Сборник материалов VIІІ международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование 2013»жүктеу 3.14 Mb.
Pdf просмотр
бет44/44
Дата22.12.2016
өлшемі3.14 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

СЕКЦИЯ
ФИЛОЛОГИЯ 
1.
 
  Ҽжібекова  М.Е.    Абай  поэзиясындағы  «жҥрек  концептісінің 
қолданылуын  нейролингвистикалық  бағдарлау  тҧрғысынан 
талдау  

2.
 
  Досжан  Г.  А.  Қазақ  тіліндегі  ағылшын  кірме  сҿздерін 
зерттеудің ҿзектілігі
 
 

3.
 
  Қайратқызы  Ж.  Тҽуелдік  жалғаулар  қызметіндегі  форма  мен 
мазмҧнның сҽйкессіздігі  
13 
4.
 
  Кеңесбай  Н.  Е.  А.Байтҧрсынҧлы  жҽне  жҽдид  жазуы 
мҽселелері
 
 
16 
5.
 
  Молжигит А. С. Мемлекеттік тіл – ең басты қҧндылығымыз  
20 
6.
 
  Мырзакерім  Г.  Қ.  Латын  графикасына  кҿшу  қиындықтары 
мен шешу жолдары 
22 
7.
 
  Нҧрбекова  А.  Ж.  Абай  қара  сҿздерінде  синтаксистік 
қайталамалардың берілуі  
25 
8.
 
  Ҿмірбек Д.Б. Қазақ топонимдерінің этнолингвистикалық жҽне 
танымдық тҧрғыдан кҿріністенуі (Баянауыл ауданы бойынша)  
27 
9.
 
  Раева  Ҽ.Ж.  Жҧрнақтар  қызметінің  тіл  деңгейлеріне  сҽйкес 
ғылыми сипатталуы жайында  
31 
10.
 
  Абашева Б.С. Суреткер шығармаларындағы психологизм 
36 
11.
 
  Ҽсет Ж. Абай поэзиясындағы Қҧнанбай бейнесі  
40 
12.
 
  Асембаева З. К. С.Мҽуленов ҿлеңдерінің дыбыстық ҽуезділігі 
43 
13.
 
  Амандықов  О.  М.  Шалқыма  –    шалқар  шабыт  жемісі  (Қанеш 
Қанафиннің шығармашылығынан) 
47 
14.
 
  Аушахманова  Д.  А.  Қазіргі  қазақ  ҽңгімесіндегі  психологизм 
(М. Мағауин, Р. Мҧқанова ҽңгімелері негізінде) 
52 
15.
 
  Байс 
Қ.  И.  Қазақ  фантастикасы  жҽне  Ж.  Сахиев 
шығармашылығы  
57 
16.
 
  Большебек  Т.  Е.  Ш.  Мҧртазаның  «жҥз  жылдық  жара» 
ҽңгімесінің кҿркемдігі 
60 
17.
 
  Ғазизов  Ғ.  І.Есенберлиннің  «Кҿшпенділер»  романындағы 
жылқы атауларының этномҽдени жҽне символдық негіздері. 
62 
18.
 
  Еркебаева  Д.  Е.  Мифопоэтикалық  танымдағы  «киелі 
саяхаттың» кҿркемдік-танымдық мҽні  
65 
19.
 
  Ерназар  М.  Е.  М.Мағауиннің  «Жармақ»  романының  саяси 
сипаты 
70 
20.
 
  Жҥсіпова С. Т. Қазіргі постмодернистік поэзия  
73 
21.
 
  Ибадулла Ж. Қазақ ҽдебиетіндегі Кенесары бейнесі 
75 
22.
 
  Қасымова К. Ж. Д.Рамазан жҽне оның шығармашылығы  
80 
23.
 
  Қасымхан 
Ф.  Т.  Айбергенов    поэзиясындағы  ҧлт 
зиялыларының кҿрінісі  
83 
24.
 
  Қыдырбек Т. Т. Ҽбдіковтің «Біз ҥшеу едік» пьесасындағы 
86 

 
339 
гуманистік идеялар 
25.
 
  Молдагалиева  Ҧ.Ж.  Хакім  Абай  мен  А.  Йҥгінеки 
шығармаларындағы дидактикалық ҥндестік. Білім тақырыбы  
90 
26.
 
  Нуриманов 
Б.  Т.  Айтыстың  даму  жолдары  жҽне 
интеграциялық сипаты  
94 
27.
 
  Озат А. Ҽуезов трагедиялары (Қазақ болмысы) 
99 
28.
 
  Оспанова Д. Ж. Діни эпостардың тақырыбы мен идеясы  
103 
29.
 
  Ҿмірбек Д. Б. С.Торайғыровтың алашшыл сыни идеялары 
105 
30.
 
  Ҿмірбек  Д.  Б.  А.  Байтҧрсынҧлы  –  қазақ  ҽдебиеттану 
ғылымының негізін қалаған ғалым 
108 
31.
 
  Ҿтепбергенова  Г.  Ҿ.  Шерхан  Мҧртазаның  «Жҥз  жылдық 
жара» ҽңгімесіндегі адам мен табиғат арасындағы тҧтастық  
113 
32.
 
  Раева Ҽ.Ж. Ҧлт рухының айғағы – «Қазақ» газеті 
117 
33.
 
  Рахимжанов 
Қ.Қ. 
ҚР 
тҧңғыш 
президенті, 
тҽуелсіз 
мемлекетіміздің негізін қалаушы 
122 
34.
 
  Н.Ҽ.Назарбавтің  ғылыми-тарихи  еңбектеріне  теориялық-
ҽдістемелік негізі (тарихнамалық талдау) 
127 
35.
 
  Сағынаева  Г.  Ҽ.  Қазіргі  қазақ  поэзиясындағы  формалық 
ізденістер 
132 
36.
 
  Сағынова Ж. А. Тҽуелсіздік жылдарындағы қазақ романы  
136 
37.
 
  Сҥлейменов 
О.  Б.  И.Гаспринский  мҧрасының  қазақ 
ҽдебиетіндегі орны  
141 
38.
 
  Тоқбаева Ж. Х. Прозалық ҿлеңдердің ырғақ жҥйесі 
144 
39.
 
  Хамидолла Ж. С. Ақын жҥрегі туған жер деп соғады  
148 
40.
 
  Шҽймерден Г. Махамбет афоризмдерінің мҽні  
153 
41.
 
  Abdimanapova  L.  Social  networks  as  a  means  of  agitating 
communicative english among non 
english    faculty students  
157 
42.
 
  Аймагамбетова 
А.С. 
Сопоставление 
языковых 
средств 
выражения  политкорректности  и  агрессии  на  материале 
англоязычных и русскоязычных СМИ (Америки и Казахстана) 
160 
43.
 
  Аккожина А. М. Аssessment in modern   schools 
162 
44.
 
  Алшабаева А. Б. Аcademic writing problems faced by nowadays` 
students 
164 
45.
 
  Алшабаева А. Б. Аcademic writing problems faced by nowadays` 
students 
168 
46.
 
  Ҽкежанова  Д.М.  Аргументация  теориясына  жаңа  кҿзқарас: 
теориялық негіздер 
171 
47.
 
  Ибатова А. Ж. Еffectiveness of communicative approach in 
teaching grammar 
175 
48.
 
  Ирманова А. И. Проблемы воспитания молодого поколения на 
примере опытов выдающихся педагогов 
177 

 
340 
49.
 
  Кадылбеккызы Т. Современное переводоведение и 
культурологические биотопы великобритании 
180 
50.
 
  Кадыркулова А. К. Youth slang as a social phenomenon 
184 
51.
 
  Каламбаева  Г.  Б.  Мethods and activities of using mobile phones 
in teaching foreign language 
187 
52.
 
  Kanafina A. Y. Lingua-cultural peculiarities of self-expressing in 
social networks 
190 
53.
 
  Кarienova G. K. The problem of the english language teaching for 
adults 
194 
54.
 
  Қҧлмамырова  Ж.  Қ.  Сҿздердің  тапқа  бҿліну  сипаты  (араб 
жҽне қазақ тілдері аясында) 
198 
55.
 
  Kupenova D. Techniques of communicative strategies in english 
and kazakh languages 
200 
56.
 
  Омарова Г. М. Some difficulties of translating english phrasal 
verbs into Russian 
202 
57.
 
  Таскарина Ш. А. Рerspectives on technology in learning and 
teaching languages 
207 
58.
 
  Таушанбаева У. Juxtaposition of the kazakh and english 
terminology 
209 
59.
 
  Уакпаев А.М. Legal terminology in contracts and other legal 
documents 
210 
60.
 
  Шарипов А. Е. Реалия  как источник межъязыковой 
лексической лакунарности 
212 
61.
 
  Амантаева А.Г. Репрезентация понятия «оралман» в языковом 
сознании репатриантов Казахстана 
216 
62.
 
  Ельмуратова Г.Н. Текст как дидактическая единица обучения 
русскому языку   
221 
63.
 
  Ибатуллина К.Ш. Окказиональные метафоры современного 
русского языка в интернете 
224 
64.
 
  Садиева 
Д.В. 
Интернациональные 
аббревиатурные 
образования в казахстанских сми на русском языке  
227 
65.
 
  Туребекова  У.Т.  Грамматические  и  речевые  ошибки  в  речи 
учащихся  
230 
66.
 
  Тҧрлыбекова Ж.А. Коммуникативтік сҿйлемді жіктеу туралы  
жалпы тіл білімі мен орыс тіл біліміндегі  бағыттар 
234 
67.
 
  Айкенова Д.М. Институциональные возможности парламента 
по защите детей 
239 
68.
 
  Досхожина  Ж.М.Роль  казахстанских  сми  в  развитии 
демократии и становлении гражданского общества  
241 
69.
 
  Жaмбыл Ҽ.A. Новый политический курс внешней политики  
Кaзaхстaнaкaкосновa обеспечения   конкурентоспособности   
стрaны 
246 
70.
 
  Калиева  А.АҚазақ  танымындағы  «демократия»  ҧғымының 
мҽні  
249 
71.
 
  Моденко  Е.В.  Проблемы  создания  телерадиовещательных 
программ, направленных на развитие туризма Костанайского 
региона 
253 
72.
 
  Мухамбеткалиева Г. М.Политическая социализация молодежи 
в сфере образования 
257 
73.
 
  Скрипникова 
А.И. 
Отражение 
идей 
евразийства 
в 
полиязычных СМИ Казахстана  
259 

 
341 
74.
 
  Темирбаева  С.  А.  Журналистское  расследование  как  жанр, 
востребованный читателем и недооцененный обществом  
263 
75.
 
  Алинова  Э.  А.  Вaлюталық  қатынастарды  нарықтық  жҽне 
мемлекеттік реттеудің мҽні  
266 
76.
 
  Астрахан  С.З.  Қаржылық  дағдарыстың  алдын  алу  жолында 
бҥкілҽлемдік бірыңғай валюта шығару  
268 
77.
 
  Болысбек  А.Қ.,  Садықова  П.А.  Дҥниежҥзілік  валюта-қаржы 
жҥйесінің  дамуындағы  мемлекет  саясатының  рҿлі  мен 
ерекшеліктері  
271 
78.
 
  Габдулина Д.Е. Единая мировая валюта - наше будущее 
275 
79.
 
  Загипарова  Г.А.  Единая  мировая  валюта  как  концептуальная 
опора глобальной экономики  
280 
80.
 
  Мҧхатай  Г.Ш.  Жаңа  ҽлемдік  валюта  жҥйесін  енгізу  -  
дҥниежҥзілік 
валюта-қаржы 
жҥйесі 
дамуының 
жаңа 
парадигмасы  
283 
81.
 
  Токтыбай М.З.  Евро – жаңа ҽлемдік валюта  
 
287 
82.
 
  Алпысбай О.Б.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес  –  жалпы 
қоғам мҽселесі  
292 
83.
 
  Ахметханов А.Қ. Управление трудовыми ресурсами   
295 
84.
 
  Ҽбішева  Г.Ғ.  Қазақстандағы    франчайзингтік    бизнестің  
дамуы  
298 
85.
 
  Берікболова Г.Д. Қазақстанда франчайзингтің даму қарқыны 
302 
86.
 
  Биндевальд  О.В.  Влияние  развития  событийного  туризма  на 
имидж регионов Казахстана  
306 
87.
 
  Калашникова Р. Проблемы имиджа Казахстана  
310 
88.
 
  Лепесова 
М.Ж. 
Қазақстандағы 
 
инновациялық 
инфрақҧрылымның даму болашағы жҽне оның проблемалары  
313 
89.
 
  Рымғалиева Н.Р, Толымгожинова М.К. Кҽсіпорындағы 
персоналды басқаруды жҥзеге асыру ерекшеліктері 
316 
90.
 
  Шукутпаева А.Д. Проблемы формирования имиджа 
Казахстана 
318 
91.
 
  Абжанова  Д.С.  ҚР-да  шағын  жҽне  орта  бизнестің  дамуына 
кедендік одақтың тигізетін ҽсері  
321 
92.
 
  Арғынғазинов А.А. «Жасыл экономиканы» енгізу: ҽлемдік 
тҽжірибе жҽне Қазақстан 
324 
93.
 
  Жҧмағҧлов 
Т.С.  Ҽлем  елдерінің  қазіргі  қаржылық-
экономикалық дағдарыстан шығу жолдары  
328 
94.
 
  Сауытбек А.А.  Вопросы удовлетворения информационных 
потребностей пользователей финансовой отчетности 
331 
95.
 
  Сарманова Ж. С. О понятии переводческой компетенции 
 
334 
 

Каталог: repository -> repository2014
repository2014 -> Қазақ топонимдерінің этнолингвистикалық ЖҼ не танымдық ТҦ РҒыдан к
repository2014 -> Г.Ә. Мұратова Астана қ., Қазақстан Ғалым а. Сейдімбек зерттеулері – этнолингвистиканың
repository2014 -> ҚАйымның МҰрасы қалай жинақталды?
repository2014 -> Абай және көркем аударма мәселесі Г. Ж.Қасымова
repository2014 -> Заңғар Абайдың зиялы зерттеушісі А. Ж. Шәріп
repository2014 -> Ежелгі түркі – моңҒол мифтеріндегі рәміздік бейнелер шамахай С. Астана қ., Қазақстан
repository2014 -> «ҚОҒам қайраткері марат оспановтың саяси келбетін зерттеудегі кейбір аспектілер»
repository2014 -> Қазіргі отбасының психологиялық МӘселелері жорабекова Д. А. ғылыми жетекшісі пс.ғ. к. Айтышева А. М
repository2014 -> Правовой нигилизм как образ жизни


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет