Сборник материаловжүктеу 4.91 Mb.
Pdf просмотр
бет11/20
Дата15.03.2017
өлшемі4.91 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

«Инноватор»  тобы-жаңалықты  жасаушылар,  инновациялық 
технологияның авторлары, инновациялық орталықтың оқу-әдістемелік 
жұмысына жауаптылар. 
«Технология»  тобы  -  жаңалықты    оқу-тәрбие  процесінде 
енгізушілер, 
инновациялық 
технологияны 
сынақтан 
өткізіп, 
мониторингтік 
сараптама, 
диагностикалық 
зерттеу 
жұмысын 
жүргізетіндер, тәжірибелі жаңашыл мұғалімдер. 
Инновациялық  орталықтың  басты  ерекшелігі:  мектепке  дейінгі 
оқыту  мен  тәрбиелеу  мекемесінен  бастап  педагог  кадрлардың 
біліктігін көтеру институтына дейінгі  аралықтағы: болашақ педагог -  
тәрбиеші  –  жаңашыл  ұстаз  -  әдіскер  –  ғалым  –  бас  маман  – 
инноватор – құзіретті маман бірлікте, ынтымақта жұмыс жасайды. 

 
124 
Инновациялық орталықта 2 топ жұмыс жасайды: 
«Инноватор» тобы 3 бағытта жұмыс жасайды. 
 
 
Сурет - 9.  12 жылдық білім беру жүйесінде жаңа тұрпатты мұғалімнің 
инновациялық-технологиялық әлеуетін қалыптастыру 
 
 

 
125 
1-бағыт:  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  мектепке  дейінгі 
тәрбиелеумен  және  оқытумен  толықтай  қамтуға  мүмкіндік  беретін  
«Балапан»  бағдарламасы  аясында    жұмыс  жасайды:  мектеп  жасына 
дейінгі    балалардың  дара-дербес  қабілеттерін  ашу  үшін  тиімді 
технологияларды жасайды. 
2-бағыт: Болашақта (2015 жылға қарай)  орта білім беру  жүйесінде 
оқытудың  12  жылдық  білім  беруге  көшуі    іске  асырылатындықтан 
бейіндік  білім  беру  жағдайында    рухани  жағынан  дамыған,    сыншыл  
ойлайтын,  өзін-өзі  дамытуға  және  шығармашылыққа  қабілетті  жеке 
тұлғаны қалыптастыруды көздейтін инновациялық технологияны  өмірге 
әкеледі, ғылыми негіздемесін, тұжырымдамасын  жасайды. 
3-бағыт:  Қазақстанның  жоғары  білім  беру  сапасы  білім  беру 
саласындағы  әлемнің  ең  үздік  тәжірибелеріне  сәйкестендіру  үшін 
жұмыс  жасайды,  12  жылдық  мектеп  мұғалімдерін  толықтай  
инновациялық технологияны меңгертуге үйретеді: 
  1 топ – инноваторлар: 
  2 топ – әдіскерлер. 
4-бағыт:  Орта,  кәсіптік  және  жоғары  білім  беруде    электронды  
оқыту жүйесі (e-learning) бағытында жұмыс жасайды: 
-    электронды  оқулықтар  әзірлейді;-  ақпараттық  банк  жасайды; 
электронды медиатека жасайды. 
 «Технология»  тобы  3  бағытта  жұмыс  жасайды,  «Инноватор» 
тобы  жасаған,  өмірге  әкелген  инновациялық  технологияларды 
тәжірибеде сынақтан  өткізеді,  мониторингтік сараптама жасайды. 
1-бағыт  –  ғылыми-шығармашылық  жұмыстары:  инновациялық 
технологияны 
оқу-тәрбие 
процесіне 
енгізеді; 
диагностикалық 
сараптама жүргізеді. 
2-бағыт  -  ғылыми-зерттеушілік  жұмыстары:  диагностикалық 
сараптама; мониторинг. 
3-бағыт  –  12  жылдық  мектептің  бастауыш  сынып  мұғалімінің 
интеллектуалдық-технологиялық  әлеуетін  қалыптастыру  бойынша  
инновациялық  іс-шаралар  ұйымдастырады:  инновациялық  семинар-
тренинг,    инновациялық  форум;    инновациялық  ринг,    инновациялық 
аншлаг; интернет -конференция және т.б. 
Инновациялық  ғылым  мен  білім  арқылы  жаңа  тұрпатты 
мұғалімнің  интеллектуалдық-инновациялық  әлеуетін  қалыптастыру 
тиімді: 
1)  Жаңа  тұрпатты  мұғалімнің  жаңаны  білсем,  үйренсем, 
меңгерсем  деген  құлшынысы  артып,  инновациялық  білім  мен 
ғылымды игеруге ынтасы оянады (мотив пайда болады); 

 
126 
2)  Жаңа  тұрпатты  мұғалім  жаңа  технологияны  тек  теория 
жүзінде ғана емес, іс-тәжірибеде сынақтан өткізіп, практикада қолдана 
білуді  үйренеді; 
3)  Жаңа 
тұрпатты 
мұғалімнің 
жаңашыл 
мұғалімдермен,  
инноватор  мамандармен  бірлесе  жұмыс  істеу  барысында  ұдайы 
ізденіске  баулынады;  педагогтың  шығармашылық  қабілеті  артып, 
креативтілігі  мен  кәсіби  құзыреттілігі  қалыптасады;  ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізеді, мониторингтік сараптама жасайды; 
4)  Жаңа  тұрпатты  мұғалім  инновациялық  технология  бойынша 
дәрісті  сол  технологияның  авторынан  немесе  жаңашыл  тәжірибелі 
мұғалімнен алады. 
Инновациялық    орталықта  дүниеге  келген  жаңа  технологияның 
ғылыми  тұжырымдамасы  әзірленіп,    мектепке  дейінгі  мекеме,  жалпы  
орта  білім  беретін  мектеп,    жоғары  оқу  орны  –  педагог  кадрлардың 
біліктілігін    көтеру  институты  оқу-тәрбие  процесінде  сынақтан  
өткізіледі,  ал  бұл  өз  кезегінде  білім  берудің  инновациялық  даму 
міндеттерін    шешуде  білім,  ғылым  және  өндірісті  біріктіруді  
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
 
Әдебиеттер 
 
1.  Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.-Астана, 2010 
2.  Қазақстан  Республикасындағы  12  жылдық  жалпы  орта  білім 
беру тұжырымдамасы.-Астана, 2005. 
 

 
127 
ИНТЕГРАЦИЯ  РЫНКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  И ТРУДА 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ  ВРАЧЕЙ 
 
Еркебай Р.А. 
Филиал АГИУВ РГП на ПХВ  
«Алматинский институт усовершенствования врачей», город Астана 
 
 На  одно  из  первых  мест  в  Казахстане  в  ХХI  веке  выдвигается 
проблема  здоровья  человека.  Негативные  тенденции  в  состоянии  здо-
ровья  помимо  основных:  неблагоприятная  экологическая  обстановка, 
стрессы,  напряженность  жизни  и  пр.,  осложнены  социально-
экономическими кризисами, принявшими затяжной характер и много-
кратно  усугубляющими  положение  органов  здравоохранения  и  соци-
альной  защиты  населения.    Кроме  этого,  в  системе  здравоохранения 
наблюдаются следующие проблемы: несбалансированность  медицин-
ских кадров, неэффективная  подготовка  и использования сестринско-
го персонала.   Важность проблем  заключается в том, что в малых го-
родах  и  районных  центрах  здравоохранение  характеризуется  выра-
женным  дефицитом  и  старением  кадров,  практически  отсутствием 
притока молодых специалистов в первичные звенья. 
Улучшение  здоровья  всех  людей  является  главной  целью  меди-
цинского  образования.    Предоставление  качественной  медицинской 
помощи зависит от текущей подготовки врачей. [1, c.46]  
Особую актуальность приобретает система непрерывного профес-
сионального  развития  врачей.  Это  направление  чрезвычайно  значимо 
для здравоохранения в малых городах (районах, аулах) для всех катего-
рий медицинского персонала, которая должна включать в себя и повы-
шение квалификации, и переподготовку, так как для этих городов, в си-
лу дефицита медицинских кадров, длительное отсутствие их на рабочих 
местах влечет как экономические убытки, так и социальные. 
Непрерывное профессиональное развитие (далее - НПР) - период 
образования и подготовки врачей, начинающийся по завершении  пер-
вичной  специализации и продолжающийся в течение всей профессио-
нальной деятельности каждого врача. [2, c.6].   Основная цель НПР — 
сохранение  на  должном  уровне,  пересмотр,  углубление  и  расширение 
знаний  и  навыков.    Европейский  Союз  Медицинских  Специалистов 
(ЕСМС)  определяет  непрерывное  профессиональное  развитие  (или 
совершенствование),  как  учебный  метод  повышения,  обновления  и 
восстановления  профессиональных  знаний  врачей.  Задача  НПР  – 
улучшить  все  аспекты  профессиональной  медицинской  деятельности 

 
128 
врачей.   Основные подходы к реализации программ НПР разработаны и 
реализуются  в  странах  Европы.  При  этом  соблюдаются  следующие 
принципы:  непрерывность  медицинского  образования  —  «образование 
через  всю  жизнь»;    самостоятельность  и  ответственность  врача  за  не-
прерывное  повышение  квалификации;      жесткие  системы  профессио-
нального  и  государственного  регулирования  качества  непрерывного 
медицинского  образования;    государственная  и  профессиональная  под-
держка образования и информационного обеспечения врачей;  государ-
ственная  поддержка  Национальных электронных медицинских  библио-
тек,  как  для  врачей,  так  и  пациентов;    создание  финансовых  стимулов 
для врачей и ЛПУ по внедрению информационных технологий;  система 
государственного  и  профессионального регулирования,  которая  учиты-
вает использование информационных технологий в ЛПУ.  
Последипломное  медицинское  образование  в  развитых  странах 
проводится в рамках программы, которую так и  называют: непрерыв-
ное  медицинское  образование  и  непрерывная  профессиональная  под-
готовка. Их особенность — обучение не под наблюдением преподава-
теля, а самостоятельно. Чтобы  быть в  курсе новых достижений меди-
цины, врачи регулярно изучают современную медицинскую литерату-
ру, занимаются на курсах медицинского образования, посещают меди-
цинские конференции и т.д. Во многих профессиональных журналах и 
на  специализированных  медицинских  сайтах  публикуются  специаль-
ные  разделы,  содержащие  учебные  материалы.  После  освоения  тем  и 
ответа  на  контрольные  вопросы  можно  получить  определенное  коли-
чество  баллов  (кредит).  В  кредитах  оцениваются  все  виды  учебной 
работы  (самостоятельная  проработка  материала,  написание  научных 
статей, участие в работе конференций и пр.). Определенная сумма кре-
дитов дает право на подтверждение сертификата. [3, c.386]. Постепен-
но  внедряется  дистанционное  образование.  К  его  преимуществам  от-
носится то, что врачи на период обучения не прерывают своей профес-
сиональной  деятельности  и  не  теряют  заработок.    Таким  образом,  со-
временное медицинское образование  активное  (акцент на активность, 
самостоятельность  обучающихся  и  возможность  адаптироваться  к  из-
меняющимся  условиям).  Необходимость  перехода  на  непрерывное 
медицинское  образование  и  постоянный  профессиональный  рост  для 
медицинских специалистов не вызывает сомнения.  
Детальное изучение ситуации по подготовке медицинских кадров    
установлено, что проблемы кадрового обеспечения в здравоохранении  
обусловлена  несколькими  причинами:  дефицитом  кадров  вследствие 
низкой заработной платы медицинских работников; нарушением соот-
ношения врач /медсестра, что привело к выраженному дефициту сред-

 
129 
него  медицинского  персонала  в  лечебно-профилактических  учрежде-
ниях страны;  избыточным числом узких специальностей;  снижением 
уровня профессиональной подготовки врачей и среднего медицинско-
го персонала, что связано с отсутствием непрерывности медицинского 
образования (врач повышает свою квалификацию только 1 раз в 5 лет), 
низкой  мотивацией  руководителей  ЛПУ  и  врачей  к  повышению  ква-
лификации,  отсутствием  у  врачей  доступа  к  высококачественным  ис-
точникам информации на рабочих местах и через Интернет. 
Тем  не  менее,  в    условиях  возрастающего  информационного  по-
тока, постоянного внедрения в клиническую  практику новых лекарст-
венных  препаратов,  новых  методов  диагностики  и  лечения,  врач  ока-
зывается  в  ситуации,  когда  он  сам  остро  ощущает  потребность  в  по-
стоянном повышении квалификации. [4, c.48] 
 Основные  принципами    построения  структуры  НПР  врачей,  по-
зволяющие  интегрировать  рынок  образования  и  труда    являются:    со-
хранить все формы последипломного профессионального образования 
врачей,  используемые  в  настоящее  время  (интернатура,  резидентура, 
повышение  квалификации,    профессиональная  переподготовка);    вне-
дрить  систему  учетных  кредитов,  то  есть  перевести  академические 
часы в кредиты; 
дополнить  образовательные  программы  включением  в  обучение 
дистанционных образовательных технологий;  активно использовать в 
обучении  слушателей  самостоятельную работу  с использованием дос-
тупа  к  современным  электронным  библиотекам;  дать  возможность 
врачу  свободно  выбирать  формы,  длительность  и  место  подготовки  в 
рамках утвержденных образовательных программ. [5, c.62] 
Система  накопительных  кредитов  предусматривает  создание 
порт-фолио  (определенное  количество  основных  и  дополнительных 
зачетных единиц за 5 лет, подтвержденных документально и набирае-
мых равномерно.  
АГИУВ    —  единственное  государственное  учебное  заведение  в 
сфере дополнительного профессионального образования.   
Мы живем в эпоху глобальных перемен.  Последнее десятилетие  
происходит  формирование  новых  общественно-производственных  и 
социально-экономических  отношений,  причем  зачастую  в  противоре-
чивых  условиях. Но, несмотря на данные трудности, «мир очень тесно 
взаимосвязан»,  тем  более  —  рынок  образовательных  услуг  и  рынок 
труда.  
Приоритетным направлением АГИУВ является постоянная рабо-
та  с  медицинскими  специалистами  во  всех  ее  проявлениях  через  раз-
личные  учреждения    Республики  Казахстан.      Это  и  дополнительная 

 
130 
профессиональная  подготовка  слушателей  по  широкому  спектру  спе-
циальностей,  и  повышение  их  профессиональных  знаний  с  представ-
лением  государственных  квалификационных  документов,  целевое 
профессиональное  обучение,  участие  в  совершенствовании  учебного 
процесса  с  учетом  требований  рыночной  экономики,  установление 
постоянных взаимосвязей с клиническими базами разных форм собст-
венности в сфере дополнительного и послевузовского образований и в 
оказаний    лечебных  и  консультативных  работ.  Что  касается  перспек-
тивных  задач,  то  к  ним  следует  отнести:  усиление  взаимодействия  и 
связей  кафедр    и  лечебно-профилактическими  учреждениями,    управ-
лениями здравоохранения регионов;  дальнейшее развитие  творческо-
го  взаимодействия  с  Министерствами  здравоохранения,  образования, 
социальной  защиты  и  труда  в  плане  повышения  качества  НПР  с  уче-
том интеграции рынков труда и образования.  
Основные    направления  реализации  стратегии  в  резидентуре:  
приведение  качества  высшего  медицинского  и  в  частности  последип-
ломного  образования  в  соответствие  с  европейскими  стандартами  на 
основе пяти компетенций, кредитно-модульной системы и накопления 
зачетных единиц; 
адаптация образовательных программ и квалификаций к требова-
ниям европейского и мирового рынка труда; определение и исследова-
ние  особенностей  введения  принципов  Болонского  процесса  относи-
тельно  ступенчатости  высшего  медицинского  образования;  оценива-
ние уровня компетентности путем проведения лицензионных интегри-
рованных  экзаменов  и  независимой  экспертизы  и  совершенствование 
системы  независимых  уровней  аккредитации;    становление  института 
последипломного образования (интернатуры и резидентуры, магистра-
туры  и  непрерывного  образования)  и  обеспечение  развития  системы 
непрерывного профессионального развития специалистов.  
Ожидаемые  результаты:      внедрение  системы  подготовки  меди-
цинских  кадров,  которая  обеспечит  повышение  их  профессионального 
уровня, качества предоставления профилактической и медицинской по-
мощи  населению;      обеспечение  ступенчатой  подготовки  специалистов 
на  додипломном  и  последипломном  этапах  подготовки  в  соответствии 
со  стандартами  образования;    приведение  к  европейским  стандартам 
научного  и  учебно-методического  обеспечения  всех  звеньев  высшего 
медицинского  образования  на  базе  результатов  фундаментальных  и 
прикладных научных, методических исследований, с учетом принципов 
доказательной  медицины,  отечественного  опыта  организации  высшего 
медицинского  образования;  повышение  качества  подготовки  медицин-
ских  кадров  и  их  конкурентоспособности  на  отечественном,  европей-

 
131 
ском  и  мировом  рынках  труда;    введение  на  последипломном  уровне 
соотношения преподаватель-студент (врач-интерн) - 1: 4, что уменьшит 
педагогическую  нагрузку  на  преподавателей  и  повысит  доступность 
образования;   согласование рынка  образовательных услуг, которые 
предоставляются  в  сфере  медицинского  образования,  с  потребно-
стями отрасли практического здравоохранения; 
обеспечение трудоустройства выпускников медицинских вузов в 
соответствии с потребностями отрасли здравоохранения, предоставле-
ние  им  первого  рабочего  места,  создание  достойных  условий  труда  и 
проживания; 
расширение сети клинических баз - что будет способствовать по-
вышению  уровня  практической  подготовки  врачей,  улучшению  каче-
ства предоставления медицинской помощи населению; осуществление 
последипломной  подготовки  специалистов  по  базовым  специально-
стям путем соединения медицинской практики и обучения;   
В настоящее время, в медицинских вузах европейских стран обу-
чение  ведется  по  четырем  базовым  специальностям  -  лечебное  дело, 
фармация,  стоматология,  высшее  сестринское  образование.  В  России 
медицинских  специальностей  девять,    в  Республике  Казахстан  -  6. 
Кроме того, в России - более 100 медицинских специализаций, в Евро-
пе - от 17 до 54, в РК - 55. Но при вхождении в Болонский процесс не-
обходимо,  чтобы  медиков  в  наших  вузах  готовили  в  соответствии  с 
международными стандартами.  
 
Литература 
 
1.  Международные  стандарты  по  улучшению    качества,  универ-
ситет Копенгагена Дания, 2003;  
2.    Пальцев М.А., И.Н. Денисов, Б.М. Чекнев. Высшая медицин-
ская школа России и Болонский процесс. – М., 2005 г., 248 с. ; 
3.   Зимняя  И.А.Ключевые  компетенции  –  новая  парадигма  ре-
зультата современного образования // Эйдос. 05.05.2006 г.;  
4.   Хуторской  А.В.Определениеобщепредметного  содержания  и 
ключевых  компетенций  как  характеристика  нового  подхода  к  конст-
руированию образовательных стандартов // Эйдос. 23.04.2002 г. ;  
5.   Касевич В.Б., Светлов Р.В., Петров А.В., Цыб А.А. Болонский 
процесс в вопросах и ответах. Спб., 2004. 
 
 
 
 

 
132 
ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
Нарибаев К.Н., Нурлихина Г.Б., Аганина К.Ж., 
КазНПУимени Абая, 
Н.М. Утебаева 
КазНТУим.Сатпаева
 
В  Послании  Президента  Республики  Казахстан  -  Лидера  Нации 
Н.А.Назарбаева  народу  Казахстана  от  27  января  2012  года  «Социаль-
но-экономическая  модернизация  -  главный  вектор  развития  Казахста-
на»,  одним  из  приоритетных  направлении  развития  страны,  отмечен 
качественный  рост  человеческого  капитала  в  Казахстане.  Для  этого, 
прежде  всего,  поставлены  такие  задачи,  как,  во-первых  внедрять  в 
процесс  обучения  современные  методики  и  технологии,  во-вторых, 
важно  повышать  качество  педагогического  состава,  в-третьих,  надо 
создать  независимую  систему  подтверждения  квалификации  и  т.д. 
Также было отмечено, что надо усилить стандарты базового педагоги-
ческого  образования,  требования  к  повышению  квалификации  препо-
давателей школ и вузов [1]. 
В Государственной программе развития образования Республики 
Казахстана на 2011-2020 годы отмечается, что одним из слабых сторон 
системы образования РК является  слабое развитие менеджмента в об-
разовании. Одним из задач является – совершенствование менеджмен-
та в образовании [2]. 
В целях реализации госпрограммы учеными исследуются вопро-
сы подготовки менеджеров образования как фактор развития менедж-
мента  в  образовании.  Ими  исследованы  методологические  аспекты  
подготовки менеджеров образования, даны сущностные характеристи-
ки понятии «менеджмент в образовании» и «менеджер образования».   
Менеджер  образования  –  это  человек-профессионал,  прошедший 
специальную подготовку в области управления образованием, и на основе 
научно-теоретических знаний, выполняющий функции управления с уче-
том специфики учебного учреждения как системы [3, с.6]. 
В  Казахстане  сделаны  крупные  шаги  в  поддержку  обновления 
системы  образования,  в  т.ч.  разработка  и  внедрение  государственных 
общеобязательных  стандартов  образования,  внедрение  трехступенча-
той  модели  высшего  образования  на  основе  кредитной  технологии, 
внедрение  вариативного  образования,  начата  работа  по  подготовке  к 

 
133 
12-летнему  образованию  и  по  разработке  критериев  оценки  качества 
образования и т.д.  
Но  достигнутые  результаты  не  в  полной  мере  обеспечивают  ус-
тойчивый экономический рост и развитие человеческого капитала.  
Современное  геополитическое,  экономическое  и  социальное  со-
стояние казахстанского общества, интеграция в мировое образователь-
ное пространство требует модернизации системы образования Респуб-
лики  Казахстан,  что  обуславливает  необходимость  пересмотра  целей, 
структуры,  содержания  образования  и  определение  образовательных 
траектории.  
Современный  динамично  развивающийся  мир  предъявляет  каче-
ственно  новые  требования  к  подготовке  педагогических  кадров.  От 
специалиста  требуется  высокий  профессионализм  и  компетентность, 
мобильность, способность к профессиональной адаптации, постоянно-
му самосовершенствованию. Цель модернизации казахстанского педа-
гогического  образования  -  создать  механизм  его  эффективного  и  ди-
намичного  функционирования.  Результатом  такой  модернизации 
должна  стать  обновленная  система  подготовки,  переподготовки  и  по-
вышения  квалификации  педагогов,  отвечающая  требованиям,  предъ-
являемым обществом к педагогическим кадрам.  
Динамично развивающее общество требует специалистов с высо-
кой  квалификации.  Подготовка  педагогов  с  высокой  квалификации 
должно  начаться  с  воспитанием  чувства  ответственности,  уважения  к 
выбранной  профессии  и  самое  главное,  привить  у  них  призвания  к 
профессии  педагога,  для  этого  необходимо  совершенствование  гума-
нитарного начало педагогического образования. В  условиях реформ и 
модернизации  образования  гуманистическую  направленность  педаго-
гического процесса можно считать проявлением инновационной педа-
гогики.  Эффективность  деятельности  любого  образовательного  учре-
ждения в условиях рыночной экономики во многом зависит от исполь-
зования современных методов и принципов менеджмента.  
В  современном  мире  продуктивность  и  развитие  любой  органи-
зации  осуществляется  менеджерскими  качествами  руководителей.  Ру-
ководитель  образовательной  организации  должен  быть  не  только  хо-
рошим учителем либо преподавателем, но также и хорошим управлен-
цем,  управление  которого  направлено  на  согласование  личностных 
ценностей и смыслов, прав и обязанностей членов коллектива, на гар-
монизацию  отношений,  на  конструктивное  разрешение  конфликтов 
между участниками процесса. 
Для развития образования в сфере менеджмента поставлены сле-
дующие задачи, во-первых совершенствование менеджмента в образо-

 
134 
вании, в том числе внедрение принципов корпоративного управления, 
формирование  системы  государственно-частного  партнерства  в  обра-
зовании,  во-вторых  совершенствование  системы  мониторинга  разви-
тия образования, в том числе национальной образовательной статисти-
ки с учетом международных требований  
Меняется  роль  руководителей  образовательных  учреждений  - 
осуществляется попытка  ухода от командования и тотального контро-
ля  к  стремлению  оказать  профессиональную  помощь  и  поддержку, 
влияющую на всю систему организации методами оперативного и эф-
фективного управления. Системное мышление требует от современно-
го  руководителя  определенный  уровень  компетентности  принятия 
управленческих  решений  в  условиях  неопределенности.  Усиливается 
его ответственность за целевую ориентацию образовательного процес-
са на устойчивое развитие. 
Эффективность деятельности любого образовательного  учрежде-
ния  в  условиях  рыночной  экономики  во  многом  зависит  от  использо-
вания современных методов и принципов менеджмента. 
Автор  концепции  «постоянного  улучшения  качества»  Э.Деминг 
отмечал,  что  только  15%  отклонений  в  качестве  зависят  от  непосред-
ственных  исполнителей,  а  85%  дефектов  определяются  недостатками 
управления.  
Изучение  реального  состояния  управленческой  деятельности  ру-
ководителей 
образовательных 
учреждений 
и 
исследования 
Г.К.Ахметовой, З.А.Исаевой, В.В.Серикова, Г.С.Сухобской и др. пока-
зывают,  что  большинство  руководителей  организаций  образования  - 
это  вчерашние  учителя,  не  имеющие  специальную  подготовку  или 
специализацию менеджера-руководителя [4,с 8].  
Необходима  радикальная  реформа  всей  системы  работы  в  сфере 
образования.  Менеджер  образования  -  это  профессиональный  специа-
лист  в  системе  образования,  который  находит  лучшие  идеи  в  сфере 
образования  и  воспитания  и  пути  их  внедрения,  максимально  отве-
чающие  потребностям  нашего  современного  общества,  где  живут  на-
роды разных национальностей и вероисповедания.  
При подготовке менеджеров образования необходимо учесть, что 
они  являются  вдохновителями  и  создателями  любой  системы  общей 
теории  управления.  В  связи  с  этим  считаем  необходимым  разработки 
принципиальных  основ  системы  профессиональной  подготовки  ме-
неджера  и  модели  менеджера-профессионала  с  учетом  особенностей 
национальной  деловой  культуры  в  нашем  современном  обществе  [4, 
с.120].  

 
135 
На смену философии воздействия в  управлении идет философия 
взаимодействия, сотрудничества, рефлексивного  управления.  Важным 
этапом в развитии образования является разработка технологий обуче-
ния, раскрытие их сущности и поиск механизмов реализации в педаго-
гической  практике  в  соответствии  с  парадигмами  современного  обра-
зовательного процесса. Без их познания и использования в практике не 
может быть поступательного движения, перехода процесса обучения в 
качественно новое состояние[5].   
Современном мире мы должны обучать обучающихся качествен-
но. Для этого мы должны  обучать и развивать менеджеров и менедж-
мента  вобразований  на  основе  педагогики  сотрудничества.  Если  рас-
крыть  понятие  «педагогики  сотрудничества»  –  это  новаторский  на-
правление  в  педагогике,  что  рассматривает  ребенка  как  активного 
субъекта совместной с педагогом деятельности, и не только ребенка с 
педагогом но и педагога с коллегами и с другими сотрудниками осно-
ванной  на  реальном  сотрудничестве,  демократических  и  творческих 
началах.  Педагогики  сотрудничества  –  это  умение  сотрудничать    с 
другими,  умение работать в коллективе, планировать что-то, проекти-
ровать  и  реализовать  и  анализировать  вместе.  Для  этого  нам  нужно 
развивать  у  менеджеров  сотрудничать  вместе  с  другими  и  умение  ра-
ботать  в  коллективе,  посоветоваться  со  всеми,  разрешить  проблему, 
найти выход из любой ситуаций вместе.  
Ученые  Казахстана  Б.А.Абыкаримулы,  К.С.Ахметкаримова, 
Р.Ш.Абитаева  в  книге  «Технология  развития  управленческой  компе-
тентности  руководителей  организаций  образования»  отмечают  проти-
воречие  в  современном  образовании.  По  их  мнению,  знание-
центрированная парадигма образования, как культурная форма, не со-
ответствует  парадигме  культуры  ХХІ  века.  В  этом  состоит  одно  из 
противоречий в образований.  
В связи с этим совершенствование системы подготовки будущих 
специалистов,  повышение  квалификации  педагогических  работников, 
руководителей  организаций  образования  -  менеджеров  образования 
многими  казахстанскими  учеными  (К.Н.Нарибаев,  К.Ж.Аганина, 
Б.А.Альмухамбетов,  З.А.Исаева,  А.А.Жайтапова,  З.М.Садвакасова  и 
др.) рассматриваются как общенациональный приоритет.  
Согласно  исследованиям  тенденций  развития  образования,  под-
готовка  менеджеров  образования  определяется как  одно  из перспектив-
ных  направлений  реализации  инновационных  методов  управления  обра-
зованием,  которое  требует  разработки  содержания  подготовки  менедже-
ров образования, включающего не только научного знания, но и механиз-
мы  его  реализации  в  современных  условиях,  а  подготовку  менеджеров 

 
136 
образования необходимо осуществить на основе интегрированного курса 
«Менеджмент в сфере образования» [6, с. 4].  
По  данному  направлению  проведена  научно-исследовательская 
работа  «Менеджмент  в  сфере  образования»  По  результатам  исследо-
вания  разработаны  основные  положения  образовательной  программы 
«Менеджмент в сфере образовании» для применения их в организаци-
ях  образования,  в  дальнейшее  могут  быть  применены  при  разработке 
учебно-методической  литературы  по  подготовке  менеджеров  образо-
вания,  разработана  образовательная  программа  в  соответствии  с  ре-
зультатами,  заявленными  в  ГОСО  РК 5.04.033-2011  и  модульная  про-
грамма для подготовки магистрантов [6,с.5]. 
Менеджеры  образования  это  особая  категория  специалистов,  ко-
торым необходимо  овладеть  управленческой культурой: интеллекту-
альной, правовой, информационной, основой  этических норм. 
Сильная  управленческая  культура  -  это  и  умение  формировать 
управленческие концепции, программы, проекты, уважение к государ-
ственным  и  общественным  организациям,  законам,  нормам  морали,  а 
также  разработка  и  успешная  реализация  эффективных  управленче-
ских технологий, аккумулирующих знания, опыт, энергию, инициати-
ву, творчество многих личностей  
Особую  роль  играет  информационная  функция  управленческой 
культуры.  Благодаря  этой  функции,  накопленный  социальный  опыт 
передается как по вертикали - от прошлых поколений к новым, так по 
горизонтали - от одних стран к другим, от одних коллективов или лю-
дей  к  другим.  Это  позволяет  руководителям  осуществлять  обмен  зна-
ниями,  навыками,  умениями  и  опытом  управления  как  внутри  одного 
поколения, так и между поколениями. 
Таким  образом,  в  подготовке  современных  педагогов  важны  не 
только  общетеоретические  и  фундаментальные,  но  и  гуманитарные, 
междисциплинарные,  интегрированные  знания  и  умения,  ключевые 
компетентности  по  применению  современных  инновационных  техно-
логий  для  развития  основных  способов  осознанной  образовательной 
функции в профессиональной деятельности.  
 
Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет