Сборник тезисов региональной научно-практической конференции «Я исследователь»жүктеу 2.51 Mb.
Pdf просмотр
бет5/8
Дата07.01.2017
өлшемі2.51 Mb.
түріСборник
1   2   3   4   5   6   7   8

17.

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЯДА НАЗВАНИЙ 

НА КАРТЕ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Козыканова Т., Айдарбаева Р.К., Солтабаева Р.Б. Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления 

 г. Усть-Каменогорска 

E-mail: 


sweet_tosh@mail.ru

 

 Актуальность исследования: 

1. Изучение истории края. 

2.  Обращение  к  недостаточно  изученным  фактам  борьбы  казахского  народа  за 

независимость и свободу в разные исторические периоды. 

3. Акцентирование внимания к периоду борьбы казахских жузов против калмыков, о 

которой свидетельствовали лишь несколько описанных эпизодов. 

4.  Важность  понимания  героизма  батыров  на  пути  становления  государства, 

отстаивания свободы и независимости. Новизна  исследования:  Раскрыть  смысл  названий  вод  и  земель  ВКО,  полученных  в 

честь прославленных батыров. Цель  исследования:  Исследование  и  сохранение  сведений  об  отважных  поступках  и 

именах батыров, связанных с названиями вод и земель. Задачи исследования:  

1.

 Изучить  различные  информационные  источники  с  целью  получения  сведений  о 

названиях местностей, связанных с именами батыров. 

2.

 

Определить взаимосвязь названий вод и земель с подвигами и именами батыров,  с историей Казахстана.  

3.

 Разработать методический сборник

Заключение:  Цель  научной  работы:  «Исследование  и  сохранение  сведений  об 

отважных поступках и именах батыров, связанных с названиями вод и земель» - реализована 

полностью: 


 

 

29  

 изучены различные источники (периодическая печать, сведения из архива, музеев 

города  Усть-Каменогорска)  с  целью  получения  информации  о  названиях  местностей, 

связанных с именами батыров;  

 определена взаимосвязь названий вод и земель Восточного Казахстана с подвигами 

и именами батыров,  с историей республики; 

 

проведено  беседы  с  представителями  старшего  поколения,  записаны  их воспоминания;  

 подобраны материалы методического сборника. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1.

 

Газета ―Жас Алаш‖ 1998 г.    43    1-2 стр; 2.

 

Казахско-джунгарская битва  К.Мамырұлы г.Усть-Каменогорск, 1995 г; 3.

 

Сражение казахского народа против Джунгарского набега К.Мамырұлы г.Усть-Каменогорск, 1994 г; 

4.

 Кокжал Барак  К.Мамырұлы; 

5.

 Битва при Шорге.// Казахстанская правда. 1994, 5 март. 

6.

 Джунгарская  битва  и  его  социально-экономическое  последствие.//  Казахская 

литература. 1992,31 – мая. Абразаков Т. 

 

 

18. 

ӚСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ 

ЖАСӚСПІРІМДЕР ДЕНСАУЛЫҒЫ 

 

Советханова Н., Бекбосынов Э.М. Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы  

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Тақырыбы:  Ӛскемен  қаласының  экологиялық  жағдайы  және  жасӛспірімдер 

денсаулығы. Тақырыптың  өзектілігі:  Ӛскемен  қаласының  экологиялық  жағдайы  және  оның 

ластану салдарын жан-жақты анықтау.  Зерттеу    жаңашылдығы:  Атмосфералық  ауаның    ластануының  рӛлі,    қоршаған 

ортаға әсері. Ластауыш кӛздерге талдау жасау. Стационарлық пункттерді бақылау.  Зерттеу  мақсаты:  Шығыс  Қазақстан  облысы  Ӛскемен  қаласының  экологиялық  

жағдайын  және жасӛспірімдердің денсаулығын зерттеу. Зерттеу әдістері: Баяндау, талдау, салыстыру.  

Практикалық  маңызы:  Ӛскемен  экологиялық  хал-ахуалын  жақсарту  жолдарына  

ұсыныс    жасау.  Ӛскемен  қаласындағы  балалар  ауруханаларына  барып,  жасӛспірімдер 

денсаулығы туралы сауалнама алу. 

Қорытынды:   

1.

 Шығыс  Қазақстан  облысындағы  ауыр  және  түрлі-түсті  металл  ӛндіру  мекемелері 

шоғырланған  қалаларда  қалыптасқан  экологиялық  ахуалға  гигиеналық  сараптама  жасап 

отыру; 

2.

 Ӛскемен  қаласының  атмосфералық  ауа  қабаттарында    анықталған  қатты  және  газ 

түрінде  кездесетін  қалдық  улы  заттардың  жылдық  орташа  деңгейлерін  бақылау  тобы 

кӛрсеткіштерімен салыстыру, азайту;  

3.

 Облыстың әр түрлі ластану аймақтарында тұрып жатқан     оқушылардың жастық, 

жыныстық  топтардағы  дене  бітімдерінің  қалыптасу,    тыныс  алу  жүйесі  және 

пульсограмиялық  кӛрсеткіштеріндегі  ерекшеліктеріне  гигиеналық  тұрғыдан  баға  беру, 

бақылап отыру;  

 

30  

4.

 Тәжірибе және бақылау топтарындағы балалардың биосубстраттары құрамындағы 

микроэлементтер  (металлдар)  мен  олардың  морфофункционалдық  кӛрсеткіштері  

арасындағы корреляциялық байланыс динамикасын анықтау     

5.

 Экологиялық  жайсыз  аймақтарда  тұрып  жатқан    окушылардың  денсаулығын 

нығайтуға бағытталған кешенді іс-шараларды ойластырып шығару  

6.

 

Жасыл желекті саябақтардың санын кӛбейту; 7.

 

Табиғат-біздің  анамыз.  Оны  таза  ұстау,  қорғау,  экологиялық  орта  қалыптастыру біздің  еліміз,  адам  баласының  келешегі  үшін  қажет.  Сондықтан  экологиялық  күрес  -  ӛмір 

үшін күрестің негізі болып табылады. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 1.

 

Асқарова Ұ. Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау, Алматы – 2004 2.

 

Бродский А. К. Жалпы экологияның қысқаша курсы, Алматы, 1998 3.

 

Баешов А. Экология және таза су проблемалары, Алматы, 2003 4.

 

Бейсенова Ә. С. Экология, Алматы – 2001 5.

 

Бейсенова Ә. Экология – ел тағдыры//Егемен қазақстан, 2005, 13 шілде 6.

 

Соколов  Л.  Ӛскемен  экологиялық  апатқа  айнала  ма?//Атамекен,  2003,  3 желотоқсан  

 

 19.

 

НАЗВАНИЯ КОНФЕТ КАК ОСОБЫЙ РАЗРЯД ИМЁН СОБСТВЕННЫХ 

 

Адильбекова Д., Биярова С.Б. Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления  

г.Усть-Каменогорска 

E-mail: 


Sanya-b-b@mail.ru

 

 

Работа посвящена одному из интересных вопросов ономастики прагматонимам, редко 

являющимся 

объектом 

внимания 

лингвистов. 

Актуальность 

темы 

связана 


с 

дискуссионностью вопроса о статусе торговых знаков в сфере номинации.  Новизна  исследования:  впервые  предпринята  попытка  исследовать  названия  конфет, 

распространяемых в Казахстане. Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  данный  материал  можно 

будет  использовать  на  уроках  русского  языка,  на  факультативных  занятиях  и  внеклассных 

мероприятиях в условиях трехъязычия. 

Задачи  исследовательской работы: 

1)произвести сбор фантиков; 

2)раскрыть семантику названий конфет; 

3)разработать классификацию названий конфет по происхождению; 

4)определить морфолого-синтаксическую характеристику названий конфет. 

Нами  было  собрано  140  названий  конфет.  В  результате  анализа  материала  мы 

распределили  их  на  следующие  группы:  Русские  названия  конфет,  казахские  названия  и 

названия на иностранных языках. 

По  нашим  данным  в  качестве  русских  названий  конфет  используется  лексика  6 

тематических  групп:  сказки,    растительный  мир,    мир  живой  природы,  искусство  и  

персоналии. 

1.Сказка. Эта тематическая группа является одной из самых распространѐнных среди 

русских названий конфет и шоколад. Например, «Петушок- золотой гребешок», «Колобок», 

«Терем-теремок»,  «Буратино», «Кот в сапогах», «Маша и медведь», «Мальвина».  Сюда  же  

 

31  

можно  отнести  конфеты,  в  основу  названий  которых  положены  русские  народные  игры: 

«Ладушки», «Городок». 

2.«Мир  живой  природы».  Эта  тема  близка  к  сказочным  названиям.  В  большинстве 

случаев мы имеем дело со сказочными названиями животных и птиц:  «Мишка-Топтышка», 

«Тузик»,  «Верблюжонок»,  «Фламинго»,  «Коровка»,  «Умка»,  «Мишутка»,  «Чебурашка», 

«Ласточка», «Медвежонок», «Белочка», «Коровка», «Феникс», «Лебѐдушка».  

3.«Растительный  мир».  Эта  группа  представлена  названиями  цветов  и  деревьев. 

Например, «Резеда», «Гвоздика», «Магнолия», «Василѐк», «Ромашка», «Орешек», «Цитрон», 

«Красный  мак»,  «Барбарис»,  «Слива»,  «Апельсин»,.  Названия  этой  группы  близки  к 

реальным прагматонимам и содержат косвенное указание на состав продукции.  

4.«Природа,  времена  года».  В  данном  случае  используются  обозначения  природных 

явлений, которые традиционно вызывают приятные ассоциации у потребителей. Например, 

«Весна»,  «Лето»,  «Южная  ночь»,  «Радужный»,  «Аврора»,  «Метелица»,  «Снежок»,  «Заря», 

«Ночь», «Золотой дождь», «Сезон чудес».  

5.«Персоналии». К данной тематической группе мы отнесли названия,  указывающие 

на  черты  характера  или  манеру  поведения  человека.  Например,  «Сластѐна»,  «Кокетка», 

«Лакомка», «Шалунья».  

6.«Искусство».    Эта  тема  представлена  разнообразными  видами  названий,  которые 

относятся  к  театру  и  искусству.  Например,  «Ария»,  «Театральная»,    «Премьера»,  «Балет», 

«Бенефис», «Рапсодия», «Поэма», «Ода». 

   Выводы и результатыНазвания конфет представляют собой своеобразную систему 

имѐн  собственных.  Во  всех  названиях  конфет  сохраняется  тяга  к  общечеловеческим 

ценностям, а в названиях конфет в Республике Казахстан отражено полиязычие. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1.

 

Мадиева Г.Б. Теория и практика ономастики. - Алматы, 2005.  2.

 

Суперанская  А.В.Общая  теория  имени  собственного.-Москва.:Наука,  1973.-365с. 

3.

 Мадиева Г.Б. Имя собственное в контексте познания. -  Астана, 2007. 

4.

 Никонов В.А. Имя и общество. Ономастика. -  М.: Наука, 1969. -18с. 

 

 20.

 

ФОРМИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ СРЕДСТВАМИ 

ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ В НИШ 

 

Токтасинова Э., Н.Ю. Свиринская Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления 

 г. Усть-Каменогорска 

E-mail: 


toktasinova1997@mail.ru

nelly-60@mail.kz  

 

Актуальность проекта обусловлена угрожающим увеличением детей с нарушениями 

осанки  и  здоровья,  неосведомлѐнностью  школьников  об  опасности  для  их  физического 

развития,  здоровья  собственного  бездействия,  нежелания  принимать  реабилитационные 

меры.  Этому  способствуют  слабый  контроль  и  недостаточная  забота  семьи,  школы, 

медицины  о  создании  условий  для  своевременного  проведения  профмероприятий  по 

формированию правильной осанки (ФПО) и коррекции. Пришло время для введения в НИШ 

использования доступных средств ЛФК.  

Гипотеза  исследования:  наиболее  эффективным  для  ФПО  и  коррекции  в  режиме 

полного учебного дня будет прохождение школьниками профкурса занятий с комплексным  

 

32  

использованием  средств  ЛФК:  упражнений  гимнастики  для  ФПО  и  дыхательных 

упражнений.  

Цель  исследования:  изучение  влияния  упражнений  комплекса  средств  ЛФК  на 

формирование и коррекцию дефектов осанки.  Задачи  исследования:  изучить  проблему  по  литературным  источникам;  достоверно 

выявить  особенности  формирования  опорно-двигательного  аппарата  у  группы  учащихся 

среднего звена; выявить эффективные средства ЛФК для проведения профкурса занятий по 

формированию  правильной  осанки  и  коррекции  еѐ  нарушений  в  режиме  полного  учебного 

дня в НИШ. Разработать комплексы профгимнастики для ФПО  и дыхательной гимнастики; 

экспериментально  установить  степень  их  влияния  на  ФПО  и  коррекцию.  Мы  выбрали 

методы  исследования:  анализ  литературы  по  проблеме;  интервьюирование;  тестирование; 

анкетирование; беседа; эксперимент по выявлению влияния средств ЛФК на формирование 

правильной осанки и коррекцию, обработка полученных данных. 

Новизна  и  ценность  проекта  в  том,  что  для  изучения  уровня  знаний  по  теме  и 

исследования  формирования  опорно-двигательного  аппарата  на  группе  испытуемых  мы 

применили диагностики, разработанные нами. Мы разработали тест из 30 вопросов и анкету 

– обследование из 30 вопросов, которыми учащиеся могут воспользоваться самостоятельно и 

провести  обследование  своего  физического  развития,  в  том  числе  осанки.  Тест  и  анкета 

помогут многим  учащимся раньше разглядеть  проблему со здоровьем и вовремя осознанно 

начать еѐ решать. Разработаны комплексы упражнений для ФПО и дыхательной гимнастики, 

они  помогут  учащимся  НИШ  в  сохранении  своего  здоровья  и  улучшении  учебы;  Для 

определения  особенностей  формирования  опорно-двигательного  аппарата  школьников  в 

качестве  инструмента  диагностики    подобраны  стандартные  методики.  Для  работы  по 

методике измерения подвижности в суставах по описанию нами самостоятельно изготовлен 

прибор  гониометр.  По  результатам  тестирования  и  анкетирования  утверждаем,  что  у  всех 

опрошенных невысокий  уровень знаний по теме, что подтверждает  наши предположения о 

причинах  нарушений  осанки  и  недостаточного  физического  развития,  выявленных 

интервьюированием.  Можно  утверждать,  что  почти  у  половины  испытуемых  выявлены 

нарушения осанки.  

Предполагаемые выводы: выполнение испытуемыми в режиме полного учебного дня 

НИШ программы профкурса с использованием комплекса разработанных нами средств ЛФК 

улучшит  антропометрические  и  динамические  показатели  испытуемых,  что  подтвердят 

результаты  диагностики  с  помощью  применѐнных  стандартных  методик.    Этим  будет 

доказано положительное влияние средств ЛФК: упражнений для формирования правильной 

осанки  и  дыхательной  гимнастики,  на  формирование  правильной  осанки  и  коррекцию  еѐ 

нарушений у школьников среднего звена. Следовательно, можно будет сделать вывод о том, 

что данный профилактический курс занятий ЛФК способен выполнять задачи формирования 

правильной  осанки  и  коррекции  осанки  и  быть  рекомендованным  к  систематическому 

использованию его в режиме полного учебного дня в НИШ. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

33  

21.

 

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Наздрюхин А., Янко М. Л.  Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления 

 г. Усть-Каменогорска  

E-mail: 


katyanko@mail.ru

  

 

Книги  -  это  вещи,  которые  погружают  нас  в  водоворот  приключений  и  дают  нам 

познать мир и себя. Цель данной работы - показать на конкретных примерах из популярных 

художественных  произведений  детской  литературы,  что  хороший  перевод-это  сложная  

задача со своими особенностями, когда речь идет о таких, казалось  бы, несложных вещах, 

как  имена  собственные.  Задача  -  сравнение  переводов,  выполненных  различными 

переводчиками,  так  как  у  некоторых    произведений,    упоминающихся    в    данной    работе,  

существует    несколько  вариантов  перевода.  Объект  -  зарубежная  литература  для  детей. 

Предмет  -  произведения  Дж.  Р.Р.  Толкиена,  О.  Уайльда,  Дж.  Свифта,  Дж.К.  Роулинг, 

К.Грэма,  Л.  Кэрролла,  А.  А.  Милна,  Дж.  Барри.  Методы  исследования:  cопоставительный 

анализ  отрывков  из  произведений  зарубежных  авторов,  описательный  метод,  частично 

использовался метод социологического опроса, изучение читательских предпочтений. 

Перевод  художественного  текста  всегда  является  не  просто  интеллектуальной 

деятельностью, но так, же деятельностью и творческой. Особенно это касается стихотворных 

переводов. Именно в  различных вариантах стихотворного перевода мы можем наблюдать « 

творчество» переводчиков наиболее наглядно. Зачастую переводчик адаптирует свой  текст  

к    аудитории  читателей  для  лучшего  восприятия  замысла  автора.  Что  позволяет 

воспринимать  персонажей    литературных  произведений,  как  реальных  героев  и  считать  их 

своим друзьями. Актуальность темы  состоит в повышении интереса к детской зарубежной 

литературе, к чтению книг, к  глубокому изучению языка и культуры другого народа. Данная 

работа предлагается для использования на уроках и факультативных занятиях по зарубежной 

литературе.  

В  свое  время  выдающийся  русский  поэт-переводчик  В.А.  Жуковский,  определяя 

творческие  возможности  переводчика,  писал:  «Переводчик  в  прозе  есть  раб,  переводчик  в 

стихах - соперник». Мне очень нравится такое определение, и я понимаю, что имел в виду 

Жуковский,  но  мне  кажется,  что  хороший  переводчик  должен  всегда  быть  и  рабом,  и 

благородным  соперником  одновременно.  При  работе  важным  должно  быть  прекрасное 

владение  языком  -  как  языком  источника,  так  и  языком,  на  который  делается  перевод.  Но 

кроме  этого,  хорошо,  если  бы  он  владел  глубоким  знанием    «экстралингвистической» 

действительности  и  той  и  другой  страны,  а,  работая  в  области  детской  литературы,  знал  и 

детскую психологию, и «мир детей» в целом. Таким образом, мы доказали выдвинутую нами 

в  начале  работы  над  темой  гипотезу.  Проводится  социологический  опрос  на  сайте 

www.my.mail.ru. Респонденты дают противоречивые отзывы. Анализ статистических данных 

отнесем к перспективе исследования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1.

 

Ю.П.  Солодуб,  Ф.  Б.  Альбрехт,  А.  Ю.  Кузнецов.  Теория  и  практика художественного перевода. Москва. Издательский центр «Академия». 2005г. 

2.

 Научно - практическая конференция «Языкознание для всех» МИОО Москва  

3.

 ru.wikipedia.org›Имя собственное 

4.

 names.astrostar.ru›Имена›Значение имени 

5.

 andein.ru›articles/etimology.html 

6.

 speakrus.ru›dict/ermolovich-names-pt1.pdf 

 

 

34  

22.

 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА НИШ ХБН 

 

Жумадилова Ж., Янко М.Л. Назарбаев Интеллектуальная школа  

химико-биологического направления  

г. Усть-Каменогорска  

E-mail: 


zhumadilova.z@mail.ru

 

 Современная  языковая  подготовка  –  это  одно  из  важнейших  условий  формирования 

интеллектуальной элиты государства. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, 

что  в  современной  образовательной  системе  Республики  Казахстан  Интеллектуальные 

школы  занимают  особое  место:  это  школы  продвинутого  уровня,  а  значит,  в  них  выше 

требования  к  знаниям  и  умениям  учащихся,  в  том  числе  и  речевым.  Речевое  развитие 

учащихся  –  важнейшая  задача  нашей  школы.  Практическая  значимость  заключается  в  том, 

что исследование может служить ориентиром по развитию речи как для преподавателей, так 

и  для  учеников.  Проанализировав  научно-методическую  литературу  по  данной  теме 

(«Русский  язык  и  культура  речи»  –  М.:  Гардарики,  2002,  Голуб,  Розенталь.  «Секреты 

хорошей речи». – М.: «Международные отношения», 1993, Шкрабкова Ирина Владимировна. «Коммуникативные  качества  речи».  –  Майкоп,  2009),  мы  составили  список  качеств, 

положенных  в  основу  описания  речевого  портрета.  Это  речевое  развитие, 

коммуникабельность, владение этическими нормами, владение коммуникативными нормами, 

владение  языковыми  нормами,  богатство  используемых  в  речи  средств  языка,  владение 

речевыми  жанрами,  знание  прецедентных  текстов  и  опора  на  них,  предпочитаемые  темы 

общения и речевые табу, умение слушать и общекультурный фундамент. Основной  целью  нашего  исследования  было  составление  речевого  портрета  студента 

НИШ  ХБН;  задачи  –  раскрыть  понятие  «речевой  портрет»  и  определить  уровень  речевого 

развития  студентов.  Также  в  ходе  разработки  речевого  портрета  студента  НИШХБН  была 

выдвинута  гипотеза:  учащиеся  НИШХБН  г.  Усть-Каменогорска  обладают  высокой 

языковой культурой и стараются совершенствовать свою речь.  

Для 


выявления 

уровня 


речевой 

культуры 

учащихся 

проводилось 

социолингвистическое анкетирование среди студентов 7-11 классов нашей школы с русским 

языком обучения. 

Результаты  опроса,  проводимого  в  апреле  2012  года  в  НИШ  ХБН  г.  Усть-

Каменогорска, показали следующее: наши студенты стремятся совершенствовать свою речь, 

повышать  речевую  культуру  и  проявляют  живой  интерес  к  ее  вопросам.  Большинство 

студентов читает классику, дополнительную литературу по разным учебным предметам. 

Студенты  НИШ  не  всегда  соблюдают  нормы  ударения,  особенно  часты  ошибки  в 

словах:  «апостроф»  (86%)  и  «позвонишь»  (53%).  Такие  слова,  как  «знамение»,  «квартал», 

«повторим»,  «понял»  и    «принял»,  которые  традиционно  считаются  индикаторами  речевой 

грамотности, подавляющее большинство  учащихся произносят правильно. Меньше ошибок 

допускается  на  сочетаемость  слов,  однако  75%  опрошенных  с  глаголом  «скучать» 

употребили  форму  «по  вам»,  вместо  «по  вас».  В  словосочетании  «в  двух  тысяча  седьмом 

году»  большинство  учащихся  исправили  форму  числительного  на  «две»  (26%),  но  не 

обратили  внимания  на  окончание  существительного  «тысяча»  («в  две  тысячи  седьмом 

году»). Не все увидели ошибку в словосочетании «роспись учителя» (роспись – живопись на 

стенах,  потолках,  предметах  быта),  правильно  «подпись  учителя».  Со  вторым 

словосочетанием справились 35 % учащихся, а правильно исправили все ошибки всего 8 % 

респондентов.  Грамматико-морфологические  формы  в  среднем  усвоены  хорошо,  а 

затруднение вызывает определение рода несклоняемых существительных, например, таких, 

как кольраби, авеню, салями, фейхоа 

 

35  

При встрече с незнакомым словом студенты никогда не оставляют его без внимания: 

27% обращаются за помощью к словарю, 43% спрашивают значение слова у старших, а 30% 

пытаются понять его значение из контекста.

 

В  процессе  исследования  мы  достигли  главной  цели  –  составили  речевой  портрет студента  НИШ,  раскрыли  понятие  речевого  портрета.  За  рамками  нашего  исследования 

остались  такие  составляющие  речевого  портрета,  как  сформированность  коммуникативно-

речевых  умений,  богатство  используемых  в  речи  языковых  средств,  владение  речевыми 

жанрами, знание прецедентных текстов и опору на них, речевые эталоны, коммуникативные 

стратегии  и  тактики,  особенности  произношения  и  использование  невербальных  средств. 

Изучение этих особенностей речи студентов отнесем к перспективе исследования. 

 

 

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет