Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің газетіжүктеу 1.57 Mb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі1.57 Mb.

Болашақ

Б

ол

а

ша

қ

Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағыНазарбаев Зияткерлік мектебінің газеті

Болашақ 2015

Қаңтар-ақпан 2015 жыл

Болашаққа кемел білімменНЗМ оқушыларының   

денсаулығын зерттеу 

жобасы

Весь пьедестал наш!

«Ұстаз шəкіртімен əйгілі» сыр сұхбат сағаты

Старт социально-

инклюзивного проекта 

«Ізгілік шапағаты»

«Зерде 2015»

2 бет

9 бет

10 бет

13 бет

8 бет

Жаңалықтар

2

2015  жылдың  11-17  қаңтар  аралығында  Алматы  қаласындағы  О.Жəутіков  атындағы 

дарынды  балаларға  арналған  Республикалық 

мамандандырылған    физика-математика  орта-

мектеп  интернаты  базасында,  математика, 

физика жəне информатикадан ХІ Халықаралық 

Жəутіков  олимпиадасы  өткен  болатын. 

Олимпиадаға  Қазақстан,  Ресей,  Украина, 

Белоруссия,  Əзірбайжан,  Армения,  Грузия, 

Қырғызст ан,  Тəжікст ан,  Түркіменст ан, 

Өзбекстан,  Болгария,  Румыния,  Сербия  жəне 

Монғолия  сияқты  əлемнің  15  елінен  391 

қатысушыдан  құралған  58  команда  қатысты. 

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 

в и ц е - м и н и с т р і   Е с е н ғ а з ы   Н ұ р т і л еу ұ л ы  

И ма н ғ а л и е в   ол и м п и а д а     ш ы м ы л д ы ғ ы н 

құттықтау сөзімен ашты.  Əл-Фараби атындағы 

Қ а з Ұ У   р е кто р ы   М ұ т а н о в   Ғ а л ы м қ а й ы р 

Мұтанұлы  төрағалық  еткен  халықаралық 

қ а з ы л а р   қ ұ р а м ы н д а   ə л е м н і ң   9   е л і н і ң 

ғалымдары  жұмыс  істеген.ХІ  Халықаралық 

Жəутіков  олимпиадасына  математика,  физика 

жəне  информатика  пəндерінен  жекелеме 

жеңістер бойынша 30 алтын,  60 күміс, 90 қола 

меда лдері  с арапқа  с а лынды.  Жекелеме ХІ Халықаралық Жəутіков

олимпиадасынанан қола жүлде!

ж е ң і с т е р   н ə т и ж е с і   б о й ы н ш а   С е м е й 

қаласындағы  Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

оқушысы  Данияр  Амантаев  физика  пəнінен 

қола жүлдегер атанды.  

Жалпы,  Данияр  бұған  дейін  2013  жылы  

ж а л п ы   б і л і м   б е р у   п ə н д е р і н е н   ө т к е н 

республикалық олимпиаданың   3 кезеңінде 2-

ші  дəрежелі  дипломмен  марапатталса,    20  14 

жылы  дəл  о сындай  олимпиаданың  қол 

жүлдегері  атанып,    2014  жылы  Сербияның 

Белград қаласында ғылым негіздерінен   өткен 

Халықаралық    олимпиадада  2-ші  дəрежелі 

дипломмен марапатталған.

Мектебіміздің    11  С  сынып  оқушысы  

Гүлсария  Карагужина  да  еліміздегі  Назарбаев 

Зияткерлік  мектептері  арасында    алдын-ала 

өткізілген    іріктеу  байқауында    үздіктер 

қатарынан табылып, аталмыш білім бəйгесінде 

бағын  сынап  қайтқан  болатын.Гүлсария  бұл 

жо л ы   ж е ң і м п а з д а р   қ ат а р ы н а н   т а б ы л а 

қоймағанымен    алда  міндетті  түрде  үздіктер  

арасынан суырылып шығады деген сенімдеміз.

Баспасөз орталығы


Жаңалықтар

3

Қаңтар айының 23-і күні Оқжетпес  шаңырағы  «Ұстаз 

шəкіртімен  əйгілі»  атты  сыр 

сұхбат  сағатын  өткізді.  Сыр 

сұхбат  сағатының  қонақтары 

Қазақстан  халық  ағарту  ісінің 

озық қызметкері, əдіскер ұстаз, 

еңбек ардагері, Ы.Алтынсарин 

м е д а л і н і ң   и е г е р і ,   А б а й 

ауданының  құрметті  азаматы 

Ə з і м ж а н о в а   Т ү г е л ж а н 

Əзімжанқызы  жəне  шəкірті 

Шығыс  Қазақстан  облыстық 

Семейдің Абай атындағы қазақ 

музыкалы-драма  театрының 

а к т е р і ,   Қ ұ р м а н б е к 

Ж а н д а р б е к о в   а т ы н д а ғ ы 

т е а т р л а р   а р а с ы н д а ғ ы 

р е с п у б л и к а л ы қ   ə н ш і л е р 

байқауының  лауреаты,  Иса 

Б а й з а қ о в   а т ы н д а ғ ы 

р е с п у б л и к а л ы қ   ə н ш і л е р 

байқауының лауреаты Омашев 

Бекзат Кайыркешұлы болды. 

  Ұ л а ғ а т т ы   ұ с т а з 

Түгелжан Əзімжанқызы өзінің 

е ң б е к   ж о л ы н   а й т ы п ,   ө з 

ш ə к і р т т е р і н і ң   ж е т к е н 

ж е т і с т і к т е р і м е н   б ө л і с т і . 

Оқушылар сұрақтарын қойып, 

ж ауап т а р ы н   а л д ы .   Б е кз ат 

Кайыркешұлы  да  қойылған 

с ұ р а қ т а р ғ а   ж ау а п   б е р і п , 

ə ң г і м е л е р і н   а й т т ы . 

О қ у ш ы л а р д ы ң   с ұ р а у ы 

б о й ы н ш а   Б е к з а т 

Кайыркешұлы  гитарамен  əн 

а й т т ы .   К е ш   с о ң ы н а н 

ұстазының  тілегі  бойынша 

ж ə н е   о қ у ш ы л а р ғ а   ж ы л ы 

лебізін  білдіру  мақсатында 

əсем əуенін арнады. Апамызда 

үлкен жасқа келсе де,   жұмыс 

і с т е г е н   ж ы л д а р ы н д а ғ ы 

ж ат т а ғ а н   ө л е ң   жол д а р ы н 

балаларға  арнап,  оқып  берді. 

Сұхбат  соңында    оқушылар 

алғыстарын  білдіріп,  естелік 

үшін бірге фотоға түсті.

 

«Ұстаз шəкіртімен əйгілі» сыр сұхбат сағатыНазерке Орынбекова 

куратор

Жаңалықтар

4

Қаңтар айының 23 жұлдызыңда «Нұр Өлке» шаңырағының ұйымдастыруымен  «Сен де бір кірпіш  дүниеге...»  атты  кездесу  сағаты  өтті.  Кездесудің  мақсаты  өскелең  ұрпаққа,  жетістікке 

жеткен тұлғалардың өмірі мен еңбек жолдарын үлгі ету арқылы, оқушыларды еңбекті құрметтеуге 

тəрбиелеу. Қонақтардың əңгімесінің мəнін ұғына білуді, үлкендерді сыйлауды, құрметтеуді үйрету. 

Алтыншы  сынып  оқушыларын  мақсатқа  жете  білуге,  тоғызыншы  сынып  оқушыларын 

мамандыққа  бағдарлап,  қоғамға  қызмет  ету  дағдысын  қалыптастыру  болды.  Шақырылған 

қонақтар, əрине кез-келген мадақтауға тұрарлық. 

Сұхбатымыздың,  бірінші  қонағы  Шəкəрім  атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің 

ректоры, саясаттану ғылымдарының докторы, «Еңбек Ері» медалінің иегері Əмірбеков Шəріпбек 

Ағабайұлы болды. 

Шəріпбек  Ағабайұлы  оқушылар  қойған  сұрақтарға  толықтай  жауап  беріп,  өзекті 

тақырыптарда əңгіме өрбітті. 9 «А» сыныбының оқушысы Тоқтаров Азаматтың тайм- менеджмент 

жайлы  қойылған  сұрағына,  өз  уақытыңды  тиімді  пайдалану  жөніңде  кеңес  берді.    Шəріпбек 

Ағабайұлы жалпы «уақыт» деген ұғымның концепциясына тоқталып, жетістікке жетудің негізгі 

критерийлерін  атап  өтті.  «Ең  бірінші,  салауатты  өмір  салтын  ұстану  қажет,  екіншіден  уақытты 

дұрыс  пайдаланып,  жоғары  мақсат  қоя  білу.  Өзін-өзі  дұрыс  мотивациялау  арқылы,  үнемі  даму 

үстінде болып, алған білімінді пайдалана отырып, қоғамға адал қызмет ету» -   деп ой түйіндеді. 

Сондай-ақ,    ақпарат  құралдарын  дұрыс  пайдалану,  мамандықты  дұрыс  таңдау,  əрі  болашақта 

өзіңдік жаңалық ашу арқылы Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту əр азаматтың 

мақсаты  болуы  қажет.  Осылай,  əңгіме  нақты  бағдар  беру  жолымен  өрбіп,  ғылыми  дəлелденген 

фактілерге  ұласып  отырды.  Саясаттану  ғылымдарының  докторы  Шəріпбек  Ағабайұлы  ел 

экономикасы мен саясатына да тоқтала кетті.

Шəріпбек Ағабайұлы бала кезінен де ақпарат берді. Жастайынан əділеттілікке құштар азамат, 

алдыменен тарих, содан соң заң жолын таңдаған.

Шəріпбек Ағабайұлының жұмыс күнінен уақыт бөліп келуінің өзі, біздер үшін үлкен қуаныш 

болды.

Кездесуіміздің екінші қонағы, Қазақ Инновациялық Университетінің жас та болса, мақсаты берік оқытушысы Сексеналинов Азамат Серикович болды. Ол өзінің неліктен, осы мамандықты 

таңдағаны туралы айтып, бала кезіндегі армандары жайлы ой бөлісті. Ең алғашқы ұстазын есіне 

алып, болашақ жоспарларымен таныстырды. 

Уақыт  шектеулі  болғандықтан,  сұрақтар  легі  аяқталып,  қонақтарымыз  оқушылар Сен де бір кірпіш дүниеге...

Жаңалықтар

5

құрастырған тапсырмаларды орыңдады. Кездесу соңыңда өз көңіл – күйлерімен, кездесуден алған əсерлерімен бөлісті.

Семей  қаласындағы  Назарбаев  Зияткерлік  мектебінің  директоры  Қайыржанов  Бағдан 

Тоқтамысович келген қонақтарға алғыс білдіріп, оқушылар дайындаған сыйлықтарды ұсынды.

Келген қонақтарымыз да өз жылы лебіздерін білдіріп, ақ тілектерін айтты. 

Мұндай тəрбиелік мəні зор,   шынайы кездесулер алдыңғы уақыттарда да жалғасын табады 

деген сенімдеміз.«Нұр Өлке» шаңырағы

Жаңалықтар

6

Қаңтар айының 20 сы күні «Ұлытау» шаңырағы «Киелі сахна шебері» атты шаңырақ сағатын өткізді.    Кешіміздің  қонағы    «Дариға-ай»  жастар  театрының  актеры  Құрмашев  Ертуған 

Амангелдіұлы  болған еді.

Шаңырағымыздың  ұйымдастырылған аталмыш кештің  басты мақсаты оқушыларға үлкенді 

силауға, қонақтың балалық шағымен өз өмірін салыстырып, өмірге, адамдар арасында болатын 

түрлі жағдайларға баса назар аударып, олар игерген мамандық түрлерін біліп, түсініп, өз бетінше 

ой қалыптастырып, жаңа өмірге, мамандыққа, бейімділікке тəрбиелеуді  көздеген болатын.

Сыр сұхбатымыз өте қызықты болды. Шақырған қонағымыз да өзіне қойылған əр сұраққа 

ерекше жауаптар қайтарды. Ертуған Амангелдіұлы оқушыларға қонақ кəде жасап, домбырамен 

поппури орындап берді. Сонымен қатар, өз мамандығын айқындай отырып, өзінің сахна шебері 

екендігін дəлелдеді. 

Семей қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің «Ұлытау» шаңырағының оқушылары 

келген  қонаққа  өз  алғысын  білдіріп,  жүргізушілер  шаңырақ  атынан  оқушылардың  көзе 

үйірмесінде өз қолдарымен дайындаған сыйлықтарды тарту етті.

Келген қонақтарымыз да өз жылы лебізін білдіріп, ақ тілектерін айтты.

Мұндай тəрбиелік мəні зор, шынайы кездесулер алдыңғы уақыттарда да жалғасын табады 

деген ойдамыз.

Сұхбат  соңында  оқушылар  да  өз    алғыстарын  білдіріп,  Ертуған  Амангелдіұлымен    бірге 

естелік суретіне түсті. «Ұлытау» шаңырағы

Киелі сахна шебері

Жаңалықтар

7

Қаңтар  айының  31-ші  жұлдызында Керуен шаңырағы "Өнер майталмандары"  атты 

шаңырақ  сағатын  өткізді.  Кеш  қонақтары 

өнеріне  күллі  қазақ  тəнті  болған,  Семей 

қаласының  жəне  Қазақстан  Республикасының 

құрметті  азаматтары,  еңбек  сіңірген  əртістері 

Əшімбеков  Сапарбек  пен  Имаханов  Бекен 

Имаханұлы болды.  

"Өнерлі өрге жүзер" демекші,   Сапарбек 

ата  мен  Бекен  ата  театрға  қалай  келгендерін, 

өнер  жолының  қаншалықты  ауыр  болғаны 

жайлы  айтып  берді.  Көрермендер  тарапынан 

қойылған    қызықты    сұрақтаға  ағаларымыз 

мүмкіндігінше  толық  жауап  беруге  тырысты. 

Бастан  кешкен  көңілді  оқиғаларын  еске  алып, 

шер  тартқандай    болды.Сөздің  шыны  керек, 

айтылған  əңгімелер  өте  тамаша  болды, 

оқушылар  қонақтарымызды  бар  ынталарымен 

тыңдады.


Н а з а р б а е в   З и я т ке р л і к   м е к т е б і н і ң 

"Өнер майталмандары" 

сыр сұхбат шаңырақ сағаты

Аида Кудусбаева

9L сынып 

оқушылары сегіз қырлы, бір сырлы екені айдан 

анық. Содықтан, қонақтарымызды тек біліммен 

емес  өнермен  де  таңғалдыру  үшін,  9"L" 

сыныбының  оқушысы    əрі  мақт анышы 

Қажыбекова  Айнұр  "Аққу"  күйін  орындап 

берді.

Сұхбатымыздың  аяғында  қонақтарымыз жылы лебіздерін білдіре отырып, Сапарбек ата 

озінің  "Іңкəр  сезім"  атты  өлең  жинағын  бізге 

сыйлады.  Біз  де  оларға  Назарбаев  Зияткерлік 

мектебінің атынан аталарымыздың ізімен келе 

жатқан, өнер жолын қуған балаларымыздың өз 

қолдарымен  с а лған  өнер  туындыларын 

естелікке бердік.

Осы  күн  құрметті  аталарымыз  бен 

оқушыларымыздың  өмірінде  сақталуы    үшін 

суретке  түсуді  де  ұмытпадық.Сыр  сұхбат 

сағаты  барлығының  көңілінен  шығып,əр  адам 

өзі үшін белгілі бір ой түйді деген ойдамыз!Жаңалықтар

8

3 февраля 2015года в Назарбаев Интеллектуальной школе города Семей стартовал социально-инклюзивный 

проект «Ізгілік шапағаты». По моему мнению этот проект 

замечательная  возможность  помочь  детям,  которые 

нуждаются  в  этом.  Основная  ценность  этого  проекта 

заключается  в  том,  что  проект  будет  проходить  в  двух 

направлениях.   Первое направление это сотрудничество 

со школами города, второе направление сотрудничество с 

д е т с к и м и   д о м а м и   и   ш к о л а м и - и н т е р н а т а м и 

малообеспеченных  детей.    Проект  дает  возможность 

каждому ученику нашей школы поучаствовать и вложить 

свой вклад в реализации данного проекта.

Нельзя  не  сказать  о  том,  что  на  протяжении  всего 

нашего  тренинга  была  атмосфера  добра,  тепла  и 

милосердия. Каждый кто присутствовал на этом тренинге 

ощутил эту атмосферу добра. Было очень приятно и то, 

что  все  мы  были  объединены  общей  задачей,  помочь 

детям. Я считаю, что мы обязательно добьемся успеха!

Л и д е р с к и й   с о с т а в   н а ш е й   ш кол ы   я вл я л и с ь 

учителями.   Каждый из нас сегодня почувствовал то, что 

объединив силы мы сможем помочь обществу, мы сможем 

воплотить  чью-то  мечту  в  реальность!  Что  может  быть 

еще лучше того, как видеть, что ты можешь сделать кого-

то счастливым, что ты можешь служить обществу, что ты 

можешь помочь своей стране!  Маслина Юлия, 

лидер шанырака «Оқжетпес» 

Сегодня я обучала детей из 39 школы правильному 

созданию  благотворительной  акции.  Ребята  были  очень 

активные,  и  проявили  свою  креативность.  Вместе  мы 

п р и ш л и   к   е д и н о м у   м н е н и ю   о р г а н и з о в а т ь 

благотворительный  концерт  в  их  школе.  За  несколько 

часов  работы  нам  удалось  разработать  план,  сплотить 

команду, ближе познакомиться друг с другом. Каждый из 

нас предлагал свои пути решения организации концерта

после мы согласовали наши мнения и достигли особого 

равновесия наших мнений.

Старт социально-инклюзивного проекта 

«Ізгілік шапағаты»


Жаңалықтар

9

Проект по исследованию здоровья учащихся НИШ

В Назарбаев Интеллектуальной школе г.Семей с 

28  октября  по  28  ноября  проводился  проект  по 

исследованию  здоровья  учащихся  НИШ    у  326 

учащихся  6-9 классов.

В  рамках  проведения  исследования    были  

проведены  интервью  с родителями и учащимися с 

целью  объяснения цели проекта.

Во время проекта были взвешены артериальное 

давление, рост,   вес учащихся, прошли проверку у 

стоматолога,  с  целью    определения  процентного 

измерения стрессового состояния для специальной 

экспертизы были  взяты  пряди  волос.

Наряду с НИШ исследования по здоровью были 

проведены в  школе №38.

Исследования  двух  школ    с  анализом  работы 

проведенными  медицинскими  специалистами 

Назарбаев Университета отправлены заграницу для 

получения результатов.

Пресс-центр

Health Research Project at NIS

The Health Research Project was conducted at the 

Nazarbayev Intellectual School in Semey from October 

28  until  November  28. Three  hundred  six  students  of 

Grade 6-9 have participated in it.

The several interviews were taken from the parents 

in order to explain the objectives of the project.

During  the  Research  Project,  different  kinds  of 

analysis  were  tested  such  as:  blood  pressure,  height, 

weight,  dentist  checkup  and  in  order  to  identify 

students’ stress condition the strands of their hair were 

used. 


In addition, the school №38 conducted this kind of 

research with NIS 

The researches and analysis of two schools were sent 

abroad in order to get the results.Press-senter

НЗМ оқушыларының   

денсаулығын зерттеу жобасы

Қазан  айының  28-і  мен  қараша  айының      5 

аралығында    6-9  сыныптарынан  құралған    326 

оқушының    қатысуымен      «НЗМ  оқушыларының   

денсаулығын зерттеу жобасы» өтті. 

Жоба  барысында  аталмыш  шараның  мақсатын 

түсіндіру    үшін    ата-аналармен  арнайы    кездесу 

өтіп, оқушылармен сұхбат жүргізілді.

Əріде  шара  аясында  оқушылардың  салмағы, 

бойы,  қан  қысымы    өлшеніп,    балалар    тіс 

дəрігерінің  тексерілуінен  өтіп,    оқушылардың  

күйзеліс  күйінің  пайыздық өлшемін анықтау үшін  

шаш  талшықтары  арнайы  экспертизаға  алынды.

Назарбаев  Зияткерлік  мектебі  оқушыларының  

денсаулығымен  салыстыру  мақсатында    аталмыш 

зерттеу    жұмыстары      қаладағы    №38  мектеп 

оқушылары  арасында  да  өткізілді.  Екі  мектеп 

арасынан  алынған    зерттеулер    Назарбаев 

Университетінде  қызмет  ететін    медицина   

мамандары  сараптау  жұмыстарын  жүргізіп, 

қорытындысын шығару үшін шетелге жіберілді.

Баспасөз орталығы


Жаңалықтар

10

В  декабре  2014  года у ч а щ и е с я   Н а з а р б а е в 

Интеллектуальной  школы 

г о р о д а   С е м е й   е щ е   р а з 

п о д т в е р д и л и ,   ч т о   з е м л я 

в е л и к о г о   А б а я   б о г а т а 

т а л а н т а м и .   В   е же год н ом 

республиканском  конкурсе 

Discover  Kazakhstan  приняли 

у ч а с т и е   у ч а щ и е с я   9 - 1 2 

классов   со всех городов и сел 

нашей  необъятной  Родины, 

К а з а х с т а н а .   Т е м а , 

п р е д л о ж е н н а я 

организаторами  конкурса  на 

этот раз, оказалась достаточно 

сложной,  учащиеся  должны 

были раскрыть необходимость 

проведения  Международной 

в ы с т а в к и   E X P O - 2 0 1 7   в 

Астане,  найти  преимущества 

того,  что  Казахстан  станет 

хозяином такого грандиозного 

м е ж д у н а р о д н о г о 

м е р о п р и я т и я ,   п о к а з а т ь 

возможные  последствия  для 

экономики  и  процветания 

с т р а н ы   в   р е з у л ь т а т е 

проведения выставки. 

37 работ были отобраны 

в качестве лучших, среди них 

эссе семи учащихся Назарбаев 

Интеллектуальной  школы 

города  С емей.  Приятный 

с ю р п р и з   о ж и д а л   н а ш и х 

у ч а щ и хс я   н а   ц е р е м о н и и 

награждения  в  Астане:  наши 

представители  были  на  всех 

трех  ступеньках  почетного 

п ь е д е с т а л а !   А ш и м о в а 

Жулдыз,  ученица  12А  класса, 

заняла почетное первое место, 

Каирбекова  Анель  из  11В 

класса  была  на  втором  месте, 

т р е т ь е   м е с т о   з а н я л а 

Дуйсенова  Алина,  11С  класс. 

Победившие  учащиеся  были 

н а г р а ж д е н ы   ц е н н ы м и 

подарками и приняли участие 

в  комплексе  праздничных 

м е р о п р и я т и й :   ц е р е м о н и я 

награждения,  экскурсия  по 

городу  Астана,  были  сделаны 

памятные фотографии, работы 

наших  учащихся  вошли  в 

сборник  лучших  сочинений 

под  общей  темой  Discover 

K a z a k h s t a n .   П р и я т н о 

о с о з н а в ат ь ,   ч т о   у ч и т е л я 

а н гл и й с ко го   я з ы ка   Н И Ш 

ФМН города Семей  в который 

раз привели своих учащихся к 

заслуженной победе!Руководитель МО 

английского языка 

Костина О.Н.

Весь пьедестал наш!

Жаңалықтар

11

«Ізгілік шапағаты» жобасы«Ізгілік  шапағаты»  инклюзивті    əлеуметтік  

жоба  аясында  №37  мектеп  ұжымымен  қалалық 

семинар  өткіздік.  Мектеп  оқушыларымен  біздің 

шаңырақта бізбен «Танысу» тренингісін өткіздік.

Біз балалармен таныстық.   «Құмырсқа жолы» 

тренингісін  мұғалімдермен  бірге  өткіздік.  «Хан 

Тəңірі» шаңырағының презентациясымен Жүнісова 

Əсел  таныстырды.  №37  мектеп  ұжымымен 

бірлесе  отырып,  жоспар  құрып,  қайырымдылық 

жобасын  болашақта  қалай  жасайтынымызды 

жоспарладық.  Шаңырағымыздың  «Атамекен»  

əнін  шырқадық.  Басқа  шаңырақ  оқушыларымен  

қайырымдылық  жобасын  өткізу  мақсатымызды 

айтып,  жоба  қорғадық.    Соңында  мектеп 

басшылары  Мемарандумға  қол  қойды,  бізге  бұл 

жобаның бірлесіп, қоғамға қызмет етуді үйретуде  

маңызы зор екенін байқадық.

11 «В» Қасымқанова Арманай

Встреча с учениками  школ нашего города

В нашу школу 3 января приезжали ученики школ 

нашего города. Нам выпала возможность провести 

с ними интересные тренинги. Мы познакомились с 

новыми друзьями, рассказали им о наших проектах. 

Предложив  им  новые  идеи,  мы  вдохновили  их 

провести  благотворительные  мероприятия  в  их 

школах. 

В  ближайшее  время  мы  собираемся  поехать  в 

эти  школы  и  познакомить  учащихся  с  этими 

проектами. Мне все очень понравилось, я считаю, 

что  такие  мероприятия  нужно  провести  и  с 

учащимися других школ.

Бибытырева Карина ученица 11 «С» класса

шанырак «Хан тəңірі»

Жаңалықтар

12

Тағлымды сұхбат «Хан  тəңірі»  шаңырағымен  ұйымдастырылған  

«Жаныңда  жүр  жақсы  адам»  тақырыбындағы 

с ы р -   с ұ х б а т   б а ғ д а рл а м а с ы   а р қ ы л ы   м е н 

мектебіміздің  ұстаздары  жайлы  көп  мағлұмат 

алдық.  Олардың  мамандықтары  ғана  емес, 

жетістіктері  мен  марапатттары  туралы  біліп 

қайттық.    Мен  үшін  өте  əсерлі  болды.  Себебі 

жанымызда  жүрген  адамдар  туралы  көп  біле 

бермейміз.  Алтай  Мағауияұлының  жетістіктері 

қатты ұнады. Ол кісі теннис үйірмесі арқылы жас 

жеткіншектерді спортқа баулып жүр.   Еліміздің 

көк туын желбіретіп жүрген көптеген шəкірттері 

б а р   е ке н .   Ма р а т   а ғ а   м е н   Ж а н а р   а п а й   д а  

оқушылардың  сұрақтарына  ықыласпен  жауап 

беріп,    ерекше  əңгіме  жүргізді  деп  ойлаймын.  

Осындай жақсы адамдардың жанымызда жүргені 

мені қуантады. 

Ахмерова Дана  7 «А» сынып оқушысы 

«Хан тəңірі» шаңырағы

3 февраля прошел семинар

С начало 3 четверти в школе прошли несколько 

ЕВЧ  и  семинар,  в  котором  помимо  нашей  школы 

участвовали 5 других: 37, 39, 3, 22 и 25. На первом 

ЕВЧ-е  награждали  участников  Спартакиады, 

которые  достойно  представили  нашу  школу.  Во 

время  второго  ЕВЧ  была  презентация  курсов 

ораторского  мастерства  и  многие  ученики 

захотели принять в них участие. Семинар прошел 3 

февраля, мы показывали ученикам других школ, как 

наша школа проводит различные лотереи, ярмарки 

в целях благотворительности и составить с ними 

план  наших  встреч,  направленных  на  помощь 

больным детям. 

Я  думаю,  что  этот  социальный  проект 

поможет  этим  детям,  сделать  их  хоть  чуть  – 

чуть  счастливей,  что  наша  школа  поможет  им  в 

этом.

Турсынханова Аружан ученица 7 «С» класса

шанырак «Хан тəңірі» 

«Жаныңда жүр жақсы адам» 

С ы р   с ұ х б а т   б а ғ д а р л а м а с ы н а   М а р а т 

Шарафович,  Жанар  Сагидоллаевна  жəне  Алтай 

Мағауияұлы  қатысты.    Біз  керемет  сұхбаттың 

к у ə г е р і   б о л д ы қ .   М ə с е л е н ,   с п о р т қ а   д е г е н 

қызығушылығымыз  бен  оны  қалай  арттыруға 

болатынын  түсініп,  салауатты  өмір  салтын 

сақтау  керектігіне  бір  сəт  ой  жүгірттік.  Бұл 

адамдар өз жетістіктеріне ерінбей еңбектенудің 

а р қ а с ы н д а   ж е т к е н і н   т ү с і н д і к .   О с ы н д а й 

жанымызда  жүрген  жақсы    адамдардың  тəлім 

тəрбиесі мен  өмір жолдары жас ұрпаққа үлгі өнеге 

болады.  Сондықтан  да  осындай  кездесулер  жиі 

өткізіліп тұрса нұр  үстіне  нұр болар еді. 

Сарбиева Аружан  7 «А» сынып оқушысы

«Хан тəңірі» шаңырағы

Жаңалықтар

13

С   2 8   п о   3 0   я н в а р я   н а   б а з е Республиканского  учебно-оздоровительного 

ц е н т р а   « Б а л д а у р е н »   п р о в о д и л с я 

заключительный  этап  Х  Республиканского 

ко н к у р с а   и с с л е д о в а т е л ь с к и х   р а б о т   и 

творческих  проектов  учащихся  1-7  классов 

«Зерде».


Учащиеся НИШ ФМН г.Семей 

Д а у р е н к ы з ы   А с ы л ж а н   и 

Калкаманова  Инкара  приняли 

участие в данном конкурсе. 

Дауренкызы  Асылжан 

под  руководством  учителя 

р у с с к о г о   я з ы к а   и 

литературы  Беделхановой 

Г а у

х

ар

ж

ан 

О р а з м у х а м е д о в н ы   

п р е д с т а в и л а   с в о е 

и с с л е д о в а н и е   в   с е к ц и и 

«Медицина,  психология».  В 

р а б о т е ,   к о т о р а я   н о с и л а 

э к с п е р и м е н т а л ь н ы й   х а р а к т е р , 

Асылжан  рассмат рива ла  актуа льную 

п р о б л е м у   э м о ц и о н а л ь н о й   п о д д е р ж к и 

учащихся школы в период суммативной сессии, 

и с с л е д о в а л а   в л и я н и е   а ф ф и р м а ц и й   н а 

э м о ц и о н а л ь н ы й   н а с т р о й   у ч а щ и х с я . 

Аф ф и рм а ц и и   –   э т о   ко р о т к и е   ф р а з ы   в 

утвердительной  форме,  которые  настраивают 

наше  сознание  и  подсознание  на  позитив  и 

благополучный исход какого-либо дела.   

Калкаманова  Инкара  и  ее  научный 

руководитель  Советова  Анар  Болатовна 

затронули  в  своем  исследовании  вопросы, 

которые  вызвали  неподдельный  интерес  и  у 

членов жюри. Можно ли сосчитать количество 

долей в цитрусовых, не снимая с них кожуру? 

Почему  лимон  можно  вырастить  в  домашних 

условиях, а яблоню – нет? Почему апельсин без 

кожуры тонет в воде, а с кожурой – нет? В каких 

из цитрусовых больше витамина С?  

Мы  рады  поздравить  наших  учащихся, 

до стойно  представивших  школу  на 

республиканском уровне и занявших 

призовые  места:  Асылжан  –  2 

м е с то ,   И н ка р а   –   3   м е с то . 

В а ж н о й   н о в о с т ь ю   н а 

церемонии закрытия для нас 

с т а л о   т о ,   ч т о   с б о р н а я 

команда  школ  НИШ  заняла 

второе  место  и  получила 

н о м и н а ц и ю   « Л у ч ш а я 

команда 2015».

М н о ж е с т в о   я р к и х 

в п еч атл е н и й   о с т а л о с ь   от 

поездки благодаря качественной 

организации  конкурса.  Экскурсия 

по  местности  уникальной  красоты, 

справедливо  называемой  «казахстанской 

Швейцарией»,  общение  с  ребятами  из  всех 

уголков  страны,  чистый  горный  воздух, 

басс ейн,  кат ание  на  коньках  и  лыжах, 

«звездная» дискотека…

И  Асылжан,  и  Инкара  не  собираются 

останавливаться на достигнутом. Их новая цель 

–  участие  в  конкурсе  в  следующем  учебном 

году.  И  на  этот  раз  они  обе  намерены  занять 

только первые места. 

Гаухаржан Беделханова 

Учитель русского языка и литературы

«Зерде 2015»


Жаңалықтар

14

«Ізгілік шапағаты» атты инклюзивті қайырымдылық жобасы аясында «Нұр Өлке» шаңырағы мен №3 Орта мектеп əлеуметтік серіктестік жөнінде келісімге келген болатын. Бұл ортақ жобаның 

мақсаты екі мектеп оқушыларын достық қарым-қатынас пен қоғамға қызмет етуге баулу, əрі біздің 

мектеп оқушыларының əлеуметтік жобалар бойынша мол тəжірибесімен бөлісу болатын. Ақпан 

айының 3 күні мектебімізде өткен қалалық семинарда ортақ жұмыс жоспары бекітіліп, «Балаға 

күлкі сыйлайық!» атты қайырымдылық концертін бірлесе өткіземіз деген ортақ шешімге келдік. 

Осыдан  кейін  қайырымдылық  концертін  өткізуге    дайындық  басталып  кетті.  Əлеуметтік 

жобалар жайлы толық ақпарат беріліп біздің мектептің оқушылары апта сайын кездесулерге барып 

жүрді. Бұл кездесулерде оқушылар бірімен-бірі  танысып, əр түрлі ұжымдасу тренингтерін өткізді. 

Шаңырақ  көшбасшылары  мен  №3  мектеп  Ұлан  басшылары  тез  тіл  табысты.  Оқушылар 

қайырымдылық жобасының логотипі мен ұранын анықтады, лотореялар жасап сатты. Концерттің 

сценариін құрастырып, №3 мектепте «Қайырымдылық қорабын» орнатты. 

Шара  барысында  шаңырағымыздың  оқушылары  сахнада  барша  қатысушыларға    өз 

өнерлерін  паш  етті.  Концерт  басталмас  бұрын  жиналған  көрермендерге    «Ізгілік  шапағаты» 

инклюзивті  əлеуметтік  жобасы  туралы  қысқаша  көркемфильм  көрсетілді.  Жалпы,  №3  мектеп 

əкімшілігі  тарапынан    жақсы  қолдау  көрсетілді.  №3  мектеп  директоры  Ахметқалиев  Нұржан 

Нығметоллаұлы мен «Нұр Өлке» шаңырағының координаторы Сексенбаева Аклима Мэлсовна өз 

құттықтау лебіздерін айтты. 

Көңілді  тапқырлар  клубы,  бүлдіршіндер  биі,  көрініс  пен  əр  түрлі  əсем  əндер  концертті 

көркем ете түсті. Əр оқушы осы бір қайырымдылық жобасына өзінің титтей де болса үлесін қосуға 

тырысты.  «Балаға  күлкі  сыйлайық!»  атты  іс  -  шара  көздеген  мақсатына  жетті  деп  ойлаймыз. 

Барлық  жиналған  ақша  қаражаты  «Ғұмыры  ғасырларға  жалғасқан  əз-Наурыз»  атты  мерекелік 

концертте мұқтаж жандарға табысталатын болады. Ал, ұйымдастырушылар үшін ең басты сый ол 

балалардың риясыз күлкісі екені анық. «Қайырымдылық істері, сəттілікке апаратын бірден-бір 

жол» екенін естен шығармаған абзал.Ақлима Сексенбаева 

«Нұр Өлке» шаңырағының координаторы

«Балаға күлкі сыйлайық!» 

атты қайырымдылық 

концерті

Жаңалықтар

15

Жаңа бағдарлама – жаңа бағыт

26  ақпан  күні  «Назарбаев  Зияткерлік  мектебі»  ДББҰ,  «Семей  қаласындағы  физика-

математикалық бағыттағы   Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалының тəжірибесін насихаттау  

мақсатында  Назарбаев  Зияткерлік  мектебінің  қазақ  тілі  мен  əдебиеті  ƏБ  (Жетекшісі  –  Какенов 

Асулан Төлеухановия) мұғалімдерінің   ұйымдастырумен «Кіріктірілген бағдарлама - білім беру 

жүйесінің инновациялық  парадигмасы»  атты тақырыпта Қазақ тілі пəн мұғалімдеріне арналған 

қалалық  семинар  өтті.  Семинарға  қалалық  білім  бөлімінің    əдіскерлері,  жалпы  білім  беру 

мектептерінің  қазақ тілі мен əдебиеті пəні бойынша 50 ден астам   мұғалім қатысты.

Семинар барысында мектеп оқушыларының дайындауымен концерттік номерлер қойылып, 

Семей  қаласындағы  Назарбаев  Зияткерлік  мектебінің  директоры  -  Қайыржанов  Бағдан 

Тоқтамысұлы  қатысушыларға  жалпы  мектептің  оқу  жүйесіндегі  ерекшеліктері  мен  атқарып 

жатқан жұмыстарына тоқталып, семинардың сəтті өтуіне тілектестігін білдірді. Мектептегі қазақ 

тілі мен əдебиеті пəн мұғалімдері əдістеме бірлестігінің жетекшісі – Какенов Асулан Төлеуханұлы 

«  КБББ    оқушы  белсенділігін  көтерудегі  маңызы»  тақырыбында  баяндама    оқып,  аталған 

бағдарламаның  ерекшеліктеріне  тоқталып,    қатысушылар  арасында  тренинг  өткізді.  Аталған 

бағдарламаның  өзгешілігін  көрсету  үшін  əдістемелік  бірлестіктің  мұғалімдері  шараларды 

өткізудегі  өз тəжірибелерімен бөлісті.

Семинар соңында қатысушылар мектептің жиын залында бас қосып,  əдістеме бірлестігінің 

жетекшісі – Асулан Какеновтың жетеушілігімен  диолог алаңында  рефлексия өтті. ƏБ мұғалімдері 

мектепте өтіп жатқан 100 əн жобасы бойынша «Айттым   сəлем , Қаламқас» əнімен семинарды 

аяқтады.


Баспасөз орталығы

Жаңалықтар

16

Удачи конкурсантам на ринге «VOICE»

Вы наверно часто слышали: «Одаренный человек, одарен во всем». Если человек одарен то 

он способен достичь успеха во многих видах деятельности. Для выражения творчества, а именно 

это  ожидается  от  талантливых  детей,  необходимо  развитое  креативное  мышление,  а  для 

реализации  личности  в  творчестве  необходимо  особое  сочетание  развитого  интеллекта  плюс 

креативность.  Наши  учащиеся  подтверждают  эту  истину  каждый  день.  Осваивая  новые 

программы,  проводя  серьезные  исследования,  изучая  языки  они  успевают  петь,  танцевать, 

рисовать,  создавать  что  то  своими  руками.  В  этом  учебном  году  в  нашей  школе  проходит 

апробацию  «Программа  по  развитию  одаренных  детей»,  в  рамках  которой  психологами  и 

кураторами  были  проведены  многочисленные  исследования,  в  том  числе  на  определение 

потребностей одаренных учащихся. Находясь часто в режиме постоянного напряжения,   в силу 

учебных нагрузок наши дети нуждаются в радостном эмоционально положительном состоянии. 

Благоприятно  окружающая  среда  и  квалифицированное  руководство  одаренными  детьми 

способны  превратить  их  в  выдающуюся  талантливую  личностью.  Выяснилось,  что  помимо 

академических потребностей наши дети в большей степени нуждаются в комфортной социальной 

и эмоциональной среде.


Жаңалықтар

17

В  которой  для  них  наиболее  важным  является  признание,  поддержка,  позитивное самоощущение  и  чувство  уверенности.  Командные  виды  спорта,  арт-студия,  дебатный  клуб, 

театральная студия, школа лидерства стали платформами которые помогают вести работу в этом 

направлении. Но оказывается этого мало, детям нужен выход на сцену, проба своих сил, нужно 

учиться  проигрывать  и  побеждать,  поддерживать  друзей,  сопереживать  и  просто  жить.  Так 

родилась идея проекта «VOICE». Этот проект верный показатель эмоционального благополучия 

одаренного  ребенка.  Он  помогает  детям  выразить  свои  положительные  эмоции,  доставляет  им 

удовольствие  от  совместной  творческой  деятельности,  от  участия  в  этом  проекте.  Конкурс 

проходит аналогично его телевизионному аналогу. Есть компетентные «голосистые» наставники 

из числа учителей, теплый и очень поддерживающий зал, и самое главное есть яркие, креативные, 

талантливые  участники  (некоторые  из  них  открылись  на  этом  проекте).  Позади  первый  тур,  в 

котором участвовало около 60 участников, впереди еще два. Сначала это «battle» внутри команд, 

затем между командами. 10 апреля будет проводится 2 тур посвещенный мировым хитам, а дальше 

3  тур  будет  в  рамках  проекта  «100  əн».  Из  60  участников  на  дальнейшей  туры  прошли  24 

конкурсантов. По словам наших участников этот проект помог им разукрасить мир вокруг с себя, 

зажечь  солнце,  проходить  сквозь  стены,  смотреть  с  оптимизмом  в  будущее  и  самое  главное 

чувствовать себя счастливыми. Пожелаем нашим участникам ярких, незабываемых мгновений на 

ринге «VOICE», удачи и побед!!! 

Райгуль  Кайыркенова

Заместитель директора по ПЭР


Жаңалықтар

18

2015  жылдың  25  ақпанында  Семей қ а л а с ы н д а ғ ы   ф и з и к а - м а т е м а т и к а л ы қ 

бағыттағы  Назарбаев  Зияткерлік  мектебінде 

Ұлы Абайдың 170 жылдық мерейтойына орай 

«Оқжетпес» шаңырағының ұйымдастыруымен 

«Дархан халықтың-дана Абайы» атты шаңырақ 

сағаты  өткізілді.  Шаңырақ  сағатына  үш 

жылдан  бері  əлеуметтік  серіктестеріміз  «Есту 

қабілеті  бұзылған  (е стімейтін)  мектеп-

интернаты» келді. 

Шаңырақ сағаты зияткерлік ойын түрінде 

жас  ерекшеліктері  əртүрлі  сыныптардан 

құралған  «Əсемпез  болма  əрнеге»,  «Өлең  – 

сөздің  патшасы»  жəне  «Жидебай»  сынды 

командалар  арасында  ұйымдастырылды. 

Сайыс  4  ке зеңнен  тұрды.  Əр  ке зең  өз 

тапсырмаларымен  ерекшеленді.  Тапсырмалар 

А б а й   Қ ұ н а н б а е в т ы ң   ө м і р і   м е н 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н   қ а м т ы д ы .   С а й ы с 

барысында  оқушылар  өздерінің  тыңғылықты 

дайындықтары мен ізденімпаздықтарын айқын 

көрсете  алды.  Екінші  кезеңнен  кейін  «Есту 

қабілеті  бұзылған  (е стімейтін)  мектеп-

интернаты»  мен  «Оқжетпес»  шаңырағының 

оқушыларымен бірлесе дайындаған «Көзімнің 

қарасы» əнін шырқады. 

Сондай-ақ  мың  бұралған  биші  қыздарда 

өз өнерлерін көрсетті. 

Шаңырақ  сағатының  соңынан  барлық 

оқушылар орындарынан тұрып, «Желсіз түнде 

жарық  ай»  əнін  шырқап,  естелік  үшін  фотоға 

түсті. 

Орынбекова Н.Т.

Акатаева А.С.

«Дархан халықтың дана Абайы» шаңырақ сағаты


19

Семей    қаласындағы  Назарбаев  Зияткерлік  мектебінде  7-11  сыныптар  арасында  

баскетболдан   өткен     III   қысқы чемпионат өз мəресіне жетті.16   ақпанда бастау алған   бəсеке  

наурыз айының 4-і күні аяқталды.Финалға 11«Е», 9 «К», 9 «С», 11«Ғ» сыныптарынан құралған 4 

бірдей команда өткен болатын. Чемпионат барысы топ-топқа бөліну жүйесімен өтті.Əр топта 3 

немесе 5 бірдей команда болса, командалар   құрамы   5-10 ойыншыдан   құралған. 200 ге жуық  

оқушы    қатысқан  баскетбол  чемпионатының  жеңімпаздары    4  наурыз  күні    ақтық  мəреде 

анықталды.

Ұлдар арасындағы жоғарғы топ ішінде 1-ші орынды 9 «С» сыныбының құрамасы жеңсе, 2-

ші орынды  11 «F» сыныбының құрамасы қанжығасына байлады.Ал, 3-ші тұғырдан 9 «К» сыныбы 

көрінсе,4-ші орынды 11 «Е» сыныбының құрамасы місе тұтты.Ұлдар арасындағы ортаншы топ 

арасынан  жүлделі 1-ші орынды  8 «С» сыныбының құрамасы жеңіп алды. Ал, 2-ші орынды  8 «Д» 

сыныбы алса, 3-ші орын  8 «А» сыныбының құрамасына бұйырды.

Аталмыш чемпионатқа қыздардан құралған командалар да бақ сынасты.Бұл ретте жоғарғы 

топ бойынша бас бəйгені 11 «F» сыныбының құрамасы  жеңіп алды. Ал, жүлделі  2-ші орыннан  11 

«Д» сыныбының құрамасы көрінсе, 3-ші орынды 9 «С» сынып құрамасы алып,4-ші орынды  9 «К» 

сыныбының құрамасы місе тұтты.

Қыздар   арасындағы ортаншы топты жарып шыққан   8 «А» сынып құрамасы 1-ші орынды 

жеңіп алса,   8 «К» сынып құрамасы жүлделі 2-ші орыннан көрініп, 3-ші орынды 8 «В» сыныбы 

місе тұтты.

Чемпионаттың « Үздік ойыншылары» : Өміржанова Еркежан 9 "К", Бондаренко Юлия 9 "С", 

Крахмаль Анжелика 11 "F", Болатбек Балжан 11 "F", Ерболов Ернар 9 "С", Канабеков Алибек 9 "С",  

Дюсенбаев  Аллан11  "F",  Мырзағалиев  Тамирлан  11  "Е",  Мұхтархан  Диас  9  "К"  ,  Толеуханова 

Лязат 11 "Д".

Баскетболдан  өткен   III  қысқы чемпионат 

өз мəресіне жетті

Спорт жаңалықтары


20

«Болашағынан зор үміт күттіретін»  грамотасы  8 "К" сынып оқушысы Мейрбекова Айгерим 

мен 7 "С"  сынып оқушысы  Ахметқали Сағыналиға берілді.

Жас  спортшыларымыз    кубоктар  мен  грамоталар,  сондай-ақ,    бағалы  сыйлықтармен 

марапатталды.

Чемпионаттың ресми   жабылуы 80 ге жуық спортшылар мен жанкүйерлердің     салтанаты 

шеруімен аяқталды.

Жалпы,  бұл  көп  күндік  чемпионат    көптеген  оқушыларға  оң  əсерін  тигізді.Көптеген 

оқушылар  баскетбол  секциясына  жазуылуға  ниет  білдіріп,  алдағы  уақытта  спортқа  белсене 

араласуға бел буған.Баспасөз орталығы.

Спорт жаңалықтарыЕзу тартар

21

Учительница на уроке спрашивает ученика:

- Скажи, когда умер Юлий Цезарь? 

- Умер? Я даже не знал, что он болел. 

Приходит сын из школы и говорит отцу:

- Папа, я сегодня перевел старушку через 

улицу. 


- Молодец, сынок! Вот тебе конфетка. На 

следующий день приходит сын с 

товарищем. 

- Мы сегодня вдвоем перевели через 

улицу старушку. 

- Молодцы, ребята! Вот вам по конфете. 

Через два дня сын привел целый класс. 

- Мы перевели сегодня всем классом 

старушку через улицу. 

- А почему вас так много? 

- Да старушка сопротивлялась.

Первоклассник приходит в магазин 

школьных принадлежностей. Подходя к 

продавцу, спрашивает:

- Тетенька, а у вас есть клей для 1-го 

класса? 


- Нет, мальчик. 

- А тетради в кружочек? 

- В какой еще кружочек? Тоже нет. 

Стоящий позади гражданин сердито 

говорит. 

- Мальчик, не морочь продавцу голову и 

не отнимай время у людей. Девушка, а 

мне, покажите глобус Франций.

Провожают молодые родители своего 

сына в школу. Новая форма, 

отутюженный воротник, цветы. После 

школы родители ждут не дождутся, из 

окна выглядывают. После школы сын 

прибегает домой, бросает портфель и 

говорит:

- Что же вы мне сразу не сказали, что эта 

волынка на 12 лет? 


Болашақ 2015

Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы

Назарбаев Зияткерлік мектебінің газеті

Мекен-жайымыз:

ШҚО, Семей қаласы, Қабылбаев көшесі, 32

Телефондар: 8(7222)53-18-88; 53-24-33

E-mail: 

info@sm.nis.edu.kz

www.sm.nis.edu.kz

Web-сайт: 

Болашақ

Б

ол

а

ша

қ

Үз

д

iк

  ə


с

т

Кунебаев Нурлыбек ИсмадуллаевичАғылшын тілі мұғалімі

Каталог: semey fmsh -> portal -> Portals
Portals -> Девиз Шанырака
Portals -> Адаспаева Назым Максутовна Диктант – тіл дағдыларын дамыту құралы
Portals -> Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің газеті
Portals -> Жерұйық” шаңырағы Ұранымыз
Portals -> Шәкәрім шаңырағы Шаңырақ ұраны: Ұлылар даналығын
Portals -> «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ «Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы
Portals -> Болашақ 201 5 Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы
Portals -> 8 «С» және 10 «А» сыныптары
Portals -> Екі апта ауылда


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет