Сборник материалов международной научно-практической конференциижүктеу 2.56 Mb.
Pdf просмотр
бет1/22
Дата01.01.2017
өлшемі2.56 Mb.
түріСборник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖҼНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ  
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ С. АМАНЖОЛОВА 
 
 
 
 
 
«АБАЙ МҦРАСЫ  
ҼЛЕМДІК РУХАНИЯТ КЕҢІСТІГІНДЕ»
 
 
атты Халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференциясы  
 
МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ 
 
 
 
 
 
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
 
Международной научно-практической конференции 
 
«НАСЛЕДИЕ АБАЯ  
В МИРОВОМ ДУХОВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ҿскемен • Усть-Каменогорск 
2015 


 
ҼОЖ 821.512:122.0(063) 
КБЖ 83.3(5Каз) 
Қ 17 
Бас редактор: 
Ә.Ӛ. Қуандықов, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры, экон.ғ.д. 
 
Бас редактордың орынбасары: 
Б.А. Ердембеков, стратегиялық даму жҽне ғылыми жҧмыс жҿніндегі проректор, филол.ғ.д., 
профессор 
 
Редакция алқасы: 
М.А. Саденова, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ғылыми жҧмыс жҽне халықаралық 
байланыстар жҿніндегі департамент директоры, х.ғ.к.; 
Қ.Р. Жириндинова, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ғылыми-зерттеу жҧмысын 
ҧйымдастыру бҿлімі бастығының міндетін атқарушы; 
Г.М. Ахметова, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ тарих, филология жҽне халықаралық 
қатынастар факультетінің деканы, т.ғ.к; 
Ш.Қ. Құрманбаева, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ қазақ тілі жҽне ҽдебиеті 
кафедрасының меңгерушісі, филол.ғ.д; 
А.М. Картаева, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ қазақ тілі жҽне ҽдебиеті 
кафедрасының профессоры, филол.ғ.д.; 
Б.Б. Келгембаева, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ қазақ тілі жҽне ҽдебиеті 
кафедрасының доценті, филол.ғ.к.; 
А.Х. Сейпутанова, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ қазақ тілі жҽне ҽдебиеті 
кафедрасының доценті, филол.ғ.к. 
 
Қ 17   
«Қазақ  руханиятының шыңы,  ҧлы  ақын    Абай  Қҧнанбайҧлының    туғанына  170 
жыл  толуына  арналған  «Абай  мҧрасы  ҽлемдік  руханият  кеңістігінде»  атты:  Халық. 
ғыл.-тҽжір. конф. материалдарының жинағы = Сборник материалов межд. науч.-практ. 
конф. «Наследие Абая в мировом духовном пространстве», посвященных 170-летию 
со дня рождения вершины казахской духовности, великого поэта – Абая  Кунанбаева». 
– Ҿскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2015.  299 б. – Қазақша, 
орысша. 
 
ISBN 978-9965-875-90-8 
 
Қазақтың  ҧлы  ақыны    Абай  Қҧнанбайҧлының  туғанына  170  жыл  толуына  арналған 
«Абай  мҧрасы  ҽлемдік  руханият  кеңістігінде»  атты  Халықаралық  ғылыми-тҽжірибелік 
конференциясының  материалдары  жинақталған.  Мақалалар  ҽлемдік  ҽдебиет  контексіндегі 
Абай  мҧрасы,  Абай  шығармашылығы  жҽне  тіл  білімі  мҽселелеріне,  Абай  даналығы  мен 
жалпыадамзаттық  қҧндылықтарға,  ҽлемдік  білім  беру  кеңістігінде  Абай  шығармашылығын 
оқытудың ҿзектілігі жҽне жаһандық ҿркениет мҽселелеріне, Абай шығармаларының  тарихи, 
философиялық, этикалық,  ҽлеуметтік-саяси аспектілеріне арналған. 
 
В  сборник  включены  материалы  Международной  научно-практической  конференции 
на тему «Наследие Абая в мировом духовном пространстве»,  посвященной 170-летию со 
дня  рождения  великого  казахского  поэта  Абая    Кунанбаева.  Статьи  посвящены  наследию 
Абая  в  контексте  мировой  литературы,  произведениям  Абая  и  вопросам  языкознания
мудрости Абая и общечеловеческим ценностям, актуальности преподавания творчества Абая 
в  мировом  образовательном  пространстве,  глобальной  цивилизации  и  историческим, 
философским, этическим, социально-политическим аспектам произведений Абая.  
ҼОЖ 821.512:122.0(063) 
КБЖ 83.3(5Каз) 
ISBN 978-9965-875-90-8 
© С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, 2015 


 
1 секция 
 
АБАЙ МҦРАСЫ ҼЛЕМДІК ҼДЕБИЕТ КОНТЕКСІНДЕ 
 
НАСЛЕДИЕ АБАЯ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
ҼОЖ  130.2(574) 
БЕЙСЕНБАЙ  О. 
«Малоубинка  орта  мектебі»  КММ,  ШҚО,  Глубокое  ауданы,  Малоубинка 
ауылы, Қазақстан  
 
ҦЛЫ ТҦЛҒАНЫҢ АСЫЛ МҦРАСЫ 
 
Шын хакім, сҿзің асыл – баға жетпес 
Бір сҿзің мың жыл жҥрсе дҽмі кетпес. 
Қарадан хакім болған сендей жанның  
Ҽлемнің қҧлағынан ҽні кетпес! 
...Ай, жыл ҿтер, дҥние кҿшін тартар,  
Ҿлтіріп талай жанды, жҥгін артар. 
Кҿз ашып, жҧртын ояу болған сайын,  
Хакім ата, тыныш бол, қадірің артар. 
Мағжан Жұмабаев 
Кіріспе бҿлім: «Жас ҧрпақ Абайды оқы жалықпа» 
Ҧлы  Абайдың  шығармашылық  мҧрасы-халқымыздың  ғасырлар  бойы 
маңызын жоймайтын рухани қазынасы. Маңызын жоймау былай тҧрсын,заман 
ҿзгеріп,қоғамдық  санада  кҥрт  сапырылыстарпайда  болған  сайын  бҧл  қазына 
ҿзінің  жаңа  бір  қырларымен  жарқырай  ашылып,қадірін  арттыра  тҥсетініне 
Абайдан  кейінгі  уақыт  айқын  кҿз  жеткізді.  Ақынның  дҥниеге  келгеніне  бір 
жарым  ғасыр,  ал  ҿзінің  мҽңгі  ҿлмес  шығармаларымен  халқына  сҿздің  ҧлы 
мағынасында ҧстаздық ете бастағанына ғасырдан астам уақыт ҿтті. Содан бері 
оның артына қалдырып кеткен мҧрасы елі мен жҧртының рухани ҿміріндегі қай 
бҧрылыстар  мен  қай  қҧбылыстар  тҧсында  да  айнымас  темірқазық,адастырмас 
қҧбыланама  болып  қызмет  етіп  келеді.  Бҧл  кҥнде  Абай  сҿзі  ҽр  қазақтың 
ағзасына ана сҥтімен бірге дариды десе, артық айтылғандық емес.Ана сҥті тҽн 
қорегі ретінде жас сҽбидің буыны бекіп, бҧғанасы қатаюына қызмет етсе, ақын 
сҿзі оның санасына адамдық пен азаматтықтың ҧрығын сеуіп қызмет етеді. 
Заманның  ҽрбір  кезеңінде  халық  ҿзінің  рухани  кҿшбасшысыларының 
мҧраларына  қайта  оралып  соғып  отыратыны  –  ҿмір  заңдылығы.  Міне,  Ҧлы 
ақын Абай да осындай тҧлға. 
Ҽлем  халықтары  бірі  сҽулет  ҿнерімен,  енді  бірі  музыкасымен,  тағы  бірі 
шешендік ҿнерімен мақтанатын болса, қазақ халқы да бай сҿз ҿнерімен, ҿзінің 
«бас ақыны» Абаймен мақтана алады. 
Кең – байтақ қазақ жерінің шығысындағы бір қҧтты қоныс, қасиетті аймақ 
ол  кезде  Семей  облысы  деп  аталатын.  Соның  тҿскей  тҿрінде  кҿне  тарихтың 


 
ҥнсіз  куҽсі – ҽйгілі Шыңғыс  тауының  кҿкмайса  кҿркем  қоныстағы  бір  ауылда 
1845  жылдың  тамыз  айында  нҽресте  дҥниеге  келеді.  Нҽрестенің  ҿмірге  келуі, 
оның ҥстіне – ҧл болуы- ол заманның қазағы ҥшін тіптен ерекше қуаныш еді. 
Қҧлағына  ҥш  рет  айқайлап  Ибраһим  деп  ат  қояды.  Кҿпке  созылмаған 
балалықтың  базарын  Абай  ҽжесі  Зере  мен  анасы  Ҧлжанның  қасында  ҿткізеді. 
Оның  бойына  ҽкесінің  батылдығы  мен  қызу  қандылығы,  жігерлілігі  мен 
алғырлығы  дарыды.  Сонымен  қатар  адамгершілік  қасиет  пен  ҿнерге 
қҧштарлықтың  бастауы  –  екі  ананың  тҽрбие  ҿнегесінде  жатыр.  10  жасынан 
бастап  ҿлең-жырлар  жаза  бастауы,  ҽкесімен  бірге  билікке  қатысуы  зеректігін 
аңғартады.  Ҽкесі  Қҧнанбайдың  Абайды  ҿзге  балаларынан  ерекше  зеректігін 
ерте сезіп, оны ары қарай оқытпай қайтарып, ел ісіне араласуға баулиды. Ол ҽке 
қасында болған жылдарда қазақ даласындағы ҽлеуметтік ҿмір қайшылықтарын 
жан-жақты  тани  тҥседі.  13  жасында  Семейдегі  Ахмет-Ризаның  медресесінен 
білім  алады.Семейдегі  орысша  приходская  мектебінде  ҥш-ақ  ай  оқиды.  Ресми 
білім алуы 13-14 жасында аяқталады. Яғни, қазіргі 6-7 сынып оқушыларының 
деңгейі.  Бірақ,  ол  орыс,  шығыс,  батыс  ҽдебиеттеріне  ден  қойып,  ҿз  бетінше 
білім алады. 
Абай  дінге  аса  мҽн  берді.  Қҧдайға  сенді,  бес  уақыт  намазын  оқыды, 
оразасын  ҧстады,  жылына  зекетін  берді,  бірақ  жағдайы  жетіп  тҧрса  да 
қажылыққа  бармады.  Ҿмірінің  соңында  ҿз  інісі  Шҽкҽрімді  шақырып  алып: 
«Менің атымнан бҽдел қажы ретінде Меккеге қажылыққа барғайсың, қаражаты 
менен болсын» - деген екен. Ҿмірінің соңында қайғы қасіретке тап болды, сол 
себепті де «қажылық» дегенді есіне алмаған сияқты... Ҿзінің сҥйікті баласы ҽрі 
ақын  Мағауия  қҧрт  ауруынан  қайтыс  болады.  «Мағаштың  ҿлімі,  ездік  пен 
ерлікті сынайтын ҿлім»,  - деп еске алады Абай. Мағауиядан кейін, қырық кҥн 
ҿткен соң, елу тоғыз жасында ақын ҿзі де дҥние салады. 
Негізгі бҿлім:  
Қазақ  ҽдебиеті  тарихында  «ҿткірдің  жҥзі,  кестенің  бізі  ҿрнегін  ондай  сала 
алмаған»  Абайдың  орны  ерекше.  Ахмет  Байтҧрсынов  1913  жылы  «Қазақ» 
газетінде  жарияланған  мақаласында  Абайды  «қазақтың  бас  ақыны»  деп 
бағалаған. Шынында да, Абай – қазақ ҽдебиеті тарихында теңдесі жоқ суреткер 
ақын.Оның  шығармаларында  ҿз  тҧсындағы  қазақ  қоғамы  ҿмірінің,  халық 
тіршілігінің  шытырман  шындығы  терең  де  кҿркем  бейнеленген.  Дана 
суреткердің шығармалары кез келген уақытта ҿзекті, дҽуір тынысын дҿп басып, 
жҧрттың кҿкейіндегі сҧрақтарға жауап береді. Қ. Жҧбанов айтқан екен: «Абай – 
жағдайының жағдайсыздығы тудырған, басып тҧрған қараңғылық ішінен келер 
таңның  шолпаны  болып  елестеп,  тҧнып  тҧрған  тымырсықта  келер  дауылдың 
дауылпазы болып кҥңіренген адам. Бҧл  – ҿз ортасының Дантесі сияқты. Бірақ 
Данте  –  ескінің  соңы,  жаңаның  алды  еді.  Орта  дҽуір  мен  ояну  дҽуірінің 
аралығындағы кҿпір еді. Ал Абайды алды жоққа жуық та, арты ғана бар еді; ол 
–  соны  дҽуірдің  басы,  жаңалық  желісінің  шет  бҧршағы  сияқты.  Ҿйткені  оның 
тҿңірегі Эгей теңізі емес, Сарыарқаның шҿлі де, ҿткені классик Рим емес, ҥдере 
кҿшкен қайшылық ҿмір ғой».  


 
Абай  ҿлеңдері  «қиыннан  қиысып»,  «айналасы  жҧп-жҧмыр  тегістілігімен» 
кҿңілге ҧялайды. Жаңа ой, мазмҧнына лайық ҿзгеше кҿркемдік қуатқа ие. Абай 
қазақ  сҿзін  ҧстартып,  ҽдеби  тілдің  негізін  салды.  Ҿлеңді  ҿмір  сыры  туралы 
кемеңгерлік  ой  толғамдарымен,  адам  сезімін,  оның  кҿңіл  кҥйін  ҽсерлі 
бейнелейтін  жоғары  саналы  лирикамен  жаңартты.  Кіршіксіз,  адал  махаббаты 
жырлайтын, табиғат жарасымын суреттейтін ғажайып ҿлеңдер тудырды. Абай 
қалам  тартқан  адамгершілік,  махаббат,  сҥйіспеншілік,  ар-ҧят,  намыс,  оқу  – 
білім, иман – мҽңгілік тақырыптар. Сондықтан да Абай қай заманның болмасын 
оқырманын бей –жай қалдырмайды. 
Абай  ҿлеңдері  мен қара  сҿздерінің  философиялық  астарын  мазмҧнын  жете 
талдап  тҥсіндіретін  зерттеуші  ғалымдар  болса,  ҽрқашан  да,  тыңдаушы  қҧлақ, 
оқитын оқырман табылатыны сҿзсіз.  
2000  жылдан  бері  ҥнемі  дҽстҥрлі  тҥрде  Абай,  Шҽкҽрім  оқулары  аудан, 
облыс,  республика  кҿлемінде  ҿтіп  жатады.  Біздің  Шығыс  Қазақстан  облысы, 
Ҧлан  ауданында  да  бҧл  шараны  ҿз  деңгейінде  ҿткізу  дҽстҥрге  айналған. 
Сонымен  қатар  аудан  кҿлемінде  ҿтетін  осы  дҥбірлі  мереке  біздің  Абай 
атындағы  орта  мектебінде  ҿтеді.  Мектебіміз  ҧлы  Абай  атында  болғандықтан 
ақын  мҧрасын  еш  ҧмытпай,  оны  жадымызда  сақтау,  қҧрметтеу,  болашақ  келе 
жатқан бҥлдіршіндерге ҥлгі ету  – оқушыларымыздың бір парызы деп білемін. 
Білім  ошағындағы  ҽр  бала  Абай  қалдырып  кеткен  ҿлеңдерін,  қара  сҿздерін, 
поэмаларын біліп, одан сабақ алып жҥреді. 
Жоғарыда  айтылған  бҽйгеге  мен  де  ҿз  оқушыларымды  қатыстырып,  Абай 
шығармаларын  оқып,  жаттауға  баулып  отырамын.  2013-2014  оқу  жылында  5- 
сыныптан  бері  оқытып  келе  жатқан  биыл  9-  сынып  оқушысы  Шҽріпова 
Мҿлдірді ҥш жыл қатарынан бҽйгеге қосып, Абайдың 120 ҿлеңін жаттап, аудан 
кҿлемінде  1-орынға,  ал  облыс  кҿлемінде  ҿткен  бҽйгеде  3-  орынға  ие  болып, 
шҽкіртімнің  қуанышында  шек  болмады.  Мҿлдір  біртуар  ақынның  лирикалық 
ҿлеңдерін,  қара  сҿздерін,  шығыс  тақырыбында  жазған  поэмаларын  сҥйіп 
оқиды.  Абайдың  сырға  толы  балалық  шағын  ҿзіне  ҥлгі  етеді.  Мҿлдір  ҽсіресе 
«Ғылым таппай мақтанба» ҿлеңін сҥйіп оқиды. Ҿйткені онда: 
Бес нҽрседен қашық бол, 
Бес нҽрсеге асық бол, 
Адам болам десеңіз,деп адам бойындағы жақсы қасиет пен жаман қасиетті 
анық  кҿрсетіп,  неден  жиренуді,  неге  жақын  болуды  ҥйретеді,  -  дейді 
шҽкіртім.Сонымен қатар ол М. Ҽуезовтың мына бір сҿзін ҿзіне ҧран етіп алған: 
«Қазақ  жазушыларынан,  ҽрине,  Абайды  сҥйемін.  Маған  «Абай»  деген  сҿз 
«қазақ»  деген  сҿзбен  теңбе  -  тең  тҥсетіндей».  Осындай  «қазақ»  деп  соғатын 
жҥректі шҽкірттеріміз кҿбее берсін,- деген тілек айтқым келеді. 
«Хакім»  деген  екі  мағынада  берілген. Бірі  Аристотель,  Платондарды  хакім 
десек, екінші – Абай хакімдігі жҿнінде Мағжанның бір ауыз ҿлеңі бар: 
Шын хакім, сҿзің асыл – баға жетпес, 
Бір сҿзің мың жыл жҥрсе дҽмі кетпес. 
Қарадан хакім болған сендей жаннан 


 
Ҽлемнің  қҧлағынан  ҽні  кетпес!  -  дейді.  Ҽлихант  Бҿкейханов,  Ахмет 
Байтҧрсынов  сынды  қазақзиялылары  да  Абайды  ҿз  заманында  «хакім»  деп 
бағалады.  «Хакім»  деп  бҥкіл  ҽлемдік  ортақ  заңдылық  білімі  бар,  соған  пікір 
білдіре  алатын,  ҿте  биік  деңгейдің  адамдарын  айтады.  Ал,  ғалым  бір  ғана 
саланы  біледі,  ол  хакім  бола  алмайды.  Халық  Абайды  «кемеңгер,  данышпан, 
хакім  Абай»  деп  атап  кеткен.  Хакім  мен  ғалымның  ара  қатынасын  да  Абай 
ашқан. 
Қорытынды. 
Тоқсан  ауыз  сҿздің  тобықтай  тҥйінін  тҥйе  келе,  Абай  –  жалғыз  қазақ 
ҽдебиетінің  шеңберінде  ғана  емес,  XIX  ғасырдың  екінші  жартысындағы  бҥкіл 
Шығыс  ҽдебиетіндегі  ірі  тҧлғалардың  бірі.  Абай  қазақтың  ҧлттық  ҽдебиетін 
мазмҧны жағынан ғана емес, тҥр жағынан да байытты. Қазақтың ҽдеби тілінің 
негізін  салды.  Ақынның  ҽдебиеттегі  зор  еңбектері  халқы  ҥшін  істеді,  оның 
барлық  еңбегі  қай  жағынан  болсын,  артта  қалған  халқын  алға  сҥйресем  деген 
идеяға бағынды. Сол алға сҥйреген халқы бҥгінде ҿз егемендігі бар, ҿз ділі, ҿз 
діні,  ҿз  тілі  бар,  барша  шет  елді  мойындатқан  елге  айналып  отыр.  Сондықтан 
қазақтың  ҽр  баласы  Абайды  танып,  Абай  салған  ілімнің  негізін  білсе, 
адаспайды  деп  ойлаймын.  Абайды  таныған  ҽр  болашақ  иегері  елге  ҿз  ҥлесін 
қосатынына нық сеніммен айта аламын!  
 
ҼДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1.  Омаров.Д  Абайтану:  немесе  ҧлы  ойшылдың  рухани  кемелдену  туралы 
ілім - Алматы : Мектеп баспасы, 2002. – 216 бет.  
2. Абай журналы: №2, 1992. 
3. Социалистік Қазақстан, - 1985 жыл. 
4. «Қазақ шешендік ҿнерінің негіздері жҽне тілдік танымы» кітабы. 
5. «Қазақ тілі мен ҽдебиеті» журналы. 
6. М.Ҽуезов «А. Қҧнанбаев. Мақалалар мен зерттеулер». 
7. «Аңыз адам» журналы. 
 
УДК 130.2(574) 
ДАЙРАБАЕВА А.Б. 
КазГЮИУ, ВКО, г. Семей, Казахстан 
 
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБАЯ – КАК КУЛЬТУРНОЕ  
НАСЛЕДИЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА 
 
Каждый народ, населяющий планету Земля, имеет духовные и нравственные 
опоры.  Одной  из  таких  фундаментальных  опор  в  сознании  казахского  народа 
является  творческое  наследие  Абая  Кунанбаева.  Наследие  Абая  –  сплав 
традиционного  казахского  сознания  и  мироощущения,  предчувствия, 
осмысления  грандиозных  исторических  поворотов,  намечающегося  ускорения 
развития  и  новых  перпектив  в  жизни  народа,  которые  открывались  перед 
сознанием выдающихся казахских просветителей в начале XX в. 


 
На сегодняшний день поэтическое наследие классика казахской литературы 
великого  Абая  Кунанбаева  богато  и  многообразно.  Абай  Кунанбай-улы(1845-
1904)  –  великий  поэт,  основоположник  казахской  классической  письменной 
литературы,  мыслитель  и  композитор,  Абай  (Ибрагим)  родился  в  1845  году  в 
Чингизских  горах  Семипалатинской  области.  Отец  Абая  –  Кунанбай  –  был 
правителем рода Тобыкты[1]. 
Творчество  Абая  явилось  идейным  фундаментом  и  ускорителем  мощного 
подъема самосознания, политической культуры казахского народа. Ярчайшими 
выразителями  его  были    литературные  звезды  первой  величины  –  Шакарим, 
Мухтар,  героическая  плеяда  основателей  и  вождей  национально-
освободительного движения Алаш. 
Основоположник научного абаеведения Мухтар Ауэзов, раскрыл «секреты» 
данного  феноменального  явления.  Идейно-политически  и  морально  поэт 
сформировался  на  казахском  фольклорном  эпическом  наследии  под  влиянием 
социально-экономических  условий,  имевших  место  в  родном  Отечестве  того 
времени. 
«Твоя  не  пройдет  бесследно.  ...Во  всей  беспредельной  шири  степной 
рассеяны и взойдут твои семена, взрастут во множестве, в невиданном доселе 
цветении.  Они  будут  расти  ввысь,  укрепляясь  с  годами»...  Эти  слова 
принадлежат  МухтаруАуэзову,  обращенному  им  к  своему  великому  предку 
Абаю, написанные в финале романа «Путь Абая». 
Евгений  Петрович  Михаэлис  близко  познакомился  с  жизнью  и  обычаями 
казахского народа, он был хорошим знатоком устной поэзии казахов. И именно 
благодаря  ему  был  открыт  казахский  народный  талант  –  Абай  Кунанбаев.  Их 
отношения  переросли  в  дружбу.  Знакомство  Михаэлиса  с Абаем произошло  в 
Семипалатинской  общественной  библиотеке.  Абай  просил  у  библиотекаря 
номер  журнала  «Русский  вестник»,  в  котором  было  напечатано  одно  из 
произведений Льва Николаевича Толстого. 
Михаэлиса  заинтересовал  казах,  читающий  произведения  Л.Н.Толстого  и 
взволнованно говоривший о справедливости, о судьбе своего народа, о честном 
служении  ему.  А  сам  Абай  говорил,  что  Михаэлис  «сделал  для  меня  больше, 
чем  родной  отец».  В  течение  ряда  лет,  пока  Е.П.  Михаэлис  жил  в 
Семипалатинске,  Абай  Кунанбаев  виделся  с  ним  почти  ежедневно  в  зимнее 
время.  А четвертого мая 1886 года произошло событие воистину историческое 
–  по  представлению  Е.Михаэлиса  действительным  членом  Семипалатинского 
областного  статистического  комитета  был  избран  основоположник  казахской 
литературы,  выдающийся  знаток  культуры  и  быта  казахского  народа  Абай 
Кунанбаев. 
К  концу  XIX  века  складываются  в  систему  исторические  взгляды  Абая, 
кристаллизируются  его  мысли  о  народности  искусства,  о  проявлении 
талантливости  народа.  Абай  не  только  описал  основные  виды  прикладного 
творчества  казахов,  но  и  собрал  для  потомков  свыше  50  уникальных 
этнографических  предметов.  Этнографические  интересы  Абая  складывались 
постепенно,  они  определялись  собственными  наблюдениями,  пополнялись  и 


 
корректировались  чтением  произведений  восточной  литературы,  изучением 
наследия  великих  русских  классиков,  а  также  собственными  историческими 
исследованиями  в  период  деятельности  в  Семипалатинском  областном 
статистическом  комитете,  члены  которого  занимались  изучением  территории 
Казахстанского Прииртышья[2]. 
Из  произведений  Абая  можно  извлечь  сведения  о  кочевом  образе  жизни 
казахов,  бытом,  хозяйством...  Стихи  Абая  о  четырех  сезонах  года  –  это  по 
существу  поэтические  очерки,  насыщенные  этнографическими  реалиями  с 
описанием бытовых деталей и наблюдений автора. К 1882 году относится его 
знаменитое  стихотворение  «Всадник  с  беркутом»,  великолепно  описано 
подсобное  занятие  казахов,  связанное  с  историческими  особенностями 
кочевого образа жизни. 
Абай  первым  поставил  на  обсуждение  вопрос  о  родоплеменном  составе 
казахов  Семипалатинской  области.  В  1900  году  он  опубликовал  статью 
«Заметка  о  происхождении  родов  Средней  киргизской  орды».  Статья  Абая 
была  напечатана  Н.Я.Коншиным  и  только  позже  М.И.Фетисов  установил 
авторство  Абая.  Статья  была  встречена  научной  общественностью  с  большим 
интересом.  Автор  публикаций  «Материалы  для  родословной  киргиз» 
В.И.Маевский отмечал, что он не собирался готовить свою статью, но вызвала 
ее  к  жизни  «Заметка  о  происхождении  родов  Средней  киргизской  орды», 
помещенная в «Памятной книжке Семипалатинской области на 1900 год» [3]. 
Один  выдающийся  путешественник  своего  времени,  американский 
журналист  Джордж  Кеннан,  посетивший  Семипалатинск  зимой  1885  года, 
побывав  в  библиотеке,  был  восхищен  чрезвычайным  разнообразием  ее 
книжного  фонда.  Если  учесть,  что  одним  из  важных  и  постоянных  читателей 
библиотеки был степной тобыктинский мудрец, то станет очевидным значение 
этого обстоятельства для раскрытия биографии Абая. 
Помимо  ярчайшей  в  казахской  литературе  глубокой  поэзии,  Абай  был  и 
композитором.  Широко  известны  его  песни  на  переведенные  им  из  «Евгения 
Онегина»  отрывки.  Выросшие  под  влиянием  поэзии  Абая  его  ученики 
Шакарим,  Кокбай,  Акылбай,  Какитай,  Магауия  также  проявляли  глубокий 
интерес  к  европейской  и  русской  культуре,  сами  создавали  поэтические 
произведения. 
Русский  писатель,  профессор  МГУ  им.М.В.ЛомоносоваН.А.Анастасьев  в 
своей статье «Абай в мировом культурном пространстве» показывает как поэта 
мировой  величины:  «Абай  –  воплощение  истории,  быта,  нравов,  привычек, 
образа мыслей, мироощущения, творческого гения казахской степи. Его стихи, 
философская  проза,  музыка  напоена  здешним  воздухом.  Говоря  словами 
Белинского, сказанными по прочтении «Евгения Онегина», это энциклопедия- 
даже  не  какого-то  отрезка  истории,  но  целой  цивилизации,  которую  Мурат 
Ауэзов называет конно-кочевой[4]. 
Я ищу эту дружбу – нет никого. 
Кровью сердца зову – повсюду мертво[5]. 


 
Это не просто строка стихотворения, это судьба. Конечно такое одиночество 
– беда и несчастье. Но страшно сказать, возможно без такой беды не состоялся 
бы и поэт-просветитель столь огромного калибра. Сработал закон компенсации. 
Абай не находил друга в поколенье, зато нашел друзей в атмосфере всемирной 
культуры, не знающих клановых преград и классовых раздоров[4]. 
Свободно владея русским, Абай штудировал в подлинниках поэтические и 
литературные  произведения  Пушкина,  Лермонтова,  Крылова,  Толстого, 
Тургенева,  Достоевского,  критические  статьи  Белинского,  Добролюбова  и 
Писарева.  В    русских  переводах  он  познакомился  с  произведением  Гомера, 
Байрона,  Дюма,  Гейне,  Шиллера,  Мицкевича,  с  философскими  трактатами 
величайших умов человечества – Аристотеля, Сократа, Сенеки, Платона, Бокля, 
Спинозы,  Дрепера,  Милля,  Монтеля.  Многие  произведения  перечисленных 
поэтов,  писателей  и  мыслителей  отличались  острейшей  критикой  невежества, 
эксплуатации,  антинародной  сущности  деспотических  политических  режимов. 
И  конечно  же  не  прошла  бесследно  дружба  с  политическими  ссыльными, 
жившими  в  Семипалатинске.    Эти  люди  не  смирились  со  своим  бесправным 
положением. В казахской степи нашли они применение личным культурным и 
политическим  знаниям.  Архивные  документы,  научные  исследования 
историков  Казахстана  свидетельствуют,  что  политические  ссыльные  остались 
верными  своим реформаторским  убеждениям и  сыграли  определенную  роль  в 
развитии  демократической  общественной  мысли  в  Казахстане.  Убедительный 
пример  этому  гуманистическому  посеву  –  жизнь,  творчество  и  общественная 
деятельность  Абая.  КакитайИскаков,  двоюродный  брат  Абая  и  его  первый 
биограф   утверждает, дружба поэта с политическими ссыльными Михаэлисом, 
Долгополовым,  Леонтьевым,  Коншиным  и  Гроссом  была  весьма  полезной. 
Взаимная  симпатия,  глубокие  дружеские  отношения,  уважительное 
интеллектуальное общение, способствовали формированию острокритического 
отношения  мыслителя  к  социальной  действительности  Степи,  убеждению 
необходимости ее коренного преобразования[6]. 
Такие  констатации  имеются  и  в  ряде  других  произведений.  Однако  жизнь 
показала  совсем  другое:  мыслитель  был  слишком  строг  к себе,  к  собственной 
жизни,  творческой  и  общественной  деятельности.    Вопреки  суровой  оценки 
самого себя, поэт оставил будущим поколениям богатейшее наследия. На нем 
воспиталось  и  сформировалось  плеяда  выдающихся  политических  и 
общественных  деятелей  Казахстана.  Творчеством,  практическими  делами,  а 
затем  деятельностью  своих  учеников,  Абай  оказал  огромное    влияние  на 
развитие  казахской  культуры  и,  в  особенности,  на  национальную  литературу, 
философскую и политическую мысль, общественное сознание в целом[1]. 
Мощь  и  масштабы    Абаевской  мысли  в  значительной  мере  были 
предопределены той эпохой, полной социальных противоречий и катаклизмов.  
Они  толкнули  его,  остро  болеющего  за  унизительное  существования 
соплеменников, к поиску истины, поиску путей  выхода из этого, казалось бы, 
без  выходного  положения.  «Чтобы  вывести  нацию  и  общество  из  тупика,  из 
обреченного  состояния,  необходим  был  щедро  наделенный  талантами, 

10 
 
избранной самой природой и историей предводитель с пророческим введением, 
ангельской чистотой помыслов, львиным бесстрашием»[5]. 
Зерна,  посеянные  Абаем,  дали  отменные  всходы.  Выросла  плеяда 
блистательной казахского интеллигенции: Шакарим Кудайбердиев (племянник 
и  ученик  Абая),  АлиханБукейханов  (первый  биограф  поэта),  Ахмет 
Байтурсынов,  Бернияз  Кулиев,  Шангерей  Букеев,  Жунусбек  Аймаутов, 
Султанмахмут  Торайгыров,  Мухамеджан  Сералин,  Омар  Карашев,  Аспандияр 
Кубеев, Миржакуп Дулатов, Каюм Мухамедханов, Маржан Жумабаев и другие.  
И  то,  что  «Оян,  казах!»  -  М.  Дулатова,  ставший  свообразным  Манифестом 
алашского  движения,  имеет  своим  истоком  и  смысловым  содержанием 
освободительные  и  просветительские  идеи  Абая,  не  вызывает  никаких 
сомнений. Об этом говорят также строки с выражением величайшего уважения 
личности  и  творчества  поэта,  принадлежащие  Миржакупу:  «Насколько  мы 
будем  удалены  от  дня  смерти  Абая,  настолько  будем  сближаться  с  ним 
духовно,  в  этом  не  может  быть  и  крупицы  сомнения.  Положение  народа  не 
может  оставаться  неизменным,  со  временем  народ  просветится,  напитается 
плодами знаний и искусства, слава Абая будет расти изо дня в день. Потянутся 
люди к праху Абая, называя его первым своим поэтом, и тогда светом любви 
продлятся  и  укрепятся  узы  между  народом  и  Абаем.  Нам  не  суждено  стать 
свидетелями тех дней, но дух наш услышит их и возрадуется»[6]. 
Однако,  большую  роль  в  популяризации  имени  Абая  в  мире  сыграло 
появление  эпического  романа  МухтараАуэзова  «Путь  Абая»,  который  был 
переведен  на  многие  языки  мира.  Благодаря  этому  роману  зарубежные 
читатели  познакомились  с  Абаем  и  заинтересовались  его  собственными 
произведениями[1]. 
В  70-е  годы  ХХ  столетия  творения  Абая  появились  на  английском, 
немецком,  арабском,  венгерском  языках,  но  это  были  опять-таки  отдельные 
стихотворения  великого  казахского  поэта. Перевод  на  иностранные  языки 
произведений  Абая  Кунанбаева  приобрел  широкий  размах  к  1995  году,  когда 
вся  мировая  общественность  собиралась  праздновать  его  150-летие. Так, 
ГалымжанМуканов  перевел  с  казахского  на  французский  язык  «Слова 
назидания», поэмы «Искандер» и «Масгут». Под эгидой Дома Абая в Лондоне 
был  организован  перевод  «Слов  назидания»  на  английский  язык  (переводчик 
Ричард  Маккейн)  и  на  французский  язык  (переводчик  Антуан  Гарсиа).  В 
юбилейный  год  «Слова  назидания»  появились  в  свет  также  на  китайском, 
корейском  и  монгольском  языках.  Следует  отметить,  что  проза  Абая,  то  есть 
его «Слова назидания» получили более широкое распространение за рубежом, 
чем  поэтические  произведения  Абая.  Причина  этого  явления  состоит  в 
трудностях  перевода  поэтического  произведения  с  другого  языка.  Не  владея 
языком  оригинала,  не  каждый  возьмет  на  себя  ответственность  переводить 
поэзию  с  другого  перевода.  «Слова  назидания»  были  трижды  переведены  на 
французский  язык.  Помимо  вышеуказанных  переводов,  существует  также 
перевод  «Слов  назидания»,  осуществленный  в  2000-м  году  группой 

11 
 
переводчиков Ж. Мартэном, Г. Сарсекеевой и К. Дуйсековой. В 2001 году были 
изданы «Слова назидания» на немецком языке. 
Торжественное  празднование  150-летия  со  дня  рождения  Абая  Кунанбаева 
было  первым  юбилейным мероприятием  для  литературы  и  культуры 
Казахстана,  которое  проводилось  в  масштабах  всего  мира  под  эгидой 
ЮНЕСКО.  Однако  надо  отметить,  что  для  ЮНЕСКО  это  также  была  первая 
юбилейная дата представителя тюркоязычной литературы и культуры, которую 
было решено отпраздновать с международным размахом[1]. 
На  международной  конференции  в  Алматы  выступил  также  Генеральный 
директор ЮНЕСКО Федерико Майор. Он рассказал о том, что в Париже «был 
издан  альбом  об  Абае  (на  казахском,  английском  и  французском  языках), 
благодаря  сотрудничеству  постоянного  представительства  Казахстана  в 
ЮНЕСКО и издательства ЮНЕСКО»[7]. 
Доклад  Жоселин  Перар  и  Маривонн  Перро  назывался  «Абай  – 
экзистенциальный мыслитель». В 1995 году ЖоселинПерар являлась ректором, 
а  Маривонн  Перро  –  проректором  Бургундского  университета.  В  своем 
выступлении  они  подвергли  анализу  «Слова  назидания»  Абая,  сравнивая  это 
произведение  казахского  поэта  с  трудом  французского  философа  Серена 
Кьеркегора  «Стадии  жизненного  пути».  Французские  ученые  находят  много 
общего  в  размышлениях  о  жизни  у  Абая  и  у  Кьеркегора.  Например:  их 
уважительное  отношение  к  вере,  к  вере  открытой,  лишенной  фанатизма. 
Признавая  философское  учение  Абая,  Жоселин  Перар  и  Маривонн  Перро 
подытоживают  свое  выступление  словами:  «мы  называем  себя  учениками 
Абая… Мы можем сказать, что у Абая много последователей»[8]. 
2006  год  был  знаковым  для  народов  Казахстана  и  России  –  это  был  Год 
Пушкина  в  Казахстане  и  Год  Абая  в  России.  Несколько  позднее  в  Москве  на 
Чистых Прудах, вблизи Посольства Казахстана в РФ был установлен памятник 
Абаю.  При  его  открытии  Главы  обоих  государств  обменялись  речами,  в 
которых  дали  оценку  роли  Абая  и  Пушкина  в  истории  культурной  и 
политической  жизни  казахского  и  русского  народов.  Президент  РФ  В.Путин 
подчеркнул:  «Это  был  человек,  который  внес  огромный  вклад  в  становление 
духовного взаимодействия между казахским и русским народом». 
Поддержав своего коллегу, Глава нашего государства Н.Назарбаев отметил: 
«Все свои произведения Абай создавал сто лет назад. Но все, что он творил и к 
чему  призывал,  остается  актуальным  и  сегодня,  когда  Россия  и  Казахстан, 
сохраняя традиции старших поколений, укрепляют дружбу, интеграцию между 
нашими государствами.» 
Таким образом, творчество Абая Кунанбаева сыграло значительную роль в 
процессе  формирования  международных  литературных  связей  казахского 
народа. 
 Абай  принес  казахам  новые  системы  мышления  и  познания,  стал  мостом 
между  культурами  Востока и Западной  Европы, принес  в казахскую  культуру 
духовные  достижения  арабов,  персов,  русских,  немцев,  поляков,  венгров  и 

12 
 
англичан.  Однако  сам  он  стоит  особняком,  не  примыкая  ни  к  Востоку,  ни  к 
Западу. Мир Абая олицетворяет собой уникальный сплав этих двух культур. 
Абай не собирал и не хранил свои творения, так как при его жизни еще не 
было  традиции  публиковать  свои  произведения.  Поэтому  многие  его  труды, 
написанные  экспромтом,  порой  наспех,  иногда  просто  на  клочке  бумаги,  для 
нас  навсегда  утеряны.  Дошли  до  нас  те  стихи,  которые  люди  знали  наизусть. 
Абай  не  исправлял,  не  обрабатывал  свои  творения,  они  наверняка,  стали  бы 
более совершенными. Но и в том, первозданном виде творения Абая являются 
высшими образцами человеческого гения. 
Коренные 
изменения 
в 
современном 
обществе 
актуализируют 
необходимость  нового,  свободного  от  догм  подхода  к  художественному 
наследию,  и,  прежде  всего  к  явлениям  культуры  и  искусства,  отразившим 
высший духовный опыт казахского народа. В этом плане изучение бесценного 
наследия  Абая  должно  стать  первостепенной  задачей  для  многих 
исследователей. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Абай. Энциклопедия. – Алматы. Атамура, 1995.-714с. на каз.яз. 
2. М. Серсеке. Абай тойы. - Алматы. Атамура, 1996, С.109. 
3.  Памятная  книжка  Семипалатинской  области  на  1900  г.  -Семипалатинск, 
1900. 
4.  Н.А.Анастасьев.  «Абай  в  мировом  культурном  пространстве»  ж.  Абай, 
2010, №4, стр. 12-14. 
5. Кунанбаев А. Собр.соч. в одном томе. – М.:Госполитиздат,1954.-416с. 
6. Назарбаев Н.А. Абай. Казахстанская правда, 10 августа 1995 г. 
7. Нурмагамбетова Р.К. Абай и движение Алаш. Алматы, 2003. 
8. Аль-ХалелКарпык. Абай. Наследники. На перепутье... Алматы: Агенство 
«Аль-Халел», 1995 – 304 с., илл. – «Звезды Казахстана», - С. 75-78. 
9. ЖоселинПерар, Маривонн Перро.  Абай – экзистенциальный мыслитель // 
Мир Абая. - Алматы: МКА, 2004. - С. 74-77. 
 
ҼОЖ 669.162.214 
ҼБІЛҚАҚҦЛЫ М. 
Орталық ҧлттар университеті, Бейжің қ., Қытай Халық Республикасы 
 
ТЕРЕҢ ТАЛҒАМ, ТАМЫРЛАС ОЙЛАР

Каталог: sites -> default -> files -> files -> nauka
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Өскемен, 2016 Әож 94(574) (063)
nauka -> Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
files -> Кіріспе оқу пәнінің оқып-үйрену объектісі мен пәні
nauka -> Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
nauka -> Ердембеков бауржан амангельдыевич должность в структурном подразделении
nauka -> Сборник материалов «миссия молодежи в науке республики казахстан»
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической
nauka -> Монография / Жауапты редакторлар: Б. Ердембеков, А. Картаева
nauka -> Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «музыкальное образование в современном мире»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет