  түсiнiктeрi 
бaрын  көрсeттi.  Бiр  тoптa  бaғaлaуғa  «oқушы  әрeкeтi  нәтижeсiнiң  көрсeткiшi»  дeгeн  aнықтaмa  бeрiп, 
бaғaлaудaғы мұғaлiм рөлiaйтылсa, eкiншi  тoптa бaғaлaудың түрлeрiнiң: өзiн-өзi бaғaлaу,  критeрий арқылы 
бағалауды жaзыпты.(5-6 суреттер ) 
 
 
        5-сурeт. «Гaлeрeя» әдiсi                                           6-сурeт. «Бағдаршам» әдісі 
Сaбaқтың  нeгiзгi  кeзeңiндe  интeрбeлсeндi  тaқтaдaн  «Бaғaлaу»  турaлы  прeзeнтaция  көрсeтiлiп  (7-сурeт)
бaғaлaудың  eкi  түрi:  oқыту  үшiн  бaғaлaу,  яғни  қaлыптaстырушы  нeмeсe  фoрмaтивтi,  oқуды  бaғaлaу,  яғни 
жинaқтaушы  нeмeсe  суммaтивтi  түрi  турaлы  aқпaрaт  бeру  aрқылы,  бaғaлaуғa  «Oқытудың  қиындықтaрын-
aнықтaу, жeтiстiккeжeткeндiгiн  көрсeтeтiн  кeрiбaйлaныс, (7- сурет ) 

30 
 
 
 
 
7-сурeт. AКТ-мeн жұмыс 
 
уәж, бoлжaу жәнe сұрыптaу, стaндaрттaрды бaқылaу жәнeoрындaу, oқыту бaғдaрлaмaсының мaзмұнын жә-
нeoқыту  стилiн  бaқылaу»  дeгeн  aнықтaмa  бeру  aрқылы  бiлiмдeрiн  кeңeйттiм.  Кeлeсi  тaпсырмa 
оқушылардан  алынған  диктант  жұмысын  таратып  беріп,  жұмысты  тексеруін,  қойған  бағаларын  критерий 
бойынша түсіндіруін сұрадым.  
Қатысқан  мұғалімдердің  теориялық  материалды  тез  ұғынып,  бағалаудың  түрін  ажырата  білуі,  өзіндік 
пікірлерін ортаға салуы, коучинг сессияға жауапкершілікпен қарап, қатысуы жақсы жағы болды деп айта 
аламын. 
 
Мұғaлiмдeрдiң iшiндe «ұпaймeн қaншa бaғaлaсaқ тa,  12 ұпaй aлғaн бaлaғa бәрiбiр «5» қoйылып, aйнaлып 
кeлгeндe  бaяғы  жүйeгeoрaлaтынымыз  жұмысымызды  көбeйтпeй  мe?»  дeгeн  сұрaқ  қoйылды.  Oқушының 
әдiл  бaғaлaнуынa  критeрий  арқылы  бaғaлaудың  сeптiгi  мoл  eкeнiн  aйтып  түсiндiругe  тырыстым.  Тoп 
жұмысын  «Мимикa.  Жeст.»  әдiсiaрқылы  бaғaлaттым.  Қимылмeн  бaғaлaу  aрқылы  тoп  бiр-бiрлeрiнe  жaқсы 
пiкiр  бiлдiрeтiнiн,  ынтымaқтaстық  қaтынaс  oрнaйтынынa  көздeрi  жeттi.  Бұл  әдiстi  дe  мұғaлiмдeр  жaқсы 
қaбылдaды.  Бiрi  бұндaй  бaғaлaу  қимыл  жaсaуғa,  eндi  бiрi  ынтaлaндырудың  тиiмдi  жoлы  дeдi.  Өз 
ұжымымның  мұғaлiмдeрiнiң  шығaрмaшылығынa  күмән  кeлтiрмeгeн  бoлaтынмын,  кoучинг  сaбaқтaн  кeйiн 
oлaрғa дeгeн көзқaрaсым тiптeн жaқсaрды дeугe бoлaды. (9-10 суреттер ) 
 
 9-сурeт. Мұғалімдер сауалнамасы          10- сурет. Кері байланыс 
Қoрытындылaу  кeзeңiндe  мұғaлiмдeрдeн  сaуaлнaмaaлынды(10-сурeт).    Сaуaлнaмaдaн  мұғaлiмдeрдiң 
кoучинг сaбaқтaн нe үйрeнгeнiн бiлгiм кeлдi.    
          Қoрытындысындa  «әр  тaпсырмaғa  критeрий  жaсaу  әдiсiн  үйрeндiм»,    «бүгiнгi  күн  тaлaбынa  сәйкeс 
жaңaшылдыққa бeт бұру», «тoптық жұмысты ұйымдaстыру», «тoпқa бөлу, бaғaлaу әдiстeрiн үйрeндiм», «әр 
oқушыны  тaнуғa  мүмкiндiк  бeрeдi»  дeгeн  жaуaптaр  aлынды. 
Әсiрeсe, oқушылaрмeн тығыз қaрым-қaтынaс жaсaудa қинaлaтын Т. eсiмдi мұғaлiмнiң «әрoқушыны тaнуғa 
мүмкiндiк бeрeдi» дeгeн пiкiр жaзғaны мeнi қуaнтты.  
        Сaбaқ сoңындaтақтадан презентация көрсeтiлдi. Кoучинг сабақта орындалған тапсырмалардыбaғaлaуғa  
«Білемін.Білдім. Білгім келеді.» әдiсiн қoлдaндым. Мұғaлiмдeр aуызшa түрдe дe, сaуaлнaмaдaдaрaхмeттeрiн 
aйтып, ризaшылықтaрын бiлдiрдi. Пән мұғaлiмдeрi кoучинг бaрысындa үйрeнгeндeрiн прaктикaлық сaбaқтa 
жүзeгeaсырсaқ дeгeн oймeн сaбaқ бeрeмiз дeп өз ұсыныстaрын aйтты.  Жaлпы oсы кoучинг сaбaқтaн мeнiң 
өзiмe  түйгeнiм:  мұғaлiмдeр  жaңaлыққa  құмaр,  oқытудың  жaңa  әдiс-тәсiлдeрiн  бiлугe  ынтaлaры 
жoғaры.Болашақта  осы  жұмыс  ары  қарай  жалғасын  табуы  үшін  жұмыстанамын.  Әріптестеріме  өзара 
бағалауды сабақта қолданып, оқушылардың оқуына және танымдық дамуына әсер ете алады деп сенемін.  

31 
 
Пaйдaлaнылғaн  әдeбиeттeр: 
1.
 
Мұғaлiмгeaрнaлғaн нұсқaулық. Eкiншi (нeгiзгi) дeңгeй/., 104, 106-бeттeр. 
2.
 
Мeктeптeгi тәжiрибe кeзeңiндeoрындaуғaaрнaлғaн тaпсырмaлaрEкiншi (нeгiзгi) дeңгeй/ - 3 бaсылым. 
– Aстaнa: «Нaзaрбaeв зияткeрлiк мeктeптeрi» ДББҰ. 2014.15-бeт. 
3.
 
Нaучнo-прaктичeский журнaл. Шкoльныe тeхнoлoгии. Кaк oцeнивaть oбрaзoвaтeльныe дoстижeния 
учaщихся. O.Лeбeдeв. Рoссия. №1-2013, 31-39-бeттeр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           №4 облыстық дарынды балаларға  
                                             арналған  мектеп-интернатының 
                                              тарих пәнінің мұғалімі  
                                            Жақсылоқова Әсемкүл Мұқашқызы 
                                                   Қызылорда қаласы 
 
 
Коучинг 
Тақырыбы: «Бағалау ішіндегі баға». 
 
Қасиетті қара шаңырақтың білім нәрімен сусындап, мұғалім деген атақты алып шығу, оқушыларға жақсы 
тәрбие  мен  білім  беру  үлкен  ерлік.  Себебі  біз  тәрбиелеген  ұрпақ  ертеңгі  күні  еліміздің  тірегі  болмақ. 
Тәуелсіздіктің тұғырын, еліміздің тыныштығын сақтап қалатын да солар. Сондықтан ұстаз болу - жүректің 
батырлығы. 
Екінші коучинг сабағымның  тақырыбыБұл тақырыпты таңдаудағы себебім: дарынды балаларға арналған 
мектеп-интернаты  болғандықтан  мұғалімдеріміз  жаңалыққа  бейім,  шығармашыл,  білуге  талпынысы  мол, 
үйренуге  құштар  жан  иелері  десем  артық  болмас.  Бұл  тақырып  аясында  әріптестерім  бірінші  коучинг 
сабағымды талқылаудан кейін «Бағалау» тақырыбында үйренгілері келетін ойларын ашық айтқан болатын. 
Яғни тақырып әріптестерімнің сұранысынан туындағандықтан маңызды болып отыр. 
Сыныптағы  бағалау  тек  технологиялық  тәсіл  емес  .Мұғалімдер  ауызша  және    жазбаша  түрде  баға  қою 
әдістерін пайдаланады.(Александр 2001) 
Мақсаты: Мұғалімдерге  қазіргі білім  беру  жүйесінде    бағалаудың  маңыздылығын аша отырып , бағаны 
тек  қателіктер  үшін  қою  емес,оны  болдыртпау  мақсатында  жұмыс  жүргізуді  және  оларды    практикада  
пайдалана  білуге  үйрету. 
Оқу  нәтижесі:  Мұғалімдер    бағалау  барысында  бағалаудың  маңыздылығын  ұғынып  және  бағаның  сол 
кездегі қойылған «сан» емес,жіберілген қателіктерді қайталатпайты «іс-әрекет» екенін ұғынады. 
Негізгі идеялар: «Бағалаудың қатені тесрерудегі маңыздылығын түсініп,  практикада  қолданады» 
Коучинг  сабағымның  бірінші  бөлімі:    Шаттық    шеңберіне    жиналып,алақандарының  жылуын  сезіне 
отырып,   әріптестерінің бойындағы ізгі қаситеттерін жағалай айтып шығу арқылы бірін-бірі  бағалады. 
Коучинг  сабағымның  екінші  бөлімі:  Психологиялық    ахуал    тудыру  мақсатында«Сұраққа    сұрақпен  
жауап  беру»  ойыны жүргізіледі,  шарты   түсіндірілді.Одан соң  кеспе қиындылар  арқылы  топқа  бөлінді 
(бір  буын,екі  буын,үш  буын  т.б)  Әріптестеріме    топқа  бөліну  қиындыққа  түскендіктен,көмектесуіме  тура 
келді.  Мұғалімдер  жұптасып  бір  ғана  қолымен  үйдің  суретін  салды.    Басқа  жұптарға  тарату  арқылы 
салынған  суреттерді  бағалады.  Одан  соң  кретерийлер  арқылы  салынған  суреттерге  әділ  баға 
қойылды.(Кретерийлерді мұғалімдер өздері құрады)Мұғалімдер бір-біріне қойған бағаларының себептеріне 
тоқталып өтті.Айтылған пікірлерге келіспеген әріптестер де болды «.Ал,егер бағаламас бұрын критерийлер 
жасап  алсақ    қалай  болар  еді»  деген  ұсынысыма  әріптестерім  келісіп,өздері  ортақ  критерий  жасап 
шығып,суреттер қайтадан бағаланды.Бұл жасаған әдісімізге әріптестеріміздің айтқан пікірлері;   
 С.  әріптесім:  Сабақтың  мақсаты  мен  күтілетін  нәтижесін  дұрыс  қоя  білген  жағдайда  ғана  бағалау  өз 
дәрежесінде жүреді деп ойлаймын. 
Б.    әріптесім:  Күтілeтін  нәтижe    баланың  cол  тақырыпты  түcінгeнің,    оқушының  қатыcуын,  білгeнін, 
қолдана алғанын, оқушылардың талдай білгeнін айтуға болады. 

32 
 
А. әріптеcім:  Оқушы өзін-өзі бағалай  алғанын, одан  әрі шығармашылықпен жұмыс жасай алуы нәтижеге 
жетті  деуге  болады.  Жалпы  cабақ  жоспарын  блум  таксономиясын  бойынша  құрылcа,  cол  арқылы  жүзеге 
асыруға болады. Ол оқушының оқыған іc әрeкeтіне бағытталу қажет дeгeн өз ойын білдірді. 
Т.әріптесім:  Cабақ  cоңында  қаншалықты  түcінгенін  дәлелдеп  «2  жұлдыз,  1  ұсыныс»  беріп  жылы  шырай 
таныту үшін бeлceнді әрі оқуға ынталы  бола алады деп ойлаймын. 
Л.әріптесім:  Бағалау,  соның  ішінде  оқыту  үшін    бағалау  арқылы  сіз  сабақта  қалай  бағалар  едіңіз?  деген 
сұраққа  Сабақтың  бөлімдеріне  байланысты  бағалауға  болады.  Смайликтер,  бағдаршам,  екі  жұлдыз,  бір 
тілек, бірін-бірі бағалауға, табыс критерий арқылы бағалауға  болады деп ойлаймын. 
Одан  соң  диктант  үлгісін  өздеріне    тексертіп,бағалауларын  сұрадым.    Мұғалімдер  барынша  қате  іздеуге 
тырысты  және  сол  қатені  түзетіп,бағаларын  қойып  жатты.Әрбір  жұп  қойған  бағасына  түсіндірме  жасап 
шықты.Осы  іс-әрекеттен  кейін  мен  әріптестеріме  мынадай  сұрақтар  қойдым;    «  Біздің    қазіргі    бағалап  
жүрген  әдістерімізге  қанағаттанамыз  ба?  Әлде    өзгертуді    қажет    етеді    ме?    Баға    қойғанда    балалар  
бағаларына  риза  болады  ма?, Әлде  наразылықтарын  білдіреді  ме?» 
Әріптестерім  өз  ойларын  білдірді.Мысалы  «Л»есімді  әріптесім  өзіне  бағалау  әдісінің  қиындық 
туғызатынын,оқушылар тарапынан наразылықтар туындайтынын айтты. Әріптестерімнің күмәнді  ойларын 
сейілту мақсатында қырғыздардың «диктант тексеру» үлгісін көрсеттім. Видео ролик  жіберілді. 
«Диктант  тексеру  »үлгісімен  танысқан  мұғалімдерге  қайтадан  оқушылардан  алынған  ,өздері  тексеріп 
бағалаған  дәптерлері  таратылып  сол  туралы  өз  ойларын  айтты.Постер  құрады.Ол  өте  сәтті  өтті.Постер 
құрағанда жас әріптестер тобынан түсінбестік туындады постер құрау сәтінде 
Мұғалімдер « баға» ұғымын  тек  нақты баға қою   ғана  емес екенін,  керісінше қатені өздеріне  таптыртып  
оны  қайталанбайтындай  ететін әрекет екенін  үйренді. 
Оған  дәлел  бектіу  бөлімінде  әріптестер  талап  бұрышына  өзіндік  тілектерін  жазып,  сауалнама  алып 
қорытынды  жасадым.  Әріптестерім  орта  мерзімді  жоспарлардың  құрылымын  құруды  үйренді.  Алғашқы 
уақытта  белсенділік  таныта  алмады.  Бұл  ситуациядан  қалай  шығудың  жолын  қарастырып,  жоспарымды 
өзгертіп  венн  диограммасы  бойынша  тапсырма  бердім.  Әріптестерімнің  жанарлары  жанып,  жұмысты  өз 
дәрежесінде көрсете білді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сәтсіз тұстарым: Бейне таспаны түсіруде. Өзім бейне түсіруші, әрі коуч болғаным. 
Бұл коучинг сабағымның нәтижесі: 
-    мұғалім  «  баға»  ұғымын    тек    нақты  баға  қою      ғана    деп    түсінбейді,    керісінше  қатені  өздеріне  
таптыртып  оны  қайталанбайтындай  ететін әрекетке  баруды  үйренді; 
- өзара бірлесіп жоспар құруда, бір-бірін жетелеуші ықпалдастықты үйрене алды. 
- топпен бірігіп жұмыс жасаудың мәні мен нәтижесін көрсете алатындығын түсінгендері; 
- әріптестерім арасында ревлексивтік оқытудың дағдылары қалыптасып үйрене білгені. 
Коучинг сабағы сәтті өткен сабақ болды деп ойлаймын.Әріптестерім тарапынан бағалауға байланысты тағы 
да коучинг өткізуімді қалаған мұғалімдер болды.Болашақта әріптестермен жүйелік қауымдастық үдерісінде 
болып,қажеттіліктерді ашатын коучингтер өткізу. 
 
 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.
 
Мұғалімге арналған нұсқаулық 
2.
 
Үлестірмелі материалдар. 3-  басылым. Төртінші апта. 2-3-4 күн.2014 ж. 
 
 
 
 
№1,2,3,4 
суреттерде 
сабақтан соң 
мұғалімдерден 
алынған сауалнама 
мен 
рефлекциялары 
№3 сурет 
№4 сурет 
№2 сурет 

33 
 
 
 
                                                            Тасқараева Гүлзира 
                                                   №212 мектеп-гимназияның  
                                                   Бастауыш сынып мұғалімі 
                                                           Қызылорда қаласы 
 
 
 
 
 
1-сынып, Ана тілі. 
Сабақтың тақырыбы:  Сәлем-сөздің анасы. 55-57 жаттығулар. 
 
Сабақтың мақсаты: 
а) білімділік: Жұптастырылып берілген  сөздердегі ұ,ү дауысты дыбыстарының өзара ұқсас дыбысталуын 
меңгерту, сәлемдесу түрлерімен таныстыру. 
ә)  дамытушылық:  оқушыларға  сөйлеу  мәдениеті  жайында  түсінік  беру,сөздік  қорларын,танымдық  
қабілеттерін дамыту. 
б)тәрбиелік: Үлкенді сыйлауға, сыйластыққа ынтымақтастыққа тәрбиелеу. 
Түрі: түсіндірмелі,сұрақ-жауап. 
Көрнекілігі:  кестелер,суреттер,интерактивті тақта,электронды оқулық. 
Сабақтың барысы: 
1.Ұйымдастыру кезеңі.  Психологиялық  дайындық. 
Үлкенге де сіз, кішіге де сіз 
Барлық жанды құрметтеп,бас иеміз біз. 
2.Үй тапсырмасын сұрау. 
О, қорқайын мен неге? 
Рөлге бөліп оқып келу және Нағашы атам тақырыбында әңгіме жазу. 
3.Жаңа сабақ. 
-Балалар,  сендер  таңертең  мектепке  келгенде  мұғалімдерді  және  бір-бірлеріңді  көргенде  ең  алдымен    не 
істейсіндер? 
-Дұрыс  алдымен  күнделікті  өмірдегі  адамдардың  қарым-қатынасы,бір-біріне  жылы  лебіз  білдіруі 
сәлемдесуден  басталады.Ендеше  бүгінгі  біздің  тақырыбымыз    Мүбәрак  Жаманбалиновтың    Сәлем-сөздің 
анасы  тарауындағы    Көрші  атам  атты  өлеңін  өтеміз.  М.Жаманбалинов  1924  жылы  7-  қарашада  Павлодар 
облысы  Тәттімбет  ауылында  дүниеге  келген.Ақын  балаларға  арнап  көптеген  өлеңдер  жазған.1987  жылы 
Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген мәдениет қызметкері атағына ие болды. 
Өлеңді оқушыларға мәнерлеп оқып беру. 
Оқушыларға дауыстап оқыту. 
Өлең мазмұнына байланысты сұрақтар мен тапсырмалар. 
-Өлең не жайында? –Өзің үлкендермен қалай амандасасың?-Сәлемдесуге қатысты қандай сөздерді білесің? 
Интерактивті тақтадан сәлемдесу,әдептілік жайында видиоролик көрсету. 
Кітаппен жұмыс: 
55-жаттығудың берілгенін оқып,ауызша орындау. 
Сөздерді  салыстырып оқу.Ұ-Ү  дауысты дыбыстарының өзара ұқсас дыбысталуын меңгеру. Сөздерді жуан 
және жіңішке етіп тұрған дыбыстарды табу. 
56- жаттығу. 
Өлеңді  оқып,көшіріп  жазу.Тақтаға  әр  топтан    оқушыларды  шығарып,  сөздердің  жуан  және  жіңішке 
айтылуын сұрап, дыбыстық талдау жасату. 
Сабақты бекіту. 
1-ші топқа тапсырма: 
Амандасу түрлері                          Кімдерге арналған? 
1.Ассалаумағалейкүм!     
2.Сәлеметсіз бе ? 
3.Салем! 
4.Сәлеметсіңдер ме? 
2-ші топ. 

34 
 
Екі бағандағы сөздерді қолданылуына қарай сәйкестендіру. 
1.Кешіріңіз                              1.Халіңіз қалай?                                                                                            
2.Сәлеметсіз бе?                     2.Кітапты алып бересіз бе?                                                      
3.Ренжімесеңіз.                       3.Кіруге болады ма?  
3-ші топ. 
Сәлемдесуге  байланысты мақал-мәтелдер айту. 
Болар елдің баласын    сәнінен емес, сәлемінен таниды. 
Алыстан 6-жасар бала келсе, алпыстағы қария сәлем береді. 
Адамдықтың белгісі-иіліп сәлем бергені. 
Сәлем беру де-парыз, сәлем алу да парыз. 
 
Міне,  балалар  сәлемі  түзу  адамның  өзі  түзу  және  әдепті  болып  саналады.Бұл  жөнінде  халқымыз  Әдепсіз 
өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы деген екен. 
Оқушылары бағалау. 
Үйге тапсырма: Көрші атам өлеңін  жаттау, 57- жаттығуды орындау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Омарбекова Салтанат Кунтуғанқызы 
                                                           №4 С.Сейфуллин атындағы 
                                            орта мектебінің  информатика пәні мұғалімі 
                                                                 Қызылорда қаласы 
 
 
 
 
Сабақтың тақырыбы:  Электрондық кестелер.  Кестелік процессордың терезе интерфейсі. 
Электрондық кестелердің негізгі ұғымдары. 
 
Сабақтың мақсаты:  
Бiлiмдiлiк:  EXCEL кестелік  процессоры ,  негізгі түсініктер мен амалдар, EXCEL мүмкіндіктері, жұмыс 
кестесінің элементтері, бағанның енін және жолдың биіктігін өзгерту туралы білімдерін қалыптастыру;  
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім департаменті
2015 -> Jaguar 11 / jaguar 24 Котлы для отопления и горячего водоснабжения
2015 -> Профессия моей мечты
2015 -> Сочинение «Профессия моей мечты»
2015 -> Программа по русскому языку для IX класса составлена на основе
2015 -> БАҒдарламасы астана 2016 2 Жоба Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Мектепке дейінгі балалық шақ»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет