Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученыхжүктеу 0.7 Mb.
Pdf просмотр
Дата02.03.2017
өлшемі0.7 Mb.
түріСборник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттер мен жас ғалымдардың 

«Ғылым және білім - 2014» 

атты IX Халықаралық ғылыми конференциясының 

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ 

 

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

 

IX Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых 

«Наука и образование - 2014» 

 

 

 

 

PROCEEDINGS 

of the IX International Scientific Conference  

for students and young scholars 

«Science and education - 2014» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 жыл 11 сәуір 

 

Астана 

УДК 001(063) 

ББК 72 

Ғ 96 

 

  

 

Ғ 96 «Ғылым  және  білім  –  2014»    атты  студенттер  мен  жас  ғалымдардың  ІХ 

Халықаралық ғылыми конференциясы = ІХ Международная научная конференция 

студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2014» = The IX International 

Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2014». 

–  Астана: 

http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/

,  2014.  –  5830  стр. 

(қазақша, орысша, ағылшынша). 

 

ISBN  978-9965-31-610-4  

 

  

 

  

Жинаққа  студенттердің,  магистранттардың,  докторанттардың  және  жас 

ғалымдардың  жаратылыстану-техникалық  және  гуманитарлық  ғылымдардың 

өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген. 

 

 

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities. 

 

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук. 

УДК 001(063) 

ББК 72 

 

  

 

ISBN 978-9965-31-610-4 ©

Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық 

университеті, 2014 


1838 

 

    Салдарлық  жалғаулықтар:  сондықтан,  сол  себепті,  сол  үшін.  Φaysïn  ki  töräsin  kendi 

etsär...(120  –  кап,159  –  160б)  Бір  де  жарғышы  ҿзі  қарап  отырған  іс  бойынша  кеңес 

бермесін...(120  –  кап,  698б).Шарттық  жалғаулықтар:  егер,  онда.    Egär  kimesäniŋ  tuvarï 

kirgäy sačovga …(95 – кап, 141б). - Егер біреудің малы қыста....(95 – кап,690б).  

     

Ескерткіш  тіліндегі  бір  шылау  сҿйлемнің  мазмұнына  қарай  бірнеше  мағынаны 

білдіргендіктен  қазақ  тілінде  шылаулар  формасының  түрленгендігі  айқындалды. 

Шылаулардың септелу, жіктелу, демеулік кезінде де сҿйлемде ҽр түрлі қызмет атқарғандығы 

белгілі болды.  

 

  Зерттеу  барысында  Тҿре  бітігі  тіліндегі  ең  кҿп    егәр,  ки,  да,  де,  я  жалғаулық 

шылаулары  қолданылса,  септеулік  шылаулардан  учун  жҽне  билә  тұлғалары  жҽне  сұрау 

демеуліктерінің  мі,  ми  тұлғалары  кҿп  қолданылғандығы  дҽлеленді.  Ең  аз  қолданылған  ең 

демеулігі.  Себебі  «Тҿре  бітігі»  заңнамалар  жинағы  болғандықтан  күшейтпелі  шырай  аз 

қолданылған.  

 

         Шылаулардың лексика-грамматикалық ерекшеліктерінің айқындалуы ҿз кезегінде тіл білімі саласының  жете зерттелуіне елеулі үлесін қоспақ. 

 

Қолданылған дереккӛздер тізімі 

1. Тенишев Э.Р. Место кыпчакского (половецкого, куманского) и печенежского языков среди  

современных тюркских языков  //  Изв. АН КазССР.Сер.обществ.наук. 1970. –  №5. –  78-81 

бб.  

2. Tryjarski E. An Armenko-Kipchak Sermon by Anton Vartabed from the 17th

 century. // Tractata 

Altaica. 1976. – P. 647-674. 

3.  Грунин Т. И. Памятники половецком языка ХІV в. – Москва, 1967. – 430 c. 

4.  Алишан  Г.  История  армян  Польши  и  Румынии  с  приложением  первоисточников.  - 

Венеция, 1896. - 228 б.  

5.

 

Тҿре бітігі. Армяно-кыпчакский Судебник 1519-1594 гг. / Составители: А. Гаркавец, Г. Сапаргалиев, М. Капраль, М. Цимбал/. – Алматы: Дешт-и-Кыпчак, Баур, 2003. 

6.

 Байтұрсынұлы А. Тіл тағлымы.  – Алматы, 1992. – 444 б. 

7.

 Балақаев М. Қазақ тілі грамматикасының кейбір мҽселелері. Алматы, 1941. 

8.

 Құдасов  С.  Армян  жазулы  қыпшақ  ескерткіші  «Дана  Хикар  сҿзінің»  тілі.    –  Алматы: 

Ғылым», 1990.  Дана Хикардың ұлына айтқан ҿсиеттері. –  Шымкент: «Жібек жолы», 2000.   

 

УДК 903.226 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ДРЕВНЕЙ НОМАДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (САКОВ, 

СКИФОВ, САРМАТОВ) 

 

Нурмагамбетова Меруерт Маратовна 

aa_bb_cc_de@mail.ru 

Магистрантка первого курса специальности 6М021200- тюркологияЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

Астана, Казахстан 

Научный руководитель – Н.Г.Шаймердинова 

 

В  VII-IV  вв.  до  н.э.  Южный,  Восточный  и  Центральный  Казахстан  заселили  саки  - первые  племенные  объединения  на  территории  Казахстана.  Они  говорили  на 

восточноиранских и прототюркских языках, имели монголоидные черты лица. 

Наиболее подробные и интересные сведения о саках содержат греческо-римские источники. 

Сведения  о  саках  содержатся  также  на  клинописных  наскальных  надписях  Персидских 

царей. 

Персидские источники 1 тыс. до н.э. называли жителей степей саками, а греческие  – азиатскими скифами. 

1839 

 

В  древнеперсидских  источниках,  саков  называли  «могучими  мужами»,   а  в  иранских  – «турами с резвыми конями». Саков-массагетов описывал древнегреческий ученый Геродот. 

Так  как  саки  по  одежде  и  образу  жизни  были  похожи  на  скифов.  Геродот  называл  их 

«восточными  скифами».  Изображения  саков-тиграхауда  встречаются  в  рельефах  дворца 

Ксеркса в Персеполе [1, с.501]. 

Сакские  племена  (массагеты,  апасиаки,  даикаспии  и  др.)  делились  на  три 

группы: парадарайя (заморские или заречные)  проживали в Приаралье (низовья Сырдарьи и 

Амударьи), тиграхауда (носящие остроконечные шапки) жили в районе средней Сырдарьи и 

Амударья, в Семиречье, на Тянь-Шане, хаомоварга расселились в долине Мургаба. 

Образ  жизни  саков  –  оседло-кочевой,  основное  занятие  –  скотоводство  в  сочетании  с 

земледелием [2, с.145]. 

Сакские  ремесленники  умели  обрабатывать  железо,  медь,  олово,  свинец,  золото, 

серебро,  бронзу.   Также  саки  торговали  с  народами  Алтая,  Сибири,  Ирана,  Европы,  Китая. 

Существовали отдельные участки Великого Шелкового пути. 

         В VII—III вв.  до н. э.  сакские  племена  объединились  в  союзы.  Во  главе  этих  союзов 

стояли  верховные  вожди.  Их  называли  царями.  Цари  избирались  советом  вождей. 

Государственные дела обсуждались на народном собрании. Царь распределял между родами 

и племенами пастбища и другие земельные угодья [3, с. 54]. 

О роли женщин у саков можно судить по таким фигурам, как царица Томирис, победившая 

персидского  царя  Кира  (Геродот,  I,  205–214),  и  царица  Зарина,  о  которой  рассказывает 

Ктесий  .Греческий  историк  Ктесий  (около  400  г.  до  н.  э.)  говорит,  что  сакские  женщины 

отважны и помогают мужьям в военных опасностях [4, с. 2]. Во время войны с мидянами над 

саками властвовала Зарина, принимавшая участие в битвах. 

Томирис  являлась  царицей  массагетов,  которые  многие  ученые  склонны  считать 

сакским  кочевым  народом.  Томирис  была  потомком  вождя  скифов  Ишпакая.  Правнучка 

Мадия,  внучка  или  дочка  легендарного  царя  Сыпыра  (Спаргапис).  Имя  мужа  Томирис  не 

установлено. Примерно в 530-529 гг. до н.э. царь Мидии - Кир, покорив множество стран и 

получив титул "властитель Азии", отправился в поход на великую степь. Саками в то время 

правила вдова их царя –Томирис. По мнению одних исследователей имена царицы Томирис 

и  еѐ  сына  Спаргаписа  имеют  персидское  происхождение,  по  мнению  других  имя  сына 

царицы  Томирис  напоминает  имя  скифского  царя  Спаргапифа.  Сходство  имѐн  можно 

объяснить родством между скифами и массагетами [5, с. 87].  

           Ученые  полагают,  что  женщина  –  царица  Томирис  была  гибким  стратегом, 

пользовалась большим авторитетом среди населения, о чем можно судить по тому, что после 

ее  смерти  сакское  государство  управлялось  не  одним,  а  тремя  царями.    Среди  народа 

существует  много  легенд  о  героизме  сакской  царицы  Томирис.  В  случае  рождения  дочери 

многие стараются назвать ее Томирис, в честь полководца-царицы Томирис.  

           История Томирис была отражена в традиции западного искусства. Художники Рубенс, 

Аллегрин, Маттиа Прети, Гюстав Моро и скульптор Северо Кальзетта да Равенне относятся 

к  числу  многих  деятелей  искусства,  которые  изображали  события  в  жизни  Томирис  и  еѐ 

победу над Киром и его армией. 

            Также  заметной  фигурой  в  истории  саков  стала  царица  Зарина.  Образ  Зарины  часто 

даѐтся  как  яркий  пример женщин-воительниц.  Упоминания  о  сакской  царице  мы  можем 

обнаружить  у  Диодора  Сицилийского  и  Николая  Дамасского,  чьи  сведения  восходят 

к Ктесию. Нам известно,  что смелые женщины саков разделяли со своими мужьями тяготы 

войн. Зарина покорила соседние варварские народы, которые угрожали сакам, основала ряд 

новых городов и сделала жизнь своих людей более счастливой. 

Так, соотечественники в память о еѐ благодеяния и достоинствах возвели на еѐ погребении 

высотой  в  стадию  пирамиду,  длина  каждой  стороны  3  стадии,  на  вершине  они  поставили 

колоссальную позолоченную статую и воздали ей героические почести [6, с. 762]. 


1840 

 

             Необходимо  отметить,  что  юная  царица  обладала  изумительной  красотой.  По известным  легендам  можно  судить,  что  ее  красота  гармонична  сочеталась  с  отвагой  и 

бесстрашием. Образ  царицы Зарины активно используется в литературе и искусстве

            Отметим, женщина в кочевом обществе воевала наравне с мужчинами и в то же время 

оставалась хранительницей очага, жрицей [7, с.11].  

             Так,  о  племени  савроматов  сведения  начинаются  с  Геродота.  Историк  называет  их 

племенем,  родственным  скифам,  однако  отмечает  их  самостоятельность  и  необычное 

положение  женщин.  Геродот  описывает  савроматских  женщин  как  наездник,  охотниц, 

женщин,  которые  ходят  на  войны,  а  также  носят  мужскую  одежду.  Он  утверждает,  что  ни 

одна  женщина  не  выходит  замуж,  пока  не  убьет  врага,  вследствие  чего  многие  из  них 

умирают  безбрачными,  так  не  смогли  выполнить  этого  условия.  М.И.  Ростовцев  приводит 

сведения о савроматскомженовластии, которые связаны с территорией и племенем мэотов в 

низовьях  Дона.  А  также  с  соседними  на  север  и  восток  савроматами.  Историк  М.И. 

Ростовцев  также  упоминает  пример  высокого  положения  и  воинских  нравов  женщин  у 

кочевых скотоводов -  туарегов [8, с. 55]. 

            В  1888  году  Назаровым  были  открыты  погребения  скифской  эпохи  под  Орском, 

позже, в 1895 году А.А. Спицыным под Камышиным на Нижней Волге. Далее в 1915 года, 

М.И.  Ростовцевым  была  дана  сводка  «Курганные  находки  оренбургской  области  эпохи 

раннего и позднего эллинизма». Он отнес самые ранние из них в 5 веку, поздние же ко 2 веку 

до нашей эры. Археологическими исследованиями занимались П.Д. Рау, П.С. Рыков и др.  

Б.Н.  Граковым  предложены  IV  хронологические  схемы  культуры  кочевников.  Так,  он 

выделяет  савроматскую  или  блюменфельдскую  культуру;  савромато  –  сарматскую,  или 

прохоровскую культуру; сарматскую или сусловскую; и аланскую или шиповскую культуры.    

Археологическоеописание первой схемы он дает следующим образом.Так, высота земляных 

курганов сотавляла от 0, 5 /2 до 2 м, редко выше; ямы были широкие и длинные, с востока на 

запад, изредка овальные; реже узкие, той же ориентировки, такие обычно впускные в более 

ранних  курганах;  были  найдены  и    роскошныепогребения,    почти  квадратные  ямы, 

площадью до 20 кв. м, а глубиною 3—4 м. Перекрытие захоронений было плоское.Зачастую 

окойник  погребен  изредкаскорчено  на  спине,  обычно  вытянуто,  головой  на  запад,  реже  на 

восток,  на  подстилке  из  травы,  кошмы  или  луба.  Его  сопровождают  кусочки  реальгара, 

иногда мел или белая глина.  

В  женских  могилах  найдены  зеркала  ольвийского  изготовления  и  местные,  с 

пластинчатой  ручкой,  встречаются    редкие  серьги  одиночных  форм,  а  также  стеклянные  и 

настовыебусы архаических и классических типов в малом числе. Граков Б.Н. выявляет много 

черт сходства с собственно Скифией. Время VI—IV вв. до н. э. [9, с. 104]. 

          В захоронениях савромато – сарматской, или прохоровской культуры найдено зеркало 

с  ручками  или  без  и  их,  чаще  с  валиком  по  краю.  Отметим,  что  зеркала  изредка  есть  и  в 

мужских  погребениях;  часто  зеркала  сломаны  преднамеренно.  Их  кладут  явно  с 

религиозными  целями.  Также  встречаются  бусы  греческого  и  иранского  импорта  IV—II  в., 

импортные иранские блюда и украшения.  

В  сарматской  или  сусловской  культуре  мы  можем  увидеть  алебастровые  сосуды,  иногда  с 

ручками  в  виде  зверка,  а  зеркала  с  ободком  и  коническойвыпуклостью  на  обороте  и  с 

черешком для ручки, зеркальце с ушком сбоку и с выпуклостью на обороте. Также найдены 

шаровидные  и  яйцевидные  сосуды  с  цилиндрическим  горлом,  черные  лощеные  кувшины, 

серые 


лощеные 

миски, 


ритуальные 

стопки 


и 

цилиндрические 

сосудики. 

Позднеэллинистические и римские бусы причерноморского импорта и т. д. Датировка— 

с конца II в. до н. э. до II в. н. э. 

            И,  наконец,  в  аланской  или  шиповской  культуре  обнаружены  захоронения  с  

зеркальцами  —привесками    или  с  круглым    ушком  на  обороте—  в  мужских  могилах  они 

встречаются    редко;  иногда  мы  можем  увидеть  лишь  часть  зеркала.  Также  обнаружены 

усеченные  конические  глиняные  пряслица,  кубические  ритуальные  сосудики,  железные 

туалетные ножницы римского образца, различные бусы позднеримского времени, особенно 1841 

 

плоские  сердоликовые  параллелепипеды  со  срезанными  углами,  иногда  одиночные  на проволочной  дужке  в  виде  кулона,  золотые  и  бронзовые  диадемы  в  многоцветном  стиле, 

серьги калачиком в том же стиле.  

Особого  внимания  заслуживают  исследования  археологов  города  Павлодар,  которые 

обнаружили захоронения «сакской принцессы» в Восточно – Казахстанской области.     

          Так,  уникальная  гробница  оказалась  вблизи  реконструируемой  трассы  Таскескен  – 

Бакты в Урджарском саков в Восточно – Казахстанской области. Останки молодой женщины 

знатного  происхождения  были  найдены  под  насыпью  кургана  в  каменном  саркофаге под 

массивными гранитными плитами на глубине 1,7 м.  Археологи полагают, что наибольшую 

ценность  представляет  остроконечный  золотой  головной  убор  с  зооморфным  орнаментом. 

Изделие  украшено  стреловидными  вершинами,  золотыми  спиралями  и  подвесками.  По 

форме  и  орнаментальному  воплощению находка  напоминает  казахские  традиционные  

саукеле  и  борик  [10,  с.  10].  Ученые  считаю,  такие  головные  уборы  являлись 

принадлежностью праздничного костюма сакских вождей.  

Также в гробнице были обнаружены деревянные и керамические сосуды и кости жертвенных 

животных. Казахстанские археологи назвали «сакскую принцессу» «уджарской принцессой», 

которая датируется примерно IV-III веком до н.э. Ценность находки заключается в том, что 

останки и каменный саркофаг «принцессы» остались не тронутыми и находятся в довольно 

хорошем состоянии.  

Таким образом, для номадической культуры было характерно особое отношение к женщине. 

Женщина  у  саков  выступала  в  роли  матери  и  жрицы.  Особенностью  же  являлась 

воинственность, смелость и бесстрашие сакской женщины. Бесспорными примерами для нас 

явились царицы Томирис и Зарина.  

           Важнейшим  источником  истории  сакских  племен,  а  также  роли  сакской  женщины  в 

обществе  их  материальной  и    духовной  культуры  являются  археологические  памятники  — 

могильники,  наскальные  рисунки,  клады  сакских  вещей.  Исследования  археологов 

позволили открыть яркую, самобытную культуру саков в разных регионах Казахстана. 

 

Список использованных источников 

1.

 Поспелов  Е.  М. Географические  названия  мира:  Топонимический  словарь:  Около  5 

000  единиц  /  Отв.  ред.  Р.  А.  Агеева. — М.:  Русские  словари,  Астрель,  АСТ,  2002. — 

С. 471. — 512 с. 

2.

 Баратов  С.Р.  К  вопросу  о  реконструкции  космогонических  и  религиозных 

представлений саков Ферганы// Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. Материалы МК. -  

СПб. - 1996. - С.145-148. 

3.

 Сосанов  К. История  Казахстана.  Справочное  пособие.  -  Алматы:  «Ол-ЖасБаспасы», 

2007. — 112 с. 

4.

 

Таиров А.Д. О причинах движения "скифов" на Южный Урал во второй половине VI в. до н.э.// Вестник ЮУрГУ. - 2008. - №6(106). - Социально- гуманитарные науки. 

5.

 Геродот. История (I). – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004. –С. 567 

6.

 История  древнего  Востока:  От  ранних  государственных  образований  до  древних 

империй. М., 2004. С. 761, 787, 813 

7.

 

Акишев К. А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. М.: Искусство, 1978 8.

 

Ростовцев М.И. Скифия и Бопор. – П. – 1925. 9.

 

Граков  Б.Н.  ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ  (пережитки  матриархата  у  сарматов).-  ВДИ, 1947      № 3. 

10.


 

Акишев  А.К. Происхождение  и  семантика  Иссыкского  головного  убора  // 

Археологические исследования в Казахстане.  - Алма-Ата, 1979. 

 

  

 

Каталог: bitstream -> handle -> data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің халықаралық қатынастар факультетінің магистранты
data -> Ұстаз ғалымның абыройы
data -> Интеллигенциясы: тарихи
data -> ТҮрік тілін үйренудегі ортақ СӨздер және олардың фонетикалық ерекшеліктері кумашева Назым
data -> Очерктің тілі мен стилі
data -> Бағдарламасы, ұлттық рухани байлықты жалпы адамзаттық мәдениетпен
data -> Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
data -> Әдеби сапарнама жанрының тууы мен қалыптасуы А. Е. Ментебаева


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет