Сборник материалов Международной научно-практической конференциижүктеу 7.44 Mb.
Pdf просмотр
бет24/70
Дата22.12.2016
өлшемі7.44 Mb.
түріСборник
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   70

 

Giriş 

II.  Dünya  Savaşının  daha  başlarında,  25  Eylül  1939  tarihinde  Moskova’ya  giden  Türkiye 

Dışişleri Bakanı  Şükrü Saraçoğlu’nun  yanında Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Açıkalın, siyasî 

işler genel müdürü Feridun Cemal Erkin ve özel kalem müdürü Zeki Polar yer almıştır. Sovyetler  

163 


Boğazların statüsünde değişiklik yapılmasını ve diğer başka bazı isteklerde bulunarak, Boğazların 

ortak  savunulmasına  dair  bir  andlaşmanın  imzalanmasını  istemişlerdir.  Ancak,  bunlar  Türkiye 

tarafından reddedilmiştir [1; 2]. 

Sovyetlerin  23  Ağustos  1939’da  Almanya  ile  Saldırmazlık  paktı  imzalaması  Türkiye’de 

şaşırtıcı  bir  etki  yapmıştır.  Olay  Türkiye’nin  dış  ilişkilerinde  yeni  bir  safha  açmaktır.  Sovyetler 

Birliği’nin  de  katılacağı  ümidiyle  katıldığı  Barış  Cephesi”nde  Türkiye  iki  batılı  devlet  ile  yalnız 

kalmıştır.  Hitler  ve  Mussolini  Türkiye’nin  yeni  gelişen  bu  şartlara  uygun  olarak  tutumunu 

değiştireceğini;  zira  imzalanan  anlaşmanın  Türkiye’yi  bir  kıskaç  içine  aldığını  ve  bu  durumun 

İngiliz  ve  Fransızların  Doğu  Akdeniz  ile  ilgili  bütün  stratejik  planlarını  bozacağını  tahmin 

etmişlerdi.  Şimdi  Türkiye,  eski  dostu  ve  büyük  komşusu  Sovyetler  Birliği  ile  beraber  yürüyerek 

İngiliz – Fransız deklarasyonundan mı, yoksa deklarasyona bağlı kalarak Sovyetlerden mi ayrılmalı 

idi? Üçüncü bir şık olarak her iki tarafla da ittifak ilişkilerine girişerek iki dostluğu bağdaştırmaya 

mı çalışmalıydı? Türkiye üçüncü yolu denemeye karar vermiştir [3].  

Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova Ziyareti 

Türk  Dışişleri  Bakanı  Şükrü  Saraçoğlu  her  iki  dostluğu  bağdaştırma  amacı  ile  25  Eylül’de 

Moskova’ya  gitmiştir.  Kendisi  sözde  Potemkin’in  ilkbaharda  Türkiye’ye  yaptığı  ziyareti  iade  ve 

“iki devleti ilgilendiren meseleler hakkında görüşmek” için Moskova’ya davet edilmiştir. İki devleti 

ilgilendiren meselelerden kasıt Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile yalnızca imza bekleyen ittifakı ve 

Sovyetler  Birliği’nin  Almanya  ile  yaptığı  saldırmazlık  paktıdır.  1925  Türk-Sovyet  antlaşmasına 

göre taraflar birbirlerine danışmadan başka devletlerle ittifak yapmayacaklardı [3, 141; 4]. 

26 Eylül tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Molotov ile ilk görüşmeler yapılmıştır. Görüşmede, 

Türk – 

Sovyet Anlaşması yerine, Rusların 1936 Montreux Sözleşmesi ve bu sözleşme ile kurulmuş olan  Boğazların  uluslararası  statüsü  üzerinde  kendilerinin  lehine  değişiklik  yapılması  teklifi  ile 

karşılaşmışlardır.  Tarafların  ikinci  toplantısına  Stalin’de  katılmıştır.  Stalin,  Boğazlar  konusundan 

başka Türk – İngiliz – Fransız üçlü andlaşmasında bazı değişiklikler yapılmasını da öne sürmüştür. 

Saraçoğlu, üçlü andlaşmanın parafe edilmiş olduğundan, boğazlar sözleşmesinin de uluslararası bir 

niteliği  olduğundan  iki  devlet  tarafından  değiştirilmesinin  mümkün  olmadığını  belirtmiştir.  Aynı 

tarihlerde Alman Dışişleri Bakanı von Ribbentrop’da Moskova’ya gelmiştir [2, 823; 5]. Türk heyeti 

ile  görüşmelere  ara  verilmiş  ve  Sovyetler  ile  Almanya  arasında  görüşmelere  geçilmiştir. 

AslındaTürk  heyeti  ile  yapılan  bu  ilk  görüşmede  V.  Molotov’unTürk  heyetine  üç  mesajı  verdiği 

görülecektir; 

1.

 İngiltere ile yapacağınız anlaşma ağırdır. Vazgeçseniz iyi olur. 

2.

 İtalya tehlikesine karşı Almanya ile anlaşmanız yararlı olacaktır. 

3.

 Biz sizinle Almanya’nın menfaatleri aleyhine bir anlaşma yapamayız [5, 136]. 

Al

man Dışişleri Bakanı Ribbentrop’da Moskova’da 

Ribbentrop’un Moskova’ya gelmesi üzerine Türk – 

Sovyet görüşmeleri ertelenerek, Almanlar 

ile  yapılacak  görüşmeler  öne  alınmış  ve  28  Eylül  1939  tarihinde  Sovyetler  Birliği  ile  Almanya 

arasında yeni bir andlaşma ve gizli protokoller imzalanmıştır. 1 Ekim 1939 tarihinde Türk – Sovyet 

görüşmeleri  yeniden  başlamıştır  [2, 824].  Ancak  bu  görüşmeler,  Sovyetlerin  Türk  Dış  politikası 

hakkındaki  görüşleri  ve  aşırı  isteklerinde  ısrar  etmeleri  üzerine,  bir  anlaşmaya  varılamadan, 16 

Ekim  1939  tarihinde  sona  ermiştir.  Saraçoğlu  başkanlığındaki  Türk  heyeti  de  ertesi  gün 

Moskova’dan ayrılmıştır [6]. 

Türk  Dışişleri  Bakanının  üç  hafta  bekletilmesinden  sonra  Sovyetler,  Türkiye  ile  varılan 

antlaşmayı  temelinden  değiştirecek  bazı  tekliflerde  bulunmuşlardır.  Sovyetlerin  bu  istekleri 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

1.

 

Boğazların ortak savunulmasına dair bir paktın imzalanması. 2.

 

Türkiye ile imzalanacak antlaşmanın Sovyetler Birliğini hiçbir şekilde Almanya ile silahlı bir  çatışmaya  sürüklemeyeceğini  öngören  Almanya  lehine  bir  ihtirazı  kaydın  antlaşma  metnine 

eklenmesi. 

3.

 

Montreux  Sözleşmelerine,  Karadeniz’de  kıyısı  olmayan  devletlerin  savaş  gemilerine Boğazların her zaman ve mutlak surette kapatılmasını öngören bir değişikliğin getirilmesi. 

 

164 


4.

 

Sovyetler  Birliğinin  Besarabya’yı  ve  Bulgaristan’ın  Dobruca’yı  ellerine  geçirmeleri 

karşısında Türkiye’nin tarafsızlığı. 

Bu teklifler Saraçoğlu tarafından derhal reddedilmiş ve karşı istek olarak Türkiye, kendisini 

İngiltere  ve  Fransa  ile  savaşa  sürükleyecek  bir  ihtirazi  kayıt  üzerinde  ısrar  etmiştir.  Böylece 

müzakereler sonunda, başlangıçtaki amaç ayrılığı ortaya çıkmış ve imzalanacak paktın ne Sovyetler 

Birliği  ve  ne  de  Türkiye  için  bir  kıymeti,  bir  anlamı  kalmıştı.  Bu  şartlar  altında  Saraçoğlu  17 

Ekim’de Mo

skova’dan ayrıldı. 

Bundan sonra Türkiye ile Sovyetler Birliği’nin yolları ayrılmıştı [3, 143].   Aslında 

bu 


ayrılığın temelleri 23 Ağustos 1939 tarihinde atılmıştır. Zira, o tarihte Almanya ile Sovyetler Birliği 

arasında saldırmazlık antlaşması imzalanmış ve tarihe Hitler – Stalin paktı olarak geçmiştir. Bundan 

sonraki süreçte ise, 22 Eylül tarihinde Alman – 

Sovyet ortak resmi tebliği yayınlanmıştır. 24 Eylül 

tarihinde ise, Sovyetler Birliği Yüksek Şurası’nın Moskova, Kalininsk, Leningrad, Belorusya, Kiev, 

H

arkov  ve  Orlov’da  askerî  eğitime  çağrılan  ihtiyat  kuvvetlerinin  seferber  edildiklerine  dair kararnamesi ilan edilmiştir [7]. 

Sovyetler ayrıca baskı ve şantaj yolu ile Litvanya, Letonya, Estonya devletlerini peyk haline 

getirdikleri gibi, ayrıca Finlandiya ve Türkiye’yi de kendilerine bağlı hale getirmek istemişlerdir. 

Ancak,  Finlandiya  ve  Türkiye  Moskova’ya  şiddetli  bir  şekilde  karşı  koyarak,  Sovyetlerin 

prestijlerini  de  sarsmışlardır.  Öyleki,  Moskova  ziyaretinde  bulunan  Türk  Dışişleri  Bakanı  Şükrü 

Saraçoğlu’na  Molotov  tarafından  muazzam  bir  resmi  kabul  yapılmasına  rağmen,  Saraçoğlu 

teklifleri  kendi  memleketi  menfaatine  değerlendirmiş  ve  çoğunu  reddetmiştir  [7, 88]. Bu 

başarısızlığa  rağmen,  Stalin  –  Molotovikilisi,  başarısızlıklarını  örtbas  etmek  için  yayınladıkları 

umumi  tebliğde;  Her  iki  devlet  (Sovyetler  Birliği  ve  Türkiye)  bundan  sonra  da  birbirlerini 

ilgilendiren meseleleri müşterek olarak müzakere etmek yolu ile temaslarını devam ettirme kararı 

aldılar  ifadelerini  kullanmakla  birlikte,  Molotov,  Sovyetler  Birliği  Yüksek  Şurası’nın  5. 

Seksiyonunda Sovyetler Birliği’nin dış siyaseti hakkında okuduğu raporda, Türkiye’nin tutumundan 

şikayet  ederek  onu,  kendi  mukadderatını  savaşa  girmiş  belli  bir  grup  Avrupa  Devletlerine 

bağlamaya karar vermek, İngiltere ve Fransa ile karşılıklı yardım paktı imzalamakla suçlamış ve bu 

şekilde Türkiye kendisini İngiltere ve Fransa tarafında olmak üzere, açılan Avrupa savaşına katılmış 

olarak bulmuştur şeklinde suçladıktan sonra da acaba, Türkiye bu hareketinden pişman olacak mı 

kehanetinde bulunacak değiliz gibi tehdit savurucu bir eda ile sözlerini tamamlamıştır [7,88]. 

Sonuç 

Gerçiher iki devletin bu ziyaretten umdukları sonuç birbirinden farklı olmuştur. Türkiye’nin 

amacı, İngiliz ve Rus dostluklarını pekiştirmektir. Türkiye’nin Rusya ile olan dostluk paktı, İngiliz-

Fransız ittifakı ile çatışma halinde olmayabilirdi. Ankara’daki İngiliz Büyük elçisinin belirttiği gibi 

bu iki pakt arasındaki zinciri tamamlamak acaba mümkün değilmiydi? Sovyetlerin umdukları sonuç 

ise buna taban ta

bana  zıt  olmuştur,  zira  Türkiye’yi  “Barış  Cephesi”nden  ayırmak  için  Sovyetler 

Birliği  ağırlığını  kullanmıştır  [3].  Ancak,  Türkiye’nin  kararlı  tavrın  eticesinde  bunda  başarılı 

olamamıştır. 

 

Edebiyat: 

 

1.

 Erkin, Feridun Cemal, Türk – 

Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselelsi, Ankara, 1968, s. 140.  

2.

 Uçarol, Rıfat, Siyasi tarih (1789-2001), İstanbul, 2008,  s. 825. 

3.

 Olaylarla Türk Dış Politikası, (1919-1995), Ankara, 1996,  s. 140 

4.

 Gürün, Kamuran, Türk – 

Sovyet İlişkileri (1920 – 1953), Ankara, 1991, s. 197. 

5.

 Bilge, Suat, Türkiye – 

Sovyetler Birliği İlişkileri 1920 – 1964 Güç Komşuluk, Ankara, 1992, s. 136. 

6.

 Armaoğlu, Fahir, 20. Yüzyılın Siyasî Tarihi 1914-1945, İstanbul, yty, s.357. 

7.

 Kostyuk, G., “İkinci Dünya Savaşının Hazırlanmasına Molotov – Ribbentrop Paktının Önemi”, Dergi

No, 19, 1960, s. 88. 

 

 

 


 

165 


"ВОЕННАЯ АГРЕССИЯ СССР ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИНЛЯНДИИ (НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ  К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЫ 1939-1940 

ГОДОВ КАК ЧАСТИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) 

 

З.Е. Кабульдинов  

д.и.н., профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева  

(Астана, Казахстан) 

 

Как известно, до 1917 года Финляндия была в составе Российской империи. И только лишь  Первая  мировая  война  и  последовавшая  за  ней  Октябрьская  революция  позволила 

финнам обрести национальную свободу [1].  

Кстати,  об  этом  хорошо  написал  известный  политический  деятель  Финляндии,  в 

будущем  президент  страны  Мауно  Койвисто:  «Финляндия  была  спасена    войной  между 

Россией и Японией и Первой Мировой войной»[2]. 

Действительно,    в  первые  годы  советской  власти    большевики  были  вынуждены 

признать  стремление  к  свободе  этого  народа,  дав  им  возможность  воспользоваться 

декларированной большевиками «правом на самоопределение».  

Но  в  последующие  20-30  -ые  годы  XX  века    страна  Советов  попыталась  навязать  ей 

гражданскую  войну,  ту  которая  была  в  России,  для  того,  чтобы  сделать  ее  своей,  но  уже 

«советской».  

К  сожалению,  в  новом  4-м  томе  истории  Казахстана,  эта  тема  осталась  несколько 

обойденной темой [3]. 

Эта же касается и значительней части российских исследователей, изучающих эту тему 

либо  несколько  тенденциозно,или  стараются  затрагивать  эту  проблему  весьма 

поверхностно[4]. 

Итак, несмотря на то, что в 1932 году был подписан пакт о ненападений,  отношения 

финнов  к  СССР  продолжало  оставаться  крайне  негативным  и  осторожным.      СССР  через 

дипломатические  каналы  и  информационную  войну  пыталась  преподнести  эту  страну 

«недемократической»[5].  

В  чем  же  была  причина  такой  навязчивости  и  предвзятого  к  Финляндии  со  стороны 

большевиков?  Во-первых, им  нужна  была  советизация  страны,  чтобы  затем  включить  ее в 

зону своего влияния. Во-вторых, была необходимость отодвинуть государственную границу 

от Ленинграда и Мурманска, так как им мерещилось иностранное вторжение  именно через 

Финляндию,  численность  населения  которой  к  1939  году  едва  достигала  4  миллионов 

человек. В-третьих, со сменой формации не изменилась имперская сущность России-СССР. 

А  23  августа  1939  года  между  СССР  и  Германией  был  заключен  договор  о 

ненападении,  который  открыл  прямую  дорогу  для  прямого  развязывания  Второй  мировой 

войны   [6].  

Действительно,  по  секретному  дополнительному  протоколу  к  данному  договору 

Финляндия  была  отнесена  к  сфере  военно-политических  и  экономических  интересов 

Советского  Союза,  что  развязывала  ему  руки  по  отношению  к  маленькому  северному 

соседу[7].  

Таким образом, Германия и СССР предоставили друг другу гарантии невмешательства 

на возможный случай военного противостояния на этом участке границы.     

В  сентябре  –  октябре  1939  года  СССР  заключил договоры  «о  взаимопомощи»  с 

Эстонией, Латвией и Литвой, согласно которым эти страны предоставили Советскому Союзу 

свою территорию для размещения военных баз[8].  

Безусловно,  слабость  в  военно-техническом  отношений,  небольшая  численность 

населения  этих  стран,  отсутствие  действенной  поддержки  со  стороны  мировых  держав 

вынудили  эти  страны  подписать  такой  невыгодный  договор  с  потенциальным  агрессором. 

Эти события не могли также не тревожить Финляндию[5].  

166 


Вскоре такой же договор был предложен Финляндии. Но последняя всякими способами 

отказалась пойти на подобные «сближения» ввиду открытого нежелания предоставлять свою 

территорию  в  качестве  военной  базы  СССР  и  занятой  ею  позиции  нейтралитета.  Но  этот 

отказ  не  спас  ее  от  будущей  провокации  со  стороны  СССР,  вставшей  на  путь  прямой 

агрессии  по  отношении  к  ней и  ввязавшейся  в  новые  геополитические  игры,  каковы  были 

еще в период  Российской империи.  

Тогда  СССР  предложил  финнам  обмен  территориями,  на  что  они  ответили  также 

логическим  и  закономерным  отказом  ввиду  сильного  общественного  протеста  и  опасений 

потерять  свою  независимость.  К  тому  же  она  воочию  видела  оккупацию  Польши,  которая 

также в свое время была в составе Российской империи. Более того массовые политические 

репрессии  и  закрытие  финских  школ  среди  мест  компактного  расселения  финнов  в  СССР 

показывали  какую  угрозу  несла  эта  «новая-старая»    империя.  Со  сменой  вывески  с 

Российской  империи  на  СССР  ни  в  коей  мере  не  менялась  ее  агрессивная  природа  и 

сущность.  

В  сентябре  1939  года  СССР  начал  активную  подготовку  к  войне  с  Финляндией.  А 

финны  также  не  сидели  сложа  руки,  готовясь  к  предстоящей  обороне  от  неминуемого 

вторжения со стороны своего большого соседа и бывшей метрополии. В частности, начала 

укрепляться  так  называемая  «линия  Маннергейма»  на  территории  Карельского  перешейка 

[9]. 

Именно по этому поводу в одном из ноябрьских номеров газеты «Правда» за 1939 год содержалась  информация  следующего  характера:  «…Несмотря  ни  на  что,  мы  обеспечим 

безопасность СССР, не глядя ни на что, ломая все и всяческие препятствия на пути к цели» 

[10].  

Более  того,  Сталину  И.В.    приписывают  также  слова,  которые  однозначно свидетельствуют  о  том,  что  СССР  готовил  открытое  вторжение  и  захват  территории 

Финляндии:  «Мы    не  можем  ничего  поделать  с  географией.  Поскольку  Ленинград 

передвинуть нельзя, придется передвинуть от него подальше границу» [9,с.349]. 

Началась обычная  в таких случаях интенсивная информационная подготовка СССР к 

предстоящему  конфликту.  Стал  чаще  встречаться  такой  термин  как  «белофинн».  Было 

объявлено об утере силы  Договора о ненападении с Финляндией. 

По мнению руководства СССР в случае войны «оголялись» Ленинград, вторая столица 

страны,  с  мощной  промышленностью  и  Мурманск,    ввиду  их  близкого  расположения  к 

государственной  границе.    Но,  видимо,  СССР  более  руководствовался  необходимостью 

усиления своего влияния на Финляндию, как это было в годы Российской империи.  

CCC

Р вел подготовку по созданию на своей территории параллельного правительства во  главе  с  «послушным»  коммунистом  О.Куусиненом,  в  то  же  время  порвав  все  связи  с 

законным правительством.    

Начав  войну  СССР    надеялся  на  малочисленность  и  военно-техническую  отсталость 

армии  финнов  и,  безусловно,  отсутствие  у  нее  военных  союзников.  Хотя  ,  как  покажут 

позднейшие  события,  финны  проявили  героизм  и  упорство  по  отстаиванию  своей 

независимости [11]. 

У СССР была весьма слаба разведка: до начала войны в ходе политических репрессий 

были  ликвидированы  квалифицированные  военные  и  профессиональные  разведчики, 

особенно со знанием финского языка. 

Действительно, финны встретили войну со слабым вооружением. У нее была слаба 

авиация. Практически отсутствовал танки. Не хватало артиллерии. Было мало военных 

заводов. Часть правящей элиты все еще продолжала верить возможности избежать 

нападения СССР, ссылаясь на договоры о ненападении [9,с.352]. 

 «

Линия  Маннергейма»,  состоящая  из  нескольких  укреплённых  оборонительных  и заградительных полос с множеством пулеметов, установленных на дотах, сыграла свою злую 

шутку  с  советскими  войсками.  Она  состояла  из    130  неплохих  огневых  сооружений  на 

расстоянии 140 км от берега Финского залива до Ладожского озера[12].  


 

167 


Для прямого вторжения на территорию Финляндии нужен был повод, который вскоре и 

был  придуман  и  реализован.    Непосредственным  поводом  к  началу  боевых  действий  стал 

якобы  обстрел  финнами  позиции  советской  стороны  у  села  Майнила  26  ноября  1939  года. 

Естественно, СССР вину за это событие возложил на саму Финляндию.  

Финны заявили, что обстрел велся с советской стороны. К тому же, в этом районе у них 

не было дальнобойных орудий. Финляндия предложили совместное расследование данного 

инцидента. Пропагандистская машина СССР сделал свое дело. Граждане СССР, читающие 

газеты, были убеждены, что Финляндия первой начала приграничный конфликт.  Кстати, во 

время войны  советские пленные рассказали как была организована тщательно продуманная, 

в то же время открытая провокация со стороны СССР, о котором хорошо написал один из 

виднейших государственных и политических деятелей Финляндии[13]. 

Тогда СССР предложил финнам отвести свои войска на 20-25 километров от границы. 

Естественно,  финны  знали,  что  это  открытая  провокация.  И  СССР  быстро  вышел  в 

одностороннем порядке из договора о ненападении. Но война СССР не была объявлена.   

СССР задействовал силы  четырех  армии: 7-й, 8-й, 9-й и 14-й армий, когда  7-я армия 

наступала на Карельском перешейке, 8-я — севернее Ладожского озера, 9-я — в северной и 

средней Карелии, 14-я — в Петсамо. Но финны оказали яростное сопротивление. [9,с.352]. 

СССР не ожидал такого от маленькой армии маленькой страны.   Поэтому не случайно, 

что  советские  войска  не  сумели  на  марше  быстро  прорвать  «линию  Маннергейма».  Не 

хватало  войск  и  артиллерии.  Была  слабая  организация  наступления  ввиду  недавно 

прошедших  репрессии  командного  состава.  Финны  были  успешны  в  минном  деле  и 

снайперских  атаках  и  неплохо  знали  местность.  К  тому  же  защищали  свою  родину.  Они 

неплохо  апробировали  и  бутылки  с  зажигательными  смесями.  В  этой  войне  СССР 

задействовал 45 дивизии из 180 имеющихся. Общая численность задействованных людей со 

стороны  СССР  позднее  составляла  1,2  миллиона  человек,  1,5  тысяч  танков,3  тысяч 

самолетов[9,с.352]. 

1 декабря 1939 года было создано марионеточное народное правительство во главе с 

О.Куусинен [5,с.349].  

А на следующий день был подписан с ним был подписан так называемый Договор о 

взаимопомощи  и  дружбе,  согласно  которому  СССР  приращал  и  обменивал    с  «новой»  

Финляндией значительные территории [14].  

Продолжилась  информационная  работа  по  разложению  легитимного    финского 

правительства.  Создавалась  «новая»  армия,  куда  привлекалась  финны  и  карелы,  которые 

служили  в  советской  армии,  преимущественно  в  Ленинградском  военном  округе.  К  1940 

году их численность дошла до 25 000 человек. Их в большей степени привлекали ко всякого 

рода  диверсионным  работам  и  небольшим  военным  операциям,  противопоставляя  своим 

соплеменникам, защищавшим свою родину от  агрессии СССР[15]. 

Дальше произошло то событие, которое не совсем ожидал СССР: весь цивилизованный 

мир,  правда,  больше  их  правительства  -  на  словах,  встал  на  сторону  Финляндии.  После 

вторжения    CCCР  на  территорию    этой  страны  стали  прибывать  добровольсцы  из  разных 

стран  для  отраженяи  агрессии  большевиков.    К  началу  нового  1940  года  их  численность 

превысила  10  тысяч    человек.  Это  были  шведы,  норвежцы,  датчане,  венгры,  американцы, 

евреи,  англичане  и  прибалты.  Были  и  русские  белоэмигранты.  Финская  сторона  из  числа 

пленных  советских  солдат  стали  создавать  отряды  во  главе  с  белоэмигрантами.      Страны 

Запада  стали  оказывать  небольшую  помощь  и  военной  техникой  и  вооружением: 

Великобритания,  Франция,  Швеция,  Италия,  США,  Бельгия,  Германия,  Италия    и  другие 

государства. Часть из них продавалось, а часть –передавалась на безвозмездной основе.   В 

этих и в целом ряде других государствах начались сборы денег –пожертвований.  А Швеция  

даже предоставила большой кредит [16]. 

И вскоре результаты не дали себя долго ждать. Финны уничтожили полностью 18 и 44 

советские  дивизии.  Они  наносили  внезапные  удары  небольшими  отрядами  лыжников-

снайперов. Советские солдаты гибли от мин.  

168 


Видя  мощное  противодействие  финнов  и  помощь  демократических  стран  мира  этой 

республике,  стала  усиливаться  в  военном  отношений  и  СССР.  Был  отрыт  новый  фронт,  в 

состав которого  вошли 7-я и 13-я армии. Армия увеличена до 760,5 тысяч и позднее –до 1,2 

миллиона человек. Было заменено руководство военными действиями. Репрессированы, а то 

и  попросту  расстреляны  перед  строем  ряд  старших  офицеров,  допустивших  разгром  своих 

подразделений или оказавшихся в плену у финнов. Была усилена огневая мощь артиллерии. 

Созданы  новые  части  из  числа  лыжников,  умеющих  воевать  в  условиях  леса  и  глубоких 

снегов. Стала быстро строиться соответствующая инфраструктура [9, с.359.].      

Вскоре эти меры привели к тому, что была прорвана  «линия Маннергейма». Это был 

серьезный  урон  армии  и  моральному  духу  народа  Финляндии.    В  захваченных  финских 

территориях местное население выселялось в тыловые районы СССР. Прямой помощи виде 

присылки вооруженных сил иностранных государств финнам не удалось добиться.  

Поэтому  они  довольствовались  дипломатической  и  некоторой  информационной 

поддержкой  иностранных  государств,  а  также  приемом  добровольцев  и  закупом  военной 

техники. Но финны обратились к Лиге нации с  просьбой оградить их от агрессии. Но СССР  

ответил ей, что они официально не воюют с Финляндией [9,c.359]. 

После падения  «линии Маннергейма» и некоторого продвижения противника  вглубь 

своей территории  Финляндии стало ясно, что ей не удастся сдержать агрессию СССР. Эта 

страна стала перед дилеммой:  продолжить заведомо проигрышную войну и потерять страну 

полностью или же: заключить перемирие или мирный договор, смирившись с некоторыми 

территориальными потерями. 

Поэтому правительство Финляндии вскоре было вынуждено  обратиться к Советскому 

Союзу с предложением о начале мирных переговоров. Этот сценарий устраивал и СССР, так 

как  она  потеряла  большое  количество  своих  солдат  и  техники.  Более  того  была  высока 

вероятность  интервенции  Великобритании  и  Франции.  И  СССР  мог  оказаться  союзником 

набирающей силу и мощь фашистской Германии. 

Поэтому  в  марте  1940  года  начались  переговоры  с  Советским  Союзом.  И  12 

марта этого  года  был  заключён мирный  договор,  согласно  которому  военные  действия 

прекращались. СССР получил право размещать ряд военных баз, получил право аренды ряда 

островов, отодвинул границу на значительное расстояние от Ленинграда и Мурманска. Был 

оккупирован  весь Карельский перешеек [17]. 

СССР  разместил  в  зоне  оккупации  ряд  военных  баз.  Была  отодвинута  граница  от 

Ленинграда до 150 километров. Всего Советский Союз приобрел около 40 тысяч квадратных 

километров финских земель[4,с.338].  

СССР  получил  некоторый  опыт  военных  действий.    За  участие  в  советско-финской 

войне 412 человек было удостоено высокого звания Героя Советского Союза, более 50 тысяч 

были награждены орденами и медалями. Среди них было немало и выходцев из Казахстана 

[18]. 


В то же время за  войну  с Финляндией  СССР был исключён из Лиги Наций, а также 

что  имело  весьма  негативные  последствия  -  и  Красного  креста:  в  годы  войны  миллионы 

советских военнопленных содержались в  худших условиях, чем другие. 

Германия  получила  уверенность  в  слабости  советской  армии  и    усилило  ее  решение 

вторгнуться на территорию СССР.  Не случайно, что Гитлер после завершения этой короткой 

зимней войны назвал СССР колоссом на глиняных ногах[19]. 

Одним  из  негативных  последствий  этой  войны  стало  то,  что  Финляндия  пошла  на 

активное сближение с гитлеровской Германией и стали практически их союзницей [20]. 

Финны потеряли  около 26 тысяч человек убитыми, 40 тысяч раненными и более одной 

тысячи пленными, столько же погибло в время бомбовых ударов. Потери добровольцев были 

незначительны.  

Эта  война  показала  слабую  слаженность  различных  родов  войск  СССР.            По 

последним  данным,  СССР  потерял  убитыми  около  150  тысяч  человек:  почти  в  шесть  раз 

больше,  чем  финны.  Раненые  составили  почти  в  3-4  раза  более.  Значительная  часть  

169 


составляли обмороженные. СССР оказался неготовым в войне в лесных и зимних условиях. 

Сказались и «чистки» комсостава 1936-1937 годов.   Трагической оказалась судьба советских 

пленных.  В  плен  финнами  было  захвачено    5469  человек,  которые  после  войны  были 

возвращены на территорию Ленинградского военного округа. Они вместе с частями Красной 

армии  прошли  строем  по  улицам  Ленинграда,  осыпаемые  цветами.  Затем  их  отделили  от 

других  солдат  и  офицеров  и  погрузили  в  специальные  эшалоны  и  они  бесследно  исчезли 

[9,с.346]. 

В  целом,  война  против  Финляндии  серьезно  подорвало  репутацию  СССР  в  мире  и 

вызвало новую волну недоверия к СССР особенно накануне Великой Отечественной войны. 

Видимо,  позднее  открытие  второго  фронта  во  многом  этим  и  объясняется.  Этим  же 

обстоятельством  можно  и  объяснить  и  переход  ряда  стран  в  стан  фашистской  Германии, 

стоявших перед сложной дилеммой: кто опаснее-Германия или СССР?      

Эта война не прибавила СССР  авторитета в мире, также как и не принесла  военную 

славу.  Более  того  ошибки  этой  войны  были  повторены  в  годы  Великой  Отечественной 

войны,  когда  страна  потеряла  около  27  миллиона  человек.  Известный  советский  писатель 

Н.Твардовский назвал эту войну «незнаменитой»[9,с.345]. 

По  мнению  казахстанского  исследователя  Касымова  Д.  советского  «блицкрига»  не 

получилось.  Малочисленная  финская  армия,  имея  устаревшее  оружие  времен  первой 

мировой,  оказалась  чрезвычайно  стойкой,  наносила  контрудары,  окружала  и  уничтожала 

целые дивизии. А западные союзники страну Суоми попросту предали. То есть поступили с 

ней так же, как и с Польшей тремя месяцами ранее [20]. 

В  этой  войне  участвовали  десятки  тысяч  наших  земляков  –казахстанцев,  в  первую 

очередь тех, кто был призван в Ленинградский военный округ. Эта практически не изученная 

тема требует специального исследования.   

 


Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   70


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет