Семинар 15 ожсөЖ 15 СӨЖ 15 Барлығы 60Pdf көрінісі
бет12/14
Дата22.12.2016
өлшемі1.26 Mb.
#59
түріСеминар
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №199   
 
 

Ежелгі Ќытай јдебиетіндегі алєашќы поэтикалыќ ірі туындысы 
 
 
 
 Чунь Цю  
 Шинцзин 
 Ши Цзи 
 Хань Шу 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №200   
 
 
«Кун Шан Жэнніѕ шабдалы гїлді желпуіш» атты трагедия кімніѕ кезінде жазылды? 
 
 
 
 Мин јулеті кезінде 
 Юань јулеті кезінде 
 жазылєан жоќ 
 Цин дјуірінде  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №201   
 
 
ХЇ111 єасырдаєы Ќытайдыѕ шоќтыєы биік романы (авторы Цао Сюэ Цинь) 
  
 
 Батыс Флигель 
 Жылнама 
 Хань тарихы 
 Ќызыл кїркедегі тїс 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №202   
 
 
484.Жаѕа јдебиетте реализмніѕ негізін ќалаушы Х1Х єасырдаєы Ќытай аќыны   
  
 
 Лу Синь 
 Жоу Ши 
 Ху Ши  

 Ху Пинь 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №203   
 
 
Ќытайдаєы поэзияныѕ бел алєан шаєы 
   
 
 б.з.б 111 є 
 б.з.б Х1-Ї1 є 
 б.з.б Ї-111 є 
 б.з.б Ї11-1Ї є 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №204   
 
 
Рабиндранат Тагор ќай жылы халыќаралыќ Нобель сыйлыєына ие болды? 
  
 
 1902ж 
 1910ж 
 1911ж 
 1913ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №205   
 
 
Р.Тагордыѕ шыєармашылыќ мўрасында ќанша ґлеѕдер жинаєы бар? 
  
 
 80 
 50 
 70 
 20 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №206   
 
 
Майтхмишаран Гутта ґмір сїрген жылдары? 

  
 
 1886-1964ж 
 1885-1955ж 
 1887-1961ж 
 1883-1901ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №207   
 
 
Р.Тагордыѕ «Ерлеріѕді ер болуєа їйреттіѕ» жыры ќай жылы жарияланды? 
  
 
 1900ж 
 1901ж  
 1908ж 
 1910ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №208   
 
 
Котоку Дэнзиро ґмір сїрген жылдары 
  
 
 1755-1801ж 
 1860-1900ж 
 1871-1911ж  
 1877-1920ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №209   
 
 
«Кодзики» шежіресі Маньесю ґлеѕдер жинаєы ќай єасырда пайда болды? 
  
 
 1Їє 
 Їє 
 Ї11є 
 Ї111є  
 
Тема вопроса: нет 

Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №210   
 
 
Жапон јдебиетінде проза жанрыныѕ алєашќы їлгілері ќай єасырларда пайда болды? 
  
 
 11-1Їє 
 1Х-Хє 
 Ї-Ї1є 
 Ї11-1Хє 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №211   
 
 
Сарай маѕындаєы ханым Мурасани Синибудіѕ «Гэндзи -Моногатари» романы ќай єасырда 
жарияланды? 
  
 
 Х-Х1є 
 Хє 
 Їє  
 Х11є 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №212   
 
 
Жапонияда јскери билік орнап, «Гунки» (јскери эпопея) атты јскери жаѕа жанр ќай єасырда пайда 
болды? 
  
 
 Х-Х1є  
 1Х-Хє 
 Х111-ХЇє 
 Х-Х11є 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №213   
 
 
ХЇ111 єасырдаєы драматург Цуруя Нанбоку ќай жылдары ґмір сїрген? 
  

 
 1755-1829ж  
 1754-1828ж 
 1756-1830ж 
 1756-1830ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №214   
 
 
Конфуцийдіѕ туєан жылын кґрсет 
  
 
 б.з.д 551-479  
 б.з.д 551-470 
 б.з.д 552-479 
 б.з.д 554-460 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №215   
 
 
Конфуций ќандай ілімніѕ негізін салушы болып есептеледі 
  
 
 діни ілімніѕ 
 философиялыќ ілім 
 психологиялыќ ілім 
 педагогикалыќ ілім 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №216   
 
 
«Жень» ўєымыныѕ мјнісін ата 
  
 адамгершілік  
 теѕ орта 
 тјрбие 
 ќайырымдылыќ 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 

 
 
   Вопрос №217   
 
 
«Чжун Юн» ўєымыныѕ мјнісін ата  
  
 
 теѕ орта 
 тјрбие 
 ќайырымдылыќ 
 адамшылыќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №218   
 
 
«Чжи» ўєымыныѕ мјнісін ата 
  
 адамныѕ табиєи ќасиеті  
 адамныѕ жасанды ќасиеті 
 адамгершілік ќасиеті 
 ќайырымдылыќ ќасиеті 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №219   
 
 
Махавир Парасад    Двиведи ќандай журналда редактор болєан? 
 
 Сарасвати  
 Майталман 
 Айќап 
 Ўлылыќ 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №220   
 
 
«Їндістан їні» атты дастан кімніѕ шыєармасы? 
 
 
 
 Махавир Парасад Двиведи 

 Майтхмишаран Гутта  
 Мохаммед Икбал 
 Бхаратендру Харши Чандра 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №221   
 
 
Мохаммед Икбалдыѕ ќай жыры бїкіл Їндістанда халыќ жыры болды? 
 
 
 «Біздіѕ Їндістан»  
 «Їндістан їні» 
 «Їндістанныѕ баќытсыздыєы» 
 «Таѕ» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №222   
 
 
Тагордыѕ јйел таєдырына арналєан јѕгімесін кґрсет 
 
 
 «Жер жўмаєы»  
 «Мјѕгі жасару» 
 «Ќаѕќа сїйегі» 
 «Кемеѕгер кґѕіл» 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №223   
 
 
Р.Тагорды халыќ «Махакавей» деп атаєан ол не деген ўєым білдіреді? 
 
 
 Ўлы аќын  
 Аќындар ќўдайы 
 Ќўдайлар ќўдайы 
 Поэзия ќўдайы 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №224   
 
 
Ќытай јдебиеті ескі формадан жаѕаєа ќашан ґтті? 
 
 
 4.05 ќозєалыстан кейін  
 5.05 
 6.05 
 7.05 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №225   
 
 
«Дїниеде екі ќауіпті сґз бар: ќараѕєылыќ жјне невежество.Мен бўл екеуін жою їшін барымды 
істеймін.Адамдарды басќа жаєалауєа алып бармын.Отанныѕ болашаєын ойлайтындар 
революциясыз болмайтындыєын біледі» деп айтќан кім? 
 
 
 Цю Цзинь 
 Лу Синь 
 Го Можо 
 Лян Ци Чао 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №226   
 
 
Жаѕа Ќытай јдебитініѕ негізін салушылардыѕ бірі? 
 
 
 Лу Синь 
 Го Можо 
 Лян Ци Чао 
 Цю Цзинь 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №227   
 
 
Ќытайда «Творчество» ќоєамын ќўрушы 
 
 

 Го Можо 
 Лян Ци Чао 
 Хуан Ли Цао 
 Цю Цзинь 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №228   
 
 
Жапон јдебиетіндегі танка неше шумаќты ґлеѕ? 
 
 
 5 
 4 
 3 
 2 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №229   
 
 
Жапон јдебиетінде ескі жјне жаѕа ґлеѕдердіѕ жинаєы 
 
 
 Кокинсю 
 Маньесю 
 Кисарачи 
 Санкасю  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №230   
 
 
Жапон јдебиетіндегі «К западу идущий» атты еѕбектіѕ авторы 
 
 
 Сайге 
 Басе 
 Бусон 
 Соги 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №231   
 
 
Бјдјуин поэзиясыныѕ басталу кезі 
 
 
  Їє. 
 1Їє. 
 Ї1є. 
 Ї11є 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №232   
 
 
Мўхаммед пайєамбар ќай аќынды кґре алмаєанына ґкінді 
 
 Антара 
 Башшар ибн бурд 
 Имруль Ќайс 
 Абу Фирас 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №233   
 
 
Кґшпелі араб пен египеттік кїннен жаралєан араб аќыны 
 
 
 Антара 
 Аш Шариф Ар Ради 
 Ал Ахтам 
 Фараздыќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №234   
 
 
«Ќирады єой жўртым Иран» шыєарма авторы 
 
 Јбілќасым Лахути 
 Рудаки 
 Ўлыќзада 
 Тўрсынзаде 

 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №235   
 
 
Еѕ алєаш Рудакидіѕ ґмір баянын зерттеген ќаламгер 
 
 
 Самани 
 Айни 
 Авфи 
 Герасимов 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №236   
 
 
Мехмед Тефиктіѕ туєан жылы 
 
 
 1844-1898 
 1844-1890 
 1845-1899 
 1840-1900 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №237   
 
 
«Кїн нўрына суарылєандар» авторы 
 
 
 Назым Хикмет 
 Теффик бей Абузия 
 Несин Јзиз 
 Яхвя Кемар 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №238   
 
 
Р.Тагор нобель сыйлыєын ќашан алды? 

 
 
 1913ж 
 1918ж 
 1910ж 
 1911ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №239   
 
 
Алєаш рет Р.Тагордыѕ алєашќы туындылары ќай ќалада жарияланды 
 
 Тьяманкур 
 Дели 
 Їндістан 
 Калькутта 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №240   
 
 
Хари Нарян Алтеніѕ туєан жылы 
 
 
 1864-1919ж.ж. 
 1869-1925ж.ж 
 1850-1885ж.ж 
 1850-1880ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №241   
 
 
Бхаратенду Харши Чанда ґмір сїрген жылы 
 
 
 1850-1885ж.ж 
 1864-1919ж.ж 
 1850-1895ж.ж 
 1850-1880ж.ж 
 

Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №242   
 
 
Классикалыќ жапон појзиясы ґкілі 
 
 
 Рюноске Акутагава 
 Васе 
 Есие Хотта 
 Хирсон Нома 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №243   
 
 
Кеѕестік јдебиет ќай жапон аќынын сїйіп оќыды 
 
 
 
 Кобо Абе 
 Хосой Вакидзо 
 Котоку Дензиро 
 Тацуноске 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №244   
 
 
Дэн Сяо Чанныѕ ґмір сїрген уаќыты 
 
 
 
 1864-1909ж.ж 
 1870-1900ж.ж 
 1840-1900ж.ж 
 1850-1880ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №245   
 
 
Апенин тїбегі, Хонсю т.б авторы 

 
 
 Дэн Сяо Чан 
 Ли Бао Цзя 
 Дун Чжуй 
 Цо Я И 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №246   
 
 
Кґсем сґзді публицист, ќытай аќыны 
 
 Цо Я И 
 Любай Ло И 
 Жоу Ши 
 Цзу Сян 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №247   
 
 
«Черная скала» ќай јдебиет ґкілініѕ еѕбегі 
 
 Јзірбайжан 
 Тјжік 
 Тїрікмен 
 Ґзбек 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №248   
 
 
Салод Горгун Векель туєан жылы 
 
 
 1906-1956ж.ж 
 1910-1960ж.ж 
 1902-1960ж.ж 
 1900-1970ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 

 
 
   Вопрос №249   
 
 
М.Гави туєан жылы 
 
 
 1733-1772ж.ж 
 1735-1775ж.ж 
 1740-1780ж.ж 
 1750-1800ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №250   
 
 
«Жїзім бўтаєы» ќай тїрі кмен авторынікі 
 
 
 
 Джумев Нариман 
 М.Гави 
 Асќар Хакім 
 Б.Алибекова 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №251   
 
 
«Келешектіѕ адымы» ќай ќырєыз аќындікі 
 
 
 
 Жонон Мамотов 
 Ш.Айтматов 
 А.Асќаров 
 М.Меримов 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №252   
 
 
Јлем таныєан ќырєыз жазушысы 
 
 

 Ш.Айтматов 
 Т.Маматов 
 М.Меримов 
 М.Салыќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №253   
 
 
Ай Бектіѕ ґмір сїрген жылдары 
 
 
 1906-1968ж.ж 
 1907-1967ж.ж 
 1910-1970ж.ж 
 1915-1980ж.ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №254   
 
 
«Нуршат мен Саври» авторы 
 
 
 
 Гулям 
 Х.Даврон 
 У.Азимов 
 Ш.Раћман 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №255   
 
 
М.Раћманныѕ  «Саєыныш» туындысы ќай таќырыпќа арналєан 
 
 
 Ўлы Отан Соєысынан ќаза тапќандарєа 
 Махаббат лирикасы 
 Адамдар арасындаєы достыќ байланысы 
 Жетім-жесір жайында 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 

 
 
   Вопрос №256   
 
 
Гулямныѕ прозалыќ ќайнаєан кезі 
 
 
 30ж. 11 жарт 
 30ж. 1 жарт 
 60ж. аяєы 
 1940ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №257   
 
 
Жапон поэзиясындаєы алты тармаќтыќ ґлшем ќалай аталады? 
 
 
 Сэдока 
 Хирамати 
 Киндайбунгаку 
 Тека 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №258   
 
 
Фтабатей Симейдіѕ романын кґрсет 
 
 
 
 Кјдуілгі адам 
 Ескендір ќорєаны 
 Бїркіт пен тасбаќа 
 Сауын сиыр 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №259   
 
 
1Х-Х111є. ортаєасырлыќ жапон поэзиясыныѕ аќыны 
 
 
 Аривара Нарихира 

 Р:Тагор 
 Осэ Кэйси 
 Хара Киютиро 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №260   
 
 
Їнді јдебиетінде «веда» сґзі ќандай маєына береді 
 
 
 білім, наќты, жоєары ќасиетті білім 
 ґте аќылды 
 кґне шаћар 
 ўрпаќтар туралы жыр 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №261   
 
 
Їнді јдебиетіндегі сиќыр Дхритараштар патша жјне оныѕ јйелі патшайым Гандхари ќай дастанныѕ 
кейіпкерлері 
 
 Махабхарата 
 Вишну-Пурана 
 Рамаян 
 Самаведа 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №262   
 
 
24000 екі тармаќтыќ блоктан тўратын ќай їнді классикалыќ эпосы? 
 
 Рамаян 
 Махабхарата 
 Рудаки 
 Ядхурведа 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №263   
 
 
Фирдауси Јбілќасым (940-1020) ќай елдіѕ аќыны 
 
 
 иран,тјжік 
 ќытай 
 ґзбек 
 ќараќалпаќ 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №264   
 
 
Рудаки Абу Абдаллах харардыѕ ќасыдасын кґрсет 
 
 
 шарап анасы 
 Авеста 
 висперед 
 ясна 
 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет