Сборник материалов международной научно-практической конференциижүктеу 1.76 Mb.
Pdf просмотр
бет3/16
Дата28.12.2016
өлшемі1.76 Mb.
түріСборник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 

31 
 
ӘОЖ 811.512.122 
Ахметжанова Ф.Р. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 
 
ҚҦДАЙБЕРГЕН ҚУАНҦЛЫ ЖҦБАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ 
ТЕРМИНОЛОГИЯСЫ 
 
1933 жылы автономиялы Республикамыздың Халық Комиссарлар Кеңесінің 
жанынан  мемлекеттік  терминология  Комиссиясы  (Мемтерминком)  қҧрылады. 
Осы  комиссияның  қҧрылуына  себепкер  болған  Қ.  Жҧбанов  оның  тҧңғыш 
тӛрағасы  болып  бекітілді  [1].  Осы  кезеңнен  бастап  Қазақстанда  терминология 
мәселелері жҥйелі тҥрде зерттеле бастады.  
1935 жылы енгізілген мәдениет саласы қызметкерлерінің бҥкілқазақстандық 
съезі  ашылар  қарсаңында  Қ.  Жҧбановтың  жетекшілігімен  мемлекеттік 
терминология комиссиясы бюллетенінің тӛрт саны жарық кӛрді. Бҧл тӛртеуінде 
жария  болған  17  зерттеу  мақаланың  тең  жартысы  термин  мәселесіне 
бағышталған.  Емле,  әліппе,  әріп  жӛніндегі  мақалалардың  ӛзінде  термин  сӛзге 
тоқталып кеткен.  
Бюллетеннің  І-санында  терминология  мен  орфографияға  қатысты  бірнеше 
материал  басылған.  Олардың  қайсібірінің  қазақша-орысша  нҧсқасы  қатар 
беріледі  де,  қайсібіреуі  ана  тілінде  ғана  жарияланған.  Мҧның  мынадай 
себептері  болған  сияқты.  Біріншіден,  саяси  мәні  ерекше  сауаттылық  әлемінде 
жасалып  жатқан  мҧндай  шаралардың  деңгейін  бҥкілодақтық  дәрежеге  кӛтеру 
болса,  екіншіден,  айтулы  ғҧламалардың,  партия-кеңес  қызметкерлерінің  және 
оқу-ағарту  ісіндегі  мамандардың  мағлҧматының  кеңеюіне  жол  ашу.  Қалайда 
сол кезеңнің талабынан қарағанда, материалдардың осындай тәртіппен берілуі 
ӛзін-ӛзі  ақтады  деп  ойлаймыз.  Мысалы,  алғашқы  санының  ӛзінде  «Қазақ 
әдебиет тілінің терминдері туралы» /Термины казахского литературного языка/ 
деген  атпен  мақала  екі  тілде  берілсе,  2-санында  «Терминдердің  спецификасы 
жӛнінде»  /О  специфике  слов-терминов»/,  «Қазақ  тілі  орфографиясы  мен 
алфавитіндегі  ӛзгерістер  жӛнінде  жоба»/  «Проект  изменений  орфографии  и 
алфавита казахского языка» / сияқты орыс тіліндегі мақалалар, сондай-ақ қазақ 
тілінде  жазылған  «Математика  терминдері  жӛнінде»,  «Физика  терминдері 
жайынан»  тәрізді  мақалалар  басылған.  Аталған  дҥниелердің  авторы  – 
Қ.Жҧбанов. Ал «Теріс жазуға емле себепші болмасын» /К. Бегалинҧлы/, «Қосар 
ма,  дара  ма?»  /Жҧбанҧлы  Қҧдайберген/  және  «Қазақ  тілінің  емлесі  мен 
әліппесіне кіргізілетін ӛзгерістердің жобасы» дейтін материалдар қазақ тілінде 
басылыпты.  
3-санында  ӛткен  2-санда  жарияланған  «О  специфике  слов  терминов»  деген 
мақаланың қазақшасын беріпті.  
Бюллетеннің  соңғы  4-санындағы  материалдар  тек  қана  қазақша.  Олар: 
«Қазақ  тілінің  емлесін  ӛзгерту  жайы»,  «Емле  әріппені  ӛзгерту,  дҧрыстау 
жӛніндегі Жоба», «Әріп, емле, термин мәселелеріндегі негізгі таяныш-тірегіміз 

32 
 
не болуы жӛн?», «Терминдер туралы».  
Сонда  бюллетеннің  тӛрт  санында  жарияланған  ғылыми  мақалалардың 
термин  мәселесін  тікелей  сӛз  ететіні  соның  жеті-сегізі.  Басқалары  терминді 
орфография мен алфавитке байланысты әңгіме етеді. Алайда сӛзіміздің басында 
ескерткеніміздей,  осы  мақалалардың  ӛзінде-ақ  кӛптеген  мәселелердің  басы 
ашылып,  жазуымызда  жҥйе  бола  бастады.  Кӛптеген  термин  сӛздері  ретке 
келтіріліп оны қолдану, қабылдау, тіпті жасау принциптері айқындала тҥскені 
мәлім.  
Мемлекеттік  терминология  комиссиясының  бҧл  басылымындағы  тағы  бір 
кӛңіл қоюға тҧрарлық бір мәселе бар. Ол мынау:  
Басылымның  әрбір  санында  комиссияда  қаралған,  талқыланған  термин 
сӛздер  тізімі  жарияланып  отырған.  Бҧл  мәселенің  дер  кезінде  шешім  тауып, 
қабылдануына септігін тигізген шара деп тҥсінеміз.  
Бюллетеннің  алғашқы  санының  ӛзінде  алдымен  қазақ  әдеби  тілінің 
терминологиясын  жан-жақты  әңгімелеп,  оның  жасалу,  қалыптасу,  даму  және 
қолданылу  ӛрісі  жайында  нақты  мағлҧмат  нҧсқау  беріп  алған  соң,  «Социал-
экономик  пәндерінің  терминдері»  мен  «Математика  терминдерінің  орысша-
қазақша  сӛздігі»  берілгені  осыны  ҧйымдастырушы  адамдардың  білігін 
танытқандай.  
Ал  екінші  санда  «Физика  терминдері»  мен  «Ботаника  терминдері», 
ҥшіншісінде  «Математика  терминдерінің  жалғасын»,  тӛртіншісінде  «Физика 
терминдерінің  жалғасын»  жариялап  ҥлгеріпті.  Сонда,  байқап  қарасақ,  сол 
кездің ӛзінде-ақ біздің ғылыми мекемелер мен маман адамдар кезеңінің тілек-
талабына  сай  ел  мҧқтажын  ӛтейтін  мәселелерді  қоғам  талқысына  кешікпей 
салып, кӛпшілік назарын аудара білген.  
Қ.  Жҧбанов  «Қазақ  әдебиет  тілінің  терминдері  жайында»  деп  атаған 
мақаласында  сол  кезеңнің  саяси-әлеуметтік  болмысына  бойлап,  тіл 
мәселесіндегі неше алуан қҧбылыстарға тоқтайды.  
Кезінде  Ахмет  Байтҧрсынов  қазақ  тілінің  ғылым  мен  білім  қажетіне 
жарарлық  қазынасын  сарапқа  салып,  теңдесі  жоқ  терминдік  жҥйені  жасап, 
қалыптастырғанын  білеміз.  Сӛйтіп  ол  ӛзінің  тілге  деген  оң  кӛзқарасынан 
таймай, ҧлт мәдениетінің хан тәңіріндей болып, ӛз ҧлтына, ӛз тіліне деген ҧлы 
махаббатын сӛндірмеген кҥйі дҥниеден ӛтті. Тілдегі, әсіресе терминжасамдағы 
ол ҧстанған бағыттың басты шарты әуелі ана тілінің бар байлығын іске жарату 
болатын,  шеттен  келген  қандай  сӛз,  қандай  аталым  болса  да,  оның  тіл 
заңдылығын қабылдап, кіріге кетуі қадағаланатын [2].  
30-  жылдардың  екінші  жартысында  осы  басты  байламға  кҥрделі  ӛзгерістер 
енгізілді.  Ол  орыс  тілінен  және  сол  тіл  арқылы  келген  интернационалдық 
терминдерге қатысты болды. Онда ӛз тіліміздің емес, әлгі кірме терминдердің 
ӛзгертілмей  айтылуы  мен  жазылуы  қатты  қадағаланды.  Сӛйтіп  ана  тіліміздің 
табиғи  болмысынан  тыс,  жат  заңдылық  кҥштеп  енгізілді.  Термин  жасау 
ҧстанымдарының  алғашқы  жобасын  жасаған  проф.  Қ.Жҧбанов  екені  даусыз. 
Алайда осы ҧстанымды тҥзу барысында ғалым ӛз еркінен тыс қатаң тапсырма 

33 
 
торына  тҥсіп  қалған  сынды.  Ӛйткені  қазақ  тілі  заңдылықтарын  бір  білсе,  осы 
адам  дейтін  ғҧламаның  ӛзге  тілдік  кірмелерді  бҧлжытпай  алайық  деуінде 
амалсыздық  байқалады.  Әйтсе  де  Мемлекеттік  терминология  комиссиясы 
жҧмысының  айрықша  болғанын  атап  ӛту  керек.  Қазақ  халқының  тарихында 
бҧрын-соңды  болып  кӛрмеген  жаңалықтар  мен  оны  білдіретін  жаңа  ҧғым, 
тҥсінік,  қҧбылыстардың  бәрін  тіл  деректерімен  дәлелдеп  отырарлық  термин 
сӛздер  қалыптаса  бастады.  Оқу,  білім,  ӛнер,  ғылым,  мәдениет,  экономиканың 
қай-қайсысында  да  халық  ҧғымына  жаңа  сӛздер  қалыптаса  бастады.  Оның 
әрқайсысының терминологиялық жҥйесін жасау ҥшін сауатты, білікті мамандар 
даярлау мәселесі кҥн тәртібінде тҧрды.  
«Атаулар  сӛздігі»  (Қызылорда,  1931)  осындай  мҧқтаждықты  сәл  де  болса 
ӛтеу жолындағы алғашқы әрекет еді. Бҧл – Қазақстан Оқу комиссариаты Білім 
кеңесінің  жетекшілігімен  жасалған  сӛздік.  Білім  кеңесі  сол  кездегі  бірінші 
кезекте  тҧрған  мәселе  ретінде  осы  пән  атауларын  жинап,  тез  арада 
жҧртшылыққа ҧсынды.  
1935  жылы  ӛткен  мәдениет  қайраткерлерінің  Бҥкілқазақстандық  съезінің 
кҥн  тәртібінде  қаралған  негізгі  мәселелерінің  бірі  –  орфография  мен 
терминология мәселесі болды.  
Съездің  алды-артында  қауырт  жҥргізілген  осы  тектес  жҧмыстар  нәтижесі 
іле-шала 1936 жылы терминологиялық сӛздік кҥйінде «Қазақ тілі терминдері» 
деген атпен жҧрт қолына тиді. Қ.Жҧбанов жалпы редакциясымен «Қазақстан» 
баспасынан  жарық  кӛрген  бҧл  сӛздіктегі  терминдер  негізінен  ҥш  саланы 
/әлеуметтік-экономика,  физика  мен  метематика/  қамтыған.  Жинақталған 
терминдер саны онша кӛп бола қоймағанымен, бҧл қазақ терминологиясын сол 
кезеңнің талап-тілегіне орай ғылыми арнаға тҥсіріп, оның әлеуметтік мәні бар 
мәселе екенін кӛрсеткен игі іс ретінде танылды.  
Сӛздікте  ҥкімет  қаулысымен  бірге  Мемлекеттік  терминология  комиссиясы 
басшылыққа  алатын  қазақ  әдеби  тілі  терминология  комиссиясы  басшылыққа 
алатын  қазақ  әдеби  тілі  терминологиясының  он  тармақтан  тҧратын 
ҧстанымдары  берілді  [3].  Бҧл  қҧжат  терминологтар  алдына  мынадай  талаптар 
қойды:  
Бірінші  шарт  бойынша,  әдеби  тілдерінің  кӛбіне  ортақ  совет,  теория, 
практика,  тенденция,  медицина,  хирургия,  климат,  абсолютный,  конкретный 
т.с.с. халықаралық сипаты бар терминдерді сол тҥпнҧсқадағы қалпынша қазақ 
тіліне  аудармай  алу;  екінші  шарт  бойынша,  әдеби  тілдер  тәжірибесінде 
аударылып  алынып  жҥрген  производство,  труд,  деньги,  корень,  стебель, 
мышцы,  деление,  умножение  тәрізді  халықаралық  терминдерді  аудару  керек. 
Ал  состав,  клетка,  слет  сияқты  қазақ  тілінде  баламасы  жоқ  немесе  терминнің 
қазақша  нҧсқасы  бастапқы  мағынадан  ауытқитын  болса,  онда  оны  аудармай 
алған жӛн, делінеді.  
Ҥшіншіден,  әртҥрлі  ғылым  салаларына  ортақ  терминдер  болуы  мҥмкін. 
Мысалы,  тҥбір  термині  математика,  ботаника  және  лингвистикада  кездеседі. 
Бҧларды сол бірыңғай тҥрде қалыптастыру керек.  

34 
 
Тӛртіншіден,  әрқилы  жағдайда  әр  алуан  мағынаны  білдіретін  продукт 
(ӛндіріс  ӛнімі  және  азық-тҥлік  мағынасында)  сияқтылар  бір  пәнде  термин 
ретінде алынсын да, екіншіде жай сӛз ретінде аударылсын.  
Бесіншіден, халықаралық терминдер орысшада қалай алынса, қазақшада да 
солай  алынады.  Егер  ол  сӛздерді  таңбалайтын  кейбір  әріптер  жетіспесе,  қазақ 
алфавитінің бар мҥмкіндігі пайдаланылатын болсын.  
Алтыншы тармақ бойынша, аударуға келетін терминдерді аударғанда оның 
ғылыми  мәні  дәл  берілуін  қадағалау  қажет.  Аудару  кезінде  қазақ  тілінің 
грамматикалық  ерекшеліктері  қатаң  сақталуы  тиіс.  Кӛпбҧрышты  – 
многоугольник,  тәжірибе  –  практика  тәрізді  терминдерді  тҥсініксіз  ететін 
жасанды сӛзжасамға ҥйір болмаған жӛн.  
Жетінші  тармақта  былай  деп  кӛрсетіледі.  Есім  және  есімденген  етістік 
тҥріндегі халықаралық (интернационал) терминдер сол тҥрінде алынсын. Ал  –
изация,  -ификация  жҧрнақтарымен  келетін  машинизация,  электрификиция, 
объективизация 
сӛздеріне 
қазақ 
жҧрнақтары 
жалғанып 
алынсын 
(машиналандыру, электрлендіру, объективтендіру).  
Сегізінші  тармақта  халықаралық  терминология  тәжірибесінде  қолданылып 
жҥрген кейбір  –ист,  -изм тәрізді суффикстер мен ре-, анти-, контр- тәрізді сӛз 
алды    қосымшаларының  қазақ  тілінде  баламасы  жоқ  болғандықтан,  термин 
сӛздермен бірге бҧлар да қабылдансын, басқа қосымшалардың бәрін де қазақша 
тҥрінде алу керек.  
Тоғызыншы  тармақта  қысқартылған  сӛздер  туралы  айтылады:  авто,  аэро, 
авиа  т.б.  қазақ  сӛздерімен  біріктіріп,  автожол,  автоқатынас,  авиашана  т.т.  деп 
алынсын делінген.  
Оныншы  тармақта  ӛте  маңызды  мәселеге  мән  беріледі.  Атап  айтқанда, 
Қазан  тӛңкерісінен  бері,  әсіресе  орыс  тілінің  сӛз  жасау  тәжірибесінде 
қолданылып келе жатқан біріккен кҥрделі сӛздер мәселесі әңгіме болады. Саяси 
экономика  (политэкономия), ауатком (райисполком), т.б. тәрізді жаңа тіркесім 
терминдер қазақ тілі заңдылығына орай жасалып, Мемтерминком бекіткен соң 
қолданысқа ендірілсін.  
Сонымен,  ең  алғаш  тҥзіліп,  басшылыққа  ҧсынылған  терминжасам 
ҧстанымдарының  ӛзіндік  сипаты  осындай  жетістіктермен  қатар,  кейбір 
кемшіліктерінің де болғанын жасырмау абзал.  
Алаш азаматтарының тастап кеткен ғажайып мҧрасы бҥгінгі таңда жалғасын 
тауып  келе  жатыр.  Ӛмір  сҧранысына  ӛзінше  жауап  беруге  тырысқан 
зерттеулердің  қарасы  қазір  баршылық.  Сондай  ғалымдардың  бірі  –  академик 
Ә.Т.Қайдар.  
Ол «Қазақ тілі терминологиясына жаңаша кӛзқарас» атты еңбегінде қазіргі 
жағдайды  баяндай  келе,  ӛзіндік  ҧстанымдарды  жҥйелейді.  Олардың  қысқаша 
мазмҧны мынадай:  
1. Мемлекеттік тіл тірегі – терминологияға мемлекеттік қамқорлық; 
2.  Терминжасам  ісінде  кӛрініс  беріп  жатқан  бҧқаралық  ҥрдістің  жақсы 
ҥлгілерін орнықтыру;  

35 
 
3. Байырғы лексикалық байлығымызды сарқа пайдалану; 
4. Туысқан тҥркі тілдері тәжірибесін іске қосу; 
5.  Интернационалдық  терминдерді  қазақ  тілінің  фономорфологиялық 
ерекшеліктеріне икемдеп алу;  
6.  Орыс  тілінен  /  жалпы  славян  тілдерінен  /  енген  терминдік  атауларды 
мҥмкіндік болғанша қазақшаға аударып қолдану, аударуға келмейтіндерін қазақ 
тілінің фономорфологиялық ерекшеліктеріне ҥйлестіре қабылдау.  
7.  Салалық  кҥрделі  терминдер  мен  атауларды  қазақ  тілінің  ӛз  негізінде 
алғашқы әріптері мен буындары бойынша қысқартып пайдалануды заңдастыру;  
8.  Кӛп  жылғы  тәжірибе  арқылы  қалыптасқан  дәстҥр  мен  шарттылық 
заңдылығын мойындау;  
9.  Лексикалық  байлығымызды  салалық  жҥйе  бойынша  жіктеп,  саралап 
пайдалану;  
10. Тіліміздегі ҧлттық және интернационалдық термин атаулардың сандық, 
сапалық салмағын табиғи қалпында сақтаудың жолдарын іздестіру; 
11.  Терминдер  мен  атаулардың  емлесін  тіл  заңына,  жазу  дәстҥріне  сәйкес 
реттеу [4];  
Тәуелсіз  еліміздің  тҧңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев  айтқандай,  «Ӛткеннің 
ӛнегесі  –  бҥгінгінің  баға  жетпес  байлығы».  Біз  бҥгінгі  ҧлттық  дамуымызға, 
Алаш  қҧндылықтарына  да  осындай  кӛзқараспен  қарауымыз  керек.  Біз  рухани 
дҥниеміздің  мән-мағынасын  жарқын  тарихымыздың  айрықша  оқиғаларымен, 
тҧлғаларымен сабақтастықта зерделегеніміз абзал.  
Әдебиет 
1.  Қазақстан.  Ҧлттық  энциклопедия.  4  том.  –  Алматы:  Қазақ  энциклопе-
диясы, 2002. 
2. Сыздық Р. А.Байтҧрсынов. Алматы, 1990. 
3. Жҧбанов К.К. Принципы терминологии казахского литературного языка, 
применяемые Государственной терминологической комиссией // Исследование 
по казахскому языку. – Алматы, 1966. 
4. Қайдаров Ә.Т. Қазақ тілі терминологиясына жаңаша кӛзқарас. Алматы, 1993. 
 
УДК 94(574) 
Ахметова Г.М. 
ВКГУ им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 
gulzh.akhm@mail.ru
 
 
РОЛЬ ЛИДЕРОВ ПАРТИИ АЛАШ  В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ КАЗАХСТАНА В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ  
СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 
Национально-освободительное  движение  «Алаш»,  созданное  в  1917  году, 
получило определенные исторические и политические оценки, но установление 

36 
 
его особой роли в казахском обществе в 20-30-е годы двадцатого столетия еще 
не завершено.  
В  начале  XX    века  благодаря  общественно-политической  работе  деятелей 
«Алаш»  на  историческую  сцену  вышла  совершенно  новая  общественно-
политическая  сила.  Участвуя  в  общественно-политической  борьбе,  она 
разработала  программу  борьбы  за  политическое  и  социально-национальное 
равенство.  Казахская  интеллигенция,  возглавляемая  Алиханом  Букейхановым, 
вступила в борьбу с царской властью совершенно новыми методами, используя 
силу слова и печати. Идеи Алаш – это опыт  пройденного исторического этапа, 
анализ 
ценностей 
народа, 
выдвижение 
цели 
 
о 
национальной  
государственности с  учетом  веяний  времени.  Новой  власти   была  предложена 
цельно  разработанная,  с  учетом  политического  фактора,  социально-
экономических  условий,  культурных  традиций  стратегическая  программа  по 
развитию  казахской  государственности.    История  показывает,  любое 
пренебрежение, недочет, поверхностное отношение к национальным вопросам 
приводят к политическим взрывам.  В отношении Казахстана данный недочет 
вызвал  социальные  последствия  для  народа,  выразившиеся  в  насильственном 
внедрении  экономических  реформ,  в  сломе  традиций  и  культуры.  Голод  30-х 
годов,  можно  рассматривать  как  последствия  поражения  программы  реформ, 
предложенной руководителями движения «Алаш». Только власть, отвечающая 
внутренним запросам нации и проводящая целенаправленные реформы, может 
обеспечить развитие страны.  
Политическая  жизнь  в  февральско-октябрьский  период  1917  года  была 
очень  насыщенной,  прошли  68  уездных,  областных  и  общеказахских  съездов, 
создавшие  своим  решением  Казахские  комитеты.  Таким  образом, 
специфической  особенностью  февральско-октябрьской  ситуации  в  Казахстане 
стало    сложение    не  двоевластия,  а  троевластия  в  лице  органов  Временного 
правительства, Советов и казахских комитетов. Влияние комитетов и Алаш на 
казахское  население  было  очень  существенным,  что  подтверждается  данными 
по  итогам  выборов  во  Всероссийское  Учредительное  собрание.  За  них 
проголосовало: по Семиреченскому избирательному округу – 57,5% населения, 
по  Степному  –  85,6,  по  Тургайскому  –  75,  по  Уральскому  –  75%  населения. 
Достижение столь высоких результатов объясняется  следующими факторами. 
Во-первых,  чисто  программными  преимуществами  перед  остальными 
партиями: 
четкая 
национальная 
ориентация, 
включавшая 
в 
себя 
провозглашение  в  качестве  приоритетной  цели  создание  казахского 
национально-государственного  образования  в  форме  автономии,  аграрные 
требования, продуманная судебная и образовательная реформы. 
Отсутствие  мероприятий  Временного  правительства  по  выходу  из 
социально-экономического кризиса дискредитировали его начальный авторитет 
среди  местного  населения.  Идея  казахских  комитетов  как  органов 
национального  самоуправления  возникла  еще  до  февральской  революции  и 
потому  не  являлась  простым  отголоском  общероссийских  политических 

37 
 
процессов  1917  года,  в  русле  которых  протекало  формирование  различных 
«революционных»,  «гражданских»  и  прочих  комитетов,  имевших  иную 
направленность  и  спектр  политического  действия.  Еще  в  1913  году  один  из 
лидеров  казахского  демократического  движения  Ж.  Сейдалин  выступил  с 
предложением  о  созыве  всеказахского  съезда  представителей,  на  котором 
должны  были  быть  обсуждены  вопросы  консолидации  казахского  народа  и 
выработки  общенациональной  программы.  Но  в  силу  запрета  царского 
правительства на проведение такого съезда он не состоялся. 
Исторически 
создание 
казахских 
комитетов 
было 
обусловлено 
образовавшимся  вакуумом  власти  и  необходимостью  адаптации  к  новым 
политическим  условиям  существования  казахского  социума.  Казахские 
комитеты  рассматривали  финансовые  вопросы,  находившиеся  в  ведении 
земских  управ,  фискальные  и  налоговые  отношения,  устанавливая  свой 
контроль  над  сбором  и  расходованием  поступающих  от  казахского  населения 
сумм.  Острые  разногласия  вызывало  сохранение  органов  переселенческого 
управления,  и  продолжение  игнорирования  требований  казахской  части 
населения  в  области  аграрных  отношений.  Деятельное  участие  приняли 
комитеты  в  обустройстве  прибывших  из  Китая  казахских  беженцев.  Они 
поднимали  вопросы  о  возврате  принадлежавшего  ранее  беженцам  имущества, 
помогали  в  получении  пособий,  организовывали  покупку  и  доставку 
продовольствия  голодающему  населению  Семиреченской  области.  Казахские 
комитеты  приняли  активное  участие  в  программе  развития  народного 
образования,  взяв  под  свой  контроль  мероприятия  по  организации  гимназий, 
мектебов,  начальных  школ  при  медресе  для  казахских  детей,  комплектования 
их  учительскими  кадрами.  В  целях  просвещения  народных  масс  в  ряде 
областей  были  созданы  культурно-просветительские  общества.  Не  были 
обойдены  их  вниманием  и  вопросы  здравоохранения.  Вплоть  до  образования 
земского  самоуправления  казахские  комитеты  курировали  больничное  и 
страховое  дело,  медицинские  и  благотворительные  учреждения,  созданные  на 
деньги, собранные с казахского населения. Комитеты активно сотрудничали и с 
другими комитетами, общественными движениями, создавали с ними коалиции 
и  предпринимали  совместные  шаги,  направленные  на  решение  определенных 
локальных задач. Поддерживали казахские комитеты связи и с Советами. 
В  свою  очередь,  отношение  Временного  правительства  к  казахским 
комитетам  было  неоднозначным.  С  одной  стороны,  казахские  комитеты 
воспринимались  как  возможные  проводники  политики  центральной  власти  на 
национальных  окраинах.  С  другой  стороны,  Временное  правительство 
пыталось не допустить появления центробежных устремлений. В этой связи в 
национальной  политике  Временного  правительства  доминировал  последний 
принцип.  Поэтому  формирование  казахских  комитетов  как  органов 
национального самоуправления в условиях господствовавшего в общественном 
сознании  имперского  типа  мышления  неизбежно  наталкивалось  на 
противодействие  определенной  части  бюрократического  аппарата  Временного 

38 
 
правительства  на  местах.  При  этом  чиновниками  по  большей  части 
высказывались опасения в неспособности местного  населения  самостоятельно 
справиться с проблемами государственного управления, мирным путем решать 
вопросы национально-территориального размежевания. 
Казахские  комитеты  не  выдвигали  перед  собой  задачи  немедленного 
отделения и создания независимых государств, их требования ограничивались 
предоставлением  национальной  автономии,  что  подразумевало  сохранение 
общего  контроля  и  управления  со  стороны  центра.  Национальными 
структурами  проводилась  идея  территориального  размежевания  на  основе 
референдумов  местных  жителей.  Создание  казахских  комитетов  в  качестве 
органов  национального  управления  было  объективным  явлением  в  условиях 
роста  национального  самосознания,  практического  развала  старой  формы 
управления  и  неэффективности  новой.  Вставшая  перед  Казахстаном 
настоятельная  задача  создания  собственной  национальной  государственности 
обусловила появление адекватной этому вызову идеи, которая была выдвинута 
и  обоснована  партией  Алаш.  В  этой  связи  создание  казахских  комитетов  и 
позже  на  их  базе  правительства  Алаш-Орды  стало  первой  попыткой 
демократического национально-государственного строительства в Казахстане. 
Многие представители Алаш вошли в состав местных органов Временного 
правительства  и  всемерно  отстаивали  завоевания  Февраля,  поддерживая 
демократические  реформы  новой  власти.  А.  Букейханов  являлся  комиссаром 
правительства по Тургайской области, М. Тынышпаев – членом Туркестанского 
комитета, комиссаром по Семиреченской области.  
В  февральско-октябрьский  период  газета  «Казах»  сумела  сплотить  вокруг 
себя  значительную  часть  учительства  и  учащихся.  Таким  образом,  возник 
центр,  объединивший  и  руководивший  тем  слоем  казахского  населения, 
который был разбужен первой русской революцией. Газета давала руководящие 
статьи  по  политической  жизни  казахов,  открывала  дискуссии  на  своих 
страницах и была своеобразной копилкой политической мысли. 
Движение  Алаш  до  середины  1917  года  поддерживало  идейные  и 
организационные связи с партией кадетов, часть его представителей вступила в 
эту  партию.  Движение  сблизилось  также  с  работавшими  в  крае,  главным 
образом  в  учреждениях  Переселенческого  управления,  эсерами,  что наложило 
глубокий отпечаток на позицию Алаш в земельном вопросе. После февральской 
революции  под  воздействием  роста  национально-освободительной  борьбы  в 
стране в Алаш произошел качественный сдвиг. 
Состоявшийся под его руководством I Всеказахский съезд (21-28 июля 1917 
года) в Оренбурге собрал представителей всех населенных казахами  областей, 
входивших в разные административно-территориальные образования России. В 
решениях  съезда  было  выдвинуто  требование  территориально-национальной 
автономии  в  рамках  Российской  демократической  федерации.  Одновременно 
произошел разрыв движения Алаш с кадетами. Издававшаяся в Троицке газета 
«Казах» в июне 1917 года, указывала, что ни одна из программ, существующих 

39 
 
в стране партий «не соответствует целям казахского общества» [1, с. 38]. 
Лидер движения Алаш А.Н. Букейханов в июле 1917 года заявил о выходе 
из  партии  кадетов.  Одной  из  причин  такого  решения  он  назвал  несогласие 
сохранить  частную  собственность  на  землю  и  унитарное  государственное 
устройство.  Кроме  того,  он  выступал  за  отделение  церкви  от  государства.  По 
его  инициативе  на  первом  Всеказахском  съезде  было  заявлено  о  намерении 
создать  самостоятельную  национальную  партию.  Ее  организаторами  и 
руководителями  стали  самые  авторитетные  представители  казахской 
интеллигенции  –  А.  Байтурсынов,  М.  Дулатов,  Х.  Досмухамедов  и  другие.  В 
это  же  время  Алаш  усиливает  связи  с  эсерами,  игравшими  ведущую  роль  в 
сибирском  областничестве.  Сблизившись  с  ними  на  основе  признания 
федерации,  лидеры  Алаш  вплоть  до  Октября  не  исключали  возможности 
вхождения  Казахстана  в  состав  автономии  Сибири.  На  первом  Областном 
Сибирском  съезде  Букейханов  заявил:  «Самоопределение  мы  хотим  получить 
вместе с Сибирью» [2, с. 41]. 
Сотрудничество Алаш с эсерами складывалось благодаря сходству взглядов 
на  урегулирование  аграрных  противоречий  в  крае.  При  этом  А.  Букейханов 
вполне  определенно  высказался  о  программе  большевиков  по  этому  вопросу, 
подчеркнув  «приемлемость для киргизов  (казахов)  формулы  «вся  земля  всему 
трудовому народу», так как в степи никогда не существовало и не существует 
частной  собственности»,  имея  в  виду  те  ее  формы,  которые  были  характерны 
для оседлого земледельческого населения европейской части страны [1, с. 13].  
5-13  декабря  в  Оренбурге  прошел  второй  Общеказахский  съезд,  
рассмотревший  вопросы  об  образовании  территориально-национальной 
автономии в рамках 6 областей Казахстана, Букеевской Орды, казахских уездов 
Самаркандской  и  Ферганской  областей,  смежных  волостей  Закаспийской 
области  и  Алтайской  губернии.  Казах-Киргизскую  область  назвали  Алаш, 
Конституция  должна  была  утверждаться  Всероссийским  Учредительным 
собранием.  
Правительство  Алаш-Орды  во  главе  с  А.  Букейхановым  размещалось  в 
Семипалатинске, 
партия 
стала 
представлять 
серьезную 
оппозицию 
большевикам, которые добивались установления диктатуры пролетариата. 
После  съезда  от  имени  руководства  Алаш-Орды  Х.  Досмухамедов  был 
направлен  в  Москву  для  переговоров  с  Совнаркомом  по  вопросам 
взаимоотношений  «Алаш-Орды»  с  советской  властью,  закончившихся 
безрезультатно.  В  условиях  начавшейся  в  крае  гражданской  войны  и 
установления 
в 
Западном 
Казахстане 
белоказачьей 
диктатуры 
ХалелДосмухамедов возглавил Западное отделение Алаш-Орды. 
В  процессе  развернувшейся  гражданской  войны  в  большинстве  районов 
Казахстана «Алаш-Орда» заключила союз с Дутовым в Оренбурге, вступила в 
тесный контакт с Временным сибирским правительством в Омске, с Комитетом 
Учредительного  собрания  (Комуч)  в  Самаре,  укрепила  связи  с  уральским, 
сибирским  и  семиреченским  казачеством  с  целью  совместной  борьбы  с 

40 
 
Советами. 
А.  Байтурсынов  писал:  «Насколько  понятна  была  киргизам  Февральская 
революция, настолько же непонятной показалась им Октябрьская (социальная) 
революция...  То,  что  вторая  революция  показалась...  непонятной,  объясняется 
просто:  у  киргизов  нет...  капитализма,  нет  характерной  для  промышленных 
районов классовой дифференциации» [3, с. 85]. 
Между  тем  объявивший  себя  верховным  правителем  Российской  империи 
21 ноября 1918 года А.И. Колчак заявил о роспуске автономных образований и 
тем самым оттолкнул от себя национальных лидеров. 
Таким  образом,  ни  новая,  ни  оппозиционная  власти  не  желали  признать 
национальную  автономию.  С  приходом  к  власти  большевиков  борьба  за 
национальное  самоуправление  не  была  снята  с  повестки  дня,  она  лишь 
трансформировалась  в  новые  формы.  Руководители  «Алаш-Орды»  пытались 
установить  договорные  отношения  с  Советским  правительством  в  рамках 
«Декларации прав народов России». Но шаги в этом направлении не оправдали 
надежд. Убедившись, что, оставаясь на платформе «Алаш-Орды», невозможно 
договориться с Советами, А. Байтурсынов в марте 1919 года решается перейти 
в  лагерь  своих  недавних  противников.  Этот  шаг  А.  Байтурсынова  ускорил 
переход на сторону Советской власти других алашордынцев. 
В  мае  того  же  года  А.  Байтурсынов  поехал  в  Москву  на  переговоры  с 
большевистским  руководством,  надеясь  в  новом  качестве  добиться 
действительной  автономии  Казахстана.  Учитывая  его    огромный  авторитет 
среди  казахского народа, Советское российское правительство  стремилось  его 
привлечь  на  свою  сторону.  Вскоре  после  создания  Кирревкома, 24  июля 1919 
года, В.И. Ленин подписал мандат о назначении А. Байтурсынова его членом. 
А. Байтурсынов продолжал оставаться последовательным в своей позиции. 
Работая  в  Казревкоме  заместителем  председателя  Ревкома,  заведуя  отделами 
внутренних  дел  и  социального  обеспечения,  он  приложил  немало  усилий  к 
прекращению  в  крае  гражданской  войны,  достижению  консенсуса  в 
определении  российско-казахских  территориальных  границ,  принимал 
деятельное  участие  в  выработке  основополагающих  документов  о  статусе 
национальной  республики.  Он  выступал  против  классового  подхода  в 
организации выборов в местные и центральные органы власти. 
3 августа 1919 года в печатном органе Наркомнаца РСФСР в газете «Жизнь 
национальностей»  А.  Байтурсынов  опубликовал  статью  «Революция  и 
киргизы»,  где  вскрывал  негативные  стороны  деятельности  большевиков  в 
Казахстане,  преследовавших  старую  интеллигенцию,  отмечал  о  безуспешных 
попытках бывших алашордынцев установить с Советами взаимоуважительные 
отношения. 
10  июля  1919  года  был  образован  Военно-Революционный  Комитет  по 
управлению  Киргизским  краем.  Вопреки  речам  о  праве  нации  на 
самоопределение  Ленин  и  все  последующие  советские  вожди  закрепили  в 
Конституции  страны  формулировку,  загнавшую  в  прочные  оковы  саму  идею 

41 
 
независимости  народов  национальных  окраин  бывшей  царской  России.  Один 
этот  факт  уже  создавал  условия  для  возникновения  национально-
освободительных движений в большевистской России. 
Между тем 10 декабря 1919 года в Кызыл-Куге члены партии Алаш приняли 
постановление  о  переходе  на  сторону  Советов  и  начале  боевых  действий 
против белогвардейцев. Западное отделение Алаш-Орды было реорганизовано 
в  Кызыл-Кугинский  ревком,  а  ее  военные  формирования  были  направлены  в 
район  эмбинских  нефтеразработок  для  борьбы  с  отступающими  частями 
генерала  Толстова.  Заявили  о  своем  признании  Советской  власти  и 
руководители Восточного отделения во главе с А. Букейхановым. 
В  ходе  гражданской  войны  было  принято  постановление  от  4  апреля  1919 
года  о  прекращении  преследований  и  наказаний  за  контрреволюционную 
деятельность  алашордынцев  и  других  казахов,  боровшихся  против  Советской 
власти.  В  ноябре  была  объявлена  амнистия  всем  политическим  противникам, 
признавшим  Советскую  власть  до  20 декабря 1919  года,  но  отношения  новых 
союзников  были  непростыми.  В  начале  1920  года  в  Семипалатинске  был 
арестован  А.  Букейханов  и  ряд  других  активных  деятелей  Алаш-Орды  по 
обвинению  в  сотрудничестве  с  белогвардейцами,  и  только  вмешательство 
Казревкома  и  Семипалатинского  ревкома,    заставили  военные  власти 
освободить  их  от  ареста.  Все  активные  участники  антисоветского  движения 
были  отстранены  от  участия  в  политической  жизни,  а  лидеры  Западного 
отделения Ж. Досмухамедов, Х. Досмухамедов, И. Кошкинбаев, К. Жалелов и 
Б.  Атшыбаев  были  высланы  за  пределы  Казахстана.  «Алаш-Орда»  была 
ликвидирована, и вся полнота власти на территории Казахстана перешла в руки 
территориальных революционных комитетов. 
Находясь  на  советской  партийной  работы  представители  партии  Алаш 
приняли  активное  участие  в  обсуждении  насущных  вопрос,  связанных  с 
национально-территориальным    размежеванием,  определением  столиц, 
выделением административных районов. 
3 февраля 1920 года под  влиянием алашовцев Казревком принял решение, в 
котором  говорилось:  «...муллы  избирательных  прав  не  лишаются...  из 
чиновников,  управителей  и  всякого  рода  служащих  при  царском  режиме 
лишаются  избирательных  прав  те  управители,  которые  были  назначены  по 
усмотрению  губернатора  в  порядке  70  статьи  Степного  положения,  и  те 
чиновники,  служащие  царского  режима,  которые  зарекомендовали  себя 
активными  проводниками  его  политики,  а  также  те,  которые  добивались 
избрания  на  советские  должности  путем  подкупа...»[5,  с.  16].  Не  лишались 
избирательных  прав  также  алашордынцы,  которые  перешли  на  сторону 
Советской власти до 20 декабря 1919 года. 
В этих условиях особенно остро ощущалось отсутствие единого партийного 
центра  в  Казахстане,  который  возглавил  бы  всю  работу  по  советскому 
строительству.  В  то  же  время  новая  власть  пыталась  внедрить  свои  элементы 
управления,  на протяжение 1920 года по всему Казахстану под руководством 

42 
 
большевиков  проходили  местные  съезды  Советов.  Где  настоятельно 
указывалось,  что  предоставление  советской  автономии  Казахстану  является 
необходимым условием окончательного освобождения трудящихся от влияния 
национальной буржуазии. 
 Между  тем,  политическая  ситуация  в  Казахстане  была  достаточно 
своеобразной.  Пролетариат  здесь  был  немногочисленным,  крестьяне-
переселенцы в большинстве своем были обеспечены землей, большой процент 
населения  составляло  казачество,  бывшее  при  царизме  привилегированным 
сословием.  Казахи  в  большинстве  своем  поддерживали  партию  «Алаш»  и 
мусульманские  политические  организации.  Большевики  практически  не 
обладали авторитетом на территории Казахстана.  
Становление  казахской  советской  государственности  и  формирование 
территории проходило в дискуссионной обстановке. Постепенно, шаг за шагом 
А.  Букейханов,  А.  Байтурсынов,  М.  Сералин,  А.  Ермеков  доказывали  на 
документальной основе истинные границы казахской народности. 
Идея  присоединения  к  Казахстану  Семиреченской  и  Сырдарьинской 
областей, входивших в состав Туркестана, возникла еще в период гражданской 
войны.  Казахское  население  этих  областей  постоянно  высказывалось  за 
объединение  с  северными  районами  в  одну  республику.  Это  совпадало  и  с 
планами центральных властей, заинтересованных в расчленении Туркестанской 
республики  для  ослабления  пантюркистских  и  панисламистских  идей  в 
Центральной  Азии.  В  1924  году  Туркестанская  АССР  была  упразднена  и 
разделена  на  Узбекскую  и  Туркменскую  республики,  а  чуть  позже  возникли 
Киргизская и Таджикская республики. 
Еще в мае 1920 года А. Ермеков в должности члена ЦентрисполкомаКазССР 
был  командирован  в  Москву  с  докладом  «О  положении  Казахского  края 
вообще,  и  по  вопросу  о  границах  в  особенности».  Именно  тогда,  в  процессе 
четырехмесячной  кропотливой  работы,  А.  Ермекову  удалось  добиться 
возвращения  Казахстану  ряда  важных  территорий,  ранее  переданных 
имперской  Россией  монастырям,  скотопромышленникам,  казачеству.  Это 
побережье  Каспия,  принадлежавшее  в  то  время  Астраханской  области, 
Акмолинская 
и 
Семипалатинская 
области 
(из 
ведения 
Сибкрая), 
Коростылевская степь (из ведения Алтайского края). 
Дискуссии вызвал вопрос об определении столицы автономии, в частности,  
Пестковский отмечал три варианта решения проблемы:  допустить возможность 
самостоятельного  существования  Оренбурга  с  оставшейся  частью  населения 
территории;    увеличить  территорию  Оренбургской  губернии  за  счет 
прирезанных  областей  Киргизии;  создать  из  Оренбурга  и  оставшейся  части 
территории,  прирезанной  из  Киргизии  столицу  и  столичную  губернию 
автономной Киргизии [6, с. 87]. 
Его  оппоненты  Коростелев  А.,  Мартынов  констатировали,  что  Оренбург 
совершенно не будет иметь влияния на  степи в силу его удаленности, а также 
присоединение «Оренбурга к Киргизии» рассматривали как попытку создания 

43 
 
лоскутной  республики…  «крайне  ненадежный  тыл  при  нашем  удалении  на 
Восток» [6, с. 88]. 
Выступавшие  на  дискуссии  Акулов,  Лукашев,  Михайлов,  Филонов, 
Покровский,  Фролов,  Бройдо  отмечали,  что  присоединение  Оренбурга 
наиболее благополучно решит вопросы культурного развития края. 
А.  Байтурсунов  отмечал,    что  край  экономически  привязан  не  только  к 
Оренбургу,  такими  же  центрами  являются  Омск,  Верный,  Семипалатинск, 
Уральск и т.д., и нет необходимости настаивать на присоединении Оренбурга, 
тем  более  в  качестве  столицы.  И  предложил  окончательное  решение  этого 
вопроса  оставить  до  созыва  Всекиргизского  съезда.  Его  противники 
оппонировали,  что  постоянным  желанием  казахской  буржуазии  и 
националистов является отторжение казахов от русских культурных центров и 
создание своих национальных центров. 
В  результате  полемики  были  приняты  две  резолюции:  присоединить 
Оренбург с оставшейся частью Оренбургского и Орского уездов к автономной 
Киргизии  с  Оренбургом  как  столицу  Киргизии;  дать  право  Оренбургу  снова 
выделиться, если столица будет перенесена из него в другое место. 
От  голосования  отказались  представители  казахского  населения,  в 
частности  А.  Байтурсунов  заявил:  «Мы,  киргизы  (казахи),  воздерживаемся 
определять  границы  Киргизии  до  общекиргизского  съезда  и  не  участвуем  в 
голосовании» [3, с. 87]. В результате голосования большинством голосов было 
решено объявить Оренбург столицей автономии. 
Менялись  столицы,  советская  власть  набирала  силу  и  мощь,  поставило  на 
повестку дня  вопрос о разоблачении врагов.  
На  пленуме  Казкрайкома,  посвященном  итогам  январского  (1937  года) 
пленума ЦК ВКП(б), НаркомвнуделКазССРЗалин в своем выступлении сказал, 
что Ежов вызывал на доклад большинство начальников областных управлений 
НКВД  Казахстана.  Собственно  с  этого  времени  и  начались  в  Казахстане 
массовые аресты, репрессии по сфабрикованным делам на якобы раскрытые и 
разоблаченные «антисоветские организации». 
Особые  требования  к  Казахстану  предъявлялись  в  части  «разоблачения» 
националистических  организаций.  Казахстан  в  этом  отношении  «отставал»  от 
других  республик.  «Националистические  контрреволюционные  организации» 
были  «вскрыты»  на  Украине,  в  Белоруссии,  Грузии,  Азербайджане,  Армении 
еще  в  конце  1936  г.  В  Казахстане  «националистические  организации»  были 
«разоблачены» только летом 1937 года. 
Статьи,  помещаемые  в  официальной  «Правде»,  создавали  атмосферу 
всеобщей  подозрительности,  недоверия  к  руководящим  кадрам  на  местах, 
порождали обстановку, благоприятную для перестраховщиков и авантюристов. 
21 сентября 1937 года в «Правде» появилась статья «На поводу у буржуазных 
националистов».  В  статье  указывалось,  что  ЦК  КП(б)  Казахстана  запоздал  с 
разоблачением  и  выкорчевыванием  контрреволюционных  националистов,  что 
несмотря на сигналы со стороны коммунистов, ЦК КП(б) Казахстана и обкомы 

44 
 
недостаточно  использовали  эти  сигналы  для  своевременного  разоблачения 
врагов.  Указывалось  также,  что  в  парторганизациях  и  в  печати  Казахстана 
недостаточно развернута  самокритика,  что  мешало своевременному  вскрытию 
и разоблачению контрреволюционных националистов. 
3-14  июля  1938  года  состоялся  II  съезд  Компартии  Казахстана.  После 
второго  съезда  массовых  арестов  руководящих  партийных  и  советских 
работников  уже  не  было,  да  и  быть  не  могло,  так  как  они  были  почти  все 
арестованы  за  время  с  I  до  II  съезда,  то  есть  с  июня  1937  года  до  июля  1938 
года.  
Еще раньше, с конца 20-х годов, начала проводиться политика вытеснения 
из госаппарата национальных кадров, которые большей частью как в аппарате 
управления  высших  органов  власти,  так  и  на  местах  состояли  из 
представителей  казахской  интеллигенции.  Основанием  для  репрессивных  мер 
по отношению к дореволюционной чиновной интеллигенции, конечно же, было 
«нетрудовое,  эксплуататорское  происхождение».  К  тому  же  представители 
казахской  интеллигенции,  влившиеся  в  первые  годы  советской  власти  в 
структуру  госаппарата,  а  также  в  сферу  культуры,  образования,  народного 
здравоохранения, народного хозяйства и экономики Казахстана, были видными 
участниками  партии  «Алаш».  С    1927  года  началась  критика  творческой 
деятельности  А.  Байтурсынова,    в  1929  г.  его    уволили    из  университета  и 
арестовали. 
Очень  характерным  для  этого  времени  является  письмо-жалоба  студентов 
Средне-Азиатского Ленинского университета в Казкрайком ВКП(б). Документ 
был  ответом  на  постановление  партии  «Об  организации  борьбы  с  байством  и 
кулачеством и ликвидации его класса». Жалоба на  деятелей «Алаш», их детей 
и  родственников,  обучавшихся  в  Среднеазиатском  университете,  а  также 
преподавателей  Казахского  педвуза  в  Ташкенте  была  организована  некоторой 

Каталог: sites -> default -> files -> files -> nauka
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Өскемен, 2016 Әож 94(574) (063)
nauka -> Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
files -> Кіріспе оқу пәнінің оқып-үйрену объектісі мен пәні
nauka -> Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
nauka -> Ердембеков бауржан амангельдыевич должность в структурном подразделении
nauka -> Сборник материалов «миссия молодежи в науке республики казахстан»
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической
nauka -> Монография / Жауапты редакторлар: Б. Ердембеков, А. Картаева
nauka -> Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «музыкальное образование в современном мире»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет